Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U španjolskom pravu uobičajeni je postupak za traženje naknade za pretrpljenu štetu i ozljede kazneni postupak u kojem se građanskopravne obveze analiziraju zajedno s kaznenopravnim odgovornostima. Zbog toga lokalni kazneni sud (Juzgado de Instrucción) osobi kojoj je nanesena šteta nudi podnošenje građanske tužbe kako bi mogla navesti želi li iznijeti svoj zahtjev tijekom kaznenog postupka ili pravo na potraživanje naknade za pretrpljenu štetu ostvariti u okviru građanskog postupka.

Ako oštećena stranka navede da svoj zahtjev želi iznijeti u okviru kaznenog postupka, može se odlučiti za građansku tužbu koju u njezino ime podnosi javni tužitelj (to će se dogoditi i u slučaju da ne navede koju je mogućnost odabrala) ili, ako to želi, može osobno prisustvovati (preko odvjetnika i javnog tužitelja).

Ako oštećena stranka odluči potraživati naknadu izvan kaznenog postupka, mora pokrenuti građanski postupak u skladu s pravilima tog postupka.

U prekograničnim slučajevima, na primjer ako je kazneno djelo počinjeno u državi članici koja nije država članica u kojoj žrtva živi, naknada se u skladu s nacionalnim pravom od počinitelja kaznenog djela može potraživati pred kaznenim sudom koji odlučuje o tom predmetu.

U španjolskom pravu utvrđeni su posebni sustavi naknada za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja, kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenih djela terorizma.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode koja su počinjena u Španjolskoj i čije su posljedice smrt, teške tjelesne ozljede ili oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, u Španjolskoj postoji sustav pomoći za tu vrstu hotimičnih (namjernih) kaznenih djela s elementima nasilja. Pomoć se dodjeljuje i žrtvama kaznenih djela protiv spolne slobode, čak i ako ta kaznena djela nisu počinjena primjenom nasilja.

Općenito, pravo na zakonom predviđenu financijsku pomoć može se ostvariti ako u trenutku počinjenja kaznenog djela vrijedi sljedeće:

 • žrtva je državljanin Španjolske ili druge države članice EU-a
 • žrtva ima uobičajeno boravište u Španjolskoj, iako nije državljanin Španjolske ili druge države članice EU-a
 • žrtva je državljanin druge države koja dodjeljuje sličnu pomoć Španjolcima na svojem državnom području.

U slučaju smrti prethodno navedeni zahtjevi u pogledu državljanstva ili boravišta primjenjuju se na korisnike, a ne na preminulu osobu.

U slučaju teške tjelesne ozljede ili teškog oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja status korisnika imat će izravne žrtve, tj. osobe koje su pretrpjele ozljede ili štetu.

Ozljede na temelju kojih se stječe pravo na financijsku pomoć one su koje narušavaju tjelesni integritet te fizičko ili mentalno zdravlje i koje prouzročuju privremenu nesposobnost žrtve u trajanju duljem od šest mjeseci ili trajni invaliditet od najmanje 33 %.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, postoji nekoliko vrsta državne pomoći namijenjene žrtvama terorizma kako bi im se nadoknadila šteta prouzročena tim vrstama kaznenih djela. Mora postojati izravna veza između terorističkog čina i pretrpljene štete.

Sljedeće štete i ozljede ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na naknadu štete:

 • tjelesne ozljede, fizičke i mentalne, te troškovi medicinskog liječenja, proteza i operacija
 • ti se troškovi osobi koja je pretrpjela ozljedu plaćaju samo ako nije u potpunosti ili djelomično pokrivena javnim ili privatnim sustavom socijalnog osiguranja koji se na nju primjenjuje
 • materijalna šteta nastala na domovima fizičkih osoba ili ona koja je nastala u trgovačkim i industrijskim objektima, sjedištima političkih stranaka, sindikata i socijalnih organizacija
 • troškovi privremenog smještaja dok se izvode popravci na mjestima uobičajenog boravišta fizičkih osoba
 • šteta nastala na osobnim vozilima te šteta na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe, osim vozila u javnom vlasništvu.

Uz iznimku tjelesne ozljede, naknada za prethodno navedene štete sekundarna je u odnosu na naknadu koju je za iste okolnosti utvrdilo bilo koje drugo javno tijelo ili naknadu koja proizlazi iz ugovora o osiguranju. U tim slučajevima naknada će biti razlika između iznosa odštete koju su isplatile prethodno navedene javne uprave ili osiguravajuća društva i iznosa službene procjene.

Iznos odštete odredit će se na temelju nastale štete (težina ozljeda i vrsta invaliditeta koji prouzroče, smrt itd.).

Drugi oblici pomoći:

 • za obrazovanje: ako su posljedica terorističkog čina osobne ozljede od posebnog značenja za učenika, njegove roditelje ili skrbnike, ili ako ga te ozljede onesposobe za obavljanje svojeg redovitog zanimanja
 • trenutačna psihološka i psihopedagoška pomoć za žrtve i njihove srodnike
 • izvanredna i iznimna pomoć za ublažavanje situacija osobnih ili obiteljskih potreba žrtava koje nisu obuhvaćene redovitom pomoći ili nisu obuhvaćene u dostatnoj mjeri.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode čija je izravna posljedica smrt žrtve neizravne žrtve mogu biti korisnici ako je, u trenutku počinjenja kaznenog djela, žrtva bila državljanin Španjolske ili druge države članice EU-a ili, ako to nije slučaj, ako je imala uobičajeno boravište u Španjolskoj ili je bila državljanin druge države koja dodjeljuje sličnu pomoć Španjolcima na svojem državnom području.

Korisnici koji se smatraju neizravnim žrtvama sljedeće su osobe:

 • bračni drug preminule osobe, pod uvjetom da nisu bili zakonski rastavljeni, ili osoba koja je s preminulom osobom trajno živjela u odnosu sličnom braku barem dvije godine prije njezine smrti, osim ako su imali djecu jer je u tom slučaju zajednički život dovoljan uvjet za dobivanje statusa
 • korisnik ne može biti osoba osuđena za ubojstvo s namjerom u bilo kojem obliku ako je preminula osoba bila njezin bračni drug ili osoba s kojom je bila u sličnom stabilnom odnosu
 • dijete preminule osobe koje je financijski ovisilo o toj osobi i živjelo s njom, pri čemu se maloljetna djeca ili punoljetne osobe s invaliditetom automatski smatraju financijski ovisnima
 • roditelj preminule osobe, koji je financijski ovisio o toj osobi, ako ne postoji ni jedna druga osoba koja ispunjava uvjete iz prethodno navedenih situacija
 • roditelji maloljetnih osoba koje su preminule kao izravna posljedica kaznenog djela isto se tako smatraju neizravnim žrtvama za potrebe financijske pomoći predviđene španjolskim pravom.

U slučaju smrti maloljetne osobe ili osobe s invaliditetom koja je izravna posljedica kaznenog djela, roditelji ili skrbnici maloljetne osobe ili osobe s invaliditetom imat će pravo samo na pomoć koja se sastoji od nadoknade troškova pogreba koje su u stvarnosti platili u iznosu do gornje granice utvrđene zakonom.

U slučajevima kaznenih djela protiv spolne slobode kojima je prouzročena šteta za mentalno zdravlje žrtve iznosom pomoći pokrit će se troškovi terapijskog liječenja koje žrtva može sama odabrati, uz gornju granicu utvrđenu zakonom.

U slučaju kaznenih djela terorizma, ako su ta djela prouzročila smrt izravne žrtve, korisnici pomoći mogu biti sljedeće osobe:

 • bračni drug preminule osobe
 • nevjenčani partner s kojim je preminula osoba živjela najmanje dvije godine
 • nevjenčani partner s kojim je preminula osoba imala djecu
 • roditelji preminule osobe ako su financijski ovisili o toj osobi ako preminula osoba nije imala roditelje, onda sljedećim redoslijedom: njezina unučad, braća i sestre te djedovi i bake koji su financijski ovisili o njoj
 • ako nema prethodno navedenih osoba, djeca, a ako nema ni djece, roditelji koji nisu financijski ovisni o preminuloj osobi.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode zbog kojih je žrtva pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja pravo na naknadu imaju samo izravne žrtve, tj. osobe koje su pretrpjele te ozljede ili oštećenje. Neizravne žrtve mogu biti korisnici pomoći samo u slučaju smrti izravne žrtve, u slučajevima utvrđenima zakonom i pod uvjetom da su ispunjeni zakonom utvrđeni zahtjevi.

U slučaju kaznenih djela terorizma smatra se da pravo na zakonski uređena prava i naknade imaju sljedeće osobe:

 • preminula osoba, odnosno osobe koje su pretrpjele tjelesno i/ili mentalno oštećenje kao posljedicu terorističkog čina
 • osobe kojima je nanesena materijalna šteta, ako se ne smatra da su žrtve terorističkih djela ili da zbog nekog drugog razloga imaju pravo na pomoć, naknade ili odštetu
 • osobe koje u slučaju smrti žrtve te pod uvjetima i prema redoslijedu prvenstva utvrđenom zakonom mogu imati pravo na pomoć ili prava zbog srodstva (članovi obitelji), zajedničkog života ili odnosa u kojem je ta osoba financijski ovisila o preminuloj osobi
 • osobe koje predoče dokaze da su bile izložene izravnim i višestrukim prijetnjama ili prisili od strane terorističke organizacije
 • ranjene osobe koje su pretrpjele različite stupnjeve ozljeda koje prouzročuju invaliditet, za krvne srodnike do drugog koljena
 • osobe koje su bile žrtve terorističkih napada, ali nisu ozlijeđene imaju pravo primiti odlikovanja i priznanja, ali nemaju pravo na financijsku naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode:

da, ako država čiji je žrtva državljanin sličnu pomoć dodjeljuje Španjolcima na svojem državnom području. Ta praksa priznavanja, u kojoj se poziva na primjenjivo zakonodavstvo države čiji je žrtva državljanin, mora biti dokazana i čini jedan od dokumenata koji se moraju priložiti zahtjevu za konačnu pomoć zbog, na primjer, privremene nesposobnosti ili ozljeda koje prouzročuju invaliditet. Španjolska uprava provjerit će sadržaj i valjanost stranog prava na koje se poziva i utvrditi može li se to pravo primijeniti na svaki pojedinačni predmet.

U slučaju kaznenih djela terorizma uvjet za primjenu sustava pomoći, naknada i odšteta predviđenih španjolskim zakonodavstvom taj je da su teroristička djela počinjena na španjolskom državnom području ili pod španjolskom jurisdikcijom te da su počinjena nakon 1. siječnja 1960.

Ako žrtva pretrpi posljedice terorističkog čina počinjenog na španjolskom državnom području ili pod španjolskom jurisdikcijom nakon 1. siječnja 1960., ima pravo primiti pomoć predviđenu zakonom, bez obzira na svoje državljanstvo.

Sustav pomoći predviđen španjolskim zakonodavstvom primjenjuje se i u sljedećim slučajevima:

španjolski državljani koji su u inozemstvu žrtve skupina koje uobičajeno djeluju u Španjolskoj ili terorističkih djela protiv španjolske države ili španjolskih interesa

španjolske žrtve terorističkih djela počinjenih izvan španjolskog državnog područja koje nisu obuhvaćene prethodnim stavkom

sudionici mirovnih i sigurnosnih operacija koji su dio španjolskih kontingenata u inozemstvu, a žrtve su terorističkog napada.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode odredbe španjolskog zakonodavstva primjenjuju se na privremene i konačne postupke za obradu i pružanje pomoći izravnim i neizravnim žrtvama kaznenih djela predviđenih zakonom ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva za pomoć ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a.

U tim slučajevima, ako je zahtjev za javnu pomoć predviđenu španjolskim zakonodavstvom podnesen preko pomoćnih tijela države uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva, tijelo koje odlučuje u Španjolskoj (npr. Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) pri Ministarstvu financija i javne uprave (Ministerio de Hacienda y Función Pública)) mora podnositelja zahtjeva i pomoćno tijelo obavijestiti o sljedećem:

 • primitku zahtjeva za državnu pomoć, tijelu koje istražuje predmet, roku za rješavanje predmeta te, ako je moguće, datumu do kojeg se očekuje donošenje odluke
 • odluci o zaključenju predmeta.

Osim toga, kao tijelo koje odlučuje, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina može surađivati s pomoćnim tijelom države uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva za pomoć kako bi održala saslušanje s podnositeljem zahtjeva ili bilo kojom drugom osobom koju smatra potrebnom.

U tu svrhu može od pomoćnog tijela zatražiti da dostavi sve što je istražnom tijelu potrebno da neposredno provede saslušanje, posebno telefonom ili videokonferencijskom vezom, osobe koju treba saslušati, pod uvjetom da ona na to pristane.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, u slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, iako postoji mogućnost da su nadležna tijela pokrenula kazneni postupak po službenoj dužnosti te da ne postoji potreba prijavljivanja policiji.

U načelu dodjela pomoći ovisi o sudskoj odluci o okončanju kaznenog postupka, protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo. Tijekom trajanja kaznenog postupka zakonodavstvom je predviđena dodjela privremene pomoći za rješavanje neizvjesnih financijskih situacija žrtava kaznenih djela ili njihovih korisnika. Zahtjev za privremenu pomoć može se podnijeti nakon što je žrtva prijavila događaje nadležnim tijelima ili ako su kazneni postupak pokrenula nadležna tijela bez potrebe za podnošenjem prijave.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, kako biste podnijeli zahtjev za financijsku pomoć, zahtjevu morate priložiti primjerak sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, neovisno o tome je li riječ o presudi, presudi donesenoj u odsutnosti optuženika, odluci o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluci o odbacivanju predmeta.

U slučaju kaznenih djela terorizma uvjet je za dodjelu pomoći ili naknada predviđenih španjolskim zakonodavstvom taj da je žrtvi dodijeljeno pravo na naknadu štete na temelju građanskopravne odgovornosti za djela i njihove posljedice za koje se može dobiti naknada štete u skladu s presudom protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo ili je, iako takva presuda nije donesena, provedena odgovarajuća pravosudna istraga ili je pokrenut kazneni postupak za progon tih kaznenih djela.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, kako biste podnijeli zahtjev za financijsku pomoć, zahtjevu morate priložiti primjerak sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, neovisno o tome je li riječ o presudi, presudi donesenoj u odsutnosti optuženika, odluci o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluci o odbacivanju predmeta.

Taj uvjet znači da, ako ćete zatražiti financijsku pomoć, morate pokrenuti sudski postupak protiv osobe koja je navodno odgovorna za kazneno djelo.

U slučaju kaznenih djela terorizma, uvjet je za dodjelu pomoći ili naknada predviđenih španjolskim zakonodavstvom taj da je žrtvi dodijeljeno pravo na naknadu štete na temelju građanskopravne odgovornosti za događaje i njihove posljedice za koje se može dobiti naknada štete u skladu s presudom protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo ili je, iako takva presuda nije donesena, provedena odgovarajuća pravosudna istraga ili je pokrenut kazneni postupak za progon tih kaznenih djela.

Stoga je za podnošenje zahtjeva za pomoć i naknade predviđene zakonom nužno da je kazneni postupak započeo ili da je barem provedena odgovarajuća pravosudna istraga.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, ako počinitelj nije identificiran, nije moguće podnijeti zahtjev za naknadu jer je jedan od uvjeta primjerak sudske presude protiv navodnog počinitelja o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo. Ako je kazneni postupak i dalje u tijeku, odnosno nije donesena sudska odluka o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, može se podnijeti zahtjev za privremenu pomoć, pod uvjetom da se dostavi dokaz o neizvjesnoj financijskoj situaciji žrtve ili njezinih korisnika.

Ako se navodni počinitelj ne pojavi na sudu, zahtjevu za pomoć mora se priložiti odgovarajuća presuda donesena u odsutnosti optuženika.

Jedan od dokumenata koji se moraju podnijeti zajedno sa zahtjevima za privremenu pomoć izvješće je ureda javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom.

U slučaju kaznenih djela terorizma zahtjev za pomoć ili naknade predviđene španjolskim zakonodavstvom može se podnijeti ako je provedena odgovarajuća pravosudna istraga ili je pokrenut kazneni postupak za progon tih kaznenih djela.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode rok za podnošenje zahtjeva za pomoć u načelu je jedna godina od dana počinjenja kaznenog djela.

U slučaju kaznenih djela terorizma rok za podnošenje zahtjeva za naknadu zbog osobne ozljede ili materijalne štete u načelu je jedna godina od dana nastanka štete.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Žrtva kaznenog djela

– Materijalna šteta

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, pomoć se odobrava u slučaju smrti, teške tjelesne ozljede ili teškog oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja.

Teškom ozljedom smatra se ozljeda koja utječe na tjelesni integritet ili fizičko ili mentalno zdravlje i koja privremeno ili trajno onesposobljuje osobu koja ju je pretrpjela.

Tjelesna ozljeda ili oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja moraju biti dovoljno teški kako bi se, u skladu sa španjolskim zakonodavstvom u području socijalne sigurnosti, proglasili trajni invaliditet ili stanje privremene nesposobnosti u trajanju duljem od šest mjeseci. Trajna nesposobnost mora uključivati nesposobnosti od najmanje 33 %.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, redovna pomoć obuhvaća nepredviđene situacije navedene u nastavku.

 • Smrt: troškove odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su poginule kao posljedica terorističkog napada, a nisu pokrivene policom osiguranja, država plaća korisnicima u iznosu do gornje granice utvrđene zakonom.

Osim toga, u utvrđenim slučajevima, korisnici imaju pravo na sljedeće:

 • izvanredno plaćanje svih iznosa navedenih u presudi protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, a odnose se na građanskopravnu odgovornost za oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja koja su posljedica predmetnih događaja
 • plaćanje za materijalnu štetu
 • pomoć za medicinsko liječenje te dodatnu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb
 • pomoć za potrebe obrazovanja
 • pomoć u pogledu smještaja
 • izvanrednu pomoć u hitnim situacijama
 • odlikovanja koja dodjeljuje Kraljevski red građanskog priznanja žrtvama terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Osobna ozljeda:

Osobe koje su pretrpjele tjelesnu ozljedu imaju pravo na naknadu troškova medicinskog liječenja, proteza i kirurških zahvata povezanih s terorističkim činom, ako dokažu da im je ta naknada potrebna i nije obuhvaćena javnim ili privatnim sustavom socijalnog osiguranja kojim su te osobe pokrivene.

Razlikuju se sljedeća stanja:

 • teški invaliditet
 • trajna opća nesposobnost za rad
 • trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja
 • djelomična trajna nesposobnost: za ta je stanja utvrđena fiksna financijska naknada.

Osim toga, u utvrđenim slučajevima, korisnici imaju pravo na sljedeće:

 • izvanredno plaćanje svih iznosa navedenih u presudi protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, a odnose se na građanskopravnu odgovornost za oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja koja su posljedica predmetnih događaja
 • plaćanje za materijalnu štetu
 • pomoć za medicinsko liječenje te dodatnu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb pomoć za potrebe obrazovanja
 • pomoć u pogledu smještaja
 • izvanrednu pomoć u hitnim situacijama
 • odlikovanja koja dodjeljuje Kraljevski red građanskog priznanja žrtvama terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet: u tom slučaju pokriće ovisi o procjeni štete izvršenoj u skladu sa sustavom uspostavljenim za žrtve prometnih nezgoda i na temelju ljestvice koja proizlazi iz primjene zakona u području socijalne sigurnosti s obzirom na iznose naknade za trajne ozljede, sakaćenje i unakazivanje te ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, a prouzročene su nezgodom na radu ili profesionalnom bolešću.

Kad je riječ o procjeni naknade za posljedice, uključujući fizička, intelektualna, osjetilna oštećenja i oštećenja organa te narušeni izgled koji proizlaze iz ozljede i trajno su prisutni i nakon postupka liječenja, sustav uspostavljen za žrtve prometnih nezgoda uključuje, među ostalim, izdatke za buduću zdravstvenu skrb, proteze, kućnu i kliničku rehabilitaciju te troškove zbog gubitka osobne samostalnosti.

Taj sustav uključuje i privremenu nesposobnost koju žrtva može doživjeti pri primanju zdravstvene skrbi i zbog koje ne može obavljati svoje zanimanje ili uobičajene aktivnosti.

Slično tomu, žrtve terorizma s trajnim ozljedama koje ne prouzročuju invaliditet imaju, prema potrebi, pravo na sljedeće:

 • izvanredno plaćanje svih iznosa navedenih u presudi protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, a odnose se na građanskopravnu odgovornost za oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja koja su posljedica predmetnih događaja
 • plaćanje za materijalnu štetu
 • pomoć za medicinsko liječenje te dodatnu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb
 • oslobođenje od plaćanja školarina
 • pomoć u pogledu smještaja
 • izvanrednu pomoć u hitnim situacijama
 • odlikovanja koja dodjeljuje Kraljevski red građanskog priznanja žrtvama terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Privremena nesposobnost: za potrebe naknada smatra se da je žrtva u stanju privremene nesposobnosti kada prima zdravstvenu skrb te ne može obavljati svoje zanimanje ili uobičajene aktivnosti.

Osim toga, u odgovarajućim slučajevima, žrtve imaju pravo i na dodatnu pomoć koja se odobrava osobama s trajnim invaliditetom ili trajnim ozljedama koje ne prouzročuju invaliditet, osim pomoći za obrazovanje.

 • Otmica: naknada za otmicu uključuje fiksnu financijsku naknadu i naknadu za osobnu ozljedu koja vam je eventualno prouzročena činom otmice.

Slično tomu, korisnicima se može isplatiti naknada za osobnu ozljedu koja im je eventualno prouzročena činom otmice, zajedno s drugim vrstama pomoći, kao što su:

 • izvanredno plaćanje svih iznosa navedenih u presudi protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, a odnose se na građanskopravnu odgovornost za oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja koja su posljedica predmetnih događaja
 • plaćanje za materijalnu štetu
 • pomoć za medicinsko liječenje te dodatnu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb
 • pomoć u pogledu smještaja
 • izvanrednu pomoć u hitnim situacijama
 • odlikovanja koja dodjeljuje Kraljevski red građanskog priznanja žrtvama terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Materijalna šteta: ta pomoć sekundarna je u odnosu na svaku drugu pomoć koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te druge pomoći.

Naknada se ne može odobriti za štetu prouzročenu imovini u javnom vlasništvu.

Korisnici imaju pravo na naknade navedene u nastavku.

Naknada za štetu na stambenim objektima:

 • kad je riječ o uobičajenom boravištu fizičkih osoba, pri čemu se općenito smatra da uobičajeno boravište znači zgrada koja je dom određene osobe ili obiteljske jedinice najmanje šest mjeseci u godini, naknada se može isplatiti za oštećenje građevinske konstrukcije, opreme i namještaja koje treba zamijeniti kako bi se taj objekt vratio u prethodno stanje uvjeta stanovanja, uz iznimku određenih elemenata
 • kad je riječ o povremenom boravištu, naknada obuhvaća 50 % štete do iznosa ograničenja za potrebe stanovanja navedenog u primjenjivom zakonodavstvu.

Privremeni smještaj:

 • ako zbog terorističkog napada dotične osobe moraju privremeno napustiti svoj dom tijekom izvođenja popravaka, Ministarstvo unutarnjih poslova može dati doprinos za pokriće izdataka za potrebe privremenog smještaja.

Naknada za štetu na trgovačkim ili industrijskim objektima:

 • naknada uključuje vrijednost popravaka koji su potrebni za ponovno pokretanje poslovanja u tim objektima, uključujući oštećeni namještaj i opremu, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

Naknada za štetu na vozilima:

 • Naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe.
 • Bitno je da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi.
 • Naknada će uključivati izdatke potrebne za popravak, a pomoć je dostupna i ako je vozilo uništeno.
 • Pomoć za potrebe obrazovanja: pomoć za obrazovanje odobrava se ako su u terorističkom činu ozlijeđeni učenici/studenti, njihovi udovac ili udovica, nevjenčani partner ili djeca preminule osobe ili njihovi roditelji, sestre i braća ili skrbnici, zbog čega te osobe ne mogu obavljati svoje redovito zanimanje, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Odgovornost za naknadu štete žrtvama terorističkih napada preuzima država, koja u iznimnim slučajevima isplaćuje odgovarajuću naknadu na temelju građanskopravne odgovornosti za smrt ili za oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, koja obuhvaća sljedeće nepredviđene događaje: smrt, teški invaliditet, trajnu opću nesposobnost za rad, trajnu nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, djelomičnu trajnu nesposobnost, trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet i otmicu.

– Oštećenje mentalnog zdravlja

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, ako je predmetnim kaznenim djelom prouzročeno oštećenje mentalnog zdravlja žrtve (psihološka šteta), iznosom pomoći pokrit će se troškovi terapijskog liječenja koje žrtva može sama odabrati, do najvećeg iznosa utvrđenog španjolskim zakonodavstvom.

U slučaju kaznenih djela terorizma, kad je riječ o oštećenju mentalnog zdravlja, žrtve terorističkih napada odmah će besplatno početi primati pomoć psihologa i psihijatra koja je nužna kako bi im se pružila skrb tako dugo dok se to smatra potrebnim za njihov najbrži i najdjelotvorniji oporavak.

Ta se pomoć pruža i izravnim žrtvama i ugroženim osobama te njihovim obiteljima ili osobama s kojima žive.

(b) Nositelji prava ili srodnici žrtve

– Materijalna šteta

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode roditelji maloljetnika koji je preminuo kao posljedica kaznenog djela smatraju se korisnicima u svojstvu neizravne žrtve.

U tim je slučajevima pomoć ograničena na naknadu za pogrebne troškove koje bi roditelji ili skrbnici preminulog djeteta morali stvarno platiti, u skladu s ograničenjima utvrđenima španjolskim zakonodavstvom.

Izdaci povezani s karminama, odvozom, ukopom ili kremiranjem smatraju se pogrebnim troškovima prihvatljivima za naknadu.

U slučaju kaznenih djela terorizma država će platiti troškove odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba poginulih kao posljedica terorističkog napada koje nisu pokrivene policom osiguranja, do iznosa ograničenja utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

– Oštećenje mentalnog zdravlja:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim osobama ako je žrtva preminula.

U slučaju kaznenih djela terorizma pomoć predviđena u obliku pomoći psihologa i psihijatra izravnim žrtvama terorističkih djela obuhvaća i članove obitelji i osobe s kojima žive kojima su ta djela izazvala posljedice na mentalno zdravlje koje se kasnije manifestiraju. Te osobe imaju pravo na financiranje troškova pomoći psihologa nakon što je propiše liječnik, u iznosu do gornje granice utvrđene za liječenje u skladu s potrebama pojedinca.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode iznos pomoći u načelu nikada ne može biti veći od iznosa naknade štete utvrđenog u presudi.

Iznos pomoći utvrdit će se primjenom skupa pravila, pod uvjetom da nije veći od iznosa navedenog u presudi:

 • u slučaju privremene nesposobnosti, nakon isteka prvog razdoblja od šest mjeseci iznos jednak dvostrukoj vrijednosti aktualnog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) primat će se tijekom trajanja nesposobnosti dotične osobe, pri čemu se tijekom tog razdoblja izvršavaju odgovarajuće mjesečne uplate.

IPREM je indeks koji se određuje na godišnjoj razini i primjenjuje za utvrđivanje pojedinih povlastica ili graničnih vrijednosti za korištenje pojedinim povlasticama, pravima ili javnim uslugama.

 • U slučaju ozljeda koje prouzročuju invaliditet najveći iznos koji se može primiti povezan je s aktualnim mjesečnim IPREM-om na datum nastanka ozljede ili oštećenja zdravlja dotične osobe i ovisit će o stupnju invaliditeta:
  • kad je riječ o djelomičnoj trajnoj nesposobnosti: 40 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 60 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj općoj nesposobnosti za rad: 90 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o teškom invaliditetu: 130 mjesečnih obroka
 • U slučaju smrti najveći je iznos pomoći koji se može primiti 120 mjesečnih obroka IPREM-a koji je na snazi na dan smrti.

Iznosom pomoći za pogrebne troškove koji se odobrava roditeljima ili skrbnicima maloljetnika ili punoljetne osobe s invaliditetom čija je smrt izravna posljedica kaznenog djela pokrit će se stvarno plaćeni troškovi do najvećeg iznosa od pet mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na dan smrti.

Plaćanje iznosa pomoći odobrenog za troškove terapijskog liječenja kad je riječ o kaznenim djelima protiv spolne slobode zbog kojih su žrtve pretrpjele oštećenje mentalnog zdravlja izvršit će se u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • Ako je zahtjev za pomoć podnesen prije početka liječenja, može se dogovoriti plaćanje mjesečnog iznosa koji se temelji na mjesečnom obroku IPREM-a. Ako taj iznos nije dovoljan za plaćanje liječenja, na zahtjev dotične osobe preostali iznos troškova može se platiti jednokratno ili u više obroka do kraja liječenja ili, ako je primjenjivo, do vrijednosti utvrđenog najvećeg iznosa.
 • Ako je zahtjev za pomoć podnesen nakon što je liječenje već započelo, utvrđeni izdaci dotične osobe platit će se zajedno s budućim izdacima za istu namjenu, do kraja liječenja ili, ako je primjenjivo, do vrijednosti utvrđenog najvećeg iznosa.
 • Ako se pri podnošenju zahtjeva dokaže da je liječenje završilo, pomoć će se isplatiti jednokratno za iznos utvrđenih izdataka do najvećeg dopuštenog iznosa. Ako je očito da se liječenje treba nastaviti, a najveći iznos još nije iskorišten, može se izvršiti plaćanje za nastale nove izdatke.

Prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može se odobriti i privremena pomoć, pod uvjetom da se dokaže da se vi kao žrtva ili vaši korisnici nalazite u neizvjesnoj financijskoj situaciji. Ta se pomoć može isplatiti jednokratno ili u redovitim obrocima.

U slučaju kaznenih djela terorizma:

 • u slučaju smrti pomoć će se isplatiti jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.

Troškovi odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su poginule kao posljedica terorističkog napada, a nisu pokrivene policom osiguranja, isplaćuju se jednokratno do iznosa ograničenja utvrđenog zakonom.

 • U slučaju osobne ozljede: kad je riječ o teškom invaliditetu, trajnoj općoj nesposobnosti za rad, trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja i djelomičnoj trajnoj nesposobnosti, pomoć se isplaćuje jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.

Kad je riječ o naknadi za trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, ona se isplaćuje jednokratno ili u mjesečnim obrocima, ovisno o utvrđenoj ljestvici.

 • Kad je riječ o privremenoj nesposobnosti, za naknadu postoji ograničenje od 18 mjesečnih obroka.
 • Kad je riječ o otmici, osim jednokratne isplate, kao naknada za osobnu ozljedu koja je žrtvi prouzročena otmicom isplatit će se pomoć na temelju broja dana trajanja otmice, do iznosa ograničenja za djelomičnu trajnu nesposobnost.
 • U slučaju materijalne štete: ta pomoć sekundarna je u odnosu na svaku drugu pomoć koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te druge pomoći.

Naknada se ne može odobriti za štetu prouzročenu imovini u javnom vlasništvu.

Općenito, isplata iznosa propisanih primjenjivim zakonodavstvom izvršava se jednokratno, uz iznimku pomoći za privremeni smještaj. Ona se isplaćuje u mjesečnim obrocima, pri čemu se ta pomoć izračunava na dnevnoj osnovi u slučaju smještaja u hotelu te na mjesečnoj osnovi ako je stambeni prostor unajmljen.

Korisnici imaju pravo na naknade navedene u nastavku.

Naknada za štetu na stambenim objektima:

 • Kad je riječ o uobičajenom boravištu fizičkih osoba, pri čemu se općenito smatra da uobičajeno boravište znači zgrada koja je dom određene osobe ili obiteljske jedinice najmanje šest mjeseci u godini, naknada se može isplatiti za oštećenje građevinske konstrukcije, opreme i namještaja koje treba zamijeniti kako bi se taj objekt vratio u prethodno stanje uvjeta stanovanja, uz iznimku određenih elemenata.
 • Kad je riječ o povremenom boravištu, naknada uključuje 50 % štete do iznosa ograničenja za potrebe stanovanja navedenog u primjenjivom zakonodavstvu.

Privremeni smještaj:

 • Ako zbog terorističkog napada dotične osobe moraju privremeno napustiti svoj dom tijekom izvođenja popravaka, Ministarstvo unutarnjih poslova može dati doprinos za pokriće izdataka za potrebe privremenog smještaja.

Naknada za štetu na trgovačkim ili industrijskim objektima:

 • Naknada uključuje vrijednost popravaka koji su potrebni za ponovno pokretanje poslovanja u tim objektima, uključujući oštećeni namještaj i opremu, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

Naknada za štetu na vozilima:

 • Naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe.
 • Bitno je da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi.
 • Naknada će uključivati izdatke potrebne za popravak, a pomoć je dostupna i ako je vozilo uništeno.
 • Pomoć za potrebe obrazovanja: pomoć za obrazovanje odobrava se ako su u terorističkom činu ozlijeđeni učenici/studenti, njihovi udovac ili udovica, nevjenčani partner ili djeca preminule osobe ili njihovi roditelji, sestre i braća ili skrbnici, zbog čega te osobe ne mogu obavljati svoje redovito zanimanje, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Sustav isplata u obrocima primijenit će se na slučajeve privremene nesposobnosti i ozljede koje prouzročuju invaliditet nastale zbog terorističkih napada u okviru utvrđenom španjolskim zakonodavstvom.

Kad je riječ o slučajevima u kojima je zbog težine pretrpljenih ozljeda razumno pretpostaviti da će kasnije biti proglašena trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, trajna opća nesposobnost za rad ili teški invaliditet žrtve, plaćanje u obrocima može se izvršiti do zakonom utvrđenog iznosa ograničenja.

U iznimnim slučajevima država će preuzeti odgovornost za plaćanje odgovarajuće naknade na temelju građanskopravne odgovornosti za smrt ili za oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, koja obuhvaća sljedeće nepredviđene događaje: smrt, teški invaliditet, trajnu opću nesposobnost za rad, trajnu nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, djelomičnu trajnu nesposobnost, trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet i otmicu. Ta se izvanredna pomoć obično isplaćuje jednokratno, osim kad je riječ o trajnim ozljedama koje ne prouzročuju invaliditet i otmici.

Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode javna pomoć može biti odbijena ili njezin iznos smanjen ako bi potpuno ili djelomično odobrenje te pomoći bilo nepravično ili u suprotnosti s javnim poretkom u sljedećim okolnostima utvrđenima u presudi:

 • ponašanje korisnika izravno je ili neizravno pridonijelo počinjenju kaznenog djela ili pogoršanju njegovih ozljeda
 • korisnik je povezan s počiniteljem ili je pripadnik organizacije koja se bavi kaznenim djelima s elementima nasilja.

Ako se na osobu koja je preminula kao posljedica kaznenog djela može primijeniti jedan od prethodno navedenih razloga za odbijanje ili ograničavanje pomoći, korisnici mogu ostvariti pravo na tu pomoć u svojstvu neizravne žrtve ako su u financijski nepovoljnom položaju.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode vaša se financijska situacija uzima u obzir pri određivanju iznosa pomoći koja će se odobriti, a primijenit će se sljedeći ponderi:

 • dohoci bilo koje vrste koje na godišnjoj osnovi prima korisnik ili ih zajedno primaju svi korisnici (u slučaju pomoći nakon smrti), u skladu s relevantnom ljestvicom
 • dohoci bilo koje vrste koje na godišnjoj osnovi prima žrtva na datum kad su ozljede ili oštećenje narušili njezino zdravlje (pomoć za ozljede koje prouzročuju invaliditet), u skladu s relevantnom ljestvicom.

Vaša se financijska situacija uzima u obzir i kako bi se utvrdilo jeste li vi kao korisnik u stanju financijske ovisnosti koja bi mogla biti temelj za odobrenje odgovarajuće pomoći. Ako se nalazite u neizvjesnoj financijskoj situaciji, u skladu s relevantnim zakonodavstvom prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može vam se odobriti privremena pomoć.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma za utvrđivanje prava na naknadu u slučaju smrti u obzir se uzima financijska ovisnost o preminuloj osobi u trenutku njezine smrti zbog terorističkog čina, pri čemu se primjenjuje godišnji dohodak bilo koje vrste koji je ta osoba primala.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode iznos pomoći nikada ne može biti veći od iznosa naknade štete utvrđenog u presudi. Točan se iznos utvrđuje primjenom niza pravila:

 • U slučaju privremene nesposobnosti, nakon isteka prvog razdoblja od šest mjeseci iznos jednak dvostrukoj vrijednosti aktualnog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) primat će se tijekom trajanja nesposobnosti dotične osobe, pri čemu se tijekom tog razdoblja izvršavaju odgovarajuće mjesečne uplate.
 • U slučaju ozljeda koje prouzročuju invaliditet najveći iznos koji se može primiti povezan je s aktualnim mjesečnim IPREM-om na datum nastanka ozljede ili oštećenja zdravlja dotične osobe i ovisit će o stupnju invaliditeta:
  • kad je riječ o djelomičnoj trajnoj nesposobnosti: 40 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 60 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj općoj nesposobnosti za rad: 90 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o teškom invaliditetu: 130 mjesečnih obroka.

Pri utvrđivanju iznosa pomoći koji će se primati u tim slučajevima na najveće iznose svake odgovarajuće pomoći uzastopno se primjenjuju sljedeći faktori korekcije:

 • dohoci bilo koje vrste koje na godišnjoj osnovi prima žrtva na datum kad su ozljede ili oštećenje narušili njezino zdravlje, u skladu sa sljedećom ljestvicom:
  • dohoci manji od vrijednosti IPREM-a koji je bio na snazi tog datuma: faktor korekcije = 1
  • od 101 % do 200 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,90
  • od 201 % do 350 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,80
  • veći od 350 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,70
 • broj osoba koje financijski ovise o žrtvi na datum ozljede, u skladu s kriterijima utvrđenima primjenjivim zakonodavstvom, ako žive sa žrtvom i na njezin trošak, te pod uvjetom da ne primaju nikakav dohodak koji na godišnjoj osnovi premašuje 150 % godišnjeg IPREM-a koji je bio na snazi na datum ozljede, u skladu sa sljedećom ljestvicom:
  • u slučaju četiriju ili više uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 1
  • u slučaju triju uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 0,95
  • u slučaju dviju uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 0,90
  • u slučaju jedne uzdržavane osobe primjenjuje se faktor korekcije 0,85
  • ako nema uzdržavanih osoba, primjenjuje se faktor korekcije 0,80
  • u slučaju smrti najveći je iznos pomoći koji se može primiti 120 mjesečnih obroka IPREM-a koji je na snazi na datum smrti.

Pri utvrđivanju iznosa pomoći koji će se primiti u tom slučaju na najveće iznose svake odgovarajuće pomoći uzastopno se primjenjuju sljedeći faktori korekcije:

 • godišnji iznosi bilo koje vrste koje na datum smrti žrtve prima korisnik ili ih zajedno primaju svi korisnici (ako ih ima više od jednog), u skladu s relevantnom ljestvicom
  • dohoci manji od vrijednosti IPREM-a koji je bio na snazi tog datuma: faktor korekcije = 1
  • od 101 % do 200 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,90
  • od 201 % do 350 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,80
  • veći od 350 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,70
 • broj osoba koje su u trenutku smrti žrtve financijski ovisile o njoj ili o bilo kojem korisniku. Osobe navedene u primjenjivom zakonodavstvu smatrat će se korisnicima, pod uvjetom da svaki od njih ispunjava sljedeće uvjete:
  • u trenutku smrti žrtve živjele su s njom ili s bilo kojim korisnikom na trošak žrtve ili korisnika i
  • ne primaju nikakav dohodak koji na godišnjoj osnovi premašuje 150 % godišnjeg IPREM-a koji je bio na snazi na datum smrti žrtve, u skladu sa sljedećom ljestvicom:
   • u slučaju četiriju ili više uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 1
   • u slučaju triju uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 0,95
   • u slučaju dviju uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 0,90
   • u slučaju jedne uzdržavane osobe primjenjuje se faktor korekcije 0,85.

Iznosom pomoći za pogrebne troškove koji se odobrava roditeljima ili skrbnicima maloljetnika ili punoljetne osobe s invaliditetom čija je smrt izravna posljedica kaznenog djela pokrit će se stvarno plaćeni troškovi do najvećeg iznosa od pet mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na dan smrti.

U slučaju kaznenih djela protiv spolne slobode kojima je prouzročeno oštećenje mentalnog zdravlja žrtve iznosom pomoći pokrit će se troškovi terapijskog liječenja koje je žrtva sama odabrala, do iznosa ograničenja od pet mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na datum izdavanja forenzičkog liječničkog izvješća kojim se potkrjepljuje oštećenje mentalnog zdravlja žrtve koje se može liječiti terapijski.

Prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može se odobriti privremena pomoć, pod uvjetom da se dokaže da se vi kao žrtva ili vaši korisnici nalazite u neizvjesnoj financijskoj situaciji.

U slučaju kaznenih djela terorizma:

 • u slučaju smrti pomoć će se isplatiti jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.

Korisnici te naknade imat će pravo na uvećanje pomoći za fiksni iznos od dvadeset mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na datum terorističkog čina, za svako obuhvaćeno dijete ili maloljetnika koji je u trenutku smrti žrtve financijski ovisio o njoj.

Smatra se da je osoba financijski ovisila o preminuloj osobi ako je u trenutku njezine smrti u potpunosti ili djelomično živjela na trošak te osobe i ako nije primala dohodak bilo koje vrste koji na godišnjoj osnovi premašuje 150 % godišnjeg IPREM-a koji je bio na snazi u tom trenutku.

Pomoć se dodjeljuje i za troškove odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su preminule kao posljedica terorističkog napada, a nisu pokrivene policom osiguranja, do zakonom utvrđenog iznosa ograničenja. Ti će se troškovi platiti nakon što se dostave odgovarajući računi. Njima treba priložiti policu osiguranja kojom su pokriveni ti troškovi ili izjavu danu pod prisegom u kojoj se navodi da takvo osiguranje ne postoji.

 • U slučaju osobne ozljede: kad je riječ o teškom invaliditetu, trajnoj općoj nesposobnosti za rad, trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja i djelomičnoj trajnoj nesposobnosti, pomoć se isplaćuje jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.

Kad je riječ o naknadi za trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, ona se isplaćuje jednokratno ili u mjesečnim obrocima, ovisno o utvrđenoj ljestvici.

Korisnici će imati pravo na dodatnu pomoć uz već pruženu pomoć te na uvećanje te pomoći za fiksni iznos od 20 mjesečnih obroka relevantnog IPREM-a za svako obuhvaćeno dijete ili maloljetnika koji su u trenutku terorističkog čina koji je prouzročio ozljedu financijski ovisili o žrtvi.

 • Kad je riječ o privremenoj nesposobnosti, isplatit će se naknada koja odgovara dvostrukoj vrijednosti relevantnog IPREM-a za razdoblje privremene nesposobnosti, do iznosa ograničenja od 18 mjesečnih obroka.
 • Kad je riječ o otmici, žrtvama se osigurava naknada u skladu sa zakonom utvrđenim iznosom za otmicu. Osim toga, kao naknada za osobnu ozljedu koja je žrtvi prouzročena otmicom isplatit će se pomoć jednaka iznosu trostrukog dnevnog IPREM-a za svaki dan trajanja otmice, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog za djelomičnu trajnu nesposobnost.
 • Materijalna šteta: ta pomoć sekundarna je u odnosu na svaku drugu pomoć koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te druge pomoći.

Te naknade zajedno nikada ne mogu premašiti vrijednost prouzročene štete.

Naknada se ne može odobriti za štetu prouzročenu imovini u javnom vlasništvu.

Korisnici imaju pravo na naknade navedene u nastavku.

Naknada za štetu na stambenim objektima:

 • Kad je riječ o uobičajenom boravištu fizičkih osoba, naknada se može isplatiti za oštećenje građevinske konstrukcije, opreme i namještaja koje treba zamijeniti kako bi se taj objekt vratio u prethodno stanje uvjeta stanovanja, uz iznimku određenih elemenata.
 • Kad je riječ o povremenom boravištu, naknada obuhvaća 50 % štete do iznosa ograničenja za potrebe stanovanja navedenog u primjenjivom zakonodavstvu.

Privremeni smještaj:

 • Ako zbog terorističkog napada dotične osobe moraju privremeno napustiti svoj dom tijekom izvođenja popravaka, Ministarstvo unutarnjih poslova može dati doprinos za pokriće izdataka za potrebe privremenog smještaja na način da uplati pomoć izračunanu na dnevnoj osnovi u slučaju smještaja u hotelu te na mjesečnoj osnovi ako je stambeni prostor unajmljen.

Naknada za štetu na trgovačkim ili industrijskim objektima:

 • Naknada uključuje vrijednost popravaka koji su potrebni za ponovno pokretanje poslovanja u tim objektima, uključujući oštećeni namještaj i opremu, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

Naknada za štetu na vozilima:

 • Naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe.
 • Bitno je da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi.
 • Naknada će uključivati iznos ili izdatke potrebne za popravak.
 • Pomoć za potrebe obrazovanja: pomoć za obrazovanje odobrava se ako su u terorističkom činu osobne ozljede pretrpjeli učenici/studenti, njihovi udovac ili udovica, nevjenčani partner ili djeca preminule osobe ili njihovi roditelji, sestre i braća ili skrbnici, zbog čega te osobe ne mogu obavljati svoje redovito zanimanje, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Da biste primili tu pomoć, ne smijete već imati kvalifikaciju iste ili više razine od studijskog programa za koji je pomoć zatražena ni ispunjavati zakonske uvjete za dobivanje te kvalifikacije.

Kad je riječ o poučavanju jezika i studijskim programima na razini prvostupnika ili istovrijednoj ili višoj razini, primjenjivat će se akademski uvjeti za upis i sadržaj akademskog postignuća utvrđeni u španjolskom zakonodavstvu koje se odnosi na stipendije i pomoć za obrazovanje.

Međutim, za izračun najmanje razine akademskog postignuća koja se zahtijeva za korisnike pomoći za obrazovanje Ministarstvo unutarnjih poslova primijenit će faktor korekcije od 0,60 na studente s posebnim obrazovnim potrebama koji zahtijevaju prilagodbu nastavnog plana ili više vremena za učenje zbog fizičke ili mentalne nesposobnosti.

U iznimnim slučajevima država će preuzeti odgovornost za plaćanje odgovarajuće naknade na temelju građanskopravne odgovornosti za smrt ili za oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, koja obuhvaća sljedeće nepredviđene događaje: smrt, teški invaliditet, trajnu opću nesposobnost za rad, trajnu nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, djelomičnu trajnu nesposobnost, trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet i otmicu.

Iznos naknade utvrdit će se kako slijedi:

 • Ako postoji presuda protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo i kojom se dodjeljuje naknada zbog građanskopravne odgovornosti za smrt ili za fizičko ili mentalno oštećenje koje je prouzročilo bilo koji od prethodno navedenih nepredviđenih događaja, isplatit će se jednokratna pomoć u zakonom utvrđenom iznosu.
 • Ako presudom protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo nije dodijeljen nikakav iznos zbog građanskopravne odgovornosti za fizičko ili mentalno oštećenje niti je dopuštena dodjela takvog iznosa, isplatit će se jednokratna pomoć za sve nepredviđene događaje, osim za sljedeće:
  • trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet: u tom slučaju pokriće ovisi o procjeni štete izvršenoj u skladu sa sustavom uspostavljenim za žrtve prometnih nezgoda i na temelju ljestvice koja proizlazi iz primjene zakona u području socijalne sigurnosti s obzirom na iznose naknade za trajne ozljede, sakaćenje i unakazivanje te ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, a prouzročene su nezgodom na radu ili profesionalnom bolešću.
  • otmicu: isplatit će se pomoć jednaka iznosu trostrukog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (IPREM) za svaki dan trajanja otmice, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog za djelomičnu trajnu nesposobnost.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode iznos pomoći u načelu nikada ne može biti veći od iznosa naknade štete utvrđenog u presudi.

Iznos pomoći utvrdit će se primjenom skupa pravila, pod uvjetom da nije veći od iznosa navedenog u presudi:

 • U slučaju privremene nesposobnosti, nakon isteka prvog razdoblja od šest mjeseci iznos jednak dvostrukoj vrijednosti aktualnog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (IPREM) primat će se tijekom trajanja nesposobnosti dotične osobe, pri čemu se tijekom tog razdoblja izvršavaju odgovarajuće mjesečne uplate.
 • U slučaju ozljeda koje prouzročuju invaliditet najveći iznos koji se može primiti povezan je s aktualnim mjesečnim IPREM-om na datum nastanka ozljede ili oštećenja zdravlja dotične osobe i ovisit će o stupnju invaliditeta:
  • kad je riječ o djelomičnoj trajnoj nesposobnosti: 40 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 60 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj općoj nesposobnosti za rad: 90 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o teškom invaliditetu: 130 mjesečnih obroka.
 • U slučaju smrti najveći je iznos pomoći koji se može primiti 120 mjesečnih obroka IPREM-a koji je na snazi na datum smrti.

Iznosom pomoći za pogrebne troškove koji se odobrava roditeljima ili skrbnicima maloljetnika ili punoljetne osobe s invaliditetom čija je smrt izravna posljedica kaznenog djela pokrit će se stvarno plaćeni troškovi do najvećeg iznosa od pet mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na dan smrti.

Plaćanje iznosa pomoći odobrenog za troškove terapijskog liječenja kad je riječ o kaznenim djelima protiv spolne slobode zbog kojih su žrtve pretrpjele oštećenje mentalnog zdravlja izvršit će se u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • Ako je zahtjev za pomoć podnesen prije početka liječenja, može se dogovoriti plaćanje mjesečnog iznosa koji se temelji na mjesečnom obroku IPREM-a. Ako taj iznos nije dovoljan za plaćanje liječenja, na zahtjev dotične osobe preostali iznos troškova može se platiti jednokratno ili u više obroka do kraja liječenja ili, ako je primjenjivo, do vrijednosti utvrđenog najvećeg iznosa.
 • Ako je zahtjev za pomoć podnesen nakon što je liječenje već započelo, utvrđeni izdaci dotične osobe platit će se zajedno s budućim izdacima za istu namjenu, do kraja liječenja ili, ako je primjenjivo, do vrijednosti utvrđenog najvećeg iznosa.
 • Ako se pri podnošenju zahtjeva dokaže da je liječenje završilo, pomoć će se isplatiti jednokratno za iznos utvrđenih izdataka do najvećeg dopuštenog iznosa. Ako liječenje treba nastaviti, a najveći iznos još nije iskorišten, moći će se izvršiti plaćanje za naredne nove izdatke.

Prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može se odobriti i privremena pomoć, pod uvjetom da se dokaže da se vi kao žrtva ili vaši korisnici nalazite u neizvjesnoj financijskoj situaciji. Ta se pomoć može isplatiti jednokratno ili u redovitim obrocima.

U slučaju kaznenih djela terorizma:

 • U slučaju smrti naknada će iznositi 250 000 EUR, pri čemu će se taj iznos uvećati za fiksni iznos od dvadeset mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na datum terorističkog čina, za svako obuhvaćeno dijete ili maloljetnika koji je u trenutku smrti žrtve financijski ovisio o njoj.

Troškovi odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su preminule kao posljedica terorističkog napada, a nisu pokrivene policom osiguranja, isplaćuju se jednokratno do iznosa ograničenja od 6000 EUR.

 • U slučaju osobne ozljede: kad je riječ o teškom invaliditetu, trajnoj općoj nesposobnosti za rad, trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja i djelomičnoj trajnoj nesposobnosti, pomoć se isplaćuje jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.
  • Teški invaliditet: 500 000 EUR.
  • Trajna opća nesposobnost za rad: 180 000 EUR.
  • Trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 100 000 EUR.
  • Djelomična trajna nesposobnost: 75 000 EUR.
 • Kad je riječ o naknadi za trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, ona se isplaćuje jednokratno ili u mjesečnim obrocima, ovisno o utvrđenoj ljestvici i u skladu s istim iznosom ograničenja kao za djelomičnu trajnu nesposobnost (75 000 EUR).
 • Kad je riječ o privremenoj nesposobnosti, isplaćuje se naknada koja odgovara dvostrukoj vrijednosti relevantnog IPREM-a za razdoblje privremene nesposobnosti žrtve, do iznosa ograničenja od 18 mjesečnih obroka.
 • Kad je riječ o otmici, isplatit će se jednokratni iznos od 12 000 EUR za otmicu te trostruki iznos dnevnog IPREM-a za svaki dan trajanja otmice, do iznosa ograničenja utvrđenog za djelomičnu trajnu nesposobnost (75 000 EUR).
 • U slučaju materijalne štete: ta pomoć sekundarna je u odnosu na svaku drugu pomoć koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te druge pomoći.

Naknada se ne može odobriti za štetu prouzročenu imovini u javnom vlasništvu.

Općenito, isplata iznosa propisanih primjenjivim zakonodavstvom izvršava se jednokratno, uz iznimku pomoći za privremeni smještaj. Ona se isplaćuje u mjesečnim obrocima, pri čemu se ta pomoć izračunava na dnevnoj osnovi u slučaju smještaja u hotelu te na mjesečnoj osnovi ako je stambeni prostor unajmljen.

Korisnici imaju pravo na naknade navedene u nastavku.

Naknada za štetu na stambenim objektima:

 • Kad je riječ o uobičajenom boravištu fizičkih osoba, pri čemu se općenito smatra da uobičajeno boravište znači zgrada koja je dom određene osobe ili obiteljske jedinice najmanje šest mjeseci u godini, naknada se može isplatiti za oštećenje građevinske konstrukcije, opreme i namještaja koje treba zamijeniti kako bi se taj objekt vratio u prethodno stanje uvjeta stanovanja, uz iznimku određenih elemenata.
 • Kad je riječ o povremenom boravištu, naknada obuhvaća 50 % štete do iznosa ograničenja za potrebe stanovanja navedenog u primjenjivom zakonodavstvu.

Privremeni smještaj:

 • Ako zbog terorističkog napada dotične osobe moraju privremeno napustiti svoj dom tijekom izvođenja popravaka, Ministarstvo unutarnjih poslova može dati doprinos za pokriće izdataka za potrebe privremenog smještaja.

Naknada za štetu na trgovačkim ili industrijskim objektima:

 • Naknada uključuje vrijednost popravaka koji su potrebni za ponovno pokretanje poslovanja u tim objektima, uključujući oštećeni namještaj i opremu, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

Naknada za štetu na vozilima:

 • Naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe.
 • Bitno je da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi.
 • Naknada će uključivati izdatke potrebne za popravak, a pomoć je dostupna i ako je vozilo uništeno.
 • Pomoć za potrebe obrazovanja: pomoć za obrazovanje odobrava se ako su u terorističkom činu osobne ozljede pretrpjeli učenici/studenti, njihovi udovac ili udovica, nevjenčani partner ili djeca preminule osobe ili njihovi roditelji, sestre i braća ili skrbnici, zbog čega te osobe ne mogu obavljati svoje redovito zanimanje, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Sustav isplata u obrocima primijenit će se na slučajeve privremene nesposobnosti i ozljede koje prouzročuju invaliditet nastale zbog terorističkih napada u okviru utvrđenom španjolskim zakonodavstvom.

Kad je riječ o slučajevima u kojima je zbog težine pretrpljenih ozljeda razumno pretpostaviti da će kasnije biti proglašena trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, trajna opća nesposobnost za rad ili teški invaliditet žrtve, plaćanje u obrocima može se izvršiti do iznosa od 18 030,36 EUR.

U iznimnim slučajevima država će preuzeti odgovornost za plaćanje odgovarajuće naknade na temelju građanskopravne odgovornosti za smrt ili za oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, koja obuhvaća sljedeće nepredviđene događaje: smrt, teški invaliditet, trajnu opću nesposobnost za rad, trajnu nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, djelomičnu trajnu nesposobnost, trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet i otmicu.

Iznos naknade utvrdit će se kako slijedi:

 • Ako postoji presuda protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo i kojom se dodjeljuje naknada zbog građanskopravne odgovornosti za smrt ili za fizičko ili mentalno oštećenje koje je prouzročilo bilo koji od prethodno navedenih nepredviđenih događaja, isplatit će se iznos utvrđen u presudi, do iznosa ograničenja navedenih u nastavku:
  • smrt: 500 000 EUR
  • teški invaliditet: 750 000 EUR
  • trajna opća nesposobnost za rad: 300 000 EUR
  • trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 200 000 EUR
  • djelomična trajna nesposobnost: 125 000 EUR
  • Trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet: 100 000 EUR
  • Otmica: 125 000 EUR.
 • Ako presudom protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo nije dodijeljen nikakav iznos zbog građanskopravne odgovornosti za fizičko ili mentalno oštećenje, isplatit će se sljedeći iznosi:
  • smrt: 250 000 EUR
  • teški invaliditet: 500 000 EUR
  • trajna opća nesposobnost za rad: 180 000 EUR
  • trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 100 000 EUR
  • djelomična trajna nesposobnost: 75 000 EUR.
 • Trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet: u tom slučaju pokriće ovisi o procjeni štete izvršenoj u skladu sa sustavom uspostavljenim za žrtve prometnih nezgoda i na temelju ljestvice koja proizlazi iz primjene zakona u području socijalne sigurnosti s obzirom na iznose naknade za trajne ozljede, sakaćenje i unakazivanje te ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, a prouzročene su nezgodom na radu ili profesionalnom bolešću.
 • Otmica: isplatit će se pomoć jednaka iznosu trostrukog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (IPREM) za svaki dan trajanja otmice, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog za djelomičnu trajnu nesposobnost.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Općenito, u slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode primanje zakonski uređene pomoći nije spojivo s primanjem naknade za ozljede i štetu prouzročenu kaznenim djelom utvrđene u presudi.

Međutim, moguće je isplatiti cjelokupni iznos potpore ili njezin dio ako je počinitelj proglašen djelomično nesolventnim, ali u tom slučaju iznos primljen iz obaju izvora nikada ne može biti veći od iznosa utvrđenog u sudskoj odluci.

Stoga pomoć predviđena u španjolskom zakonodavstvu nije spojiva s:

 • financijskom naknadom na koju korisnik ima pravo u okviru sustava osiguranja, osim ako je iznos naknade iz privatno ugovorenog osiguranja manji od iznosa utvrđenog u presudi
 • u slučaju privremene nesposobnosti žrtve pomoć nije spojiva s bilo kakvim doplatkom koji bi se mogao isplatiti za tu nesposobnost u okviru javnog sustava socijalne sigurnosti. Smatra se da ta nespojivost postoji ako španjolska regulirana pomoć i naknada ili financijska pomoć na koju korisnik ima pravo u okviru privatnog sustava osiguranja pokrivaju iste rizike i situacije potrebe.

Međutim, može biti primjereno isplatiti zakonski uređenu pomoć korisniku privatnog osiguranja ako je iznos naknade primljene od osiguranja manji od iznosa utvrđenog u presudi, pod uvjetom da razlika koju treba platiti nije veća od iznosa utvrđenog u ljestvici.

U slučaju ozljede ili oštećenja koje prouzroči trajnu nesposobnost ili smrt žrtve, primitak pomoći spojiv je s primitkom bilo kakve javne mirovine koju korisnik ima pravo primati.

Pomoć za trajnu nesposobnost nije spojiva s pomoći za privremenu nesposobnost.

U slučaju kaznenih djela terorizma, kad je riječ o materijalnoj šteti za žrtve prouzročenoj tom vrstom kaznenog djela, naknada za tu vrstu štete ovisi o naknadi koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju, a umanjit će se za iznos primljen iz tih izvora.

Kad je riječ o šteti nastaloj na vozilima, naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe, osim vozila u javnom vlasništvu, pod uvjetom da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi. Ta naknada ovisi o svakoj drugoj naknadi koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te naknade.

Španjolska središnja država isplaćuje i pomoć za troškove odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su preminule kao posljedica terorističkog napada, pod uvjetom da primatelji nisu pokriveni policom osiguranja, do zakonom utvrđenog iznosa ograničenja. Odgovarajućim računima treba priložiti policu osiguranja kojom su obuhvaćeni ti troškovi ili izjavu danu pod prisegom u kojoj se navodi da takvo osiguranje ne postoji.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da.

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može se odobriti privremena pomoć pod uvjetom da se dokaže da se žrtva ili njezini korisnici nalaze u neizvjesnoj financijskoj situaciji. Financijska situacija žrtve ili korisnika smatrat će se neizvjesnom ako na dan podnošenja zahtjeva za pomoć ni žrtve ni korisnici ne primaju godišnji dohodak bilo koje vrste veći od godišnjeg višenamjenskog javnog indeksa prihoda (IPREM) koji je na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva.

U svakom slučaju, kako bi se odobrila takva privremena pomoć mora se dokazati da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete utvrđene u primjenjivom zakonodavstvu za korisnika odgovarajuće konačne pomoći.

U slučaju kaznenih djela terorizma Ministarstvo unutarnjih poslova može isplatiti predujam iznosa, do zakonom utvrđenog iznosa ograničenja, prije primitka konačne pomoći u slučajevima u kojima je zbog težine ozljeda pretrpljenih zbog terorističkog čina razumno pretpostaviti da će kasnije biti proglašena trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, trajna opća nesposobnost za rad ili teški invaliditet žrtve.

Slično tomu, kad je riječ o ozljedama koje prouzročuju invaliditet ili privremenoj nesposobnosti, na tromjesečnoj se osnovi može isplatiti iznos za razdoblje izbivanja s posla. Ti iznosi isplaćeni u obrocima jednaki su dvostrukoj vrijednosti IPREM-a koji je bio na snazi na datum ozljede za dane nesposobnosti.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da.

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, ako, nakon što je odobrena pomoć za određeni stupanj nesposobnosti ili oštećenja, nastupi ozbiljnija situacija na temelju koje treba odobriti veći iznos ili smrt žrtve kao izravna posljedica ozljeda ili oštećenja, primjereno je izvršiti jednokratnu isplatu pomoći zbog pogoršanja negativne posljedice.

Rok za podnošenje zahtjeva za novu pomoć jedna je godina od datuma presude kojom je dodijeljena prvotna pomoć kako bi se zatražilo preispitivanje stupnja nesposobnosti ili invaliditeta.

U slučaju kaznenih djela terorizma, iako se u načelu zahtjevi moraju podnijeti u roku od najviše jedne godine od datuma nastanka oštećenja, ako se kao izravna posljedica ozljeda pretrpljenih zbog terorističkog čina pogoršaju posljedice ili dotična osoba umre, za podnošenje zahtjeva za odgovarajuću razliku iznosa započet će novo razdoblje istog trajanja.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, da bi se odobrila konačna pomoć za privremenu nesposobnost i ozljede koje prouzročuju invaliditet, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika mora se podnijeti na službenom obrascu te sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni javnom tijelu
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je dotična osoba primila ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • presliku sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo (presuda, presuda donesena u odsutnosti optuženika, odluka o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluka o odbacivanju predmeta).

Osim navedenog, uvijek se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • potvrda koju je izdalo nadležno upravno tijelo ili agencija i kojom se dokazuje da je dotična osoba u trenutku počinjenja kaznenog djela imala pokriće u okviru javnog sustava socijalne sigurnosti. Ako ništa od navedenog nije dostupno, bit će dovoljna izjava dotične osobe, koju će kasnije provjeriti istražno tijelo.

Ako je podnesen zahtjev za pomoć zbog privremene nesposobnosti, a dotična je osoba imala pokriće u okviru javnog sustava socijalne sigurnosti, u dostavljenoj potvrdi mora biti navedeno da nije dodijeljeno nikakvo pravo na naknadu zbog te nesposobnosti.

 • Ako zahtjev za pomoć zbog ozljeda koje prouzročuju invaliditet podnesu izravne žrtve koje su pokrivene bilo kojim od sustava koji čine sustav socijalne sigurnosti, osim posebnog sustava za državne i vojne službenike (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), trebalo bi dostaviti odluku o klasifikaciji tih ozljeda koju je izdao pokrajinski ravnatelj Državnog zavoda za socijalnu sigurnost (Instituto Nacional de la Seguridad Social). Ako odluka još nije izdana, podnositelj zahtjeva trebao bi dostaviti izjavu da je pokrenut odgovarajući postupak za utvrđivanje nesposobnosti.

Da bi se odobrila konačna potpora u slučajevima kad je nastupila smrt, zahtjev u skladu sa službenim predloškom neizravne žrtve ili njezina zastupnika mora sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • dokumentarni dokaz o smrti i statusu korisnika ili neizravne žrtve
 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni javnom tijelu
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je dotična osoba primila ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • presliku sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo (presuda, presuda donesena u odsutnosti optuženika, odluka o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluka o odbacivanju predmeta).

Osim navedenog, uvijek se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • ako je žrtva (korisnik kao neizravna žrtva) španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • smrtni list za izravnu žrtvu kaznenog djela te sljedeća dokumentacija ovisno o odnosu korisnika i preminule osobe:
  • ako bračni drug pokojne osobe nije bio rastavljen ili zakonski rastavljen: cjelovit vjenčani list koji je izdao općinski matični ured nakon datuma smrti žrtve
  • ako je podnositelj zahtjeva osoba koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonu, mora podnijeti potvrdu o zajedničkom životu na istoj adresi (certificado de convivencia en domicilio común).

Za dokazivanje trajnog zajedničkog života istovjetnog bračnom odnosu preporučuje se dostaviti potvrdu koju je izdao relevantni registar partnera u registriranom odnosu (Registro de parejas de hecho).

 • Ako je podnositelj zahtjeva osoba koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonu, mora podnijeti potvrdu o zajedničkom životu na istoj adresi (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Djeca preminule osobe: moraju se dostaviti odgovarajući rodni listovi koje je izdao općinski matični ured.

Da bi dokazala svoje podrijetlo, djeca bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen ili osobe koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu moraju dostaviti odgovarajuće rodne listove koje je izdao općinski matični ured.

Slično tomu, moraju dokazati da je njihov roditelj bio u braku ili je živio s preminulom osobom, osim ako su te činjenice već dokazane u zahtjevu za pomoć njihova roditelja.

Osim toga, i djeca preminule osobe i djeca bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen ili djeca osobe koja je živjela s preminulom osobom moraju dokazati da su financijski ovisili o preminuloj osobi te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o zajedničkom životu koju je izdalo tijelo lokalne vlasti
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste primljenom u razdoblju od dvanaest mjeseci neposredno prije datuma smrti žrtve
 • presliku prijave poreza na dohodak za financijsku godinu u kojoj je nastupila smrt žrtve ili, ako ta prijava ne postoji, prijavu poreza na dohodak za financijsku godinu koja joj je neposredno prethodila. Ako te prijave nisu podnesene, mora se dostaviti potvrda o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • Roditelji preminule osobe: svoje roditeljstvo moraju dokazati rodnim listom preminulog sina ili kćeri. Osim toga, kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da ne postoje nikakvi drugi mogući korisnici koji bi mogli imati pravo prvenstva s obzirom na ostvarivanje pomoći, roditelji moraju dostaviti izjavu o osobnom stanju sina ili kćeri na dan smrti te o tome znaju li za bilo koju drugu osobu koja bi se mogla smatrati korisnikom u skladu s primjenjivim zakonom.

Da bi se dodijelila konačna pomoć za pogrebne troškove, zahtjev, koji su na službenom obrascu podnijeli roditelji ili skrbnici maloljetne osobe ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti ili njezini zastupnici, mora sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • dokumentarni dokaz o smrti i statusu korisnika ili neizravne žrtve
 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni javnom tijelu
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je dotična osoba primila ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • presliku sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo (presuda, presuda donesena u odsutnosti optuženika, odluka o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluka o odbacivanju predmeta).

Osim navedenog, uvijek se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • smrtni list maloljetnika ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti
 • da bi dokazali svoj status korisnika, rodni list maloljetnika ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti ako zahtjev podnose roditelji ili službenu ispravu kojom se potkrjepljuje status skrbnika ako zahtjev podnosi skrbnik
 • ako je preminula osoba bila punoljetna osoba lišena pravne i poslovne sposobnosti, pravni dokument o proglašenju lišene pravne i poslovne sposobnosti ili, prema potrebi, potvrdu o stupnju lišene pravne i poslovne sposobnosti
 • presliku nacionalne identifikacijske isprave za roditelje ili skrbnike ili, u slučaju državljana države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • dokumentarni dokaz izdataka povezanih s karminama, odvozom, ukopom ili kremiranjem.

Da bi se odobrila konačna pomoć za troškove terapijskog liječenja zbog kaznenih djela protiv spolne slobode, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika mora se podnijeti na službenom obrascu i sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni javnom tijelu
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je dotična osoba primila ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • presliku sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo (presuda, presuda donesena u odsutnosti optuženika, odluka o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluka o odbacivanju predmeta).

Osim navedenog, uvijek se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • izjava žrtve o tome je li terapijsko liječenje započelo te, ako je primjenjivo, dokumenti kojima se potkrjepljuju plaćeni izdaci. Ako liječenje nije završeno, ta se činjenica mora navesti.

Da bi se odobrila privremena pomoć za privremenu nesposobnost i ozljede koje prouzročuju invaliditet, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika mora se podnijeti na službenom obrascu te sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • klasifikaciju ozljeda ili oštećenja zdravlja koju je obavilo nadležno tijelo i u skladu s postupkom predviđenim relevantnim zakonodavstvom
 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni nadležnom tijelu ili da su nadležna tijela po službenoj dužnosti pokrenula kazneni postupak u pogledu tih događaja
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je podnositelj zahtjeva primio, o zahtjevima koji se obrađuju ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • zahtjev za izvješće javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom
 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste koji je podnositelj zahtjeva primao tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT).

Da bi se odobrila privremena pomoć u slučajevima kad je nastupila smrt, zahtjev u skladu sa službenim predloškom žrtve ili njezina zastupnika mora sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • dokumentarni dokaz o smrti i statusu korisnika kao neizravne žrtve mora se dostaviti smrtni list za izravnu žrtvu kaznenog djela te sljedeća dokumentacija ovisno o odnosu korisnika i preminule osobe:
  • ako bračni drug pokojne osobe nije bio rastavljen ili zakonski rastavljen: cjelovit vjenčani list koji je izdao općinski matični ured nakon datuma smrti žrtve.

Konkretno za tu vrstu pomoći, izjavu o dohotku bilo koje vrste koji je podnositelj zahtjeva primio tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT).

 • Ako je podnositelj zahtjeva osoba koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonu, mora podnijeti potvrdu o zajedničkom životu na istoj adresi.

Za dokazivanje trajnog zajedničkog života istovjetnog bračnom odnosu preporučuje se dostaviti potvrdu koju je izdao relevantni registar partnera u registriranom odnosu (Registro de parejas de hecho).

Konkretno za tu vrstu pomoći, izjavu o dohotku bilo koje vrste koji je podnositelj zahtjeva primio tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT).

 • Ako je podnositelj zahtjeva osoba koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonu, mora podnijeti potvrdu o zajedničkom životu na istoj adresi.
 • Djeca preminule osobe: moraju se dostaviti odgovarajući rodni listovi koje je izdao općinski matični ured.

Da bi dokazala svoje podrijetlo, djeca bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen ili osobe koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu moraju dostaviti odgovarajuće rodne listove koje je izdao općinski matični ured. Slično tomu, moraju dokazati da je njihov roditelj bio u braku ili je živio s preminulom osobom, osim ako su te činjenice već dokazane u zahtjevu za pomoć njihova roditelja.

Osim toga, i djeca preminule osobe i djeca bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen ili djeca osobe koja je živjela s preminulom osobom moraju dokazati da su financijski ovisili o preminuloj osobi te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o zajedničkom životu koju je izdalo tijelo lokalne vlasti
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste primljenom u razdoblju od dvanaest mjeseci neposredno prije datuma smrti žrtve
 • presliku prijave poreza na dohodak za financijsku godinu u kojoj je nastupila smrt žrtve ili, ako ta prijava ne postoji, prijavu poreza na dohodak za financijsku godinu koja joj je neposredno prethodila. Ako te prijave nisu podnesene, mora se dostaviti potvrda o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT))
 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni nadležnom tijelu ili da su nadležna tijela po službenoj dužnosti pokrenula kazneni postupak u pogledu tih događaja
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je podnositelj zahtjeva primio, o zahtjevima koji se obrađuju ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • zahtjev za izvješće javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom
 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo

Da bi se odobrila privremena pomoć u slučajevima kad je nastupila smrt, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika podnesen na službenom obrascu mora sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni nadležnom tijelu ili da su nadležna tijela po službenoj dužnosti pokrenula kazneni postupak u pogledu tih događaja
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je podnositelj zahtjeva primio, o zahtjevima koji se obrađuju ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • zahtjev za izvješće javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom
 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • smrtni list maloljetnika ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti
 • da bi dokazali svoj status korisnika, rodni list maloljetnika ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti ako zahtjev podnose roditelji ili službenu ispravu kojom se potkrjepljuje status skrbnika ako zahtjev podnosi skrbnik
 • ako je preminula osoba bila punoljetna osoba lišena pravne i poslovne sposobnosti, pravni dokument o proglašenju lišene pravne i poslovne sposobnosti ili, prema potrebi, potvrdu o stupnju lišene pravne i poslovne sposobnosti
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste koji su roditelji ili skrbnici primili tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT)
 • dokumentarni dokaz izdataka povezanih s karminama, odvozom, ukopom ili kremiranjem.

Da bi se odobrila privremena pomoć za troškove terapijskog liječenja zbog kaznenih djela protiv spolne slobode, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika mora se podnijeti na službenom obrascu i sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni nadležnom tijelu ili da su nadležna tijela po službenoj dužnosti pokrenula kazneni postupak u pogledu tih događaja
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je podnositelj zahtjeva primio, o zahtjevima koji se obrađuju ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • zahtjev za izvješće javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom
 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • izjava žrtve o tome je li terapijsko liječenje započelo te, ako je primjenjivo, dokumenti kojima se potkrjepljuju plaćeni izdaci. Ako liječenje nije završeno, ta se činjenica mora navesti
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste koji je dotična osoba primila tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT).

U slučaju kaznenih djela terorizma, postupak za dodjelu različitih vrsta zakonom utvrđene pomoći pokreće dotična osoba ili njezin zastupnik podnošenjem zahtjeva na službenom obrascu, kojem se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • dokumenti kojima se dokazuje status oštećene osobe ili, prema potrebi, stupanj odnosa sa žrtvom
  • presuda protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo i u kojoj se priznaje pravo na naknadu za predmetne događaje i štetu u okviru područja primjene španjolskog zakonodavstva
  • ako takva presuda nije donesena, ali je proveden odgovarajući sudski postupak ili je pokrenut kazneni postupak za progon tih kaznenih djela, sve zakonski prihvaćene dokazne isprave kojima se dokazuju status žrtve ili korisnika, pretrpljena šteta i priroda događaja koji su prouzročili tu štetu
  • sva prethodna upravna rješenja
  • smrtni list, ako je žrtva preminula
  • preslika obiteljskog registra (Libro de familia)
  • policijska izvješća ili izjave
  • klinička ili psihološka izvješća
 • ako se traži privremeni smještaj:
  • policijsko izvješće ili potvrda koju je izdala policija ili Guardia Civil u kojoj se navodi da je navodna šteta nastala tijekom ili kao posljedica terorističkog napada (ako se dokaz o uzroku štete ne nalazi u evidenciji Uprave)
  • ako je podnositelj zahtjeva vlasnik: vlasnički list, kupoprodajni ugovor ili potvrda iz zemljišnih knjiga ili zadnja uplatnica za porez na nekretnine (Impuesto de Bienes Inmuebles), ili izjava predsjednika Udruženja stanara da je podnositelj zahtjeva član tog udruženja
  • ako je podnositelj zahtjeva najmoprimac: ugovor o najmu ili uplatnica za plaćanje zadnje stanarine ili uplatnica za vodu, električnu energiju ili telefon na ime najmoprimca
  • ako podnositelj zahtjeva nije ni vlasnik ni najmoprimac: dokument kojim se dokazuje da ima pravo izvršiti ili osigurati popravak
  • ako je riječ o uobičajenom mjestu stanovanja, a predmetna adresa nije navedena u nacionalnoj identifikacijskoj ispravi (DNI) podnositelja zahtjeva: potvrda o registraciji ili prijava poreza na dohodak u kojoj je navedeno boravište za potrebe oporezivanja, ili izjava predsjednika Udruženja stanara da je podnositelj zahtjeva stalni stanar te stambene jedinice
 • ako se traži naknada za štetu na vozilu:
  • policijsko izvješće ili potvrda koju je izdala policija ili Guardia Civil u kojoj se navodi da je navodna šteta nastala tijekom ili kao posljedica terorističkog napada (ako se dokaz o uzroku štete ne nalazi u evidenciji Uprave)
  • potvrda o registraciji vozila na ime podnositelja zahtjeva
  • dokaz da je u trenutku napada ugovorena polica osiguranja bila na snazi, uz navođenje vrste i rizika obuhvaćenih pokrićem
  • ako je izvršen popravak, račun kojim se dokazuju troškovi popravka štete prouzročene terorističkim djelom
 • ako se traži pomoć za obrazovanje, treba priložiti popratnu dokumentaciju u kojoj se navode kolegiji koje je student upisao i njegovo akademsko postignuće.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, za obradu zahtjeva za zakonom predviđenu pomoć i odlučivanje o njoj nadležna je Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, za donošenje odluke o dodjeli ili odbijanju zakonom predviđene pomoći nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, zahtjevi za pomoć šalju se na službenom obrascu Glavnoj upravi za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave, na sljedeću adresu:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

Za pomoć s predočenjem i slanjem zahtjeva za potporu podnositelji zahtjeva mogu se obratiti nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela, gdje će dobiti informacije o financijskoj pomoći koju bi možda mogli primiti i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu pomoć.

Uredi se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, zahtjevi za pomoć šalju se na službenom obrascu Glavnoj upravi za podršku žrtvama terorizma u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, na sljedeću adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi mogle primati žrtve terorizma. Ured se nalazi na sljedećoj adresi:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonski broj za kontakt: + 34 91 400 74 02

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, kad sve istrage završe, a prije sastavljanja nacrta odluke o odobrenju ili odbijanju zatražene pomoći, podnositelju zahtjeva odobrit će se saslušanje u skladu s primjenjivim zakonodavstvom kako bi mogao iznijeti odgovarajuće argumente.

Ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a, kad se zahtjev za potporu podnosi preko pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave u svojstvu tijela koje odlučuje može ostvariti suradnju s odgovarajućim pomoćnim tijelom kako bi provela postupak saslušanja podnositelja zahtjeva ili druge osobe, ako to smatra potrebnim.

Kako bi provela saslušanje, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave od pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva za pomoć ima uobičajeno boravište može zatražiti da dostavi sve što je potrebno kako bi tijelo koje odlučuje o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći moglo provesti saslušanje izravno, telefonom ili videokonferencijskom vezom, ako podnositelj zahtjeva na to pristane. Osim toga, pomoćno tijelo koje provodi saslušanje mora poslati izvješće o provedenom saslušanju Glavnoj upravi za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj i podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a primjenjuju se ista pravila kao u slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode. Ako je zahtjev podnesen preko pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište, prethodno opisani postupak u pogledu saslušanja, u svojstvu tijela koje odlučuje, provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Glavna uprava za podršku žrtvama terorizma.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode rok za podnošenje zahtjeva za pomoć u načelu je jedna godina od dana počinjenja kaznenog djela.

Konačni ili privremeni rokovi za donošenje odluke o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći sljedeći su:

 • kad je riječ o ozljedama koje prouzročuju invaliditet, o pogoršanju ozljeda ili o smrti: šest mjeseci
 • kad je riječ o privremenoj onesposobljenosti: četiri mjeseca
 • kad je riječ o troškovima terapijskog liječenja zbog kaznenih djela protiv spolne slobode i o pogrebnim troškovima: dva mjeseca.

Zahtjevi se mogu smatrati odbijenima ako odluka nije izričito donesena nakon isteka roka za donošenje izričite odluke.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, zahtjevi se u načelu moraju podnijeti u roku od jedne godine od trenutka kad je šteta nastala ili od trenutka kad je postavljena dijagnoza koja dokazuje uzročno-posljedičnu vezu terorističkog djela i štete. Kad je riječ o pomoći za obrazovanje, rok je tri mjeseca od upisa na studij.

Rok za donošenje odgovarajuće odluke i slanje obavijesti o njoj iznosi 12 mjeseci, osim kad je riječ o pomoći za obrazovanje; u tom je slučaju rok šest mjeseci. Zahtjev se može smatrati odobrenim ako su rokovi istekli, a nije donesena izričita odluka.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu podnijeti prigovor na odluke Ministarstva financija i javne uprave o zakonski utvrđenoj pomoći u roku od jednog mjeseca nakon primitka obavijesti. Ako se prigovor na odluku ne podnese u navedenom roku, jedina je preostala mogućnost nadležnom ministarstvu podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje.

Prigovor je moguće podnijeti Ministarstvu financija i javne uprave ili Nacionalnom povjerenstvu za potporu i pomoć žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalno povjerenstvo nadležno je tijelo za odlučivanje o prigovorima na odluke Ministarstva financija i javne uprave o pomoći odobrenoj na temelju primjenjivog zakonodavstva.

Ako Nacionalno povjerenstvo ne donese odluku u roku od tri mjeseca, prigovor se može smatrati odbijenim te je moguće podnijeti upravnu žalbu protiv te odluke.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, na odluke koje je Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo o upravnim postupcima podnošenja zahtjeva za različite vrste pomoći moguće je podnijeti prigovor u okviru Ministarstva ili izravno u pravnom sustavu upravnih sudova.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu se obratiti nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela kako bi im pomogli s predočenjem i slanjem zahtjeva za pomoć te kako bi dobili informacije o financijskoj pomoći koju bi možda mogli primiti i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu pomoć.

Uredi se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Posebni obrasci za pomoć dostupni su na sljedećoj poveznici.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, zahtjevi za pomoć šalju se na službenom obrascu Glavnoj upravi za podršku žrtvama terorizma u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, na sljedeću adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Posebni obrasci za pomoć dostupni su na sljedećoj poveznici.

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi mogle primati žrtve terorizma. Ured se nalazi na sljedećoj adresi:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonski broj za kontakt: + 34 91 400 74 02

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, obrasci ili predlošci za različite vrste pomoći dostupni su na sljedećoj poveznici.

Lokaciju ureda za potporu žrtvama kaznenih djela koji će pružiti informacije o financijskoj pomoći koja se može odnositi na vas i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu potporu možete potražiti na sljedećoj poveznici.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, informacije o dostupnoj pomoći možete potražiti na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi mogle primati žrtve terorizma.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, žrtve mogu zatražiti besplatnu pravnu pomoć u skladu s uvjetima i postupkom utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Konkretno, u skladu sa španjolskim zakonodavstvom, žrtve rodno uvjetovanog nasilja imaju pravo na besplatno pravno savjetovanje neposredno prije podnošenja pritužbe te na besplatnu obranu i zastupanje odvjetnika i sudskog zastupnika u svim postupcima i upravnim postupcima koji su izravna ili neizravna posljedica pretrpljenog nasilja.

U takvim bi slučajevima jedinstveni pravni tim trebao preuzeti obranu žrtve ako bi se time propisno zajamčilo pravo žrtve na obranu. To će se pravo primjenjivati i na nasljednike u slučaju smrti žrtve, pod uvjetom da nisu sudjelovali u samom događaju.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, žrtve terorizma koje su priznate španjolskim zakonodavstvom imaju pravo na pravnu pomoć u svim sudskim i upravnim postupcima koji proizlaze iz terorističkog čina zbog kojeg imaju status žrtve, neovisno o njihovim financijskim sredstvima, u skladu s uvjetima zakonodavstva o besplatnoj pravnoj pomoći koje je na snazi u Španjolskoj.

U svakom slučaju, neposredna besplatna pravna pomoć zajamčena je svim žrtvama terorizma koje je zatraže. Pravo na pravnu pomoć bit će izgubljeno ako status žrtve naknadno ne bude priznat ili ako se donese oslobađajuća presuda protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, ili ako predmet bude odbačen, bez obveze vraćanja troškova povlastica koje su do tog trenutka bile besplatne.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu se obratiti nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela kako bi im pomogli s predočenjem i slanjem zahtjeva za pomoć te kako bi dobili informacije o financijskoj pomoći koju bi možda mogli primiti i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu pomoć.

Uredi se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi mogle primati žrtve terorizma. Ured se nalazi na sljedećoj adresi:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonski broj za kontakt: + 34 91 400 74 02

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.