Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

U načelu postoje tri različita načina za dobivanje naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelom. To su:

 • naknade koje je počinitelj obvezan platiti
 • naknade koje se isplaćuju iz privatnih, kolektivnih ili javnih polica osiguranja
 • naknade štete prouzročene kaznenim djelom koje plaća država.

Postoje razlike između pravila koja se primjenjuju na različite vrste naknade. Informacije u nastavku primjenjuju se samo na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom koju plaća država.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U načelu naknada štete prouzročene kaznenim djelom može se dodijeliti za sve vrste kaznenih djela, ali mogućnosti za ostvarivanje naknade ovise o vrsti štete ili ozljede.

Naknada za osobnu ozljedu može se dodijeliti za bilo koju vrstu kaznenog djela ako je ozljeda prirodna posljedica tog kaznenog djela.

Naknada se može dodijeliti i za ozljedu prouzročenu time što je netko ozbiljno ozlijedio drugu osobu tako što je počinio kazneno djelo koje uključuje napad na tijelo druge osobe (npr. fizički napad ili silovanje), njezinu slobodu (npr. nezakonito oduzimanje slobode) ili mir (npr. nezakonita prijetnja) ili ju je teško oklevetao.

Naknada za materijalnu štetu (npr. prouzročenu krađom ili oštećenjem imovine) ili štetu koja je isključivo financijska (npr. prouzročena prijevarom) dodjeljuje se samo u određenim slučajevima.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Naknada se može dodijeliti za osobnu ozljedu i štetu te djeci koja su svjedočila kaznenim djelima među bliskim srodnicima. U iznimnim slučajevima naknada se može dodijeliti za materijalnu štetu ili štetu koja je isključivo financijska.

U slučaju osobne ozljede naknada se može dodijeliti za:

 • troškove liječenja i druge troškove oštećene osobe i, u razumnoj mjeri, bliskog srodnika oštećene osobe
 • štetu na odjeći, naočalama i sličnim predmetima koje je oštećena osoba imala na sebi u trenutku kada su joj nanesene ozljede
 • neostvarene prihode
 • privremenu fizičku i duševnu patnju (bol i patnja)
 • trajnu fizičku i duševnu patnju (tjelesna mana ili druga trajna ozljeda).

Ako je zbog osobne ozljede nastupila smrt, naknada se može dodijeliti za:

 • troškove pogreba i, u razumnoj mjeri, druge troškove nastale zbog smrti
 • gubitak sredstava za uzdržavanje (pod određenim uvjetima)
 • osobnu ozljedu bliskog srodnika preminule osobe koja je nastala kao posljedica smrti te osobe.

Druge naknade na koje oštećena osoba ima pravo (npr. socijalne naknade, mirovina ili naknade od poslodavca) oduzimaju se pri utvrđivanju iznosa naknade za neostvarene prihode i naknade za gubitak sredstava za uzdržavanje.

U slučaju kaznenog djela protiv tijela, slobode ili mira žrtve i u slučaju teške klevete može se dodijeliti naknada ako je riječ o ozbiljnoj povredi osobnog integriteta.

Naknada za materijalnu štetu, npr. krađu ili oštećenje imovine, dodjeljuje se samo u iznimnim slučajevima. Takva se naknada može dodijeliti ako je kazneno djelo počinila osoba koja je prisilno stavljena pod zaštitu i nadzor države, npr. osoba koja se nalazi u zatvoru, pritvoru ili drugoj ustanovi (tzv. slučajevi povezani s bjeguncima). Naknada se može dodijeliti i u posebno teškim slučajevima kada su mogućnosti oštećene strane za zarađivanje za život ozbiljno ograničene zbog ozljede ili kada se zbog drugih razloga čini da je naknada od posebne važnosti.

Naknada se rijetko dodjeljuje kad je riječ o šteti koja je isključivo financijska, npr. prouzročena prijevarom ili pronevjerom. Naknada se može primijeniti u slučajevima povezanima s bjeguncima samo ako postoje posebni razlozi, ili u posebno uznemirujućim slučajevima ako su mogućnosti oštećene strane za zarađivanje za život ozbiljno ograničene zbog ozljede ili ako se zbog drugih razloga čini da je naknada od posebne važnosti.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, naknada se dodjeljuje kako je prethodno objašnjeno. U slučaju osobne ozljede bliskog srodnika preminule osobe obično se isplaćuje standardna naknada za bol i patnju.

Osobe koje mogu dobiti naknadu štete prouzročene ozljedom obično su partner, roditelji i djeca preminule osobe te braća i sestre koji su živjeli s preminulom osobom. Punoljetna braća i sestre koji nisu živjeli s preminulom osobom u pravilu nemaju pravo na naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ako ozljeda nije prouzročila smrt, u određenim posebnim slučajevima osobi u posebno bliskom odnosu s oštećenom strankom može se dodijeliti naknada neizravne štete. Slučajevi u kojima se može primijeniti takva naknada uključuju one u kojima je oštećena stranka pretrpjela teške ozljede i određeno razdoblje bila u stanju opasnom po život, ili one u kojima je dotični bliski srodnik svjedočio događaju koji je prouzročio ozljedu i zbog toga pretrpio duševnu bol.

Osobe koje imaju pravo na naknadu iste su one koje na nju imaju pravo ako je nastupila smrt oštećene stranke.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Ako je kazneno djelo počinjeno u Švedskoj, naknada se može dodijeliti bez obzira na državljanstvo ili državu boravišta oštećene strane. Međutim, ako su kazneno djelo i oštećena stranka toliko slabo povezani sa Švedskom da nema opravdanog razloga zbog kojeg bi švedska država isplatila naknadu za štetu prouzročenu ozljedom, naknada se neće isplatiti. Ta se iznimka primjenjuje restriktivno. Isto tako, ta se iznimka ne primjenjuje na građane druge države članice EU-a koji su bili izloženi kaznenom djelu s elementima nasilja počinjenom s namjerom u Švedskoj.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da. Ako živite u Švedskoj, možete podnijeti zahtjev za naknadu u Švedskoj čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a ili u drugoj državi koja nije članica EU-a.

U načelu se naknada za štetu prouzročenu kaznenim djelom mora isplatiti u državi u kojoj je to kazneno djelo počinjeno. Ako se naknada ne može isplatiti u toj državi, ili se ne može isplatiti u cijelosti, oštećena stranka koja živi u Švedskoj umjesto toga može imati pravo dobiti naknadu štete prouzročene kaznenim djelom od švedske države.

Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a i naknada za štetu prouzročenu predmetnim kaznenim djelom može se dodijeliti u toj državi, švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten) može osobama koje podnose zahtjev za naknadu u Švedskoj pružiti pomoć u obraćanju državi u kojoj je počinjeno kazneno djelo. Pod određenim uvjetima, naknada koju je dodijelila Švedska može se isplatiti prije nego što o pravu na naknadu odluči druga država članica EU-a.

Ako se naknada štete ne može isplatiti u drugoj državi članici EU-a, pravo na naknadu razmotrit će se u skladu s pravilima Švedske.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da. Da, kazneno djelo mora se prijaviti policiji i oštećena stranka mora surađivati s policijom tijekom istrage.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, naknade se vrlo rijetko dodjeljuju prije okončanja policijske istrage i sudskog preispitivanja.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako je počinitelj poznat, u načelu mora biti osuđen za predmetno kazneno djelo kako bi se mogla isplatiti državna naknada. Isto tako, osoba koja je prouzročila štetu mora prije svega nadoknaditi tu štetu, što u načelu znači da se naknada najprije mora zatražiti od počinitelja. S druge strane, ako istraga jasno pokaže da počinitelj nije u mogućnosti isplatiti odštetu, naknada se može isplatiti, a da oštećena stranka nije morala najprije zatražiti naknadu od počinitelja.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, ako počinitelj nije identificiran te je stoga policijska istraga zaključena, možete imati pravo na naknadu. U takvim slučajevima ocjena kaznenog djela i pravo na naknadu uglavnom se temelje na sadržaju policijskog izvješća. Osim toga, od oštećene stranke zahtijeva se da iznese dokaze da je šteta ili ozljeda prouzročena kaznenim djelom.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da, rok za podnošenje zahtjeva iznosi tri godine te se izračunava kako je opisano u nastavku.

Ako postoji presuda povezana s predmetnim kaznenim djelom, zahtjev se mora podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je presuda postala pravomoćna (tj. protiv nje se više nije mogla podnijeti žalba).

Ako je policijska istraga zaključena, zahtjev se mora podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je donesena odluka o zaključenju istrage.

Ako policijska istraga nije pokrenuta, zahtjev se mora podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je počinjeno kazneno djelo.

Djeca koja su bila izložena kaznenom djelu prije nego što su navršila 18 godina imaju pravo podnijeti zahtjev za naknadu do datuma na koji navršavaju 21 godinu.

Ako za to postoje iznimni razlozi, zahtjev se može razmotriti čak i ako je zaprimljen sa zakašnjenjem. Jedan od primjera jest činjenica da podnositelj zahtjeva zbog teške bolesti nije mogao pravodobno podnijeti zahtjev za naknadu za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknada obuhvaća sljedeće:

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalnu štetu (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškove liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)

Da, ako naknada nije dodijeljena iz drugih izvora.

 • dodatne potrebe ili troškove koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)

Da, ako naknada nije dodijeljena iz drugih izvora.

 • trajnu ozljedu (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće)
  • neostvarene prihode tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)

  Da, ako naknada nije dodijeljena iz drugih izvora.

  • propuštene prilike

  Ne, nije obuhvaćeno ništa osim naknade za neostvarene prihode ili buduće neostvarene prihode (životna renta).

  • troškove sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu (kao što su odvjetnički i sudski troškovi)

  Ne.

  • naknadu za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu

Naknada se može dodijeliti za oštećenu ili uništenu odjeću, naočale i slične predmete koje je oštećena osoba imala na sebi u trenutku kada su joj nanesene ozljede.

U drugim su slučajevima mogućnosti za ostvarivanje naknade za imovinsku štetu vrlo ograničene (vidjeti prethodni odjeljak 1.2.).

 • drugo.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnju žrtve.

Da. Osim naknade za bol i patnju, ako je kazneno djelo protiv tijela, slobode ili mira žrtve uključivalo ozbiljnu povredu osobnog integriteta oštećene stranke, može se dodijeliti i naknada za povredu.

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalnu štetu (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškove pogreba

Da, ako naknada nije dodijeljena iz drugih izvora.

 • troškove liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)

Da. Ako je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela i time prouzročila osobnu ozljedu osobi koja je bila posebno bliska preminuloj osobi, naknada se može dodijeliti ako nije ostvarena iz drugih izvora. Vidjeti i odjeljke 1.3. i 1.4.

 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili prilika za zaradu

Za gubitak sredstava za uzdržavanje može se dobiti naknada pod određenim uvjetima.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnju srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Da. (vidjeti prethodni odjeljak 1.3.).

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se obično isplaćuje jednokratno. Naknada za trajne ozljede često se prilagođava kasnije, kada postane jasno da su ozljede trajne. Kad je riječ o dugoročnom gubitku prihoda, naknada se obično prilagođava jednom godišnje unatrag. Ako je ozljeda oštećenoj stranci prouzročila invaliditet zbog kojeg joj je trajno smanjena radna sposobnost, oštećena stranka može, pod određenim uvjetima, imati pravo na naknadu za buduće neostvarene prihode u obliku životne rente, koja se isplaćuje u mjesečnim obrocima.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se može umanjiti ili u potpunosti odbiti ako je oštećena stranka svojim djelovanjem povezanim s kaznenim djelom ili na drugi sličan način, namjerno ili nepažnjom, povećala rizik od nastanka štete. Naknada se obično prilagođava na taj način ako je kazneno djelo prouzročeno vlastitim kažnjivim postupanjem oštećene stranke ili ako je kazneno djelo povezano s drogom, ili ako je oštećena stranka svojim ponašanjem izazivala počinjenje kaznenog djela.

Od oštećene stranke zahtijeva se i da u razumnoj mjeri surađuje s policijom tijekom istrage. Oštećena stranka mora surađivati i u okviru postupka za naknadu štete švedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela pružanjem informacija i podnošenjem dokumenata potrebnih za procjenu. Ako podnositelj zahtjeva nije surađivao s policijom tijekom istrage, moguće je da se naknada neće dodijeliti. Isto se primjenjuje ako podnositelj zahtjeva nije surađivao u okviru predmeta povezanog s naknadom.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Kad je riječ o naknadi za osobnu ozljedu i povredu, financijska situacija oštećene stranke ne utječe na njezino pravo na naknadu ni na iznos dodijeljene naknade. Kad je riječ o imovinskoj šteti ili šteti koja je isključivo financijska, u nekim slučajevima financijska situacija oštećene stranke može utjecati na njezino pravo na naknadu i na iznos dodijeljene naknade za štetu prouzročenu kaznenim djelom.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada štete prouzročene kaznenim djelom koju plaća država sporedna je u odnosu na druge naknade na koje oštećena stranka može imati pravo na temelju pretrpljene štete ili ozljede. To znači da se sve druge naknade moraju odbiti od iznosa naknade štete prouzročene kaznenim djelom. Na primjer, to se odnosi na naknadu štete koja je isplaćena ili koja će se isplatiti te na naknade iz osiguranja na koje oštećena strana ima pravo.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade izračunava se u skladu s pravilima utvrđenima u Zakonu o naknadama za ozljede prouzročene kaznenim djelima (brottsskadelag) i Zakonu o odštetnoj odgovornosti (skadeståndslag). U određenim aspektima pravo na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom ograničenije je nego pravo na naknadu štete prouzročene građanskim deliktom. U načelu naknada mora biti oblik popravljanja štete i mora, u mjeri u kojoj je to moguće, dovesti oštećenu stranku u financijsku situaciju u kojoj bi bila da se šteta ili ozljeda nije dogodila.

Obuhvaćeni su svi bitni, razumni troškovi, kao i svi neostvareni prihodi proizašli iz štete ili ozljede. Postoji gornja granica iznosa naknade, vidjeti odjeljak 1.18.

Naknada za bol i patnju isplaćuje se u skladu s tablicama – uobičajena naknada koja se isplaćuje za bolovanje iznosi oko 2 700 SEK mjesečno (2022.), ali može se isplatiti viši iznos naknade, na primjer u slučaju liječenja na odjelu intenzivne njege. Kad je riječ o određenim kaznenim djelima, onima koja su prouzročila ozljedu čija je posljedica bila smrt (naknada se isplaćuje bliskim srodnicima) te silovanju, pretpostavlja se i postojanje osobne ozljede, što znači da se ona ne treba dokazivati. U tim se slučajevima primjenjuju određeni predlošci za naknade za bol i patnju; iznosi su sljedeći: 60 000 SEK u slučaju ubojstva s predumišljajem, 30 000 SEK u slučaju ubojstva iz nehaja i 15 000 SEK u slučaju silovanja.

Naknade za ozljede koje su prouzročile trajna oštećenja utvrđuju se s pomoću tablica i na temelju liječničke ocjene stupnja invaliditeta i dobi podnositelja zahtjeva.

Naknada za trajno unakaženje utvrđuje se s pomoću tablica i na temelju toga koliko je predmetno unakaženje vidljivo i gdje se nalazi, kao i na temelju dobi oštećene stranke.

Naknada za povredu utvrđuje se na temelju objektivnih okolnosti kaznenog djela i neovisno o subjektivnom doživljaju oštećene stranke. U praksi, na primjer, naknada može iznositi od 5 000 do 20 000 SEK za nezakonitu prijetnju, od 5 000 do 100 000 SEK za napad, 100 000 SEK za silovanje i od 100 000 do 150 000 SEK za pokušaj ubojstva.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najniži je iznos naknade koji se može dodijeliti 100 SEK (nakon oduzimanja osnovnog odbitka).

Najviši iznos naknade koji se može dodijeliti za osobnu ozljedu, uključujući bol i patnju, jest 966 000 SEK (podaci za 2022.). Naknada u obliku životne rente može se dodijeliti pod određenim uvjetima.

Najviši iznos naknade koji se može dodijeliti za materijalnu štetu i štetu koja je isključivo financijska jest 482 000 SEK (podaci za 2022.).

Ne postoji gornja granica iznosa naknade za povredu.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da. Kad je riječ o financijskim gubicima, kao što su troškovi liječenja ili neostvareni prihodi, od oštećene stranke zahtijeva se da navede iznos ili podnese dokaze iz kojih je jasno vidljiv opseg štete.

Za naknadu moralne štete ne mora se navesti iznos (bol i patnja, povreda, trajna ozljeda, naknada za djecu koja su svjedočila kaznenom djelu).

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da. Naknada štete prouzročene kaznenim djelom koju plaća država dodjeljuje se samo ako šteta nije obuhvaćena drugim vrstama naknade na koju oštećena stranka ima pravo.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, nije moguće dobiti predujam naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da, ako zahtjev nije zastario, što se obično događa deset godina nakon donošenja odluke.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Mora se podnijeti izvornik punomoći ako podnositelja zahtjeva zastupa pravni zastupnik. Troškovi se obično moraju dokazati izvornicima računa. Općenito se smatra prednošću i ako podnositelj zahtjeva podnese prethodno navedeni materijal koji je relevantan za predmetnu štetu ili ozljedu.

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela samo će prikupiti dokumentaciju potrebnu za ocjenu prava na naknadu i procjenu iznosa naknade ako potrebni dokumenti ne budu priloženi zahtjevu. Tijelo to može učiniti na temelju ovlaštenja koje mu je pri podnošenju zahtjeva dao podnositelj. Ako tijelo nije u mogućnosti samo prikupiti potrebne informacije i dokumente, podnositelju zahtjeva omogućuje se da ih podnese.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela, poštanski pretinac 470, 901 09 Umeå, Švedska.

Imajte na umu da se zahtjev mora podnijeti na posebnom obrascu. Obrasci su dostupni na internetskim stranicama švedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela na adresi https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Zahtjev se može podnijeti i elektroničkim putem ako podnositelj zahtjeva posjeduje švedski elektronički identitet koji je izdala banka. Na taj se način zahtjev može podnijeti putem internetskih stranica https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme obrade ovisi o trenutačnoj količini posla koju ima tijelo. Vrijeme obrade ovisi i o složenosti predmeta. Trenutačno je prosječno vrijeme obrade približno tri mjeseca (2022.).

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odluke švedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporiti, ali tijelo može promijeniti svoju odluku na zahtjev ili na vlastitu inicijativu ako se pojave nove okolnosti ili ako za to postoje drugi razlozi. Odluka se ne može promijeniti na štetu podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan odlukom može tijelu poslati zahtjev za ponovno razmatranje predmeta u pisanom obliku. U zahtjevu bi se trebali navesti željena promjena i razlozi za nju. Dodatni materijali trebali bi se dostaviti zajedno sa zahtjevom.

Podnositelj zahtjeva uvijek ima pravo na to da njegovu odluku preispita Sud za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima (Nämnden för brottsskadeersättning).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Informacije i obrasci zahtjeva mogu se pronaći na internetskim stranicama švedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela na https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Informacije o naknadi i podnošenju zahtjeva dostupne su na nekoliko jezika, a obrasci zahtjeva dostupni su na engleskom jeziku.

Švedskom tijelu za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela možete se obratiti putem telefonske linije za pomoć na broj +46 90 70 82 00 svakim radnim danom od 9 do 15 sati. Putem telefonske linije za pomoć možete dobiti savjete na švedskom i engleskom jeziku.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Vidjeti prethodno navedeno.

Informacije prilagođene dobi i usmjerene na djecu mlađu od 18 godina mogu se pronaći na https://www.jagvillveta.se/. Ondje možete pronaći i informacije na nekoliko jezika.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Zahtjev za naknadu jednostavno je ispuniti, a ako naiđete na probleme, možete se obratiti švedskom tijelu za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela. Naknada za troškove pravnog zastupnika dodjeljuje se samo ako za to postoje posebni razlozi.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Lokalni centar za potporu žrtvama može vam pružiti pomoć u pogledu zahtjeva za naknadu. Lokalni centar za potporu žrtvama možete pronaći na internetskim stranicama švedske organizacije za potporu žrtvama (Brottsofferjouren) na http://www.brottsofferjouren.se/ ili za pomoć možete nazvati telefonski broj +46 (0)200212019.

Posljednji put ažurirano: 17/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.