If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Belgija

Ako kliknete ovdje, vidjet ćete odjeljak o žrtvama terorizma koji se nalazi u nastavku.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) može odobriti financijsku pomoć žrtvama (i bliskim srodnicima žrtava) nasilja počinjenog s namjerom u Belgiji.

Za žrtve terorizma vidjeti posebne informacije u nastavku.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Vrste ozljeda koje Povjerenstvo razmatra razlikuju se ovisno o kategoriji žrtve.

A. Izravne žrtve – osobe koje su pretrpjele povredu fizičkog i/ili psihičkog integriteta kao izravnu posljedicu nasilja počinjenog s namjerom u Belgiji.

Za izravne žrtve Povjerenstvo može razmotriti:

 • privremeni i trajni invaliditet
 • nematerijalnu štetu
 • izgubljene prihode
 • unakaženost
 • gubitak godina školovanja (akademski neuspjeh)
 • troškove liječenja
 • troškove postupka (uključujući naknadu troškova postupka) do najviše 6000 EUR
 • materijalne troškove (najviše 1250 EUR).

B. Neizravne žrtve – nasljednici do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je preminula od posljedica nasilja počinjenog s namjerom.

Za navedenu kategoriju žrtava Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove pogreba (do najviše 6000 EUR po smrtnom slučaju)
 • troškove postupka
 • gubitak uzdržavanja za bliske srodnike koji su financijski ovisili o žrtvi prije njezine smrti
 • gubitak godina školovanja.

C. Neizravne žrtve – nasljednici do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je, kao posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede.

Za navedenu kategoriju žrtava Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove postupka.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula od posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, financijsku pomoć mogu dobiti bliski srodnici (nasljednici) do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve čija je smrt nastupila kao izravna posljedica nasilja počinjenog s namjerom.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, financijsku pomoć mogu dobiti bliski srodnici (nasljednici) do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja nije preminula, ali je, kao izravnu posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Povjerenstvo može odobriti financijsku pomoć neovisno o vašem državljanstvu ili vašem zakonitom/nezakonitom statusu boravka u Belgiji.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, Povjerenstvo može odobriti financijsku pomoć samo za kaznena djela počinjena u Belgiji.

Međutim, postoji jedna iznimka: u slučajevima terorističkih djela počinjenih u inozemstvu čije su žrtve belgijski državljani ili im je uobičajeno boravište u Belgiji (vidjeti odjeljak „Žrtve terorizma”).

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, kazneno djelo uvijek se prethodno mora prijaviti policiji. Zakonom od 1. kolovoza 1985., kojim je uređen rad Povjerenstva, zahtijeva se i da ste u kaznenom postupku podnijeli tužbu za naknadu štete.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Glavna financijska pomoć koju odobrava država može se zatražiti samo na kraju sudskog postupka i temeljiti se na pravomoćnoj odluci sudova.

Međutim, hitna financijska pomoć u određenim se okolnostima može odobriti prije završetka sudskog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da. Ako je počinitelj identificiran, žrtva prvo mora podnijeti tužbu protiv počinitelja u kaznenom postupku jer je pomoć Povjerenstva alternativan oblik naknade koja se odobrava samo u krajnjoj nuždi.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako počinitelj nije identificiran do završetka sudskog postupka ili ako se predmet zaključi bez daljnjih mjera jer počinitelj nije identificiran, žrtva može zatražiti financijsku pomoć od Povjerenstva. Žrtva u takvim slučajevima mora barem službeno prijaviti kazneno djelo (policiji ili uredu javnog tužitelja).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za glavnu financijsku pomoć mora se podnijeti u roku od tri godine od donošenja pravomoćne odluke suda u predmetu ili u roku od tri godine od donošenja odluke o zaključenju predmeta bez daljnjih mjera jer počinitelji nisu identificirani.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Za izravne žrtve Povjerenstvo može razmotriti:

 • privremeni i trajni invaliditet
 • nematerijalnu štetu
 • izgubljene prihode
 • unakaženost
 • gubitak godina školovanja (akademski neuspjeh)
 • troškove liječenja
 • troškove postupka (uključujući naknadu troškova postupka) do najviše 6000 EUR
 • materijalne troškove (najviše 1250 EUR).

Za neizravne žrtve – nasljednike do drugog stupnja i srodnike po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je preminula od posljedica nasilja počinjenog s namjerom –

Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove pogreba (do najviše 6000 EUR po smrtnom slučaju)
 • troškove postupka
 • gubitak uzdržavanja za bliske srodnike koji su financijski ovisili o žrtvi prije njezine smrti
 • gubitak godina školovanja.

Za neizravne žrtve – nasljednike do drugog stupnja i srodnike po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je, kao posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede

 • Povjerenstvo može razmotriti:
 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove postupka.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Financijska pomoć Povjerenstva isplaćuje se jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Povjerenstvo može uzeti u obzir ponašanje izravne žrtve nasilja počinjenog s namjerom u vrijeme kad je ono počinjeno i činjenicu da je žrtva pridonijela vlastitoj ozljedi.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša se financijska situacija ne uzima u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Povjerenstvo uzima u obzir naknadu koju je platio počinitelj i sve uplate organizacija za uzajamnu korist ili osiguravajućih društava (načelo supsidijarnosti).

Kako se izračunava iznos naknade?

Povjerenstvo, koje je upravni sud, odobrava financijsku pomoć na temelju pravednosti.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najniži iznos: 500 EUR.

Najviši iznos glavne pomoći (i potpune pomoći): 125 000 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

To nije potrebno.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, pomoć Povjerenstva temelji se na načelu supsidijarnosti. Naknada koju plate osiguravajuća društva (i počinitelj) stoga se uzima u obzir.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Hitna financijska pomoć može se odobriti čak i ako sud nije donio odluku u predmetu. U skladu sa svojom praksom Povjerenstvo može odobriti hitnu financijsku pomoć samo za troškove liječenja (najmanje 500 EUR) koje žrtva treba platiti (nakon što osiguravajuća društva uplate ili odbiju uplatiti svoj dio).

Iznos hitne financijske pomoći ograničen je na 30 000 EUR.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Dodatna (financijska) pomoć može se zatražiti ako se ozljeda pogorša u 10 godina nakon odobrenja glavne pomoći, osim ako je žrtva od belgijske države već primila najviši iznos pomoći (125 000 EUR). Žrtva na temelju detaljne medicinske dokumentacije mora dokazati da se njezina ozljeda pogoršala.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Obrazac zahtjeva (frWord(39 Kb)fr, nlWord(35 Kb)nl)
 • presliku policijskog izvješća, zajedno s detaljnim opisom djela
 • presliku zahtjeva za naknadu štete u kaznenom postupku
 • presliku svih presuda donesenih u predmetu
 • presliku liječničkih izvješća u kojima se opisuju fizičke i/ili psihičke posljedice djela presliku dokaza o troškovima liječenja / materijalnim troškovima / troškovima postupka koji nisu pokriveni osiguranjem
 • dokaz o izgubljenim prihodima
 • u slučaju smrti, presliku smrtnog lista
 • za bliske srodnike žrtve, službenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva koju izdaje matični ured (Etat civil)
 • dokaze o troškovima pogreba (ako je izravna žrtva preminula)
 • dokaze o akademskom neuspjehu
 • dokaze o naknadi koju je platio počinitelj ili o nesolventnosti počinitelja
 • dokaze o plaćanjima koja su izvršila osiguravajuća društva.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom i dobrovoljne spasioce (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS), koja je dio Savezne javne službe za pravosuđe (SPF JUSTICE).

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjevi (koji se sastoje od obrazaca zahtjeva i popratnih dokumenata) moraju se u dva primjerka poslati poštom na (poštansku adresu):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, ne trebate biti prisutni tijekom saslušanja Povjerenstva na kojima se odlučuje o vašem zahtjevu.

Koliko je vremena nadležnom tijelu (približno) potrebno da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Oko 18 mjeseci za glavnu pomoć.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke Povjerenstva ne može se podnijeti žalba. Može se samo podnijeti zahtjev za poništenje belgijskom Državnom vijeću (Conseil d’Etat).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Povjerenstva ili telefonom.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Poveznica se otvara u novom prozoruCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Telefon: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozorucommission.victimes@just.fgov.be

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne preko Povjerenstva.

Pravnu pomoć (pod određenim uvjetima) možete zatražiti od Odvjetničke komore u sudskom okrugu u kojem je djelo počinjeno ili u kojem žrtva ima boravište.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Postoje službe za pomoć žrtvama koje mogu pomoći žrtvama da zatraže financijsku pomoć od Povjerenstva.

Pomoć žrtvama pružaju zajednice i regije Belgije.

Za više informacija (posebno o različitim službama ovlaštenima za pružanje pomoći):

Zajednica Valonija – Bruxelles: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.slachtofferzorg.be/

 

-----------------------

 

Za žrtve terorizma

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) može odobriti financijsku pomoć žrtvama (i bliskim srodnicima žrtava) terorističkog djela. Za predmete žrtava terorizma zadužen je Odjel Povjerenstva za terorizam.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Vrste ozljeda koje Povjerenstvo razmatra razlikuju se ovisno o kategoriji žrtve.

A. Izravne žrtve – osobe koje su pretrpjele povredu fizičkog i/ili psihičkog integriteta kao izravnu posljedicu nasilja počinjenog s namjerom u Belgiji.

Za izravne žrtve Povjerenstvo može razmotriti:

 • privremeni i trajni invaliditet
 • nematerijalnu štetu
 • izgubljene prihode
 • unakaženost
 • gubitak godina školovanja (akademski neuspjeh)
 • troškove liječenja
 • troškove postupka (uključujući naknadu troškova postupka) do najviše 6000 EUR
 • materijalne troškove (najviše 1250 EUR).

B. Neizravne žrtve – nasljednici do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je preminula od posljedica nasilja počinjenog s namjerom.

Za navedenu kategoriju žrtava Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove pogreba (do najviše 6000 EUR po smrtnom slučaju)
 • troškove postupka
 • gubitak uzdržavanja za bliske srodnike koji su financijski ovisili o žrtvi prije njezine smrti
 • gubitak godina školovanja.

C. Neizravne žrtve – nasljednici do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je, kao posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede.

Za navedenu kategoriju žrtava Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove postupka.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula od posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, financijsku pomoć mogu dobiti bliski srodnici (nasljednici) do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve čija je smrt nastupila kao izravna posljedica terorističkog djela.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, financijsku pomoć mogu dobiti bliski srodnici (nasljednici) do drugog stupnja i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja nije preminula, ali je, kao izravnu posljedicu terorističkog djela, pretrpjela teške tjelesne ozljede.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Povjerenstvo može odobriti financijsku pomoć neovisno o vašem državljanstvu ili vašem zakonitom/nezakonitom statusu boravka u Belgiji.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Odjel Povjerenstva za terorizam može odobriti financijsku pomoć u slučajevima terorističkih djela počinjenih u inozemstvu čije su žrtve belgijski državljani ili im je uobičajeno boravište u Belgiji. Međutim, belgijska savezna vlada mora takva djela priznati kao teroristička djela na temelju kraljevskog dekreta.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, ali je u interesu žrtve ili njezinih bliskih srodnika prijaviti se kao žrtva (terorističkog djela) policiji ili uredu saveznog državnog odvjetnika.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da. Financijska pomoć koju Povjerenstvo odobrava žrtvama terorističkih djela neovisna je o bilo kojem sudskom postupku.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za financijsku pomoć zbog terorističkih djela mora se podnijeti Povjerenstvu u roku od tri godine od stupanja na snagu kraljevskog dekreta kojim se ta djela priznaju kao teroristička djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Za izravne žrtve Povjerenstvo može razmotriti:

 • privremeni i trajni invaliditet
 • nematerijalnu štetu
 • izgubljene prihode
 • unakaženost
 • gubitak godina školovanja (akademski neuspjeh)
 • troškove liječenja
 • troškove postupka (uključujući naknadu troškova postupka) do najviše 6000 EUR
 • materijalne troškove (najviše 1250 EUR).

Za neizravne žrtve – nasljednike do drugog stupnja i srodnike po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je preminula od posljedica nasilja počinjenog s namjerom –

Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove pogreba (do najviše 6000 EUR po smrtnom slučaju)
 • troškove postupka
 • gubitak uzdržavanja za bliske srodnike koji su financijski ovisili o žrtvi prije njezine smrti
 • gubitak godina školovanja.

Za neizravne žrtve – nasljednike do drugog stupnja i srodnike po tazbini do drugog stupnja žrtve koja je, kao posljedicu nasilja počinjenog s namjerom, pretrpjela teške tjelesne ozljede

Povjerenstvo može razmotriti:

 • nematerijalnu štetu
 • troškove liječenja bliskih srodnika
 • troškove postupka.

Napominjemo da će se postupci za pružanje financijske pomoći žrtvama terorizma promijeniti tijekom 2018.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Financijska pomoć Povjerenstva isplaćuje se jednokratno, iako žrtva može primiti predujam te glavnu financijsku pomoć.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Povjerenstvo može uzeti u obzir ponašanje izravne žrtve nasilja počinjenog s namjerom u vrijeme kad je počinjeno i činjenicu da je žrtva pridonijela vlastitoj ozljedi.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša se financijska situacija ne uzima u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Povjerenstvo uzima u obzir naknadu koju je platio počinitelj i sve uplate organizacija za uzajamnu korist ili osiguravajućih društava (načelo supsidijarnosti).

Kako se izračunava iznos naknade?

Povjerenstvo, koje je upravni sud, odobrava financijsku pomoć na temelju pravednosti.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najniži iznos: 500 EUR
Najviši iznos predujma: 30 000 EUR
Najviši iznos glavne pomoći (i potpune pomoći): 125 000 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

To nije potrebno.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, pomoć Povjerenstva temelji se na načelu supsidijarnosti. Naknada koju plate osiguravajuća društva (i počinitelj) stoga se uzima u obzir.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Žrtvama terorizma može se isplatiti predujam. Hitna financijska pomoć može se odobriti žrtvama terorizma koje su hospitalizirane i bliskim srodnicima žrtve čija je smrt nastupila kao posljedica terorističkog djela.

Iznos hitne financijske pomoći ograničen je na 30 000 EUR.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Dodatna (financijska) pomoć može se zatražiti ako se ozljeda pogorša u 10 godina nakon odobrenja glavne pomoći, osim ako je žrtva od belgijske države već od primila najviši iznos pomoći (125 000 EUR). Žrtva na temelju detaljne medicinske dokumentacije mora dokazati da se njezina ozljeda pogoršala.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Poseban obrazac zahtjeva za žrtve terorizma (frWord(73 Kb)fr, nlWord(66 Kb)nl ili enWord(67 Kb)en)
 • presliku policijskog izvješća, zajedno s detaljnim opisom djela
 • presliku liječničkih izvješća u kojima se opisuju fizičke i/ili psihičke posljedice djelâ
 • presliku dokaza o troškovima liječenja / materijalnim troškovima / troškovima postupka koji nisu pokriveni osiguranjem
 • dokaz o izgubljenim prihodima
 • u slučaju smrti, presliku smrtnog lista
 • za bliske srodnike žrtve, službenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva koju izdaje matični ured (Etat civil)
 • dokaze o troškovima pogreba (ako je izravna žrtva preminula)
 • dokaze o akademskom neuspjehu
 • dokaze o plaćanjima koja su izvršila osiguravajuća društva.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom i dobrovoljne spasioce – Odjel za terorizam (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjevi (koji se sastoje od obrazaca zahtjeva i popratnih dokumenata) mogu se poslati elektroničkom ili običnom poštom na:

poštansku adresu:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
adresu e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruterrorvictims@just.fgov.be

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, ne trebate biti prisutni tijekom saslušanja Povjerenstva na kojima se odlučuje o vašem zahtjevu.

Koliko je vremena nadležnom tijelu (približno) potrebno da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka o predujmu donosi se u roku od četiri do šest tjedana nakon podnošenja zahtjeva, ako je on potpun.

Kad je riječ o glavnoj pomoći, Povjerenstvo će ispitati zahtjev tek nakon što osiguravajuća društva izvrše svoja plaćanja i donijeti odluku na temelju dugoročnih posljedica za žrtve.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke Povjerenstva ne može se podnijeti žalba. Može se samo podnijeti zahtjev za poništenje belgijskom Državnom vijeću (Conseil d’Etat).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Poveznica se otvara u novom prozoruCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruterrorvictims@just.fgov.be

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Poveznica se otvara u novom prozoruCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruterrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Postoje službe za pomoć žrtvama koje mogu pomoći žrtvama da zatraže financijsku pomoć od Povjerenstva.

Pomoć žrtvama pružaju zajednice i regije Belgije.

Za više informacija (posebno o različitim službama ovlaštenima za pružanje pomoći):

Zajednica Valonija – Bruxelles: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.slachtofferzorg.be/

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Bugarska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U Republici Bugarskoj naknadu od države možete dobiti za pretrpljenu materijalnu štetu koja je izravna posljedica sljedećih kaznenih djela:

 • terorizma, ubojstva, pokušaja ubojstva, nanošenja teške tjelesne ozljede, zlostavljanja, silovanja, trgovine ljudima
 • kaznenih djela počinjenih na temelju naredbe ili odluke zločinačke organizacije
 • drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom koje je prouzročilo smrt ili nanošenje teške tjelesne ozljede.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula od posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je žrtva preminula od posljedica kaznenog djela, pravo na naknadu ostvaruje njezin nasljednik ili partner / životni partner.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne, ne možete. Nasljednik ili partner / životni partner može dobiti naknadu samo ako je žrtva preminula od posljedica kaznenog djela.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Naknada se može dodijeliti stranim državljanima u slučajevima predviđenima u međunarodnom sporazumu kojeg je Republika Bugarska stranka.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, ne možete. Naknadu plaća nadležno tijelo države članice u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, nužno je. Žrtva ne dobiva naknadu ako kazneno djelo nije prijavila nadležnim tijelima, osim ako to nije mogla učiniti zbog opravdanih razloga.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, morate. Žrtve kaznenih djela imaju pravo na naknadu nakon što se kazneni postupak zaključi na temelju konačne odluke pravosudnih tijela, odnosno na temelju:

 • osuđujuće presude, uključujući predmete u kojima se odlučivalo u odsutnosti optuženika
 • izvansudske nagodbe
 • odluke Ureda javnog tužitelja ili nadležnog suda o okončanju kaznenog postupka, osim predmeta okončanih na temelju članka 24. stavka 1. podstavaka 1., 7., 8.a i 9. Zakona o kaznenom postupku (Nakazatelno-protsesualen kodeks)
 • odluke Ureda javnog tužitelja ili nadležnog suda o obustavi kaznenog postupka jer počinitelj nije identificiran.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Takav zahtjev ne postoji, ali naknadu neće biti moguće dodijeliti ako je žrtva već primila neku drugu naknadu.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Vidjeti odgovor na pitanje: „Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?”

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjevi za naknadu moraju se dostaviti najkasnije jednu godinu nakon datuma kada relevantna odluka pravosudnog tijela postane pravomoćna.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Naknadom je solidarno obuhvaćena materijalna šteta koju je žrtva pretrpjela kao izravnu posljedicu kaznenog djela, uključujući:

 • troškove liječenja, osim troškova plaćenih iz proračuna Nacionalnog fonda za zdravstveno osiguranje
 • izgubljene prihode
 • pravne troškove
 • gubitak sredstava za život
 • troškove pogreba
 • drugu materijalnu štetu.

Žrtve moraju dostaviti odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje sva navedena materijalna šteta.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Žrtve kaznenog djela imaju pravo na jednokratnu isplatu naknade od države.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se neće odobriti u sljedećim slučajevima:

 • žrtva je u petogodišnjem razdoblju prije podnošenja zahtjeva za naknadu osuđena za kazneno djelo navedeno u odgovoru na prvo pitanje
 • kazneno djelo počinjeno je pod utjecajem teškog emocionalnog poremećaja prouzročenog nezakonitom radnjom žrtve koja je dovela ili je možda dovela do ozbiljnih posljedica za počinitelja ili njegove srodnike
 • kazneno djelo počinjeno je prekoračenjem granica zakonite samoobrane.
 • Ako je žrtva pridonijela ishodu kaznenog djela, smanjit će se iznos naknade koji bi se inače isplatio.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Sve žrtve kaznenih djela imaju ista prava. Financijska situacija žrtve ne utječe na traženje naknade od države.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Država plaća naknadu za kaznena djela počinjena nakon 30. lipnja 2005. koja su obuhvaćena kategorijama navedenima u odgovoru na prvo pitanje.

Kako se izračunava iznos naknade?

Žrtve moraju dostaviti odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje sva navedena materijalna šteta.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Naknada koju plaća država gotovinski je iznos od najviše 10 000 BGN. Ako se naknada dodjeljuje za uzdržavanje osoba mlađih od 18 godina koji su nasljednici osobe koja je preminula od posljedica kaznenog djela, naknada za svaku uzdržavanu osobu može biti najviše 10 000 BGN.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, očekuje se. U zahtjevu za naknadu žrtva mora navesti iznos naknade koji potražuje, kao i materijalnu štetu.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, hoće.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, ne možete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, ne možete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Presliku odluke predmetnog pravosudnog tijela i njezino obrazloženje u slučaju osude
 • izvadak iz sudskog registra ako osoba nije bugarski državljanin
 • presliku identifikacijskog dokumenta
 • potvrdu trenutačnog boravišta osobe koja ima pravo na naknadu u Bugarskoj
 • dokument kojim se dokazuje status pravnog zastupnika, skrbnika ili staratelja
 • potvrdu o nasljeđivanju ako je nositelj prava na naknadu dijete, roditelj ili bračni drug žrtve koja je preminula od posljedica kaznenog djela
 • ovjerene preslike popratne dokumentacije kojom se dokazuju troškovi, kao što su troškovi liječenja (osim troškova koje pokriva Nacionalni fond za zdravstveno osiguranje), troškovi pogreba itd.
 • dokument kojim se potvrđuju prihodi koje je žrtva primila u okviru radnog odnosa ili jednakovrijednog odnosa u razdoblju od šest mjeseci prije datuma počinjenja kaznenog djela
 • sudsku izjavu o troškovima nastalima u pogledu sudskog postupka
 • dokumente kojima se dokazuje druga materijalna šteta
 • izjavu da žrtva nije ni na koji drugi način primila naknadu za materijalnu štetu koju je pretrpjela zbog posljedica kaznenog djela.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, nije.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela pri Ministarstvu pravosuđa Republike Bugarske.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE BUGARSKE

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela

Adresa: Slavjanska 1, 1040 Sofija, Republika Bugarska

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.compensation.bg/en.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, ne trebate.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Podneseni zahtjevi za naknadu razmatraju se najkasnije mjesec dana nakon datuma njihova zaprimanja. Taj se rok prema potrebi može produljiti na najviše tri mjeseca.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Odluke Nacionalnog vijeća za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporavati.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Standardni obrazac zahtjeva za naknadu mogu vam pružiti Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela, upravitelji oblasti, istražitelji i organizacije za pomoć žrtvama. Obrazac za podnošenje zahtjeva za naknadu u elektroničkom obliku dostupan je na internetskim stranicama Nacionalnog vijeća: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.compensation.bg/en.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Možete posjetiti internetske stranice Nacionalnog vijeća za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.compensation.bg/en.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Organizacije za pomoć žrtvama pružaju praktičnu pomoć žrtvama kaznenih djela, uključujući pomoć u pripremi zahtjeva za naknadu.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da. Bugarsko udruženje organizacija za pomoć žrtvama.

Tel.: +359 29819300

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Češka

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Češka će pružiti financijsku pomoć žrtvama kaznenih djela kojima je narušeno zdravlje i nadživjelim osobama žrtava čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Osim toga, u osobe koje imaju pravo na financijsku pomoć ubrajaju se žrtve seksualnih kaznenih djela protiv ljudskog dostojanstva i zlostavljana djeca.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Financijska pomoć pruža se kako bi se prevladala socijalna situacija narušena kaznenim djelom i ona ne zamjenjuje obvezu počinitelja da nadoknadi štetu koju je prouzročio žrtvi.

Nadživjelim se osobama financijska pomoć dodjeljuje kao paušalni iznos. Žrtve kojima je narušeno zdravlje mogu zatražiti pomoć u obliku paušalnog iznosa (iznos ovisi o težini posljedica kaznenog djela) ili zatražiti povrat troškova liječenja ili naknadu neostvarenih prihoda. Žrtve seksualnih kaznenih djela protiv ljudskog dostojanstva i zlostavljana djeca mogu zatražiti povrat troškova liječenja kako bi se ublažila pretrpljena nematerijalna šteta.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, nadživjele osobe žrtava čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela imaju pravo na financijsku pomoć ako je nadživjela osoba roditelj, bračni drug, registrirani partner, dijete ili brat ili sestra preminule osobe koja je živjela u kućanstvu s preminulom osobom u vrijeme njezine smrti ili ako je nadživjela osoba bila osoba koju je preminula osoba uzdržavala ili ju je bila obvezna uzdržavati.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

U tom slučaju nemate pravo na financijsku pomoć.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Možete ako imate stalno boravište ili zakonito boravite u drugoj državi članici EU-a i bili ste žrtva kaznenog djela počinjenog u Češkoj ili ako zakonito boravite u Češkoj više od 90 dana i bili ste žrtva kaznenog djela počinjenog ovdje, ako ste podnijeli zahtjev za međunarodnu zaštitu u Češkoj ili vam je odobren azil ili supsidijarna zaštita ili, prema potrebi, pod uvjetima utvrđenima međunarodnim ugovorom.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako ste češki državljanin, imate pravo na financijsku pomoć Češke neovisno o državi u kojoj je počinjeno kazneno djelo čija ste žrtva.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, to je obvezno.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Nije potrebno čekati ishod istrage. Financijsku pomoć možete dobiti ako se postojećom istragom tijela za izvršavanje zakonodavstva pokaže da nema sumnje u to da je kazneno djelo počinjeno i da su zakonski uvjeti u pogledu prava na financijsku pomoć ispunjeni.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako ne zatražite naknadu štete od počinitelja, financijska pomoć može biti umanjena ili je možda nećete ni dobiti.

Ako počinitelj nije identificiran niti osuđen, imam li još uvijek pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U ovom je slučaju potrebno razlikovati predmete u kojima počinitelj nije poznat ili osoba optužena za kazneno djelo nije proglašena krivom, iako je očito da je kazneno djelo počinjeno (to jest, kazneno je djelo počinjeno, ali mogao ga je počiniti netko drugi). U tom slučaju imate pravo na financijsku pomoć. Međutim, ako je počinitelj kaznenog djela oslobođen jer djelo za koje ga se kazneno progoni nije kazneno djelo, nemate pravo na financijsku pomoć. Zahtjev se obrađuje prvenstveno na temelju materijala koje su prikupila tijela za izvršavanje zakonodavstva; vaš je zadatak prikazati opseg nanesenih ozljeda i, ako je primjenjivo, štete koju je moguće razmotriti (troškovi liječenja i neostvareni prihodi).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu štete morate podnijeti u roku od dvije godine od trenutka kad ste saznali za štetu, a najkasnije pet godina od datuma počinjenja kaznenog djela. Nakon isteka jednog od navedenih rokova gubite pravo na pomoć.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Za žrtvu kaznenog djela:

-Materijalna šteta:

 • zdravstveni troškovi liječenja ozljeda (ambulantno i bolničko liječenje, oporavak) - DA
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljeda (tj. skrb i pomoć, kratkotrajno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, adaptacija stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • ako je riječ o troškovima izravno povezanima s poboljšanjem zdravlja, da (posebna pomagala, medicinska skrb ili rehabilitacija)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • gubitak zarade tijekom liječenja i nakon njega (uključujući izgubljenu zaradu i gubitak mogućnosti zarađivanja za život ili smanjenu sposobnost uzdržavanja itd.) - DA
  • gubitak mogućnosti - NE
  • troškovi sudskih postupaka povezanih s događajem koji je uzrokovao štetu, poput pravnih troškova i sudskih pristojbi - NE
  • naknada štete za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu - NE
  • ostalo - NE

- Nematerijalna (moralna) šteta:

 • bol i patnja žrtve - NE.

(b) Za nositelje prava ili srodnike žrtve:

-Materijalna šteta:

 • pogrebni troškovi - NE
 • zdravstveni troškovi (npr. terapija za člana obitelji, ambulantno i bolničko liječenje, rehabilitacija) - NE
 • gubitak uzdržavanja ili mogućnosti - NE

- Nematerijalna šteta:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim članovima obitelji u slučaju smrti žrtve - NE.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Financijska se pomoć isplaćuje jednokratno.

1.12. Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša kaznena evidencija nema odlučujuću ulogu u tome hoće li vam se financijska pomoć dodijeliti. Međutim, ne budete li surađivali s tijelima za izvršavanje zakonodavstva pri rješavanju kaznenog djela nećete moći dobiti financijsku pomoć. Financijsku pomoć nećete dobiti ni ako ste u kaznenom djelu sudjelovali u svojstvu supočinitelja.

Ako ne pokažete potrebnu razinu suradnje u postupku dodjeljivanja financijske pomoći, postupak može biti obustavljen ili vaš zahtjev odbijen.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Moguće je da nećete dobiti financijsku pomoć samo ako je očito da vaše financijsko stanje nije narušeno kaznenim djelom.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako ste na bilo koji način sudjelovali u nanošenju štete, financijska pomoć može biti umanjena ili je možda nećete ni dobiti.

Kako se izračunava iznos naknade?

Žrtve koje su pretrpjele manju ozljedu mogu zatražiti pomoć u obliku paušalnog iznosa od 10 000 CZK.

Žrtve koje su pretrpjele tešku ozljedu mogu zatražiti pomoć u obliku paušalnog iznosa od 50 000 CZK.

Umjesto pomoći u obliku paušalnog iznosa, žrtve koje su pretrpjele ozljedu mogu zatražiti financijsku pomoć jednaku dokazanim troškovima liječenja i/ili neostvarenim prihodima, ali ne višu od 200 000 CZK.

Nadživjeli imaju pravo na financijsku pomoć isplaćenu u obliku paušalnog iznosa od 200 000 CZK, osim braće i sestara koji imaju pravo na financijsku pomoć u iznosu od 175 000 CZK.

Postoji li minimalni iznos naknade?

Ako ste žrtva kaznenog djela kojoj je narušeno zdravlje ili ste nadživjela osoba možete dobiti do 200 000 CZK. Osim toga, u slučaju smrti, ukupni iznos financijske pomoći koju dobivaju svi nadživjeli ne smije premašiti 600 000 CZK, a ako postoji više nadživjelih, dodijeljena pomoć bit će proporcionalno smanjena kako se ne bi premašio najveći iznos financijske pomoći.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Samo u slučaju da osiguranje pokriva obvezu počinitelja da nadoknadi štetu koju je prouzročio, što je na temelju češkog prava praktički moguće kad je riječ o prometnim nezgodama i ozljedama na radu.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Predujmovi financijske pomoći se ne dodjeljuju.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Možete, do najvišeg dopuštenog iznosa financijske pomoći.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • punomoć, dokaz o obiteljskoj vezi sa žrtvom
 • smrtni list žrtve
 • presliku policijskog izvješća
 • presliku sudske odluke
 • zdravstvenu dokumentaciju
 • bolničke račune ili račune za odgovarajuće troškove
 • račune za troškove liječenja
 • potvrdu o prihodima.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo pravosuđa.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvu pravosuđa.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka o zahtjevu donosi se u roku od tri mjeseca.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Pokretanjem upravnog postupka pred sudom.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, od nevladinih organizacija za žrtve kaznenih djela i od Službe za probaciju i mirenje.

Postoji li poseban infotelefon ili posebna internetska stranica u tu svrhu?

Ne.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, ali o vlastitom trošku.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Najveća je organizacija Bílý kruh bezpečí (Bijeli krug sigurnosti), a žrtvama pomaže i češka Služba za probaciju i mirenje.

Posljednji put ažurirano: 31/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Danska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Država osigurava naknadu štete podnositelju zahtjeva u slučaju kršenja danskog Kaznenog zakona ili „Zakona o boravištu, zabrani boravka i protjerivanju” koje je za posljedicu imalo osobnu ozljedu ili smrt. To proizlazi iz Zakona o naknadi žrtvama kaznenih djela. Kršenje posebnih propisa, uključujući Zakon o cestovnom prometu, Vojni kazneni zakon i zakonske naloge, ne može biti temelj za dodjelu naknade štete u skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima provodi neovisnu ocjenu kako bi se zaključilo je li određeni događaj obuhvaćen Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela. Međutim, ocjena događaja koju provodi policija obično služi kao smjernica za ocjenu danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima. Naknada štete ne dodjeljuje se ako djelo nije kažnjivo zbog, na primjer, samoobrane, jus necessitatis ili pristanka.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Glavno područje primjene Zakona odnosi se na osobne ozljede jer se naknada štete na imovini dodjeljuje samo u ograničenoj mjeri. Osobnom ozljedom smatraju se i tjelesne i psihološke ozljede.

U načelu se naknada isplaćuje samo podnositelju zahtjeva koji je izravna žrtva kaznenog djela. Međutim, možda ste bili toliko blizu događaju da možete dobiti naknadu štete na temelju Zakona o naknadi žrtvama kaznenih djela iako se zapravo ne može smatrati da vam je nanesena šteta. Postoji i mogućnost da srodnik dobije naknadu za troškove pogreba, gubitak glavnog hranitelja itd. (vidjeti u nastavku).

U slučaju osobne ozljede naknada štete može se dodijeliti za:

 • troškove oporavka
 • neostvarene prihode
 • bol i patnju
 • trajnu ozljedu
 • gubitak radne sposobnosti
 • štetnu radnju
 • naknadu za teško kršenje
 • druge gubitke (kao što je produljenje osposobljavanja ili potreba za posebnim pomagalima)
 • pravne troškove.

U slučaju smrti podnositelja zahtjeva postoji mogućnost dobivanja naknade za:

 • troškove pogreba
 • gubitak glavnog hranitelja
 • prijelazno razdoblje za nadživjelog bračnog druga / izvanbračnog partnera
 • nadživjele osobe.

U situacijama u kojima postoji i šteta na imovini isplaćuje se naknada za odjevne i osobne predmete koje je žrtva nosila ili imala kod sebe u trenutku nastanka osobne ozljede, te naknada za štetu na imovini koju su prouzročile pritvorene osobe, kao što su osuđenici.

Naknada se ne isplaćuje za imovinsku štetu zbog, na primjer, prijevare. Isto tako, naknada se ne isplaćuje za materijalnu oskudicu, gubitke iz poslovanja, izgubljenu dobit i slično.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da. Kao što je prethodno navedeno, naknada štete može se isplatiti u slučaju smrti oštećene stranke.

Naknada za troškove pogreba isplaćuje se osobi koja je platila sprovod, neovisno o tome je li ta osoba srodnik ili ne.

Naknada za gubitak glavnog hranitelja osigurava se nadživjelom bračnom drugu / izvanbračnom partneru i nadživjeloj djeci kojima je preminula osoba bila glavni hranitelj.

Ako preminula osoba nije imala bračnog druga / izvanbračnog partnera, naknada za prijelazno razdoblje može se dodijeliti drugoj nadživjeloj osobi ako to zahtijevaju posebne okolnosti. To mogu biti brat ili sestra koji su niz godina živjeli s preminulom osobom i dijelili kućanstvo s njom.

Osim toga, navedena se naknada može dodijeliti nadživjelim osobama s kojima je preminula osoba bila posebno bliska. Međutim, ta se naknada općenito dodjeljuje bračnom drugu, izvanbračnom partneru, maloljetnoj djeci i roditeljima preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Roditeljima se mogu nadoknaditi troškovi za posjete zdravstvenim ustanovama koje su povezane s posjećivanjem njihova ozlijeđenog djeteta.

Kad je riječ o djeci i adolescentima, prisutnost njihove majke ili oca u bolnici ili sudjelovanje u rehabilitaciji može biti ključno za poboljšanje njihova zdravstvenog stanja. U tim se posebnim slučajevima gubitak prihoda majke ili oca može u cijelosti ili djelomično nadoknaditi.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Zakon o naknadi žrtvama kaznenih djela ne propisuje zahtjeve u pogledu državljanstva ili boravišta za dobivanje naknade, već samo da je kazneno djelo počinjeno u Danskoj. Ako su uvjeti iz Zakona ispunjeni, nije važno je li podnositelj zahtjeva stranac s boravištem u Danskoj, turist ili samo kratko boravi na državnom području Danske.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Općenito govoreći, ne. Međutim, postoji ograničena mogućnost za dobivanje naknade od danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima čak i ako je osobna ozljeda nastala kao posljedica kaznenog djela počinjenog u inozemstvu. Naknada se dodjeljuje samo ako je to opravdano. Mogućnost dodjele naknade namjerno je ograničena te se upotrebljava samo u posebnim slučajevima kad postoje konkretni razlozi.

U posebnim se slučajevima naknada isplaćuje za ozljedu prouzročenu djelima koja su počinjena izvan Danske ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Danskoj, dansko državljanstvo ili je u trenutku počinjenja kaznenog djela bio upućen u inozemstvo kao predstavnik Danske. Naknada štete isplaćuje se za ozljede koje nastanu kada osoba koja je danski državljanin ili ima prebivalište u Danskoj u inozemstvu napadne drugu osobu koja je danski državljanin ili ima prebivalište u Danskoj. Međutim, to se primjenjuje samo ako je do ozljede došlo u zatvorenom danskom okruženju, na primjer tijekom školskog izleta. Ako je činjenica da su i žrtva i počinitelj povezani s Danskom slučajnost, naknada se ne dodjeljuje.

Naknada se može dodijeliti i kada su takva djela počinjena protiv podnositelja zahtjeva koji ima boravište u Danskoj i nalazi se na poslovnom putu izvan Danske. To uključuje samo kratkotrajno obavljanje profesionalne djelatnosti u inozemstvu koje se odvija u okolnostima u kojima se ne može očekivati da su podnositelj zahtjeva ili poslodavac ugovorili privatno osiguranje od ozljeda. Do ozljede je moralo doći tijekom radnog vremena.

Studiranje i stažiranje u inozemstvu ne smatraju se radom.

Podnositelj zahtjeva koji je maloljetna osoba koja boravi u inozemstvu zbog profesionalne djelatnosti svojih roditelja može dobiti naknadu štete. Pri tome se naglasak stavlja na okolnosti roditelja.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, osnovni uvjet za dobivanje naknade od države jest da je kazneno djelo prijavljeno policiji u roku od 72 sata.

Obavijest znači zahtjev policiji da istraži određeni slučaj. U slučajevima težih kaznenih djela rijetko je potrebno podnijeti izričiti zahtjev za pokretanje istrage, ali to je općenito potrebno učiniti u slučajevima lakših kaznenih djela. Stoga činjenica da je policija došla te možda i razgovarala s oštećenom strankom neće uvijek biti dostatna za to da se kazneno djelo smatra prijavljenim.

U određenim je okolnostima moguće da se rok za dostavu obavijesti ne primjenjuje. Na primjer, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima skoro uvijek odustaje od zahtjeva u pogledu obavješćivanja policije u roku od 72 sata ako je, unatoč kasnoj obavijesti, počinitelj uspješno uhićen i optužen.

Na temelju zakona strah od odmazde nije valjan razlog za nepodnošenje prijave policiji u roku od 72 sata.

Rok od 72 sata ne primjenjuje se u slučajevima silovanja, incesta, teških kaznenih djela protiv spolne slobode počinjenih na štetu djece i određenih kaznenih djela protiv spolne slobode počinjenih na štetu osoba mlađih od 18 godina. Izmjena zakona odnosi se samo na rok od 72 sata, a prijava kaznenog djela policiji i dalje se smatra uvjetom. Rok koji je ukinut odnosi se na ozljede prouzročene kaznenim djelima počinjenima nakon 1. travnja 2016.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Administrativna obrada zahtjeva

Zahtjev za naknadu mora se podnijeti policiji u policijskom okrugu u kojem je prijavljeno kazneno djelo. Policija zatim prosljeđuje zahtjev danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Ako policija, državni odvjetnik ili sudovi još vode postupak, policija će danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zahtjev podnijeti tek nakon okončanja postupka. Međutim, u određenim okolnostima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može riješiti predmet prije nego što policija, ured državnog odvjetnika ili sudovi okončaju postupak.

To se događa u vrlo rijetkim slučajevima te obično samo u pogledu vrlo teških kaznenih djela, obično ubojstava, kad zbog nadživjelih osoba može biti potrebno odlučiti o zahtjevu za naknadu ili njegovu dijelu čak i ako policija ili sudovi još nisu okončali postupak.

Neovisno o težini predmeta, ako postoji bilo kakva sumnja u to je li kazneno djelo počinjeno, postoje li objektivni razlozi za nekažnjavanje ili postoje li razlozi za smanjenje naknade zbog krivnje podnositelja zahtjeva, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne može početi rješavati predmet dok policija ili sudovi ne okončaju postupak.

Sudski postupak

Podnositelj zahtjeva mora svoj zahtjev za naknadu podnijeti tijekom kaznenog postupka na sudu. U tom slučaju sudac može odlučiti razmotriti meritum zahtjeva ili ga može uputiti na razmatranje danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ili pokretanjem građanskog postupka. To može ovisiti o tome osporava li počinitelj zahtjev ili ne.

Ako je sud odlučio o zahtjevu u okviru kaznenog postupka, podnositelj zahtjeva može zahtjev podnijeti i danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne dodjeljuje naknadu ako je štetu prouzročenu podnositelju zahtjeva nadoknadio počinitelj ili je pokrivena policom osiguranja ili drugom naknadom koja po svojoj prirodi čini naknadu štete. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne donosi odluku dok ne utvrdi je li šteta pokrivena iz drugih izvora.

Ne postoji uvjet da naknadu najprije treba zatražiti od počinitelja ili da počinitelj treba biti identificiran.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu?

Da. Čak i ako se kazneni postupak ne može provesti jer je počinitelj nepoznat ili ga se ne može pronaći, država može osigurati naknadu. Međutim, i dalje se moraju ispuniti drugi zakonski uvjeti.

U tim slučajevima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima provodi neovisnu ocjenu kako bi utvrdio je li osobna ozljeda prouzročena kaznenim djelom.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne obrađuje zahtjev koji je podnesen više od dvije godine nakon počinjenja kaznenog djela, osim ako za to ne postoje posebni razlozi. Ako je u predmetu donesena presuda, rok počinje teći od trenutka donošenja osuđujuće presude. Ako je policija provela istragu predmeta, ali nakon toga nije pokrenut kazneni postupak, rok počinje teći od trenutka kad je policija donijela odluku o prekidu istrage.

Osim toga, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne obrađuje zahtjev ako je Odbor prethodno već rješavao zahtjeve za naknadu štete istog podnositelja zahtjeva za isto kazneno djelo, a novi je zahtjev podnesen više od dvije godine nakon što je podnositelj zahtjeva postao svjestan ili trebao postati svjestan postojanja tog zahtjeva, osim ako za to ne postoje posebni razlozi.

Policija je obvezna podnositelju zahtjeva pružiti upute u pogledu ostvarivanja prava na naknadu u skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela. Ako policija nije ispunila tu obvezu, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima obično će zanemariti rok od dvije godine.

Ako je podnositelj zahtjeva bio maloljetan u trenutku počinjenja kaznenog djela, vjerojatnije je da će danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zanemariti rok.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

 1. Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:
  • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
   • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) DA
   • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna rehabilitacija, fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) DA
   • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi) DA
   • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode i gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) DA
   • propuštene prilike NE
   • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi DA u nekim slučajevima – U posebnim slučajevima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može odlučiti da podnositelj zahtjeva mora platiti sve troškove ili dio troškova koji su nastali u pogledu rješavanja predmeta koje provodi Odbor. Podnositelj zahtjeva neće morati platiti nikakve pravne troškove povezane sa samim kaznenim postupkom jer njega pokreće policija.
   • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu DA – Naknada se isplaćuje za odjevne i osobne predmete koje je žrtva nosila ili imala kod sebe u trenutku nastanka osobne ozljede.
  • narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):
   • bol i patnja žrtve DA – Vidjeti prethodno navedeno za ostale stavke za koje se može dobiti naknada štete.
 2. Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:
  • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
   • troškovi pogreba DA
   • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) NE
   • gubitak sredstava za uzdržavanje ili prilika za zaradu DA/NE – Naknada se isplaćuje za gubitak glavnog hranitelja. Vidjeti prethodno navedene pojedinosti.
  • narušeno mentalno zdravlje:
   • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve. NE/DA – Ne dodjeljuje se naknada za bol i patnju srodnika i drugih osoba. Međutim, može se dodijeliti iznos za prijelazno razdoblje. Za detaljniji opis vidjeti prethodno navedeno.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada štete koju dodjeljuje Odbor isplaćuje se približno 14 dana nakon donošenja odluke Odbora. Isplatu obrađuje policija u policijskom okrugu u kojem je kazneno djelo prijavljeno.

Naknada se isplaćuje jednokratno za zahtjeve koji su odobreni pojedinačnom odlukom.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Opći propisi o naknadi štete u skladu s danskim pravom primjenjuju se na odgovarajući način na zahtjeve za naknadu žrtvama kaznenih djela, uključujući propise o smanjenju ili ukidanju naknade zbog sudjelovanja podnositelja zahtjeva u nanošenju štete ili njegova prihvaćanja rizika od ozljede. Prihvaćanje rizika može se, primjerice, odnositi na ozljede nastale u okviru sukoba između članova motociklističkih bandi.

Ako oštećena stranka ne pridonese istrazi slučaja na zadovoljavajući način, pravo na naknadu može prestati. To se, na primjer, primjenjuje ako oštećena stranka policiji ili sudu odbije dati objašnjenje.

Naknada se može i umanjiti ili ukinuti ako podnositelj zahtjeva ne ispuni svoje obveze u pogledu ograničenja gubitka. To znači da osoba koja je pretrpjela štetu koja je nastala zbog protupravnog postupanja neke druge osobe ima obvezu, koliko je to moguće, ograničiti svoj gubitak koji proizlazi iz ozljede.

Pri obradi zahtjeva nikada se ne uzima u obzir činjenica je li podnositelj zahtjeva kažnjavan. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima obično ne traži dostavljanje podataka iz kaznene evidencije.

Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokumentaciju koju je danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zatražio u pogledu podnesenog zahtjeva, to može utjecati na dodjelu naknade. Podnositelj zahtjeva dužan je na zadovoljavajući način potkrijepiti svoje zahtjeve dokumentima.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Zahtjevu se može dati prednost ako ste, na primjer, pozvani da se pojavite pred sudom nadležnim za izvršenje, ako su dostupne informacije o prisilnoj naplati ili ako ste od banke primili obavijesti o neplaćanju redovnih troškova.

Kad je riječ o zahtjevima za naknadu neostvarenih prihoda, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima svjestan je da se izvor prihoda podnositelja zahtjeva smanjio, pa se stoga usredotočuje na rješavanje tih predmeta.

Osim prethodno navedenog, prednost se određenom predmetu ne daje isključivo na temelju financijske situacije podnositelja zahtjeva.

Financijska situacija podnositelja zahtjeva ni na koji način ne utječe na mogućnost dobivanja naknade ili na iznos naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada štete ne dodjeljuje se ako je štetu prouzročenu podnositelju zahtjeva platio počinitelj ili ako je pokrivena policom osiguranja ili drugom naknadom koja po svojoj prirodi čini stvarnu naknadu štete.

Podnositelj zahtjeva morao je pridonijeti policijskoj istrazi slučaja što je više moguće i u mjeri u kojoj je to potrebno. Namjerno prikrivanje informacija ili slična nesklonost pružanju pomoći u istrazi slučaja obično dovodi do odbijanja zahtjeva za dodjelu naknade.

Za dobivanje naknade od države uvjet je i da podnositelj zahtjeva, tijekom mogućeg kaznenog postupka protiv počinitelja, podnese zahtjev za naknadu ili zauzme stajalište o tome na sudu.

U skladu s općim pravilima odštetnog prava između počinjenog kaznenog djela i štete mora postojati uzročno-posljedična veza.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade izračunava se u skladu s pojedinačnim zahtjevom te na temelju iznosa za koji je podnesen zahtjev. Ako ste kao podnositelj zahtjeva svoj zahtjev dokumentirali na zadovoljavajući način, šteta se izračunava u skladu s pretrpljenim gubitkom. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima izračunava gubitak za svaki zahtjev za naknadu u skladu s primjenjivim pravilima (na primjer, neostvareni prihodi izračunavaju se kao razlika između očekivanih i stvarnih prihoda u razdoblju za koje se podnosi zahtjev). Ako ste dokumentaciju dostavili samo za dijelove svojeg zahtjeva, naknada se isplaćuje samo u odnosu na dokumentirani iznos. U nekim slučajevima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima iznos naknade izračunava na temelju procjene. To se može dogoditi u slučaju da niste mogli sami izračunati iznos naknade za koji podnosite zahtjev.

Naknada se izračunava na temelju tarifa. Iznos nekoliko tih tarifa prilagođava se jednom godišnje, 1. siječnja. Među ostalim, naknada za bol i patnju isplaćuje se u iznosu od 200 DKK (2018.) po danu bolovanja. Trajna ozljeda izračunava se na temelju stupnjeva ozljede, a naknada se isplaćuje prema stupnju ozljede, odnosno 8790 DKK (2018.) po stupnju. Naknada za štetnu radnju i teško kršenje izračunava se na temelju težine i prirode napada kojem je žrtva bila izložena, uključujući vrstu kaznenog djela.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne postoje ograničenja u pogledu iznosa koji se može isplatiti kao naknada štete. U Danskoj trenutačno nije propisan najmanji iznos koji se može dodijeliti kao naknada štete. Međutim, za neke stavke postoji najveći iznos naknade koji se može isplatiti. U tom pogledu vidjeti popis u nastavku:

 • bol i patnja – 76 500 DKK (2018.)
 • trajna ozljeda – 879 000 DKK (2018.)
 • gubitak radne sposobnosti – 9 227 500 DKK (2018.)
 • iznos za prijelazno razdoblje – 165 500 DKK (2018.)
 • šteta na imovini – 132 000 DKK (2018.).

U iznimnim slučajevima naknada štete za trajnu ozljedu može se procijeniti na 120 posto, u skladu s čime najveći iznos naknade iznosi 1 054 000 DKK (2018.).

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne očekuje se da izračunate ukupan iznos svih naknada za koje je podnesen zahtjev. Očekuje se da, osim za pojedinačne stavke za koje se može isplatiti naknada, navedete iznos za koji tražite naknadu. Međutim, za dobivanje naknade nije uvjet da svi iznosi koji se zahtijevaju moraju biti izračunani.

Za način izračuna neostvarenih prihoda vidjeti prednju stranu obrasca zahtjeva. Kao podnositelj zahtjeva ili potencijalni podnositelj zahtjeva možete slobodno kontaktirati Odbor u pogledu informacija o izračunu i dokumentiranju zahtjeva za odštetu. Osim toga, možete dobiti i upute o tome na koje se čimbenike stavlja veći naglasak u odnosu na pojedinačne stavke za koje naknada može biti isplaćena.

Ne očekuje se da izračunate naknadu za moralnu štetu jer se naknada izračunava na temelju tarife s obzirom na razinu štete.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne isplaćuje naknadu ako je štetu prouzročenu podnositelju zahtjeva nadoknadio počinitelj ili je pokrivena policom osiguranja ili drugom naknadom koja po svojoj prirodi čini stvarnu naknadu štete. U načelu se stoga nije riječ o pitanju je li, primjerice, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima pri obradi zahtjeva oduzeo iznos isplaćen na osnovi osiguranja, nego više o pitanju tko treba platiti naknadu. Ako se utvrdi da je osiguravajuće društvo odbilo isplatiti naknadu štete, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može razmotriti predmet.

Ako je podnositelj zahtjeva imao ugovorenu privatnu policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja te je primio naknadu za invaliditet ili naknadu za trajnu ozljedu, to neće dovesti do smanjenja ili ukidanja naknade za trajnu ozljedu ili naknade za gubitak radne sposobnosti. Isto tako, naknada se ne smanjuje ako je podnositelj zahtjeva primio socijalne naknade od države zbog pretrpljene štete (kao što je mirovina, dodatak na plaću ili slično).

Ako je podnositelj imao ugovoreno osiguranje kod društva za zdravstveno osiguranje, troškovi liječenja ne nadoknađuju se u mjeri u kojoj se ti troškovi nadoknađuju na temelju police osiguranja. Nadalje, naknada se ne dodjeljuje ako se liječenje može dobiti besplatno u okviru sustava javnog zdravstvenog osiguranja ili putem drugih javnih usluga.

Kad je riječ o ozljedama na radu, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može isplatiti samo naknadu za bol i patnju, naknadu za neostvarene prihode i zahtjeve u pogledu razlike te naknadu za štetnu radnju i teško kršenje jer su sve ostale stavke, uključujući naknadu za troškove oporavka, obuhvaćene obveznim osiguranjem od ozljeda na radu poslodavca.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Opće je pravilo da se naknada štete ne isplaćuje unaprijed, već samo nakon konačne obrade zahtjeva.

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može u određenim slučajevima unaprijed isplatiti naknadu za trajnu ozljedu. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima u pravilu će pričekati da Tijelo za osiguranje na tržištu rada (Erhvervssikring ) objavi stupanj naknade, ali ako se smatra vjerojatnim da je podnositelj zahtjeva pretrpio znatnu trajnu ozljedu isključivo kao posljedicu predmetne ozljede, danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može na osnovi toga dodijeliti naknadu štete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da. Ako se nakon odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima utvrdi da se ozljeda pogoršala, zbog čega je došlo do daljnjih gubitaka, Odbor može razmotriti te gubitke . U tom pogledu treba napomenuti da rok za podnošenje zahtjeva danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima iznosi dvije godine. Taj se rok računa od trenutka kad je podnositelj saznao ili je trebao saznati da je šteta uzrokovala daljnje gubitke.

Naknada za buduće troškove oporavka i ostale buduće gubitke koji proizlaze štete utvrđuje se kao kapitalni iznos. Slijedom toga, ako je podnositelj zahtjeva već dobio naknadu za buduće troškove oporavka itd., podnositelj zahtjeva ne smije naknadno ponovno pokrenuti postupak isključivo radi dobivanja dodatne naknade za troškove oporavka i ostale gubitke.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Podnositelj zahtjeva nije dužan svojem zahtjevu priložiti nikakvu popratnu dokumentaciju. Zahtjev se danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima podnosi preko policije, koja šalje dokumentaciju iz spisa kaznenog predmeta.

Ako danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima utvrdi da je zahtjev obuhvaćen Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela, Odbor će nastaviti razmatrati podnesene zahtjeve. Pri njihovoj je obradi Odboru često potrebna različita dokumentacija ovisno o zahtjevima za koje podnositelj zahtjeva traži naknadu. Rješavanje predmeta može se ubrzati ako podnositelj zahtjeva uz obrazac zahtjeva priloži dokumentaciju koja se odnosi na podnesene zahtjeve. Za podnositelja zahtjeva bilo bi korisno i da zajedno sa zahtjevom podnese eventualnu odluku svojeg osiguravajućeg društva o odbijanju da isplati naknadu štete.

Na primjer, dokumentacija se može sastojati od računa za troškove nastale u vezi s kršenjem danskog Kaznenog zakona. Osim toga, pri utvrđivanju stupnja ozljede često se upotrebljavaju zdravstvena dokumentacija i liječničke potvrde. Kad je riječ o neostvarenim prihodima i gubitku radne sposobnosti, podnositelj zahtjeva treba priložiti dokumentaciju o svojim prihodima prije i nakon ozljede u obliku platnih lista, godišnjih izvještaja i, ako je primjenjivo, izjave poslodavca o plaći. U nekim se slučajevima upotrebljavaju i evidencije tijela lokalne uprave.

U slučajevima kad danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima smatra da je za obradu predmeta potrebna dodatna dokumentacija, Odbor će obavijestiti podnositelja zahtjeva o tome i zatražiti podnošenje takve dokumentacije.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Rješavanje predmeta koje provodi danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima besplatno je za podnositelja zahtjeva.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

U Danskoj odluke o naknadi štete žrtvama kaznenih djela donosi odbor koji je osnovalo Ministarstvo pravosuđa. To se tijelo naziva danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Odluke mogu donijeti i danski sudovi u okviru kaznenog postupka ili u kasnijem parničnom postupku, primjerice ako je pred sudom pokrenut postupak protiv odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se mora poslati policiji nadležnoj u mjestu gdje je prijavljeno kazneno djelo. Policija zatim predmet šalje danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zajedno sa spisom kaznenog predmeta.

Ako Odbor već razmatra neki vaš predmet, morate dostaviti primjerak zahtjeva danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima u tiskanom obliku na sljedeću adresu: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg, ili u digitalnom obliku na Poveznica se otvara u novom prozoruerstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Administrativna obrada zahtjeva

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima zahtjeve rješava u pisanom postupku. Odluka se donosi u pisanom obliku te se podnositelju zahtjeva primjerak šalje u tiskanom ili digitalnom obliku. Stoga podnositelj zahtjeva ne mora biti prisutan tijekom postupka.

Sudski postupak

Ako zahtjev rješava sud u okviru kaznenog postupka ili kasnije tužbe protiv odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima, podnositelj zahtjeva može biti prisutan na glavnoj raspravi. U tom slučaju nije uvjet da podnositelj zahtjeva bude prisutan ako ga zastupa odvjetnik, a on nije pozvan da svjedoči na sudu.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme koje je danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potrebno za obradu predmeta može se znatno razlikovati od slučaja do slučaja. Među ostalim, razlog tomu je, ovisno o posebnim okolnostima predmeta, moguća potreba za dobivanjem dodatnih informacija od ustanova kao što su policija, liječnici ili druga tijela. Osim toga, u slučajevima trajne ozljede ili gubitka radne sposobnosti može biti potrebno predmet podnijeti Tijelu za osiguranje na tržištu rada, što je korak koji može produljiti vrijeme obrade.

Više od 50 % novih predmeta koje zaprimi danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima rješava se u roku od 50 dana u skladu s posebno brzim postupkom koji se primjenjuje u jednostavnim predmetima. To uključuje predmete u kojima je donesena pravomoćna presuda u pogledu krivnje i iznosa naknade štete.

Ako se predmet ne može riješiti u skladu s tim posebno brzim postupkom, uobičajeno vrijeme koje je danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potrebno za obradu predmeta trenutačno iznosi do 18 mjeseci od zaprimanja novog zahtjeva za naknadu.

Rješavanje predmeta možete ubrzati podnošenjem dokaza o svojim zahtjevima Odboru. Dokumentacija može sadržavati, primjerice, račune za kupnju lijekova, liječničku potvrdu o razdoblju trajanja bolesti ili izjavu vašeg poslodavca o izgubljenom prihodu zbog ozljede.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne može se podnijeti žalba drugim upravnim tijelima. Ako želite promijeniti odluku, najprije morate kontaktirati danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima i objasniti zašto se ne slažete s odlukom. Zatim će Odbor ocijeniti postoji li osnova za ponovno razmatranje predmeta. Uobičajeni je kriterij da je podnositelj zahtjeva dostavio nove i relevantne informacije koje su važne za ishod predmeta.

Ako danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potvrdi svoju odluku, možete pokrenuti postupak sudskog preispitivanja odluke Odbora.

Postoji i mogućnost podnošenja žalbe parlamentarnom ombudsmanu.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrasci za podnošenje zahtjeva za naknadu štete i informacije o postupku podnošenja zahtjeva dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Podnositelji zahtjeva koji imaju pitanja o naknadi žrtvama kaznenih djela mogu kontaktirati danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima na telefonski broj + 45 33 92 33 34 od ponedjeljka do četvrtka od 10:00 do 15:00 te petkom od 10.00 do 14.00.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da. Kao oštećena stranka u kaznenom postupku, pod određenim uvjetima možete imati pravo na imenovanje odvjetnika ad litem. Njegov je zadatak pružiti vam pomoć u podnošenju zahtjeva za naknadu štete u okviru kaznenog postupka te danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne može imenovati odvjetnika za zastupanje podnositelja zahtjeva. Imenovanje provodi sud u sudskom okrugu u kojem je kazneno djelo počinjeno.

Osim toga, u Danskoj postoje različite organizacije koje pružaju pravnu pomoć.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Posljednji put ažurirano: 17/12/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Njemačka

Njemačko zakonodavstvo o naknadi žrtvama

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o naknadi žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o naknadi žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja na engleskom

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Načelno, u skladu s OEG-om možete dobiti naknadu za bilo koji nezakonit napad počinjen s namjerom (npr. fizički napad, seksualni napad, teroristički napad, ubojstvo). Naknada se može isplatiti žrtvama ili njihovim nadživjelim srodnicima.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Naknada se ne isplaćuje samo za posljedice štete po zdravstveno stanje, nego i za financijske posljedice takve štete. Negativne psihološke posljedice smatraju se štetom po zdravlje. Međutim, oštećenje zdravlja mora biti dugoročno (odnosno, mora trajati dulje od šest mjeseci). Naknada se ne isplaćuje za štetu na imovini i financijske gubitke. U skladu s OEG-om naknada se ne isplaćuje za bol ni patnju.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Naknada štete isplaćuje se i nadživjelim srodnicima žrtve. Nadživjeli su srodnici bračni drug, životni partner i djeca žrtve te, u iznimnim slučajevima, roditelji žrtve. „Djeca” uključuju posvojenu i udomljenu djecu te djecu bračnog druga.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Srodnicima žrtve koja je preživjela napad u određenim se okolnostima može osigurati liječenje ili naknada za uzdržavanje.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Svi državljani trećih zemalja protiv kojih je u Njemačkoj počinjeno kazneno djelo s elementima nasilja dobivaju (retroakivno od 1. srpnja 2018.) istu naknadnu kao žrtve koje su njemački državljani.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu s člankom 3.a OEG-a naknadu njemačke države mogu dobiti i žrtve kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih u inozemstvu koje imaju prebivalište u Njemačkoj. Tu naknadnu mogu dobiti u obliku jednokratne isplate. Bilo kakva naknada dobivena od zemlje u kojoj je počinjeno kazneno djelo nadoknadit će se tom isplatom.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

U skladu s OEG-om podnositelji zahtjeva obvezni su sudjelovati u postupku naknade. To znači da moraju navesti sve okolnosti koje bi mogle pomoći razjasniti činjenice predmeta. To obično znači da je počinitelja kaznenog djela potrebno prijaviti policiji. U određenim slučajevima moguće je izuzeće od obveze da se prijavi kazneno djelo (npr. kad to od žrtve nije razumno očekivati).

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, nadležna tijela u načelu samostalno odlučuju o zahtjevima podnesenima u skladu s OEG-om. Međutim, u nekim bi slučajevima moglo biti potrebno pričekati ishod policijskih istraga ili kaznenih postupaka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran niti osuđen, imam li još uvijek pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, imate pravo na naknadu neovisno o tome je li počinitelj identificiran ili osuđen. U prilog svojem zahtjevu trebali biste priložiti sve dokumente koji bi mogli pomoći razjasniti činjenice predmeta i odrediti razmjere prouzročene štete.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Ne, u skladu s OEG-om rok ne postoji. Međutim, naknade mogu biti isplaćene retroaktivno samo za razdoblje od godine dana prije podnošenja zahtjeva.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Materijalne i psihološke zdravstvene posljedice kaznenog djela s elementima nasilja obuhvaćene su naknadnom. Naknada žrtvi uključuje mjesečnu rentnu naknadu. Postoji i naknada za financijske posljedice.

Iznos i razdoblje isplate naknada uređeni su Saveznim zakonom o pomoći (Bundesversorgungsgesetz).

One posebice uključuju:

 • troškove liječenja i skrbi
 • medicinska pomagala (npr. proteze, dentalne proteze, invalidska kolica)
 • mjesečnu rentnu naknadu, koja može biti povezana s primanjima, za osobe koje su pretrpjele štetu i za nadživjele
 • pogrebne troškove
 • dodatne socijalne naknade za osobe slabijeg imovinskog stanja (npr. pomoć za skrb, dodatna pomoć za podmirivanje životnih potreba).

Naknada za bol i patnju (Schmerzensgeld) ne isplaćuje se. Načelno se ne isplaćuje naknada za štetu na imovini i financijske gubitke. Postoje iznimke za osobna pomagala kao što su naočale, kontaktne leće i zubala.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Rentne naknade žrtvama i nadživjelim srodnicima kao naknade za posljedice štete po financijsko i zdravstveno stanje žrtve isplaćuju se na mjesečnoj osnovi sve dok su ispunjeni svi potrebni uvjeti. Druge naknade isplaćuju se ako i kada su potrebne (npr. za pogrebne troškove, proteze).

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako je oštećena stranka sama prouzročila štetu ili ako ne bi bilo pravedno isplatiti naknadu zbog drugih razloga, posebno zbog ponašanja žrtve, dodjeljivanje naknade bit će odbijeno. Međutim, samo postojanje kaznene evidencije nije dovoljno za donošenje takve odluke. Podnositelji zahtjeva obvezni su pomoći u najvećoj mogućoj mjeri u razjašnjavanju činjenica predmeta. Ako ne ispune tu obvezu, naknada bi im mogla biti odbijena u cijelosti ili djelomično.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U skladu s OEG-om, naknada se isplaćuje neovisno o dohotku ili bogatstvu oštećene stranke. Financijsko bi stanje oštećene stranke moglo utjecati samo na iznos naknade odobrene za naknadu financijske štete ili na iznos naknade za skrb.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos rentne naknade u svojstvu naknade za posljedice štete po zdravstveno stanje izračunava se u skladu s razmjerima navedenih posljedica.

Iznos rentne naknade kao naknada za posljedice štete po financijsko stanje temelji se na pretrpljenoj financijskoj šteti.

Postoji li minimalni iznos naknade?

Ne.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne. Nije potrebno da sami navedete iznos naknade u obrascu. Iznos se temelji na pretrpljenoj zdravstvenoj i financijskoj šteti, a određuje ga nadležno tijelo.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Rentne naknade kao naknada za posljedice štete po zdravstveno stanje isplaćuju se neovisno o tome primate li uplate od drugih privatnih ili javnih tijela. Međutim, te se uplate mogu uzeti u obzir pri obračunu isplata kao naknade za posljedice financijske štete.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu s OEG-om, isplate predujmova nisu moguće. Međutim, moguće je dobiti isplate za pokriće troškova liječenja prije nego što se donese odluka o zahtjevu za naknadu štete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Kad je riječ o pogoršanju zdravstvenog stanja, uvijek je moguće podnijeti „zahtjev zbog pogoršanja stanja” (Verschlimmerungsantrag) kako bi se zatražio ponovni obračun iznosa naknade. Promjene u dohotku uvijek je moguće uzeti u obzir pri obračunu naknade za posljedice financijske štete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Svojem zahtjevu trebali biste priložiti sve dokumente koji će pomoći razjasniti činjenice predmeta i odrediti razmjere prouzročene štete.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Nadležna tijela su tijela za socijalnu skrb u svakoj saveznoj pokrajini. Nadležna je ona savezna pokrajina u kojoj žrtva ima prebivalište.

Ako žrtva koja je pretrpjela kazneno djelo s elementima nasilja nema prebivalište u Njemačkoj, može podnijeti zahtjev tijelu za socijalnu skrb u saveznoj pokrajini u kojoj se dogodilo kazneno djelo.

Kako bi se strancima podnositeljima zahtjeva olakšala potraga za nadležnim tijelom, mogu kontaktirati središnju kontaktnu točku Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales), koja će proslijediti zahtjev za naknadu odgovarajućem tijelu.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev bi trebalo poslati nadležnom tijelu za socijalnu skrb.

Kako bi se strancima podnositeljima zahtjeva olakšala potraga za nadležnim tijelom, mogu kontaktirati središnju kontaktnu točku Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales).

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Na ovo pitanje ne postoji konačan odgovor. Trajanje postupka ovisi posebice o tome koliko je jednostavno ili teško razjasniti činjenice predmeta i je li potrebno pribaviti liječničke nalaze.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke može se uložiti žalba. Ako nadležno tijelo u okviru žalbenog postupka ne donese drugačiju odluku, može se podnijeti pritužba Socijalnom sudu (Sozialgericht).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrasci zahtjeva i druge informacije dostupni su na:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bmas.de/opferentschaedigung

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bmas.de/victimscompensation

Postoji li poseban infotelefon ili posebna internetska stranica u tu svrhu?

Informacije su dostupne na:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bmas.de/opferentschaedigung

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bmas.de/victimscompensation

Informacije o organizacijama za potporu žrtvama u Njemačkoj dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.odabs.org/.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne. Pravni troškovi ne smatraju se naknadom pa ne mogu biti vraćeni u skladu s OEG-om.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, postoji nekoliko regionalnih i nacionalnih organizacija za pomoć žrtvama. Najveća nacionalna organizacija je der WEISSE RING.

Posljednji put ažurirano: 23/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Estonija

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknada se može isplatiti žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja i uzdržavanim osobama takvih žrtava. Kazneno djelo s elementima nasilja djelo je kažnjivo u skladu s pravilima kaznenog postupka koje je počinjeno izravno protiv života ili zdravlja osobe i čija je posljedica smrt ozlijeđene osobe ili teško oštećenje njezina zdravlja ili narušeno zdravstveno stanje u trajanju od najmanje četiri mjeseca.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Imate pravo na naknadu ako je posljedica kaznenog djela s elementima nasilja teško oštećenje vašeg zdravlja ili narušeno zdravstveno stanje u trajanju od najmanje četiri mjeseca.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Naknada u iznosu od 448 EUR isplaćuje se osobi koja snosi troškove pogreba žrtve kaznenog djela s elementima nasilja. Međutim, osoba koja snosi troškove pogreba ne mora biti srodnik ili uzdržavana osoba žrtve.

Uzdržavane osobe žrtve koja je preminula kao posljedica kaznenog djela s elementima nasilja imaju pravo na naknadu od države koja se isplaćuje žrtvama kaznenih djela.

Uzdržavane osobe mogu biti sljedeće osobe:

 • djeca žrtve mlađa od 18 godina
 • djeca žrtve starosti od 18 do 24 godine koja su redovni studenti
 • udovica ili udovac žrtve sa smanjenom radnom sposobnošću
 • udovica ili udovac žrtve u dobi za odlazak u mirovinu
 • roditelj žrtve u dobi za odlazak u mirovinu
 • roditelj žrtve sa smanjenom radnom sposobnošću
 • trudna i nezaposlena udovica žrtve
 • nezaposleni roditelj ili skrbnik žrtvina djeteta mlađeg od tri godine.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Pravo na naknadu imate ako je, kao posljedica kaznenog djela s elementima nasilja, žrtva pretrpjela teško oštećenje zdravlja ili joj je narušeno zdravstveno stanje u trajanju od najmanje četiri mjeseca.

Pravo na naknadu imaju sljedeće osobe:

 • djeca žrtve mlađa od 18 godina
 • djeca žrtve starosti od 18 do 24 godine koja su redovni studenti
 • udovica ili udovac žrtve sa smanjenom radnom sposobnošću
 • udovica ili udovac žrtve u dobi za odlazak u mirovinu
 • roditelj žrtve u dobi za odlazak u mirovinu
 • roditelj žrtve sa smanjenom radnom sposobnošću
 • trudna i nezaposlena udovica žrtve
 • nezaposleni roditelj ili skrbnik žrtvina djeteta mlađeg od tri godine.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

U Estoniji pravo na naknadu nije povezano s državljanstvom.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknadu isplaćuje nadležno tijelo države u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Naknada se isplaćuje u skladu sa zakonima predmetne države.

Da biste zatražili naknadu, možete se obratiti:

 • nadležnom tijelu predmetne države ili nadležnom tijelu države vašeg boravišta
 • u Estoniji je nadležno tijelo Odbor za socijalno osiguranje, koji će vaš zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, proslijediti nadležnom tijelu druge države.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo s elementima nasilja mora se prijaviti policiji u roku od 15 kalendarskih dana od dana kada je to kazneno djelo počinjeno.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Nije potrebno pričekati okončanje postupka da biste mogli zatražiti naknadu. Dovoljno je da ste kazneno djelo prijavili policiji i da je pokrenut kazneni postupak. Naknada se može zatražiti u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne postoji uvjet da naknadu najprije treba zatražiti od počinitelja. Po odobrenju naknade, pravo na potraživanje tog iznosa prenosi se na Odbor za socijalno osiguranje i mi na temelju raspoloživih pravnih sredstava pokrećemo postupak protiv osobe koja je prouzročila štetu (počinitelj kaznenog djela).

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na naknadu čak i ako osoba koja je prouzročila štetu nije identificirana ili sudski postupak još nije okončan.

Da biste dobili državnu naknadu koja se isplaćuje žrtvama kaznenih djela, potrebno je dostaviti potvrdu istražnog tijela da je pokrenut kazneni postupak.

Ako podnosite zahtjev za nadoknadu troškova medicinskog liječenja ili za bespovratna sredstva u slučaju smrti, potrebno je dostaviti račune za troškove.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjevi za naknadu mogu se podnijeti u roku od tri godine od datuma počinjenja kaznenog djela ili datuma kada se saznalo da je kazneno djelo počinjeno.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Naknadom je obuhvaćeno sljedeće:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljede (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • naknada za oštećenu odjeću i pomagala (npr. naknada za naočale, naknada troškova nove odjeće)

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 1. troškovi pogreba
 2. gubitak iznosa za uzdržavanje ili prilika za zaradu

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Članovima obitelji žrtve omogućuje se psihološko savjetovanje. Da biste dobili naknadu za psihološku pomoć, potrebno je obratiti se pružatelju usluga potpore žrtvama, koji će pripremiti zahtjev za potpisivanje. Potrebna je i policijska potvrda u kojoj se navodi da je postupak pokrenut i da ste vi žrtva ili pravni zastupnik žrtve. Pružatelj usluga potpore žrtvama pomoći će vam da pribavite policijsku potvrdu.

O dodjeli naknade za psihološku pomoć bit ćete obaviješteni u roku od deset radnih dana. Nakon toga možete se obratiti psihologu. Iznos naknade po osobi odgovara iznosu minimalne mjesečne plaće (584 EUR 2020.).

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Uzdržavanim osobama naknada se isplaćuje u mjesečnim obrocima. Medicinski i pogrebni troškovi žrtava nadoknađuju se jednokratno na temelju računa za troškove.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se ne isplaćuje u sljedećim slučajevima:

 1. žrtva je svojim namjernim ili nemarnim ponašanjem prouzročila ili olakšala počinjenje kaznenog djela ili nastanak štete;
 2. žrtva nije prijavila kazneno djelo u roku od 15 dana iako je bila sposobna to učiniti, a policija ni na koji drugi način nije doznala za to kazneno djelo;
 3. žrtva je osuđena za počinjenje kaznenog djela s elementima nasilja ili na temelju članka 255. stavka 1. ili članka 256. stavka 1. Kaznenog zakona i njezina kaznena evidencija nije izbrisana iz baze podataka o kaznenim evidencijama u skladu sa Zakonom o bazi podataka o kaznenim evidencijama;
 4. isplata naknade bila bi nepravedna ili neopravdana zbog drugih razloga.

Osim toga, naknada se može uskratiti ako je podnositelj zahtjeva odbio surađivati s tijelima kaznenog progona u utvrđivanju činjenica koje se odnose na kazneno djelo, utvrđivanju identiteta ili uhićenju počinitelja ili dokazivanju štete.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na dodjelu ili isplatu naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Svi iznosi koje oštećena osoba primi ili ima pravo primiti na temelju štete koja je posljedica kaznenog djela s elementima nasilja iz izvora koji nije osoba odgovorna za štetu prouzročenu kaznenim djelom oduzimaju se od štete koja služi kao osnovica za određivanje iznosa naknade, uključujući doplatak za radnu sposobnost koji se isplaćuje žrtvi. Pri određivanju iznosa naknade u obzir se uzimaju svi iznosi koje je podnositelju zahtjeva prije dodjele naknade platila osoba odgovorna za štetu prouzročenu kaznenim djelom.

Kako se izračunava iznos naknade?

Izračun naknade za djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti

Iznos naknade izračunava se na temelju prosječnog dohotka po kalendarskom danu. U obzir se uzima dohodak, s plaćenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zarađen tijekom šest mjeseci prije počinjenja kaznenog djela.

Izračun štete koja je posljedica djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti

Prosječni dohodak po kalendarskom danu množi se s trideset, a od umnoška se oduzima mirovina za radnu nesposobnost ili doplatak za radnu sposobnost dodijeljena dotičnoj osobi. Naknada pokriva 80 % izgubljenog dohotka. Podaci o prosječnom dohotku pribavljaju se od Odbora za poreze i carine.

Izračun naknade za smrt uzdržavatelja

1. Prosječni dohodak žrtve po kalendarskom danu množi se s trideset, a od umnoška se oduzima mirovina za nadživjele osobe dodijeljena dotičnoj osobi.

2. Postotak od tog iznosa izračunava se u skladu s brojem uzdržavanih osoba:

 • 75 % u slučaju jedne uzdržavane osobe
 • 85 % u slučaju dviju uzdržavanih osoba
 • 100 % u slučaju triju ili više uzdržavanih osoba.

Nadoknađuje se 80 % izračunatog iznosa.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos ne postoji, a naknada se isplaćuje sve dok nositelj prava ispunjuje uvjete za naknadu ili do iznosa od 9.590 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Na obrascu zahtjeva nije potrebno navesti iznos.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Predujam mogu zatražiti osobe u teškoj financijskoj situaciji ako imaju pravo na naknadu, ali je njezina dodjela odgođena.

Predujam do 640 EUR isplaćuje se na temelju odgovarajućeg zahtjeva.

Ako predujam premašuje iznos naknadno dodijeljene naknade, izvršit će se povrat viška isplaćenog iznosa.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Imate pravo dostaviti dodatne račune za troškove medicinskog liječenja.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Potvrdu istražnog tijela

Račune za troškove pogreba

Račune za troškove medicinskog liječenja, račune za lijekove itd.

Smrtni list žrtve

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Estonski nacionalni odbor za socijalno osiguranje

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Za podnošenje zahtjeva postoje sljedeće mogućnosti:

 • zahtjevi se mogu poslati i poštom na adresu Põllu 1A, 50303, Tartu
 • zahtjevi se mogu podnijeti preko pružatelja usluga potpore žrtvama. Pojedinosti za kontakt pružatelja usluga potpore žrtvama mogu se pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruOdbora za socijalno osiguranje
 • zahtjevi se mogu podnijeti i u uredu korisničke službe Odbora za socijalno osiguranje.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne morate biti prisutni.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka će se donijeti u roku od 30 dana od primitka zadnjeg dokumenta.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Prigovor na odluku može se podnijeti u roku od 30 dana od njezina primitka. Alternativno, može se podnijeti pritužba upravnom sudu u skladu s postupkom predviđenim u Zakonu o upravnom postupku.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrasci zahtjeva i informacije o podnošenju zahtjeva za naknadu mogu se pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruOdbora za socijalno osiguranje.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Pružateljima usluga potpore žrtvama možete se obratiti i telefonom. Pojedinosti o tome kako im se možete obratiti možete pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruOdbora za socijalno osiguranje.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pružatelji usluga potpore žrtvama pomažu i u ostvarivanju naknade.

Posljednji put ažurirano: 31/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Grčka

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Grčko zakonodavstvo o naknadi štete žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja obuhvaća sljedeća kaznena djela počinjena u Grčkoj:

hotimična kaznena djela s elementima nasilja te kaznena djela iz sljedećih članaka Kaznenog zakona: članka 323.Α (trgovina ljudima):

a) ropstvo ili slične prakse,

b) služenje,

c) prisiljavanje žrtve na rad ili prosjačenje (radno iskorištavanje),

d) prisiljavanje žrtve na počinjenje kaznenih djela,

e) odstranjivanje žrtvinih stanica, tkiva ili organa,

f) prisiljavanje žrtve na sudjelovanje u spolnim radnjama, praksama ili simulacijama ili na rad ili usluge usmjerene isključivo na uzbuđivanje (seksualno iskorištavanje) ili

g) prisilni brak; članka 336. ako je žrtva maloljetnik (kaznena djela protiv spolne slobode ili financijsko iskorištavanje seksualnog života); članka 339. stavaka 1. i 3. (spolne radnje u koje su uključeni maloljetnici ili spolne radnje na njihovu štetu); članka 342. stavka 1. (seksualno iskorištavanje djece); članka 348.A (dječja pornografija); članka 348.Β (vrbovanje djece u seksualne svrhe); članka 348.C (pornografsko prikazivanje maloljetnika); i članka 351.A (spolne radnje u koje su uključeni maloljetnici za novac).

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Kad je riječ o kaznenom djelu počinjenom s namjerom primjenom fizičkog nasilja ili prijetnjom fizičkim nasiljem, čija je posljedica smrt ili teško fizičko ili mentalno stanje žrtve te kad je riječ o kaznenom djelu počinjenom s namjerom primjenom fizičkog nasilja ili prijetnjom fizičkim nasiljem, koje je kažnjivo dugotrajnom kaznom zatvora (kátheirxi).

Od 1. siječnja 2010. zaposlenicima ustanova za pritvor koji su žrtve hotimičnog nasilja koje im je prouzročilo invaliditet ili tešku tjelesnu manu, a počinjeno je u Grčkoj, odobrava se plaćeno bolovanje u neprekinutom razdoblju do trenutka kada nadležni liječnički odbor donese mišljenje da se mogu vratiti na posao.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Naknada je dostupna članovima obitelji žrtve, odnosno bračnom drugu, osobi koja živi sa žrtvom u stabilnoj i trajnoj heteroseksualnoj ili homoseksualnoj vezi, zaručniku/zaručnici, krvnim srodnicima ili srodnicima po tazbini, usvojiteljima i usvojenicima, braći i sestrama, bračnom drugu ili zaručniku/zaručnici braće i sestara te uzdržavanim osobama žrtve koje nisu uzdržavana djeca ili roditelji.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

U tom slučaju pravo na naknadu štete ima samo izravno oštećena osoba odnosno sama žrtva.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Grčko tijelo za naknade (Archí Apozimíosis) odobrava naknadu štete žrtvama hotimičnih kaznenih djela s elementima nasilja ako je to djelo počinjeno u Grčkoj i ako je žrtvino mjesto boravišta (katoikía) ili mjesto uobičajenog boravišta (siníthi diamoní) u Grčkoj, na državnom području druge države članice EU-a ili u trećoj zemlji u slučajevima iz članka 323.A Kaznenog zakona. Nema nikakve razlike između državljana država EU-a i državljana zemalja koje nisu članice EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a, žrtve čije je mjesto boravišta ili uobičajenog boravišta u Grčkoj imaju pravo samo podnijeti zahtjev Grčkom pomoćnom tijelu (Archí Syndromís) da im nadležno tijelo predmetne države članice EU-a osigura opravdanu i odgovarajuću naknadu štete, u skladu s posebnim uvjetima predviđenima pravom te države.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, javnom tužitelju ili policiji u roku od tri mjeseca jer u suprotnom možda ne bi bilo moguće pronaći počinitelja. Ako zbog razloga više sile niste mogli prijaviti kazneno djelo počinjeno protiv vas, rok od tri mjeseca počinje teći nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, jer vaše pravo na naknadu nastaje

a) u slučaju da počinitelj nema potrebna sredstva da vam isplati naknadu nakon proglašenja pravomoćne presude;

b) u slučaju da se identitet počinitelja ne može utvrditi, nakon arhiviranja spisa predmeta u evidenciju nepoznatih počinitelja; ili

c) u slučaju da se protiv počinitelja ne može pokrenuti kazneni progon ili mu se ne može izreći kazna, nakon što se spis predmeta zatvori aktom nadležnog javnog tužitelja, konačnom odlukom o neprovođenju sudskog postupka ili pravomoćnom oslobađajućom presudom ili konačnim zatvaranjem predmeta na bilo koji drugi način.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da, jer u slučajevima iz prethodno navedenih točaka a) i c) (tj. ako počinitelj nema potrebna sredstva da vam isplati naknadu ili ako se protiv počinitelja ne može pokrenuti kazneni progon ili mu se ne može izreći kazna) žrtva može podnijeti zahtjev za naknadu štete te vrste samo ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da ni na koji način ne može ostvariti svoj zahtjev za naknadu od počinitelja.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, možete zatražiti naknadu od Tijela za naknade ako se identitet počinitelja ne može utvrditi, i to nakon arhiviranja spisa predmeta u evidenciju nepoznatih počinitelja.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu Tijelu za naknade treba podnijeti nositelj prava ili njegov zastupnik u ograničenom razdoblju od jedne godine od datuma kad je potraživanje nastalo.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

Materijalna (nepsihološka) šteta:

 • medicinski troškovi ozljede (liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak zarade tijekom liječenja i nakon toga (uključujući izgubljenu zaradu, gubitak ili smanjenje sposobnosti zarađivanja itd.)

Narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • mentalna i psihološka potpora
 • promjena okoline i adrese (selidba i kupnja osnovnih potrošačkih proizvoda).

b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

Materijalna (nepsihološka) šteta:

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak potpore ili mogućnosti.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pri određivanju iznosa naknade u obzir će se uzeti i jeste li vi protupravno postupali.

Osim toga, ako tijekom kaznenog postupka niste surađivali s tijelima tako što ste im neopravdano uskraćivali pomoć, posebno ako ste odbili svjedočiti ili ste prikrili ili niste iznijeli materijalne dokaze i time ste dodatno otežali utvrđivanje identiteta počinitelja, nemate pravo na naknadu.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše pravo na naknadu ili iznos koji možete primiti.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pravo na naknadu nemate u sljedećim slučajevima:

a) ako se predmetno djelo dogodilo među članovima kriminalne organizacije, bande ili terorističke skupine;

b) ako ste namjerno propustili u roku od tri mjeseca prijaviti kazneno djelo počinjeno protiv vas i time dodatno otežali utvrđivanje identiteta počinitelja (ali ako zbog razloga više sile niste mogli prijaviti kazneno djelo počinjeno protiv vas, rok od tri mjeseca počinje teći nakon što ti razlozi prestanu postojati);

c) ako ste tijekom kaznenog postupka neopravdano uskraćivali pomoć tijelima, posebno ako ste odbili svjedočiti ili ste prikrili ili niste iznijeli materijalne dokaze i time ste dodatno otežali utvrđivanje identiteta počinitelja; i

d) u bilo kojem drugom slučaju ako s obzirom na konkretne okolnosti vaš zahtjev za naknadu čini zloupotrebu prava.

Pri određivanju iznosa naknade u obzir će se uzeti i ako ste protupravno postupali, svi troškovi grčke države u pogledu vaše hospitalizacije te svi drugi iznosi koje ste primili od počinitelja, službe za socijalnu skrb ili iz bilo kojeg drugog izvora.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade odredit će se u skladu s grčkim pravom i na temelju svih mogućih konkretnijih odredbi.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, obrazac zahtjeva sadržava posebno polje koje treba ispuniti.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, u svojem obrascu zahtjeva morate navesti iznos naknade koju tražite i sve druge naknade koje ste primili kako bi se u obzir mogli uzeti svi troškovi grčke države u pogledu vaše hospitalizacije te svi drugi iznosi koje ste primili od počinitelja, službe za socijalnu skrb ili iz bilo kojeg drugog izvora.

Od vas će se zatražiti da navedete pojedinosti o situaciji koja je nastala zbog štete. To znači da će se od vas zatražiti da prijavite i dostavite sve dokaze o medicinskim troškovima, bolničkim naknadama ili troškovima pogreba te o gubitku ili smanjenju vašeg dohotka, povećanju vaših troškova ili nesposobnosti za obavljanje zanimanja zbog štete prouzročene navodnim kaznenim djelom.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Tijelo za naknade nije izričito predvidjelo dopunsku ili dodatnu naknadu. Međutim, grčkim pravom ta je mogućnost predviđena u slučaju promjene okolnosti ili pogoršanja zdravlja žrtve.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Potrebno je priložiti sljedeću popratnu dokumentaciju, ovisno o slučaju:

 • osobnu iskaznicu, putovnicu ili potvrdu o bračnom statusu
 • boravišnu dozvolu ili potvrdu primitka zahtjeva za produljenje boravišne dozvole
 • valjani dokaz plaćanja troškova pogreba i medicinskih troškova
 • smrtni list žrtve ili liječničke potvrde u kojima su navedeni vrsta ozljede, trajanje invaliditeta, priroda posljedica za zdravlje te trajni invaliditet i stupanj takvog invaliditeta
 • dohodak u godini prije podnošenja zahtjeva i u godini prije predmetnog događaja (porezno rješenje nadležnog poreznog tijela ili prijava dohotka koju ste podnijeli vi ili vaš životni partner, partner u registriranom partnerstvu ili bilo koja osoba koja trajno živi s vama)
 • potvrdu o podnesenoj pritužbi / prijavi kaznenog djela (ili više kaznenih djela)
 • presliku relevantnih pravomoćnih presuda, naloga ili potvrde da je predmet zaključen
 • potvrdu o plaćenim ili neplaćenim povezanim iznosima iz drugih izvora (fond osiguranja poslodavca, privatno osiguravajuće društvo)
 • svaki drugi dokument koji je relevantan ili je dokaz gubitka, smanjenja vašeg dohotka, povećanja vaših troškova ili nesposobnosti za obavljanje zanimanja.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Da, 50 EUR prije nego što Tijelo za naknade ispita predmet, a ako se taj iznos ne plati, zahtjev će se odbaciti.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijelo za naknade.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Pomoćnom tijelu ili izravno tajniku Tijela za naknade.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne nužno. Ako je to potrebno, bit ćete pozvani.

Ako je vaše mjesto boravišta ili uobičajenog boravišta na državnom području druge države članice, Grčko tijelo za naknade od nadležnog će pomoćnog tijela zatražiti da obavi razgovor s vama u skladu s pravom te države i da mu pošalje izvješće. Isto tako, u suradnji s nadležnim pomoćnim tijelom i u skladu s grčkim pravom, može i samo provesti saslušanje telefonom ili putem videokonferencijske veze. U tom slučaju grčko Tijelo za naknade ne može obvezati podnositelja zahtjeva da bude saslušan.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tijelo za naknade mora ispitati predmet u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva, a svoju konačnu odluku mora dati u roku od tri mjeseca od datuma ocjene zahtjeva.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

I podnositelj zahtjeva i grčka država imaju pravo podnijeti žalbu protiv odluke Tijela za naknade Upravnom prvostupanjskom sudu (Dioikitikó Protodikeío). Rok za podnošenje žalbe iznosi četiri mjeseca.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Ne postoji posebna telefonska linija za traženje naknade. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ministryofjustice.gr/

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Kad je riječ o prekograničnim sporovima, pravna pomoć pruža se u građanskim (ili trgovačkim) predmetima ako je vaše boravište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a. Pravna pomoć može vam se pružiti i imenovanjem odvjetnika koji će vas savjetovati o tome kako riješiti spor prije no što se taj predmet uputi na rješavanje sudu. Osobe s boravištem ili uobičajenim boravištem u Grčkoj koje traže pravnu pomoć za suđenje ili postupovni korak u drugoj državi članici EU-a isto tako imaju pravo na usluge odvjetnika do trenutka kada nadležno tijelo druge države članice primi zahtjev za pružanje pravne pomoći.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Poveznica se otvara u novom prozoruIstraživački centar za ravnopravnost spolova (KEThI)

Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalni centar za društvenu solidarnost (EKKA)

Glavno tajništvo za ravnopravnost spolova (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Poveznica se otvara u novom prozoruGrčko vijeće za izbjeglice (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Poveznica se otvara u novom prozoruAmnesty International – grčki odsjek

Poveznica se otvara u novom prozoruGrčka policija – kiberkriminal

Posljednji put ažurirano: 23/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Španjolska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U španjolskom pravu uobičajeni je postupak za traženje naknade za pretrpljenu štetu i ozljede kazneni postupak u kojem se građanskopravne obveze analiziraju zajedno s kaznenopravnim odgovornostima. Zbog toga lokalni kazneni sud (Juzgado de Instrucción) osobi kojoj je nanesena šteta nudi podnošenje građanske tužbe kako bi mogla navesti želi li iznijeti svoj zahtjev tijekom kaznenog postupka ili pravo na potraživanje naknade za pretrpljenu štetu ostvariti u okviru građanskog postupka.

Ako oštećena stranka navede da svoj zahtjev želi iznijeti u okviru kaznenog postupka, može se odlučiti za građansku tužbu koju u njezino ime podnosi javni tužitelj (to će se dogoditi i u slučaju da ne navede koju je mogućnost odabrala) ili, ako to želi, može osobno prisustvovati (preko odvjetnika i javnog tužitelja).

Ako oštećena stranka odluči potraživati naknadu izvan kaznenog postupka, mora pokrenuti građanski postupak u skladu s pravilima tog postupka.

U prekograničnim slučajevima, na primjer ako je kazneno djelo počinjeno u državi članici koja nije država članica u kojoj žrtva živi, naknada se u skladu s nacionalnim pravom od počinitelja kaznenog djela može potraživati pred kaznenim sudom koji odlučuje o tom predmetu.

U španjolskom pravu utvrđeni su posebni sustavi naknada za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja, kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenih djela terorizma.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode koja su počinjena u Španjolskoj i čije su posljedice smrt, teške tjelesne ozljede ili oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, u Španjolskoj postoji sustav pomoći za tu vrstu hotimičnih (namjernih) kaznenih djela s elementima nasilja. Pomoć se dodjeljuje i žrtvama kaznenih djela protiv spolne slobode, čak i ako ta kaznena djela nisu počinjena primjenom nasilja.

Općenito, pravo na zakonom predviđenu financijsku pomoć može se ostvariti ako u trenutku počinjenja kaznenog djela vrijedi sljedeće:

 • žrtva je državljanin Španjolske ili druge države članice EU-a
 • žrtva ima uobičajeno boravište u Španjolskoj, iako nije državljanin Španjolske ili druge države članice EU-a
 • žrtva je državljanin druge države koja dodjeljuje sličnu pomoć Španjolcima na svojem državnom području.

U slučaju smrti prethodno navedeni zahtjevi u pogledu državljanstva ili boravišta primjenjuju se na korisnike, a ne na preminulu osobu.

U slučaju teške tjelesne ozljede ili teškog oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja status korisnika imat će izravne žrtve, tj. osobe koje su pretrpjele ozljede ili štetu.

Ozljede na temelju kojih se stječe pravo na financijsku pomoć one su koje narušavaju tjelesni integritet te fizičko ili mentalno zdravlje i koje prouzročuju privremenu nesposobnost žrtve u trajanju duljem od šest mjeseci ili trajni invaliditet od najmanje 33 %.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, postoji nekoliko vrsta državne pomoći namijenjene žrtvama terorizma kako bi im se nadoknadila šteta prouzročena tim vrstama kaznenih djela. Mora postojati izravna veza između terorističkog čina i pretrpljene štete.

Sljedeće štete i ozljede ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na naknadu štete:

 • tjelesne ozljede, fizičke i mentalne, te troškovi medicinskog liječenja, proteza i operacija
 • ti se troškovi osobi koja je pretrpjela ozljedu plaćaju samo ako nije u potpunosti ili djelomično pokrivena javnim ili privatnim sustavom socijalnog osiguranja koji se na nju primjenjuje
 • materijalna šteta nastala na domovima fizičkih osoba ili ona koja je nastala u trgovačkim i industrijskim objektima, sjedištima političkih stranaka, sindikata i socijalnih organizacija
 • troškovi privremenog smještaja dok se izvode popravci na mjestima uobičajenog boravišta fizičkih osoba
 • šteta nastala na osobnim vozilima te šteta na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe, osim vozila u javnom vlasništvu.

Uz iznimku tjelesne ozljede, naknada za prethodno navedene štete sekundarna je u odnosu na naknadu koju je za iste okolnosti utvrdilo bilo koje drugo javno tijelo ili naknadu koja proizlazi iz ugovora o osiguranju. U tim slučajevima naknada će biti razlika između iznosa odštete koju su isplatile prethodno navedene javne uprave ili osiguravajuća društva i iznosa službene procjene.

Iznos odštete odredit će se na temelju nastale štete (težina ozljeda i vrsta invaliditeta koji prouzroče, smrt itd.).

Drugi oblici pomoći:

 • za obrazovanje: ako su posljedica terorističkog čina osobne ozljede od posebnog značenja za učenika, njegove roditelje ili skrbnike, ili ako ga te ozljede onesposobe za obavljanje svojeg redovitog zanimanja
 • trenutačna psihološka i psihopedagoška pomoć za žrtve i njihove srodnike
 • izvanredna i iznimna pomoć za ublažavanje situacija osobnih ili obiteljskih potreba žrtava koje nisu obuhvaćene redovitom pomoći ili nisu obuhvaćene u dostatnoj mjeri.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode čija je izravna posljedica smrt žrtve neizravne žrtve mogu biti korisnici ako je, u trenutku počinjenja kaznenog djela, žrtva bila državljanin Španjolske ili druge države članice EU-a ili, ako to nije slučaj, ako je imala uobičajeno boravište u Španjolskoj ili je bila državljanin druge države koja dodjeljuje sličnu pomoć Španjolcima na svojem državnom području.

Korisnici koji se smatraju neizravnim žrtvama sljedeće su osobe:

 • bračni drug preminule osobe, pod uvjetom da nisu bili zakonski rastavljeni, ili osoba koja je s preminulom osobom trajno živjela u odnosu sličnom braku barem dvije godine prije njezine smrti, osim ako su imali djecu jer je u tom slučaju zajednički život dovoljan uvjet za dobivanje statusa
 • korisnik ne može biti osoba osuđena za ubojstvo s namjerom u bilo kojem obliku ako je preminula osoba bila njezin bračni drug ili osoba s kojom je bila u sličnom stabilnom odnosu
 • dijete preminule osobe koje je financijski ovisilo o toj osobi i živjelo s njom, pri čemu se maloljetna djeca ili punoljetne osobe s invaliditetom automatski smatraju financijski ovisnima
 • roditelj preminule osobe, koji je financijski ovisio o toj osobi, ako ne postoji ni jedna druga osoba koja ispunjava uvjete iz prethodno navedenih situacija
 • roditelji maloljetnih osoba koje su preminule kao izravna posljedica kaznenog djela isto se tako smatraju neizravnim žrtvama za potrebe financijske pomoći predviđene španjolskim pravom.

U slučaju smrti maloljetne osobe ili osobe s invaliditetom koja je izravna posljedica kaznenog djela, roditelji ili skrbnici maloljetne osobe ili osobe s invaliditetom imat će pravo samo na pomoć koja se sastoji od nadoknade troškova pogreba koje su u stvarnosti platili u iznosu do gornje granice utvrđene zakonom.

U slučajevima kaznenih djela protiv spolne slobode kojima je prouzročena šteta za mentalno zdravlje žrtve iznosom pomoći pokrit će se troškovi terapijskog liječenja koje žrtva može sama odabrati, uz gornju granicu utvrđenu zakonom.

U slučaju kaznenih djela terorizma, ako su ta djela prouzročila smrt izravne žrtve, korisnici pomoći mogu biti sljedeće osobe:

 • bračni drug preminule osobe
 • nevjenčani partner s kojim je preminula osoba živjela najmanje dvije godine
 • nevjenčani partner s kojim je preminula osoba imala djecu
 • roditelji preminule osobe ako su financijski ovisili o toj osobi ako preminula osoba nije imala roditelje, onda sljedećim redoslijedom: njezina unučad, braća i sestre te djedovi i bake koji su financijski ovisili o njoj
 • ako nema prethodno navedenih osoba, djeca, a ako nema ni djece, roditelji koji nisu financijski ovisni o preminuloj osobi.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode zbog kojih je žrtva pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja pravo na naknadu imaju samo izravne žrtve, tj. osobe koje su pretrpjele te ozljede ili oštećenje. Neizravne žrtve mogu biti korisnici pomoći samo u slučaju smrti izravne žrtve, u slučajevima utvrđenima zakonom i pod uvjetom da su ispunjeni zakonom utvrđeni zahtjevi.

U slučaju kaznenih djela terorizma smatra se da pravo na zakonski uređena prava i naknade imaju sljedeće osobe:

 • preminula osoba, odnosno osobe koje su pretrpjele tjelesno i/ili mentalno oštećenje kao posljedicu terorističkog čina
 • osobe kojima je nanesena materijalna šteta, ako se ne smatra da su žrtve terorističkih djela ili da zbog nekog drugog razloga imaju pravo na pomoć, naknade ili odštetu
 • osobe koje u slučaju smrti žrtve te pod uvjetima i prema redoslijedu prvenstva utvrđenom zakonom mogu imati pravo na pomoć ili prava zbog srodstva (članovi obitelji), zajedničkog života ili odnosa u kojem je ta osoba financijski ovisila o preminuloj osobi
 • osobe koje predoče dokaze da su bile izložene izravnim i višestrukim prijetnjama ili prisili od strane terorističke organizacije
 • ranjene osobe koje su pretrpjele različite stupnjeve ozljeda koje prouzročuju invaliditet, za krvne srodnike do drugog koljena
 • osobe koje su bile žrtve terorističkih napada, ali nisu ozlijeđene imaju pravo primiti odlikovanja i priznanja, ali nemaju pravo na financijsku naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode:

da, ako država čiji je žrtva državljanin sličnu pomoć dodjeljuje Španjolcima na svojem državnom području. Ta praksa priznavanja, u kojoj se poziva na primjenjivo zakonodavstvo države čiji je žrtva državljanin, mora biti dokazana i čini jedan od dokumenata koji se moraju priložiti zahtjevu za konačnu pomoć zbog, na primjer, privremene nesposobnosti ili ozljeda koje prouzročuju invaliditet. Španjolska uprava provjerit će sadržaj i valjanost stranog prava na koje se poziva i utvrditi može li se to pravo primijeniti na svaki pojedinačni predmet.

U slučaju kaznenih djela terorizma uvjet za primjenu sustava pomoći, naknada i odšteta predviđenih španjolskim zakonodavstvom taj je da su teroristička djela počinjena na španjolskom državnom području ili pod španjolskom jurisdikcijom te da su počinjena nakon 1. siječnja 1960.

Ako žrtva pretrpi posljedice terorističkog čina počinjenog na španjolskom državnom području ili pod španjolskom jurisdikcijom nakon 1. siječnja 1960., ima pravo primiti pomoć predviđenu zakonom, bez obzira na svoje državljanstvo.

Sustav pomoći predviđen španjolskim zakonodavstvom primjenjuje se i u sljedećim slučajevima:

španjolski državljani koji su u inozemstvu žrtve skupina koje uobičajeno djeluju u Španjolskoj ili terorističkih djela protiv španjolske države ili španjolskih interesa

španjolske žrtve terorističkih djela počinjenih izvan španjolskog državnog područja koje nisu obuhvaćene prethodnim stavkom

sudionici mirovnih i sigurnosnih operacija koji su dio španjolskih kontingenata u inozemstvu, a žrtve su terorističkog napada.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode odredbe španjolskog zakonodavstva primjenjuju se na privremene i konačne postupke za obradu i pružanje pomoći izravnim i neizravnim žrtvama kaznenih djela predviđenih zakonom ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva za pomoć ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a.

U tim slučajevima, ako je zahtjev za javnu pomoć predviđenu španjolskim zakonodavstvom podnesen preko pomoćnih tijela države uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva, tijelo koje odlučuje u Španjolskoj (npr. Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) pri Ministarstvu financija i javne uprave (Ministerio de Hacienda y Función Pública)) mora podnositelja zahtjeva i pomoćno tijelo obavijestiti o sljedećem:

 • primitku zahtjeva za državnu pomoć, tijelu koje istražuje predmet, roku za rješavanje predmeta te, ako je moguće, datumu do kojeg se očekuje donošenje odluke
 • odluci o zaključenju predmeta.

Osim toga, kao tijelo koje odlučuje, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina može surađivati s pomoćnim tijelom države uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva za pomoć kako bi održala saslušanje s podnositeljem zahtjeva ili bilo kojom drugom osobom koju smatra potrebnom.

U tu svrhu može od pomoćnog tijela zatražiti da dostavi sve što je istražnom tijelu potrebno da neposredno provede saslušanje, posebno telefonom ili videokonferencijskom vezom, osobe koju treba saslušati, pod uvjetom da ona na to pristane.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, u slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, iako postoji mogućnost da su nadležna tijela pokrenula kazneni postupak po službenoj dužnosti te da ne postoji potreba prijavljivanja policiji.

U načelu dodjela pomoći ovisi o sudskoj odluci o okončanju kaznenog postupka, protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo. Tijekom trajanja kaznenog postupka zakonodavstvom je predviđena dodjela privremene pomoći za rješavanje neizvjesnih financijskih situacija žrtava kaznenih djela ili njihovih korisnika. Zahtjev za privremenu pomoć može se podnijeti nakon što je žrtva prijavila događaje nadležnim tijelima ili ako su kazneni postupak pokrenula nadležna tijela bez potrebe za podnošenjem prijave.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, kako biste podnijeli zahtjev za financijsku pomoć, zahtjevu morate priložiti primjerak sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, neovisno o tome je li riječ o presudi, presudi donesenoj u odsutnosti optuženika, odluci o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluci o odbacivanju predmeta.

U slučaju kaznenih djela terorizma uvjet je za dodjelu pomoći ili naknada predviđenih španjolskim zakonodavstvom taj da je žrtvi dodijeljeno pravo na naknadu štete na temelju građanskopravne odgovornosti za djela i njihove posljedice za koje se može dobiti naknada štete u skladu s presudom protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo ili je, iako takva presuda nije donesena, provedena odgovarajuća pravosudna istraga ili je pokrenut kazneni postupak za progon tih kaznenih djela.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, kako biste podnijeli zahtjev za financijsku pomoć, zahtjevu morate priložiti primjerak sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, neovisno o tome je li riječ o presudi, presudi donesenoj u odsutnosti optuženika, odluci o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluci o odbacivanju predmeta.

Taj uvjet znači da, ako ćete zatražiti financijsku pomoć, morate pokrenuti sudski postupak protiv osobe koja je navodno odgovorna za kazneno djelo.

U slučaju kaznenih djela terorizma, uvjet je za dodjelu pomoći ili naknada predviđenih španjolskim zakonodavstvom taj da je žrtvi dodijeljeno pravo na naknadu štete na temelju građanskopravne odgovornosti za događaje i njihove posljedice za koje se može dobiti naknada štete u skladu s presudom protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo ili je, iako takva presuda nije donesena, provedena odgovarajuća pravosudna istraga ili je pokrenut kazneni postupak za progon tih kaznenih djela.

Stoga je za podnošenje zahtjeva za pomoć i naknade predviđene zakonom nužno da je kazneni postupak započeo ili da je barem provedena odgovarajuća pravosudna istraga.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, ako počinitelj nije identificiran, nije moguće podnijeti zahtjev za naknadu jer je jedan od uvjeta primjerak sudske presude protiv navodnog počinitelja o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo. Ako je kazneni postupak i dalje u tijeku, odnosno nije donesena sudska odluka o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, može se podnijeti zahtjev za privremenu pomoć, pod uvjetom da se dostavi dokaz o neizvjesnoj financijskoj situaciji žrtve ili njezinih korisnika.

Ako se navodni počinitelj ne pojavi na sudu, zahtjevu za pomoć mora se priložiti odgovarajuća presuda donesena u odsutnosti optuženika.

Jedan od dokumenata koji se moraju podnijeti zajedno sa zahtjevima za privremenu pomoć izvješće je ureda javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom.

U slučaju kaznenih djela terorizma zahtjev za pomoć ili naknade predviđene španjolskim zakonodavstvom može se podnijeti ako je provedena odgovarajuća pravosudna istraga ili je pokrenut kazneni postupak za progon tih kaznenih djela.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode rok za podnošenje zahtjeva za pomoć u načelu je jedna godina od dana počinjenja kaznenog djela.

U slučaju kaznenih djela terorizma rok za podnošenje zahtjeva za naknadu zbog osobne ozljede ili materijalne štete u načelu je jedna godina od dana nastanka štete.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Žrtva kaznenog djela

– Materijalna šteta

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, pomoć se odobrava u slučaju smrti, teške tjelesne ozljede ili teškog oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja.

Teškom ozljedom smatra se ozljeda koja utječe na tjelesni integritet ili fizičko ili mentalno zdravlje i koja privremeno ili trajno onesposobljuje osobu koja ju je pretrpjela.

Tjelesna ozljeda ili oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja moraju biti dovoljno teški kako bi se, u skladu sa španjolskim zakonodavstvom u području socijalne sigurnosti, proglasili trajni invaliditet ili stanje privremene nesposobnosti u trajanju duljem od šest mjeseci. Trajna nesposobnost mora uključivati nesposobnosti od najmanje 33 %.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, redovna pomoć obuhvaća nepredviđene situacije navedene u nastavku.

 • Smrt: troškove odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su poginule kao posljedica terorističkog napada, a nisu pokrivene policom osiguranja, država plaća korisnicima u iznosu do gornje granice utvrđene zakonom.

Osim toga, u utvrđenim slučajevima, korisnici imaju pravo na sljedeće:

 • izvanredno plaćanje svih iznosa navedenih u presudi protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, a odnose se na građanskopravnu odgovornost za oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja koja su posljedica predmetnih događaja
 • plaćanje za materijalnu štetu
 • pomoć za medicinsko liječenje te dodatnu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb
 • pomoć za potrebe obrazovanja
 • pomoć u pogledu smještaja
 • izvanrednu pomoć u hitnim situacijama
 • odlikovanja koja dodjeljuje Kraljevski red građanskog priznanja žrtvama terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Osobna ozljeda:

Osobe koje su pretrpjele tjelesnu ozljedu imaju pravo na naknadu troškova medicinskog liječenja, proteza i kirurških zahvata povezanih s terorističkim činom, ako dokažu da im je ta naknada potrebna i nije obuhvaćena javnim ili privatnim sustavom socijalnog osiguranja kojim su te osobe pokrivene.

Razlikuju se sljedeća stanja:

 • teški invaliditet
 • trajna opća nesposobnost za rad
 • trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja
 • djelomična trajna nesposobnost: za ta je stanja utvrđena fiksna financijska naknada.

Osim toga, u utvrđenim slučajevima, korisnici imaju pravo na sljedeće:

 • izvanredno plaćanje svih iznosa navedenih u presudi protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, a odnose se na građanskopravnu odgovornost za oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja koja su posljedica predmetnih događaja
 • plaćanje za materijalnu štetu
 • pomoć za medicinsko liječenje te dodatnu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb pomoć za potrebe obrazovanja
 • pomoć u pogledu smještaja
 • izvanrednu pomoć u hitnim situacijama
 • odlikovanja koja dodjeljuje Kraljevski red građanskog priznanja žrtvama terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet: u tom slučaju pokriće ovisi o procjeni štete izvršenoj u skladu sa sustavom uspostavljenim za žrtve prometnih nezgoda i na temelju ljestvice koja proizlazi iz primjene zakona u području socijalne sigurnosti s obzirom na iznose naknade za trajne ozljede, sakaćenje i unakazivanje te ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, a prouzročene su nezgodom na radu ili profesionalnom bolešću.

Kad je riječ o procjeni naknade za posljedice, uključujući fizička, intelektualna, osjetilna oštećenja i oštećenja organa te narušeni izgled koji proizlaze iz ozljede i trajno su prisutni i nakon postupka liječenja, sustav uspostavljen za žrtve prometnih nezgoda uključuje, među ostalim, izdatke za buduću zdravstvenu skrb, proteze, kućnu i kliničku rehabilitaciju te troškove zbog gubitka osobne samostalnosti.

Taj sustav uključuje i privremenu nesposobnost koju žrtva može doživjeti pri primanju zdravstvene skrbi i zbog koje ne može obavljati svoje zanimanje ili uobičajene aktivnosti.

Slično tomu, žrtve terorizma s trajnim ozljedama koje ne prouzročuju invaliditet imaju, prema potrebi, pravo na sljedeće:

 • izvanredno plaćanje svih iznosa navedenih u presudi protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, a odnose se na građanskopravnu odgovornost za oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja koja su posljedica predmetnih događaja
 • plaćanje za materijalnu štetu
 • pomoć za medicinsko liječenje te dodatnu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb
 • oslobođenje od plaćanja školarina
 • pomoć u pogledu smještaja
 • izvanrednu pomoć u hitnim situacijama
 • odlikovanja koja dodjeljuje Kraljevski red građanskog priznanja žrtvama terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Privremena nesposobnost: za potrebe naknada smatra se da je žrtva u stanju privremene nesposobnosti kada prima zdravstvenu skrb te ne može obavljati svoje zanimanje ili uobičajene aktivnosti.

Osim toga, u odgovarajućim slučajevima, žrtve imaju pravo i na dodatnu pomoć koja se odobrava osobama s trajnim invaliditetom ili trajnim ozljedama koje ne prouzročuju invaliditet, osim pomoći za obrazovanje.

 • Otmica: naknada za otmicu uključuje fiksnu financijsku naknadu i naknadu za osobnu ozljedu koja vam je eventualno prouzročena činom otmice.

Slično tomu, korisnicima se može isplatiti naknada za osobnu ozljedu koja im je eventualno prouzročena činom otmice, zajedno s drugim vrstama pomoći, kao što su:

 • izvanredno plaćanje svih iznosa navedenih u presudi protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, a odnose se na građanskopravnu odgovornost za oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja koja su posljedica predmetnih događaja
 • plaćanje za materijalnu štetu
 • pomoć za medicinsko liječenje te dodatnu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb
 • pomoć u pogledu smještaja
 • izvanrednu pomoć u hitnim situacijama
 • odlikovanja koja dodjeljuje Kraljevski red građanskog priznanja žrtvama terorizma (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Materijalna šteta: ta pomoć sekundarna je u odnosu na svaku drugu pomoć koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te druge pomoći.

Naknada se ne može odobriti za štetu prouzročenu imovini u javnom vlasništvu.

Korisnici imaju pravo na naknade navedene u nastavku.

Naknada za štetu na stambenim objektima:

 • kad je riječ o uobičajenom boravištu fizičkih osoba, pri čemu se općenito smatra da uobičajeno boravište znači zgrada koja je dom određene osobe ili obiteljske jedinice najmanje šest mjeseci u godini, naknada se može isplatiti za oštećenje građevinske konstrukcije, opreme i namještaja koje treba zamijeniti kako bi se taj objekt vratio u prethodno stanje uvjeta stanovanja, uz iznimku određenih elemenata
 • kad je riječ o povremenom boravištu, naknada obuhvaća 50 % štete do iznosa ograničenja za potrebe stanovanja navedenog u primjenjivom zakonodavstvu.

Privremeni smještaj:

 • ako zbog terorističkog napada dotične osobe moraju privremeno napustiti svoj dom tijekom izvođenja popravaka, Ministarstvo unutarnjih poslova može dati doprinos za pokriće izdataka za potrebe privremenog smještaja.

Naknada za štetu na trgovačkim ili industrijskim objektima:

 • naknada uključuje vrijednost popravaka koji su potrebni za ponovno pokretanje poslovanja u tim objektima, uključujući oštećeni namještaj i opremu, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

Naknada za štetu na vozilima:

 • Naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe.
 • Bitno je da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi.
 • Naknada će uključivati izdatke potrebne za popravak, a pomoć je dostupna i ako je vozilo uništeno.
 • Pomoć za potrebe obrazovanja: pomoć za obrazovanje odobrava se ako su u terorističkom činu ozlijeđeni učenici/studenti, njihovi udovac ili udovica, nevjenčani partner ili djeca preminule osobe ili njihovi roditelji, sestre i braća ili skrbnici, zbog čega te osobe ne mogu obavljati svoje redovito zanimanje, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Odgovornost za naknadu štete žrtvama terorističkih napada preuzima država, koja u iznimnim slučajevima isplaćuje odgovarajuću naknadu na temelju građanskopravne odgovornosti za smrt ili za oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, koja obuhvaća sljedeće nepredviđene događaje: smrt, teški invaliditet, trajnu opću nesposobnost za rad, trajnu nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, djelomičnu trajnu nesposobnost, trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet i otmicu.

– Oštećenje mentalnog zdravlja

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, ako je predmetnim kaznenim djelom prouzročeno oštećenje mentalnog zdravlja žrtve (psihološka šteta), iznosom pomoći pokrit će se troškovi terapijskog liječenja koje žrtva može sama odabrati, do najvećeg iznosa utvrđenog španjolskim zakonodavstvom.

U slučaju kaznenih djela terorizma, kad je riječ o oštećenju mentalnog zdravlja, žrtve terorističkih napada odmah će besplatno početi primati pomoć psihologa i psihijatra koja je nužna kako bi im se pružila skrb tako dugo dok se to smatra potrebnim za njihov najbrži i najdjelotvorniji oporavak.

Ta se pomoć pruža i izravnim žrtvama i ugroženim osobama te njihovim obiteljima ili osobama s kojima žive.

(b) Nositelji prava ili srodnici žrtve

– Materijalna šteta

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode roditelji maloljetnika koji je preminuo kao posljedica kaznenog djela smatraju se korisnicima u svojstvu neizravne žrtve.

U tim je slučajevima pomoć ograničena na naknadu za pogrebne troškove koje bi roditelji ili skrbnici preminulog djeteta morali stvarno platiti, u skladu s ograničenjima utvrđenima španjolskim zakonodavstvom.

Izdaci povezani s karminama, odvozom, ukopom ili kremiranjem smatraju se pogrebnim troškovima prihvatljivima za naknadu.

U slučaju kaznenih djela terorizma država će platiti troškove odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba poginulih kao posljedica terorističkog napada koje nisu pokrivene policom osiguranja, do iznosa ograničenja utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

– Oštećenje mentalnog zdravlja:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim osobama ako je žrtva preminula.

U slučaju kaznenih djela terorizma pomoć predviđena u obliku pomoći psihologa i psihijatra izravnim žrtvama terorističkih djela obuhvaća i članove obitelji i osobe s kojima žive kojima su ta djela izazvala posljedice na mentalno zdravlje koje se kasnije manifestiraju. Te osobe imaju pravo na financiranje troškova pomoći psihologa nakon što je propiše liječnik, u iznosu do gornje granice utvrđene za liječenje u skladu s potrebama pojedinca.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode iznos pomoći u načelu nikada ne može biti veći od iznosa naknade štete utvrđenog u presudi.

Iznos pomoći utvrdit će se primjenom skupa pravila, pod uvjetom da nije veći od iznosa navedenog u presudi:

 • u slučaju privremene nesposobnosti, nakon isteka prvog razdoblja od šest mjeseci iznos jednak dvostrukoj vrijednosti aktualnog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) primat će se tijekom trajanja nesposobnosti dotične osobe, pri čemu se tijekom tog razdoblja izvršavaju odgovarajuće mjesečne uplate.

IPREM je indeks koji se određuje na godišnjoj razini i primjenjuje za utvrđivanje pojedinih povlastica ili graničnih vrijednosti za korištenje pojedinim povlasticama, pravima ili javnim uslugama.

 • U slučaju ozljeda koje prouzročuju invaliditet najveći iznos koji se može primiti povezan je s aktualnim mjesečnim IPREM-om na datum nastanka ozljede ili oštećenja zdravlja dotične osobe i ovisit će o stupnju invaliditeta:
  • kad je riječ o djelomičnoj trajnoj nesposobnosti: 40 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 60 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj općoj nesposobnosti za rad: 90 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o teškom invaliditetu: 130 mjesečnih obroka
 • U slučaju smrti najveći je iznos pomoći koji se može primiti 120 mjesečnih obroka IPREM-a koji je na snazi na dan smrti.

Iznosom pomoći za pogrebne troškove koji se odobrava roditeljima ili skrbnicima maloljetnika ili punoljetne osobe s invaliditetom čija je smrt izravna posljedica kaznenog djela pokrit će se stvarno plaćeni troškovi do najvećeg iznosa od pet mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na dan smrti.

Plaćanje iznosa pomoći odobrenog za troškove terapijskog liječenja kad je riječ o kaznenim djelima protiv spolne slobode zbog kojih su žrtve pretrpjele oštećenje mentalnog zdravlja izvršit će se u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • Ako je zahtjev za pomoć podnesen prije početka liječenja, može se dogovoriti plaćanje mjesečnog iznosa koji se temelji na mjesečnom obroku IPREM-a. Ako taj iznos nije dovoljan za plaćanje liječenja, na zahtjev dotične osobe preostali iznos troškova može se platiti jednokratno ili u više obroka do kraja liječenja ili, ako je primjenjivo, do vrijednosti utvrđenog najvećeg iznosa.
 • Ako je zahtjev za pomoć podnesen nakon što je liječenje već započelo, utvrđeni izdaci dotične osobe platit će se zajedno s budućim izdacima za istu namjenu, do kraja liječenja ili, ako je primjenjivo, do vrijednosti utvrđenog najvećeg iznosa.
 • Ako se pri podnošenju zahtjeva dokaže da je liječenje završilo, pomoć će se isplatiti jednokratno za iznos utvrđenih izdataka do najvećeg dopuštenog iznosa. Ako je očito da se liječenje treba nastaviti, a najveći iznos još nije iskorišten, može se izvršiti plaćanje za nastale nove izdatke.

Prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može se odobriti i privremena pomoć, pod uvjetom da se dokaže da se vi kao žrtva ili vaši korisnici nalazite u neizvjesnoj financijskoj situaciji. Ta se pomoć može isplatiti jednokratno ili u redovitim obrocima.

U slučaju kaznenih djela terorizma:

 • u slučaju smrti pomoć će se isplatiti jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.

Troškovi odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su poginule kao posljedica terorističkog napada, a nisu pokrivene policom osiguranja, isplaćuju se jednokratno do iznosa ograničenja utvrđenog zakonom.

 • U slučaju osobne ozljede: kad je riječ o teškom invaliditetu, trajnoj općoj nesposobnosti za rad, trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja i djelomičnoj trajnoj nesposobnosti, pomoć se isplaćuje jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.

Kad je riječ o naknadi za trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, ona se isplaćuje jednokratno ili u mjesečnim obrocima, ovisno o utvrđenoj ljestvici.

 • Kad je riječ o privremenoj nesposobnosti, za naknadu postoji ograničenje od 18 mjesečnih obroka.
 • Kad je riječ o otmici, osim jednokratne isplate, kao naknada za osobnu ozljedu koja je žrtvi prouzročena otmicom isplatit će se pomoć na temelju broja dana trajanja otmice, do iznosa ograničenja za djelomičnu trajnu nesposobnost.
 • U slučaju materijalne štete: ta pomoć sekundarna je u odnosu na svaku drugu pomoć koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te druge pomoći.

Naknada se ne može odobriti za štetu prouzročenu imovini u javnom vlasništvu.

Općenito, isplata iznosa propisanih primjenjivim zakonodavstvom izvršava se jednokratno, uz iznimku pomoći za privremeni smještaj. Ona se isplaćuje u mjesečnim obrocima, pri čemu se ta pomoć izračunava na dnevnoj osnovi u slučaju smještaja u hotelu te na mjesečnoj osnovi ako je stambeni prostor unajmljen.

Korisnici imaju pravo na naknade navedene u nastavku.

Naknada za štetu na stambenim objektima:

 • Kad je riječ o uobičajenom boravištu fizičkih osoba, pri čemu se općenito smatra da uobičajeno boravište znači zgrada koja je dom određene osobe ili obiteljske jedinice najmanje šest mjeseci u godini, naknada se može isplatiti za oštećenje građevinske konstrukcije, opreme i namještaja koje treba zamijeniti kako bi se taj objekt vratio u prethodno stanje uvjeta stanovanja, uz iznimku određenih elemenata.
 • Kad je riječ o povremenom boravištu, naknada uključuje 50 % štete do iznosa ograničenja za potrebe stanovanja navedenog u primjenjivom zakonodavstvu.

Privremeni smještaj:

 • Ako zbog terorističkog napada dotične osobe moraju privremeno napustiti svoj dom tijekom izvođenja popravaka, Ministarstvo unutarnjih poslova može dati doprinos za pokriće izdataka za potrebe privremenog smještaja.

Naknada za štetu na trgovačkim ili industrijskim objektima:

 • Naknada uključuje vrijednost popravaka koji su potrebni za ponovno pokretanje poslovanja u tim objektima, uključujući oštećeni namještaj i opremu, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

Naknada za štetu na vozilima:

 • Naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe.
 • Bitno je da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi.
 • Naknada će uključivati izdatke potrebne za popravak, a pomoć je dostupna i ako je vozilo uništeno.
 • Pomoć za potrebe obrazovanja: pomoć za obrazovanje odobrava se ako su u terorističkom činu ozlijeđeni učenici/studenti, njihovi udovac ili udovica, nevjenčani partner ili djeca preminule osobe ili njihovi roditelji, sestre i braća ili skrbnici, zbog čega te osobe ne mogu obavljati svoje redovito zanimanje, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Sustav isplata u obrocima primijenit će se na slučajeve privremene nesposobnosti i ozljede koje prouzročuju invaliditet nastale zbog terorističkih napada u okviru utvrđenom španjolskim zakonodavstvom.

Kad je riječ o slučajevima u kojima je zbog težine pretrpljenih ozljeda razumno pretpostaviti da će kasnije biti proglašena trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, trajna opća nesposobnost za rad ili teški invaliditet žrtve, plaćanje u obrocima može se izvršiti do zakonom utvrđenog iznosa ograničenja.

U iznimnim slučajevima država će preuzeti odgovornost za plaćanje odgovarajuće naknade na temelju građanskopravne odgovornosti za smrt ili za oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, koja obuhvaća sljedeće nepredviđene događaje: smrt, teški invaliditet, trajnu opću nesposobnost za rad, trajnu nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, djelomičnu trajnu nesposobnost, trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet i otmicu. Ta se izvanredna pomoć obično isplaćuje jednokratno, osim kad je riječ o trajnim ozljedama koje ne prouzročuju invaliditet i otmici.

Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode javna pomoć može biti odbijena ili njezin iznos smanjen ako bi potpuno ili djelomično odobrenje te pomoći bilo nepravično ili u suprotnosti s javnim poretkom u sljedećim okolnostima utvrđenima u presudi:

 • ponašanje korisnika izravno je ili neizravno pridonijelo počinjenju kaznenog djela ili pogoršanju njegovih ozljeda
 • korisnik je povezan s počiniteljem ili je pripadnik organizacije koja se bavi kaznenim djelima s elementima nasilja.

Ako se na osobu koja je preminula kao posljedica kaznenog djela može primijeniti jedan od prethodno navedenih razloga za odbijanje ili ograničavanje pomoći, korisnici mogu ostvariti pravo na tu pomoć u svojstvu neizravne žrtve ako su u financijski nepovoljnom položaju.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode vaša se financijska situacija uzima u obzir pri određivanju iznosa pomoći koja će se odobriti, a primijenit će se sljedeći ponderi:

 • dohoci bilo koje vrste koje na godišnjoj osnovi prima korisnik ili ih zajedno primaju svi korisnici (u slučaju pomoći nakon smrti), u skladu s relevantnom ljestvicom
 • dohoci bilo koje vrste koje na godišnjoj osnovi prima žrtva na datum kad su ozljede ili oštećenje narušili njezino zdravlje (pomoć za ozljede koje prouzročuju invaliditet), u skladu s relevantnom ljestvicom.

Vaša se financijska situacija uzima u obzir i kako bi se utvrdilo jeste li vi kao korisnik u stanju financijske ovisnosti koja bi mogla biti temelj za odobrenje odgovarajuće pomoći. Ako se nalazite u neizvjesnoj financijskoj situaciji, u skladu s relevantnim zakonodavstvom prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može vam se odobriti privremena pomoć.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma za utvrđivanje prava na naknadu u slučaju smrti u obzir se uzima financijska ovisnost o preminuloj osobi u trenutku njezine smrti zbog terorističkog čina, pri čemu se primjenjuje godišnji dohodak bilo koje vrste koji je ta osoba primala.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode iznos pomoći nikada ne može biti veći od iznosa naknade štete utvrđenog u presudi. Točan se iznos utvrđuje primjenom niza pravila:

 • U slučaju privremene nesposobnosti, nakon isteka prvog razdoblja od šest mjeseci iznos jednak dvostrukoj vrijednosti aktualnog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) primat će se tijekom trajanja nesposobnosti dotične osobe, pri čemu se tijekom tog razdoblja izvršavaju odgovarajuće mjesečne uplate.
 • U slučaju ozljeda koje prouzročuju invaliditet najveći iznos koji se može primiti povezan je s aktualnim mjesečnim IPREM-om na datum nastanka ozljede ili oštećenja zdravlja dotične osobe i ovisit će o stupnju invaliditeta:
  • kad je riječ o djelomičnoj trajnoj nesposobnosti: 40 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 60 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj općoj nesposobnosti za rad: 90 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o teškom invaliditetu: 130 mjesečnih obroka.

Pri utvrđivanju iznosa pomoći koji će se primati u tim slučajevima na najveće iznose svake odgovarajuće pomoći uzastopno se primjenjuju sljedeći faktori korekcije:

 • dohoci bilo koje vrste koje na godišnjoj osnovi prima žrtva na datum kad su ozljede ili oštećenje narušili njezino zdravlje, u skladu sa sljedećom ljestvicom:
  • dohoci manji od vrijednosti IPREM-a koji je bio na snazi tog datuma: faktor korekcije = 1
  • od 101 % do 200 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,90
  • od 201 % do 350 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,80
  • veći od 350 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,70
 • broj osoba koje financijski ovise o žrtvi na datum ozljede, u skladu s kriterijima utvrđenima primjenjivim zakonodavstvom, ako žive sa žrtvom i na njezin trošak, te pod uvjetom da ne primaju nikakav dohodak koji na godišnjoj osnovi premašuje 150 % godišnjeg IPREM-a koji je bio na snazi na datum ozljede, u skladu sa sljedećom ljestvicom:
  • u slučaju četiriju ili više uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 1
  • u slučaju triju uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 0,95
  • u slučaju dviju uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 0,90
  • u slučaju jedne uzdržavane osobe primjenjuje se faktor korekcije 0,85
  • ako nema uzdržavanih osoba, primjenjuje se faktor korekcije 0,80
  • u slučaju smrti najveći je iznos pomoći koji se može primiti 120 mjesečnih obroka IPREM-a koji je na snazi na datum smrti.

Pri utvrđivanju iznosa pomoći koji će se primiti u tom slučaju na najveće iznose svake odgovarajuće pomoći uzastopno se primjenjuju sljedeći faktori korekcije:

 • godišnji iznosi bilo koje vrste koje na datum smrti žrtve prima korisnik ili ih zajedno primaju svi korisnici (ako ih ima više od jednog), u skladu s relevantnom ljestvicom
  • dohoci manji od vrijednosti IPREM-a koji je bio na snazi tog datuma: faktor korekcije = 1
  • od 101 % do 200 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,90
  • od 201 % do 350 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,80
  • veći od 350 % predmetnog IPREM-a: faktor korekcije = 0,70
 • broj osoba koje su u trenutku smrti žrtve financijski ovisile o njoj ili o bilo kojem korisniku. Osobe navedene u primjenjivom zakonodavstvu smatrat će se korisnicima, pod uvjetom da svaki od njih ispunjava sljedeće uvjete:
  • u trenutku smrti žrtve živjele su s njom ili s bilo kojim korisnikom na trošak žrtve ili korisnika i
  • ne primaju nikakav dohodak koji na godišnjoj osnovi premašuje 150 % godišnjeg IPREM-a koji je bio na snazi na datum smrti žrtve, u skladu sa sljedećom ljestvicom:
   • u slučaju četiriju ili više uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 1
   • u slučaju triju uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 0,95
   • u slučaju dviju uzdržavanih osoba primjenjuje se faktor korekcije 0,90
   • u slučaju jedne uzdržavane osobe primjenjuje se faktor korekcije 0,85.

Iznosom pomoći za pogrebne troškove koji se odobrava roditeljima ili skrbnicima maloljetnika ili punoljetne osobe s invaliditetom čija je smrt izravna posljedica kaznenog djela pokrit će se stvarno plaćeni troškovi do najvećeg iznosa od pet mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na dan smrti.

U slučaju kaznenih djela protiv spolne slobode kojima je prouzročeno oštećenje mentalnog zdravlja žrtve iznosom pomoći pokrit će se troškovi terapijskog liječenja koje je žrtva sama odabrala, do iznosa ograničenja od pet mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na datum izdavanja forenzičkog liječničkog izvješća kojim se potkrjepljuje oštećenje mentalnog zdravlja žrtve koje se može liječiti terapijski.

Prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može se odobriti privremena pomoć, pod uvjetom da se dokaže da se vi kao žrtva ili vaši korisnici nalazite u neizvjesnoj financijskoj situaciji.

U slučaju kaznenih djela terorizma:

 • u slučaju smrti pomoć će se isplatiti jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.

Korisnici te naknade imat će pravo na uvećanje pomoći za fiksni iznos od dvadeset mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na datum terorističkog čina, za svako obuhvaćeno dijete ili maloljetnika koji je u trenutku smrti žrtve financijski ovisio o njoj.

Smatra se da je osoba financijski ovisila o preminuloj osobi ako je u trenutku njezine smrti u potpunosti ili djelomično živjela na trošak te osobe i ako nije primala dohodak bilo koje vrste koji na godišnjoj osnovi premašuje 150 % godišnjeg IPREM-a koji je bio na snazi u tom trenutku.

Pomoć se dodjeljuje i za troškove odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su preminule kao posljedica terorističkog napada, a nisu pokrivene policom osiguranja, do zakonom utvrđenog iznosa ograničenja. Ti će se troškovi platiti nakon što se dostave odgovarajući računi. Njima treba priložiti policu osiguranja kojom su pokriveni ti troškovi ili izjavu danu pod prisegom u kojoj se navodi da takvo osiguranje ne postoji.

 • U slučaju osobne ozljede: kad je riječ o teškom invaliditetu, trajnoj općoj nesposobnosti za rad, trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja i djelomičnoj trajnoj nesposobnosti, pomoć se isplaćuje jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.

Kad je riječ o naknadi za trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, ona se isplaćuje jednokratno ili u mjesečnim obrocima, ovisno o utvrđenoj ljestvici.

Korisnici će imati pravo na dodatnu pomoć uz već pruženu pomoć te na uvećanje te pomoći za fiksni iznos od 20 mjesečnih obroka relevantnog IPREM-a za svako obuhvaćeno dijete ili maloljetnika koji su u trenutku terorističkog čina koji je prouzročio ozljedu financijski ovisili o žrtvi.

 • Kad je riječ o privremenoj nesposobnosti, isplatit će se naknada koja odgovara dvostrukoj vrijednosti relevantnog IPREM-a za razdoblje privremene nesposobnosti, do iznosa ograničenja od 18 mjesečnih obroka.
 • Kad je riječ o otmici, žrtvama se osigurava naknada u skladu sa zakonom utvrđenim iznosom za otmicu. Osim toga, kao naknada za osobnu ozljedu koja je žrtvi prouzročena otmicom isplatit će se pomoć jednaka iznosu trostrukog dnevnog IPREM-a za svaki dan trajanja otmice, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog za djelomičnu trajnu nesposobnost.
 • Materijalna šteta: ta pomoć sekundarna je u odnosu na svaku drugu pomoć koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te druge pomoći.

Te naknade zajedno nikada ne mogu premašiti vrijednost prouzročene štete.

Naknada se ne može odobriti za štetu prouzročenu imovini u javnom vlasništvu.

Korisnici imaju pravo na naknade navedene u nastavku.

Naknada za štetu na stambenim objektima:

 • Kad je riječ o uobičajenom boravištu fizičkih osoba, naknada se može isplatiti za oštećenje građevinske konstrukcije, opreme i namještaja koje treba zamijeniti kako bi se taj objekt vratio u prethodno stanje uvjeta stanovanja, uz iznimku određenih elemenata.
 • Kad je riječ o povremenom boravištu, naknada obuhvaća 50 % štete do iznosa ograničenja za potrebe stanovanja navedenog u primjenjivom zakonodavstvu.

Privremeni smještaj:

 • Ako zbog terorističkog napada dotične osobe moraju privremeno napustiti svoj dom tijekom izvođenja popravaka, Ministarstvo unutarnjih poslova može dati doprinos za pokriće izdataka za potrebe privremenog smještaja na način da uplati pomoć izračunanu na dnevnoj osnovi u slučaju smještaja u hotelu te na mjesečnoj osnovi ako je stambeni prostor unajmljen.

Naknada za štetu na trgovačkim ili industrijskim objektima:

 • Naknada uključuje vrijednost popravaka koji su potrebni za ponovno pokretanje poslovanja u tim objektima, uključujući oštećeni namještaj i opremu, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

Naknada za štetu na vozilima:

 • Naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe.
 • Bitno je da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi.
 • Naknada će uključivati iznos ili izdatke potrebne za popravak.
 • Pomoć za potrebe obrazovanja: pomoć za obrazovanje odobrava se ako su u terorističkom činu osobne ozljede pretrpjeli učenici/studenti, njihovi udovac ili udovica, nevjenčani partner ili djeca preminule osobe ili njihovi roditelji, sestre i braća ili skrbnici, zbog čega te osobe ne mogu obavljati svoje redovito zanimanje, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Da biste primili tu pomoć, ne smijete već imati kvalifikaciju iste ili više razine od studijskog programa za koji je pomoć zatražena ni ispunjavati zakonske uvjete za dobivanje te kvalifikacije.

Kad je riječ o poučavanju jezika i studijskim programima na razini prvostupnika ili istovrijednoj ili višoj razini, primjenjivat će se akademski uvjeti za upis i sadržaj akademskog postignuća utvrđeni u španjolskom zakonodavstvu koje se odnosi na stipendije i pomoć za obrazovanje.

Međutim, za izračun najmanje razine akademskog postignuća koja se zahtijeva za korisnike pomoći za obrazovanje Ministarstvo unutarnjih poslova primijenit će faktor korekcije od 0,60 na studente s posebnim obrazovnim potrebama koji zahtijevaju prilagodbu nastavnog plana ili više vremena za učenje zbog fizičke ili mentalne nesposobnosti.

U iznimnim slučajevima država će preuzeti odgovornost za plaćanje odgovarajuće naknade na temelju građanskopravne odgovornosti za smrt ili za oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, koja obuhvaća sljedeće nepredviđene događaje: smrt, teški invaliditet, trajnu opću nesposobnost za rad, trajnu nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, djelomičnu trajnu nesposobnost, trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet i otmicu.

Iznos naknade utvrdit će se kako slijedi:

 • Ako postoji presuda protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo i kojom se dodjeljuje naknada zbog građanskopravne odgovornosti za smrt ili za fizičko ili mentalno oštećenje koje je prouzročilo bilo koji od prethodno navedenih nepredviđenih događaja, isplatit će se jednokratna pomoć u zakonom utvrđenom iznosu.
 • Ako presudom protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo nije dodijeljen nikakav iznos zbog građanskopravne odgovornosti za fizičko ili mentalno oštećenje niti je dopuštena dodjela takvog iznosa, isplatit će se jednokratna pomoć za sve nepredviđene događaje, osim za sljedeće:
  • trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet: u tom slučaju pokriće ovisi o procjeni štete izvršenoj u skladu sa sustavom uspostavljenim za žrtve prometnih nezgoda i na temelju ljestvice koja proizlazi iz primjene zakona u području socijalne sigurnosti s obzirom na iznose naknade za trajne ozljede, sakaćenje i unakazivanje te ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, a prouzročene su nezgodom na radu ili profesionalnom bolešću.
  • otmicu: isplatit će se pomoć jednaka iznosu trostrukog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (IPREM) za svaki dan trajanja otmice, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog za djelomičnu trajnu nesposobnost.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode iznos pomoći u načelu nikada ne može biti veći od iznosa naknade štete utvrđenog u presudi.

Iznos pomoći utvrdit će se primjenom skupa pravila, pod uvjetom da nije veći od iznosa navedenog u presudi:

 • U slučaju privremene nesposobnosti, nakon isteka prvog razdoblja od šest mjeseci iznos jednak dvostrukoj vrijednosti aktualnog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (IPREM) primat će se tijekom trajanja nesposobnosti dotične osobe, pri čemu se tijekom tog razdoblja izvršavaju odgovarajuće mjesečne uplate.
 • U slučaju ozljeda koje prouzročuju invaliditet najveći iznos koji se može primiti povezan je s aktualnim mjesečnim IPREM-om na datum nastanka ozljede ili oštećenja zdravlja dotične osobe i ovisit će o stupnju invaliditeta:
  • kad je riječ o djelomičnoj trajnoj nesposobnosti: 40 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 60 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o trajnoj općoj nesposobnosti za rad: 90 mjesečnih obroka
  • kad je riječ o teškom invaliditetu: 130 mjesečnih obroka.
 • U slučaju smrti najveći je iznos pomoći koji se može primiti 120 mjesečnih obroka IPREM-a koji je na snazi na datum smrti.

Iznosom pomoći za pogrebne troškove koji se odobrava roditeljima ili skrbnicima maloljetnika ili punoljetne osobe s invaliditetom čija je smrt izravna posljedica kaznenog djela pokrit će se stvarno plaćeni troškovi do najvećeg iznosa od pet mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na dan smrti.

Plaćanje iznosa pomoći odobrenog za troškove terapijskog liječenja kad je riječ o kaznenim djelima protiv spolne slobode zbog kojih su žrtve pretrpjele oštećenje mentalnog zdravlja izvršit će se u skladu sa sljedećim kriterijima:

 • Ako je zahtjev za pomoć podnesen prije početka liječenja, može se dogovoriti plaćanje mjesečnog iznosa koji se temelji na mjesečnom obroku IPREM-a. Ako taj iznos nije dovoljan za plaćanje liječenja, na zahtjev dotične osobe preostali iznos troškova može se platiti jednokratno ili u više obroka do kraja liječenja ili, ako je primjenjivo, do vrijednosti utvrđenog najvećeg iznosa.
 • Ako je zahtjev za pomoć podnesen nakon što je liječenje već započelo, utvrđeni izdaci dotične osobe platit će se zajedno s budućim izdacima za istu namjenu, do kraja liječenja ili, ako je primjenjivo, do vrijednosti utvrđenog najvećeg iznosa.
 • Ako se pri podnošenju zahtjeva dokaže da je liječenje završilo, pomoć će se isplatiti jednokratno za iznos utvrđenih izdataka do najvećeg dopuštenog iznosa. Ako liječenje treba nastaviti, a najveći iznos još nije iskorišten, moći će se izvršiti plaćanje za naredne nove izdatke.

Prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može se odobriti i privremena pomoć, pod uvjetom da se dokaže da se vi kao žrtva ili vaši korisnici nalazite u neizvjesnoj financijskoj situaciji. Ta se pomoć može isplatiti jednokratno ili u redovitim obrocima.

U slučaju kaznenih djela terorizma:

 • U slučaju smrti naknada će iznositi 250 000 EUR, pri čemu će se taj iznos uvećati za fiksni iznos od dvadeset mjesečnih obroka IPREM-a koji je bio na snazi na datum terorističkog čina, za svako obuhvaćeno dijete ili maloljetnika koji je u trenutku smrti žrtve financijski ovisio o njoj.

Troškovi odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su preminule kao posljedica terorističkog napada, a nisu pokrivene policom osiguranja, isplaćuju se jednokratno do iznosa ograničenja od 6000 EUR.

 • U slučaju osobne ozljede: kad je riječ o teškom invaliditetu, trajnoj općoj nesposobnosti za rad, trajnoj nesposobnosti dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja i djelomičnoj trajnoj nesposobnosti, pomoć se isplaćuje jednokratno u skladu sa zakonom utvrđenim iznosima.
  • Teški invaliditet: 500 000 EUR.
  • Trajna opća nesposobnost za rad: 180 000 EUR.
  • Trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 100 000 EUR.
  • Djelomična trajna nesposobnost: 75 000 EUR.
 • Kad je riječ o naknadi za trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, ona se isplaćuje jednokratno ili u mjesečnim obrocima, ovisno o utvrđenoj ljestvici i u skladu s istim iznosom ograničenja kao za djelomičnu trajnu nesposobnost (75 000 EUR).
 • Kad je riječ o privremenoj nesposobnosti, isplaćuje se naknada koja odgovara dvostrukoj vrijednosti relevantnog IPREM-a za razdoblje privremene nesposobnosti žrtve, do iznosa ograničenja od 18 mjesečnih obroka.
 • Kad je riječ o otmici, isplatit će se jednokratni iznos od 12 000 EUR za otmicu te trostruki iznos dnevnog IPREM-a za svaki dan trajanja otmice, do iznosa ograničenja utvrđenog za djelomičnu trajnu nesposobnost (75 000 EUR).
 • U slučaju materijalne štete: ta pomoć sekundarna je u odnosu na svaku drugu pomoć koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te druge pomoći.

Naknada se ne može odobriti za štetu prouzročenu imovini u javnom vlasništvu.

Općenito, isplata iznosa propisanih primjenjivim zakonodavstvom izvršava se jednokratno, uz iznimku pomoći za privremeni smještaj. Ona se isplaćuje u mjesečnim obrocima, pri čemu se ta pomoć izračunava na dnevnoj osnovi u slučaju smještaja u hotelu te na mjesečnoj osnovi ako je stambeni prostor unajmljen.

Korisnici imaju pravo na naknade navedene u nastavku.

Naknada za štetu na stambenim objektima:

 • Kad je riječ o uobičajenom boravištu fizičkih osoba, pri čemu se općenito smatra da uobičajeno boravište znači zgrada koja je dom određene osobe ili obiteljske jedinice najmanje šest mjeseci u godini, naknada se može isplatiti za oštećenje građevinske konstrukcije, opreme i namještaja koje treba zamijeniti kako bi se taj objekt vratio u prethodno stanje uvjeta stanovanja, uz iznimku određenih elemenata.
 • Kad je riječ o povremenom boravištu, naknada obuhvaća 50 % štete do iznosa ograničenja za potrebe stanovanja navedenog u primjenjivom zakonodavstvu.

Privremeni smještaj:

 • Ako zbog terorističkog napada dotične osobe moraju privremeno napustiti svoj dom tijekom izvođenja popravaka, Ministarstvo unutarnjih poslova može dati doprinos za pokriće izdataka za potrebe privremenog smještaja.

Naknada za štetu na trgovačkim ili industrijskim objektima:

 • Naknada uključuje vrijednost popravaka koji su potrebni za ponovno pokretanje poslovanja u tim objektima, uključujući oštećeni namještaj i opremu, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog primjenjivim zakonodavstvom.

Naknada za štetu na vozilima:

 • Naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe.
 • Bitno je da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi.
 • Naknada će uključivati izdatke potrebne za popravak, a pomoć je dostupna i ako je vozilo uništeno.
 • Pomoć za potrebe obrazovanja: pomoć za obrazovanje odobrava se ako su u terorističkom činu osobne ozljede pretrpjeli učenici/studenti, njihovi udovac ili udovica, nevjenčani partner ili djeca preminule osobe ili njihovi roditelji, sestre i braća ili skrbnici, zbog čega te osobe ne mogu obavljati svoje redovito zanimanje, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Sustav isplata u obrocima primijenit će se na slučajeve privremene nesposobnosti i ozljede koje prouzročuju invaliditet nastale zbog terorističkih napada u okviru utvrđenom španjolskim zakonodavstvom.

Kad je riječ o slučajevima u kojima je zbog težine pretrpljenih ozljeda razumno pretpostaviti da će kasnije biti proglašena trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, trajna opća nesposobnost za rad ili teški invaliditet žrtve, plaćanje u obrocima može se izvršiti do iznosa od 18 030,36 EUR.

U iznimnim slučajevima država će preuzeti odgovornost za plaćanje odgovarajuće naknade na temelju građanskopravne odgovornosti za smrt ili za oštećenje fizičkog ili mentalnog zdravlja, koja obuhvaća sljedeće nepredviđene događaje: smrt, teški invaliditet, trajnu opću nesposobnost za rad, trajnu nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, djelomičnu trajnu nesposobnost, trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet i otmicu.

Iznos naknade utvrdit će se kako slijedi:

 • Ako postoji presuda protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo i kojom se dodjeljuje naknada zbog građanskopravne odgovornosti za smrt ili za fizičko ili mentalno oštećenje koje je prouzročilo bilo koji od prethodno navedenih nepredviđenih događaja, isplatit će se iznos utvrđen u presudi, do iznosa ograničenja navedenih u nastavku:
  • smrt: 500 000 EUR
  • teški invaliditet: 750 000 EUR
  • trajna opća nesposobnost za rad: 300 000 EUR
  • trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 200 000 EUR
  • djelomična trajna nesposobnost: 125 000 EUR
  • Trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet: 100 000 EUR
  • Otmica: 125 000 EUR.
 • Ako presudom protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo nije dodijeljen nikakav iznos zbog građanskopravne odgovornosti za fizičko ili mentalno oštećenje, isplatit će se sljedeći iznosi:
  • smrt: 250 000 EUR
  • teški invaliditet: 500 000 EUR
  • trajna opća nesposobnost za rad: 180 000 EUR
  • trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja: 100 000 EUR
  • djelomična trajna nesposobnost: 75 000 EUR.
 • Trajne ozljede koje ne prouzročuju invaliditet: u tom slučaju pokriće ovisi o procjeni štete izvršenoj u skladu sa sustavom uspostavljenim za žrtve prometnih nezgoda i na temelju ljestvice koja proizlazi iz primjene zakona u području socijalne sigurnosti s obzirom na iznose naknade za trajne ozljede, sakaćenje i unakazivanje te ozljede koje ne prouzročuju invaliditet, a prouzročene su nezgodom na radu ili profesionalnom bolešću.
 • Otmica: isplatit će se pomoć jednaka iznosu trostrukog dnevnog višenamjenskog javnog indeksa prihoda (IPREM) za svaki dan trajanja otmice, do iznosa ograničenja naknade utvrđenog za djelomičnu trajnu nesposobnost.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Općenito, u slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode primanje zakonski uređene pomoći nije spojivo s primanjem naknade za ozljede i štetu prouzročenu kaznenim djelom utvrđene u presudi.

Međutim, moguće je isplatiti cjelokupni iznos potpore ili njezin dio ako je počinitelj proglašen djelomično nesolventnim, ali u tom slučaju iznos primljen iz obaju izvora nikada ne može biti veći od iznosa utvrđenog u sudskoj odluci.

Stoga pomoć predviđena u španjolskom zakonodavstvu nije spojiva s:

 • financijskom naknadom na koju korisnik ima pravo u okviru sustava osiguranja, osim ako je iznos naknade iz privatno ugovorenog osiguranja manji od iznosa utvrđenog u presudi
 • u slučaju privremene nesposobnosti žrtve pomoć nije spojiva s bilo kakvim doplatkom koji bi se mogao isplatiti za tu nesposobnost u okviru javnog sustava socijalne sigurnosti. Smatra se da ta nespojivost postoji ako španjolska regulirana pomoć i naknada ili financijska pomoć na koju korisnik ima pravo u okviru privatnog sustava osiguranja pokrivaju iste rizike i situacije potrebe.

Međutim, može biti primjereno isplatiti zakonski uređenu pomoć korisniku privatnog osiguranja ako je iznos naknade primljene od osiguranja manji od iznosa utvrđenog u presudi, pod uvjetom da razlika koju treba platiti nije veća od iznosa utvrđenog u ljestvici.

U slučaju ozljede ili oštećenja koje prouzroči trajnu nesposobnost ili smrt žrtve, primitak pomoći spojiv je s primitkom bilo kakve javne mirovine koju korisnik ima pravo primati.

Pomoć za trajnu nesposobnost nije spojiva s pomoći za privremenu nesposobnost.

U slučaju kaznenih djela terorizma, kad je riječ o materijalnoj šteti za žrtve prouzročenoj tom vrstom kaznenog djela, naknada za tu vrstu štete ovisi o naknadi koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju, a umanjit će se za iznos primljen iz tih izvora.

Kad je riječ o šteti nastaloj na vozilima, naknada se može isplatiti za štetu nastalu na osobnim vozilima te štetu na vozilima koja se upotrebljavaju za kopneni prijevoz osoba ili robe, osim vozila u javnom vlasništvu, pod uvjetom da je, ako je takvo osiguranje propisano posebnim zakonodavstvom, u trenutku nezgode obvezna polica osiguranja vozila na snazi. Ta naknada ovisi o svakoj drugoj naknadi koju su odobrila javna tijela ili koja proizlazi iz ugovora o osiguranju te se umanjuje za primljene iznose te naknade.

Španjolska središnja država isplaćuje i pomoć za troškove odvoza, pogreba, ukopa i/ili kremiranja osoba koje su preminule kao posljedica terorističkog napada, pod uvjetom da primatelji nisu pokriveni policom osiguranja, do zakonom utvrđenog iznosa ograničenja. Odgovarajućim računima treba priložiti policu osiguranja kojom su obuhvaćeni ti troškovi ili izjavu danu pod prisegom u kojoj se navodi da takvo osiguranje ne postoji.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da.

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, prije donošenja sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo može se odobriti privremena pomoć pod uvjetom da se dokaže da se žrtva ili njezini korisnici nalaze u neizvjesnoj financijskoj situaciji. Financijska situacija žrtve ili korisnika smatrat će se neizvjesnom ako na dan podnošenja zahtjeva za pomoć ni žrtve ni korisnici ne primaju godišnji dohodak bilo koje vrste veći od godišnjeg višenamjenskog javnog indeksa prihoda (IPREM) koji je na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva.

U svakom slučaju, kako bi se odobrila takva privremena pomoć mora se dokazati da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete utvrđene u primjenjivom zakonodavstvu za korisnika odgovarajuće konačne pomoći.

U slučaju kaznenih djela terorizma Ministarstvo unutarnjih poslova može isplatiti predujam iznosa, do zakonom utvrđenog iznosa ograničenja, prije primitka konačne pomoći u slučajevima u kojima je zbog težine ozljeda pretrpljenih zbog terorističkog čina razumno pretpostaviti da će kasnije biti proglašena trajna nesposobnost dotične osobe za obavljanje redovitog zanimanja, trajna opća nesposobnost za rad ili teški invaliditet žrtve.

Slično tomu, kad je riječ o ozljedama koje prouzročuju invaliditet ili privremenoj nesposobnosti, na tromjesečnoj se osnovi može isplatiti iznos za razdoblje izbivanja s posla. Ti iznosi isplaćeni u obrocima jednaki su dvostrukoj vrijednosti IPREM-a koji je bio na snazi na datum ozljede za dane nesposobnosti.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da.

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, ako, nakon što je odobrena pomoć za određeni stupanj nesposobnosti ili oštećenja, nastupi ozbiljnija situacija na temelju koje treba odobriti veći iznos ili smrt žrtve kao izravna posljedica ozljeda ili oštećenja, primjereno je izvršiti jednokratnu isplatu pomoći zbog pogoršanja negativne posljedice.

Rok za podnošenje zahtjeva za novu pomoć jedna je godina od datuma presude kojom je dodijeljena prvotna pomoć kako bi se zatražilo preispitivanje stupnja nesposobnosti ili invaliditeta.

U slučaju kaznenih djela terorizma, iako se u načelu zahtjevi moraju podnijeti u roku od najviše jedne godine od datuma nastanka oštećenja, ako se kao izravna posljedica ozljeda pretrpljenih zbog terorističkog čina pogoršaju posljedice ili dotična osoba umre, za podnošenje zahtjeva za odgovarajuću razliku iznosa započet će novo razdoblje istog trajanja.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode, da bi se odobrila konačna pomoć za privremenu nesposobnost i ozljede koje prouzročuju invaliditet, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika mora se podnijeti na službenom obrascu te sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni javnom tijelu
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je dotična osoba primila ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • presliku sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo (presuda, presuda donesena u odsutnosti optuženika, odluka o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluka o odbacivanju predmeta).

Osim navedenog, uvijek se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • potvrda koju je izdalo nadležno upravno tijelo ili agencija i kojom se dokazuje da je dotična osoba u trenutku počinjenja kaznenog djela imala pokriće u okviru javnog sustava socijalne sigurnosti. Ako ništa od navedenog nije dostupno, bit će dovoljna izjava dotične osobe, koju će kasnije provjeriti istražno tijelo.

Ako je podnesen zahtjev za pomoć zbog privremene nesposobnosti, a dotična je osoba imala pokriće u okviru javnog sustava socijalne sigurnosti, u dostavljenoj potvrdi mora biti navedeno da nije dodijeljeno nikakvo pravo na naknadu zbog te nesposobnosti.

 • Ako zahtjev za pomoć zbog ozljeda koje prouzročuju invaliditet podnesu izravne žrtve koje su pokrivene bilo kojim od sustava koji čine sustav socijalne sigurnosti, osim posebnog sustava za državne i vojne službenike (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), trebalo bi dostaviti odluku o klasifikaciji tih ozljeda koju je izdao pokrajinski ravnatelj Državnog zavoda za socijalnu sigurnost (Instituto Nacional de la Seguridad Social). Ako odluka još nije izdana, podnositelj zahtjeva trebao bi dostaviti izjavu da je pokrenut odgovarajući postupak za utvrđivanje nesposobnosti.

Da bi se odobrila konačna potpora u slučajevima kad je nastupila smrt, zahtjev u skladu sa službenim predloškom neizravne žrtve ili njezina zastupnika mora sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • dokumentarni dokaz o smrti i statusu korisnika ili neizravne žrtve
 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni javnom tijelu
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je dotična osoba primila ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • presliku sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo (presuda, presuda donesena u odsutnosti optuženika, odluka o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluka o odbacivanju predmeta).

Osim navedenog, uvijek se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • ako je žrtva (korisnik kao neizravna žrtva) španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • smrtni list za izravnu žrtvu kaznenog djela te sljedeća dokumentacija ovisno o odnosu korisnika i preminule osobe:
  • ako bračni drug pokojne osobe nije bio rastavljen ili zakonski rastavljen: cjelovit vjenčani list koji je izdao općinski matični ured nakon datuma smrti žrtve
  • ako je podnositelj zahtjeva osoba koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonu, mora podnijeti potvrdu o zajedničkom životu na istoj adresi (certificado de convivencia en domicilio común).

Za dokazivanje trajnog zajedničkog života istovjetnog bračnom odnosu preporučuje se dostaviti potvrdu koju je izdao relevantni registar partnera u registriranom odnosu (Registro de parejas de hecho).

 • Ako je podnositelj zahtjeva osoba koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonu, mora podnijeti potvrdu o zajedničkom životu na istoj adresi (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Djeca preminule osobe: moraju se dostaviti odgovarajući rodni listovi koje je izdao općinski matični ured.

Da bi dokazala svoje podrijetlo, djeca bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen ili osobe koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu moraju dostaviti odgovarajuće rodne listove koje je izdao općinski matični ured.

Slično tomu, moraju dokazati da je njihov roditelj bio u braku ili je živio s preminulom osobom, osim ako su te činjenice već dokazane u zahtjevu za pomoć njihova roditelja.

Osim toga, i djeca preminule osobe i djeca bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen ili djeca osobe koja je živjela s preminulom osobom moraju dokazati da su financijski ovisili o preminuloj osobi te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o zajedničkom životu koju je izdalo tijelo lokalne vlasti
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste primljenom u razdoblju od dvanaest mjeseci neposredno prije datuma smrti žrtve
 • presliku prijave poreza na dohodak za financijsku godinu u kojoj je nastupila smrt žrtve ili, ako ta prijava ne postoji, prijavu poreza na dohodak za financijsku godinu koja joj je neposredno prethodila. Ako te prijave nisu podnesene, mora se dostaviti potvrda o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • Roditelji preminule osobe: svoje roditeljstvo moraju dokazati rodnim listom preminulog sina ili kćeri. Osim toga, kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da ne postoje nikakvi drugi mogući korisnici koji bi mogli imati pravo prvenstva s obzirom na ostvarivanje pomoći, roditelji moraju dostaviti izjavu o osobnom stanju sina ili kćeri na dan smrti te o tome znaju li za bilo koju drugu osobu koja bi se mogla smatrati korisnikom u skladu s primjenjivim zakonom.

Da bi se dodijelila konačna pomoć za pogrebne troškove, zahtjev, koji su na službenom obrascu podnijeli roditelji ili skrbnici maloljetne osobe ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti ili njezini zastupnici, mora sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • dokumentarni dokaz o smrti i statusu korisnika ili neizravne žrtve
 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni javnom tijelu
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je dotična osoba primila ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • presliku sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo (presuda, presuda donesena u odsutnosti optuženika, odluka o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluka o odbacivanju predmeta).

Osim navedenog, uvijek se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • smrtni list maloljetnika ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti
 • da bi dokazali svoj status korisnika, rodni list maloljetnika ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti ako zahtjev podnose roditelji ili službenu ispravu kojom se potkrjepljuje status skrbnika ako zahtjev podnosi skrbnik
 • ako je preminula osoba bila punoljetna osoba lišena pravne i poslovne sposobnosti, pravni dokument o proglašenju lišene pravne i poslovne sposobnosti ili, prema potrebi, potvrdu o stupnju lišene pravne i poslovne sposobnosti
 • presliku nacionalne identifikacijske isprave za roditelje ili skrbnike ili, u slučaju državljana države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • dokumentarni dokaz izdataka povezanih s karminama, odvozom, ukopom ili kremiranjem.

Da bi se odobrila konačna pomoć za troškove terapijskog liječenja zbog kaznenih djela protiv spolne slobode, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika mora se podnijeti na službenom obrascu i sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni javnom tijelu
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je dotična osoba primila ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • presliku sudske odluke o okončanju kaznenog postupka protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo (presuda, presuda donesena u odsutnosti optuženika, odluka o okončanju predmeta zbog smrti optuženika ili odluka o odbacivanju predmeta).

Osim navedenog, uvijek se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • izjava žrtve o tome je li terapijsko liječenje započelo te, ako je primjenjivo, dokumenti kojima se potkrjepljuju plaćeni izdaci. Ako liječenje nije završeno, ta se činjenica mora navesti.

Da bi se odobrila privremena pomoć za privremenu nesposobnost i ozljede koje prouzročuju invaliditet, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika mora se podnijeti na službenom obrascu te sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • klasifikaciju ozljeda ili oštećenja zdravlja koju je obavilo nadležno tijelo i u skladu s postupkom predviđenim relevantnim zakonodavstvom
 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni nadležnom tijelu ili da su nadležna tijela po službenoj dužnosti pokrenula kazneni postupak u pogledu tih događaja
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je podnositelj zahtjeva primio, o zahtjevima koji se obrađuju ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • zahtjev za izvješće javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom
 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste koji je podnositelj zahtjeva primao tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT).

Da bi se odobrila privremena pomoć u slučajevima kad je nastupila smrt, zahtjev u skladu sa službenim predloškom žrtve ili njezina zastupnika mora sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • dokumentarni dokaz o smrti i statusu korisnika kao neizravne žrtve mora se dostaviti smrtni list za izravnu žrtvu kaznenog djela te sljedeća dokumentacija ovisno o odnosu korisnika i preminule osobe:
  • ako bračni drug pokojne osobe nije bio rastavljen ili zakonski rastavljen: cjelovit vjenčani list koji je izdao općinski matični ured nakon datuma smrti žrtve.

Konkretno za tu vrstu pomoći, izjavu o dohotku bilo koje vrste koji je podnositelj zahtjeva primio tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT).

 • Ako je podnositelj zahtjeva osoba koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonu, mora podnijeti potvrdu o zajedničkom životu na istoj adresi.

Za dokazivanje trajnog zajedničkog života istovjetnog bračnom odnosu preporučuje se dostaviti potvrdu koju je izdao relevantni registar partnera u registriranom odnosu (Registro de parejas de hecho).

Konkretno za tu vrstu pomoći, izjavu o dohotku bilo koje vrste koji je podnositelj zahtjeva primio tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT).

 • Ako je podnositelj zahtjeva osoba koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonu, mora podnijeti potvrdu o zajedničkom životu na istoj adresi.
 • Djeca preminule osobe: moraju se dostaviti odgovarajući rodni listovi koje je izdao općinski matični ured.

Da bi dokazala svoje podrijetlo, djeca bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen ili osobe koja je živjela s preminulom osobom u skladu s uvjetima utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu moraju dostaviti odgovarajuće rodne listove koje je izdao općinski matični ured. Slično tomu, moraju dokazati da je njihov roditelj bio u braku ili je živio s preminulom osobom, osim ako su te činjenice već dokazane u zahtjevu za pomoć njihova roditelja.

Osim toga, i djeca preminule osobe i djeca bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen ili djeca osobe koja je živjela s preminulom osobom moraju dokazati da su financijski ovisili o preminuloj osobi te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o zajedničkom životu koju je izdalo tijelo lokalne vlasti
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste primljenom u razdoblju od dvanaest mjeseci neposredno prije datuma smrti žrtve
 • presliku prijave poreza na dohodak za financijsku godinu u kojoj je nastupila smrt žrtve ili, ako ta prijava ne postoji, prijavu poreza na dohodak za financijsku godinu koja joj je neposredno prethodila. Ako te prijave nisu podnesene, mora se dostaviti potvrda o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT))
 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni nadležnom tijelu ili da su nadležna tijela po službenoj dužnosti pokrenula kazneni postupak u pogledu tih događaja
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je podnositelj zahtjeva primio, o zahtjevima koji se obrađuju ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • zahtjev za izvješće javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom
 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo

Da bi se odobrila privremena pomoć u slučajevima kad je nastupila smrt, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika podnesen na službenom obrascu mora sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni nadležnom tijelu ili da su nadležna tijela po službenoj dužnosti pokrenula kazneni postupak u pogledu tih događaja
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je podnositelj zahtjeva primio, o zahtjevima koji se obrađuju ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • zahtjev za izvješće javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom
 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • smrtni list maloljetnika ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti
 • da bi dokazali svoj status korisnika, rodni list maloljetnika ili punoljetne osobe lišene pravne i poslovne sposobnosti ako zahtjev podnose roditelji ili službenu ispravu kojom se potkrjepljuje status skrbnika ako zahtjev podnosi skrbnik
 • ako je preminula osoba bila punoljetna osoba lišena pravne i poslovne sposobnosti, pravni dokument o proglašenju lišene pravne i poslovne sposobnosti ili, prema potrebi, potvrdu o stupnju lišene pravne i poslovne sposobnosti
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste koji su roditelji ili skrbnici primili tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT)
 • dokumentarni dokaz izdataka povezanih s karminama, odvozom, ukopom ili kremiranjem.

Da bi se odobrila privremena pomoć za troškove terapijskog liječenja zbog kaznenih djela protiv spolne slobode, zahtjev žrtve ili njezina zastupnika mora se podnijeti na službenom obrascu i sadržavati sljedeće pojedinosti i dokumente:

 • opis okolnosti u kojima je djelo sa značajkama hotimičnog (namjernog) kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode počinjeno, uz navođenje datuma i mjesta događaja
 • dokaz da su ti događaji prijavljeni nadležnom tijelu ili da su nadležna tijela po službenoj dužnosti pokrenula kazneni postupak u pogledu tih događaja
 • izjavu o naknadi i pomoći koju je podnositelj zahtjeva primio, o zahtjevima koji se obrađuju ili o dostupnim načinima za dobivanje bilo koje vrste naknade ili pomoći za te događaje
 • zahtjev za izvješće javnog tužitelja u kojem se navodi da nema dokaza prima facie na temelju kojih bi se moglo pretpostaviti da su smrt, ozljede ili šteta prouzročeni nasilnom i hotimičnom (namjernom) radnjom
 • ako je žrtva španjolski državljanin, preslika nacionalne identifikacijske isprave
 • za državljane države članice EU-a, dokument kojim se dokazuje njihovo državljanstvo
 • izjava žrtve o tome je li terapijsko liječenje započelo te, ako je primjenjivo, dokumenti kojima se potkrjepljuju plaćeni izdaci. Ako liječenje nije završeno, ta se činjenica mora navesti
 • izjavu o dohotku bilo koje vrste koji je dotična osoba primila tijekom godine neposredno prije datuma podnošenja zahtjeva te presliku prijave poreza na dohodak za posljednju financijsku godinu ili, ako ta prijava nije podnesena, potvrdu o izuzeću koju je izdala Državna agencija za poreznu upravu (AEAT).

U slučaju kaznenih djela terorizma, postupak za dodjelu različitih vrsta zakonom utvrđene pomoći pokreće dotična osoba ili njezin zastupnik podnošenjem zahtjeva na službenom obrascu, kojem se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • dokumenti kojima se dokazuje status oštećene osobe ili, prema potrebi, stupanj odnosa sa žrtvom
  • presuda protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo i u kojoj se priznaje pravo na naknadu za predmetne događaje i štetu u okviru područja primjene španjolskog zakonodavstva
  • ako takva presuda nije donesena, ali je proveden odgovarajući sudski postupak ili je pokrenut kazneni postupak za progon tih kaznenih djela, sve zakonski prihvaćene dokazne isprave kojima se dokazuju status žrtve ili korisnika, pretrpljena šteta i priroda događaja koji su prouzročili tu štetu
  • sva prethodna upravna rješenja
  • smrtni list, ako je žrtva preminula
  • preslika obiteljskog registra (Libro de familia)
  • policijska izvješća ili izjave
  • klinička ili psihološka izvješća
 • ako se traži privremeni smještaj:
  • policijsko izvješće ili potvrda koju je izdala policija ili Guardia Civil u kojoj se navodi da je navodna šteta nastala tijekom ili kao posljedica terorističkog napada (ako se dokaz o uzroku štete ne nalazi u evidenciji Uprave)
  • ako je podnositelj zahtjeva vlasnik: vlasnički list, kupoprodajni ugovor ili potvrda iz zemljišnih knjiga ili zadnja uplatnica za porez na nekretnine (Impuesto de Bienes Inmuebles), ili izjava predsjednika Udruženja stanara da je podnositelj zahtjeva član tog udruženja
  • ako je podnositelj zahtjeva najmoprimac: ugovor o najmu ili uplatnica za plaćanje zadnje stanarine ili uplatnica za vodu, električnu energiju ili telefon na ime najmoprimca
  • ako podnositelj zahtjeva nije ni vlasnik ni najmoprimac: dokument kojim se dokazuje da ima pravo izvršiti ili osigurati popravak
  • ako je riječ o uobičajenom mjestu stanovanja, a predmetna adresa nije navedena u nacionalnoj identifikacijskoj ispravi (DNI) podnositelja zahtjeva: potvrda o registraciji ili prijava poreza na dohodak u kojoj je navedeno boravište za potrebe oporezivanja, ili izjava predsjednika Udruženja stanara da je podnositelj zahtjeva stalni stanar te stambene jedinice
 • ako se traži naknada za štetu na vozilu:
  • policijsko izvješće ili potvrda koju je izdala policija ili Guardia Civil u kojoj se navodi da je navodna šteta nastala tijekom ili kao posljedica terorističkog napada (ako se dokaz o uzroku štete ne nalazi u evidenciji Uprave)
  • potvrda o registraciji vozila na ime podnositelja zahtjeva
  • dokaz da je u trenutku napada ugovorena polica osiguranja bila na snazi, uz navođenje vrste i rizika obuhvaćenih pokrićem
  • ako je izvršen popravak, račun kojim se dokazuju troškovi popravka štete prouzročene terorističkim djelom
 • ako se traži pomoć za obrazovanje, treba priložiti popratnu dokumentaciju u kojoj se navode kolegiji koje je student upisao i njegovo akademsko postignuće.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, za obradu zahtjeva za zakonom predviđenu pomoć i odlučivanje o njoj nadležna je Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, za donošenje odluke o dodjeli ili odbijanju zakonom predviđene pomoći nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, zahtjevi za pomoć šalju se na službenom obrascu Glavnoj upravi za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave, na sljedeću adresu:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

Za pomoć s predočenjem i slanjem zahtjeva za potporu podnositelji zahtjeva mogu se obratiti nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela, gdje će dobiti informacije o financijskoj pomoći koju bi možda mogli primiti i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu pomoć.

Uredi se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, zahtjevi za pomoć šalju se na službenom obrascu Glavnoj upravi za podršku žrtvama terorizma u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, na sljedeću adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi mogle primati žrtve terorizma. Ured se nalazi na sljedećoj adresi:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonski broj za kontakt: + 34 91 400 74 02

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, kad sve istrage završe, a prije sastavljanja nacrta odluke o odobrenju ili odbijanju zatražene pomoći, podnositelju zahtjeva odobrit će se saslušanje u skladu s primjenjivim zakonodavstvom kako bi mogao iznijeti odgovarajuće argumente.

Ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a, kad se zahtjev za potporu podnosi preko pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave u svojstvu tijela koje odlučuje može ostvariti suradnju s odgovarajućim pomoćnim tijelom kako bi provela postupak saslušanja podnositelja zahtjeva ili druge osobe, ako to smatra potrebnim.

Kako bi provela saslušanje, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave od pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva za pomoć ima uobičajeno boravište može zatražiti da dostavi sve što je potrebno kako bi tijelo koje odlučuje o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći moglo provesti saslušanje izravno, telefonom ili videokonferencijskom vezom, ako podnositelj zahtjeva na to pristane. Osim toga, pomoćno tijelo koje provodi saslušanje mora poslati izvješće o provedenom saslušanju Glavnoj upravi za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj i podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a primjenjuju se ista pravila kao u slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode. Ako je zahtjev podnesen preko pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište, prethodno opisani postupak u pogledu saslušanja, u svojstvu tijela koje odlučuje, provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Glavna uprava za podršku žrtvama terorizma.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode rok za podnošenje zahtjeva za pomoć u načelu je jedna godina od dana počinjenja kaznenog djela.

Konačni ili privremeni rokovi za donošenje odluke o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći sljedeći su:

 • kad je riječ o ozljedama koje prouzročuju invaliditet, o pogoršanju ozljeda ili o smrti: šest mjeseci
 • kad je riječ o privremenoj onesposobljenosti: četiri mjeseca
 • kad je riječ o troškovima terapijskog liječenja zbog kaznenih djela protiv spolne slobode i o pogrebnim troškovima: dva mjeseca.

Zahtjevi se mogu smatrati odbijenima ako odluka nije izričito donesena nakon isteka roka za donošenje izričite odluke.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, zahtjevi se u načelu moraju podnijeti u roku od jedne godine od trenutka kad je šteta nastala ili od trenutka kad je postavljena dijagnoza koja dokazuje uzročno-posljedičnu vezu terorističkog djela i štete. Kad je riječ o pomoći za obrazovanje, rok je tri mjeseca od upisa na studij.

Rok za donošenje odgovarajuće odluke i slanje obavijesti o njoj iznosi 12 mjeseci, osim kad je riječ o pomoći za obrazovanje; u tom je slučaju rok šest mjeseci. Zahtjev se može smatrati odobrenim ako su rokovi istekli, a nije donesena izričita odluka.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu podnijeti prigovor na odluke Ministarstva financija i javne uprave o zakonski utvrđenoj pomoći u roku od jednog mjeseca nakon primitka obavijesti. Ako se prigovor na odluku ne podnese u navedenom roku, jedina je preostala mogućnost nadležnom ministarstvu podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje.

Prigovor je moguće podnijeti Ministarstvu financija i javne uprave ili Nacionalnom povjerenstvu za potporu i pomoć žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalno povjerenstvo nadležno je tijelo za odlučivanje o prigovorima na odluke Ministarstva financija i javne uprave o pomoći odobrenoj na temelju primjenjivog zakonodavstva.

Ako Nacionalno povjerenstvo ne donese odluku u roku od tri mjeseca, prigovor se može smatrati odbijenim te je moguće podnijeti upravnu žalbu protiv te odluke.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, na odluke koje je Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo o upravnim postupcima podnošenja zahtjeva za različite vrste pomoći moguće je podnijeti prigovor u okviru Ministarstva ili izravno u pravnom sustavu upravnih sudova.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu se obratiti nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela kako bi im pomogli s predočenjem i slanjem zahtjeva za pomoć te kako bi dobili informacije o financijskoj pomoći koju bi možda mogli primiti i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu pomoć.

Uredi se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Posebni obrasci za pomoć dostupni su na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, zahtjevi za pomoć šalju se na službenom obrascu Glavnoj upravi za podršku žrtvama terorizma u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, na sljedeću adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Posebni obrasci za pomoć dostupni su na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi mogle primati žrtve terorizma. Ured se nalazi na sljedećoj adresi:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonski broj za kontakt: + 34 91 400 74 02

Postoji li posebna telefonska linija ili internetska stranica za tu svrhu?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, obrasci ili predlošci za različite vrste pomoći dostupni su na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Lokaciju ureda za potporu žrtvama kaznenih djela koji će pružiti informacije o financijskoj pomoći koja se može odnositi na vas i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu potporu možete potražiti na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, informacije o dostupnoj pomoći možete potražiti na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Poveznica se otvara u novom prozoruUred za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi mogle primati žrtve terorizma.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, žrtve mogu zatražiti besplatnu pravnu pomoć u skladu s uvjetima i postupkom utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu.

Konkretno, u skladu sa španjolskim zakonodavstvom, žrtve rodno uvjetovanog nasilja imaju pravo na besplatno pravno savjetovanje neposredno prije podnošenja pritužbe te na besplatnu obranu i zastupanje odvjetnika i sudskog zastupnika u svim postupcima i upravnim postupcima koji su izravna ili neizravna posljedica pretrpljenog nasilja.

U takvim bi slučajevima jedinstveni pravni tim trebao preuzeti obranu žrtve ako bi se time propisno zajamčilo pravo žrtve na obranu. To će se pravo primjenjivati i na nasljednike u slučaju smrti žrtve, pod uvjetom da nisu sudjelovali u samom događaju.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, žrtve terorizma koje su priznate španjolskim zakonodavstvom imaju pravo na pravnu pomoć u svim sudskim i upravnim postupcima koji proizlaze iz terorističkog čina zbog kojeg imaju status žrtve, neovisno o njihovim financijskim sredstvima, u skladu s uvjetima zakonodavstva o besplatnoj pravnoj pomoći koje je na snazi u Španjolskoj.

U svakom slučaju, neposredna besplatna pravna pomoć zajamčena je svim žrtvama terorizma koje je zatraže. Pravo na pravnu pomoć bit će izgubljeno ako status žrtve naknadno ne bude priznat ili ako se donese oslobađajuća presuda protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo, ili ako predmet bude odbačen, bez obveze vraćanja troškova povlastica koje su do tog trenutka bile besplatne.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu se obratiti nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela kako bi im pomogli s predočenjem i slanjem zahtjeva za pomoć te kako bi dobili informacije o financijskoj pomoći koju bi možda mogli primiti i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu pomoć.

Uredi se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi mogle primati žrtve terorizma. Ured se nalazi na sljedećoj adresi:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonski broj za kontakt: + 34 91 400 74 02

Posljednji put ažurirano: 02/12/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Francuska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Podnositelji zahtjeva moraju dokazati da je pretrpljena šteta posljedica namjernog ili nenamjernog djela koje se može smatrati kaznenim djelom protiv imovine ili osobe. Stoga namjerna djela te nerazborito ili nemarno ponašanje mogu za posljedicu imati pravo na naknadu bez obzira na to je li počinitelj identificiran ili ne.

U slučaju kaznenog djela protiv imovine, djelo mora biti klasificirano kao krađa, prijevara, povreda povjerenja, iznuda ili uništenje imovine ili šteta na imovini.

Nadalje, postoje posebni programi naknade koji se odnose na Poveznica se otvara u novom prozoruštetu uzrokovanu terorističkim djelima, Poveznica se otvara u novom prozoruprometne nesreće koje su se dogodile na državnom području Francuske, lovačke nesreće, izlaganje azbestu te uništenje vozila u požaru.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Punu naknadu štete koja je posljedica teškog kaznenog djela protiv osobe možete dobiti u sljedećim slučajevima:

 • ako ste bili žrtva kaznenog djela koje je dovelo do trajne ili potpune nesposobnosti za rad u trajanju od mjesec dana ili više ili ako ste bili žrtva silovanja, spolnog nasilja, spolnog nasilja nad maloljetnom osobom, trgovine ljudima, ropstva ili prisilnog rada ili
 • ako je član vaše uže obitelji preminuo zbog posljedica tih kaznenih djela.

Podložno određenim uvjetima i gornjem iznosu, naknadu možete dobiti ako ste bili žrtva lakšeg kaznenog djela protiv osobe ili kaznenog djela protiv imovine koje je za posljedicu imalo:

 • tjelesnu ozljedu koja je dovela do potpune nesposobnosti za rad u trajanju kraćem od mjesec dana
 • materijalnu štetu proizašlu iz djela klasificiranih kao krađa, prijevara, povreda povjerenja, iznuda ili uništenje imovine ili šteta na imovini.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, možete dobiti naknadu ako ste član uže obitelji žrtve i pretrpjeli ste osobnu ozljedu zbog kaznenog djela.

Naknada se može dodijeliti srodnicima u uzlaznoj liniji (roditelji, bake i djedovi), potomcima (djeca, unuci), bračnom drugu te pobočnim srodnicima (braća i sestre) ili bilo kojoj osobi koja može dokazati osobni odnos sa žrtvom.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, možete dobiti naknadu ako ste član uže obitelji žrtve i pretrpjeli ste osobnu ozljedu zbog kaznenog djela.

Naknada se može dodijeliti srodnicima u uzlaznoj liniji (roditelji, bake i djedovi), potomcima (djeca, unuci), bračnom drugu te pobočnim srodnicima (braća i sestre) ili bilo kojoj osobi koja može dokazati osobni odnos sa žrtvom.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, možete dobiti naknadu ako niste državljanin nijedne od država članica EU-a pod uvjetom da je kazneno djelo počinjeno na državnom području Francuske.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, možete dobiti naknadu pod uobičajenim uvjetima ako ste francuski državljanin, a kazneno je djelo počinjeno u inozemstvu.

S druge strane, od francuskog tijela za naknade ne možete dobiti naknadu ako ste strani državljanin, a kazneno je djelo počinjeno u inozemstvu.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, nije uvjet da najprije treba podnijeti pritužbu policiji kako bi se mogao podnijeti zahtjev za naknadu.

Međutim, zahtjev mora sadržavati informacije potrebne za ocjenjivanje zahtjeva. Zahtjevu se mora priložiti popratna dokumentacija u kojoj se posebno navode datum, mjesto i okolnosti kaznenog djela (potvrda o podnošenju pritužbe, dokumentacija povezana s kaznenim postupkom itd.).

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, ne morate pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka kako biste podnijeli zahtjev za naknadu.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne, u slučaju teškog kaznenog djela protiv osobe niste dužni naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran (vidjeti 1.2.).

U slučaju lakšeg kaznenog djela protiv osobe ili kaznenog djela protiv imovine (vidjeti 1.2.) potrebno je dokazati da je identificirani počinitelj nesolventan ili ne može u cijelosti namiriti štetu. Osim toga, potrebno je detaljnije dokazati da ne možete dobiti učinkovitu i dostatnu naknadu štete od osiguravajućeg društva ili drugog tijela koje za to može biti odgovorno.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Naknadu možete dobiti od trenutka kad je kazneno djelo počinjeno, čak i ako počinitelj nije identificiran ni osuđen.

Međutim, zahtjev mora sadržavati informacije potrebne za ocjenjivanje zahtjeva. Zahtjevu se mora priložiti popratna dokumentacija u kojoj se posebno navode datum, mjesto i okolnosti kaznenog djela (potvrda o podnošenju pritužbe, dokumentacija povezana s kaznenim postupkom itd.).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Imate rok od tri godine od datuma počinjenja kaznenog djela. Taj se rok produljuje za jednu godinu od datuma posljednje presude u kaznenom postupku.

Ako je počinitelju naloženo da plati naknadu štete, rok počinje teći od datuma kad žrtva primi obavijest kaznenog suda. Ako je počinitelju naloženo da plati naknadu štete, rok počinje teći od datuma dostave obavijesti suda.

U slučaju isteka roka u obzir se može uzeti opravdan razlog koji navede žrtva ili nositelji prava.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
  Žrtva koja je izravno pretrpjela fizičke ozljede može dobiti naknadu za sve troškove bolničkog liječenja, troškove medicinskih i paramedicinskih usluga te farmaceutske troškove (medicinsko osoblje, fizioterapija, ortoptika, logopedska terapija itd.) jer većinu tih troškova obično pokrivaju tijela socijalnog osiguranja.
  U obzir se mogu uzeti i predvidljivi budući troškovi zdravstvene skrbi koji će biti potrebni nakon što se zdravstveno stanje žrtve stabilizira.
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
  Naknada se može dobiti za troškove prilagodbe stambenog prostora i vozila te izdatke povezane s trajnom pomoći treće osobe.
  Mogu se pokriti i različiti troškovi povezani s posljedicama tjelesne ozljede: troškovi skrbi o djeci, održavanja kućanstva, prijevoza itd.
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  Naknada za trajno smanjenje funkcionalne sposobnosti dodjeljuje se za posljedice ozljede koje ostaju nakon što se zdravstveno stanje stabiliziralo: smanjenje fizioloških funkcija, trajna bol, gubitak kvalitete života, gubitak samostalnosti itd. Ako se utvrdi takvo smanjenje, može ga se ocijeniti prema stupnju smanjenja funkcionalne sposobnosti.
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode i gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
   Naknada se može dodijeliti za utvrđene neostvarene prihode od profesionalne djelatnosti, buduće neostvarene prihode od profesionalne djelatnosti te utjecaj na karijeru dotične osobe: smanjene mogućnosti zapošljavanja, propuštene profesionalne prilike, povećano naprezanje na poslu, potreba za promjenom radnog mjesta itd. Može se ocijeniti i štetni utjecaj na obrazovanje ili osposobljavanje.
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada štete za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo.

Naknada za propuštene profesionalne prilike može se dodijeliti u kontekstu utjecaja na karijeru (vidjeti prethodnu točku).

Troškovi povezani s postupkom koji se odnosi na kazneno djelo nisu obuhvaćeni samom naknadom. Međutim, osobe s nedostatnim sredstvima mogu dobiti pravnu pomoć, pri čemu država djelomično ili u cijelosti plaća odvjetničke i sudske troškove nastale tijekom suđenja. Za najteža kaznena djela pravna pomoć dodjeljuje se bez utvrđivanja imovinskog stanja (vidjeti popis u Poveznica se otvara u novom prozoručlanku 9-2. Zakona br.° 91-647 od 10. srpnja 1991. o pravnoj pomoći (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

U slučaju kaznenih djela protiv osobe u načelu se ne dodjeljuje naknada za materijalnu štetu. U slučaju prethodno navedenih kaznenih djela (vidjeti 1.2.) naknada za materijalnu štetu pod određenim je uvjetima ograničena na 4575 EUR (gornji iznos koji se primjenjuje od 16. siječnja 2018.)

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

Pretrpljena patnja obuhvaća svu fizičku i psihološku patnju i povezane probleme od datuma počinjenja kaznenog djela do stabilizacije zdravstvenog stanja žrtve. Nakon što se stanje stabilizira patnja koja traje smatra se, za potrebe naknade, trajnim smanjenjem funkcionalne sposobnosti.

Propuštene prilike na osobnoj razini mogu se uzeti u obzir pod stavkom gubitka mogućnosti u privatnom životu (perte d’établissement), koji se odnosi na gubitak nade ili prilike za ostvarivanje planiranog obiteljskog života.

U slučaju unakaženosti u obzir se uzimaju osobne posljedice promjene fizičkog izgleda osobe.

Može se ocijeniti i gubitak kvalitete života (préjudice d’agrément) koji obuhvaća naknadu za nemogućnost žrtve da se nastavi baviti nekim sportom ili aktivnošću u slobodno vrijeme.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba

Pokrivaju se troškovi pogreba.

 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)

Većinu troškova liječenja, uključujući za članove uže obitelji, obično pokrivaju tijela socijalnog osiguranja. Patološki učinci inače će se uzeti u obzir u okviru naknade za duševnu bol članova uže obitelji (vidjeti prethodno navedeno).

 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Naknada se može dodijeliti za gubitak ili smanjenje prihoda koje članovi uže obitelji žrtve pretrpe zbog njezine smrti ili invaliditeta, posebno ako moraju stalno biti sa žrtvom te privremeno prestati raditi.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim članovima obitelji u slučaju smrti žrtve

Naknada za duševnu bol (préjudice d’affection) može se dodijeliti za moralnu štetu koju su članovi uže obitelji žrtve pretrpjeli zbog smrti žrtve ili s obzirom na patnje izravne žrtve s teškim invaliditetom.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Iznos naknade može se isplatiti jednokratno ili u obliku rente. Osim toga, tijekom postupka mogu se izvršiti privremena plaćanja prije konačne isplate naknade.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pogrešno postupanje žrtve može biti osnova za odbijanje isplate naknade ili njezino smanjenje, na primjer u slučajevima izrečenih uvreda, sudjelovanja u tučnjavi ili kriminalnoj radnji. To se pogrešno postupanje može primijeniti i u odnosu na uzdržavane članove obitelji preminule žrtve.

Međutim, činjenica da je žrtva kažnjavana nije važna.

U okviru postupka za naknadu vaš zahtjev mora sadržavati informacije potrebne za njegovo ocjenjivanje te mu se mora priložiti popratna dokumentacija. Treba imati na umu da može biti potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju te sudjelovati u izradi izvješća neovisnih stručnjaka.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • Teška kaznena djela protiv osobe (vidjeti 1.2.)

Vaša se financijska situacija ne uzima u obzir te možete dobiti punu naknadu za ozljede nastale kao posljedica kaznenih djela protiv osobe.

Međutim, naknade koje isplaćuju tijela socijalnog osiguranja, uzajamna društva za zdravstveno osiguranje i osiguravajuća društva uzimaju se u obzir.

 • Lakša kaznena djela ili kaznena djela protiv imovine (vidjeti 1.2.)

Vaša se financijska situacija razmatra na temelju triju kriterija:

 • morate imati godišnji dohodak manji od 18 300 EUR (iznos za 2017.), uz dopuštene dodatne iznose za uzdržavane članove obitelji (potomke, srodnike u uzlaznoj liniji)
 • niste u mogućnosti dobiti učinkovitu i dostatnu naknadu štete od osiguravajućeg društva ili drugog tijela koje za to može biti odgovorno
 • morate dokazati da ste se zbog kaznenog djela našli u teškom materijalnom ili psihološkom stanju.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Kad je riječ o teškim kaznenim djelima protiv osobe, načelo je da treba odobriti potpunu naknadu. Iznos naknade izračunava se s obzirom na stavke zahtjeva.

Izračun se izvršava za svaki predmet zasebno na temelju osobne situacije žrtve i dostavljene popratne dokumentacije; za određene stavke zahtjeva upotrebljavaju se okvirne ljestvice.

Za izračun naknade za trajno smanjenje funkcionalne sposobnosti može se, primjerice, upotrijebiti okvirna ljestvica koja se temelji na stupnju smanjenja koji je utvrdio liječnik i dobi žrtve.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne postoji najmanji iznos.

Za teška kaznena djela protiv osobe (vidjeti 1.2.) ne postoji najveći iznos.

Kad je riječ o lakšim kaznenim djelima ili kaznenim djelima protiv imovine (vidjeti 1.2.), naknada je ograničena na 4575 EUR (gornji iznos koji se primjenjuje od 16. siječnja 2018.).

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, obrazac zahtjeva uključuje potraživani iznos. Međutim, riječ je o ukupnom iznosu. Pri njegovu utvrđivanju može vam pomoći odvjetnik ili udruženje za potporu žrtvama.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Naknade koje isplaćuju tijela socijalnog osiguranja, uzajamna društva za zdravstveno osiguranje, osiguravajuća društva itd. uzimaju se u obzir.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, predujam naknade (provision) možete zatražiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da, možete podnijeti dodatni zahtjev za naknadu u slučaju pogoršanja štete ili zbog bilo kojeg drugog opravdanog razloga koji možete potkrijepiti dokazima.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjev podnositelja, koji se podnosi tajništvu odbora za naknadu žrtvama kaznenih djela (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) pri odgovarajućem regionalnom sudu (tribunal de grande instance), mora sadržavati informacije potrebne za ocjenjivanje zahtjeva. Zahtjevu se mora priložiti popratna dokumentacija u kojoj se posebno navodi:

 • prezime, ime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, državljanstvo i adresa podnositelja zahtjeva (priložiti presliku osobne iskaznice, boravišne dozvole, putovnice itd.)
 • obiteljski odnos sa žrtvom (priložiti presliku obiteljske knjižice (livret de famille), dokument ovjeren kod javnog bilježnika itd.)
 • datum, mjesto i okolnosti kaznenog djela (priložiti potvrdu o podnošenju pritužbe, dokumentaciju povezanu s kaznenim postupkom itd.)
 • sud koji je sudio počinitelju, ako je primjenjivo (priložiti presliku presude)
 • priroda ozljeda, trajanje bolovanja te sve posljedice (priložiti liječničke potvrde, potvrde o bolovanju, liječničke nalaze)
 • javna ili privatna tijela socijalnog osiguranja s kojima je podnositelj zahtjeva povezan te koja će vjerojatno biti uključena u postupak (priložiti presliku iskaznice socijalnog osiguranja)
 • podneseni prijedlozi za izvansudsku nagodbu i već pokrenuti sudski postupci te iznosi koji su isplaćeni podnositelju zahtjeva (priložiti popratnu dokumentaciju koja se odnosi na dnevne naknade, mirovine, rente te isplate koje su izvršili počinitelj, osiguravatelj itd.)
 • iznos naknade koji se zahtijeva od CIVI-ja
 • podaci o bankovnom računu podnositelja zahtjeva
 • druga popratna dokumentacija povezana s posebnom vrstom zahtjeva.

Ako se zahtjev odnosi na naknadu za lakša kaznena djela protiv osobe ili za materijalnu štetu nastalu zbog krađe, prijevare, povrede povjerenja ili uništenja imovine ili štete na imovini, zahtjev mora sadržavati i sljedeće:

 • izjavu o dohotku podnositelja zahtjeva (priložiti porezno rješenje (avis d’imposition) za godinu koja je prethodila kaznenom djelu te za godinu koja je prethodila godini u kojoj je podnesen zahtjev)
 • dokaz o nemogućnosti dobivanja učinkovite i dostatne naknade iz drugih izvora
 • opis teškog materijalnog ili psihološkog stanja koje je posljedica kaznenog djela.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Nema troškova. Pomoć ili zastupanje odvjetnika nije obvezno. Odvjetničke naknade vaša su odgovornost, osim ako automatski ili pod određenim uvjetima imate pravo na pravnu pomoć. Troškovi nastali tijekom postupka pokrenutog pred CIVI-jem smatraju se sudskim troškovima te ih snosi država.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Za odlučivanje o naknadi žrtvama odgovorni su odbori za naknadu žrtvama kaznenih djela (CIVI). Naknadu koju utvrdi CIVI zapravo isplaćuje Jamstveni fond za žrtve terorizma i drugih kaznenih djela (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI).

Poveznica se otvara u novom prozoruKad je riječ o terorizmu, FGTI dodjeljuje naknadu izravno žrtvama koje podnesu zahtjev, a to čini pod nadzorom regionalnog suda kojem se mogu uputiti svi sporovi.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

O zahtjevima za naknadu koje podnesu žrtve kaznenih djela ili njihove uzdržavane osobe odlučuje CIVI pri svakom regionalnom sudu.

Nadležni je CIVI onaj u mjestu vašeg boravišta ili u mjestu sjedišta kaznenog suda koji odlučuje o predmetu, ako je primjenjivo (Poveznica se otvara u novom prozoruregistar). Ako ste francuski državljanin s boravištem u inozemstvu ili ako je kazneno djelo počinjeno u inozemstvu, nadležan je CIVI pri Regionalnom sudu u Parizu:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 – Francuska

Poveznica se otvara u novom prozoruKad je riječ o terorizmu, zahtjevi se podnose izravno FGTI-ju:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – Francuska

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne trebate biti prisutni tijekom postupka ili na raspravi.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tajništvo CIVI-ja bez odlaganja prosljeđuje zahtjev FGTI-ju.

FGTI mora žrtvi dostaviti ponudu u roku od dva mjeseca od primitka potpunog spisa koji prosljeđuje tajništvo CIVI-ja.

Ako žrtva prihvati ponudu, prihvaćeni sporazum prosljeđuje se na odobrenje predsjedatelju CIVI-ja. Nakon odobrenja sporazum se može izvršiti. O odluci se obavješćuju žrtva i FGTI, koji će izvršiti isplatu.

Ako FGTI to odbije i navede razloge, ili žrtva odbije ponudu ili ne odgovori na ponudu FGTI-ja u roku od dva mjeseca, CIVI će razmotriti predmet u sudskom postupku. U tom slučaju sudac odlučuje o zahtjevu te provjerava izjave i dostavljenu dokumentaciju.

Javni tužitelj i FGTI iznose svoje primjedbe najkasnije 15 dana prije održavanja rasprave. Podnositelj zahtjeva i FGTI moraju se pozvati na raspravu najmanje dva mjeseca unaprijed.

Nakon postupka zatvorenog za javnost o odluci CIVI-ja kojom se dodjeljuje ili odbija dodijeliti naknada obavješćuju se podnositelj zahtjeva i FGTI, koji isplaćuje dodijeljenu naknadu u mjesecu koji slijedi nakon te obavijesti.

Poveznica se otvara u novom prozoruKad je riječ o terorizmu, FGTI isplaćuje određeni iznos kao predujam u mjesecu koji slijedi nakon primitka potpunog spisa, ako su za to ispunjeni uvjeti. FGTI dostavlja ponudu za naknadu štete žrtvi (nakon što se njezino stanje stabiliziralo) ili članovima uže obitelji preminule žrtve u roku od tri mjeseca.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako niste zadovoljni odlukom CIVI-ja, zahtjev za preispitivanje odluke možete podnijeti žalbenom sudu (Cour d’appel) u čijoj se nadležnosti nalazi taj CIVI.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Informacije i obrasci dostupni su na sljedećim internetskim stranicama:

Poveznica se otvara u novom prozoruUdruženja za potporu žrtvama mogu vam pomoći u postupku te pružiti potrebne informacije.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Telefonska služba 116006 nudi besplatnu psihološku potporu, informacije o vašim pravima i opću pomoć u postupku, sedam dana u tjednu od 09:00 do 21:00, po cijeni lokalnog poziva na:

01 41 83 42 08

ako se nalazite u Francuskoj ili

+33 1 41 83 42 08 ako se nalazite u inozemstvu.

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoru08victimes@france-victimes.fr

Dostupne su sljedeće internetske stranice:

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Osobe s nedostatnim sredstvima mogu dobiti pravnu pomoć, pri čemu država djelomično ili u cijelosti plaća odvjetničke i sudske troškove nastale tijekom suđenja. Za najteža kaznena djela pravna pomoć dodjeljuje se bez utvrđivanja imovinskog stanja (vidjeti popis u Poveznica se otvara u novom prozoručlanku 9-2. Zakona br. 91-647 od 10. srpnja 1991. o pravnoj pomoći (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

Određena tijela za pristup pravnim uslugama, kao što su pravni centri (maisons de la justice et du droit) ili službe za pravne informacije (points d’accès au droit), pružaju besplatna savjetovanja o pravnim pitanjima te vam mogu, neovisno o vašem državljanstvu, pružiti pomoć pri ispunjavanju svih formalnosti radi ostvarenja vaših prava te u izvansudskim postupcima.

Isto se odnosi na Poveznica se otvara u novom prozoruudruženja za potporu žrtvama koja, među ostalim, pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Poveznica se otvara u novom prozoruUdruženja za pomoć žrtvama, koja se može kontaktirati u Poveznica se otvara u novom prozoruuredima za potporu žrtvama pri sudovima ili u njihovim vlastitim prostorima, mogu vam pružiti besplatnu pomoć pri pripremi zahtjeva za naknadu.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Hrvatska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Pravo na naknadu može se ostvariti ako se radi o kaznenom djelu s elementima nasilja počinjenog s namjerom na teritoriju Republike Hrvatske kojeg je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja ili smrt.

Kaznenim djelom nasilja smatra se:

 1. Kazneno djelo počinjeno s namjerom uz primjenu sile ili povredom spolnog integriteta
 2. Kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom kojim je prouzročena smrt, teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja jedne ili više osoba, a propisano je kaznenim zakonom kao teži oblik temeljnog kaznenog djela počinjenog s namjerom.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

 • Ne postoji naknada za ozljede, ali da bi se moglo ostvariti pravo na naknadu posljedica kaznenog djela nasilja mora biti teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja ili smrt.
 • Neposredna žrtva ima pravo na naknadu za izgubljenu zaradu do najviše 35.000,00 kuna ukoliko je počinjeno kazneno djelo nasilja kojeg je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja, te se uz postojanje svih ostalih uvjeta i pretpostavki iz zakona dokaže da je zbog toga izgubila kakvu zaradu.
 • Neposredna žrtva ima pravo na naknadu za troškove liječenja ukoliko je počinjeno kazneno djelo nasilja kojeg je posljedica teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja, te se uz postojanje svih ostalih uvjeta i pretpostavki iz zakona dokaže da je zbog toga bila na liječenju i da je imala liječničke troškove koje je morala platiti. Ovi troškovi liječenja mogu se priznati najviše u visini zdravstvenog standarda utvrđenog propisima obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, ali s time da se ti troškovi liječenja priznaju samo ako neposredna žrtva nema pravo na pokriće troškova na temelju zdravstvenog osiguranja.
 • Posredna žrtva ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja ukoliko je neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela nasilja, te ako uz postojanje svih ostalih zakonskih uvjeta i pretpostavki dokaže gubitak tog zakonskog uzdržavanja. Ako posredna žrtva ima pravo na davanje iz obveznog mirovinskog osiguranja onda nema pravo na naknadu zbog gubitka uzdržavanja. Naknada zbog gubitka zakonskog uzdržavanja može se priznati najviše u iznosu od 70.000,00 kuna ukupno za sve posredne žrtve.
 • Pravo na naknadu za uobičajene pogrebne troškove ima osoba koja ih je platila za pogreb osobe koja je kao neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom, te ako uz sve ostale uvjete i pretpostavke iz zakona dokaže da je platila te troškove pogreba. Iznos pogrebnih troškova može se priznati najviše u iznosu od 5.000,00 kuna.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

 • DA, srodnici ili članovi obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula imaju pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja i naknadu za uobičajene pogrebne troškove.
 • Zakon ove srodnike ili članove obitelji naziva posredne žrtve. U srodnike ili članove obitelji (po zakonu posredne žrtve) uvrštavaju se: bračni drug, izvanbračni drug, dijete, roditelj, posvojenik, posvojitelj, maćeha, očuh, pastorak i osoba s kojom je neposredna žrtva živjela u istospolnoj zajednici; a djed, baka i unuk samo ako je jedan od njih neposredna žrtva, u slučaju kad je između njih postojala trajnija zajednica života, a baka i djed su zamjenjivali roditelje.
 • Postojanje izvanbračne i istospolne zajednice prosuđivat će se prema propisima Republike Hrvatske.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

 • NE, srodnik ili uzdržavani član obitelji ako je žrtva preživjela napad ne može dobiti novčanu naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

 • Naknadu može dobiti samo ona žrtva koja je državljanin Republike Hrvatske ili ima prebivalište u Republici Hrvatskoj odnosno ako je državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

NE, pravo na novčanu naknadu žrtva ne može ostvariti od Republike Hrvatske ako se radi o kaznenom dijelu počinjenom na teritoriju druge države, Republika Hrvatska isplaćuje naknadu uz pretpostavke i uvjete iz Zakona samo ako je kazneno djelo nasilja počinjeno na njenom teritoriju (u tom smislu naša država ne isplaćuje naknade za kaznena djela počinjena na tuđim teritorijima).

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

 • DA, da bi se mogla zatražiti naknada kazneno djelo mora najprije biti prijavljeno ili evidentirano u policiji ili državnom odvjetništvu kao kazneno djelo.
 • Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje naknade prilaže se potvrda policije da je djelo evidentirano ili prijavljeno kao kazneno djelo.
 • Na zahtjev žrtve policija je dužna izdati potvrdu da je djelo prijavljeno ili evidentirano kao kazneno djelo.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

 • NE, ne mora se čekati na dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka.
 • Pravo na naknadu može se ostvariti neovisno o tome je li počinitelj kaznenog djela poznat i bez obzira na pokretanje kaznenog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

 • NE, naknada se ne mora prvo zatražiti od počinitelja.
 • Podnošenje zahtjeva za naknadu po Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (u daljnjem tekstu Zakon) ne isključuje pravo žrtve da naknadu štete ostvaruje od počinitelja;
 • U slučaju da je žrtva zatražila naknadu temeljem ovog Zakona, a ostvarila je naknadu neposredno i od počinitelja, ta će se ostvarena naknada uračunati u naknadu koju zahtjeva od države temeljem ovog Zakona;
 • Ako je naknadom od počinitelja šteta u potpunosti namirena, odbiti će se zahtjev za naknadu koju je žrtva zatražila temeljem ovog Zakona. Ako je postupak o tom zahtjevu već dovršen, ali isplata još nije obavljena, donijet će se odluka da se naknada žrtvi ne isplati;
 • Ako je država temeljem ovog Zakona žrtvi već isplatila naknadu, a žrtva ostvari dio ili potpunu naknadu štete od počinitelja, tada država ima pravo regresa od žrtve za iznos glavnice, koji je žrtva ostvarila neposredno od počinitelja, ali najviše do iznosa naknade koju je država žrtvi isplatila.
 • Inače po isplati novčane naknade žrtvi temeljem ovog Zakona, žrtva taj iznos koji joj je država isplatila nema više pravo potraživati od počinitelja, jer sada se za taj isplaćeni iznos država ima pravo regresirati od počinitelja.

Ako počinitelj nije identificiran niti osuđen, imam li još uvijek pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

 • DA, podnositelj uz zahtjev treba priložiti sve isprave koje se i inače općenito prilažu uz zahtjev za novčanu naknadu, a one su navedene i u samom propisanom službenom obrascu zahtjeva koji se podnosi neovisno o tome da li je počinitelj poznat ili ne, bez obzira na pokretanje kaznenog postupka i bez obzira da li je osuđen ili ne.
 • Općenito uz zahtjev se prilažu: potvrda policije da je djelo prijavljeno ili evidentirano kao kazneno djelo, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, smrtni list žrtve, ovjerena izjava podnositelja zahtjeva da nije ostvario naknade priznate Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela po drugoj pravnoj osnovi, medicinska dokumentacija žrtve na temelju koje se traži naknada (bolnička prijava, liječnički nalazi i potvrde, otpusno pismo, izvješće o bolovanju, računi za pružene zdravstvene usluge), računi za uobičajene pogrebne troškove, ostale relevantne potvrde ili isprave koje bi mogle biti od značaja za odluku o naknadi.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

 • DA, zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku šest mjeseci od dana kada je počinjeno kazneno djelo koje se navodi u zahtjevu.
 • Ako žrtva zbog opravdanih razloga nije bila u mogućnosti podnijeti zahtjev u naprijed navedenom roku, zahtjev mora podnijeti najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana kada su prestali opravdani razlozi, a najkasnije u roku od 3 godine od dana kada je počinjeno kazneno djelo. (žrtva mora navesti i dokazati opravdani razlog)
 • Ako je žrtva maloljetnik ili osoba lišena poslovne sposobnosti, a njezin zakonski zastupnik nije podnio zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, rok od 6 mjeseci počinje teći od dana kada osoba navrši 18 godina ili od dana kada je po nastupanju punoljetnosti žrtve pokrenut kazneni postupak ili od dana kad je osobi vraćena poslovna sposobnost.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Za žrtvu kaznenog djela:

– Materijalna šteta:

 • zdravstveni troškovi liječenja ozljeda (ambulantno i bolničko liječenje, oporavak)
  • Neposredna žrtva ima pravo na naknadu troškova zdravstvene zaštite u visini vrijednosti zdravstvenog standarda utvrđenog propisima obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Ova naknada se priznaje samo ako žrtva nema pravo na pokriće troškova na temelju zdravstvenog osiguranja.
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljeda (tj. skrb i pomoć, kratkotrajno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, adaptacija stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
  • Pogledati u odgovoru pod prvom točkom, (pravo na naknadu troškova liječenja u visini vrijednosti zdravstvenog standarda utvrđenog propisima obveznog zdravstveno osiguranja u Republici Hrvatskoj)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • gubitak zarade tijekom liječenja i nakon njega (uključujući izgubljenu zaradu i gubitak mogućnosti zarađivanja za život ili smanjenu sposobnost uzdržavanja itd.)
 • Neposredna žrtva ima pravo na naknadu za izgubljenu zaradu, koja se priznaje u jednokratnom iznosu od najviše 35.000,00 kuna
  • gubitak mogućnosti
  • troškovi sudskih postupaka povezanih s događajem koji je uzrokovao štetu, poput pravnih troškova i sudskih pristojbi
  • naknada štete za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– Nematerijalna (moralna) šteta:

 • NE
  • bol i patnja žrtve
 • NE

(b) Za nositelje prava ili srodnike žrtve:

– Materijalna šteta:

 • pogrebni troškovi
uobičajeni pogrebni troškovi u iznosu od najviše 5.000,00 kuna
 • zdravstveni troškovi (npr. terapija za člana obitelji, ambulantno i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak uzdržavanja ili mogućnosti

Posredna žrtva koju je uzdržavala neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela nasilja ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja. Ova naknada se priznaje u jednokratnoj svoti na temelju aktuarske računice polazeći od najniže obiteljske mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju određene na temelju 5 godina radnog staža osiguranja i očekivanog trajanja razdoblja uzdržavanja posredne žrtve. Naknada se priznaje samo ako posredna žrtva nema pravo na davanja iz obveznog mirovinskog osiguranja. Naknada se može priznati u iznosu od najviše 70.000,00 kuna ukupno za sve posredne žrtve.

– Nematerijalna šteta:

 • NE
  • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim članovima obitelji u slučaju smrti žrtve
 • NE

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

 • Naknada se isplaćuje jednokratno

Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • Pri odlučivanju o pravu na naknadu uzima se u obzir postupanje neposredne žrtve prije, u trenutku i nakon počinjenja kaznenog djela; doprinos neposredne žrtve nastanku i obujmu štete; je li neposredna žrtva i u kojem roku prijavila kazneno djelo nadležnim tijelima, osim ako to nije mogla učiniti iz opravdanih razloga; suradnja neposredne žrtve s policijom i nadležnim tijelima kako bi se počinitelj priveo pravdi; neposredna žrtva koja je pridonijela da šteta nastane ili da bude veća nego bi bila ima pravo samo na razmjerno sniženu naknadu;
 • zahtjev za naknadu će se odbiti ili će se naknada umanjiti ako se utvrdi da je žrtva uključena u organizirani kriminal, odnosno zbog njezina udruživanja u zločinačku organizaciju;
 • naknada se može odbiti ili umanjiti i kad bi davanje potpune naknade bilo suprotno načelu pravednosti, morala ili javnom poretku;
 • ponašanje neposredne žrtve imat će se na umu i pri prosudbi prava posredne žrtve na naknadu.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • NE
 • Imovinske tj. egzistencijalne prilike podnositelja zahtjeva za naknadu u pravilu ne utječu na odluku o zahtjevu, ali kod naknade za gubitak zakonskog uzdržavanja financijske prilike bi mogle utjecati na izglede za naknadu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • DA
 • Pri odlučivanju o pravu na naknadu uzima se u obzir postupanje neposredne žrtve prije, u trenutku i nakon počinjenja kaznenog djela; doprinos neposredne žrtve nastanku i obujmu štete; je li neposredna žrtva i u kojem roku prijavila kazneno djelo nadležnim tijelima, osim ako to nije mogla učiniti iz opravdanih razloga; suradnja neposredne žrtve s policijom i nadležnim tijelima kako bi se počinitelj priveo pravdi; neposredna žrtva koja je pridonijela da šteta nastane ili da bude veća nego bi bila ima pravo samo na razmjerno sniženu naknadu;
 • zahtjev za naknadu će se odbiti ili će se naknada umanjiti ako se utvrdi da je žrtva uključena u organizirani kriminal, odnosno zbog njezina udruživanja u zločinačku organizaciju;
 • naknada se može odbiti ili umanjiti i kad bi davanje potpune naknade bilo suprotno načelu pravednosti, morala ili javnom poretku;
 • ponašanje neposredne žrtve imat će se na umu i pri prosudbi prava posredne žrtve na naknadu.

Kako se izračunava iznos naknade?

 • Novčane naknade se računaju s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, podnositelj zahtjeva mora dokazati postojanja zakonskih uvjeta i dokazati da su mu nastali određeni troškovi ili gubici tj. šteta.

Postoji li minimalni iznos naknade?

 • Zakonom nije određen minimalni iznos naknade (zakonom je ograničen maksimalni iznos do kojeg se može ostvariti naknada)

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

 • DA, očekuje se da podnositelj zahtjeva u obrascu navede iznos koji potražuje
 • Upute o izračunu se ne daju, (podnositelj mora dokazati troškove ili gubitke koje potražuje)

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

 • U nekim slučajevima DA u nekim NE sve ovisi iz kojih to drugih izvora se naknada dobila.
 • Primanja na temelju zdravstvenog, mirovinskog ili drugog osiguranja i drugih osnova uračunavaju se u odgovarajuće osnove naknade, tako da se naknada koja se daje žrtvi sastoji od razlike između ukupne naknade na koju na temelju Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (u daljnjem tekstu Zakon) žrtva ima pravo i onog što žrtva prima po jednoj ili više navedenih osnova.
 • Dobrovoljna osiguranja koja plaća neposredna ili posredna žrtva ne uračunavaju se u iznos naknade.
 • Kad žrtva ostvari naknadu neposredno od počinitelja ona će se uračunati u naknadu koju zahtjeva od Republike Hrvatske; kad je naknadom od počinitelja šteta u potpunosti namirena zahtjev će se odbiti; kad je naknadom od počinitelja šteta u potpunosti namirena zahtjev žrtve će se odbiti, ako je postupak dovršen, ali isplata nije još obavljena, donijet će se odluka da se naknada žrtvi ne isplati.
 • Ako je država temeljem ovog Zakona žrtvi već isplatila naknadu, a žrtva ostvari dio ili potpunu naknadu štete od počinitelja, tada država ima pravo regresa od žrtve za iznos glavnice, koji je žrtva ostvarila neposredno od počinitelja, ali najviše do iznosa naknade koju je država žrtvi isplatila.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

 • NE

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

 • Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela ne predviđa dopunsku ili dodatnu naknadu

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Popratna dokumentacija koja se treba dostaviti uz zahtjev navedena je i u samom službeno propisanom obrascu. Uz zahtjev prilaže se: dokaz o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, smrtni list žrtve, potvrda da je kazneno djelo prijavljeno, ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva da nije ostvario naknade priznate Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela po drugoj pravnoj osnovi, medicinska dokumentacija žrtve na temelju koje se traži naknada (bolnička prijava, liječnički nalazi i potvrde, otpusno pismo, izvješće o bolovanju, računi za pružene zdravstvene usluge), računi za uobičajene pogrebne troškove, ostale relevantne potvrde ili isprave koje bi mogle biti od značaja za odluku o naknadi.
 • Navedene isprave se podnose u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

 • U postupku za ostvarivanje naknade po ovom Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela ne plaćaju se upravne pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

 • Tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela temeljem Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, gdje se novčana naknada isplaćuje iz državnog proračuna je „Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela“
 • Ako žrtva potražuje naknadu štete od počinitelja, prijedlog za rješavanje imovinsko pravnog zahtjeva tj. naknadu štete od počinitelja žrtva može potraživati u kaznenom postupku koji se protiv počinitelja vodi pred nadležnim kaznenim sudom.
 • Ali također žrtva može i tužbom potraživati naknadu štete od počinitelja u parnici pred nadležnim parničnim sudom.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

 • Zahtjev za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela temeljem Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela podnosi se Odboru za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela odnosno ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Republika Hrvatska
Ministarstvo pravosuđa
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Ako se naknada štete od počinitelja potražuje putem suda u kaznenom postupku onda se prijedlog za rješavanje imovinsko pravnog zahtjeva tj. naknadu štete predaje nadležnom sudu koji vodi kazneni postupak protiv počinitelja.
 • Naknadu štete od počinitelja žrtva može potraživati i tužbom u parnici koja se predaje nadležnom parničnom sudu.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

 • U postupku po zahtjevu za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela u pravilu NE , ali ovisno o konkretnom slučaju nadležno tijelo „Odbor“ ako je to potrebno radi odlučivanja, iznimno može odrediti da se provede i dokaz saslušanjem stranke, svjedoka ili vještačenje.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

 • Nadležno tijelo će o zahtjevu odlučiti približno u roku 60 dana ako je zahtjev potpun i uredan (ako su dostavljene i pribavljene sve isprave, podaci i dokazi potrebni za odlučivanje), ali u slučaju da je zahtjev nepotpun vrijeme potrebno za odlučivanje o zahtjevu može biti i duže.

Ako sam nezadovoljan s odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

 • Protiv odluke nije dopuštena žalba, ali stranka može pokrenuti upravni spor Upravnom tužbom podnesenom nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

 • Obrazac i informacije dostupni su u svakoj policijskoj postaji, uredima državnog odvjetnika, općinskim i županijskim sudovima, te u elektronskom obliku na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva RH, te općinskih i županijskih sudova.
 • Informacije se mogu i dobiti pozivom na besplatni telefon Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006
 • Policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su osobama koje prema Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela imaju pravo na naknadu od Republike Hrvatske dati informacije o pravu na naknadu i o tijelu kojem se mogu obratiti radi ostvarivanja tog prava.
 • Policija, državno odvjetništvo i Ministarstvo pravosuđa dužni su ovim osobama koje prema ovom Zakonu imaju pravo na naknadu dati potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva, na njihovo traženje dati opće upute i informacije kako ispuniti zahtjev i koja je popratna dokumentacija potrebna.
 • Ministarstvo pravosuđa izradilo je letak na hrvatskom i engleskom jeziku koja sadrži informacije o pravu na naknadu, pretpostavkama i postupku za ostvarivanje tog prava. Letci i obrasci zahtjeva za naknadu objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova na hrvatskom i engleskom jeziku.

Postoji li poseban infotelefon ili posebna internetska stranica u tu svrhu?

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

 • Ako je zahtjev nepotpun, nerazumljiv ili nečitak on neće zbog toga biti odbijen već će podnositelj biti upućen kako da ga ispravi ili dopuni i u tom se smislu radi o pomoći/asistenciji podnositelju zahtjeva
 • Podnositelj zahtjeva može sam angažirati ovlaštenu osobu ili odvjetnika u pripremi zahtjeva ili za zastupanje u postupku (ali o svom trošku)
 • Informacije i pomoć pri ispunjavanju Obrasca zahtjeva za novčanu naknadu žrtve mogu dobiti u svakoj policijskoj postaji, uredima državnog odvjetnika, općinskim i županijskim sudovima ili pozivom na besplatni telefon Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

 • DA

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Koja je uloga pomoćnog tijela?

 • Pomoćno tijelo je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske te podnositelj može podnijeti zahtjev ovom tijelu u ovakvim slučajevima
 • (po našem Zakonu ovi se slučajevi zovu strani prekogranični slučajevi)
 • Ovo pomoćno tijelo će u najkraćem mogućem roku dostaviti zahtjev s prilozima nadležnom tijelu države od koje podnositelj zahtjeva traži naknadu štete, na službenom jeziku te države ili drugom jeziku koji je ta država odredila da će prihvatiti.
 • Ovaj naprijed navedeni zahtjev dostaviti će se na obrascu koji propisuje Europska komisija.
 • Ako tijelo koje je u drugoj državi nadležno za odlučivanje zatraži da se saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili druge osobe obavi u Republici Hrvatskoj, saslušanje obavlja Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji potom dostavlja izvješće o saslušanju tijelu druge države nadležnom za odlučivanje o zahtjevu.
 • Ako tijelo koje je u drugoj državi nadležno za odlučivanje zatraži da se obavi saslušanje uz pomoć tehničkih pomagala, saslušanje se obavlja u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske pod uvjetom da osoba koja će biti saslušana pristane na takovo saslušanje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske kao pomoćno tijelo prevesti će zahtjev na jezik države od koje se naknada traži ili drugi jezik koji je ta država označila kao jezik komunikacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

 • Za slanje zahtjeva u inozemstvo nije potrebno platiti nikakve administrativne ili druge pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Može na način da se zahtjev podnese Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske neposredno ili preporučenom poštom.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

Ako tijelo koja odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

 • Tijelo koje odlučuje ne prevodi zahtjev ni popratnu dokumentaciju i ne snosi troškove prevođenja.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

U postupku po ovom zahtjevu ne plaćaju se administrativne i druge pristojbe

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

 • Ako se Odbor za novčanu naknadu žrtvama odluči pozvati podnositelja zahtjeva na saslušanje ili osobno sudjelovanje u postupku podnositelju zahtjeva će biti nadoknađeni putni troškovi.
 • U pravilu tijekom postupka i pri odlučivanju ne traži se prisutnost podnositelja, a ako je potrebno saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili druge osobe, Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela kao tijelo koje odlučuje može zatražiti od nadležnog tijela druge države članice Europske unije, u kojoj je podnositelj podnio zahtjev za naknadu, da obavi te radnje.
 • Također saslušanje koje bi bilo potrebno u tom postupku, može se obaviti i korištenjem tehničkih pomagala koja uključuju računalnu tehnologiju, elektroničke komunikacijske mreže i druga pomagala za prijenos slike i zvuka, a saslušanje u tom slučaju obavlja Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koje je tijelo koje odlučuje o zahtjevu podnositelja.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

 • Da

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

 • Strana medicinska dokumentacija se priznaje, ali Odbor za novčane naknade žrtvama kaznenih djela kao tijelo koje odlučuje, provjerava i ocjenjuje tu medicinsku dokumentaciju, a po potrebi može odrediti i medicinsko vještačenje.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

 • Ne

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

 • Nadležno tijelo će o zahtjevu odlučiti približno u roku 60 dana ako je zahtjev potpun i uredan (ako su dostavljene i pribavljene sve isprave, podaci i dokazi potrebni za odlučivanje), ali u slučaju da je zahtjev nepotpun vrijeme potrebno za odlučivanje o zahtjevu je duže.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

 • Odluka o zahtjevu biti će napisana na hrvatskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan s odlukom, na koji je način mogu osporavati?

 • Protiv odluke nije dopuštena žalba, ali stranka može pokrenuti upravni spor Upravnom tužbom podnesenom nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

 • Ne

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

 • Da
Posljednji put ažurirano: 25/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Italija

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknada od države može se zatražiti za sva kaznena djela s elementima nasilja počinjena s namjerom protiv osobe, a u svakom slučaju za nezakonito posredovanje i iskorištavanje radne snage definirano u članku 603.a Kaznenog zakona, ali isključujući napad (percosse) i tjelesne ozljede (lesioni) iz članaka 581.i 582. Kaznenog zakona, osim u slučaju otegotnih okolnosti predviđenih člankom 583. (tj. ako ta kaznena djela imaju vrlo ozbiljne posljedice koje su posebno navedene u Zakonu).

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknada se može zatražiti samo za troškove zdravstvene skrbi i pomoći, osim u slučajevima spolnog nasilja ili ubojstva. U tim se slučajevima žrtvama isplaćuje fiksni iznos naknade utvrđen ministarskom odlukom, čak i ako nema troškova zdravstvene skrbi i pomoći koje treba platiti.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Nositelji su prava na naknadu žrtva ili, ako je žrtva preminula, djeca i bračni drug koji nije zakonski rastavljen ili izvanbračni partner, u udjelima koji odgovaraju njihovim nasljednim pravima; ili, u nedostatku tih osoba, srodnici žrtve u uzlaznoj liniji, pod uvjetom da su bili zakonski uzdržavane osobe žrtve u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

U određenim je slučajevima pravo na naknadu ograničeno:

 • ako je žrtva (ili drugi nositelj prava) sudjelovala, namjerno ili grubom nepažnjom, u počinjenju kaznenog djela ili drugih kaznenih djela povezanih s njim u smislu članka 12. Zakona o kaznenom postupku
 • ako je žrtvi izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela iz članka 407. stavka 2. točke (a) Zakona o kaznenom postupku ili za kaznena djela koja se odnose na kršenje zakonodavstva o sprječavanju utaje poreza na dohodak i PDV-a, ili se protiv žrtve u trenutku podnošenja zahtjeva vodi kazneni postupak za bilo koje od tih kaznenih djela.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ako je žrtva preživjela, članovi obitelji žrtve imaju pravo podnijeti tužbu izravno protiv počinitelja (članci 2043. i 2059. Građanskog zakonika) za neizravnu (nematerijalnu) štetu koju su pretrpjeli kao posljedicu ozljede nanesene njihovu srodniku. Međutim, u tom slučaju zakonom koji je na snazi ne propisuje se naknada od strane države (Zakon br. 122/2016 kako je izmijenjen Zakonom br. 167/2017). Zakonodavstvom o žrtvama kaznenih djela nasilja naknada je predviđena samo ako su te osobe nadživjeli članovi obitelji primarne žrtve koja je preminula.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Naknada se može dodijeliti podnositeljima zahtjeva s boravištem u državi članici EU-a koja nije Italija te podnositeljima zahtjeva s boravištem u Italiji.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Žrtva može podnijeti zahtjev za naknadu u Italiji talijanskim tijelima koja odlučuju ako je kazneno djelo počinjeno u Italiji.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, ali zahtjev se mora podnijeti u roku od 60 dana od izdavanja naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), ili od posljednjeg koraka u postupku izvršenja koji je bio neuspješan, ili od datuma pravomoćnosti kaznene presude.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Vidjeti prethodno pitanje.

Zahtjev se mora podnijeti u roku od 60 dana od izdavanja naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih, ili od posljednjeg koraka u postupku izvršenja koji je bio neuspješan, ili od datuma pravomoćnosti kaznene presude.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Kako je prethodno opisano, zahtjevu za naknadu mora se priložiti dokumentacija kojom se dokazuje da je postupak naplate odštete od počinitelja bio neuspješan, ili da je posljednji korak u postupku izvršenja bio neuspješan, ili da je kaznena presuda postala pravomoćna.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Zahtjevu za naknadu mora se priložiti preslika osuđujuće presude za jedno od kaznenih djela predviđenih zakonom ili preslika naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Kako je prethodno navedeno, zahtjev se mora podnijeti u roku od 60 dana od izdavanja naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih, ili od posljednjeg koraka u postupku izvršenja koji je bio neuspješan, ili od datuma pravomoćnosti kaznene presude.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno ili trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Naknada se isplaćuje (podložno svim povoljnijim mjerama koje su već utvrđene drugim zakonskim odredbama za određena kaznena djela) za troškove zdravstvene skrbi i pomoći, osim u slučajevima spolnog nasilja ili ubojstva, u kojem se slučaju žrtvama isplaćuje fiksni iznos naknade, čak i ako nema troškova zdravstvene skrbi i pomoći koje treba platiti.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se u pravilu isplaćuje jednokratno iz Obnovljivog fonda solidarnosti za žrtve kaznenih djela povezanih s mafijom, iznude, lihvarenja i namjernih nasilnih zločina, (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), kojim upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, pri čemu isplaćeni iznos mora biti u okviru financijskih sredstava raspoloživih za tekuću godinu.

U slučaju da su financijska sredstva raspoloživa u relevantnoj godini nedostatna, nositeljima prava na naknadu iz Fonda isplaćuje se dio naknade u toj godini, dok se ostatak isplaćuje u narednim godinama bez dodatnih troškova, kamata ili ponovnih procjena.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se isplaćuje pod uvjetom da žrtva nije sudjelovala, namjerno ili grubom nepažnjom, u počinjenju kaznenog djela ili drugih povezanih kaznenih djela; da žrtva nije pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo iz članka 407. stavka 2. točke (a) Zakona o kaznenom postupku (namjerno uništavanje, pljačka i masovno ubojstvo, sudjelovanje u građanskom ratu, urota u stilu mafije, ugrožavanje javne sigurnosti, ubojstvo, razbojstvo, iznuda, otmica, terorizam, subverzivna urota, oružana urota, posjedovanje eksploziva, reketarenje, droge, uspostava ropstva, dječja prostitucija i pornografija, trgovina ljudima, ropstvo, spolno nasilje, seksualne radnje s maloljetnicima, spolno nasilje u skupini) ili za kaznena djela koja se odnose na kršenje zakonodavstva o sprječavanju utaje poreza na dohodak i PDV-a; i da se protiv žrtve u trenutku podnošenja zahtjeva ne vodi kazneni postupak za bilo koje od tih kaznenih djela.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Dohodak žrtve ne utječe na njezino pravo na naknadu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se isplaćuje pod uvjetom da žrtva nije za isto kazneno djelo primila isplate po bilo kojoj osnovi u ukupnom iznosu većem od 5000,00 EUR iz bilo kojeg javnog ili privatnog izvora.

Kako se izračunava iznos naknade?

Naknada će odgovarati nastalim troškovima u skladu s ograničenjima utvrđenima u relevantnom zakonu i iznosima utvrđenima ministarskom odlukom kojom se taj zakon provodi.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Odlukom od 31. kolovoza 2017. koju je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova (kako je predviđeno u članku 11. stavku 3. Zakona br. 122 od 7. srpnja 2016.) propisuje se sljedeće:


„1. Iznos naknade koja se isplaćuje u skladu s člankom 11. Zakona br. 122 od 7. srpnja 2016. određuje se kako slijedi:

(a) za kazneno djelo ubojstva, fiksni iznos od 7200,00 EUR ili, u slučaju da je ubojstvo počinio bračni drug žrtve, čak i ako su rastavljeni ili razvedeni, ili osoba koja jest ili je bila u osobnom odnosu sa žrtvom, fiksni iznos od 8200,00 EUR, pri čemu se taj iznos može isplatiti samo djeci žrtve;
(b) za kazneno djelo spolnog nasilja iz članka 609.- a Kaznenog zakona, osim u slučaju olakotne okolnosti da je riječ o lakšem kaznenom djelu, fiksni iznos od 4 800,00 EUR;
c) za kaznena djela osim onih iz točaka (a) i (b) isplaćuje se iznos od najviše 3000,00 EUR za troškove zdravstvene skrbi i pomoći.“

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Mora se navesti i dokumentirati ukupni iznos troškova zdravstvene skrbi i pomoći.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Naknada se isplaćuje pod uvjetom da žrtva nije za isto kazneno djelo primila isplate po bilo kojoj osnovi u ukupnom iznosu većem od 5000,00 EUR iz bilo kojeg javnog ili privatnog izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, iako može biti moguće podnijeti naknadne zahtjeve u slučaju dodatnih troškova zdravstvene skrbi; to će procijeniti tijelo koje odlučuje.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjev za naknadu mora podnijeti zainteresirana strana ili drugi nositelji prava u slučaju da je žrtva kaznenog djela preminula, a moraju ga podnijeti osobno ili preko posebnog opunomoćenika (a mezzo di procuratore speciale). Da bi zahtjev bio prihvaćen, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

(a) presliku osuđujuće presude za jedno od kaznenih djela iz članka 11. ili presliku naloga kojim se utvrđuje da je kazneno djelo počinila nepoznata osoba ili više njih;

(b) dokumentaciju kojom se dokazuje da je protiv počinitelja pokrenut postupak izvršenja za odštetu koji je bio neuspješan; to nije nužno ako počinitelj nije identificiran, ili ako je počinitelj podnio zahtjev za pravnu pomoć koju plaća država, te mu je isti odobren, u kaznenom ili građanskom postupku u kojem je utvrđena njegova odgovornost;

(c) izjavu umjesto izjave pod prisegom (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o nepostojanju bilo kakvih zapreka;

(d) liječničku potvrdu u kojoj se navode troškovi zdravstvenih usluga, ili smrtni list žrtve kaznenog djela.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nakon što zaprimi zahtjev, tijelo koje odlučuje mora donijeti odluku „odmah”.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Ne postoji posebni mehanizam. Budući da je riječ o upravnoj odluci, može se osporavati u skladu sa standardnim pravilima koja se primjenjuju na nacionalne upravne mjere koje poduzima isto tijelo.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Pomoćno tijelo pruža sve potrebne informacije. U Italiji je pomoćno tijelo ured javnog tužitelja (procura generale) pri prizivnom sudu (corte d’appello) nadležan za mjesto boravišta podnositelja zahtjeva. Obrasci su priloženi Ministarskoj odluci br. 222 od 23. prosinca 2008. o utvrđivanju pravila u skladu s člankom 7. Zakonodavnog dekreta br. 204 od 9. studenoga 2007. o provedbi Direktive 2004/80/EZ o naknadi žrtvama kaznenih djela (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Ne.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne, tu ulogu obavlja pomoćno tijelo.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Prema saznanju ureda koji dostavlja ove informacije, ne.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Cipar

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti za određeni broj kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s namjerom na područjima pod kontrolom Republike Cipra te navedenih u nacionalnom pravu (npr. teška tjelesna ozljeda, ubojstvo s predumišljajem).

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti za teške tjelesne ozljede ili zdravstvene probleme koji, prema liječničkom mišljenju, zahtijevaju hospitalizaciju i bolovanje u trajanju od najmanje osam dana.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, možete dobiti naknadu ako ste uzdržavani član obitelji žrtve koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela, tj. bračni drug i/ili djeca žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne, naknadu ne možete dobiti ako ste srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, možete dobiti naknadu ako niste državljanin države članice EU-a, pod uvjetom da ste državljanin države članice Vijeća Europe i imate stalno boravište u Republici Cipru ili ste državljanin države koja je potpisnica Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, naknadu ne možete zatražiti od države u kojoj živite ili države čiji ste državljanin za kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a. Naknada se odobrava samo za kaznena djela počinjena na područjima pod kontrolom Republike Cipra.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, kazneno djelo trebate prijaviti policiji u roku od pet dana od datuma kad je počinjeno ili, ako to opravdano nije moguće učiniti u tom roku, u roku od pet dana od trenutka kad je postalo opravdano moguće prijaviti kazneno djelo.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, zahtjev za naknadu mora se podnijeti u roku od dvije godine od kaznenog djela bez obzira na to je li policijska istraga i/ili kazneni postupak u tijeku.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da, prije nego što možete zatražiti naknadu, potrebno je najprije zatražiti naknadu štete od počinitelja, ako je identificiran. Međutim, zahtjev za naknadu mora se podnijeti u roku od dvije godine od počinjenja kaznenog djela bez obzira na to je li postupak protiv počinitelja još uvijek u tijeku.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, i dalje imate pravo na naknadu ako počinitelj nije identificiran niti osuđen. Morate predočiti policijsko izvješće o slučaju u kojem se navodi da počinitelj nije identificiran.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da, rok za podnošenje zahtjeva za naknadu dvije je godine od datuma počinjenja kaznenog djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)

Zdravstvene ustanove i službe pružaju besplatnu zdravstvenu skrb do iznosa od 1709 EUR.

 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno ili trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)

Uključeni su u prethodno navedeni iznos.

 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)

U slučaju trajne nesposobnosti za rad, osigurava se invalidska mirovina. Njezin je iznos jednak postotku smanjenja sposobnosti za rad pomnoženom s punom osnovnom mirovinom dodijeljenom u skladu sa Zakonom o socijalnom osiguranju.

 • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak ili smanjenje radne sposobnosti itd.)

U slučaju privremene nesposobnosti za rad, osigurava se naknada za bolovanje u trajanju do šest mjeseci. Njezin je iznos jednak iznosu pune naknade za bolovanje koja se isplaćuje u skladu sa Zakonom o socijalnom osiguranju.

 • propuštene prilike

Nije primjenjivo.

 • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi

Nije primjenjivo.

 • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu

Nije primjenjivo.

 • ostalo

Nije primjenjivo.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

Nije primjenjivo.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba

Isplaćuje se naknada za troškove pogreba. Njezin je iznos jednak iznosu naknade za troškove pogreba u skladu sa Zakonom o socijalnom osiguranju.

 • troškovi liječenja (na primjer, liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)

Nije primjenjivo.

 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Osigurava se mirovina nadživjelog člana obitelji ili doplatak za siročad. Njezin je iznos jednak iznosu pune osnovne mirovine isplaćene u skladu sa Zakonom o socijalnom osiguranju.

– psihološka trauma:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Nije primjenjivo.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno, ali se invalidska mirovina, mirovina nadživjelog člana obitelji ili doplatak za siročad isplaćuju na mjesečnoj osnovi.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se ne isplaćuje ako ste postali žrtva vlastitog kaznenog djela, uključeni ste u organizirani kriminal ili ste član organizacije koja je uključena u kaznena djela nasilja, čak i ako kazneno djelo nasilja čija ste žrtva nije relevantno ili niste sudjelovali u njegovu počinjenju.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše izglede za dobivanje naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako ne surađujete u potpunosti ili odbijete surađivati s policijom ili drugim nadležnim tijelom.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade izračunava se na način naveden u prethodnom pitanju: „Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?”

Postoji li najmanji i/ili najveći iznos naknade koji se može dodijelit?

Ne postoji najmanji iznos naknade. Najveći iznos koji se može dodijeliti naveden je u prethodnom pitanju: „Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?”

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne, to nije potrebno.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, iznos naknade umanjuje se za sve naknade dobivene iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, ne možete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, ne možete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjevu za naknadu trebate priložiti policijsko izvješće i liječničku potvrdu. Od vas se može zatražiti da dostavite bilo koje ili sve sljedeće dokumente:

 • punomoć / dokaz o ovlaštenju ili odnosa sa žrtvom
 • smrtni list žrtve
 • presliku policijskog izvješća
 • presliku presude / sudske odluke
 • liječnička izvješća i potvrde
 • bolničke račune
 • račune za druge troškove (skrb, pogreb)
 • dohodak (plaća, isplate socijalne pomoći)
 • potvrdu o tome jesu li primljeni relevantni novčani iznosi iz drugih izvora (osiguranje poslodavca, privatno osiguranje)
 • kaznenu evidenciju
 • svu ostalu popratnu dokumentaciju povezanu s vašim predmetom.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Direktor Službe socijalnog osiguranja.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Vaš obrazac zahtjeva možete podnijeti osobno ili ga poslati poštom na sljedeću adresu: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cyprus.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, to nije potrebno.

Koliko je vremena nadležnom tijelu (približno) potrebno da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Postupak traje šest mjeseci od datuma na koji su dostupne sve informacije potrebne za donošenje odluke.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odluku možete osporiti podnošenjem zahtjeva Upravnom sudu u roku od 75 dana od dostave odluke.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrasce zahtjeva i informacije o naknadi možete naći – na grčkom i engleskom jeziku – u uredima Službe socijalnog osiguranja ili na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbe socijalnog osiguranja.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Ne postoji posebna telefonska linija ili internetska stranica za naknadu. Informacije možete dobiti tako da se izravno obratite Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbi socijalnog osiguranja.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć u pogledu postupka koji se odnosi na vaš predmet. Pravna pomoć nije predviđena za pripremu zahtjeva za naknadu koji se podnose ovom tijelu.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Možete dobiti informacije i podnijeti zahtjev za naknadu tako da se izravno obratite Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbi socijalnog osiguranja.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Latvija

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Žrtva ima pravo na državnu naknadu ako je uslijed kaznenog djela počinjenog s namjerom došlo do smrti osobe, ako je žrtva pretrpjela tešku ili umjerenu osobnu ozljedu, ako je bila žrtva bludne radnje ili spolnog zlostavljanja, ako je bila žrtva trgovine ljudima ili ako je zaražena virusom humane imunodeficijencije ili hepatitisom B ili C.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Državnu naknadu možete dobiti ako je kazneno djelo počinjeno s namjerom prouzročilo moralnu štetu, tjelesnu patnju i gubitak imovine.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je smrt žrtve nastupila kao posljedica kaznenog djela, žrtva u kaznenom postupku može biti srodnik preminule osobe (zaručnik/zaručnica, bračni drug, roditelji, djedovi i bake, djeca, unučad, braća i sestre, kao i osobe s kojima je dotična fizička osoba boravila ili živjela u zajedničkom (u neodvojenom) kućanstvu).

Ako je smrt žrtve nastupila kao posljedica kaznenog djela ili je žrtva preminula i nije zatražila državnu naknadu ili je zatražila državnu naknadu, ali je nije dobila, imate pravo primiti državnu naknadu. Međutim, morate zatražiti da vam službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) prizna status žrtve u odgovarajućem kaznenom postupku.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Kao srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve nemate pravo na državnu naknadu ako je žrtva preživjela kazneno djelo. U tom slučaju sama žrtva ima pravo na državnu naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Možete dobiti naknadu ako niste državljanin ni jedne od država članica EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a, imate pravo zatražiti naknadu od države članice EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno izravno ili preko Uprave za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija).

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo morate prijaviti policiji.

Kako biste zatražili državnu naknadu, kazneni postupak u kojem vam je priznat status žrtve mora biti pokrenut odlukom službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Kako biste zatražili naknadu ne morate čekati pravomoćnu odluku službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

Kako bi Uprava za besplatnu pravnu pomoć mogla odobriti ili odbiti plaćanje državne naknade, službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) mora dostaviti sljedeće informacije:

 1. vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela;
 2. kategoriju kaznenog djela, oblik krivnje počinitelja utvrđen u trenutku podnošenja izvješća, datum pokretanja kaznenog postupka i referentnu oznaku kaznenog predmeta;
 3. informacije o osobi kojoj je priznat status žrtve u kaznenom postupku;
 4. informacije o osobi kojoj je priznat status zastupnika žrtve u kaznenom postupku ako žrtva ostvaruje svoja prava preko zastupnika;
 5. prirodu štete prouzročene kaznenim djelom (smrt osobe, težina ozljede, bludne radnje ili spolno zlostavljanje, tragovi trgovine ljudima ili utvrđena zaraza virusom humane imunodeficijencije ili hepatitisom B ili C);
 6. datum zaključka vještaka, broj dokumenta i ime osobe koja je provela vještačenje;
 7. broj osoba kojima je priznat status žrtve u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt osobe i informacije o tim osobama.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne, to niste obvezni učiniti. Dodjela državne naknade ne utječe na pravo žrtve da zatraži naknadu u kaznenom postupku tako da podnese zahtjev za naknadu štete u bilo kojoj fazi kaznenog postupka do početka razmatranja predmeta na prvostupanjskom sudu i u građanskom postupku podnošenjem tužbe sudu ako smatra da joj šteta nije u potpunosti nadoknađena.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na državnu naknadu i ako počinitelj ili supočinitelj nisu identificirani ili ako ne snose kaznenu odgovornost.

Zahtjev za državnu naknadu trebali biste podnijeti tako da uz potrebne informacije priložite izvješće službene osobe koja vodi postupak (policija).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za državnu naknadu morate podnijeti Upravi za pravnu pomoć u roku od jedne godine od dana na koji vam je priznat status žrtve ili ste postali svjesni činjenica na temelju kojih imate pravo to učiniti.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Državna naknada obuhvaća moralnu štetu, tjelesnu patnju ili gubitak imovine prouzročen kaznenim djelom, a pritom se ne razlikuje vrsta štete za koju se isplaćuje državna naknada. Iznos državne naknade utvrđen je u Poveznica se otvara u novom prozoru„Zakonu o državnoj naknadi žrtvama” (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) i temelji se na posljedicama kaznenog djela.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Državna naknada isplaćuje se jednokratno te se njezin iznos prenosi na račun institucije za platni promet utvrđen u zahtjevu.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Kategorija kaznenog djela može utjecati na iznos državne naknade, na primjer, ako je kazneno djelo počinjeno u stanju izražene psihičke uznemirenosti, ako su prijeđene granice nužne samoobrane ili su prekršeni uvjeti pritvaranja. U takvim slučajevima, iznos državne naknade koji je u skladu s posljedicama kaznenog djela umanjuje se za 50 %.

Ako Uprava za pravnu pomoć ne primi zatražene informacije u roku od 15 dana, može odbiti isplatiti državnu naknadu. Odluka o odbijanju plaćanja državne naknade u ovom vas slučaju ne sprječava da nekoliko puta podnesete zahtjev za naknadu Upravi za pravnu pomoć u skladu s postupcima za potraživanje naknade.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše izglede za dobivanje državne naknade i/ili na iznos naknade.

Ako ste naknadu za štetu prouzročenu kaznenim djelom primili od počinitelja ili druge osobe u njegovo ime, iznos državne naknade umanjuje se za iznos već primljene naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o državnoj naknadi žrtvama utvrđeni su ostali kriteriji koji bi mogli utjecati na vaše izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade. Na primjer:

 • ako je kazneno djelo istodobno prouzročilo nekoliko posljedica, iznos državne naknade koji se isplaćuje odgovara iznosu koji se isplaćuje za najtežu posljedicu tog kaznenog djela
 • ako je zbog posljedica kaznenog djela preminulo nekoliko osoba te je nekoliko osoba priznat status žrtve u kaznenom postupku, državna naknada za te žrtve isplaćuje se razmjerno broju žrtava
 • ako je nakon plaćanja naknade službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) još jednoj osobi priznala status žrtve u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt žrtve zbog posljedica kaznenog djela, državna se naknada isplaćuje u iznosu jednakom iznosu koji je isplaćen drugim žrtvama.

Kako se izračunava iznos naknade?

Najviši iznos državne naknade koji se isplaćuje svakoj pojedinačnoj žrtvi kaznenog djela peterostruki je iznos minimalne mjesečne plaće utvrđene u Republici Latviji. Pri izračunavanju iznosa državne naknade uzima se u obzir iznos minimalne mjesečne plaće određene u trenutku u kojem je osobi priznat status žrtve.

Naknada se isplaćuje:

 1. ako je žrtva preminula – 100% iznosa;
 2. ako je žrtva pretrpjela teške tjelesne ozljede ili je kazneno djelo kategorizirano kao silovanje ili seksualno nasilje, bludna radnja ili spolno zlostavljanje ili je dotična žrtva žrtva trgovine ljudima – 70% iznosa;
 3. ako je žrtva pretrpjela umjerene tjelesne ozljede ili je bila žrtva bludne radnje ili spolnog zlostavljanja, osim u slučajevima iz točke 2., ili je žrtva zaražena virusom humane imunodeficijencije, hepatitisom B ili C – 50% iznosa.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najviši iznos naknade peterostruki je iznos minimalne mjesečne plaće utvrđene u Republici Latviji, a najniži iznos državne naknade iznosi 50% najvišeg iznosa državne naknade. Ako se promijeni iznos minimalne mjesečne plaće, mijenja se i iznos državne naknade.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

U zahtjevu za državnu naknadu ne trebate navesti iznos državne naknade jer je on utvrđen Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o državnoj naknadi žrtvama.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Iznos državne naknade neće biti umanjen za naknadu koju primite iz drugih izvora (na primjer od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja).

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne možete dobiti predujam državne naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ako ste dobili državnu naknadu te je pravomoćnom odlukom utvrđeno da ste uslijed kaznenog djela pretrpjeli teške posljedice, možete dobiti iznos koji je jednak razlici između državne naknade i iznosa koji je potrebno isplatiti.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za državnu naknadu nije donesena pravomoćna presuda u kaznenom postupku, zahtjevu za državnu naknadu trebali biste priložiti izvješće službene osobe koja vodi postupak (policije, ureda javnog tužitelja, suda) u kojem se navodi sljedeće:

 1. vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela;
 2. kategorija kaznenog djela, oblik krivnje počinitelja utvrđen u trenutku podnošenja izvješća, datum pokretanja kaznenog postupka i referentna oznaka kaznenog predmeta;
 3. informacije o osobi kojoj je priznat status žrtve u kaznenom postupku;
 4. informacije o osobi kojoj je priznat status zastupnika žrtve u kaznenom postupku;
 5. priroda štete prouzročene kaznenim djelom (smrt osobe, težina ozljede, bludne radnje ili spolno zlostavljanje, tragovi trgovine ljudima ili utvrđena zaraza virusom humane imunodeficijencije ili hepatitisom B ili C);
 6. datum zaključka vještaka, broj dokumenta i ime osobe koja je provela vještačenje;
 7. broj osoba kojima je priznat status žrtve u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt osobe i informacije o tim osobama.

Ako je kazneni postupak bio okončan u trenutku podnošenja zahtjeva za državnu naknadu, tom biste zahtjevu trebali priložiti pravomoćnu odluku službene osobe koja je vodila postupak i nalog za izvršenje ako naknada štete predviđena pravomoćnom odlukom nije plaćena ili je djelomično plaćena.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Postupak preispitivanja zahtjeva za državnu naknadu besplatan je.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete nadležna je Uprava za pravnu pomoć.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kako biste dobili državnu naknadu zahtjev za državnu naknadu morate poslati Upravi za pravnu pomoć na sljedeću adresu: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne morate biti prisutni tijekom postupka obrade vašeg zahtjeva za državnu naknadu i odlučivanja o tome hoće li vam isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Uprava za pravnu pomoć odlučuje hoće li isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena u roku od jednog mjeseca nakon što zaprimi zahtjev za naknadu štete te odluku šalje na adresu iz zahtjeva za naknadu štete.

Ako Uprava za pravnu pomoć ili službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud) od vas zatraži dodatne informacije, razdoblje donošenja odluke obustavlja se do primitka svih traženih informacija.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odluku Uprave za pravnu pomoć o odobrenju ili odbijanju isplate državne naknade možete osporiti u roku od jednog mjeseca od datuma njezina stupanja na snagu tako da podnesete odgovarajući zahtjev Upravi za pravnu pomoć koji će biti proslijeđen Ministarstvu pravosuđa.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Poveznica se otvara u novom prozoruObrazac zahtjeva za državnu naknadu i informacije o tome kako ga ispuniti možete pronaći ovdje:

 • na portalu – Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.latvija.lv/en
 • na internetskim stranicama Uprave za pravnu pomoć – Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng odjeljak „Usluge”
 • u Upravi za pravnu pomoć – Pils laukums 4, Riga (tijekom radnog vremena)
 • od službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud)
 • pozivom na besplatan dežurni telefonski broj za informacije 800001801 (tijekom radnog vremena).

Postoji li posebna telefonska linija za pomoć ili internetske stranice u tu svrhu?

Možete nazvati besplatnu „telefonsku liniju za pomoć žrtvama kaznenog djela” na broj 116006 svaki dan od 7:00 do 22:00 sata na kojem možete dobiti sljedeće:

 • emocionalnu i psihološku potporu za žrtve kaznenih djela
 • informacije o postupovnim pravima žrtava (na primjer, prava u kaznenom postupku, prava na naknadu štete, državnu naknadu itd.), dostupnim uslugama i postojećim uslugama za potporu žrtvama.

Možete se koristiti i internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.cietusajiem.lv/en/.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za državnu naknadu nije vam potrebna pravna pomoć. Uprava za pravnu pomoć pruža potrebnu pomoć u pogledu postupka podnošenja zahtjeva za državnu naknadu.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Udruženje „Skalbes” ima besplatnu „telefonsku liniju za pomoć žrtvama kaznenog djela”, koju možete nazvati na broj 116006 (svakim danom od 7:00 do 22:00), putem koje pruža emocionalnu i psihološku potporu žrtvama kaznenih djela, informacije o postupovnim pravima žrtava (na primjer, prava u kaznenom postupku, prava na naknadu štete, državnu naknadu itd.), dostupnim uslugama i postojećim uslugama potpore žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 12/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Litva

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti u sljedećim slučajevima:

 • ubojstvo je počinjeno s namjerom
 • prouzročene su teške ili lake povrede zdravlja
 • počinjeno je lakše, teško ili vrlo teško kazneno djelo protiv osobne slobode, slobode spolnog samoodređenja ili integriteta žrtve.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti ako ste pretrpjeli tešku ili laku povredu zdravlja.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je posljedica kaznenog djela s elementima nasilja gubitak ljudskog života, bilo koja osoba za koju je sud utvrdio da je pretrpjela materijalnu i/ili nematerijalnu štetu zbog posljedica kaznenog djela s elementima nasilja ima pravo na naknadu.

Ako se isplaćuje predujam naknade, tj. ako se naknada isplaćuje prije okončanja kaznenog postupka, pravo na naknadu dodjeljuje se bračnim drugovima, djeci, usvojenoj djeci, roditeljima, usvojiteljima i uzdržavanim članovima obitelji preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne. Ako je žrtva kaznenog djela s elementima nasilja preživjela, ona je jedina osoba koja ima pravo na naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, ali samo u sljedeća dva slučaja:

 • imate zakonito i uobičajeno boravište u Republici Litvi ili drugoj državi članici Europske unije
 • ta je mogućnost predviđena u međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Litva.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, naknada se dodjeljuje samo za kaznena djela s elementima nasilja koja su počinjena u Republici Litvi.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da. Prije podnošenja zahtjeva za naknadu potrebno je pokrenuti istražni postupak.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, isplatu predujma naknade možete zatražiti i tijekom istražnog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da. Ako naknadu zatražite u okviru uobičajenog postupka, naknada za materijalnu i/ili nematerijalnu štetu mora vam biti dodijeljena sudskom odlukom. Ako zatražite predujam naknade, morate dostaviti presudu ili nalog kojim se potvrđuje vaš status oštećene stranke.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da. U takvim slučajevima morate dostaviti sljedeće:

 • presliku svoje identifikacijske isprave
 • presudu ili nalog kojim se potvrđuje vaš status oštećene stranke
 • dokumente kojima se potvrđuje iznos materijalne štete, ako postoji
 • dokumente kojima se dokazuje brak, obiteljski odnos ili uzdržavanje ako naknadu potražuju srodnici preminule osobe.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu trebali biste predati najkasnije u roku od 10 dana od datuma sudske odluke kojom se nalaže plaćanje naknade štete nastale uslijed kaznenog djela s elementima nasilja. Ako osoba propusti taj rok zbog uvjerljivih razloga, moguće ga je produljiti.

Rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje predujma naknade ne postoji.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvama kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljede (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) Da
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) Da
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) Da
  • propuštene prilike Ne
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, kao što su odvjetnički i sudski troškovi Da
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu Ne
  • ostalo Druga materijalna šteta povezana s počinjenim kaznenim djelom s elementima nasilja koju je utvrdio sud

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve Da

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba Da
 • troškovi liječenja (na primjer, liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) Da, ali samo ako je posljedica kaznenog djela s elementima nasilja gubitak ljudskog života
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike Da, ali samo ako je posljedica kaznenog djela s elementima nasilja gubitak ljudskog života

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnikâ ili ovlaštenih osoba / naknada nadživjelim osobama ako je žrtva preminula. Da, ali samo ako je posljedica kaznenog djela s elementima nasilja gubitak ljudskog života

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se obično isplaćuje jednokratno. U iznimnim se slučajevima naknada može isplaćivati u mjesečnim obrocima, ali ne dulje od jedne godine od datuma odluke o plaćanju naknade štete nastale uslijed kaznenog djela s elementima nasilja.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Prethodno navedene okolnosti važne su samo kad je riječ o predujmu naknade. Naknada se ne dodjeljuje u sljedećim slučajevima:

 • protiv vas je pokrenut kazneni progon za kazneno djelo s elementima nasilja ili u vašoj kaznenoj evidenciji postoji važeća osuđujuća presuda ili osuđujuća presuda u kojoj niste pomilovani za kazneno djelo s elementima nasilja u trenutku kad je predmetno djelo s elementima nasilja počinjeno
 • obvezani ste sudskom odlukom u skladu sa Zakonom Republike Litve o suzbijanju organiziranog kriminala (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas)
 • zloupotrebljavate pravo primanja predujma naknade štete nastale uslijed kaznenog djela s elementima nasilja.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija neće utjecati na pitanje naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Naknada se dodjeljuje na temelju iznosa koji je odredio sud, ali taj iznos ne smije premašiti najviše iznose navedene u nastavku.

Naknada štete isplaćena u obliku predujma izračunava se na temelju dokumenata koje ste dostavili kao dokaz materijalne štete.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Kad je riječ o ubojstvu, najviši iznos naknade za materijalnu štetu ne smije premašiti 3800 EUR, a najviši iznos naknade za nematerijalnu štetu ne smije premašiti 4560 EUR.

Kad je riječ o teškim povredama zdravlja, najviši iznos naknade za materijalnu štetu ne smije premašiti 3040 EUR, a najviši iznos naknade za nematerijalnu štetu ne smije premašiti 3800 EUR.

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja, najviši iznos naknade za materijalnu štetu ne smije premašiti 2280 EUR, a najviši iznos naknade za nematerijalnu štetu ne smije premašiti 3040 EUR.

Ako je naknada štete nastale uslijed kaznenog djela s elementima nasilja isplaćena u obliku predujma, najviši iznosi ne smiju premašiti polovinu prethodno navedenih iznosa.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, trebate navesti iznos tražene naknade koji bi se trebao izračunati na temelju iznosa iz sudske odluke ili podnesene građanske tužbe.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da. Naknada će biti umanjena za iznose koje ste primili kao naknadu štete iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, predujam naknade štete pretrpljene zbog kaznenog djela s elementima nasilja možete dobiti u sljedećim slučajevima:

 • kazneni je postupak u pogledu kaznenog djela s elementima nasilja u tijeku i dotičnoj je osobi priznat status oštećene stranke
 • donesena je sudska odluka kojom je utvrđeno da je kazneno djelo s elementima nasilja počinjeno, ali nije podnesen zahtjev za naknadu štete nastale uslijed tog djela ili zahtjev nije razmotren
 • kazneno djelo s elementima nasilja počinila je osoba protiv koje se ne može pokrenuti kazneni postupak zbog njezine dobi ili međunarodnog imuniteta ili je osoba koja je počinila zločin preminula.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, takva mogućnost nije predviđena.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Kad podnosite zahtjev za naknadu u okviru uobičajenog postupka, zahtjevu biste trebali priložiti sljedeće:

 • presliku svoje identifikacijske isprave
 • prijepis pravomoćne sudske presude kojom se utvrđuje materijalna i/ili nematerijalna šteta nastala uslijed kaznenog djela s elementima nasilja
 • izjavu koju je sastavio sudski izvršitelj u kojoj se navodi da se od počinitelja ne može naplatiti odšteta, osim ako je osoba odgovorna za štetu preminula.

Kad podnosite zahtjev za predujam naknade, trebali biste mu priložiti sljedeće:

 • presliku svoje identifikacijske isprave
 • dokumente kojima se potvrđuje iznos materijalne štete
 • presudu ili nalog kojim se potvrđuje vaš status oštećene stranke ili pravomoćnu sudsku presudu kojom se utvrđuje da je kazneno djelo s elementima nasilja počinjeno ili postupovnu odluku kojom se potvrđuje da provođenje kaznenog postupka nije moguće zbog dobi počinitelja, međunarodnog imuniteta ili smrti
 • dokumente kojima se dokazuje brak, obiteljski odnos ili uzdržavanje ako naknadu potražuju bliski srodnici ili uzdržavani članovi obitelji preminule osobe.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, prihvaćanje i razmatranje zahtjeva besplatni su.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) nadležno je za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Svoj biste zahtjev trebali poslati Ministarstvu pravosuđa Republike Litve (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litva; e-pošta Poveznica se otvara u novom prozorurastine@tm.lt).

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka će biti donesena u roku od jednog mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i svih potrebnih dokumenata Ministarstvu pravosuđa Republike Litve.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Odluke koje donese Ministarstvo pravosuđa Republike Litve možete osporiti pred litavskim Povjerenstvom za upravne sporove (Lietuvos administracinių ginčų komisija) ili Regionalnim upravnim sudom u Vilniusu (Vilniaus apygardos administracinis teismas) u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je odluka priopćena.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Možete ih dobiti od Ministarstva pravosuđa Republike Litve ili jedinica Službe za pravnu pomoć koju jamči država (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) ili ih možete pronaći na internetskim stranicama (vidjeti informacije u nastavku).

Postoji li posebna telefonska linija za pomoć ili internetske stranice u tu svrhu?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://vgtpt.lrv.lt/en/

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, možete podnijeti zahtjev za primarnu pravnu pomoć tijela izvršne vlasti u općini u kojoj imate prijavljeno boravište ili je možete dobiti od jedinica Službe za pravnu pomoć koju jamči država.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Litavsko udruženje za pomoć žrtvama kaznenih djela (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litva);

Caritas Litva (Lietuvos Caritas, Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litva).

Posljednji put ažurirano: 22/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Luksemburg

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknada se može dobiti za bilo koju vrstu kaznenog djela koje je prouzročilo tjelesnu ozljedu ili moralnu štetu uslijed djela počinjenih s namjerom, koja čine actus reus kaznenog djela ili kazneno djelo bludne radnje ili silovanja utvrđeno člancima od 372. do 376. Kaznenog zakonika.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

– za tjelesnu ozljedu / gospodarski gubitak

– za moralnu štetu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve koja je umrla zbog djela počinjenih s namjerom koja čine kazneno djelo i prouzročila su tjelesnu ozljedu koja je dovela do smrti žrtve, a time i znatno utjecala na kvalitetu života (duševna bol zbog gubitka voljene osobe) može podnijeti zahtjev za naknadu ministru pravosuđa ako prethodno nije dobio djelotvornu i odgovarajuću naknadu. Članovi obitelji, bračni drugovi, nevjenčani partneri, životni partneri ili osobe koje su posebno bliske žrtvi mogu dobiti naknadu pod uvjetom da su pretrpjeli nadoknadivu štetu. U načelu, stupanj srodstva nije bitan jer se u obzir uzima samo emocionalni i materijalni život koji se dijelio s izravnom žrtvom. U praksi se neizravnim žrtvama smatraju samo članovi obitelji, odnosno nuklearna obitelj. Nuklearna obitelj je obitelj koju čine dvije punoljetne osobe, bez obzira na to jesu li u braku ili ne, s djecom ili bez djece.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve koja je preživjela djela počinjena s namjerom koja čine kazneno djelo i prouzročila su tjelesnu ozljedu koja je dovela do trajnog invaliditeta ili potpune nesposobnosti za rad u trajanju duljem od mjesec dana te ozbiljno utječu na kvalitetu života može podnijeti zahtjev za naknadu ministru pravosuđa ako prethodno nije dobio djelotvornu i odgovarajuću naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Naknadu mogu zatražiti samo osobe koje zakonito borave u Luksemburgu ili su državljani države članice Europske unije ili Vijeća Europe i koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela zakonito boravile u Luksemburgu ili su žrtve trgovine ljudima. U suprotnom, naknada se ne može dodijeliti.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Svaka osoba koja ima zakonito i uobičajeno boravište u Luksemburgu, međutim bila je žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom u drugoj državi članici Europske unije, ima pravo zatražiti naknadu koja se isplaćuje iz proračuna Luksemburga ako nema pravo na naknadu od te druge države.

U skladu sa Zakonom od 12. ožujka 1984. o naknadi za određene žrtve kaznenih djela kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda morate ispunjavati sljedeće uvjete:

 • žrtva mora imati zakonito i uobičajeno boravište u Luksemburgu ili biti državljanin države članice Europske unije ili Vijeća Europe. Osim toga, u vrijeme počinjenja kaznenog djela žrtva je morala zakonito boraviti u Luksemburgu ili biti žrtva kaznenog djela iz članka 382.-1. Kaznenog zakonika.
 • Pretrpljena šteta mora biti posljedica djela počinjenih s namjerom koja čine kazneno djelo.
 • Mora postojati tjelesna ozljeda, a ne samo materijalna šteta (što isključuje, na primjer, naknadu za običnu krađu).
 • Ozljeda mora ozbiljno narušiti vašu kvalitetu života, što može biti posljedica gubitka ili smanjenja prihoda, povećanih troškova ili izvanrednih izdataka, nesposobnosti za rad, gubitka godine školovanja, tjelesnog oštećenja ili narušenog mentalnog zdravlja, moralne štete ili unakaženja, ili tjelesne ili mentalne patnje. Ako ste žrtva kaznenog djela iz članaka od 372. do 376. Kaznenog zakonika, ne morate dokazivati tjelesno ili mentalno oštećenje jer se u tom slučaju pretpostavlja da ono postoji.
 • Država isplaćuje naknadu samo ako ni na koji drugi način ne možete dobiti djelotvornu i odgovarajuću naknadu.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, žrtva ne mora kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi mogla zatražiti naknadu.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, ministar pravosuđa može donijeti odluku o dodjeli naknade prije nego što se donese odluka u kaznenom postupku.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako je počinitelj identificiran i protiv njega ste podnijeli tužbeni zahtjev za naknadu štete kao oštećena stranka u kaznenom postupku, morate pričekati ishod tog zahtjeva. Možete podnijeti zahtjev za naknadu ministru pravosuđa samo ako je počinitelj nesolventan.

Ministar pravosuđa može naložiti potpuni ili djelomični povrat naknade ili predujma koji vam je naknadno isplaćen kao djelotvorna naknada ili odšteta za ozljedu.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Počinitelj nije identificiran

Ako počinitelj nije identificiran, naknadu možete zatražiti slanjem zahtjeva ministru pravosuđa. Taj zahtjev mora biti napisan na francuskom, njemačkom ili luksemburškom jeziku te mora sadržavati datum, mjesto i točnu prirodu djela kojih ste bili žrtva. Kako biste potkrijepili svoj zahtjev, tom se dopisu moraju priložiti popratni dokumenti za djela i ozljedu koje ste pretrpjeli. Osim toga, morate ispunjavati uvjete utvrđene u članku 1. Zakona od 12. ožujka 1984. o naknadi za određene žrtve kaznenih djela kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda.

Počinitelj nije osuđen

Kako biste imali pravo na naknadu, počinitelj u pravomoćnoj presudi mora biti proglašen krivim. Ministar pravosuđa može, na temelju mišljenja koje izdalo Povjerenstvo za žrtve (Commission victime), naložiti potpuni ili djelomični povrat naknade ili predujma. Ministar može donijeti istu odluku ako je predujam plaćen, a naknadno se ispostavi da naknada nije bila opravdana.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev se mora podnijeti u roku od dvije godine od počinjenja predmetnih djela. Ako je protiv počinitelja pokrenut kazneni progon, rok se produljuje i istječe dvije godine nakon pravomoćne odluke suda koji odlučuje u tom kaznenom predmetu. Ako, nakon što je odluka u kaznenom postupku postala pravomoćna, dobijete odluku o vašoj privatnoj tužbi za naknadu štete, taj se rok produljuje i istječe dvije godine nakon što sudska odluka o vašem zahtjevu za naknadu štete postane pravomoćna. Međutim, ako ste maloljetnik, rok zastare ne počinje teći do datuma kada postanete punoljetni ako su za predmetne radnje propisane kaznene sankcije ili su te radnje predviđene i kažnjive na temelju članaka 372., 373., 375., 382.‑1. i 382.‑2., 400., 401.a, 402., 403. ili 405. Kaznenog zakonika.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom su obuhvaćeni:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

tjelesna ozljeda (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja koji proizlaze iz ozljede (medicinska skrb – bolničko i izvanbolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno skrb i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajne ozljede (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće)
 • izgubljeni prihodi tijekom i nakon medicinske skrbi (uključujući izgubljene prihode te gubitak sposobnosti za ostvarivanje prihoda ili smanjenje naknada itd.)
 • gubitak prilika za profesionalno napredovanje
 • izdaci koji proizlaze iz sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, kao što su pravni i drugi troškovi
 • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu

narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

tjelesna ozljeda (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (npr. terapija za člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak naknada ili prilika za profesionalno napredovanje

narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe u slučaju smrti žrtve.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno, a ne u obliku anuiteta. Međutim, ako se u propisno potkrijepljenim slučajevima ukaže potreba za tim, ministar pravosuđa može podnositelju zahtjeva dodijeliti predujam za razdoblje tijekom kojeg se zahtjev ispituje. Osim toga, ako je naknada isplaćena žrtvi, a kasnije se ozljeda znatno pogorša, žrtva može podnijeti zahtjev za dodatnu naknadu u roku od pet godina od isplate glavne naknade.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se može odbiti ili umanjiti zbog ponašanja žrtve u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Svaka žrtva kojoj je nanesena ozljeda i ispunjuje uvjete iz članka 1. Zakona od 12. ožujka 1984. o naknadi za određene žrtve kaznenih djela kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda može zatražiti naknadu od države, bez obzira na svoju financijsku situaciju, pod uvjetom da nije dobila djelotvornu i odgovarajuću naknadu ili odštetu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se može odbiti ili umanjiti s obzirom na vaš odnos s počiniteljem.

Kako se izračunava iznos naknade?

Povjerenstvo za žrtve u svojem mišljenju navodi je li zahtjev opravdan i iznos naknade koju bi trebalo dodijeliti. Taj se iznos konkretno temelji na tome koliko je ozbiljno narušena kvaliteta života žrtve. Ministar pravosuđa zatim odlučuje hoće li dodijeliti naknadu te određuje iznos.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najveći iznos naknade koji ministar pravosuđa može dodijeliti ne može biti veći od gornje granice koja se svake godine određuje uredbom Velikog vojvode Luksemburga. Ta je gornja granica za 2017. određena na 63 000 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Podnositelji zahtjeva u Luksemburgu ne moraju ispuniti posebni obrazac za naknadu. Trebate samo napisati dopis i navesti datum, mjesto i točnu prirodu djela te priložiti dokumente u potporu zahtjevu.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Država plaća naknadu samo ako žrtva ne može dobiti djelotvornu i odgovarajuću naknadu na neki drugi način, npr. od počinitelja, iz sustava socijalne sigurnosti ili iz osobnog osiguranja. Povjerenstvo za žrtve može uzeti u obzir bilo koju naknadu koju ste zbog gubitaka dobili iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako se u propisno potkrijepljenim slučajevima ukaže potreba za tim, ministar pravosuđa može dodijeliti predujam za razdoblje tijekom kojeg se zahtjev ispituje.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ako je naknada dodijeljena, a kasnije se ozljeda znatno pogorša, može se podnijeti zahtjev za dodatnu naknadu. Taj se zahtjev mora podnijeti u roku od pet godina od datuma isplate glavne naknade.

Takva dodatna naknada ne može biti veća od najvećeg iznosa od 63 000 EUR umanjenog za iznos prethodno dodijeljene naknade.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Kako biste potkrijepili svoj zahtjev, vašem dopisu moraju se priložiti popratni dokumenti za djela i ozljedu koju ste pretrpjeli.

Ti su dokumenti, među ostalim:

 • preslika pritužbe (policijske prijave) ili dokaza o zahtjevu za naknadu štete podnesenom u svojstvu oštećene stranke u kaznenom postupku
 • preslika presude u kaznenom postupku
 • odluka o imovinskopravnom zahtjevu za naknadu štete
 • dokaz o šteti liječničke potvrde u kojima se navode priroda pretrpljenih ozljeda, trajanje nesposobnosti za rad i, prema potrebi, priroda posljedica i trajnog invaliditeta
 • dokaz o troškovima liječenja koji proizlaze iz ozljede (medicinska skrb, bolničko i izvanbolničko liječenje itd.)
 • dokaz o članstvu u organizaciji socijalne sigurnosti
 • dokaz o iznosu bilo koje naknade primljene u okviru sustava socijalne sigurnosti
 • preslika police osiguranja
 • dokaz o iznosu bilo koje naknade koju je isplatilo osiguravajuće društvo
 • dokaz o izgubljenim prihodima tijekom i nakon medicinske skrbi.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Luksemburško Ministarstvo pravosuđa
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Telefon: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Telefaks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@mj.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mj.public.lu/

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Luksemburško Ministarstvo pravosuđa
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Telefon: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Telefaks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@mj.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mj.public.lu/

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Povjerenstvo za žrtve mora pozvati žrtvu da prisustvuje saslušanju. Ako je žrtva prisutna, Povjerenstvo će saslušati njezin opis djela i pretrpljene štete. To je saslušanje zatvoreno za javnost i možete zatražiti pomoć odvjetnika.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministar pravosuđa donijet će odluku u roku od šest mjeseci od podnošenja vašeg zahtjeva za naknadu.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako žrtva nije zadovoljna odlukom ministra pravosuđa u dijelu koji se odnosi na načelo ili dodijeljeni iznos, može podnijeti tužbu protiv države, koju predstavlja ministar pravosuđa Ta se tužba mora podnijeti Okružnom sudu (tribunal d’arrondissement) u Luxembourgu ili Diekirchu, ovisno o odabiru podnositelja zahtjeva.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Informacije o postupku podnošenja zahtjeva može pružiti:

Ministarstvo pravosuđa
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Telefon: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Telefaks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@mj.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mj.public.lu/

Osim toga, Služba za primanje stranaka i pravne informacije (Service d’Accueil et d’Information juridique) i Služba za potporu žrtvama (Service d’aide aux victimes) pri Središnjoj službi za socijalnu pomoć (Service central d’assistance sociale) pružaju pomoć i savjete pri podnošenju zahtjeva.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Internetske stranice:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Svatko tko može dokazati da nema dovoljno sredstava može primiti besplatnu pravnu pomoć, u skladu s uvjetima utvrđenima zakonom. Može vam biti dodijeljen odvjetnik koji će vam pružiti pravni savjet ili vas zastupati na sudu, pri čemu troškove snosi država. Svatko se može za savjet obratiti tijelima koja pružaju pravne informacije i savjete ili usluge mirenja. Za besplatne pravne informacije možete se obratiti Službi za primanje stranaka i pravne informacije.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Service d’aide aux victimes (Služba za potporu žrtvama), Service central d’assistance sociale (Središnja služba za socijalnu pomoć)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 58 21-627 / 628
Mobilni telefon: (+352) 621 32 65 95

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruscas-sav@justice.etat.lu

Service d’Accueil et d’Information juridique (Služba za primanje stranaka i pravne informacije):

u Luxembourgu,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 22 18 46

u Diekirchu,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Telefon: (+352) 80 23 15

u Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Telefon: (+352) 54 15 52

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Mađarska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Za kazneno djelo s elementima nasilja počinjeno s namjerom protiv fizičke osobe.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Za ozljede (tjelesne ili mentalne) čije liječenje traje dulje od osam dana.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da. Osim žrtve, naknadu mogu dobiti srodnici žrtve u uzlaznoj i silaznoj liniji, usvojitelji ili udomitelji, usvojena ili udomljena djeca te bračni drug ili registrirani partner ako su živjeli sa žrtvom u istom kućanstvu u vrijeme počinjenja kaznenog djela, kao i uzdržavani članovi obitelji žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, smrt žrtve nije uvjet za naknadu uzdržavanim članovima obitelji ili drugim nositeljima prava.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, ako zakonito boravite u EU-u ili ako ste žrtva trgovine ljudima.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknada se može zatražiti samo za kaznena djela počinjena na državnom području Mađarske. Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj zemlji, možete podnijeti svoj zahtjev za naknadu u Mađarskoj. U tim slučajevima mađarska tijela poslat će zahtjev državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, pokrenut kazneni postupak za počinjeno kazneno djelo uvjet je za naknadu.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, naknada se može zatražiti odmah po pokretanju kaznenog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, može se podnijeti takav zahtjev. U takvim slučajevima opseg štete, uzročno-posljedična veza između štete i predmetnog djela te potreba za naknadom moraju biti potkrijepljeni dokazima.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Naknada se može zatražiti u roku od tri mjeseca od počinjenja kaznenog djela. Rok zastare za podnošenje zahtjeva iznosi pet godina od počinjenja kaznenog djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

 • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
  • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
  • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
  • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo
 • narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):
  • bol i patnja žrtve

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

 • materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):
  • troškovi pogreba
  • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
  • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike
 • narušeno mentalno zdravlje:
  • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Može se zatražiti da se naknada isplati jednokratno ili u obliku mjesečne rente.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Žrtva nema pravo na naknadu koju isplaćuje država ako je u pravomoćnoj sudskoj odluci utvrđeno da je njezino ponašanje pridonijelo počinjenom kaznenom djelu ili je bilo uzrok kaznenog djela, ili pak da je šteta prouzročena protupravnim postupanjem. Ostali razlozi za isključivanje uključuju odbijanje svjedočenja, odbijanje obveze suradnje ili nepodnošenje privatnog prijedloga.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pravo na naknadu imaju samo socijalno ugrožene žrtve. Žrtva ima status socijalno ugrožene žrtve ako njezin mjesečni neto dohodak (dohodak po osobi, u slučaju osoba koje žive u istom kućanstvu) za 2018. nije premašio iznos od 226 328 HUF ili ako prima druge socijalne naknade utvrđene u zakonodavstvu. Kad je riječ o žrtvama terorističkih djela, iznos njihova dohotka ne uzima se u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Najveći je iznos naknade petnaesterostruki osnovni iznos (113 164 HUF), što za 2018. iznosi 1 697 460 HUF. Iznos jednokratne naknade je sljedeći: 100 % štete koja ne premašuje peterostruki osnovni iznos, peterostruki osnovni iznos uvećan za 75 % dijela koji premašuje peterostruki osnovni iznos za štetu od peterostrukog do desetorostrukog osnovnog iznosa te osnovni iznos uvećan 8,75 puta i dodatno uvećan za 50 % dijela koji premašuje peterostruki osnovni iznos za štetu koja premašuje desetorostruki osnovni iznos. Iznos naknade u obliku rente jest sljedeći: 75 % izgubljenih prihoda potkrijepljenih dokazima ako je žrtva mlađa od 18 godina ili ovisi o pomoći drugih te 50 % izgubljenih prihoda potkrijepljenih dokazima ako žrtva ne ovisi o pomoći drugih.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos ne postoji. Najveći je iznos naknade petnaesterostruki osnovni iznos (113 164 HUF), što za 2018. iznosi 1 697 460 HUF. Najveći je mjesečni iznos naknade koji se može zatražiti u obliku rente osnovni iznos, koji je za 2018. utvrđen na 113 164 HUF.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Iznos odštete mora se navesti u zahtjevu. Od iznosa naknade moraju se oduzeti svi iznosi primljeni iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Država će nadoknaditi iznos odštete potkrijepljen dokazima, čak i ako se povrat tog iznosa može ostvariti iz drugih izvora. Ako se povrat iznosa odštete poslije ostvari iz drugih izvora, predujam se mora vratiti.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ne, naknada se može dodijeliti samo jedanput.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Potvrdu o pokretanju kaznenog postupka, ako ju je moguće pribaviti (policija, sud, ured javnog tužitelja)
 • Dokumente kojima se potkrepljuje status socijalno ugrožene osobe (potvrde o dohotku osoba koje žive u istom kućanstvu)
 • Iznos štete pretrpljene zbog kaznenog djela

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, podnošenje je zahtjeva besplatno.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Službe za potporu žrtvama pri državnom uredu u Budimpešti ili županijskim državnim uredima.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se može podnijeti bilo kojem okružnom uredu (pomoćna tijela) ili izravno tijelu koje odlučuje (državni ured u Budimpešti ili županijski državni uredi).

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Rok za obradu zahtjeva iznosi najviše 60 dana.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv prvostupanjske odluke može se podnijeti žalba o kojoj, kao drugostupanjsko tijelo, odlučuje Ministarstvo pravosuđa. Protiv odluke koju je u drugom stupnju donijelo Ministarstvo pravosuđa može se pokrenuti upravni postupak pred sudom.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 na mađarskom i engleskom jeziku.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, na temelju Zakona LXXX. o pravnoj pomoći iz 2003.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pomoć pri ostvarivanju svojih interesa možete dobiti u bilo kojem od ureda službe za potporu žrtvama, gdje će savjetnici za potporu žrtvama zainteresiranim stranama pružiti praktičnu pomoć (na primjer pomoć pri ispunjavanju zahtjeva, pružanje informacija). Žrtve se mogu obratiti i organizacijama civilnog društva (na primjer Bijeli prsten (Fehérgyűrű), Pomoć mađarskih baptista (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Malta

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Vrste kaznenih djela za koje možete dobiti naknadu obuhvaćaju silovanje uz primjenu sile, poticanje maloljetnika na prostituciju, namjerno počinjeno ubojstvo, teške tjelesne ozljede ili podmetanje požara opasno po život.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti za bilo kakvu štetu nastalu uslijed bilo kojeg prethodno navedenog kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Možete dobiti naknadu ako ste srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela. „Uzdržavani članovi obitelji” su osobe koje je preminula žrtva uzdržavala i osobe koje su imale zakonsko pravo na to da ih uzdržava preminula žrtva.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne možete dobiti naknadu ako ste srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Ne možete dobiti naknadu ako niste državljanin ni jedne od država članica EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U ovom slučaju možete tražiti naknadu tako da pružite svu potrebnu i razumnu pomoć te informacije potrebne u te svrhe.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, kazneno djelo najprije morate prijaviti policiji kako biste mogli zatražiti naknadu.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne morate nužno pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što zatražite naknadu.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Naknadu biste trebali najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na naknadu čak i ako počinitelj nije identificiran ni osuđen. Kao dokaz trebate predočiti policijsko izvješće.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Naknadu trebate zatražiti u roku od jedne godine od trenutka kad je kazneno djelo počinjeno.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo – po vlastitoj procjeni službenika za obradu zahtjeva

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve – po vlastitoj procjeni službenika za obradu zahtjeva

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer, liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Po vlastitoj procjeni službenika za obradu zahtjeva.
– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Po vlastitoj procjeni službenika za obradu zahtjeva.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno, a ne u obliku obročnih isplata. Međutim, službenik za obradu zahtjeva može dodijeliti predujam i odgoditi dodjeljivanje konačnog iznosa ako je konačna liječnička procjena štete odgođena.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Službenik za obradu zahtjeva može uskratiti ili umanjiti iznos naknade ako smatra da:

 1. podnositelj zahtjeva nije pravodobno poduzeo sve razumne mjere kako bi policiju ili drugo tijelo ili osobu koju službenik za obradu zahtjeva smatra primjerenom obavijestio o okolnostima kaznenog djela za predmetnu svrhu; ili
 2. podnositelj zahtjeva nije surađivao s policijom ili s bilo kojim drugim tijelom kako bi počinitelja priveo pravdi; ili
 3. podnositelj zahtjeva nije pružio svu razumnu pomoć službeniku za obradu zahtjeva ili bilo kojem drugom tijelu ili osobi u pogledu zahtjeva; ili
 4. ponašanje podnositelja zahtjeva prije, tijekom ili poslije događaja zbog kojeg se traži naknada ne opravdava potpunu ili bilo kakvu naknadu; ili
 5. karakter podnositelja zahtjeva kako je prikazan u osuđujućoj presudi ili u dokazima dostupnima službeniku za obradu zahtjeva ne opravdava potpunu naknadu ili naknadu bilo kojeg drugog potpunog iznosa; ili
 6. žrtva je zajednički ili djelomično odgovorna za pretrpljenu štetu; ili
 7. ponašanje, karakter ili način života žrtve to opravdavaju.

Naknada neće biti isplaćena u sljedećim slučajevima:

 1. šteta prouzročena kaznenim djelom nastala je prije 1. siječnja 2006.;
 2. službenik za obradu zahtjeva smatra da počinitelj kaznenog djela nije u financijski iznimno nepovoljnom položaju ili je utvrđeno da je ishod sudskog postupka u kojem se traži naknada nepovoljan;
 3. službenik za obradu zahtjeva smatra da podnositelj zahtjeva nije pružio svu razumnu pomoć i informacije potrebne u skladu s propisima;
 4. podnositelj zahtjeva odgovoran je za štetu prouzročenu kaznenim djelom zbog izazivanja počinjenja kaznenog djela ili drugih radnji.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija može utjecati na iznos naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne postoje drugi kriteriji osim prethodno navedenih.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade izračunava se diskrecijskom procjenom.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Nijedno plaćanje nijednom podnositelju zahtjeva ne smije premašiti iznos od dvadeset tri tisuće tristo eura (23 300 EUR) i taj se iznos ne premašuje ni u slučajevima u kojima je podneseno više od jednog zahtjeva za isto kazneno djelo.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, od vas se očekuje da u obrascu navedete iznos i možete dobiti upute o tome kako ga izračunati ili o drugim elementima.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Naknada koju vam isplati tijelo može biti umanjena za iznos naknade koju ste zbog gubitka dobili iz drugih izvora.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Službenik za obradu zahtjeva ima pravo poduzeti sve mjere koje smatra primjerenima u pogledu upravljanja novcem koji se dodjeljuje kao naknada.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Dopunska ili dodatna naknada ne može vam biti dodijeljena nakon donošenja glavne odluke.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Potrebni su sljedeći dokumenti:

 • punomoć / dokaz o punomoći ili odnosu sa žrtvom
 • smrtni list žrtve
 • preslika policijskog izvješća
 • preslika presude / sudske odluke
 • liječnička izvješća i potvrde
 • bolnički računi
 • računi drugih troškova (skrb, pogreb)
 • dohodak (plaća, uplate socijalne skrbi / pomoći)
 • potvrda o tome jesu li ili nisu primljeni doprinosi iz drugih izvora (osiguranje poslodavca, privatno osiguranje)
 • kaznena evidencija podnositelja zahtjeva
 • izjava u kojoj podnositelj zahtjeva potvrđuje da nije primio naknadu ni od kojeg drugog tijela – svi drugi relevantni dokumenti u skladu s okolnostima.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

U ovakvom slučaju nije potrebno platiti administrativne niti druge pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Nadležno tijelo za odlučivanje službenik je za obradu zahtjeva iz ureda javnog tužitelja.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Svoj biste zahtjev trebali poslati Ministarstvu pravosuđa na adresu Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne trebate biti prisutni.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Jedan do dva mjeseca ovisno o okolnostima.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Nije moguće osporiti odluku.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Možete ih dobiti od Ministarstva pravosuđa ili na sljedećim internetskim stranicama: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Postoji li posebna telefonska linija za pomoć ili internetske stranice u tu svrhu?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://vso.org.mt/

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da, možete dobiti pravnu pomoć.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://vso.org.mt/

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Nizozemska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Za sva kaznena djela s elementima nasilja počinjena s namjerom, odnosno za napad, prijetnje nasiljem i/ili oružjem, teško ubojstvo, ubojstvo, oružanu pljačku i kaznena djela protiv spolne slobode s elementima nasilja (bludne radnje i silovanje). Naknadu mogu dobiti i nadživjeli srodnici žrtve ubojstva iz nehaja.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Iznos plaćanja namijenjen je za nadoknađivanje vaše boli i patnje te troškova liječenja ozljede koju ste zadobili tijekom kaznenog djela ili neostvarenih prihoda zbog prouzročene nesposobnosti za rad. Nije namijenjen za potpuno nadoknađivanje štete, nego je riječ o fiksnom, jednokratnom iznosu koji se isplaćuje kao doprinos podmirivanju troškova štete koju ste pretrpjeli.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, možete dobiti naknadu ako ste bračni drug ili registrirani partner, roditelj, dijete, brat ili sestra preminule žrtve. Imate pravo na naknadu za traumu koje ste preživjeli kao nadživjeli srodnik, troškove pogreba koje snosite te gubitak sredstava za uzdržavanje zbog gubitka dohotka preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven) može dodijeliti naknadu ako je osobi narušeno mentalno zdravlje jer je svjedočila kaznenom djelu s elementima nasilja ili ako posljedice kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog protiv srodnika izravno utječu na nju.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, ako je kazneno djelo kojeg ste žrtva počinjeno na državnom području Nizozemske.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja može dodijeliti naknadu samo u pogledu kaznenog djela počinjenog na državnom području Nizozemske.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, kazneno djelo ne morate najprije prijaviti policiji kako bi Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja obradio vaš zahtjev. Međutim, prijavljivanje kaznenog djela i naknadna kaznena istraga u praksi su važni za potkrjepljenje zahtjeva. Ako kazneno djelo nije prijavljeno, mora biti moguće utvrditi vjerodostojnost zahtjeva na temelju drugih objektivnih izjava. „Objektivno” se u ovom slučaju odnosi na informacije primljene iz pouzdanih i nepristranih izvora.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne. Međutim, u određenim slučajevima Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja može smatrati da je potrebno pričekati dovršetak policijske istrage ili okončanje kaznenog postupka kako bi se utvrdila vjerodostojnost vašeg zahtjeva.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da. Kad je riječ o dokazivanju vjerodostojnosti, takvi zahtjevi podliježu istim uvjetima kao i zahtjevi u slučajevima u kojima je počinitelj poznat.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da. Zahtjev morate podnijeti Fondu za naknade za kaznena djela s elementima nasilja u roku od deset godina od datuma počinjenja kaznenog djela. Kad je riječ o nadživjelom srodniku, to razdoblje počinje od datuma smrti žrtve.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

Plaćanje Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja ne odnosi se na konkretne gubitke. Riječ je o fiksnom, jednokratnom iznosu namijenjenom za nadoknađivanje vaše boli i patnje te troškova liječenja ozljede koju ste zadobili tijekom kaznenog djela ili neostvarenih prihoda zbog prouzročene nesposobnosti za rad.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

Da.

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer, liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Kad je riječ o nadživjelim srodnicima, plaćanje je predviđeno i kao naknada za bol i patnju (trauma prouzročena smrću srodnika), nastale troškove liječenja, na primjer za liječenje narušenoga mentalnog zdravlja zbog smrti srodnika, i/ili neostvarene prihode zbog prouzročene nesposobnosti za rad. Moguće je izvršiti zasebnu isplatu naknade za troškove pogreba i gubitak sredstava za uzdržavanje zbog gubitka dohotka preminule osobe.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Da.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Isplaćuje se jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Kako biste imali pravo na isplatu od Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja, važno je da vi niste krivi za kazneno djelo. Drugim riječima, ne smijete biti počinitelj kaznenog djela ili sudjelovati u kaznenom djelu. Ako ste sudjelovali u kaznenom djelu, Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja mogao bi odbiti vaš zahtjev ili umanjiti iznos plaćene naknade.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše pravo na dobivanje naknade za pretrpljenu štetu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • Morali ste pretrpjeti ozbiljnu štetu uslijed kaznenog djela. Ozbiljnom se štetom smatra tjelesna ozljeda i/ili narušeno mentalno zdravlje s ozbiljnim dugotrajnim ili trajnim zdravstvenim posljedicama.
 • Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja dodijelit će vam naknadu samo ako vam šteta koju ste pretrpjeli nije ili neće biti nadoknađena na drugi način, na primjer ako vam je ne nadoknadi počinitelj kaznenog djela ili osiguravajuće društvo.
 • Isto tako, nije moguće podnijeti zahtjev u pogledu kaznenih djela počinjenih prije 1973.

Kako se izračunava iznos naknade?

Razina plaćanja obično se temelji na težini štete koju ste pretrpjeli ili na okolnostima kaznenog djela.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja utvrdio je šest kategorija štete od kojih svaka ima fiksni iznos naknade. Prva kategorija obuhvaća pravo na isplatu u iznosu od

1000,00 EUR, a šesta na isplatu u iznosu od 35 000,00 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, ako se ta naknada odnosi na bol i patnju, troškove liječenja i neostvarene prihode.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja može vam isplatiti predujam naknade u obliku privremenog plaćanja. To je moguće pod uvjetom da zahtjev ispunjuje pravne zahtjeve (tj. sa sigurnošću je utvrđeno da imate pravo na isplatu) i da Fond ne može donijeti konačnu odluku u kratkom roku. Zahtjev za predujam bit će obrađen samo ako ga podnesete u pisanom obliku i objasnite zašto vam je predujam potreban i hitan, na primjer ako nemate dovoljno sredstava za liječenje zadobivene ozljede. Sama činjenica da ste u teškoj financijskoj situaciji nije opravdan razlog za dodjeljivanje predujma.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Možete podnijeti dodatni zahtjev ako se nakon primitka odluke kojom vam se dodjeljuje naknada utvrdi da je šteta mnogo ozbiljnija od one na kojoj se temelji odluka o prvom zahtjevu. Nadživjeli srodnik može podnijeti dodatan zahtjev samo za troškove pogreba i gubitak sredstava za uzdržavanje.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Ispunjeni obrazac za naknadu
 • presliku identifikacijskog dokumenta
 • ako postoje: policijsko izvješće, presudu
 • sve medicinske informacije o ozljedi
 • ako je primjenjivo: druge dokumente zatražene u obrascu.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Fondu za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Najviše 26 tjedana.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Možete podnijeti pisani prigovor odboru Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) u roku od šest tjedana. U prigovoru morate navesti s kojim se točkama odluke ne slažete i zašto. Svoj prigovor možete poslati na:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Postoji li posebna telefonska linija za pomoć ili internetske stranice u tu svrhu?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Subvencionirana pravna pomoć nije dostupna. Međutim, možete dobiti savjete i potporu od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland) na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Potpora žrtvama Nizozemska: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Austrija

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. br. 288/1972, naknada se dodjeljuje pojedincima kad je vjerojatno da su pretrpjeli tjelesnu ozljedu ili im je narušeno zdravlje kao posljedica nezakonitog djela počinjenog s namjerom za koje je predviđena kazna zatvora dulja od šest mjeseci na datum donošenja odluke.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Za nezakonito djelo počinjeno s namjerom za koje je predviđena kazna zatvora dulja od šest mjeseci, a čija je posljedica tjelesna ozljeda ili narušeno zdravlje.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da. Pravo na naknadu imaju članovi obitelji koji su bili uzdržavani članovi obitelji preminule osobe prema građanskom pravu (djeca, bračni drug).

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, ako je žrtva ozbiljno ozlijeđena. Kazneno djelo moralo je prouzročiti šok za člana obitelji (dijete, roditelja, bračnog druga, brata ili sestru) koji je doveo do narušenog mentalnog zdravlja kliničke važnosti.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Kazneno djelo moralo je biti počinjeno u Austriji nakon 30. lipnja 2005. U načelu je uvjet da je podnositelj zahtjeva u vrijeme počinjenja kaznenog djela imao dozvolu boravka.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela građani Austrije i EU-a (ako je prije počinjenja kaznenog djela njihovo mjesto uobičajenog boravišta bilo u Austriji) u načelu isto tako imaju pravo na naknadu štete koju su pretrpjeli u inozemstvu.

U skladu s člankom 2. Direktive Vijeća 2004/80/EZ naknadu snosi nadležno tijelo države članice na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Žrtva i nadživjeli uzdržavani članovi obitelji moraju pružiti pomoć u istrazi kaznenog djela i potrazi za počiniteljem. U suprotnom, zahtjev za naknadu može biti odbijen.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Počinitelj ne mora biti identificiran ili osuđen. Dovoljna je vjerojatnost da se kazneno djelo dogodilo.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Kako bi se dobila retroaktivna pomoć, zahtjev se mora podnijeti u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela. Ako je zahtjev podnesen nakon tog roka, pomoć se isplaćuje od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Mogu se dobiti sljedeće vrste pomoći:

1. naknada za neostvarene prihode ili gubitak sredstava za uzdržavanje;

2. terapijska skrb
(a) liječnička pomoć
(b) lijekovi
(c) medicinska pomagala
(d) institucionalna skrb
(e) stomatološko liječenje
(f) mjere za jačanje zdravlja (članak 155. Zakona o općem socijalnom osiguranju (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. br. 189/1955);

2a. pokriće troškova kriznih intervencija kliničkih i zdravstvenih psihologa i psihoterapeuta;

3. ortopedska skrb
(a) namještanje proteza, ortopedskih i drugih pomagala, njihov popravak i zamjena
(b) nadoknada troškova za prilagodbu predmeta za svakodnevnu uporabu i ugradnju kupaonice za osobe s invaliditetom
(c) bespovratni iznosi za pokriće troškova prilagodbe vozila za vozača s invaliditetom
(d) pomoć za nabavu vozila
(e) svi nastali troškovi putovanja i prijevoza;

4. zdravstvena rehabilitacija
(a) smještaj u zdravstvenim ustanovama čija je primarna djelatnost rehabilitacija
(b) liječnička pomoć, lijekovi i medicinska pomagala, ako su potrebni u izravnoj vezi s točkom (a)
(c) svi nastali troškovi putovanja i prijevoza;

5. profesionalna rehabilitacija
(a) profesionalno osposobljavanje za ponovno stjecanje ili poboljšanje sposobnosti za rad
(b) osposobljavanje za novo zanimanje
(c) bespovratni iznosi ili zajmovi (članak 198. stavak 3. Zakona o općem socijalnom osiguranju, (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955.));

6. socijalna rehabilitacija
(a) bespovratni iznos za pokriće troška dobivanja vozačke dozvole ako se zbog invaliditeta osobe ne može razumno očekivati da će se koristiti javnim prijevozom
(b) naknada za prijelazno razdoblje (članak 306., ASVG 1955.);

7. doplatci za skrb, doplatci za slijepe osobe;

8. naknada za troškove pogreba;

9. dodatne naknade temeljene na provjeri materijalnog stanja;

10. jednokratna naknada za bol i patnju.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Ovisi o slučaju.

Postoje mjesečne isplate (naknada za neostvarene prihode / gubitak sredstava za uzdržavanje; dodatne naknade temeljene na provjeri materijalnog stanja; doplatak za skrb i doplatak za slijepe osobe) i jednokratne isplate (kao što su naknada za pogrebne troškove, paušalna naknada za bol i patnju).

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U Zakonu o naknadi žrtvama kaznenih djela navode se osnove na temelju kojih naknada može biti odbijena (npr. gruba nepažnja, sudjelovanje u tučnjavi).

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na dobivanje većine vrsta pomoći. Neostvareni prihodi i gubitak sredstava za uzdržavanje mjere se prema kriterijima građanskog prava i ne podliježu provjeri materijalnog stanja.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne.

Kako se izračunava iznos naknade?

Zasebno za svaki pojedinačni slučaj. Tekuća naknada za neostvarene prihode i gubitak sredstava za uzdržavanje izračunava se prema kriterijima građanskog prava.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne postoji najmanji iznos naknade.

Za određene vrste pomoći postoji dohodovni cenzus ili fiksni iznos.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne. Iznos naknade utvrđuje predmetno tijelo; međutim, žrtva mora surađivati u postupku i pružiti potrebne informacije.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

U skladu sa Zakonom o naknadi žrtvama kaznenih djela u obzir će se uzeti državna davanja (kao što je naknada za nezaposlenost) i davanja za socijalno osiguranje (invalidske mirovine itd.) te će se u skladu s tim umanjiti naknada za neostvarene prihode.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da ako postoji hitna potreba za financijskom pomoći. Mora biti vjerojatno da je zahtjev utemeljen.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjevima za dodjelu pomoći obično treba priložiti sljedeće dokumente:

 • punomoć / dokaz o ovlaštenju ili odnosu sa žrtvom
 • smrtni list žrtve
 • presliku policijskog izvješća
 • presliku presude / sudske odluke
 • liječnička izvješća i potvrde
 • bolničke račune
 • račune za druge troškove (skrb, pogreb)
 • potvrdu o dohotku (plaća, isplate socijalne pomoći, doplatci)
 • potvrdu o tome primaju li se naknade iz drugih izvora (socijalno osiguranje, privatno osiguranje)
 • nedavni izvadak iz pravosudne evidencije podnositelja zahtjeva.

Dokumente će zatražiti samo tijelo.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
TELEFAKS: 0043(0)10599882516

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorupost.wien@sozialministeriumservice.at

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Saveznom uredu za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
TELEFAKS: 0043(0)10599882516

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorupost.wien@sozialministeriumservice.at

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Da, od vas se može zahtijevati da sudjelujete u postupku (za potrebe procjene vještaka, radi odgovaranja na pitanja itd.), ali obično ne trebate biti prisutni.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ovisi o vrsti zatražene naknade. Odluka se obično donosi u roku od nekoliko mjeseci.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Žalba protiv odluke Ministarstva socijalnih pitanja može se podnijeti Saveznom upravnom sudu (Bundesverwaltungsgericht) (žalbe se mogu podnijeti i Ustavnom sudu (Verfassungsgerichtshof) i Vrhovnom upravnom sudu (Verwaltungsgerichtshof)).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Za podnošenje zahtjeva ne trebate ispuniti obrazac zahtjeva. Informacije pruža Ministarstvo socijalnih pitanja, a možete ih pronaći na njegovim internetskim stranicama (zajedno s odgovarajućim obrascima).

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Poveznica se otvara u novom prozoruSozial Ministerium - Sozialentschädigung (Ministarstvo socijalnih pitanja - Socijalna naknada)

Poveznica se otvara u novom prozoruSozial Ministerium - Verbrechensopfer (Ministarstvo socijalnih pitanja - Žrtve kaznenih djela)

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ministarstvo za socijalna pitanja pruža pravne informacije. Nije u mogućnosti osigurati ili platiti odvjetnika.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, npr. Weisser Ring.

Posljednji put ažurirano: 18/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Poljska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti ako ste žrtva kaznenog djela čija je posljedica teška tjelesna ozljeda, smanjenje funkcije tjelesnog organa ili narušenje zdravlja, koje u svakom slučaju traje dulje od sedam dana. Nije važno je li kazneno djelo počinjeno s namjerom ili je li uključivalo elemente nasilja. Važno je je li imalo prethodno opisanu posljedicu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je žrtva kaznenog djela preminula, naknadu možete tražiti ako je žrtva bila vaš:

 • bračni drug ili izvanbračni partner
 • roditelj, djed ili baka, pradjed ili prabaka
 • dijete, uključujući usvojeno dijete, unuk ili praunuk.

Nije važno jeste li bili uzdržavani član obitelji žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

U takvom slučaju samo žrtva kaznenog djela ima pravo na naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Hoćete li dobiti naknadu ne ovisi o vašem državljanstvu, već o mjestu stalnog boravišta. Možete dobiti naknadu ako je vaše mjesto stalnog boravišta u Poljskoj ili u drugoj državi članici EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknadu možete zatražiti od poljskog tijela koje odlučuje samo ako je kazneno djelo počinjeno u Poljskoj. Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a, naknadu možete tražiti samo u toj državi. Ako trebate pomoć, možete se obratiti regionalnom javnom tužitelju (Prokurator Okręgowy) nadležnom za vaše mjesto stalnog boravišta.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo trebalo bi prijaviti policiji ili uredu tužitelja zato jer zahtjevu za naknadu mora biti priložena preslika prijave. To ne trebate učiniti osobno. Javni tužitelj koji vodi pripremni postupak pomoći će vam u dobivanju naknade. Imajte na umu da će prijava kaznenog djela učiniti vaš zahtjev uvjerljivijim u slučajevima kada počinitelj nije identificiran.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti prije okončanja postupka koji vodi ured tužitelja (policija) ili sud. Odluka o dodjeli naknade može biti donesena prije okončanja kaznenog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Traženje naknade od počinitelja ima smisla samo ako postoje stvarni izgledi da ćete ju dobiti od njega. Ako počinitelj ne može platiti naknadu, možete podnijeti zahtjev za naknadu bez prethodnog podnošenja tužbe protiv počinitelja. U tom slučaju morat ćete dokazati da nećete dobiti naknadu od počinitelja. To može biti slučaj ako počinitelj nema nikakve imovine ili će ostati u zatvoru bez zaposlenja niz godina.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na naknadu bez obzira na to je li počinitelj identificiran ili osuđen. U tom slučaju, tijekom postupka za naknadu trebali biste dokazati da je događaj za koji tražite naknadu bio kazneno djelo.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Pri traženju naknade imajte na umu da zahtjev trebate podnijeti u roku od pet godina od datuma kaznenog djela. Zahtjevi podneseni nakon tog roka neće se razmatrati.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) da
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno ili trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) da
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) da
  • propuštene prilike ne
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi ne
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu ne
  • ostalo

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve ne

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba, troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) da
 • gubitak sredstava za uzdržavanja ili propuštene prilike da

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve ne

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno. Isplaćuje je sud koji je donio odluku o dodjeli naknade u roku od jednog mjeseca od datuma pravomoćnosti te odluke.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada će se proporcionalno umanjiti ako je vaše ponašanje pridonijelo kaznenom djelu.

Nećete dobiti naknadu ako ste bili suučesnik u kaznenom djelu ili ste pristali snositi njegove posljedice.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na dobivanje naknade. Razmatranje vašeg zahtjeva bit će prvenstveno usmjereno na utvrđivanje možete li dobiti naknadu od počinitelja, ustanove socijalne skrbi ili na temelju police osiguranja. Naknada se dodjeljuje ako sud utvrdi da nećete dobiti naknadu štete iz bilo kojeg od prethodno navedenih izvora.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Jedini je uvjet za dodjelu naknade nemogućnost dobivanja naknade od počinitelja, ustanove socijalne skrbi ili na temelju police osiguranja.

Kako se izračunava iznos naknade?

Morat ćete dokazati koje ste troškove imali u vezi s kaznenim djelom. Ako tražite naknadu za neostvarene prihode, trebate dostaviti dokument o visini vaših prihoda. Troškove liječenja i rehabilitacije kao i pogrebne troškove najbolje je dokazati dostavljanjem računa. Ako nemate račune, možete zatražiti ispitivanje svjedoka ili imenovanje vještaka.

Ako sud utvrdi da u vašem slučaju ne može biti definitivno dokazano da imate pravo na dobivanje zatraženog iznosa, može vam, nakon razmatranja svih okolnosti, dodijeliti iznos koji smatra odgovarajućim.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Iznos naknade ne smije biti veći od 25 000 PLN, odnosno 60 000 PLN ako je žrtva preminula. Ne postoje odredbe kojima se utvrđuje najmanji iznos naknade.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, u obrascu zahtjeva trebate navesti traženi iznos. Nema posebnih uputa, ali neke informacije možete pronaći u odjeljku „Kako se izračunava iznos naknade?” .

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Ako ste primili financijska sredstva – od počinitelja, ustanove socijalne skrbi ili na temelju police osiguranja – za troškove pogreba, neostvarene prihode ili gubitak drugih sredstava za uzdržavanje (npr. doplatak za uzdržavanje) ili troškove liječenja i rehabilitacije, sud će vašu naknadu umanjiti za te iznose.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Možete podnijeti zahtjev za isplatu određenog iznosa (jamstvo) radi namirenja nužnih troškova liječenja i rehabilitacije ili troškova pogreba. Taj zahtjev možete podnijeti prije podnošenja zahtjeva za naknadu ili zajedno s njim.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

U pravilu se naknada dodjeljuje jednokratno.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjevu za naknadu trebate priložiti: presliku prijave kaznenog djela, preslike odluka izdanih u kaznenom postupku (npr. odluka o obustavi kaznenog postupka), preslike liječničkih potvrda ili mišljenja vještaka o narušenju zdravlja, račune i ostalu dokumentaciju kojom se potvrđuju informacije navedene u zahtjevu.

Ako tražite naknadu za smrt člana obitelji, trebate priložiti smrtni list te osobe i dokumentaciju kojom se potvrđuje vaš odnos s preminulom osobom (kao što je rodni list ili vjenčani list). Ako je ta osoba bila vaš izvanbračni partner, trebate priložiti izjavu danu pod kaznenom odgovornošću da ste živjeli zajedno.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Pri traženju naknade u potpunosti ste oslobođeni plaćanja sudskih pristojbi. To znači da nećete snositi troškove povezane s podnošenjem i razmatranjem zahtjeva (npr. troškovi mišljenja vještaka).

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

U predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima, zahtjeve za naknadu razmatra okružni sud (sąd rejonowy) nadležan za vaše mjesto boravišta. To je obično okružni sud koji se nalazi u vašem mjestu boravišta ili mu je najbliži.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

U predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima zahtjeve bi trebalo poslati na adresu suda koji će razmotriti predmet.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

O tome trebate li biti prisutni odlučuje sud koji razmatra zahtjev. Sud će navesti je li vaša prisutnost obvezna u obavijesti o datumu razmatranja zahtjeva koju vam dostavlja.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nema roka za odlučivanje o zahtjevima za naknadu. To ne ovisi samo o složenosti predmeta i dokazima koje tijelo koje odlučuje treba uzeti u obzir, nego i o broju predmeta koje tijelo koje odlučuje trenutačno razmatra.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako niste zadovoljni odlukom suda, žalbu možete podnijeti regionalnom sudu (sąd okręgowy). Ako vas pred sudom ne zastupa odvjetnik, dobit ćete informacije o načinu podnošenja žalbe.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Javni tužitelj koji vodi pripremni postupak povezan s kaznenim djelom za koje tražite naknadu pružit će vam potrebne informacije o naknadi, dati obrazac zahtjeva i objasniti vam kako ga ispuniti.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Osnovne informacije o naknadi i obrazac zahtjeva dostupni su na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Pravna pomoć pruža se osobama koje dokažu da ne mogu platiti odvjetnika. Imajte na umu sljedeće: pri traženju naknade možete očekivati pomoć od javnog tužitelja koji vodi postupak povezan s kaznenim djelom za koje tražite naknadu.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

U Poljskoj postoji Fond za potporu žrtvama i pomoć nakon odsluženja zatvorske kazne (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), koji prikuplja sredstva za, među ostalim, pružanje pomoći žrtvama kaznenih djela i njihovim obiteljima. Tim fondom upravlja Ministarstvo pravosuđa. Potpora je organizirana tako da upravitelj fonda na otvorenom natječaju odabere organizacije čije se ponude smatraju najboljima te im dodijeli sredstva namijenjena subvencioniranju mjera za žrtve kaznenih djela. U pravilu svako vojvodstvo ima najmanje jedno tijelo koje pruža potporu žrtvama kaznenih djela.

Sredstva se upotrebljavaju za financiranje pravne, psihološke i materijalne pomoći. Pravna pomoć može obuhvaćati pomoć pri traženju naknade.

Ako želite dobiti takvu pomoć, trebali biste se obratiti nevladinoj organizaciji koja je dobila subvenciju ministra pravosuđa za pružanje potpore žrtvama te dokazati da ste žrtva kaznenog djela. Popis takvih organizacija, zajedno s njihovim podacima za kontakt, dostupan je na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa, u odjeljku o aktivnostima / potpori žrtvama kaznenih djela / potpori žrtvama kaznenih djela i članovima njihovih obitelji – popis tijela i organizacija (kliknite na: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Portugal

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Vrste kaznenih djela za koja možete dobiti naknadu jesu „kaznena djela s elementima nasilja”. Kaznena djela koja su dovela do trajnog invaliditeta, privremene i potpune nesposobnosti za rad u trajanju od najmanje 30 dana, ili smrti; ako je kazneno djelo prouzročilo znatan poremećaj životnog standarda i kvalitete života žrtve ili, u slučaju smrti žrtve, osoba (bliskih srodnika) koje je žrtva financijski uzdržavala ili za koje je žrtva bila odgovorna, a koje nisu primile obeštećenje od počinitelja.

Na primjer: ubojstvo, teške tjelesne ozljede, silovanje, seksualno zlostavljanje maloljetnika, obiteljsko nasilje ili teška tjelesna ozljeda prouzročena kaznenim djelom razbojništva.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

 • Imovinska / materijalna šteta: uključujući gubitke prouzročene kaznenim djelom (na primjer, troškovi bolničkog liječenja, savjetovanja, lijekova itd.) te naknade koje žrtva više ne prima (na primjer, plaća koju je žrtva prestala primati dok je bila onesposobljena). Naknada se može dobiti za gubitke koje pretrpi izravna ili neizravna žrtva.
 • Narušeno mentalno zdravlje ili emocionalna šteta: iako se toj vrsti štete ne može pripisati financijska vrijednost, može se dobiti financijska naknada (na primjer, šteta koja narušava zdravlje, dostojanstvo ili dobar ugled, šteta koja uzrokuje fizičku bol, psihički poremećaj ili duševnu bol). Naknadu za narušeno mentalno zdravlje ili pretrpljenu emocionalnu štetu može primiti samo izravna žrtva.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, financijska pomoć može se dodijeliti bliskim srodnicima koje je financijski uzdržavala ili za koje je bila odgovorna izravna žrtva kaznenog djela s elementima nasilja koja je preminula zbog izravnih posljedica tog namjernog čina nasilja.

Srodnici koji su imali pravo na naknadu za uzdržavanje koju je plaćala žrtva prije svoje smrti mogu imati pravo na naknadu: na primjer, bračni drug ili bivši bračni drug, roditelji, djeca, braća i sestre, rođaci, očuh/maćeha, u određenim okolnostima, te nevjenčani partneri obaju spolova koji su sa žrtvom živjeli najmanje dvije godine u uvjetima sličnima onim vjenčanih parova.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Neizravne žrtve (bliski srodnici) kaznenih djela s elementima nasilja mogu dobiti naknadu samo u slučaju smrti izravne žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Žrtve koje su državljani Portugala ili strani državljani koje su pretrpjele velike gubitke izravno prouzročene djelom nasilja počinjenom na državnom području Portugala ili na portugalskim brodovima ili zrakoplovima mogu dobiti naknadu, pod uvjetom da su ispunjeni određeni zakonski uvjeti.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Zahtjev za naknadu štete:

(a) Žrtve kaznenih djela počinjenih izvan Portugala nad portugalskim državljanima ili građanima EU-a s uobičajenim boravištem u Portugalu:

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja, uključujući obiteljsko nasilje, počinjenih izvan državnog područja, a čije je uobičajeno boravište u Portugalu, mogu imati pravo na financijsku naknadu od portugalske države, pod uvjetom da nemaju pravo na naknadu od države na čijem su državnom području nastali gubici. U tom je slučaju Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC) odgovorno za utvrđivanje toga ima li podnositelj zahtjeva pravo na naknadu u državi na čijem su državnom području nastali gubici.

(b) Žrtve kaznenih djela počinjenih u drugoj državi članici EU-a s uobičajenim boravištem u toj državi članici koji podnose zahtjev za predujam naknade od portugalske države:

Ako su podnositelji zahtjeva za naknadu štete s uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a podnijeli nadležnom tijelu države u kojoj imaju uobičajeno boravište zahtjev za predujam naknade od portugalske države, CPVC može zaprimiti zahtjev koji mu je proslijedilo nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište te donijeti odluku o isplati naknade, o čemu obavješćuje to nadležno tijelo.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Nije obvezno prijaviti kazneno djelo tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Međutim, tijela mogu znati da je počinjeno kazneno djelo i pokrenuti istragu samo ako je podnesena pritužba ili prijava.

Ako je žrtva mlađa od 16 godina, ne može sama podnijeti pritužbu. Pritužbu moraju podnijeti njezini pravni zastupnici.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Nije nužno pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije podnošenja zahtjeva za naknadu. CPVC je potrebno kontaktirati u roku od jedne godine od počinjenja kaznenoga djela.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Nije nužno naknadu najprije zatražiti od počinitelja.

Čak i ako u okviru ili izvan okvira kaznenog postupka nije podnesen građanskopravni zahtjev za naknadu štete, zbog razloga koji se mogu pripisati podnositelju zahtjeva (na primjer, zato što sudu nije podnio zahtjev za naknadu štete ili ga je povukao), on i dalje može imati pravo na naknadu, iako će ona biti umanjena za polovinu maksimalnog iznosa predujma koji država može isplatiti preko CPVC-a.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Čak i ako je identitet počinitelja nasilnog djela nepoznat ili počinitelj zbog drugih razloga ne može biti optužen i osuđen, žrtva ima pravo na predujam naknade od države preko CPVC-a.

Zahtjev za predujam naknade koji se podnosi CPVC-u mora sadržavati dokumentaciju kojom se potkrjepljuju tvrdnje iz zahtjeva, odnosno opis pretrpljene štete ili ozljede i nesposobnosti za rad, liječničku dokumentaciju itd.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da. Zahtjev za naknadu u pravilu je potrebno podnijeti u okviru kaznenog postupka. Žrtva mora do zaključenja istrage obavijestiti policiju ili ured javnog tužitelja da namjerava podnijeti zahtjev za naknadu, na primjer kada ide dati izjavu. Po zaprimanju obavijesti o podizanju optužnice protiv tuženika počinje teći razdoblje od 20 dana u kojem je potrebno podnijeti zahtjev.

Ako žrtva namjerava CPVC-u podnijeti zahtjev za naknadu ili predujam naknade, mora to učiniti u roku od jedne godine od počinjenja kaznenoga djela. Ako je žrtva u trenutku počinjenja tog kaznenog djela bila maloljetna, može podnijeti zahtjev za predujam naknade od države najkasnije jednu godinu prije nego što postane punoljetna ili poslovno sposobna.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– Materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak);
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.);
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće);
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak/smanjenje radne sposobnosti itd.);
  • propuštene prilike;
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi,
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu.

– Narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– Materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba;
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija);
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Predujam naknade žrtvi nasilja u obitelji u pravilu se isplaćuje u obliku mjesečnih isplata u razdoblju od šest mjeseci, koje se može produljiti za jednako razdoblje. U izvanrednim i propisno opravdanim slučajevima, kao što su posebne potrebe i nedostatak sredstava za život, iznos se može isplatiti jednokratno.

U slučaju kaznenog djela s elementima nasilja, predujam naknade žrtvi tog kaznenog djela može se isplatiti jednokratno, što se može učiniti u obliku godišnje isplate.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Iznos naknade koji se isplaćuje može se umanjiti ili Povjerenstvo može odbiti isplatiti naknadu na temelju ponašanja žrtve prije, tijekom ili nakon počinjenja djela ili žrtvina odnosa s počiniteljem ili njegovom okolinom, ili ako je ponašanje žrtve protivno pravdi i javnom poretku.

Međutim, ponašanje žrtve ili podnositelja zahtjeva nije relevantno u smislu smanjivanja naknade ili odbijanja isplate naknade u slučaju kada je šteta prouzročena kopnenim motornim vozilom ili, u određenim slučajevima, kada se primjenjuju pravila ozljeda na radu ili ozljeda tijekom obavljanja službe.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Sljedeće će se uzeti u obzir pri odlučivanju o tome hoće li se predujam naknade isplatiti te koliki će biti iznos naknade:

 • kada je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja, znatan poremećaj životnog standarda i kvalitete života
 • kada je riječ o kaznenim djelima nasilja u obitelju, ozbiljne financijske poteškoće žrtve.

U slučaju kaznenih djela s elementima nasilja u obzir se uzimaju i svi iznosi koje žrtva primi iz drugih izvora, odnosno od počinitelja ili socijalnog osiguranja. Iznosi koje žrtva primi od životnog osiguranja ili od osobnog osiguranja od nezgoda u načelu se ne uzimaju u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako u okviru kaznenog postupka pokrenutog protiv počinitelja žrtva ne dobije obeštećenje ili ako je vjerojatno da počinitelj neće isplatiti naknadu štete te da neće biti drugog izvora učinkovitog ili dostatnog obeštećenja, ti će se čimbenici isto tako uzeti u obzir pri odlučivanju o naknadi.

Kako se izračunava iznos naknade?

Ako je riječ o žrtvama kaznenog djela s elementima nasilja, iznos naknade izračunava se u skladu s načelima pravednosti te uzimajući u obzir iznose već isplaćene iz drugih izvora (kao što je počinitelj ili socijalno osiguranje).

Kada je riječ o zahtjevima za naknadu za neostvarene prihode (iznose koje je žrtva prestala primati), CPVC uzima u obzir i žrtvine prijave poreza na dohodak za razdoblje od tri godine prije počinjenja kaznenih djela. . Ako je nastupila smrt žrtve, porezne prijave podnositelja zahtjeva (bliskog srodnika) primjenjuju se kao referentna vrijednost ili, u slučaju da nema poreznih prijava, izračun naknade temelji se na prihodu koji ne premašuje zajamčenu minimalnu mjesečnu plaću.

Posebno kada je riječ o slučajevima nasilja u obitelji, CPVC utvrđuje iznos u skladu s načelima pravednosti. Jedan od kriterija prihvatljivosti za dobivanje predujma naknade za žrtve nasilja u obitelji jesu ozbiljne financijske poteškoće prouzročene posljedicama tog kaznenog djela. Zbog toga se mora obavijestiti o svim promjenama financijskih ili obiteljskih okolnosti.

Iznosi koje žrtva primi po osnovi privatnog životnog osiguranja ili osobnog osiguranja od nezgoda uzet će se u obzir pri odlučivanju o iznosu naknade na temelju pravednosti.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ako žrtva CPVC-u podnese zahtjev za predujam naknade, mora navesti, među ostalim, iznos naknade koji se traži.

Kada je riječ o žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja, najveći iznos koji može dobiti svaka žrtva u slučajevima koji uključuju smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jest 34 680 EUR.

U slučaju da je isto kazneno djelo prouzročilo smrt ili tešku tjelesnu ozljedu više žrtava, iznos predujma naknade ograničen je na najviše 30 600 EUR za svaku od žrtava te ukupno ne može biti veći od 91 800 EUR.

U slučaju da se predujam isplaćuje u obliku godišnje isplate, gornja granica iznosi 4080 EUR. U slučaju koji uključuje više žrtava istog kaznenog djela, ukupan iznos ne smije biti veći od 12 240 EUR.

Kada je riječ o kaznenim djelima nasilja u obitelji, iznos koji se može dodijeliti ne smije biti veći od mjesečnog iznosa koji odgovara zajamčenoj minimalnoj mjesečnoj plaći za razdoblje od šest mjeseci (može se produljiti za jednako razdoblje). U slučajevima posebne financijske potrebe dodjela novčane pomoći u obliku predujma naknade štete može se zatražiti i prije zaključenja istrage (instrução) posebnih okolnosti, kada nisu prijavljene nikakve promjene iznosa koji će se isplatiti.

*vrijednosti za 2019.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, taj se podatak zahtijeva pri ispunjavanju obrasca.

U slučajevima kada naknadu dodjeljuje neka druga država članica Europske unije, kada ta država članica CPVC-u podnese zahtjev za dodjelu naknade i pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u Portugalu, CPVC će obavijestiti podnositelja zahtjeva o načinu na koji se ispunjava zahtjev za naknadu te o tome koja je popratna dokumentacija potrebna.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Ako nakon isplate novčane pomoći ili naknade žrtva iz bilo kojeg izvora dobije učinkovito obeštećenje ili naknadu štete, CPVC će zatražiti povrat iznosa koji je u cijelosti ili djelomično isplaćen žrtvi.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Predujam se može dodijeliti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) Kad je riječ o žrtvama kaznenog djela s elementima nasilja:

 • ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Portugala ili izvan njegova državnog područja nad portugalskim državljanima ili građanima država članica EU-a, pod uvjetom da te osobe nemaju pravo na naknadu od države u kojoj je kazneno djelo počinjeno
 • ako je kazneno djelo dovelo do žrtvine privremene potpune nesposobnosti za rad u trajanju od najmanje 30 dana, ili do smrti žrtve
 • ako je kazneno djelo prouzročilo težak poremećaj u životu žrtve i znatan poremećaj kvalitete života žrtve, pri čemu ta dva uvjeta moraju biti kumulativna
 • ako obeštećenje za pretrpljene gubitke nije dobiveno iz nekog drugog izvora – od počinitelja ili osiguranja žrtve
 • ako se iznimke predviđene zakonom ne primjenjuju na žrtvu i posebno ako ponašanje žrtve prije, tijekom i nakon kaznenog djela nije bilo suprotno javnom poretku i pravdi.

(b) Kad je riječ o žrtvama kaznenog djela nasilja u obitelji:

 • ako ste bili fizički ili psihički zlostavljani, uključujući tjelesno kažnjavanje, oduzimanje slobode ili seksualna kaznena djela, jedanput ili u više navrata
 • ako je kazneno djelo počinjeno nad maloljetnikom, u prisutnosti maloljetnika, u zajedničkom domu ili u domu žrtve ili
 • ako su osobni podaci, uključujući sliku ili zvuk, koji utječu na privatnost jedne od žrtava podijeljeni na internetu ili upotrebom nekog drugog sredstva za široko rasprostranjeno javno emitiranje uz njihov pristanak ili bez njega i
 • ako žrtva trpi ozbiljne financijske poteškoće prouzročene tim kaznenim djelom i
 • ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Portugala ili izvan njegova državnog područja nad portugalskim državljanima ili građanima država članica EU-a, pod uvjetom da te osobe nemaju pravo na naknadu od države u kojoj je kazneno djelo počinjeno (CPVC mora provjeriti te okolnosti)
 • ako se iznimke predviđene zakonom ne primjenjuju na žrtvu i posebno ako ponašanje žrtve prije, tijekom i nakon kaznenog djela nije bilo suprotno javnom poretku ili pravdi.

U slučajevima kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela nasilja u obitelji koji uključuju jasnu financijsku potrebu, moguće je, i prije nego što CPVC zaključi svoju preliminarnu procjenu u pogledu dodjele naknade, odmah primiti i novčanu pomoć u obliku naknade čiji će se iznos naknadno odrediti.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

CPVC samostalno odlučuje u predmetima koji uključuju nove elemente u odnosu na prethodno razmotrene predmete ili posebna svojstva koja odstupaju od smjernica (koje je prethodno sastavio sam CPVC) o iznosima naknada koje se dodjeljuju u skladu s vrstama situacija.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

(a) Državna naknada za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja (obrazac)

Traženi dokumenti:

 • obrazac za naknadu ispunjen u cijelosti
 • naznaka iznosa naknade koji se traži
 • porezna prijava iz koje je vidljiv dohodak žrtve (ili podnositelja zahtjeva, ako on nije izravna žrtva kaznenog djela) za godinu prije počinjenja kaznenog djela, godinu u kojoj je kazneno djelo počinjeno te godinu nakon počinjenja kaznenog djela
 • izvadak iz spisa kaznenog postupka, zajedno s preslikom presude i datumom na koji je presuda postala pravomoćna
 • ovlaštenje za privremeno zastupanje u slučajevima u kojima zahtjev podnosi zastupnik
 • imenovanje odvjetnika u slučaju imenovanja zastupnika po službenoj dužnosti.

(b) Državna naknada za žrtve kaznenih djela nasilja u obitelji (obrazac)

Traženi dokumenti:

 • obrazac za naknadu ispunjen u cijelosti
 • naznaka iznosa naknade koji se traži
 • status žrtve ili status posebno ranjive žrtve
 • preslika policijskog izvješća ili pritužbe
 • financijsko, socijalno i obiteljsko izvješće, u slučajevima u kojima je žrtva smještena u skloništu.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Žrtva je oslobođena plaćanja bilo kakvih troškova ili izdataka u pogledu zahtjeva, a dokumenti i potvrde koji su potrebni za zahtjev isto se tako mogu dobiti besplatno.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC) tijelo je Ministarstva pravosuđa koje je odgovorno za odlučivanje o zahtjevima za državne naknade štete koje se dodjeljuju žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja i žrtvama nasilja u obitelji u okviru nacionalnih postupaka.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvu za zaštitu žrtava kaznenih djela (vidjeti prethodni odgovor).

Lokacija i kontakt:

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela

 • Adresa: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisabon
 • Telefon: (+351) 21 322 24 90
 • Telefaks: (+351) 21 322 24 91
 • E-pošta: correio.cpvc@sg.mj.pt

Radno vrijeme:

 • Od ponedjeljka do petka: 9:30 – 12:30; 14:00 – 16:30

Dodatne informacije dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Nije potrebno biti prisutan tijekom postupka odlučivanja, osim ako CPVC to smatra potrebnim.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nakon što zaprimi zahtjev za naknadu štete CPVC u roku od mjesec dana mora analizirati zahtjev te poduzeti potrebne korake. Odluka o tome hoće li se naknada dodijeliti te u kojem iznosu donijet će se odmah po isteku roka od mjesec dana.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, mogu li je osporiti?

Da. Ako podnositelj zahtjeva smatra da je odluka CPVC-a pogrešna, ima rok od 15 dana da Povjerenstvu podnese pritužbu. Podnositelj zahtjeva tada predaje zahtjev u kojem bi trebao postaviti temelj svojeg prigovora, zajedno sa svim dokazima koje smatra primjerenima.

Nakon toga CPVC ima rok od 30 dana da razmotri pritužbu i o njoj donese odluku, a može potvrditi, opozvati, poništiti, izmijeniti ili zamijeniti pobijanu radnju.

Ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan odlukom o zahtjevu, može osporiti tu odluku pred upravnim sudovima.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Povjerenstva za zaštitu žrtava kaznenih djela: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Postoje dva različita obrasca: jedan za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja i jedan za žrtve nasilja u obitelji.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

CPVC – Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/.

APAV – Portugalsko udruženje za pomoć žrtvama (Associação Portuguesa de apoio à Vítima): Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.apav.pt/.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Država osigurava da žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela nasilja u obitelji imaju besplatan pristup pravnom savjetovanju i, ako je potrebno, naknadnoj pravnoj pomoći.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC), s kojom možete stupiti u kontakt na sljedeće načine:

 • osobnim dolaskom – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, od ponedjeljka do petka od 9:30 do 12:30 te od 14:00 do 16:30
 • poštom, s pomoću obrasca dostupnog na internetskim stranicama Povjerenstva
 • elektroničkom poštom na adresu: Poveznica se otvara u novom prozorucorreio.cpvc@sg.mj.pt
 • putem interneta, ispunjavanjem obrasca za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili obrasca za žrtve nasilja u obitelji (Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/)
 • telefonski: (+351) 213 222 490, pozivi se naplaćuju kao pozivi prema fiksnim mrežama, od 9:30 do 12:30 te od 14:00 do 16:30.

APAV, s kojim možete stupiti u kontakt na sljedeće načine:

 • putem pozivnog centra za pomoć žrtvama: (+351) 116 006 (radnim danom od 9:00 do 21:00)
 • putem interneta, na internetskim stranicama APAV-a: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.apav.pt/ (dostupno na portugalskom, engleskom, ruskom i kineskom jeziku) ili na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://infovitimas.pt/pt/app/
 • upotrebom usluga prevođenja na znakovni jezik putem videozapisa / SERV IIN – putem videopoziva (+351 12 472), radnim danom od 10:00 do 18:00.

Povjerenstvo za građanstvo i rodnu ravnopravnost (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Služba za pružanje informacija žrtvama nasilja u obitelji (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (pruža informacije o pravima žrtava i o sredstvima koja su dostupna na cjelokupnom državnom području te o tome kome se žrtve mogu obratiti radi psihološke i socijalne potpore te pravnih informacija) – telefon: (+351) 800 202 148 (besplatna, anonimna, povjerljiva usluga koja je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu).
Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Rumunjska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva u skladu s člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika, tjelesne ozljede u skladu s člankom 194. Kaznenog zakonika, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja u skladu s člancima od 218. do 220. Kaznenog zakonika, trgovine ljudima i maloljetnicima u skladu s člancima 210. i 211. Kaznenog zakonika, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Financijska naknada štete dodjeljuje se:

 • žrtvama: za troškove bolničkog liječenja i druge troškove liječenja koje snosi žrtva; za materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelom koja je nastala zbog uništenja imovine ili smanjenja njezine vrijednosti odnosno zbog neupotrebljivosti ili gubitka imovine; za gubitak prihoda prouzročen kaznenim djelom
 • bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji preminule osobe: za troškove pogreba; za gubitak uzdržavanja prouzročen kaznenim djelom.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

U skladu s ovim poglavljem, financijska naknada štete dodjeljuje se na zahtjev sljedećim kategorijama žrtava:

 1. žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva u skladu s člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika, tjelesne ozljede u skladu s člankom 194. Kaznenog zakonika, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja u skladu s člancima od 218. do 220. Kaznenog zakonika, trgovine ljudima i maloljetnicima u skladu s člancima 210. i 211. Kaznenog zakonika, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom
 2. bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji osobe preminule zbog posljedica prethodno navedenih kaznenih djela.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da. Financijsku pomoć mogu dobiti članovi uže obitelji (nasljednici), odnosno krvni srodnici do drugog stupnja, i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja nije preminula zbog posljedica kaznenog djela, ali je pretrpjela ozbiljne ozljede koje su izravna posljedica nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom.

Financijska naknada štete dodjeljuje se na zahtjev sljedećim kategorijama žrtava:

 1. žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva u skladu s člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika, tjelesne ozljede u skladu s člankom 194. Kaznenog zakonika, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja u skladu s člancima od 218. do 220. Kaznenog zakonika, trgovine ljudima i maloljetnicima u skladu s člancima 210. i 211. Kaznenog zakonika, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom
 2. bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji osobe preminule zbog posljedica prethodno navedenih kaznenih djela.

Financijska naknada štete dodjeljuje se prethodno navedenim kategorijama žrtava ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske i ako je žrtva:

 1. državljanin Rumunjske
 2. strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja zakonito boravi u Rumunjskoj
 3. državljanin države članice EU-a koji je zakonito boravio na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela ili
 4. strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja boravi na državnom području države članice EU-a i koja je zakonito boravila na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela.

Kada je riječ o žrtvama koje ne pripadaju prethodno navedenim kategorijama, financijska naknada štete dodjeljuje se u skladu s međunarodnim konvencijama čija je potpisnica Rumunjska.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvama ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske i ako je žrtva:

 1. državljanin Rumunjske
 2. strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja zakonito boravi u Rumunjskoj
 3. državljanin države članice EU-a koji je zakonito boravio na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela ili
 4. strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja boravi na državnom području države članice EU-a i koja je zakonito boravila na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne. Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvama ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da. Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvi samo ako je kazneno djelo prijavila tijelima za kazneni progon ili sudu u roku od 60 dana od datuma počinjenja kaznenog djela. Kada je riječ o financijskoj naknadi štete bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji preminule osobe, naknada se dodjeljuje ako su kazneno djelo prijavili u roku od 60 dana od datuma na koji je žrtva postala svjesna počinjenja kaznenog djela.

Ako žrtva fizički ili psihički nije bila u mogućnosti prijaviti kazneno djelo tijelima za kazneni progon, rok od 60 dana računa se od datuma na koji je ta nemogućnost prestala postojati.

Žrtve mlađe od 18 godina i one kojima je izrečena mjera zabrane nisu obvezne kazneno djelo prijaviti tijelima za kazneni progon. Njihov pravni zastupnik može se obratiti tijelima za kazneni progon radi prijave kaznenog djela.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne. Žrtva može odboru za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) podnijeti zahtjev za isplatu predujma financijske naknade štete do iznosa koji je jednak iznosu deset bruto minimalnih osnovnih plaća utvrđenom na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za isplatu predujma.

Zahtjev za isplatu predujma može se podnijeti u okviru zahtjeva za financijsku naknadu štete ili kao zaseban zahtjev koji se može podnijeti u bilo kojem trenutku nakon prijave kaznenog djela tijelima za kazneni progon ili sudu, a najkasnije 30 dana nakon podnošenja zahtjeva za naknadu štete. Ako se zahtjev za isplatu predujma podnosi kao zaseban zahtjev, u njemu se navodi i faza sudskog postupka.

Predujam se odobrava ako se žrtva nalazi u neizvjesnoj financijskoj situaciji.

O zahtjevu za isplatu predujma financijske naknade štete u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela.

Ako zahtjev za financijsku naknadu štete bude odbijen, žrtva mora vratiti predujam, osim ako je zahtjev za naknadu štete odbijen samo zato što počinitelj nije nesolventan ili zato što se počinitelj ne vodi kao nestala osoba.

Žrtva koja je primila predujam financijske naknade štete mora vratiti predujam ako u utvrđenom roku nije podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da. Ako je počinitelj poznat, financijska se naknada štete može odobriti žrtvi ako je žrtva podnijela zahtjev za naknadu štete; ako je žrtva podnijela zahtjev da se građanska tužba uključi u kazneni postupak; ako je počinitelj nesolventan ili ako se počinitelj vodi kao nestala osoba; ako žrtva nije dobila punu naknadu pretrpljene štete od osiguravajućeg društva.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da. Ako počinitelj nije poznat, žrtva može zatražiti financijsku naknadu štete ako nije dobila punu naknadu pretrpljene štete od osiguravajućeg društva.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Ako je počinitelj poznat, financijska se naknada štete može odobriti žrtvi ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • ako je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete u roku od godine dana (ovisno o slučaju):
  1. od datuma pravomoćnosti osuđujuće ili oslobađajuće presude kaznenog suda i odobrenja zahtjeva za naknadu štete u okviru građanske tužbe, pravomoćnosti oslobađajuće presude ili pravomoćnosti odluke o zaključenju kaznenog postupka
  2. od datuma na koji je tužitelj naložio prestanak kaznenog progona određenih osoba ili zaključenje kaznenog postupka
  3. od datuma donošenja odluke o nepokretanju kaznenog postupka
 • ako je žrtva podnijela zahtjev da se građanska tužba uključi u kazneni postupak
 • ako je počinitelj nesolventan ili ako se počinitelj vodi kao nestala osoba
 • ako žrtva nije dobila punu naknadu pretrpljene štete od osiguravajućeg društva.

Ako počinitelj nije poznat, žrtva može podnijeti zahtjev za financijsku naknadu štete u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Financijska naknada štete dodjeljuje se:

 • žrtvama: za troškove bolničkog liječenja i druge troškove liječenja koje snosi žrtva; za materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelom koja je nastala zbog uništenja imovine ili smanjenja njezine vrijednosti odnosno zbog neupotrebljivosti ili gubitka imovine; za gubitak prihoda prouzročen kaznenim djelom
 • bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji preminule osobe: za troškove pogreba; za gubitak uzdržavanja prouzročen kaznenim djelom.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska naknada štete ne dodjeljuje se u sljedećim slučajevima:

 • ako se utvrdi da djelo nije nastupilo, da nije obuhvaćeno kaznenim pravom ili da je počinjeno kao zakonita obrana od napada žrtve
 • ako je žrtva pravomoćno osuđena za članstvo u zločinačkoj organizaciji
 • ako je žrtva pravomoćno osuđena za ubojstvo, teško ubojstvo, ubojstvo s namjerom, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, kazneno djelo počinjeno s namjerom kojim je žrtvi nanesena teška tjelesna ozljeda, silovanje, spolni odnos s maloljetnom osobom i spolnu nastranost
 • ako sud u korist počinitelja zaključi da su postojale olakotne okolnosti u smislu prekoračenja granica zakonite obrane od napada žrtve ili u smislu provokacije žrtve.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska situacija ne uzima se u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Iznosi koje je počinitelj platio kao naknadu štete u okviru građanske tužbe i naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva oduzimaju se od iznosa financijske naknade štete koju je država dodijelila žrtvi.

Kako se izračunava iznos naknade?

Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvama za sljedeće kategorije štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom:

 1. kada je riječ o žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, tjelesne ozljede, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja, trgovine ljudima i maloljetnicima, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom:
  1. za troškove bolničkog liječenja i druge troškove liječenja koje snosi žrtva
  2. za materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelom koja je nastala zbog uništenja imovine ili smanjenja njezine vrijednosti odnosno zbog neupotrebljivosti ili gubitka imovine
  3. za gubitak prihoda prouzročen kaznenim djelom
 2. kada je riječ o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji osobe preminule zbog posljedica prethodno navedenih kaznenih djela:
  1. za troškove pogreba
  2. za gubitak uzdržavanja prouzročen kaznenim djelom.

Financijska naknada materijalne štete iz točke 2. podtočke (a) dodjeljuje se do iznosa koji je jednak iznosu deset bruto minimalnih osnovnih plaća utvrđenom na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Iznosi koje je počinitelj platio kao naknadu štete u okviru građanske tužbe i naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva oduzimaju se od iznosa financijske naknade štete koju je država dodijelila žrtvi.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Financijska naknada materijalne štete dodjeljuje se do iznosa koji je jednak iznosu deset bruto minimalnih osnovnih plaća utvrđenom na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da. Zahtjev za financijsku naknadu štete mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. prezime, ime, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište žrtve
 2. datum, mjesto i okolnosti počinjenja kaznenog djela kojim je prouzročena šteta
 3. kategorije štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom, u skladu s člankom 27. stavkom 1.
 4. naziv tijela za kazneni progon ili suda i datum upućivanja predmeta tom tijelu ili sudu (ako je primjenjivo)
 5. broj i datum presude ili akta tijela za kazneni progon, u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (a) (ako je primjenjivo)
 6. status bračnog druga, djeteta ili uzdržavanog člana obitelji preminule osobe u slučaju žrtava iz članka 21. stavka 1. točke (b)
 7. podatke iz kaznene evidencije
 8. iznose koje je počinitelj platio kao naknadu štete ili naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva
 9. iznos financijske naknade štete za koju je podnesen zahtjev.

Zahtjevu za financijsku naknadu štete prilažu se preslike dokumenata kojima se potvrđuju podaci navedeni u zahtjevu te svi ostali dokumenti u posjedu žrtve koji su korisni za rješavanje zahtjeva.

Dostupna je mogućnost savjetovanja, ali ne sa sudom, nego sa službama za potporu žrtvama kaznenih djela (osnovanima na razini glavnih uprava za socijalnu pomoć i zaštitu djece u skladu sa Zakonom br. 211/2004 o mjerama za osiguravanje informiranja, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela), u skladu sa zakonom i nakon procjene namijenjene utvrđivanju potreba žrtve u pogledu pomoći.

Kako bi se žrtvama kaznenih djela pružila potpora i zaštita, u okviru organizacijske strukture svake glavne uprave uspostavljen je poseban odjel za pružanje potpore žrtvama kaznenih djela u kojem rade najmanje tri stručnjaka, tj. socijalni radnik, psiholog i pravni savjetnik.

Postupak pružanja informacija, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela sastoji se od sljedećih koraka:

 1. identifikacija: utvrđivanje statusa žrtve kaznenog djela u smislu navedenog zakona
 2. upućivanje: usmjeravanje žrtve na službe za potporu žrtvama kaznenih djela i službe za socijalnu skrb te na pružatelje socijalne pomoći iz članka 3. stavka 1.
 3. pružanje početnih informacija: pružanje općih informacija žrtvi o njezinim pravima i uslugama koje su joj dostupne
 4. ocjenjivanje situacije u kojoj se žrtva nalazi koju provode službe za potporu žrtvama kaznenih djela i službe za socijalnu skrb te pružatelji socijalne pomoći iz članka 3. stavka 1. kako bi se utvrdilo na koje mjere potpore i zaštite žrtva ima pravo
 5. pružanje usluga potpore i zaštite
 6. praćenje i ocjenjivanje usluga potpore i zaštite.

Usluge potpore i zaštite žrtvama kaznenog djela ili članovima njihovih obitelji besplatno pružaju glavne uprave na zahtjev žrtve ili članova njezine obitelji, a mogu ih pružati i javne socijalne službe na razini gradova i općina te privatni pružatelji socijalne pomoći.

Zahtjev za usluge potpore i zaštite upućuje se glavnoj upravi, ali se isto tako može uputiti izravno privatnom pružatelju socijalne pomoći ili javnoj socijalnoj službi. U potonjem slučaju pružatelj o tome mora u pisanom obliku obavijestiti glavnu upravu u čijoj nadležnosti korisnik predmetne usluge ima prebivalište ili boravište.

Na temelju utvrđenih potreba žrtve se može uputiti i lokalnim pružateljima socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga te drugih usluga od općeg interesa, koje se pružaju u skladu sa zakonom.

Potpora i zaštita koje se pružaju žrtvama kaznenih djela i članovima njihovih obitelji mogu imati sljedeće oblike:

 1. pružanje informacija žrtvi o njezinim pravima
 2. psihološko savjetovanje, savjetovanje o rizicima sekundarne i ponovljene viktimizacije ili zastrašivanja i odmazde
 3. savjetovanje povezano s financijskim i praktičnim pitanjima koja proizlaze iz kaznenog djela
 4. usluge društvene integracije/reintegracije
 5. emocionalna i socijalna potpora u svrhu društvene reintegracije
 6. informiranje i savjetovanje o ulozi žrtve u kaznenom postupku, uključujući pripremu za sudjelovanje u postupku; takve usluge informiranja i savjetovanja ne uključuju besplatnu pravnu pomoć za žrtve kaznenih djela iz članaka od 14. do 20. Zakona br. 211/2004 o mjerama za osiguravanje informiranja, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela ni pravnu pomoć za oštećene osobe iz Zakona br. 135/2010 o Zakonu o kaznenom postupku, kako je kasnije izmijenjen i dopunjen
 7. upućivanje žrtve na druge specijalizirane službe, prema potrebi: na socijalne službe, službe za zapošljavanje, službe koje pružaju obrazovne i zdravstvene usluge ili druge usluge od općeg interesa koje se pružaju u skladu sa zakonom.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da. Iznosi koje je počinitelj platio kao naknadu štete u okviru građanske tužbe i naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva oduzimaju se od iznosa financijske naknade štete koju je država dodijelila žrtvi.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Žrtva može odboru za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) podnijeti zahtjev za isplatu predujma financijske naknade štete do iznosa koji je jednak iznosu deset bruto minimalnih osnovnih plaća utvrđenom na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za isplatu predujma.

Zahtjev za isplatu predujma može se podnijeti u okviru zahtjeva za financijsku naknadu štete ili kao zaseban zahtjev koji se može podnijeti u bilo kojem trenutku nakon prijave kaznenog djela tijelima za kazneni progon ili sudu, a najkasnije 30 dana nakon podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

Predujam se odobrava ako se žrtva nalazi u neizvjesnoj financijskoj situaciji.

Ako zahtjev za financijsku naknadu štete bude odbijen, žrtva mora vratiti predujam, osim ako je zahtjev za naknadu štete odbijen samo zato što počinitelj nije nesolventan ili zato što se počinitelj ne vodi kao nestala osoba.

Žrtva koja je primila predujam financijske naknade štete mora vratiti predujam ako u utvrđenom roku nije podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Zakonom br. 211/2004 o mjerama za osiguravanje informiranja, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela nisu propisana nikakva ograničenja osim onog iz članka 27. stavka 2., odnosno deset bruto minimalnih osnovnih plaća čiji je iznos utvrđen na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Ako se poveća vrijednost štete, može se podnijeti novi zahtjev za financijsku naknadu štete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjevu za financijsku naknadu štete prilažu se preslike dokumenata kojima se potvrđuju podaci navedeni u zahtjevu te svi ostali dokumenti u posjedu žrtve koji su korisni za rješavanje zahtjeva (npr. presude, računi, potvrde ili dokumenti koji mogu poslužiti kao dokaz o plaćanju, medicinska dokumentacija, izvješća vještaka).

Zahtjev za financijsku naknadu štete mora sadržavati sljedeće informacije ili mu, ovisno o slučaju, mora biti priložena popratna dokumentacija koja sadržava sljedeće informacije:

 1. prezime, ime, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište žrtve
 2. datum, mjesto i okolnosti počinjenja kaznenog djela kojim je prouzročena šteta
 3. kategorije štete prouzročene jednim od kaznenih djela u nastavku: pokušaj ubojstva i pokušaj teškog ubojstva, tjelesna ozljeda, kazneno djelo počinjeno s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanje, spolni odnos s maloljetnom osobom i spolno nasilje, trgovina ljudima i maloljetnicima, terorizam i bilo koje drugo nasilno kazneno djelo počinjeno s namjerom
 4. naziv tijela za kazneni progon ili suda i datum upućivanja predmeta tom tijelu ili sudu (ako je primjenjivo)
 5. broj i datum presude ili akta tijela za kazneni progon (ako je primjenjivo), u slučaju da je počinitelj poznat i da je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete u roku od godine dana od datuma pravomoćnosti osuđujuće ili oslobađajuće presude kaznenog suda i odobrenja zahtjeva za naknadu štete u okviru građanske tužbe, ili pravomoćnosti odluke o zaključenju kaznenog postupka ili od datuma na koji je tužitelj naložio zaključenje predmeta
 6. status bračnog druga, djeteta ili uzdržavanog člana obitelji preminule osobe, u slučaju žrtava koje su bračni drug, dijete ili uzdržavani član obitelji osobe koja je preminula zbog posljedica sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, tjelesne ozljede, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja, trgovine ljudima i maloljetnicima, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom
 7. podatke iz kaznene evidencije
 8. iznose koje je počinitelj platio kao naknadu štete ili naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Za zahtjeve za financijsku naknadu štete i zahtjeve za isplatu predujma financijske naknade štete ne naplaćuju se pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kad je riječ o nacionalnim predmetima, zahtjevi za financijsku naknadu štete podnose se okružnom sudu u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto prebivališta žrtve, a o njima odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela uspostavljenog pri svakom okružnom sudu.

Kad je riječ o prekograničnim predmetima, rumunjsko tijelo koje odlučuje, imenovano u skladu s člankom 3. stavkom 2. jest Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela Okružnog suda u Bukureštu:

Bulevardul UNIRII, br. 37, Sektor 3, Bukurešt, oznaka 030823
Telefon: +40 214083600, +40 214083700
Telefaks: +40 213187731
E-pošta:  Poveznica se otvara u novom prozorutribunalul.bucuresti@just.ro

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kad je riječ o nacionalnim predmetima, zahtjevi za financijsku naknadu štete podnose se okružnom sudu u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto prebivališta žrtve, a o njima odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela uspostavljenog pri svakom okružnom sudu.

Kad je riječ o prekograničnim predmetima, u slučaju da je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske i žrtva je državljanin države članice EU-a koji je zakonito boravio na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela ili strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja boravi na državnom području države članice EU-a i koja je zakonito boravila na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela, rumunjsko tijelo koje odlučuje, imenovano u skladu s člankom 3. stavkom 2. jest Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela Okružnog suda u Bukureštu:

Bulevardul UNIRII, br. 37, Sektor 3, Bukurešt, oznaka 030823
Telefon: +40 214083600, +40 214083700
Telefaks: +40 213187731
E-pošta:  Poveznica se otvara u novom prozorutribunalul.bucuresti@just.ro

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne. O zahtjevima za financijsku naknadu štete i zahtjevima za isplatu predujma financijske naknade štete odlučuje se u vijećima, a žrtvu se poziva da prisustvuje. Sudjelovanje tužitelja je obvezno.

Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela, koji se sastoji od sudskog vijeća u čijem su sastavu dva suca, može saslušati osobe, zatražiti dokumente i izvesti druge dokaze koje smatra korisnima za rješavanje zahtjeva.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Od jedne do dvije godine.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odbor odlukom može izdati jedno od sljedećih rješenja:

 1. može odobriti zahtjev i odrediti iznos financijske naknade štete ili, ako je primjenjivo, iznos predujma
 2. može odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni uvjeti propisani zakonom za dodjelu financijske naknade štete ili, ako je primjenjivo, isplatu predujma.

Žrtvu se obavješćuje o odluci o zahtjevu za financijsku naknadu štete ili zahtjevu za isplatu predujma financijske naknade štete. Žalba protiv odluke može se podnijeti žalbenom sudu u roku od 15 dana od obavijesti.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrazac zahtjeva za financijsku naknadu štete u prekograničnim predmetima priložen Word(15 Kb)ro je Poveznica se otvara u novom prozoruOdluci ministra pravosuđa br. 1319/C od 13. svibnja 2008.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Još nije potvrđeno.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Žrtva može na zahtjev dobiti besplatnu pravnu pomoć.

Zahtjevi za besplatnu pravnu pomoć podnose se okružnom sudu u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto prebivališta žrtve, a o njima odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela u roku od 15 dana od datuma podnošenja.

Zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć prilažu se preslike dokumenata kojima se potvrđuju podaci navedeni u zahtjevu te svi ostali dokumenti u posjedu žrtve koji su korisni za rješavanje zahtjeva.

O zahtjevima za besplatnu pravnu pomoć odlučuje se u vijećima, a žrtvu se poziva da prisustvuje.

Ako žrtva nije odabrala odvjetnika, odluka kojom se odobrava zahtjev za besplatnu pravnu pomoć mora sadržavati i imenovanje odvjetnika po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom br. 51/1995 o organizaciji i obavljanju odvjetničke djelatnosti, kako je ponovno objavljen i kako je kasnije izmijenjen i dopunjen, te pravilima odvjetničke struke.

Žrtvu se obavješćuje o odluci o zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć.

Odluka kojom se odbija zahtjev za besplatnu pravnu pomoć može se na zahtjev žrtve u svrhu preispitivanja podnijeti okružnom sudu pri kojem djeluje odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela u roku od 15 dana od obavijesti. O preispitivanju zahtjeva odlučuje vijeće u čijem su sastavu dva suca.

Besplatna pravna pomoć odobrava se svakoj žrtvi tijekom cijelog postupka, do iznosa koji je jednak dvama bruto minimalnim osnovnim plaćama utvrđenima na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za besplatnu pravnu pomoć. Sredstva koja su potrebna za dodjelu besplatne pravne pomoći isplaćuju se iz državnog proračuna, u okviru proračuna Ministarstva pravosuđa.

Prethodno navedene odredbe primjenjuju se na odgovarajući način i na dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe.

Osim toga, Ministarstvo pravosuđa, kao rumunjsko pomoćno tijelo imenovano na temelju članka 3. stavka 1. Direktive Vijeća 2004/80/EZ, podnositelju zahtjeva pruža potrebne informacije o mogućnostima podnošenja zahtjeva za financijsku naknadu od države na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo, osigurava potrebne obrasce zahtjeva te pruža informacije i upute o ispunjavanju obrasca zahtjeva i potrebnim popratnim dokumentima.

Vidjeti Odluku ministra pravosuđa br. 1319/C od 13. svibnja 2008. U skladu s člankom 2. te odluke Ministarstvo pravosuđa ispunjava svoje zadaće kao pomoćno tijelo putem Uprave za međunarodno pravo i ugovore, koja može surađivati s drugim strukturama u okviru Ministarstva pravosuđa na određenim zadaćama. Kad je riječ o podnošenju zahtjeva za financijsku naknadu štete od druge države članice, zadaće Ministarstva pravosuđa kao pomoćnog tijela uglavnom su sljedeće: zaprimanje zahtjeva i slanje potvrde o primitku zahtjeva; preispitivanje zahtjeva i obavješćivanje podnositelja zahtjeva, ako je primjenjivo, o razlozima za odbijanje zahtjeva; ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti, slanje obrasca zahtjeva podnositelju zahtjeva i davanje uputa o njegovu ispunjavanju; pribavljanje od podnositelja zahtjeva informacija i/ili dokumenata potrebnih za ispunjavanje obrasca zahtjeva; olakšavanje ovlaštenog prijevoda odluke koju je donijelo tijelo koje odlučuje imenovano u državi od koje se traži financijska naknada štete i osiguravanje da se ta odluka što prije proslijedi podnositelju zahtjeva itd.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Zahtjev za dodjelu besplatne pravne pomoći i zahtjev za dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe mogu podnijeti i nevladine organizacije koje djeluju u području zaštite žrtava ako ih potpiše žrtva, ako sadržavaju podatke propisane zakonom i ako su im priloženi potrebni popratni dokumenti.

Posljednji put ažurirano: 23/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Slovenija

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknadu mogu dobiti samo žrtve kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s namjerom. To su kaznena djela koja je počinitelj kaznenog djela počinio s namjerom i koja predstavljaju izravan napad na život i tijelo uz primjenu sile (kaznena djela protiv života i tijela, kao što su teško ubojstvo, ubojstvo, tjelesne ozljede) ili povredu spolnog integriteta (kaznena djela protiv spolne slobode).

Drugi je uvjet da su na temelju Kaznenog zakona ta kaznena djela kažnjiva kaznom zatvora u trajanju od jedne godine ili više. Drugim riječima, naknadu nije moguće primiti za kaznena djela imovinske (financijske) prirode.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Nemate pravo na naknadu za najlakše ozljede (npr. nagnječenja, ogrebotine, modrice) ili druge tjelesne ozljede koje imaju samo privremeni, vanjski učinak ili privremeno i u manjoj mjeri utječu na zdravlje žrtve.

Naknada može biti dodijeljena u slučajevima u kojima se tjelesna ozljeda smatra barem lakom (npr. ozljeda mekog tkiva za koju je potrebno šivanje, jednostavni prijelomi, jednostavna iščašenja i uganuća, jednostavna puknuća bubnjića, potres mozga s vrlo kratkim gubitkom svijesti, gubitak jednog do dva zuba, gubitak zgloba prsta).

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, naknada za duševnu bol zbog smrti voljene osobe može biti dodijeljena i nadživjelim osobama, tj. osobama koje je preminula žrtva uzdržavala ili su imale pravo na to da ih žrtva uzdržava (posebno maloljetna djeca i djeca mlađa od 26 godina koja se redovito školuju), bračni drug ili nevjenčani partner koji nije imao sredstva za život te je bio nezaposlen, ali ne svojom krivnjom te roditelji ako nemaju i ne mogu steći dostatna sredstva za život.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Ne. Formalni je uvjet za dodjeljivanje naknade slovensko državljanstvo podnositelja zahtjeva ili državljanstvo druge države članice EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne. Kako biste zatražili naknadu, kazneno djelo moralo je biti počinjeno na državnom području Republike Slovenije ili na slovenskom brodu ili zrakoplovu, neovisno o njegovoj lokaciji u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da, nužno je kazneno djelo najprije prijaviti nadležnom tijelu (policiji, uredu javnog tužitelja) ili ga je nadležno tijelo najprije moralo unijeti u zapisnik i postupati s njime kao u slučaju kaznenog djela (a ne, na primjer, kao u slučaju prekršaja) te mora postojati osnovana sumnja u to da je kazneno djelo počinjeno (podnesena je kaznena prijava tužiteljstvu).

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, ali mora postojati osnovana sumnja u to da je kazneno djelo počinjeno, što znači da je, u pravilu, morala biti podnesena najmanje kaznena prijava koju je policija proslijedila uredu javnog tužitelja nakon što je završila svoju istragu.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

U pravilu se u takvim slučajevima naknada dodjeljuje na temelju pravomoćne i izvršive presude kojom se žrtvi dodjeljuje naknada i koja je već mogla biti donesena tijekom kaznenog postupka (odluka o imovinskopravnom zahtjevu u kaznenom postupku) ili u građanskom postupku (odluka o tužbi). Dodatni je uvjet da je izvršenje (naplata iznosa) koje se temelji na toj presudi bilo neuspješno ili uopće nije moguće (počinitelj nema imovinu, imovinu nije moguće ovršiti).

Međutim, postoje iznimke u kojima nije potrebno najprije tražiti naknadu od počinitelja:

– ako žrtva zločina pripada jednoj od posebno zaštićenih skupina – djeci, žrtvama nasilja u obitelji, osobama s invaliditetom, državljanima druge države članice EU-a (u prekograničnim predmetima)

– ako je počinitelj i dalje nepoznat (tri mjeseca nakon unošenja kaznenog djela u zapisnik ili prijave kaznenog djela) ili ako se protiv počinitelja ne može pokrenuti kazneni postupak (npr. počinitelj je preminuo ili je mlađi od 14 godina te ne snosi kaznenu odgovornost).

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako je počinitelj i dalje nepoznat (tri mjeseca nakon otkrivanja ili prijave kaznenog djela te nije identificiran odlukom Povjerenstva), žrtva može zatražiti naknadu.

U pravilu je naknada povezana s osuđujućom presudom protiv počinitelja kad se dodjeljuje na temelju izvršnog instrumenta, tj. presude (u kaznenom ili građanskom postupku) kojom je žrtvi dodijeljena naknada, ali je žrtva ne može dobiti od počinitelja (izvršenje nije uspješno ili je nemoguće).

U slučajevima u kojima žrtva ima poseban status (djeca, osobe s invaliditetom ili žrtve nasilja u obitelji te žrtve u prekograničnim slučajevima, tj. državljani drugih država članica EU-a) osuđujuća presuda počinitelja nije uvjet za potraživanje naknade.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da, postoje dva roka za potraživanje naknade.

U slučajevima u kojima počinitelj nije poznat ili žrtve pripadaju posebnim skupinama žrtvi (djeca, žrtve nasilja u obitelji, osobe s invaliditetom, državljani drugih država članica EU-a), rok za podnošenje zahtjeva za naknadu iznosi šest mjeseci od datuma na koji je kazneno djelo počinjeno.

U ostalim slučajevima, u kojima je naknadu najprije potrebno tražiti od počinitelja, rok za podnošenje zahtjeva za naknadu iznosi tri mjeseca od primitka odluke ili obavijesti o neuspješnom izvršenju, a ako izvršenje nije predloženo, rok je tri mjeseca od primitka informacije o tome da izvršenje nije moguće.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvama kaznenih djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljede (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) – DA, ali samo ako osoba nema pravo na odgovarajuće naknade iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, i to u iznosu troškova zdravstvenih usluga obuhvaćenih obveznim zdravstvenim osiguranjem u skladu s propisima Republike Slovenije koji su ograničeni na 20 000 EUR
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) – NE
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) – NE
  • propuštene prilike – NE
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu (kao što su odvjetnički i sudski troškovi) – NE
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu — NE
  • ostalo

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtveDA, za pretrpljenu tjelesnu i duševnu bol (zbog gubitka kvalitete života, unakaženosti, ograničenja slobode, povrede dostojanstva i drugih prava osobnosti); naknada za strah se ne priznaje

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba – NE, jer je to sada socijalno pravo i izvršava se prema drugom zakonu
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) – DA (samo za žrtve), u iznosu troškova zdravstvenih usluga obuhvaćenih obveznim zdravstvenim osiguranjem u skladu s propisima Republike Slovenije i to samo ako osoba nema obvezno ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 • gubitak sredstava za uzdržavanje DA, za djecu preminule osobe koja ispunjavaju uvjete za mirovinu preminule osobe (dob do 15 ili 26 godina ako se redovno školuju), ali im mirovina nije dodijeljena (zbog razloga koji se mogu pripisati preminuloj osobi)
 • propuštene prilike – NE

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve – DA, nadživjele osobe primaju naknadu za duševnu bol zbog gubitka voljene osobe

(a) kad je riječ o žrtvama kaznenih djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljede (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu (kao što su odvjetnički i sudski troškovi)
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili prilika za zaradu

 

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se u pravilu isplaćuje jednokratno osim ako nije potrebno odrediti buduće uvjete dodjele naknade za određena razdoblja (npr. redovno školovanje djeteta).

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Pri odlučivanju o iznosu naknade uzima se u obzir ponašanje podnositelja zahtjeva za vrijeme i nakon počinjenja kaznenog djela, kao i njegov doprinos nastanku i opsegu štete te naknada u skladu s time može biti umanjena ili zahtjev za naknadu odbijen.

Iako se kaznena evidencija podnositelja zahtjeva ne provjerava, nesuradnja u postupku za naknadu štete može utjecati na to da sve okolnosti relevantne za određivanje prava na naknadu ne budu utvrđene te zbog toga uvjeti za dodjelu naknade možda neće biti ispunjeni. Ako podnositelj zahtjeva ne odgovori na pozive tijela da dopuni zahtjev za naknadu štete, nepotpuni zahtjev može biti odbijen.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska se situacija žrtve ne provjerava te stoga ne utječe na priznavanje prava na naknadu ili na iznos naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Da, naknada se umanjuje za iznos drugih naknada, povrata ili drugih plaćanja koja je podnositelj zahtjeva primio na bilo kojoj drugoj osnovi za istu vrstu štete.

Kako se izračunava iznos naknade?

Kad je riječ o tjelesnoj i duševnoj boli, u obzir se uzimaju najviši zakonski iznosi naknade za svaku vrstu štete, a iznos naknade određuje se u skladu s tim granicama i težinom ozljede ili vrstom štete.

Kad je riječ o tjelesnoj boli, posebnim se pravilima utvrđuju kategorije ozljeda, a zakonom su utvrđeni najmanji i najveći iznosi za te kategorije – od 50 do 500 EUR za lake ozljede, od 100 do 1000 EUR za srednje teške ozljede, od 250 do 2500 EUR za teške ozljede, od 500 do 5000 EUR za vrlo teške ozljede i od 1000 do 10 000 EUR za osobito teške ozljede.

Kad je riječ o drugim vrstama štete, u zakonu se upućuje na druge propise. Povrat troškova liječenja priznaje se u iznosu troškova zdravstvenih usluga obveznoga zdravstvenog osiguranja na koje bi osigurana osoba imala pravo u skladu s propisima Republike Slovenije s obzirom na okolnosti. Naknada sredstava zbog gubitka sredstava za uzdržavanje priznaje se nadživjelim osobama preminule žrtve u opsegu utvrđenom propisima Republike Slovenije o mirovinskom i invalidskom osiguranju u pogledu mirovine žrtve.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Da, za tjelesnu bol najmanji je iznos 50 EUR, a najveći 10 000 EUR, dok je za duševnu bol najveći iznos 10 000 EUR.

Naknada za duševnu bol zbog smrti voljene osobe može se dodijeliti svim srodnicima preminule osobe u iznosu do 10 000 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne. U obrascu za naknadu možete navesti iznos naknade, ali na temelju zakona niste to obvezni učiniti.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da. Na temelju zakona naknada za svaku vrstu štete umanjuje se za iznos drugih naknada, povrata ili drugih plaćanja koja je podnositelj zahtjeva primio na bilo kojoj drugoj osnovi za istu vrstu štete.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Takve promjene okolnosti nisu predviđene zakonom.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Na temelju zakona zahtjevu morate priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • punomoć
 • presliku policijskog izvješća (ili dokumentaciju drugog tijela u (pret)kaznenom postupku)
 • relevantna liječnička izvješća i potvrde
 • izjavu podnositelja zahtjeva o traženju naknade iz drugih izvora.

Ako podnositelj zahtjeva zatraži naknadu nakon što je nije mogao dobiti od počinitelja, potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • presliku presude (kojom je dodijeljena naknada)
 • presliku naloga za izvršenje i dokaza da izvršenje nije bilo uspješno ili moguće.

Tijelo može zatražiti i daljnje dokaze kako bi utvrdilo uvjete za dodjelu naknade.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Naknada se ne plaća za zahtjeve, tužbe i odluke u postupku za naknadu štete u skladu s tim zakonom.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Povjerenstvo za donošenje odluka o naknadama za žrtve kaznenih djela (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj; dalje u tekstu „Povjerenstvo”).

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvu pravosuđa (Ministrstvo za pravosodje), Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Zakonski je rok za donošenje odluke tri mjeseca od primitka potpunog zahtjeva. U pravilu sam postupak traje manje od pola godine, ovisno o pojedinačnim okolnostima.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Odluku Povjerenstva možete osporiti podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Slovenije u upravnom postupku.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Verzija internetskih stranica na engleskom jeziku:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Informacije možete dobiti i pismenim putem ili telefonom:

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 369 5442

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorugp.mp@gov.si

Na temelju zakona policija je obvezna pružiti osnovne informacije o načinima ostvarivanja prava. Isto tako, druga tijela koja rade sa žrtvama u pravilu su upoznata s tim pravima i pružaju te informacije (centri za socijalni rad, nevladine organizacije za pomoć žrtvama).

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Vidjeti prethodno navedeno.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Besplatna pravna pomoć nije moguća u tim slučajevima.

Međutim, u skladu s pravilima o općem upravnom postupku, službena osoba mora poštovati načelo zaštite prava podnositelja zahtjeva, što znači da službenik mora omogućiti podnositelju zahtjeva da ostvari svoje pravo, upozoriti ga o tome, pozvati ga da ispuni zahtjev i navede objašnjenja te pritom osigurati da neznanje ili neinformiranost podnositelja zahtjeva ne naštete njegovim pravima.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, neke nevladine organizacije nude pomoć u pogledu ostvarivanja prava žrtava (npr. Društvo za nenasilnu komunikaciju (Društvo za nenasilno komunikacijo)).

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Slovačka

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Zakonom je predviđena jednokratna financijska naknada za osobe koje su zadobile ozljede uslijed kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s predumišljajem, dok druga kaznena djela ne podliježu plaćanju naknade. Naknada za osobne ozljede odnosi se konkretno na kaznena djela ubojstva i tjelesne ozljede. U zakonu se kaznena djela trgovanja ljudima, spolnog zlostavljanja, seksualnog nasilja i silovanja smatraju posebnom kategorijom kaznenih djela za koja se dodjeljuje naknada za moralnu štetu.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja dobivaju naknadu samo za pretrpjelu štetu (naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju). Za kaznena djela trgovanja ljudima, silovanja, spolnog zlostavljanja i seksualnog nasilja zakonom je predviđena naknada za moralnu štetu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je smrt osobe nastupila kao posljedica kaznenog djela s elementima nasilja, na temelju zakona i srodnici te osobe imaju mogućnost zatražiti naknadu, konkretno nadživjeli bračni drug i nadživjela djeca preminule osobe, nadživjeli roditelji preminule osobe ako preminula osoba nije imala djece te osoba prema kojoj je preminula osoba imala obvezu uzdržavanja ako nije imala roditelje.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavana osoba žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne, u tom slučaju naknada za srodnike žrtve kaznenog djela nije predviđena zakonom.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin nijedne države članice EU-a?

Naknadu može zatražiti žrtva kaznenog djela s elementima nasilja koja je državljanin Slovačke Republike ili druge države članice EU-a ili osoba bez državljanstva s prebivalištem u Slovačkoj Republici ili drugoj državi članici EU-a ili strani državljanin pod uvjetima i u mjeri propisanima međunarodnim ugovorom ratificiranim i proglašenim na zakonom predviđen način ako su ozljede zadobivene na području Slovačke Republike. Naknadu može zatražiti žrtva kaznenog djela s elementima nasilja kojoj je odobren azil, supsidijarna zaštita, privremeno sklonište, dozvola boravka ili dozvola boravka u iznimnim slučajevima u Slovačkoj Republici ako su ozljede zadobivene na području Slovačke Republike.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, u slovačkom pravnom sustavu nije predviđen takav postupak. Naknadu možete zatražiti samo ako su ozljede zadobivene na državnom području Slovačke Republike.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Naknadu možete zatražiti samo ako ishod istrage ukazuje na to da je kazneno djelo počinjeno i da je prouzročilo ozljede. Stoga, naknadu možete dobiti samo ako je najprije proveden istražni postupak, pri čemu nije važno je li postupak pokrenut na temelju prijave žrtve ili na drugi način.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, podnošenje zahtjeva za naknadu štete uvjetovano je postojanjem pravomoćne presude ili kaznenog naloga u kaznenom postupku, kojima je počinitelj proglašen krivim za kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede ili presude kojom je tuženik oslobođen jer na temelju neuračunljivosti ili maloljetnosti nije kazneno odgovoran, a žrtvi nije na drugi način nadoknađena šteta za ozljede. Ako je kazneni postupak prekinut ili obustavljen (ili odgođen) na temelju mjerodavnih odredaba Zakona 301/2005 (Kazneni zakon), žrtva može tražiti naknadu štete na temelju odluke nadležnoga tijela koje je utvrdilo prethodno navedene činjenice. Međutim, u tim slučajevima ishod istrage ili skraćenog postupka tijela koja vode kazneni postupak ne smije izazvati opravdane sumnje u to je li kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede počinjeno.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja mora u okviru kaznenog postupka podnijeti zahtjev za naknadu štete nastale zbog ozljede kako bi ostvarila pravo na naknadu na temelju tog zakona. Navedeno se ne primjenjuje ako je kaznenim djelom prouzročena smrt osobe ili ako je ozljeda prouzročena kaznenim djelom trgovanja ljudima, silovanja, seksualnog napada ili spolnog zlostavljanja.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako identitet počinitelja kaznenog djela uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede nije poznat, nije poznato gdje se nalazi ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, a ozljede žrtve nisu u potpunosti nadoknađene na drugi način, žrtva može zatražiti naknadu samo ako ishod istrage ili skraćenog postupka tijela koje vodi kazneni postupak ne izazove opravdane sumnje u to je li kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede počinjeno. Zahtjev morate potkrijepiti pravomoćnom odlukom tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet kako biste dokazali prethodno navedene činjenice.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev morate podnijeti u roku od jedne godine od pravomoćnosti osuđujuće presude počinitelja kaznenog djela. Ako počinitelj nije poznat ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, zahtjev morate podnijeti u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti odluke tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet.

Ako je sud koji odlučuje u kaznenom postupku uputio žrtvu kaznenog djela s elementima nasilja i njezin zahtjev za naknadu štete nastale uslijed ozljeda na odlučivanje u građanskom postupku ili postupku pred drugim tijelom, zahtjev treba podnijeti u roku od jedne godine od datuma pravomoćnosti odluke o pravu žrtve na pokretanje građanskog ili drugog postupka. Nakon što taj rok istekne, prestaje pravo na naknadu na temelju tog zakona.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno sljedeće:

naknada se plaća samo za pretrpjele tjelesne ozljede (naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju) i, u slučajevima predviđenima zakonom, za moralnu štetu. Naknada ne obuhvaća druge troškove ili štetu.

a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– fizička šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja (liječenje ozljeda: izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, produljeno vrijeme školovanja, fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajni učinci ozljeda (npr. invaliditet ili druge trajne poteškoće)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak ili smanjenje radne sposobnosti itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– nije primjenjivo

– narušeno mentalno zdravlje (neimovinska šteta):

 • bol i patnja žrtve – naknada za moralnu štetu prouzročenu kaznenim djelima trgovanja ljudima, silovanja, spolnog zlostavljanja i seksualnog nasilja.

b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– fizička šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • gubitak radne sposobnosti ili propuštene prilike

– nije primjenjivo

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika i nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve – nadživjelim osobama žrtve kaznenog djela s elementima nasilja čija je smrt nastupila isplaćuje se naknada u najvećem zakonom propisanom iznosu koji je 50 puta veći od minimalne plaće u trenutku kad je kazneno djelo počinjeno. Ovaj se zahtjev razmjerno raspodjeljuje među svim nadživjelim nositeljima prava.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u vezi s kaznenim djelom, činjenicom da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Upisi u kaznenoj evidenciji ne utječu na primanje naknade od Slovačke Republike. Tijelo koje odlučuje može umanjiti iznos naknade ako i žrtva snosi zajedničku odgovornost za ozljede ili ne poduzme mjere za dobivanje naknade izravno od počinitelja kaznenog djela koje je prouzročilo ozljede.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska situacija žrtve ne utječe na odluku o naknadi.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na iznos naknade može utjecati mjera u kojoj je žrtva odgovorna za ozljede ili činjenica da žrtva nije poduzela mjere za dobivanje naknade izravno od počinitelja kaznenog djela.

Kako se izračunava iznos naknade?

Ako je ozljeda priznata sudskom presudom, iznos naknade temelji se na opsegu ozljede navedenom u presudi. U drugim slučajevima ozljeđivanja pri izračunu iznosa naknade primjenjuju se odredbe posebnog zakonodavstva, kojima se uređuje naknada za bol i smanjenu društvenu funkciju. Naknada za moralnu štetu kad je riječ o kaznenom djelu trgovanja ljudima, silovanja, seksualnog nasilja ili spolnog zlostavljanja desetorostruki je iznos minimalne plaće (u trenutku kad je šteta nanesena), a naknada za moralnu štetu nadživjelim nositeljima prava ako je kaznenim djelom prouzročena smrt žrtve, pedeseterostruki je iznos minimalne plaće (u trenutku nastanka štete).

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos naknade nije predviđen zakonom. Najveći je iznos naknade 50 puta veći od minimalne plaće u trenutku kad je kazneno djelo počinjeno (napomena: to je trenutačno 29 000 EUR).

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ako je šteta nastala zbog ozljede priznata pravomoćnom presudom ili pravomoćnim kaznenim nalogom u kaznenom postupku, naknada za ozljede izračunava se i određuje na temelju opsega ozljeda navedenih u toj presudi ili kaznenom nalogu. Ako je žrtva sa svojim zahtjevom u kaznenom postupku upućena na građanski postupak, izračun i određivanje naknade za ozljede temelje se na opsegu ozljeda navedenih u odluci građanskom suda. U protivnom nužno je i liječničko izvješće u kojem se navode i podaci potrebni za određivanje konkretnog iznosa naknade kako bi se taj iznos mogao izračunati. Pravila za određivanje iznosa naknade utvrđena su zakonodavstvom kojim se utvrđuju pravila za procjenu tjelesnih ozljeda općenito, a ne samo u svrhu dodjeljivanja naknade žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, naknada se isplaćuje samo pod pretpostavkom da šteta nije drukčije nadoknađena (na primjer iz privatnog sustava osiguranja ili izravno od počinitelja kaznenog djela s elementima nasilja).

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Nije moguće dobiti predujam naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Takav je postupak moguć. Žrtva može ponovno zatražiti naknadu (na primjer ako je došlo do promjene situacije ili pogoršanja zdravstvenog stanja), ali i taj zahtjev mora podnijeti u referentnom razdoblju (tj. u roku od jedne godine od pravomoćnosti osuđujuće presude kojom je počinitelj proglašen krivim, a ako počinitelj nije poznat ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, u roku od jedne godine od pravomoćnosti odluke tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet). Međutim, ukupni iznos naknade u istom predmetu ne može premašiti iznos koji je 50 puta veći od minimalne plaće.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • pravomoćnu presudu ili odluku tijela koje vodi kazneni postupak koje je posljednje razmatralo predmet ako žrtva ne može priložiti odluku, trebala bi navesti tijelo koje vodi kazneni postupak ili sud koji je posljednji razmatrao kazneno djelo i koji je naveo informacije o osobi koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela uslijed kojeg je žrtva zadobila ozljede, ako je ta osoba poznata žrtvi
 • podatke o mjerama koje je žrtva poduzela da bi dobila naknadu od počinitelja kaznenog djela kojim je prouzročena tjelesna ozljeda (osim ako je kaznenim djelom prouzročena smrt ili je tjelesna ozljeda prouzročena kaznenim djelom trgovanja ljudima, silovanja, seksualnog napada ili spolnog zlostavljanja)
 • dokument kojim se dokazuje obiteljsko srodstvo i skupina nositelja prava ako je smrt žrtve nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Postupci za naknadu zahtjeva besplatni su.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike odlučuje o zahtjevima za naknadu štete.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev se šalje na sljedeću adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike], Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Žrtva ne mora biti prisutna.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike mora odlučiti o zahtjevu za naknadu u roku od šest mjeseci.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike ne prihvati zahtjev ili ga djelomično ne prihvati, žrtva kaznenog djela s elementima nasilja može zatražiti zaštitu svojih subjektivnih prava upravnom pritužbom u skladu s mjerodavnim odredbama Zakona br. 162/2015 (Zakon o upravnom sudskom postupku). Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike.

Svaku se žrtvu obavješćuje o mogućnostima i uvjetima primanja naknade od Slovačke Republike u okviru kaznenog postupka koji vode istražna tijela.

Postoje li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Informacije o naknadi za žrtve kaznenih djela objavljene su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike. Za poveznicu kliknite Poveznica se otvara u novom prozoruovdje. Osim toga, žrtva saslušana u kaznenom postupku dobiva informacije o organizacijama koje pružaju pomoć i potporu žrtvama (zajedno s podacima za kontakt).

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne postoji pravna pomoć namijenjena posebno u svrhe potraživanja naknade. Moguće je iskoristiti opću pravnu pomoć koju pruža država pri Centru za pravnu pomoć. Osim toga, Ministarstvo pravosuđa pruža i osnovne upute za potraživanje naknade.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, postoje organizacije koje pružaju pomoć i potporu žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja, no one trenutačno djeluju neovisno o državi.

Posljednji put ažurirano: 31/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Finska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Ako ste vi (ili vaš bliski srodnik) bili žrtva kaznenog djela počinjenog u Finskoj, možda ćete za štetu prouzročenu tim kaznenim djelom moći dobiti naknadu iz državnih sredstava. Pravo na naknadu nije ograničeno prirodom kaznenog djela.

Ako je kazneno djelo prouzročeno upotrebom motornog vozila u prometu, naknade se uglavnom isplaćuju iz police osiguranja vozila koje je prouzročilo štetu, u skladu sa Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila (liikennevakuutuslaki).

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Naknada se može isplatiti za osobne ozljede i patnju prouzročene kaznenim djelom.

„Osobna ozljeda” znači narušavanje zdravstvenog stanja koje se može potvrditi medicinskim sredstvima. Takvo narušavanje može se odnositi na fizičko ili mentalno zdravlje.

S druge strane, „patnja” znači duševna bol prouzročena predmetnim događajem koja ne uključuje nužno narušavanje zdravstvenog stanja koje se može potvrditi medicinskim sredstvima.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako ste bliski srodnik žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela, možete imati pravo na naknadu. „Bliski srodnik” znači roditelj, dijete ili bračni drug preminule osobe ili druga osoba koja je s preminulom osobom bila posebno bliska.

Ako ste preuzeli odgovornost za pogreb osobe koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela, imate pravo na naknadu za opravdane troškove pogreba.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ako je osoba koja vam je posebno bliska bila žrtva kaznenog djela, možete dobiti naknadu za opravdane, bitne troškove i neostvarene prihode proizašle iz vaše skrbi o toj osobi. „Bliski srodnik” znači roditelj, dijete ili bračni drug osobe koja je pretrpjela osobnu ozljedu, ili druga osoba koja je s njom posebno bliska.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Ako ste bili žrtva kaznenog djela počinjenog u Finskoj, u načelu imate pravo na naknadu neovisno o vašem državljanstvu ili državi u kojoj živite. Međutim, naknada se može odbiti ako niste živjeli u državi članici EU-a u vrijeme počinjenja kaznenog djela ili u vrijeme kada je zatražena naknada te ako je pretrpljena šteta tek neznatno povezana s Finskom.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako je vaše mjesto boravišta u Finskoj, u određenim okolnostima možete dobiti i naknadu za osobne ozljede i patnju prouzročene kaznenim djelom počinjenim u inozemstvu.

Naknada se može isplatiti ako ste u inozemstvu boravili zbog posla, obrazovanja ili drugog sličnog razloga. Naknada se može odobriti na diskrecijskoj osnovi i u drugim slučajevima koji uključuju štetu pretrpljenu u inozemstvu. U takvim slučajevima čimbenici koje treba razmotriti uključuju vrstu povezanosti kaznenog djela s Finskom, bliskost odnosa između počinitelja i žrtve kaznenog djela, prirodu štete i vaše mogućnosti za dobivanje naknade negdje drugdje.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo morate prijaviti policiji. Ako kazneno djelo niste prijavili, a policija nije na neki drugi način o njemu obaviještena, naknada se može isplatiti samo u posebnim slučajevima.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti prije dovršetka predistražnog postupka ili okončanja sudskog postupka. Međutim, odluka o vašem zahtjevu može se donijeti tek nakon dovršetka predistražnog postupka. Ako je podignuta optužnica, o naknadi se u načelu može odlučiti tek nakon što sud donese odluku u kaznenom predmetu i odluči o zahtjevu za naknadu.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako je pred sudom pokrenut kazneni postupak, trebali biste nastojati da vaše pravo na naknadu bude potvrđeno presudom. To znači da biste svoj zahtjev za naknadu protiv počinitelja trebali predočiti tijekom sudskom postupka. Naknada štete prouzročene kaznenim djelom u načelu se ne isplaćuje ako niste ispunili tu obvezu.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu i ako počinitelj nije identificiran. Zahtjevu za naknadu morate priložiti presliku policijskog zapisnika iz predistražnog postupka ili druge pouzdane dokaze o događajima.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu morate podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je donesena pravomoćna presuda u predmetu povezanom s tom naknadom. Ako nije pokrenut postupak pred sudom, zahtjev za naknadu morate podnijeti u roku od deset godina od datuma na koji je počinjeno kazneno djelo. Fleksibilnost u pogledu navedenih rokova moguća je samo u posebnim okolnostima.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, obuhvaća li sljedeće?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalnu štetu (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškove liječenja ozljeda (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)  obuhvaćeni su troškovi liječenja
 • dodatne potrebe ili troškove prouzročene ozljedama (odnosno skrb i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajnu fizioterapiju, prilagodbu stambenog prostora, posebna pomagala itd.)  obuhvaćeni su drugi bitni troškovi
 • trajnu ozljedu (npr. invaliditet i druge trajne hendikepe)
  • neostvarene prihode tijekom liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) – obuhvaćeni su neostvareni prihodi u iznosu od najviše 150 EUR po danu
  • propuštene prilike – u posebnim okolnostima, pri određivanju iznosa naknade može se razmotriti potencijalni razvoj događaja u pogledu prihoda podnositelja zahtjeva (npr. u slučaju osobe koja je pretrpjela ozljedu u mladosti)
  • troškove sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu (kao što su pravni troškovi i sudski troškovi) – može se isplatiti razumna naknada za pravne troškove ako o predmetu povezanom s naknadom odlučuje sud i ako ste pretrpjeli drugu štetu za koju tražite naknadu
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu obuhvaćene su uobičajene osobne stvari (npr. naočale, ručni sat, mobilni telefon) koje su oštećene kada je nastala i tjelesna ozljeda
   • u drugim slučajevima naknada štete na predmetima i drugoj imovini isplaćuje se samo pod posebnim uvjetima.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnju žrtve – obuhvaćeno
  • privremene probleme s mentalnim zdravljem
  • duševnu patnju, ako je nanesena
   • u slučaju kaznenog djela protiv spolne slobode
   • u slučaju drugih kaznenih djela protiv slobode
   • u slučaju kaznenog djela kojim je na posebno okrutan način povrijeđen osobni integritet žrtve.

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalnu štetu (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškove pogreba – obuhvaćeni su troškovi pogreba, kao što su troškovi nastali kupnjom lijesa, grobnog mjesta i nadgrobne ploče te organiziranjem komemoracije. Kao osoba posebno bliska preminuloj osobi možete dobiti naknadu za troškove nastale odlaskom na pogreb (troškovi putovanja do mjesta održavanja pogreba, cvjetnog aranžmana i odjeće za korotu)
 • troškove liječenja (npr. terapija za člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) – ako vam je smrt bliskog srodnika prouzročila osobnu ozljedu, može vam biti isplaćena naknada za troškove liječenja nastale zbog te ozljede, kao i za druge bitne troškove i neostvarene prihode. Utvrđena su ograničenja iznosa naknade, a najveći je iznos naknade 6000 EUR (2018.)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike – ako ste bili uzdržavani član obitelji preminule osobe, može vam se isplatiti naknada za gubitak sredstava za uzdržavanje.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnju srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve – bliskim srodnicima žrtve kaznenog djela ne isplaćuje se naknada za privremene probleme ili duševnu bol.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se obično isplaćuje jednokratno. Iznimke su naknada za neostvarene prihode i naknada za gubitak sredstava za uzdržavanje, koje se najčešće isplaćuju kontinuirano, u obliku periodičnih mjesečnih obroka.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Iznos naknade koji se dodjeljuje može se umanjiti ako ste svojim djelovanjem pridonijeli nastanku štete. Na primjer, iznos naknade može se umanjiti ako ste sami započeli tučnjavu koja je dovela do vaše ozljede. S druge strane, činjenica da ste kažnjavani neće utjecati na vaše izglede za dobivanje naknade ni na iznos naknade.

Kako biste dobili naknadu, morate dostaviti dokumente koje zahtijeva Državna riznica (Valtiokonttori) kako bi mogla obraditi vaš predmet povezan sa štetom prouzročenom kaznenim djelom. Vaš zahtjev za naknadu može se odbiti ako ne podnesete potrebne dokaze.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U načelu vaša financijska situacija ne utječe na odluku o zahtjevu za naknadu, kao ni na iznos naknade koji će se isplatiti.

Pri donošenju odluke o zahtjevu za naknadu vaša financijska situacija uzima se u obzir samo ako ste podnijeli zahtjev za naknadu znatne imovinske ili financijske štete na temelju toga što niste bili u mogućnosti spriječiti nastanak štete.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako o predmetu povezanom s naknadom odlučuje sud, naknada se u načelu isplaćuje u skladu s presudom suda. Ako Državna riznica u svojem postupanju odstupi od odluke koju je sud donio u predmetu povezanom s naknadom, u svojoj će odluci navesti obrazloženje za takvo odstupanje.

Počinitelj je obvezan isplatiti vam naknadu u iznosu koji je odredio sud. Međutim, pravo na dobivanje naknade od počinitelja prenosi se na državu ako vam je Državna riznica dodijelila naknadu.

Kako se izračunava iznos naknade?

Troškovi liječenja i drugi troškovi nadoknađuju se ako su bitni i ako imaju uzročno-posljedičnu vezu s pretrpljenom štetom ili ozljedom.

Pri određivanju iznosa naknade koji se isplaćuje za bolove i druge privremene probleme, u obzir se uzima priroda i ozbiljnost pretrpljene štete ili ozljede, kao i prevladavajuća praksa u pogledu naknada. Iznos naknade koji se isplaćuje ne smije premašiti gornju granicu utvrđenu zakonom.

„Patnja” znači osobna duševna bol prouzročena kaznenim djelom. Iznos naknade koji se isplaćuje bit će određen na temelju prirode predmetnog kaznenog djela. Iznos naknade koji se isplaćuje isto tako mora biti u okviru ograničenja utvrđenih zakonom.

Kao početna točka za utvrđivanje iznosa neostvarenih prihoda uzima se procjena prihoda koje biste ostvarili da kazneno djelo nije počinjeno. Dohodak i dodatni iznosi koje ste ostvarili ili mogli ostvariti bez obzira na štetu ili ozljedu oduzimaju se od tog iznosa. Iznos naknade koji se isplaćuje ne smije premašiti najviši dnevni iznos utvrđen zakonom.

Od ukupnog iznosa naknade koji se dodjeljuje za probleme i patnju oduzima se osnovni odbitak. Osnovni odbitak iznosi 220 EUR za kazneno djelo počinjeno 2018.

Na dodijeljenu naknadu ne plaća se kamata.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Ne postoji najniži iznos naknade koji se može dodijeliti.

Ukupni iznos naknade koja vam se može isplatiti za osobnu ozljedu i patnju koje su prouzročene kaznenim djelom ne može biti viši od 61 500 EUR. Osim toga:

 • naknada koja se isplaćuje za bolove i druge privremene probleme ne može iznositi više od 12 000 EUR
 • naknada koja se isplaćuje za patnju može iznositi najviše 3600 EUR naknada koja se isplaćuje za patnju žrtava kaznenog djela protiv spolne slobode može iznositi najviše 9500 EUR, ili 16 200 EUR ako je žrtva u trenutku kada je počinjeno kazneno djelo bila mlađa od 18 godina
 • naknada koja se isplaćuje bliskom srodniku preminule osobe u načelu ne može iznositi više od 6000 EUR
 • naknada koja se isplaćuje za neostvarene prihode ne može iznositi više od 150 EUR po danu.

Najviši iznos naknade za svaku ozljedu ili štetu ne primjenjuje se na naknadu za neostvarene prihode ili naknadu za gubitak sredstava za uzdržavanje kada se te vrste naknada isplaćuju kontinuirano.

Iznos koji se može isplatiti za naknadu imovinske i financijske štete ne može biti viši od 31 000 EUR.

Najviši iznosi naknada koji se mogu isplatiti žrtvama kaznenih djela i iznosi osnovnog odbitka preispituju se svake tri godine. Ti će se iznosi sljedeći put preispitati početkom 2021.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Iznos dodijeljene naknade ne može biti viši od iznosa koji ste naveli u zahtjevu. Prema potrebi, možete zahtijevati razumnu naknadu. Možete se pozvati i na iznose potvrđene sudskom presudom koji čine osnovu vašeg zahtjeva za naknadu.

Prema potrebi, možete dobiti savjet o svojem predmetu povezanom s ozljedom prouzročenom kaznenim djelom od našeg tima za korisničku podršku ili od osobe koja obrađuje vaš zahtjev za naknadu.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Naknada koja se isplaćuje iz javnih sredstava sekundarna je. To znači da biste isplatu naknade prvo trebali zatražiti iz drugih izvora, npr. iz svoje police zdravstvenog osiguranja i od osiguravajućeg društva. Iznos te naknade oduzet će se od iznosa naknade koji vam bude dodijeljen.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Prema potrebi, možete podnijeti pisani zahtjev za isplatu predujma naknade. Predujam naknade možete dobiti ako je obrada vašeg predmeta povezanog s naknadom odgođena zbog razloga koji su izvan vaše kontrole i imate pravo na znatan iznos naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Državna riznica ponovno će ispitati predmet ako se pojave novi dokazi. Na temelju novih dokaza može vam se dodijeliti naknada koja vam je prethodno odbijena ili viši iznos naknade.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Potrebno je priložiti na primjer:

 • važeću punomoć ako u svojstvu odvjetnika djeluje osoba koja nije pravni savjetnik ili odvjetnik. Ako želite da se naknada dodijeljena vama kao podnositelju zahtjeva isplati nekoj drugoj osobi, trebate priložiti i punomoć za tu osobu
 • dokaz o troškovima pogreba za koje se traži naknada i, ako je to potrebno, pismeno o popisu ostavine te punomoći
 • presliku presude suda ili presliku policijskog zapisnika iz predistražnog postupka ako nije bilo presude
 • izjavu liječnika ili liječničko izvješće
 • dokaz o svim troškovima za koje se traži naknada, ako o predmetu nije odlučivao sud
 • ako se traži naknada za neostvarene prihode, izjavu liječnika kojom se potvrđuje nesposobnost za rad, presliku odluke o novčanoj naknadi zbog bolesti i dokaz o plaći koju isplaćuje poslodavac i iznosu neostvarenih prihoda
 • bilo kakve odluke i dokaze u pogledu naknade isplaćene iz police zdravstvenog osiguranja, dobivene od osiguravajućeg društva ili iz nekog drugog izvora
 • ako se traži naknada za pravne troškove, izračun plaće odvjetnika i bilo kakvu odluku o naknadi koju je donijelo osiguravajuće društvo
 • ako se traži naknada za troškove povezane s podnošenjem zahtjeva, račun odvjetnika i dokaze o dodijeljenoj pravnoj pomoći ili dodijeljenom pravnom savjetniku
 • ako se traži naknada imovinske i financijske štete koja se odobrava na diskrecijskoj osnovi, dokaze o bolesti, ozljedi ili drugoj vrsti onesposobljenosti i financijskim okolnostima prouzročenima štetom.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za obradu vašeg predmeta povezanog s naknadom ne naplaćuju se pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjeve za naknadu obrađuje Državna riznica.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Svoj zahtjev možete poslati elektroničkim putem na adresu Poveznica se otvara u novom prozorurikosvahingot@valtiokonttori.fi ili možete ispisati obrazac i poslati ga na sljedeću adresu:

Državna riznica

Poštanski pretinac 50

00054 Državna riznica, Finska

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Predmet obrađuje Državna riznica u pisanom obliku. Od vas se ni u jednoj fazi postupka neće tražiti da se osobno pojavite.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Prosječno je vrijeme obrade približno sedam mjeseci. Ažurirane procjene vremenâ obrade možete pronaći na internetskim stranicama Državne riznice.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Žalbu protiv odluke o naknadi možete podnijeti u pisanom obliku Osiguravajućem sudu (Vakuutusoikeus) u roku od 30 dana od datuma na koji ste obaviješteni o odluci. Smjernice za podnošenje žalbe priložene su odluci Državne riznice o naknadi.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrazac zahtjeva za naknadu i dodatne informacije o traženju naknade možete pronaći na internetskim stranicama Državne riznice na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Možete se obratiti i našem timu za korisničku podršku na broj telefona +358 295 50 2736 ili adresu e-pošte Poveznica se otvara u novom prozorurikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice u tu svrhu?

Dodatne informacije o naknadi štete prouzročene kaznenim djelom možete pronaći na adresi Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Državnoj riznici možete se obratiti i telefonskim putem ako je to potrebno. Pomoć možete dobiti i pozivom na broj +358 295 50 2736.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U svrhu podnošenja zahtjeva za naknadu možete zatražiti pomoć odvjetnika. Međutim, naknadu za troškove proizašle iz podnošenja zahtjeva možete dobiti samo u sljedećim slučajevima:

 • ako vam je dodijeljena pravna pomoć ili pravni savjetnik u svrhu sudskog postupka ili
 • ako o predmetu nije odlučivao sud, ali ispunjujete financijske zahtjeve za dodjelu pravne pomoći.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Savjete i potporu možete dobiti, primjerice, od finske organizacije za potporu žrtvama (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Podatke za kontakt te organizacije možete pronaći na njezinim internetskim stranicama na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.riku.fi/en/home/.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Švedska

U načelu postoje tri različita načina za dobivanje naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelom. To su:

 • naknade koje je počinitelj obvezan platiti
 • naknade koje se isplaćuju iz privatnih, kolektivnih ili javnih polica osiguranja
 • naknade štete prouzročene kaznenim djelom koje plaća država.

Postoje razlike između pravila koja se primjenjuju na različite vrste naknade. Informacije u nastavku primjenjuju se samo na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom koju plaća država.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U načelu naknada štete prouzročene kaznenim djelom može se dodijeliti za sve vrste kaznenih djela, ali mogućnosti za ostvarivanje naknade ovise o vrsti štete ili ozljede.

Naknada za osobnu ozljedu može se dodijeliti za bilo koju vrstu kaznenog djela ako je ozljeda prirodna posljedica tog kaznenog djela.

Naknada se može dodijeliti i za ozljedu prouzročenu time što je netko ozbiljno ozlijedio drugu osobu tako što je počinio kazneno djelo koje uključuje napad na tijelo druge osobe (npr. fizički napad ili silovanje), njezinu slobodu (npr. nezakonito oduzimanje slobode) ili mir (npr. nezakonita prijetnja).

Naknada za materijalnu štetu (npr. prouzročenu krađom ili oštećenjem imovine) ili štetu koja je isključivo financijska (npr. prouzročena prijevarom) dodjeljuje se samo u određenim slučajevima.

Djeca koja su svjedočila kaznenom djelu kojim se nastojalo naštetiti sigurnosti i povjerenju djeteta u odnosu na bliskog srodnika isto tako mogu dobiti naknadu štete.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Naknada se može dodijeliti za osobnu ozljedu i štetu te djeci koja su svjedočila kaznenim djelima među bliskim srodnicima. U iznimnim slučajevima naknada se može dodijeliti za materijalnu štetu ili štetu koja je isključivo financijska.

U slučaju osobne ozljede naknada se može dodijeliti za:

 • troškove liječenja i druge troškove oštećene osobe i, u razumnoj mjeri, bliskog srodnika oštećene osobe
 • štetu na odjeći, naočalama i sličnim predmetima koje je oštećena osoba imala na sebi u trenutku kada su joj nanesene ozljede
 • neostvarene prihode
 • privremenu fizičku i duševnu patnju (bol i patnja)
 • trajnu fizičku i duševnu patnju (tjelesna mana ili druga trajna ozljeda).

Ako je zbog osobne ozljede nastupila smrt, naknada se može dodijeliti za:

 • troškove pogreba i, u razumnoj mjeri, druge troškove nastale zbog smrti
 • gubitak sredstava za uzdržavanje (pod određenim uvjetima)
 • osobnu ozljedu bliskog srodnika preminule osobe koja je nastala kao posljedica smrti te osobe.

Druge naknade na koje oštećena osoba ima pravo (npr. socijalne naknade, mirovina ili naknade od poslodavca) oduzimaju se pri utvrđivanju iznosa naknade za neostvarene prihode i naknade za gubitak sredstava za uzdržavanje.

U slučaju kaznenog djela protiv tijela, slobode ili mira žrtve koje uključuje ozbiljnu povredu osobnog integriteta, može se dodijeliti naknada za povredu.

Naknada za materijalnu štetu, npr. krađu ili oštećenje imovine, dodjeljuje se samo u iznimnim slučajevima. Takva se naknada može dodijeliti ako je kazneno djelo počinila osoba koja je prisilno stavljena pod zaštitu i nadzor države, npr. osoba koja se nalazi u zatvoru, pritvoru ili drugoj ustanovi (tzv. slučajevi povezani s bjeguncima). Naknada se može dodijeliti i u posebno teškim slučajevima kada su mogućnosti oštećene strane za zarađivanje za život ozbiljno ograničene zbog ozljede ili kada se zbog drugih razloga čini da je naknada od posebne važnosti.

Naknada se rijetko dodjeljuje kad je riječ o šteti koja je isključivo financijska, npr. prouzročena prijevarom ili pronevjerom. Naknada se može primijeniti u slučajevima povezanima s bjeguncima samo ako postoje posebni razlozi, ili u posebno uznemirujućim slučajevima ako su mogućnosti oštećene strane za zarađivanje za život ozbiljno ograničene zbog ozljede ili ako se zbog drugih razloga čini da je naknada od posebne važnosti.

Kad je riječ o djeci koja su svjedočila kaznenom djelu kojim se nastojalo naštetiti sigurnosti i povjerenju djeteta u odnosu na bliskog srodnika, naknada se obično dodjeljuje ako je dotično dijete vidjelo ili čulo nasilni čin ili prijetnje između roditelja ili među drugim bliskim srodnicima s kojima je u bliskom odnosu punom povjerenja.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, naknada se dodjeljuje kako je prethodno objašnjeno. U slučaju osobne ozljede bliskog srodnika preminule osobe obično se isplaćuje standardna naknada za bol i patnju.

Osobe koje mogu dobiti naknadu štete prouzročene ozljedom obično su partner, roditelji i djeca preminule osobe te braća i sestre koji su živjeli s preminulom osobom. Punoljetna braća i sestre koji nisu živjeli s preminulom osobom u pravilu nemaju pravo na naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ako ozljeda nije prouzročila smrt, u određenim posebnim slučajevima osobi u posebno bliskom odnosu s oštećenom strankom može se dodijeliti naknada neizravne štete. Slučajevi u kojima se može primijeniti takva naknada uključuju one u kojima je oštećena stranka pretrpjela teške ozljede i određeno razdoblje bila u stanju opasnom po život, ili one u kojima je dotični bliski srodnik svjedočio događaju koji je prouzročio ozljedu i zbog toga pretrpio duševnu bol.

Osobe koje imaju pravo na naknadu iste su one koje na nju imaju pravo ako je nastupila smrt oštećene stranke.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Ako je kazneno djelo počinjeno u Švedskoj, naknada se može dodijeliti bez obzira na državljanstvo ili državu boravišta oštećene strane. Međutim, ako su kazneno djelo i oštećena stranka toliko slabo povezani sa Švedskom da nema opravdanog razloga zbog kojeg bi švedska država isplatila naknadu za štetu prouzročenu ozljedom, naknada se neće isplatiti. Ta se iznimka primjenjuje restriktivno. Isto tako, ta se iznimka ne primjenjuje na građane druge države članice EU-a koji su bili izloženi kaznenom djelu s elementima nasilja počinjenom s namjerom u Švedskoj.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da. Ako živite u Švedskoj, možete podnijeti zahtjev za naknadu u Švedskoj čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a ili u drugoj državi koja nije članica EU-a.

U načelu se naknada za štetu prouzročenu kaznenim djelom mora isplatiti u državi u kojoj je to kazneno djelo počinjeno. Ako se naknada ne može isplatiti u toj državi, ili se ne može isplatiti u cijelosti, oštećena stranka koja živi u Švedskoj umjesto toga može imati pravo dobiti naknadu štete prouzročene kaznenim djelom od švedske države.

Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a i naknada za štetu prouzročenu predmetnim kaznenim djelom može se dodijeliti u toj državi, švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten) može osobama koje podnose zahtjev za naknadu u Švedskoj pružiti pomoć u obraćanju državi u kojoj je počinjeno kazneno djelo. Pod određenim uvjetima, naknada koju je dodijelila Švedska može se isplatiti prije nego što o pravu na naknadu odluči druga država članica EU-a.

Ako se naknada štete ne može isplatiti u drugoj državi članici EU-a, pravo na naknadu razmotrit će se u skladu s pravilima Švedske.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da. Da, kazneno djelo mora se prijaviti policiji i oštećena stranka mora surađivati s policijom tijekom istrage.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, naknade se vrlo rijetko dodjeljuju prije okončanja policijske istrage i sudskog preispitivanja.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ako je počinitelj poznat, u načelu mora biti osuđen za predmetno kazneno djelo kako bi se mogla isplatiti državna naknada. Isto tako, osoba koja je prouzročila štetu mora prije svega nadoknaditi tu štetu, što u načelu znači da se naknada najprije mora zatražiti od počinitelja. S druge strane, ako istraga jasno pokaže da počinitelj nije u mogućnosti isplatiti odštetu, naknada se može isplatiti, a da oštećena stranka nije morala najprije zatražiti naknadu od počinitelja.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, ako počinitelj nije identificiran te je stoga policijska istraga zaključena, možete imati pravo na naknadu. U takvim slučajevima ocjena kaznenog djela i pravo na naknadu uglavnom se temelje na sadržaju policijskog izvješća. Osim toga, od oštećene stranke zahtijeva se da iznese dokaze da je šteta ili ozljeda prouzročena kaznenim djelom.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da, rok za podnošenje zahtjeva iznosi tri godine te se izračunava kako je opisano u nastavku.

Ako postoji presuda povezana s predmetnim kaznenim djelom, zahtjev se mora podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je presuda postala pravomoćna (tj. protiv nje se više nije mogla podnijeti žalba).

Ako je policijska istraga zaključena, zahtjev se mora podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je donesena odluka o zaključenju istrage.

Ako policijska istraga nije pokrenuta, zahtjev se mora podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je počinjeno kazneno djelo.

Djeca koja su bila izložena kaznenom djelu prije nego što su navršila 18 godina imaju pravo podnijeti zahtjev za naknadu do datuma na koji navršavaju 21 godinu.

Ako za to postoje iznimni razlozi, zahtjev se može razmotriti čak i ako je zaprimljen sa zakašnjenjem. Jedan od primjera jest činjenica da podnositelj zahtjeva zbog teške bolesti nije mogao pravodobno podnijeti zahtjev za naknadu za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknada obuhvaća sljedeće:

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalnu štetu (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškove liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)

Da, ako naknada nije dodijeljena iz drugih izvora.

 • dodatne potrebe ili troškove koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)

Da, ako naknada nije dodijeljena iz drugih izvora.

 • trajnu ozljedu (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće)
  • neostvarene prihode tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)

  Da, ako naknada nije dodijeljena iz drugih izvora.

  • propuštene prilike

  Ne, nije obuhvaćeno ništa osim naknade za neostvarene prihode ili buduće neostvarene prihode (životna renta).

  • troškove sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu (kao što su odvjetnički i sudski troškovi)

  Ne.

  • naknadu za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu

Naknada se može dodijeliti za oštećenu ili uništenu odjeću, naočale i slične predmete koje je oštećena osoba imala na sebi u trenutku kada su joj nanesene ozljede.

U drugim su slučajevima mogućnosti za ostvarivanje naknade za imovinsku štetu vrlo ograničene (vidjeti prethodni odjeljak 1.2.).

 • drugo.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnju žrtve.

Da. Osim naknade za bol i patnju, ako je kazneno djelo protiv tijela, slobode ili mira žrtve uključivalo ozbiljnu povredu osobnog integriteta oštećene stranke, može se dodijeliti i naknada za povredu.

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalnu štetu (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškove pogreba

Da, ako naknada nije dodijeljena iz drugih izvora.

 • troškove liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)

Da. Ako je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela i time prouzročila osobnu ozljedu osobi koja je bila posebno bliska preminuloj osobi, naknada se može dodijeliti ako nije ostvarena iz drugih izvora. Vidjeti i odjeljke 1.3. i 1.4.

 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili prilika za zaradu

Za gubitak sredstava za uzdržavanje može se dobiti naknada pod određenim uvjetima.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnju srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Da. (vidjeti prethodni odjeljak 1.3.).

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se obično isplaćuje jednokratno. Naknada za trajne ozljede često se prilagođava kasnije, kada postane jasno da su ozljede trajne. Kad je riječ o dugoročnom gubitku prihoda, naknada se obično prilagođava jednom godišnje unatrag. Ako je ozljeda oštećenoj stranci prouzročila invaliditet zbog kojeg joj je trajno smanjena radna sposobnost, oštećena stranka može, pod određenim uvjetima, imati pravo na naknadu za buduće neostvarene prihode u obliku životne rente, koja se isplaćuje u mjesečnim obrocima.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada se može umanjiti ili u potpunosti odbiti ako je oštećena stranka svojim djelovanjem povezanim s kaznenim djelom ili na drugi sličan način, namjerno ili nepažnjom, povećala rizik od nastanka štete. Naknada se obično prilagođava na taj način ako je kazneno djelo prouzročeno vlastitim kažnjivim postupanjem oštećene stranke ili ako je kazneno djelo povezano s drogom, ili ako je oštećena stranka svojim ponašanjem izazivala počinjenje kaznenog djela.

Od oštećene stranke zahtijeva se i da u razumnoj mjeri surađuje s policijom tijekom istrage. Oštećena stranka mora surađivati i u okviru postupka za naknadu štete švedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela pružanjem informacija i podnošenjem dokumenata potrebnih za procjenu. Ako podnositelj zahtjeva nije surađivao s policijom tijekom istrage, moguće je da se naknada neće dodijeliti. Isto se primjenjuje ako podnositelj zahtjeva nije surađivao u okviru predmeta povezanog s naknadom.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Kad je riječ o naknadi za osobnu ozljedu i povredu, financijska situacija oštećene stranke ne utječe na njezino pravo na naknadu ni na iznos dodijeljene naknade. Kad je riječ o imovinskoj šteti ili šteti koja je isključivo financijska, u nekim slučajevima financijska situacija oštećene stranke može utjecati na njezino pravo na naknadu i na iznos dodijeljene naknade za štetu prouzročenu kaznenim djelom.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada štete prouzročene kaznenim djelom koju plaća država sporedna je u odnosu na druge naknade na koje oštećena stranka može imati pravo na temelju pretrpljene štete ili ozljede. To znači da se sve druge naknade moraju odbiti od iznosa naknade štete prouzročene kaznenim djelom. Na primjer, to se odnosi na naknadu štete koja je isplaćena ili koja će se isplatiti te na naknade iz osiguranja na koje oštećena strana ima pravo.

Kako se izračunava iznos naknade?

Iznos naknade izračunava se u skladu s pravilima utvrđenima u Zakonu o naknadama za ozljede prouzročene kaznenim djelima (brottsskadelag) i Zakonu o odštetnoj odgovornosti (skadeståndslag). U određenim aspektima pravo na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom ograničenije je nego pravo na naknadu štete prouzročene građanskim deliktom. U načelu naknada mora biti oblik popravljanja štete i mora, u mjeri u kojoj je to moguće, dovesti oštećenu stranku u financijsku situaciju u kojoj bi bila da se šteta ili ozljeda nije dogodila.

Obuhvaćeni su svi bitni, razumni troškovi, kao i svi neostvareni prihodi proizašli iz štete ili ozljede. Postoji gornja granica iznosa naknade, vidjeti odjeljak 1.18.

Naknada za bol i patnju isplaćuje se u skladu s tablicama – uobičajena naknada koja se isplaćuje za bolovanje iznosi oko 2 500 SEK mjesečno (2018.), ali može se isplatiti viši iznos naknade, na primjer u slučaju liječenja na odjelu intenzivne njege. Kad je riječ o određenim kaznenim djelima, onima koja su prouzročila ozljedu čija je posljedica bila smrt (naknada se isplaćuje bliskim srodnicima) te silovanju, pretpostavlja se i postojanje osobne ozljede, što znači da se ona ne treba dokazivati. U tim se slučajevima primjenjuju određeni predlošci za naknade za bol i patnju; iznosi su sljedeći: 60 000 SEK u slučaju ubojstva s predumišljajem, 30 000 SEK u slučaju ubojstva iz nehaja i 15 000 SEK u slučaju silovanja.

Naknade za ozljede koje su prouzročile trajna oštećenja utvrđuju se s pomoću tablica i na temelju liječničke ocjene stupnja invaliditeta i dobi podnositelja zahtjeva.

Naknada za trajno unakaženje utvrđuje se s pomoću tablica i na temelju toga koliko je predmetno unakaženje vidljivo i gdje se nalazi, kao i na temelju dobi oštećene stranke.

Naknada za povredu utvrđuje se na temelju objektivnih okolnosti kaznenog djela i neovisno o subjektivnom doživljaju oštećene stranke. U praksi, na primjer, naknada može iznositi od 5 000 do 20 000 SEK za nezakonitu prijetnju, od 5 000 do 100 000 SEK za napad, 100 000 SEK za silovanje i od 100 000 do 150 000 SEK za pokušaj ubojstva.

Zatim se od ukupnog iznosa naknade oduzima osnovni odbitak koji iznosi 1 500 SEK (2018.).

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najniži je iznos naknade koji se može dodijeliti 100 SEK (nakon oduzimanja osnovnog odbitka).

Najviši je iznos naknade koji se može dodijeliti za osobnu ozljedu, uključujući bol i patnju, 910 000 SEK (podaci za 2018.). Naknada u obliku životne rente može se dodijeliti pod određenim uvjetima.

Najviši je iznos naknade koji se može dodijeliti za materijalnu štetu i štetu koja je isključivo financijska 455 000 SEK (podaci za 2018.).

Ne postoji gornja granica iznosa naknade za povredu.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da. Kad je riječ o financijskim gubicima, kao što su troškovi liječenja ili neostvareni prihodi, od oštećene stranke zahtijeva se da navede iznos ili podnese dokaze iz kojih je jasno vidljiv opseg štete.

Za naknadu moralne štete ne mora se navesti iznos (bol i patnja, povreda, trajna ozljeda, naknada za djecu koja su svjedočila kaznenom djelu).

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da. Naknada štete prouzročene kaznenim djelom koju plaća država dodjeljuje se samo ako šteta nije obuhvaćena drugim vrstama naknade na koju oštećena stranka ima pravo.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, nije moguće dobiti predujam naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (zbog npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da, ako zahtjev nije zastario, što se obično događa deset godina nakon donošenja odluke.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Mora se podnijeti izvornik punomoći ako podnositelja zahtjeva zastupa pravni zastupnik. Troškovi se obično moraju dokazati izvornicima računa. Općenito se smatra prednošću i ako podnositelj zahtjeva podnese prethodno navedeni materijal koji je relevantan za predmetnu štetu ili ozljedu.

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela samo će prikupiti dokumentaciju potrebnu za ocjenu prava na naknadu i procjenu iznosa naknade ako potrebni dokumenti ne budu priloženi zahtjevu. Tijelo to može učiniti na temelju ovlaštenja koje mu je pri podnošenju zahtjeva dao podnositelj. Ako tijelo nije u mogućnosti samo prikupiti potrebne informacije i dokumente, podnositelju zahtjeva omogućuje se da ih podnese.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela, poštanski pretinac 470, 901 09 Umeå, Švedska.

Imajte na umu da se zahtjev mora podnijeti na posebnom obrascu. Obrasci su dostupni na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorušvedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela.

Zahtjev se može podnijeti i elektroničkim putem ako podnositelj zahtjeva posjeduje švedski elektronički identitet koji je izdala banka. Na taj se način zahtjev može podnijeti putem internetske stranice Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme obrade ovisi o trenutačnoj količini posla koju ima tijelo. Vrijeme obrade ovisi i o složenosti predmeta. Trenutačno je prosječno vrijeme obrade približno tri mjeseca (2018.).

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odluke švedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporiti, ali tijelo može promijeniti svoju odluku na zahtjev ili na vlastitu inicijativu ako se pojave nove okolnosti ili ako za to postoje drugi razlozi. Odluka se ne može promijeniti na štetu podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan odlukom može tijelu poslati zahtjev za ponovno razmatranje predmeta u pisanom obliku. U zahtjevu bi se trebali navesti željena promjena i razlozi za nju. Dodatni materijali trebali bi se dostaviti zajedno sa zahtjevom.

Podnositelj zahtjeva uvijek ima pravo na to da njegovu odluku preispita Sud za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima (Nämnden för brottsskadeersättning).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Informacije i obrasci zahtjeva mogu se pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorušvedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela. Informacije o naknadi i podnošenju zahtjeva dostupne su na nekoliko jezika, a obrasci zahtjeva dostupni su na engleskom jeziku.

Švedskom tijelu za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela možete se obratiti putem telefonske linije za pomoć na broj +46 90 70 82 00 svakim radnim danom od 9 do 15 sati. Putem telefonske linije za pomoć možete dobiti savjete na švedskom i engleskom jeziku.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Osim putem prethodno navedenoga, informacije o sudskim postupcima mogu se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rattegangsskolan.se/ i na engleskom jeziku na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.courtintroduction.se/.

Informacije prilagođene dobi i usmjerene na djecu mlađu od 18 godina mogu se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.jagvillveta.se/. Ondje možete pronaći i informacije na nekoliko jezika.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Zahtjev za naknadu jednostavno je ispuniti, a ako naiđete na probleme, možete se obratiti švedskom tijelu za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela. Naknada za troškove pravnog zastupnika dodjeljuje se samo ako za to postoje posebni razlozi.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Lokalni centar za potporu žrtvama može vam pružiti pomoć u pogledu zahtjeva za naknadu. Lokalni centar za potporu žrtvama možete pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorušvedske organizacije za potporu žrtvama (Brottsofferjouren) ili za pomoć možete nazvati telefonski broj +46 (0)200-21 20 19.

Posljednji put ažurirano: 30/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Engleska i Wales

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu ako ste nedužna žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ili ako je vaša voljena osoba preminula zbog posljedica kaznenog djela s elementima nasilja. U Poveznica se otvara u novom prozoruPrilogu B Programu navodi se što jest, a što nije kazneno djelo s elementima nasilja u smislu Programa. Naknada je dostupna i osobama koje su pretrpjele ozljedu kada su preuzele izniman i opravdan rizik u svrhu sprečavanja ili suzbijanja kaznenog djela, uključujući uhićenje osumnjičenog počinitelja.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu za:

 • tjelesnu ozljedu ili psihičku traumu
 • seksualno ili fizičko zlostavljanje
 • smrtni slučaj.

Neće svi zahtjevi za naknadu biti uspješni. Morate ispuniti uvjete u skladu s pravilima Programa.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako ste bliski srodnik osobe koja je preminula zbog posljedica ozljeda, možda možete podnijeti zahtjev za isplatu naknade. Da biste ispunili uvjete za takve isplate, morate biti „srodnik koji ispunjava uvjete” u skladu s Programom.

Srodnik koji ispunjava uvjete osoba je koja je u trenutku smrti preminule osobe:

 • bračni drug ili registrirani partner preminule osobe, koji je živio s preminulom osobom u istom kućanstvu
 • partner preminule osobe (koji nije bračni drug ili registrirani partner), koji je neprekidno živio u istom kućanstvu tijekom razdoblja od najmanje dvije godine neposredno prije datuma smrti
 • osoba koja ispunjava prethodno navedene uvjete, no nije živjela s preminulom osobom zbog bolesti ili nemoći jedne od tih dviju osoba
 • bračni drug ili registrirani partner ili bivši bračni drug ili registrirani partner preminule osobe kojeg je preminula osoba financijski uzdržavala
 • roditelj preminule osobe ili
 • dijete preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Uvjete za podnošenje zahtjeva za psihičku traumu ispunjavate ako ste svjedočili i bili prisutni događaju u kojemu je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja. Uvjete ispunjavate i ako ste bili uključeni u neposredne posljedice događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede.

Ako podnosite zahtjev za isplatu naknade jer ste svjedočili neposrednim posljedicama događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede ili ste bili uključeni u njih, pretrpjeli ste psihičku traumu zbog toga. Potrebni su medicinski dokazi psihijatra ili kliničkog psihologa kojima se to potvrđuje.

Prethodno su navedeni srodnici koji vjerojatno ispunjavaju uvjete.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Uvjete za isplatu iz ovog Programa naknada ispunjavate samo ako ispunjavate neki od zahtjeva u pogledu boravišta ili državljanstva ili druge zahtjeve na temelju Poveznica se otvara u novom prozorutočke 10. To znači da ste na dan događaja imali uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini ili da je bio ispunjen jedan od uvjeta iz točke 11. ili 13. Programa.

Uvjete za naknadu ispunjavate i ako ste državljanin neke države članice Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili Konvencije Vijeća Europe o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja. Posebne se odredbe primjenjuju na potencijalne žrtve trgovine ljudima i osobe koje su podnijele zahtjeve za azil. Cjeloviti kriteriji sadržani su u Poveznica se otvara u novom prozorutočki 10. Programa.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknada se isplaćuje u okviru Programa za kaznena djela počinjena u Velikoj Britaniji (Škotska, Engleska i Wales).

Ako imate boravište u Ujedinjenoj Kraljevini (UK) i pretrpjeli ste ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja u drugoj državi članici Europske unije (EU), možemo vam pomoći da podnesete zahtjev za naknadu od te države. Obratite se našoj službi za pomoć u EU-u na broj 0300 003 3061 ili putem e-pošte Poveznica se otvara u novom prozorueucat@cica.gsi.gov.uk

Ako ste pretrpjeli ozljedu izvan EU-a, možete podnijeti zahtjev u okviru sličnog programa koji vodi dotična država. Za više informacija obratite se Ministarstvu vanjskih poslova i poslova Commonwealtha Ujedinjene Kraljevine. Pojedinosti su dostupne na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da. Ako kazneno djelo za koje tražite naknadu nije prijavljeno policiji, ne možemo izvršiti isplatu naknade. Jedan je od zahtjeva Programa da svi događaji za koje se podnese zahtjev moraju biti prijavljeni policiji.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne. Ne morate pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenog postupka prije podnošenja zahtjeva.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Program je predviđen kao krajnja mjera. Ako vam se pruži prilika da zatražite naknadu nekim drugim putem, trebali biste to učiniti. Od vas se očekuje da poduzmete sve razumne korake kako biste dobili bilo kakve naknade iz sustava socijalne sigurnosti, isplate osiguranja, odštetu ili naknadu na koju imate pravo na temelju ozljeda.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na dodjelu odštete u okviru Programa čak i ako vaš napadač nije poznat ili nije osuđen. Od vas se očekuje potpuna suradnja u policijskoj istrazi. Odluke u okviru Programa donose se na temelju odvagivanja vjerojatnosti.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Morate podnijeti zahtjev u najkraćem razumno ostvarivom roku. Ako ste bili punoljetni u trenutku događaja, to bi obično trebalo biti u roku od najviše dvije godine od događaja. Taj se rok može produljiti isključivo:

• ako zbog iznimnih okolnosti zahtjev nije mogao biti podnesen ranije i

• ako dokazi dostavljeni u prilog zahtjevu omogućuju donošenje odluke o zahtjevu bez daljnjih opsežnih upita službenika nadležnog za zahtjeve.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) – Ne, Programom nisu obuhvaćeni neposredni troškovi liječenja.
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) – Isplate za te troškove mogu se izvršiti ovisno o okolnostima. Možete zatražiti da razmotrimo te posebne troškove samo ako zbog ozljeda niste mogli raditi ili ste bili onesposobljeni u sličnoj mjeri dulje od 28 tjedana.
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće) – Da.
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) – Samo u slučaju nesposobnosti za rad ili ograničene sposobnosti za rad kao izravne posljedice ozljede prouzročene kaznenim djelom tijekom razdoblja duljeg od 28 tjedana.
  • propuštene prilike – Da, u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta.
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi – Ne.
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu – Ne.
  • drugo – Vidjeti naša pravila o ispunjavanju uvjeta u Programu.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve – Da, u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta.

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba – Da.
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) – Ne.
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike – Da, ako je žrtva preminula i u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava/naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve– Uvjete za podnošenje zahtjeva za psihičku traumu ispunjavate ako ste svjedočili i bili prisutni događaju u kojemu je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja. Uvjete ispunjavate i ako ste bili uključeni u neposredne posljedice događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede. Ako podnosite zahtjev za isplatu naknade jer ste svjedočili neposrednim posljedicama događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede ili ste bili uključeni u njih, pretrpjeli ste psihičku traumu zbog toga. Potrebni su medicinski dokazi psihijatra ili kliničkog psihologa kojima se to potvrđuje.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Kad god je to moguće, zahtjeve za naknadu podmirit ćemo jednokratnom isplatom.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na vaš zahtjev može utjecati sljedeće:

 • ne surađujete u potpunosti s policijom i sustavom kaznenog pravosuđa
 • imate neodsluženu kaznu koja je uključivala kaznu zatvora ili rad za opće dobro
 • vaši su postupci pridonijeli događaju
 • dodjela naknade nije prikladna zbog vašeg karaktera koji se očituje u osuđujućim kaznenim presudama ili drugim dokazima ili ne surađujete u potpunosti s CICA-om.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Program se ne temelji na provjeri materijalnog stanja.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne možemo isplatiti naknadu u sljedećim slučajevima:

 • pretrpjeli ste ozljedu prije 1. kolovoza 1964.
 • do ozljede je došlo izvan područja Velike Britanije
 • već ste podnijeli zahtjev CICA-i za istu ozljedu prouzročenu istim događajem
 • napadač bi mogao imati koristi od dodijeljene odštete
 • do ozljede je došlo prije 1. listopada 1979., a vi i napadač živjeli ste zajedno kao članovi iste obitelji.

Naknada će se odbiti ili umanjiti i ako ste već primili naknadu za istu ozljedu iz određenih drugih izvora, uključujući odštetu dodijeljenu na građanskom sudu.

Kako se izračunava iznos naknade?

Pravila Programa i vrijednost isplata koje se dodjeljuju određuje Parlament, a naknada se izračunava na temelju tarife ozljeda. Iznos dodijeljene odštete razlikuje se ovisno o težini ozljede.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji je iznos naknade koji dodjeljujemo 1000 GBP, a najveći 500 000 GBP.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Izračunavamo iznos svake plative odštete.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Umanjit ćemo dodijeljenu naknadu ako ste primili isplatu za istu ozljedu, ili imate pravo na nju, na temelju sljedećega:

 • bilo koje druge dodijeljene naknade za ozljedu prouzročenu kaznenim djelom ili slične isplate
 • naloga građanskog suda za odštetu
 • podmirenja zahtjeva za odštetu ili
 • bilo kojeg naloga za plaćanje naknade ili ponude koja se iznese tijekom kaznenog postupka.

Ako se dodijele posebni troškovi, umanjit ćemo vašu isplatu kako bi se u obzir uzele isplaćene socijalne naknade za istu ozljedu i osiguranje, neovisno o tome tko je platio premiju, ako podnosite zahtjev za stavke kao što su prilagodbe vašeg doma ili osobna njega.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako odlučimo da ispunjavate uvjete za isplatu, no ne možemo donijeti konačnu odluku, možemo razmotriti mogućnost privremenog plaćanja. Ako ne možemo donijeti konačnu odluku, vjerojatno čekamo da dugoročan učinak vaše ozljede postane vidljiv.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

U sljedećim slučajevima možemo razmotriti mogućnost ponovne obrade zahtjeva nakon konačne isplate:

 • osoba koja je prihvatila dodijeljenu odštetu naknadno premine zbog ozljede prouzročene kaznenim djelom za koju je dodijeljena odšteta ili
 • došlo je do promjene u zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva koja je toliko znatna da bi primjena prvobitne odluke prouzročila nepravdu za podnositelja zahtjeva.

Obično ne otvaramo isti predmet drugi put u razdoblju od dvije godine od donošenja konačne odluke. Ako zatražite ponovno otvaranje predmeta nakon više od dvije godine od naše odluke, razmotrit ćemo tu mogućnost samo ako podnesete dovoljno dokaza za donošenje odluke o predmetu bez potrebe za daljnjim opsežnim upitima.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Informacije koje trebate dostaviti ovise o vrsti zahtjeva koji podnosite. U postupku podnošenja zahtjeva bit će navedene informacije koje su u tom trenutku potrebne. Obratit ćemo vam se i pisanim putem ako su nam potrebne dodatne informacije.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu ne plaćaju se nikakve pristojbe. Prema potrebi, od vas ćemo zatražiti da dostavite medicinske dokaze. Ako postoje troškovi povezani s pribavljanjem medicinskih dokaza, od vas se očekuje da ih platite. Troškovi pribavljanja medicinskih dokaza razlikuju se ovisno o slučaju, no od vas se ne očekuje da ukupno platite više od 50 GBP.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Telefon: Ujedinjena Kraljevina: +44 (0)300 003 3601, (ako zovete izvan Ujedinjene Kraljevine): +44(0)203 684 2517

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk/

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, mi ćemo komunicirati s vama.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme potrebno za ocjenu vašeg zahtjeva ovisi o tome koliko je složen. Na primjer, za zahtjeve koji uključuju neostvarene prihode potrebno je više vremena nego za zahtjeve koji uključuju samo isplatu na temelju tarife ozljeda. CICA neće donijeti konačnu odluku o vašem zahtjevu dok ne potvrdite da ste se oporavili od svojih ozljeda, koliko je to moguće. Jednostavne predmete nastojimo riješiti u roku od 12 mjeseci od primitka zahtjeva.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Ako se ne slažete s izvornom odlukom i želite da je preispitamo, morate podnijeti pisani zahtjev za preispitivanje u roku od 56 dana od datuma izvorne odluke. Trebat ćete priložiti sve dodatne dokaze u prilog vašem zahtjevu koje želite da razmotrimo.

Kada zaprimimo vaš zahtjev za preispitivanje i sve popratne informacije, razmotrit će ga službenik nadležan za zahtjeve koji nije bio zadužen za donošenje izvorne odluke. Odluka o preispitivanju može biti manje ili više povoljna u odnosu na izvornu ili izvorna odluka može ostati nepromijenjena.

Ako se ne slažete s odlukom o preispitivanju, možete se žaliti Prvostupanjskom sudu (Odjel za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) u skladu s Pravilima o sudskim postupcima. Pravila su dostupna na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Prvostupanjskog suda.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti putem naših Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskih stranica, koje sadržavaju i korisne informacije o Programu.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Poveznica na internetske stranice navedena je iznad, a pomoći vam mogu i savjetnici iz korisničke službe na broju +44(0)300 003 3601. Napominjemo da savjetnici korisničke službe s korisnicima razgovaraju isključivo na engleskom jeziku.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu nije vam potreban zastupnik kao što je odvjetnik ili društvo za upravljanje potraživanjima. Ne možemo snositi troškove vašeg plaćenog zastupanja te stoga troškove morate platiti sami.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pomoć pri podnošenju zahtjeva možete zatražiti od Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbe za pružanje informacija žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Sjeverna Irska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Program naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima u Sjevernoj Irskoj osmišljen je kako bi se nadoknadila šteta nedužnim žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja u Sjevernoj Irskoj. Program naknada za imovinsku štetu prouzročenu kaznenim djelom osmišljen je za naknadu imovinske štete.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Možemo dodijeliti odštetu za psihičku traumu ili tjelesnu ozljedu nakon kaznenog djela s elementima nasilja i za seksualni ili fizički napad.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, naknadu može dobiti srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela s elementima nasilja.

Srodnik koji ispunjava uvjete bračni je drug ili registrirani partner preminule osobe, roditelj ili dijete preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, srodnik žrtve kaznenog djela može primiti naknadu za psihičku traumu ako je žrtva preživjela kazneno djelo s elementima nasilja.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, naknada je dostupna osobama s bilo kojim državljanstvom.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Možemo razmatrati samo zahtjeve za naknadu koji su podneseni u Sjevernoj Irskoj.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

U skladu s Programom, svi podnositelji zahtjeva moraju prijaviti kazneno djelo policiji u najkraćem razumno ostvarivom roku.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, ali zahtjev se mora podnijeti u roku od dvije godine od događaja.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, i dalje imate pravo na naknadu ako počinitelj nije identificiran niti osuđen. Međutim, podnositelj zahtjeva mora prijaviti sve relevantne okolnosti kaznenog djela policiji i surađivati u istragama.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev se mora podnijeti u roku od dvije godine od događaja.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– Materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće)
 • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
 • propuštene prilike
 • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi
 • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
 • drugo.

Služba za naknadu štete razmotrit će dodjelu odštete za gubitak ili oštećenje imovine ili troškove opreme povezane s liječenjem ozljede, troškove skrbi, posebne opreme, prilagodbi smještaja podnositelja zahtjeva, pristojbe povezane sa Sudom za zaštitu invalida te troškove povezane s upravljanjem poslovima podnositelja zahtjeva zbog smanjenih mentalnih sposobnosti. Neostvareni prihodi ili smanjena sposobnost zarađivanja.

– Narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

psihička trauma

 • bol i patnja žrtve

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– Materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Služba za naknadu štete platit će razumne pogrebne troškove. Srodnik koji ispunjava uvjete ima pravo na dodjelu odštete zbog smrtnog slučaja.

– Narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava/naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve

Srodnik koji ispunjava uvjete ima pravo na dodjelu odštete za duševnu bolest.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se obično isplaćuje jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Zahtjev za naknadu može se umanjiti ili se odšteta može uskratiti ako je postupanje podnositelja zahtjeva pridonijelo događaju, ako je kažnjavan i ima neodslužene kazne za kaznena djela te ako ne surađuje s policijom ili Službom za naknadu štete.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

To nema nikakav utjecaj.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na naknadu može utjecati činjenica da bi napadač mogao imati koristi od dodijeljene odštete.

Kako se izračunava iznos naknade?

Naknada se izračunava na temelju tarife ozljeda koja je dio Programa.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji je iznos naknade za ozljedu 1000 GBP, a najveći 250 000 GBP. Ne postoji ograničenje ukupnog iznosa naknade koji se može dodijeliti.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne, od podnositelja zahtjeva ne očekuje se da navede iznos, nego da opiše svoje ozljede.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Privatno osiguranje ne utječe na iznos isplaćene naknade. Međutim, od dodijeljene odštete oduzima se naknada iz sudskog postupka i naknada iz građanskopravnog postupka.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Može se isplatiti privremena odšteta ako ne postoje problemi u pogledu odgovornosti.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da, predmet se može ponovno pokrenuti ako je došlo do promjene u zdravstvenom stanju žrtve koja je toliko znatna da bi primjena prvobitne procjene prouzročila nepravdu.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Ispunjeni obrazac zahtjeva. Služba za naknadu štete pitat će podnositelja zahtjeva jesu li potrebne dodatne informacije, na primjer pojedinosti o zaposlenju i prihodima.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne plaćaju se nikakve pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Program naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima u Sjevernoj Irskoj.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Služba za naknadu štete (Compensation Services), 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Za donošenje prve odluke u prosjeku je potrebno 11 mjeseci, a za odluku o preispitivanju 6 mjeseci.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Podnositelj zahtjeva ima pravo na preispitivanje i žalbu.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na našim internetskim stranicama, Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Adresa naših internetskih stranica glasi Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Pravna pomoć nije dostupna u okviru Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima. Možete imenovati odvjetnika koji će vam pomoći s podnošenjem zahtjeva za naknadu za štetu na imovini prouzročenu kaznenim djelom.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužba za pomoć žrtvama u Sjevernoj Irskoj može pomoći podnositelju zahtjeva u postupku potraživanja naknade.

Posljednji put ažurirano: 15/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi - Škotska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu ako ste nedužna žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ili ako je vaša voljena osoba preminula zbog posljedica kaznenog djela s elementima nasilja. U Poveznica se otvara u novom prozoruPrilogu B Programu navodi se što jest, a što nije kazneno djelo s elementima nasilja u smislu Programa. Naknada je dostupna i osobama koje su pretrpjele ozljedu kada su preuzele izniman i opravdan rizik u svrhu sprečavanja ili suzbijanja kaznenog djela, uključujući uhićenje osumnjičenog počinitelja.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu za:

 • tjelesnu ozljedu ili psihičku traumu
 • seksualno ili fizičko zlostavljanje
 • smrtni slučaj.

Neće svi zahtjevi za naknadu biti uspješni. Morate ispuniti uvjete u skladu s pravilima Programa.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako ste bliski srodnik osobe koja je preminula zbog posljedica ozljeda, možda možete podnijeti zahtjev za isplatu naknade. Da biste ispunili uvjete za takve isplate, morate biti „srodnik koji ispunjava uvjete” u skladu s Programom.

Srodnik koji ispunjava uvjete osoba je koja je u trenutku smrti preminule osobe:

 • bračni drug ili registrirani partner preminule osobe, koji je živio s preminulom osobom u istom kućanstvu
 • partner preminule osobe (koji nije bračni drug ili registrirani partner), koji je neprekidno živio u istom kućanstvu tijekom razdoblja od najmanje dvije godine neposredno prije datuma smrti
 • osoba koja ispunjava prethodno navedene uvjete, no nije živjela s preminulom osobom zbog bolesti ili nemoći jedne od tih dviju osoba
 • bračni drug ili registrirani partner ili bivši bračni drug ili registrirani partner preminule osobe kojeg je preminula osoba financijski uzdržavala
 • roditelj preminule osobe ili
 • dijete preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Uvjete za podnošenje zahtjeva za psihičku traumu ispunjavate ako ste svjedočili i bili prisutni događaju u kojemu je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja. Uvjete ispunjavate i ako ste bili uključeni u neposredne posljedice događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede.

Ako podnosite zahtjev za isplatu naknade jer ste svjedočili neposrednim posljedicama događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede ili ste bili uključeni u njih, pretrpjeli ste psihičku traumu zbog toga. Potrebni su medicinski dokazi psihijatra ili kliničkog psihologa kojima se to potvrđuje.

Prethodno su navedeni srodnici koji vjerojatno ispunjavaju uvjete.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Uvjete za isplatu iz ovog Programa naknada ispunjavate samo ako ispunjavate neki od zahtjeva u pogledu boravišta ili državljanstva ili druge zahtjeve na temelju Poveznica se otvara u novom prozorutočke 10. To znači da ste na dan događaja imali uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini ili da je bio ispunjen jedan od uvjeta iz točke 11. ili 13. Programa.

Uvjete za naknadu ispunjavate i ako ste državljanin države članice Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili Konvencije Vijeća Europe o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja. Posebne se odredbe primjenjuju na potencijalne žrtve trgovine ljudima i osobe koje su podnijele zahtjeve za azil.

Cjeloviti kriteriji sadržani su u Poveznica se otvara u novom prozorutočki 10. Programa.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknada se isplaćuje u okviru Programa za kaznena djela počinjena u Velikoj Britaniji (Škotska, Engleska i Wales).

Ako imate boravište u Ujedinjenoj Kraljevini (UK) i pretrpjeli ste ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja u drugoj državi članici Europske unije (EU), možemo vam pomoći da podnesete zahtjev za naknadu od te države. Obratite se našoj službi za pomoć u EU-u na broj 0300 003 3061 ili putem e-pošte Poveznica se otvara u novom prozorueucat@cica.gov.uk

Ako ste pretrpjeli ozljedu izvan EU-a, možete podnijeti zahtjev u okviru sličnog programa koji vodi dotična država. Za više informacija obratite se Ministarstvu vanjskih poslova i poslova Commonwealtha Ujedinjene Kraljevine. Pojedinosti su dostupne na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da. Ako kazneno djelo za koje tražite naknadu nije prijavljeno policiji, ne možemo izvršiti isplatu naknade. Jedan je od zahtjeva Programa da svi događaji za koje se podnese zahtjev moraju biti prijavljeni policiji.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne. Ne morate pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenog postupka prije podnošenja zahtjeva.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Program je predviđen kao krajnja mjera. Ako vam se pruži prilika da zatražite naknadu nekim drugim putem, trebali biste to učiniti. Od vas se očekuje da poduzmete sve razumne korake kako biste dobili naknade iz sustava socijalne sigurnosti, isplate osiguranja, odštetu ili naknadu na koju imate pravo na temelju ozljeda.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na dodjelu odštete u okviru Programa čak i ako vaš napadač nije poznat ili nije osuđen. Od vas se očekuje potpuna suradnja u policijskoj istrazi. Odluke u okviru Programa donose se na temelju odvagivanja vjerojatnosti.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Morate podnijeti zahtjev u najkraćem razumno ostvarivom roku. Ako ste bili punoljetni u trenutku događaja, to bi obično trebalo biti u roku od najviše dvije godine od događaja. Taj se rok može produljiti isključivo:

 • ako zbog iznimnih okolnosti zahtjev nije mogao biti podnesen ranije i
 • ako dokazi dostavljeni u prilog zahtjevu omogućuju donošenje odluke o zahtjevu bez daljnjih opsežnih upita službenika nadležnog za zahtjeve.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) Programom nisu obuhvaćeni neposredni troškovi liječenja;
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) – Isplate za te troškove mogu se izvršiti ovisno o okolnostima; Možete zatražiti da razmotrimo te posebne troškove samo ako zbog ozljeda niste mogli raditi ili ste bili onesposobljeni dulje od 28 tjedana;
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) Samo u slučaju nesposobnosti za rad ili ograničene sposobnosti za rad kao izravne posljedice ozljede prouzročene kaznenim djelom tijekom razdoblja duljeg od 28 tjedana;
  • propuštene prilike Da, u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta;
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi Ne;
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu Ne;
  • drugo Pogledajte naša pravila o ispunjavanju uvjeta u Programu.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve Da, u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta.

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba Da;
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) Ne;
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike Da, ako je žrtva preminula i u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve Uvjete za podnošenje zahtjeva za psihičku traumu ispunjavate ako ste svjedočili i bili prisutni događaju u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja. Uvjete ispunjavate i ako ste bili uključeni u neposredne posljedice događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede. Ako podnosite zahtjev za isplatu naknade jer ste svjedočili neposrednim posljedicama događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede ili ste bili uključeni u njih, pretrpjeli ste psihičku traumu zbog toga. Potrebni su medicinski dokazi psihijatra ili kliničkog psihologa kojima se to potvrđuje.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Kad god je to moguće, zahtjeve za naknadu podmirit ćemo jednokratnom isplatom.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na vaš zahtjev može utjecati sljedeće:

 • ne surađujete u potpunosti s policijom i sustavom kaznenog pravosuđa
 • imate neodsluženu kaznu koja je uključivala kaznu zatvora ili rad za opće dobro
 • vaši su postupci pridonijeli događaju
 • dodjela naknade nije prikladna zbog vašeg karaktera koji se očituje u osuđujućim kaznenim presudama ili drugim dokazima ili
 • ne surađujete u potpunosti s CICA-om.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Program se ne temelji na provjeri materijalnog stanja.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne možemo isplatiti naknadu u sljedećim slučajevima:

 • pretrpjeli ste ozljedu prije 1. kolovoza 1964.
 • do ozljede je došlo izvan područja Velike Britanije
 • već ste podnijeli zahtjev CICA-i za istu ozljedu prouzročenu istim događajem
 • napadač bi mogao imati koristi od dodijeljene odštete
 • do ozljede je došlo prije 1. listopada 1979., a vi i napadač živjeli ste zajedno kao članovi iste obitelji.

Naknada će se odbiti ili umanjiti i ako ste već primili naknadu za istu ozljedu iz određenih drugih izvora, uključujući odštetu dodijeljenu na građanskom sudu.

Kako se izračunava iznos naknade?

Pravila Programa i vrijednost isplata koje se dodjeljuju određuje Parlament, a naknada se izračunava na temelju tarife ozljeda. Iznos dodijeljene odštete razlikuje se ovisno o težini ozljede.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji je iznos naknade koji dodjeljujemo 1000 GBP, a najveći 500 000 GBP.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Izračunavamo iznos svake plative odštete.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Umanjit ćemo dodijeljenu naknadu ako ste primili isplatu za istu ozljedu, ili imate pravo na nju, na temelju sljedećega:

 • bilo koje druge dodijeljene naknade za ozljedu prouzročenu kaznenim djelom ili slične isplate
 • naloga građanskog suda za odštetu
 • podmirenja zahtjeva za odštetu ili
 • bilo kojeg naloga za plaćanje naknade ili ponude koja se iznese tijekom kaznenog postupka.

Ako se dodijele posebni troškovi, umanjit ćemo vašu isplatu kako bi se u obzir uzele isplaćene socijalne naknade za istu ozljedu i osiguranje, neovisno o tome tko je platio premiju, ako podnosite zahtjev za stavke kao što su prilagodbe vašeg doma ili osobna njega.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako odlučimo da ispunjavate uvjete za isplatu, no ne možemo donijeti konačnu odluku, možemo razmotriti mogućnost privremenog plaćanja. Ako ne možemo donijeti konačnu odluku, vjerojatno čekamo da dugoročan učinak vaše ozljede postane vidljiv.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

U sljedećim slučajevima možemo razmotriti mogućnost ponovne obrade zahtjeva nakon konačne isplate:

 • osoba koja je prihvatila dodijeljenu odštetu naknadno premine zbog ozljede prouzročene kaznenim djelom za koju je dodijeljena odšteta ili
 • došlo je do promjene u zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva koja je toliko znatna da bi primjena prvobitne odluke prouzročila nepravdu za podnositelja zahtjeva.

Obično ne otvaramo isti predmet drugi put u razdoblju od dvije godine od donošenja konačne odluke. Ako zatražite ponovno otvaranje predmeta nakon više od dvije godine od naše odluke, razmotrit ćemo tu mogućnost samo ako podnesete dovoljno dokaza za donošenje odluke o predmetu bez potrebe za daljnjim opsežnim upitima.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Informacije koje trebate dostaviti ovise o vrsti zahtjeva koji podnosite. U postupku podnošenja zahtjeva bit će navedene informacije koje su u tom trenutku potrebne. Obratit ćemo vam se i pisanim putem ako su nam potrebne dodatne informacije.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu ne plaćaju se nikakve pristojbe. Prema potrebi, od vas ćemo zatražiti da dostavite medicinske dokaze. Ako postoje troškovi povezani s pribavljanjem medicinskih dokaza, od vas se očekuje da ih platite. Troškovi pribavljanja medicinskih dokaza razlikuju se ovisno o slučaju, no od vas se ne očekuje da ukupno platite više od 50 GBP.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Telefon: (UK) +44 (0)300 003 3601;
(ako zovete izvan Ujedinjene Kraljevine): +44(0)203 684 2517

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, mi ćemo komunicirati s vama.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme potrebno za ocjenu vašeg zahtjeva ovisi o tome koliko je složen. Na primjer, za zahtjeve koji uključuju neostvarene prihode potrebno je više vremena nego za zahtjeve koji uključuju samo isplatu na temelju tarife ozljeda. CICA neće donijeti konačnu odluku o vašem zahtjevu dok ne potvrdite da ste se oporavili od svojih ozljeda, koliko je to moguće. Jednostavne predmete nastojimo riješiti u roku od 12 mjeseci od primitka zahtjeva.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Ako se ne slažete s izvornom odlukom i želite da je preispitamo, morate podnijeti pisani zahtjev za preispitivanje u roku od 56 dana od datuma izvorne odluke. Trebat ćete priložiti sve dodatne dokaze u prilog vašem zahtjevu koje želite da razmotrimo.

Kada zaprimimo vaš zahtjev za preispitivanje i sve popratne informacije, razmotrit će ga službenik nadležan za zahtjeve koji nije bio zadužen za donošenje izvorne odluke. Odluka o preispitivanju može biti manje ili više povoljna u odnosu na izvornu ili izvorna odluka može ostati nepromijenjena.

Ako se ne slažete s odlukom o preispitivanju, možete se žaliti Prvostupanjskom sudu (Odjel za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) u skladu s Pravilima o sudskim postupcima. Pravila su dostupna na internetskim stranicama Prvostupanjskog suda.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti putem naših Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskih stranica, koje sadržavaju i korisne informacije o Programu.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Poveznica na internetske stranice navedena je iznad, a pomoći vam mogu i savjetnici iz korisničke službe na broju +44(0)300 003 3601. Napominjemo da savjetnici korisničke službe s korisnicima razgovaraju isključivo na engleskom jeziku.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu nije vam potreban zastupnik kao što je odvjetnik ili društvo za upravljanje potraživanjima. Ne možemo snositi troškove vašeg plaćenog zastupanja te stoga troškove morate platiti sami.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pomoć pri podnošenju zahtjeva možete zatražiti od Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbe za pružanje informacija žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 15/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.