Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A bűncselekmények sértettjeiről szóló törvény (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBI. (Bundesgesetzblatt [Szövetségi Közlöny]) Nr. 288/1972., szerint kártérítést abban az esetben fizetnek az egyes magánszemélyeknek, ha valószínűsíthető, hogy hat hónapot meghaladó szabadságvesztéssel járó jogellenes és szándékos cselekmény következtében testi sérülést vagy egészségkárosodást szenvedtek el.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A hat hónapot meghaladó szabadságvesztéssel járó, testi sérülést vagy egészségkárosodást okozó jogellenes és szándékos cselekményekért.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen. Azon családtagok jogosultak kártérítésre, akik a polgári jog szerint az elhunyt személy eltartottjainak minősültek (gyermekek, házastárs).

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, ha a sértett súlyos sérülést szenvedett el. További feltétel, hogy a bűncselekmény miatt a családtagot (gyermeket, szülőt, házastársat, testvért) olyan sokk kellett hogy érje, amely klinikailag kimutatható pszichés problémákat okozott.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen. Ennek feltétele, hogy a bűncselekményt 2005. június 30-át követően Ausztriában követték el. A kérelmező szokásos tartózkodási helye a bűncselekmény elkövetésekor Ausztriában kellett hogy legyen.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

A bűncselekmények sértettjeiről szóló törvény szerint Ausztria és az Unió állampolgárai (ha a szokásos tartózkodási helyük a bűncselekményt megelőzően Ausztriában volt) főszabály szerint a külföldön bekövetkezett sérülések után is jogosultak kártérítésre.

A 2004/80/EK tanácsi irányelv 2. cikke alapján a kárenyhítést azon tagállam illetékes hatósága fizeti ki, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

A sértett és a túlélő eltartottak kötelesek segíteni a bűncselekményre és az elkövető kézre kerítésére irányuló nyomozást, ellenkező esetben a kártérítés iránti kérelem elutasításra kerülhet.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem - amennyiben ismert a személye?

Nem.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Nem szükséges, hogy az elkövető személye ismert legyen vagy hogy az elkövetőt elítéljék. Elegendő, ha valószínűsíthető, hogy bűncselekményt követtek el.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A legtöbb esetben a kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől számított három éven belül kell benyújtania ahhoz, hogy visszamenőleges támogatásban részesülhessen. Amennyiben a kérelmet a fenti határidőn túl terjeszti elő, támogatást a kérelem előterjesztését követő hónappal kezdődően fizetnek.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A következő támogatásokra van lehetőség:

1. Bevételkiesés vagy megélhetési forrás elvesztése miatti kompenzáció;

2. Terápiás kezelés
a) orvosi ellátás,
b) gyógyszeres kezelés,
c) gyógyászati segédeszközök,
d) intézményi gondozás,
e) fogászati kezelés,
f) egészségjavító intézkedések (a társadalombiztosítás általános szabályairól szóló törvény [Allgemeines Sozialversicherungsgesetz] 155. szakasza, BGBI. Nr. 189/1955);

2a. A klinikai és egészségügyi pszichológusok és pszichoterapeuták beavatkozásának költségei válsághelyzet esetén;

3. Ortopédiai ellátás
a) protézisek, ortopédiai és egyéb eszközök készítése, ezek javítása és cseréje,
b) mindennapi használati tárgyak módosításával és a fürdőszoba akadálymentesítésével kapcsolatos költségek megtérítése,
c) a két nyomvonalas jármű fogyatékkal élő sofőr számára való alkalmassá tétele költségeinek fedezésére szolgáló juttatás,
d) két nyomvonalas jármű beszerzésére irányuló támogatás,
e) bármely felmerült utazási és szállítási költség;

4. Orvosi rehabilitáció
a) elhelyezés elsődlegesen rehabilitációval foglalkozó egészségügyi intézményekben,
b) orvosi ellátás, gyógyszeres kezelés és gyógyászati segédeszközök, amennyiben ezek az a) pontban foglalt ellátással összefüggésben vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódva szükségesek,
c) bármely felmerült utazási és szállítási költség;

5. Foglalkozási rehabilitáció
a) foglalkoztatást elősegítő képzés a munkára való alkalmasság visszanyerése vagy javítása érdekében,
b) új szakma elsajátítására irányuló képzés,
c) támogatások vagy hitelek (a társadalombiztosítás általános szabályairól szóló törvény [Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, a továbbiakban: 1955. évi ASVG] 198. szakaszának (3) bekezdése);

6. Szociális rehabilitáció
a) a vezetői engedély megszerzése költségeinek fedezésére szolgáló támogatás, amennyiben az adott személytől a fogyatékosságára tekintettel észszerűen nem várható el, hogy tömegközlekedést használjon,
b) átmeneti ellátás (az 1955. évi ASVG 306. szakasza);

7. Ápolási díj, vak személyeknek nyújtott támogatás;

8. Temetési költségek megtérítése;

9. Rászorultsági alapon nyújtott további ellátások;

10. Egyösszegű kártérítés a nem vagyoni kárért (fájdalom és szenvedés).

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

Ez változó.

Vannak havi kifizetések (bevételkiesés/tartás elvesztése miatti kártérítés; rászorultsági alapon nyújtott további ellátások; ápolási díj, vak személyeknek nyújtott támogatás) és egyszeri kifizetések (mint például a temetési költségek megtérítése, egyösszegű kártérítés a nem vagyoni kárért [fájdalom és szenvedés]).

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A bűncselekmények sértettjeiről szóló törvény határozza meg, hogy milyen alapon tagadható meg a kártérítés (például súlyosan gondatlan magatartás, verekedésben való részvétel esetében).

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A legtöbb támogatási forma szempontjából az anyagi helyzetének nincsen jelentősége. A bevételkiesést és a tartás elvesztését polgári jogi szempontok szerint vizsgálják, nem pedig rászorultsági alapon.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Nem.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kártérítés összegét eseti alapon számítják ki. A bevételkiesés és a tartás elvesztése után járó folyamatban lévő kártérítés összegét polgári jogi szempontok alapján számítják ki.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A kártérítésnek nincsen minimális összege.

Egyes támogatási formák esetében jövedelemhatárt vagy rögzített összeget határoznak meg.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Nem. A kártérítés összegét az érintett hatóság határozza meg; a sértett ugyanakkor köteles együttműködni az eljárás során és biztosítani a szükséges információkat.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Az állami juttatásokat (mint amilyen a munkanélküli-járadék) és a szociális ellátásokat (rokkantsági nyugdíj stb.) a bűncselekmények sértettjeiről szóló törvénnyel összhangban figyelembe veszik és levonják a bevételkiesés után járó kártérítésből.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen. Amennyiben sürgősen szüksége van pénzügyi segítségre. Ehhez valószínűsíteni kell, hogy a kérelem megalapozott.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Igen.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

Általában az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni a támogatás iránti kérelmekhez:

  • meghatalmazás/jogosultságot vagy a sértettel fennálló kapcsolatot igazoló okirat
  • az áldozat halottvizsgálati bizonyítványa
  • a rendőrségi jelentés egy példánya
  • az ítélet/bírósági határozat egy példánya
  • orvosi jelentések és igazolások
  • kórházi számlák
  • egyéb költségekről kiállított számlák (ápolás, temetés)
  • jövedelemigazolás (kereset, szociális jóléti juttatások/kifizetések, ellátások)
  • az egyéb forrásokból (társadalombiztosítás, magánbiztosító) származó hozzájárulás (vagy az ilyen hozzájárulás hiányának) igazolása
  • a kérelmező erkölcsi bizonyítványának aktuális kivonata

Maga a hatóság is kér be dokumentumokat.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

A szociális kérdésekkel és a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szövetségi hivatal, szociális ügyekért felelős minisztérium (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

e-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

A szociális kérdésekkel és a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szövetségi hivatal, szociális ügyekért felelős minisztérium (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Bécs

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

e-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Az eljárás során megkérhetik rá, hogy abban vegyen részt (szakértői értékelés, kérdések megválaszolása stb. érdekében), egyébként azonban jellemzően nem szükséges jelen lennie.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Ez a kérelmezett kártérítés típusától függ. A határozatot általában pár hónapon belül meghozzák.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

A szociális ügyekért felelős minisztérium határozatával szemben fellebbezés nyújtható be a szövetségi közigazgatási bírósághoz (Bundesverwaltungsgericht), (fellebbezés az alkotmánybíróság [Verfassungsgerichtshof] és a legfelsőbb közigazgatási bíróság [Verwaltungsgerichtshof] előtt is előterjeszthető).

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

A kártérítési igény benyújtásához nem szükséges igénylőlapot kitöltenie. Ezzel kapcsolatban a szociális ügyekért felelős minisztérium nyújt tájékoztatást, amely megtalálható a honlapjukon (a vonatkozó formanyomtatványokkal együtt).

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (a szociális ügyekért felelős minisztérium - szociális kártérítés)

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (a szociális ügyekért felelős minisztérium - a bűncselekmények sértettjei)

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

A szociális ügyekért felelős minisztérium nyújt jogi tájékoztatást. Ügyvédet azonban sem biztosítani, sem fizetni nem tudnak Önnek.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Igen, például a Weisser Ring nevű szervezet.

Utolsó frissítés: 19/08/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.