Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A Ciprusi Köztársaság által ellenőrzött területen elkövetett és a nemzeti jogszabályokban meghatározott egyes szándékos bűncselekmények (pl. súlyos testi sértés, előre kitervelt emberölés) esetén kárenyhítés nyújtható.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

Az olyan súlyos testi sérülésekért vagy egészségügyi problémákért nyújtható kárenyhítés, amelyek orvosi vélemény alapján legalább 8 nap kórházi kezelést és keresőképtelenséget tesznek szükségessé.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, kárenyhítésben részesülhet, ha Ön a bűncselekmény következtében elhunyt sértett eltartottja, vagyis a sértett házastársa és/vagy gyermeke.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Nem jár kártérítés az Ön számára, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja, aki a bűncselekményt túlélte.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen, kárenyhítésben részesülhet, ha nem uniós állampolgár, feltéve, hogy az Európa Tanács valamely tagállamának állampolgára, és rendelkezik állandó lakóhellyel a Ciprusi Köztársaságban, vagy az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról szóló európai egyezmény részes államának állampolgára.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, nem igényelhet kárenyhítést ettől az országtól, ha itt lakik, vagy itt van a tartózkodási helye, vagy ennek az országnak az állampolgára, ha a bűncselekményt egy másik uniós tagállamban követték el. Kárenyhítés csak a Ciprusi Köztársaság által ellenőrzött területen elkövetett bűncselekményekért nyújtható.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, a bűncselekményt a bűncselekmény elkövetésétől számított öt napon belül be kell jelentenie a rendőrségen, vagy ha ez észszerűen nem megvalósítható e határidőn belül, akkor attól az időponttól számított öt napon belül, amikor ez észszerűen megvalósítható volt.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem, a kárenyhítés iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől számított két éven belül kell előterjeszteni, függetlenül attól, hogy a rendőrségi nyomozás és/vagy a bírósági eljárás folyamatban van.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Igen, mielőtt kárenyhítést igényelne az államtól, először kártérítést kell követelnie az elkövetőtől, ha ismert a személye. A kárenyhítés iránti kérelmet azonban a bűncselekmény elkövetésétől számított két éven belül kell előterjeszteni, függetlenül attól, hogy az elkövetővel szemben az eljárás folyamatban van.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen, akkor is jogosult kárenyhítésre, ha az elkövető ismeretlen vagy nem ítélték el. Be kell nyújtania az adott ügyben készült rendőrségi jelentést, amely azt tartalmazza, hogy az elkövető ismeretlen.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

Igen, a kárenyhítés iránti kérelem benyújtására vonatkozó határidő a bűncselekmény elkövetésétől számított két év.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)

Az ingyenes egészségügyi ellátást az állami egészségügyi intézmények és szolgálatok által nyújtott ingyenes egészségügyi ellátás maximális összege 1 709 EUR.

 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.)

A fenti összeg tartalmazza.

 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)

Tartós munkaképtelenség esetén rokkantsági nyugdíj kerül megállapításra. Az összeg a munkaképesség-csökkenés százalékban meghatározott mértékének, valamint a társadalombiztosítási törvény alapján nyújtott teljes alapnyugdíjnak a szorzata.

 • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy csökkenését, stb.)

Ideiglenes munkaképtelenség esetén pénzbeli egészségügyi támogatást nyújtanak legfeljebb hat hónapig. Ennek összege megegyezik a társadalombiztosítási törvény alapján nyújtott teljes táppénz mértékével.

 • a foglalkoztatási esélyek elvesztése

Nem alkalmazandó.

 • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek)

Nem alkalmazandó.

 • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés

Nem alkalmazandó.

 • egyéb

Nem alkalmazandó.

– Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése

Nem alkalmazandó.

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek

Temetési segélyt biztosítanak. Az összeg megegyezik a társadalombiztosítási törvény alapján nyújtott temetési segély mértékével.

 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, járóbeteg ellátás vagy kórházi kezelés, rehabilitáció)

Nem alkalmazandó.

 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése

A túlélő részére hozzátartozói nyugdíjat vagy árvasági ellátást nyújtanak. Az összeg megegyezik a társadalombiztosítási törvény alapján nyújtott teljes alapnyugdíj vagy ellátás mértékével.

– Pszichés trauma:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció

Nem alkalmazandó.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kárenyhítést egy összegben fizetik ki, de a rokkantsági nyugdíjat, a túlélő részére járó nyugdíjat és az árvasági ellátást havonta folyósítják.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A kárenyhítés nem kerül kifizetésre, ha a saját maga által elkövetett bűncselekmény áldozata lesz, részt vesz szervezett bűnözésben, vagy erőszakos bűncselekményeket elkövető szervezet tagja, abban az esetben is, ha az erőszakos bűncselekmény, amelynek sértettje, nem súlyos, vagy nem vett részt az elkövetésében.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Az anyagi helyzete nem befolyásolja a kárenyhítési esélyeit.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Ha nem sikerül teljes mértékben együttműködnie a rendőrséggel vagy más illetékes hatósággal, vagy elutasítja a együttműködést.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kárenyhítést a fenti kérdésben említett módon számítják ki: „Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?”

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A kárenyhítésnek nincs minimális összege. A kárenyhítés maximális összegét a fenti kérdésre adott válasz tartalmazza: „Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?”

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Nem, nem szükséges.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen, levonják az egyéb forrásokból származó kompenzációt.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, nem kaphat.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Nem, nem kaphat.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

A kárenyhítés iránti kérelemmel együtt be kell nyújtania a rendőrségi jelentést és az orvosi igazolást. Kérhetik, hogy nyújtsa be az alábbi dokumentumok bármelyikét vagy mindegyikét:

 • meghatalmazás/jogosultság vagy a sértettel való kapcsolat igazolása
 • a sértett halotti anyakönyvi kivonata
 • a rendőrségi jelentés másolata
 • az ítélet/bírósági határozat másolata
 • orvosi jelentések és igazolások
 • kórházi számlák
 • számlák egyéb kiadásokról (gondozás, temetés)
 • jövedelem (munkabér, szociális juttatások/segélyek)
 • az egyéb forrásokból (munkaadói biztosításból, magánbiztosításból) kapott nagyobb készpénzösszegben való részesülés vagy ennek hiányának megerősítése
 • bűnügyi nyilvántartás
 • az üggyel kapcsolatos egyéb alátámasztó dokumentum

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

A Társadalombiztosítási Hatóság igazgatója.

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

A kérelmet személyesen vagy postai úton nyújthatja be a következő címen: Társadalombiztosítási Hatóság, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Ciprus.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem, nem szükséges.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kárenyhítés iránti kérelmem tárgyában hozott határozatot?

6 hónap attól az időponttól számítva, amikor az összes információ rendelkezésre áll a döntés meghozatalához.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

A határozatot a meghozatalától számított 75 napon belül a közigazgatási bíróság előtt megtámadhatja.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

A kárenyhítési formanyomtatványt és a kártérítésre vonatkozó információkat görög és angol nyelven a Társadalombiztosítási Hatóság irodáiban vagy a Társadalombiztosítási Hatóság honlapján találja.

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

A kárenyhítéssel kapcsolatban nem működik segélyvonal vagy weboldal. Közvetlenül a Társadalombiztosítási Hatóságtól kaphat tájékoztatást.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Az üggyel kapcsolatban jogi segítséget kérhet. A hatóságnak benyújtott kárenyhítés iránti kérelmek elkészítéséhez nem nyújtanak jogi segítséget.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Közvetlenül a Társadalombiztosítási Hatóságtól kaphat tájékoztatást, ahol a kérelmet is benyújthatja.

Utolsó frissítés: 11/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.