Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A Cseh Köztársaság a bűncselekmények egészségkárosodást szenvedett áldozatai és a bűncselekmény következtében életüket vesztett áldozatok túlélő hozzátartozói számára nyújt pénzügyi támogatást. Emellett a pénzügyi támogatásra jogosult személyek körébe tartoznak az emberi méltósággal szemben elkövetett szexuális bűncselekmények áldozatai és a bántalmazott gyermekek.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A pénzügyi támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a bűncselekmény miatt megromlott szociális helyzet megoldásában, nem arra szolgál, hogy helyettesítse az elkövető kötelezettségét az áldozatnak okozott kár megtérítésére.

A túlélők egyösszegű kifizetésben kapják meg a pénzügyi támogatást; az egészségkárosodást szenvedett áldozatok szintén igényelhetnek egyösszegű kifizetést (amelynek összege az okozott következmények súlyosságától függ), illetve kérelmezhetik az ellátás költségeinek vagy a keresetkiesésnek a megtérítését. Az emberi méltósággal szemben elkövetett szexuális bűncselekmények áldozatai és a bántalmazott gyermekek kérelmezhetik az elszenvedett nem vagyoni kár orvoslását szolgáló terápia költségeinek megtérítését.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, a bűncselekmény következtében életét vesztett áldozat túlélő hozzátartozói jogosultak pénzügyi támogatásra, ha a túlélő hozzátartozó az elhunyt személy szülője, házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke vagy testvére és a haláleset idején az elhunyt személlyel egy háztartásban élt, vagy ha a túlélő hozzátartozó olyan személy, akit az elhunyt személy tartott el, illetve akinek eltartására az elhunyt személy volt köteles.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Ebben az esetben nem jogosult pénzügyi támogatásra.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem uniós tagállam állampolgára vagyok?

Igen, amennyiben az állandó lakóhelye vagy jogszerű tartózkodási helye egy másik tagállam területén található és a Cseh Köztársaság területén elkövetett bűncselekmény áldozatává válik, illetve, ha jogszerűen tartózkodik 90 napot meghaladó időtartamig a Cseh Köztársaság területén és itt elkövetett bűncselekmény áldozatává válik, ha a Cseh Köztársaságtól nemzetközi védelmet kérelmezett vagy ha menedékjogot vagy kiegészítő védelmet élvez, illetve indokolt esetben a nemzetközi egyezményekben meghatározott feltételek fennállása esetén.

Amennyiben ebben az országban élek, itt van a tartózkodási helyem, illetve ennek az országnak az állampolgára vagyok, igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól akkor is, ha a bűncselekmény egy másik uniós tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Amennyiben Ön a Cseh Köztársaság állampolgára, jogosult a Cseh Köztársaság által biztosított pénzügyi támogatásra, függetlenül attól, hogy a bűncselekményt, amelynek áldozatává vált, melyik országban követték el.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kell jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, ez kötelező.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem szükséges megvárni a nyomozás végét; akkor is nyújtható pénzügyi támogatás, ha a bűnüldöző hatóságok folyamatban lévő nyomozása alapján megállapítható, hogy kétséget kizáróan bűncselekményt követtek el és a pénzügyi támogatásra való jogosultság jogi feltételei fennállnak.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem - amennyiben ismert a személye?

Amennyiben nem követel kártérítést az elkövetővel szemben, a pénzügyi támogatás összege csökkenthető, illetve annak nyújtása meg is tagadható.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető személye ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Ebben az esetben különbséget kell tenni a között, hogy az elkövető személye ismeretlen vagy a bűncselekménnyel vádolt személyt annak ellenére felmentették, hogy egyértelműen bűncselekmény valósult meg (vagyis a bűncselekményt elkövették, azonban azt valaki más követhette el). Ebben az esetben jogosult pénzügyi támogatásra. Amennyiben azonban az elkövetőt azért mentik fel, mert a cselekménye nem minősül bűncselekménynek, nem jogosult pénzügyi támogatásra. A követelést elsősorban a bűnüldöző hatóságok által összegyűjtött információk alapján értékelik; az Ön feladata az elszenvedett sérülés és indokolt esetben a figyelembe vehető károk (ellátás költségei és keresetkiesés) mértékének bizonyítása.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A követelést a kárról való tudomásszerzéstől számított két éven belül, legkésőbb azonban a bűncselekmény időpontjától számított 5 éven belül kell benyújtani. Ezen határidők valamelyikének lejárta esetén a támogatásra vonatkozó jogosultság megszűnik.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

a) A bűncselekmények áldozatai számára:

- anyagi (nem pszichés) károk:

 • sérülésekhez kapcsolódó egészségügyi költségek (orvosi kezelés költsége - járóbeteg és kórházi ellátás, lábadozás) - IGEN
 • a sérülésekből fakadó további szükségletek vagy költségek (pl. ellátás és segítségnyújtás, ideiglenes és tartós ellátás, hosszú távú rehabilitáció, lakásátalakítás, speciális segélyek, stb.)
 • az egészség helyreállításával közvetlenül összefüggő költségek esetén igen (speciális segélyek, orvosi ellátás vagy rehabilitáció)
 • a tartós következményekkel járó sérülések (pl. mozgásképtelenség és egyéb tartós fogyatékosságok)
  • az egészségügyi ellátás során és azt követően kieső bevétel (ideértve a kieső jövedelmet és a keresőképesség elvesztését vagy a korlátozott megélhetést, stb.) - IGEN
  • elvesztett lehetőség - NEM
  • a szóban forgó kárt okozó eseményre vonatkozó bírósági eljárással kapcsolatos költségek (például jogi költségek, bírósági illetékek) - NEM
  • az ellopott vagy kárt szenvedett személyes tulajdonért nyújtott kártérítés - NEM
  • Egyéb - NEM

- pszichés (erkölcsi) károk:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése - NEM

b) Az áldozat által feljogosított személyek vagy az áldozat hozzátartozói esetén:

- anyagi (nem pszichés) károk:

 • temetési költségek - NEM
 • egészségügyi ellátás költségei (pl. családtag terápiája, járóbeteg és kórházi ellátás, rehabilitáció) - NEM
 • megélhetés elvesztése vagy elvesztett lehetőség - NEM

- lelki sérülés:

 • a hozzátartozók vagy feljogosított személyekfájdalma és szenvedése / az áldozat halála esetén nyújtott kártérítés a túlélők számára - NEM

A kártérítést egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A pénzügyi támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy az együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Az Ön büntetett előélete nem befolyásolja a pénzügyi támogatásra való jogosultságát; amennyiben azonban nem működik együtt a bűnüldöző hatóságokkal a bűncselekmény megoldásában, nem részesülhet pénzügyi támogatásban. Emellett akkor sem részesülhet támogatásban, ha bűntársként részt vett a bűncselekményben.

Amennyiben kellő mértékben nem működik együtt a pénzügyi támogatásra vonatkozó eljárásban, az eljárás megszüntethető és a követelése elutasítható.

A pénzügyi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A pénzügyi támogatás csak akkor tagadható meg, ha egyértelmű, hogy a szociális helyzete nem romlott a bűncselekmény következtében.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Amennyiben bármilyen módon hozzájárult a sérüléshez, a pénzügyi támogatás összege csökkenthető, illetve annak nyújtása megtagadható.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kisebb sérülést szenvedett áldozatok 10 000 CZK egyösszegű támogatásban részesülhetnek.

A súlyos sérülést szenvedett áldozatok 50 000 CZK egyösszegű támogatásban részesülhetnek.

Az egyösszegű támogatás helyett a sérülést szenvedett áldozatok a bizonyított kezelési költségek és/vagy keresetkiesés mértékével megegyező, legfeljebb 200 000 CZK összegű pénzügyi támogatást kérelmezhetnek.

A túlélő hozzátartozók egy összegben kifizetett, 200 000 CZK összegű pénzügyi támogatásra jogosultak, kivéve a testvérek, akik 175 000 CZK összegű támogatásban részesülhetnek.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Bűncselekmény sérülést szenvedett áldozataként vagy túlélő hozzátartozóként Ön legfeljebb 200 000 CZK összegű támogatásban részesülhet; emellett halál esetén az összes túlélő hozzátartozónak nyújtott pénzügyi támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 600 000 CZK-t, és amennyiben az áldozatnak több túlélő hozzátartozója van, a nyújtott támogatást arányosan csökkenteni kell annak érdekében, hogy az ne lépje túl az adható pénzügyi támogatás maximális mértékét.

Meg kell-e jelölnöm az összeget az igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói biztosítás vagy magánbiztosítás révén) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Csak az elkövetőnek az okozott kár megtérítésére vonatkozó kötelezettségét fedező biztosítás esetén, amely a cseh jog szerint a gyakorlatban a közlekedési és foglalkozási balesetek során érvényesül.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

A pénzügyi támogatás esetén nem kerül sor előleg megfizetésére.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Igen, a pénzügyi támogatás maximálisan nyújtható összegéig.

Milyen igazoló iratokat kell csatolnom a kérelmemhez?

 • ügyvédi meghatalmazás, az áldozattal való családi kapcsolat bizonyítéka
 • az áldozat halotti bizonyítványa
 • a rendőrségi jelentés másolata
 • a bírósági határozat másolata
 • egészségügyi iratok
 • kórházi számlák vagy a kapcsolódó költségek számlái
 • az ellátás költségeinek számlái
 • átvételi iratok

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

Az Igazságügyi Minisztérium.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

Az Igazságügyi Minisztériumba.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

Mennyi ideig tart (hozzávetőlegesen), amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A követelésről 3 hónapon belül kell határozni.

Hogyan tudok fellépni a hatóság határozatával szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A bírósághoz benyújtott közigazgatási kereset segítségével.

Hol juthatok hozzá a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokhoz és egyéb információkhoz?

Az Igazságügyi Minisztérium honlapján, valamint azokat beszerezheti a bűncselekmények áldozataival foglalkozó nem kormányzati szervezetektől és a Pártfogó felügyeleti és békeközvetítő szolgálattól.

Van-e erre a célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Nincs.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Igen, de saját költségén.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A legnagyobb a Bílý kruh bezpečí (Biztonság fehér köre); a Cseh Köztársaság Pártfogó felügyeleti és békeközvetítő szolgálata szintén segítséget nyújt az áldozatok számára.

Utolsó frissítés: 31/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.