Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Amennyiben Ön (vagy közeli hozzátartozója) Finnországban bűncselekmény áldozatává válik, a bűncselekménnyel okozott sérelemért az állami költségvetésből kártérítésben részesülhet. A kártérítési jogosultságot a bűncselekmény jellege nem korlátozza.

Ha a bűncselekménnyel összefüggésben a kárt forgalomban használt motorgépjármű használatával okozták, a kártérítést elsődlegesen a károkozó gépjárműn fennálló biztosításból fogják kifizetni a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (liikennevakuutuslaki) alapján.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

Kártérítés a bűncselekménnyel okozott személyi sérülésre és szenvedésre tekintettel fizethető.

A „személyi sérülés” az érintett személy egészségi állapotában bekövetkező olyan zavar, amely orvosi eszközökkel igazolható. Az ilyen zavar fizikai vagy pszichés lehet.

A „szenvedés” a kérdéses esemény által okozott lelki fájdalmat jelent, amelyhez nem szükséges, hogy az érintett személy egészségi állapotában orvosilag igazolható zavar következzen be.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Ön jogosult lehet kártérítésre, ha a bűncselekmény következtében közeli hozzátartozója életét vesztette. „Közeli hozzátartozó” az elhunyt személy szülője, gyermeke vagy házastársa, vagy más, az elhunyt személyhez különösen közelálló személy.

Amennyiben a bűncselekmény következtében életét vesztett személy eltemettetése iránt Ön intézkedett, a temetéssel összefüggésben felmerült indokolt költségek után kártérítésre jogosult.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Amennyiben valamely Önhöz különösen közelálló személy bűncselekmény sértettjévé vált, az e személy ápolásával összefüggésben felmerült indokolt és alapvető költségek, valamint a bevételkiesés után kártérítésben részesülhet. „Közeli hozzátartozó” a személyi sérülést elszenvedett személy szülője, gyermeke vagy házastársa, vagy más, hasonlóan közelálló személy.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Amennyiben Finnországban bűncselekmény áldozatává vált, általában az állampolgárságától vagy a lakóhelyétől függetlenül jogosult lesz kártérítésre. A kártérítést megtagadhatják azonban, ha a bűncselekmény elkövetésekor vagy a kárigény benyújtásakor Ön nem uniós tagállamban rendelkezett lakóhellyel, és az elszenvedett sérelem és Finnország közötti kapcsolat egyébként elenyésző.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Amennyiben Finnországban lakóhellyel rendelkezik, bizonyos körülmények között a külföldön elkövetett bűncselekménnyel okozott személyi sérülés és szenvedés után is részesülhet kártérítésben.

Kártérítés fizethető, ha munkavégzés, tanulmányok folytatása vagy más hasonló okból tartózkodott külföldön. Mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján kártérítés más esetekben is fizethető a külföldön elszenvedett sérelem után. Ilyen esetekben a figyelembe veendő tényezők közé tartozik, hogy milyen kapcsolat van a bűncselekmény és Finnország között, mennyire szoros az elkövető és a bűncselekmény sértettje közötti kapcsolat, a sérelem jellege, valamint, hogy Önnek milyen lehetőségei vannak arra, hogy máshonnan részesüljön kártérítésben.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

A bűncselekményt be kell jelentenie a rendőrségen. Ha a bűncselekményt nem jelentették be, vagy a rendőrség a bűncselekményről egyébként nem értesült, kártérítés csak speciális okból fizethető ki.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Kártérítés iránti kérelmet az előzetes nyomozás befejeződését vagy a bírósági eljárás lezárását megelőzően is előterjeszthet. A kérelmét azonban csak az előzetes nyomozás befejeződését követően fogják elbírálni. Ha vádemelésre kerül sor, az ügyben jellemzően csak azt követően születik döntés, hogy a büntetőügy és a kárigények tekintetében a bíróság határozatot hozott.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Ha a büntetőügyet bíróság vizsgálja, érdemes arra törekednie, hogy a kártérítési jogosultságát ítélet állapítsa meg. Ennek érdekében a bírósági eljárás során kártérítési követelést kell benyújtania az elkövetővel szemben. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztása esetén jellemzően nem fizetnek kártérítést a bűncselekménnyel okozott kár után.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Kártérítést abban az esetben is igényelhet, ha az elkövető ismeretlen. A kártérítési kérelméhez csatolnia kell az előzetes nyomozás során keletkezett rendőrségi jelentés másolatát, vagy az eseményeket tanúsító egyéb megbízható bizonyítékot.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kártérítési igényt onnantól számított három éven belül kell előterjesztenie, hogy a kártérítési ügyet érintően jogi kötőerővel bíró ítélet született. Amennyiben az ügyet bíróság nem vizsgálta, a kártérítési igényt a bűncselekmény elkövetésétől számított tíz éven belül kell benyújtani. E határidőktől csak speciális körülmények esetén lehet eltérni.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

Például kiterjed-e a következőkre?

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció) az orvosi költségekre kiterjed.
 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.) más alapvető költségekre kiterjed.
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését, stb.) – a bevételkiesésre legfeljebb napi 150 EUR-ig terjed ki.
  • foglalkoztatási esélyek elvesztése – a kártérítés meghatározásakor, speciális körülmények fennállása esetén, szintén figyelembe lehet venni a kérelmező jövedelmében bekövetkező lehetséges pozitív változásokat (például fiatalon megsérült személy esetében).
  • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek) – észszerű mértékben kártérítés fizethető a jogi költségek után, ha a kártérítési ügyet bíróság bírálta el, Ön pedig egyéb kárt is elszenvedett, amely után kártérítés fizetendő.
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés a személyi sérüléssel összefüggésben megrongált szokásos személyes tárgyakra (például szemüvegre, karórára és mobiltelefonra) kiterjed.
   • más esetekben a megrongált tárgyak és egyéb tulajdonra tekintettel csak speciális feltételek mellett fizetnek kártérítést.

– Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése – kiterjed rá.
  • átmeneti pszichés problémák
  • lelki szenvedés, ha sérelmet okoztak
   • szexuális bűncselekmény esetén
   • egyéb, szabadság elleni bűncselekmények esetén
   • olyan bűncselekmény, amely a sértett személyi sérthetetlenségének különösen súlyos sérelmével járt

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek – az olyan temetési költségekre, mint amelyek például a koporsó, a temetési hely és a sírkő beszerzésével, valamint a megemlékezés megszervezésével összefüggésben merülnek fel, kiterjed. Az elhunythoz különösen közelálló személyként a temetésen való részvétellel összefüggésben felmerült költségekre tekintettel is részesülhet kártérítésben (a temetésre való odautazás, a koszorú és gyászruha költségei).
 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció) – ha valamely közeli hozzátartozója halála Önnek személyi sérülést okozott, az e sérülésre visszavezethető orvosi költségek után, valamint az egyéb alapvető költségekre és a bevételkiesésre tekintettel kártérítésben részesülhet. A kártérítési összeg felső határát (2018-ban) 6 000 EUR-ban maximálták.
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése – amennyiben Ön az elhunyt személy eltartottja volt, a megélhetési forrás elvesztése miatt kártérítésben részesülhet.

– Pszichés kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció – a bűncselekmény áldozatának közeli hozzátartozói részére átmeneti problémák vagy lelki fájdalom miatt nem fizetnek kártérítést.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kompenzációt általában egy összegben folyósítják, kivéve a bevételkiesés és a megélhetési forrás elvesztése miatti folyamatos kompenzációt. Az ilyen típusú kompenzációt leggyakrabban ismétlődő, havi részletekben folyósítják.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A fizetendő kártérítési összeg csökkenthető, ha Ön a saját magatartásával hozzájárult a sérülés elszenvedéséhez. Például csökkenthető az összeg, ha Ön kezdeményezte azt a verekedést, amelynek eredményeképpen megsérült. Másfelől az esetleges bűnügyi előélete nem befolyásolja a kártérítési esélyeit vagy az Önnek fizetett összeget.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesülhessen, a kért dokumentumokat meg kell küldenie az államkincstár (Valtiokonttori) részére, hogy ott a bűncselekménnyel okozott sérülésének ügyét elbírálhassák. A kártérítési kérelme elutasításra kerülhet, ha nem csatolja a szükséges bizonyítékokat.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Főszabály szerint az anyagi helyzete nem befolyásolja, hogy kap-e kártérítést, illetve hogy mekkora kártérítési összeget fizetnek ki Önnek.

A kártérítési határozat meghozatalakor csak abban az esetben veszik figyelembe az anyagi helyzetét, ha tárgyakat vagy a pénzügyeit érintő jelentős károkozás miatt igényelt kártérítést arra hivatkozással, hogy a kár bekövetkezését nem tudta elhárítani.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Amennyiben a kártérítési ügyet bíróság bírálja el, kártérítést jellemzően a bírósági határozattal összhangban folyósítanak. Ha az államkincstár eltér a kártérítési ügyben hozott bírósági határozatban foglaltaktól, a határozatában meg fogja jelölni Önnek az eltérés indokait.

Az elkövető köteles megfizetni Önnek a bíróság által elrendelt kártérítést. Az elkövetővel szembeni kártérítési jogosultság azonban annyiban átszáll az államra, amennyiben az államkincstár kártérítést ítélt meg Önnek.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

Az orvosi költségek és egyéb költségek után akkor jár kártérítés, ha azok alapvetőek és az okozott kárral vagy sérüléssel ok-okozati összefüggésben állnak.

A sajgások, fájdalmak és egyéb átmeneti problémák után fizetendő kártérítési összeg meghatározásakor figyelembe veszik az Önnek okozott kár vagy sérülés jellegét és súlyosságát, valamint az alkalmazott kártérítési gyakorlatot. A fizetendő kártérítési összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított felső határt.

„Szenvedés” alatt a jogellenes cselekménnyel Önnek okozott személyes gyötrelem érzetét kell érteni. A fizetendő kártérítést a kérdéses cselekmény jellegére tekintettel állapítják meg. A fizetendő kártérítési összegre szintén irányadó a jogszabályban meghatározott felső határ.

A bevételkiesés meghatározása során kiindulási pontként becslést készítenek arról, hogy a bűncselekmény hiányában milyen bevételre tett volna szert. Ebből az összegből minden olyan jövedelmet és ellátást levonnak, amelyben Ön az elszenvedett kártól vagy sérüléstől függetlenül részesült vagy részesülhetett volna. A fizetendő kártérítési összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított maximális napi összeget.

A problémák és szenvedés után fizetendő teljes kártérítési összegből egy egyszeri levonásra kerül sor. Az egyszeri levonás összege egy 2018-ban elkövetett bűncselekmény esetében 220 EUR.

A kifizetett kártérítési összeg után nem fizetnek kamatot.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A kifizethető kártérítésnek nincsen minimális összege.

A bűncselekménnyel okozott kár vagy sérülés után Önnek fizethető teljes kártérítési összeg maximuma 61 500 EUR. Továbbá:

 • a sajgások, fájdalmak és egyéb átmeneti problémák után fizetendő kártérítés összege nem haladhatja meg a 12 000 EUR-t;
 • a szenvedésre tekintettel járó kártérítés maximális összege 3 600 EUR; mindazonáltal a szexuális bűncselekmény áldozatának szenvedésére tekintettel fizetendő kártérítés maximális összege 9 500 EUR, illetve 16 200 EUR, ha az áldozat a bűncselekmény elkövetésekor nem töltötte be a tizennyolcadik életévét;
 • az elhunyt személy közeli hozzátartozójának fizetendő kártérítés maximális összege általában 6 000 EUR;
 • a bevételkiesés után fizetendő kártérítés összege nem haladhatja meg a napi 150 EUR-t.

Az egyes sérülések vagy károk után járó kártérítési összeg maximuma nem vonatkozik a bevételkiesés vagy a megélhetési forrás elvesztése miatti kártérítésre, ha az ilyen kártérítést folyamatos jelleggel folyósítják.

A megrongált tulajdonra és pénzügyi kárra tekintettel járó kártérítés maximális összege 31 000 EUR.

A bűncselekmények sértettjeinek fizetendő maximális kártérítési összegeket és az egyszeri levonás összegét hároméves időközönként felülvizsgálják. A szóban forgó összegeket legközelebb 2021 elején fogják megvizsgálni.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

A megítélt kártérítési összeg nem haladhatja meg az Ön által kérelmezett összeget. Szükség esetén indokolt mértékű kártérítést igényelhet. Szintén hivatkozhat a kártérítési kérelme alapjául szolgáló bírósági határozatban jóváhagyott összegekre.

Amennyiben szükséges, a bűncselekménnyel okozott sérülése ügyében tanácsot kérhet az ügyfélszolgálatunktól, illetve a kártérítési kérelmével foglalkozó személytől.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magánbiztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

A költségvetésből fizetendő kártérítés másodlagos. Ez azt jelenti, hogy először máshonnan kell kártérítést igényelnie, például az egészségbiztosításából és a saját biztosítójától. Ezt a kompenzációt levonják az Önnek fizetendő kártérítésből.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Szükség esetén írásbeli kérelmet nyújthat be kártérítési előleg kifizetése iránt. A kártérítési összegre abban az esetben fizethetnek előleget, ha a kártérítési ügyének feldolgozása az Ön ellenőrzésén kívül eső okokból késedelmet szenved, és Ön jelentős kártérítési összegre jogosult.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Az államkincstár újból megvizsgálja az ügyet, ha új bizonyíték merül fel. Az új bizonyíték alapján kifizethetik Önnek a korábban megtagadott kártérítést, illetve nagyobb kártérítési összegben részesülhet.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

Például:

 • Érvényes képviseleti meghatalmazást, ha a képviselő nem jogtanácsos vagy ügyvéd. Szintén szükség van egy személyesen tett jognyilatkozatra, ha azt szeretné, hogy az Önnek mint kérelmezőnek járó kártérítést más személy részére folyósítsák;
 • Az igényelt temetési költségeket igazoló bizonyítékokat, és szükség esetén a hagyatéki leltárt és a képviseleti meghatalmazást;
 • A bíróság által meghozott határozat másolatát, vagy az előzetes nyomozás során készült rendőrségi jelentés másolatát, ha határozat nem született;
 • Orvosi véleményt vagy orvosi jelentést;
 • Az összes követelt költséget igazoló bizonyítékokat, ha az ügy nem került bíróság elé;
 • Bevételkiesés miatti kárigény esetén a munkaképtelenségét alátámasztó orvosi véleményt, a betegbiztosítási ellátás folyósításáról hozott határozat másolatát, valamint a munkáltatója által folyósított illetményt és az elmaradt jövedelmek összegét igazoló bizonyítékokat;
 • Minden arra vonatkozó határozatot vagy bizonyítékot, hogy egészségbiztosítás terhére, biztosító társaságtól vagy máshonnan kártérítésben részesült;
 • Jogi kiadások igénylése esetén az ügyvédi munkadíj kiszámítását, és bármely, a biztosító társaság által hozott határozatot;
 • A kérelmezéssel összefüggésben felmerült költségek igénylése esetén az ügyvéd által kiállított számlát, valamint a megítélt jogi segítségre vagy a kijelölt jogi tanácsadóra vonatkozó bizonyítékot;
 • Pénzügyi kár és megrongált tulajdon miatti követelés esetén, amelyek után mérlegelés alapján fizethető kártérítés, a kár következtében kialakult betegséget, elszenvedett sérülést vagy egyéb képességcsökkenést, valamint pénzügyi körülményeket alátámasztó bizonyítékokat.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

A kártérítési ügyének feldolgozásával összefüggésben nem számítanak fel Önnek díjat.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A kártérítési kérelmét az államkincstár dolgozza fel.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A kérelmét megküldheti elektronikusan a rikosvahingot@valtiokonttori.fi e-mail címre, vagy pedig a formanyomtatványt kinyomtatva postázhatja az államkincstár alábbi címére:

State Treasury (államkincstár)

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finnország

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Az ügyet az államkincstár írásban bírálja el. Személyes megjelenésre az eljárás semelyik szakaszában nem fogják kérni.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Az átlagos ügyintézési idő megközelítőleg hét hónap. Az államkincstár honlapján naprakész becslést találhat a várható ügyintézési időkről.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be írásban a biztosítási ügyekkel foglalkozó bírósághoz (Vakuutusoikeus) a kártérítés tárgyában hozott és Önnek kézbesített határozattal szemben onnantól számított 30 napon belül, hogy a határozatról tudomást szerzett. Az államkincstár határozatához a jogorvoslat benyújtására vonatkozó iránymutatást mellékelnek.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

A kártérítés igénylésére szolgáló formanyomtatványt megtalálhatja az államkincstár alábbi honlapján: https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ A +358 295 50 2736 telefonszámon vagy a rikosvahingot@valtiokonttori.fi e-mail címen az ügyfélszolgálatunkkal is felveheti a kapcsolatot.

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

A bűncselekménnyel okozott kárra tekintettel járó kártérítésről további információt kaphat az alábbi honlapon: https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ Szükség esetén az államkincstárnak is telefonálhat. Segítségért hívja a +358 295 50 2736 számot.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

A kártérítés igénylése során, amennyiben szeretne, ügyvéddel is eljárhat. A kérelem benyújtásával összefüggésben felmerült költségek után azonban csak akkor fizethető Önnek kártérítés, ha:

 • Önnek jogi segítséget ítéltek meg vagy jogi tanácsadót jelöltek ki a bíróság előtti eljárásra; vagy
 • az ügyben nem járt el bíróság, Ön azonban teljesíti a jogi segítség igénybevételére vonatkozó pénzügyi feltételeket.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Tanácsokat és segítségnyújtást például a finn áldozatsegítő szolgálattól kaphat (Rikosuhripäivystys) (RIKU). E szervezet elérhetőségi adatait megtalálhatja az alábbi címen elérhető honlapján: https://www.riku.fi/en/home/

Utolsó frissítés: 09/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.