Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

A sértetteknek járó kártérítésről szóló német törvény

Az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésről szóló törvény

Az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésről szóló törvény angol nyelven

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Az OEG értelmében főszabályként a szándékosan elkövetett jogellenes támadások (pl. fizikai erőszak, szexuális erőszak, terrortámadás, gyilkosság) esetén járhat kártérítés. Kártérítésben részesülhet a sértett vagy a sértett túlélő hozzátartozója.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

Kártérítés jár nemcsak az egészségkárosodásért, hanem annak gazdasági következményéért is. A negatív pszichológiai hatásokat szintén egészségkárosodásként ismerik el. Az egészségkárosodásnak azonban hosszútávúnak kell lennie (azaz hat hónapnál tovább fenn kell állnia). Vagyoni kárért és pénzügyi veszteségért nem jár kártérítés. Az OEG értelmében fájdalomért vagy szenvedésért szintén nem jár kártérítés.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Kártérítésben az áldozat túlélő hozzátartozói is részesülhetnek. A túlélő hozzátartozók az áldozat házastársa, bejegyzett élettársa és gyermekei, valamint kivételes esetben a szülei. A „gyermek” kifejezésbe az örökbefogadott, nevelő és mostohagyermekek is beletartoznak.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Az életben lévő áldozat hozzátartozói bizonyos feltételek esetén egészségügyi ellátásban és tartásdíjban részesülhetnek.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Külföldi állampolgárok bizonyos feltételek fennállása esetén kárpótlásban részesülhetnek akkor is, ha nem uniós tagállam állampolgárai. AZ OEG szerint a külföldi állampolgároknak nyújtható kártérítés összege e személyek tartózkodási jogállásától függ. Az uniós tagállamok állampolgárait és azokat a külföldi állampolgárokat, akik legalább három éve jogszerűen tartózkodnak Németország területén ugyanazok az előnyök illetik meg, mint a német állampolgárokat. Az egyéb külföldi állampolgárok számára nyújtható kártérítés összege ennél alacsonyabb.

Amennyiben ebben az országban élek, itt van a tartózkodási helyem, illetve ennek az országnak az állampolgára vagyok, igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól akkor is, ha a bűncselekmény egy másik uniós tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

AZ OEG 3a. cikke szerint a külföldön elkövetett erőszakos bűncselekmények Németországban lakóhellyel rendelkező áldozatai szintén részesülhetnek kártérítésben a német állam részéről. Ez egyszeri kifizetés formájában történik. Ennek összegébe beszámítják az azon országtól kapott bármely kártérítés összegét, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kell jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Az OEG alapján kártérítési igényt benyújtó személyek kötelesek együttműködni a kártérítési eljárás során. Ez azt jelenti, hogy kötelesek előadni minden olyan körülményt, amely segítséget nyújthat az ügy tényeinek tisztázásában. Ennek értelmében az elkövetővel vagy elkövetőkkel szemben általában rendőrségi feljelentést kell tenni. Bizonyos esetekben a bűncselekmény bejelentésének kötelezettségétől el lehet tekinteni (pl. ha ez észszerűen nem várható el a sértettől).

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem, az illetékes hatóságok általában önállóan döntenek az OEG szerint előterjesztett követelésekről. Bizonyos esetekben azonban szükség lehet a rendőrségi nyomozás vagy a büntetőeljárás eredményeinek megvárására.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Nem.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen, a kártérítés attól függetlenül elérhető, hogy az elkövetőt azonosították vagy elítélték-e. A követelése alátámasztása érdekében minden olyan dokumentumot be kell mutatnia, amelyek segítséget nyújthatnak az ügy tényeinek tisztázásában és az okozott károk mértékének megállapításában.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

Nem, az OEG értelmében nincs ilyen határidő. Visszamenőleges kártérítési kifizetésekre azonban csak a követelés benyújtását megelőző egy éves időtartam tekintetében van lehetőség.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A kártérítés az erőszakos bűncselekményből eredő anyagi és pszichés egészségkárosodásra terjed ki. A sértettnek járó kártérítés havi nyugellátásokból áll. Emellett a gazdasági következmények kompenzálását szolgáló juttatások is léteznek.

A juttatások összegét és időtartamát a szövetségi segítségnyújtási törvény (Bundesversorgungsgesetz) szabályozza.

A juttatások lefedik különösen a következőket:

  • orvosi kiadások, ápolási-gondozási szolgáltatások
  • orvosi segédeszközök (pl. protézisek, fogászati protézisek, kerekesszékek)
  • havi nyugellátás sérült felek és túlélők részére (jövedelemtől függő vagy független)
  • temetési költségek
  • kiegészítő jóléti juttatások gazdaságilag hátrányos helyzetű személyeknek (pl. gondozási támogatás, kiegészítő megélhetési támogatás)

Fájdalomért és szenvedésért nem jár kártérítés (Schmerzensgeld). Főszabályként vagyoni kárért és pénzügyi veszteségért nem jár kártérítés. Kivételt jelentenek a viselhető segédeszközök, mint a szemüvegek, kontaktlencsék és műfogsorok.

A kártérítést egy összegben vagy havi részletekben folyósítják?

Az áldozatoknak és a túlélő hozzátartozóknak az egészségkárosodás gazdasági és egészséggel kapcsolatos következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott havi nyugellátásokat az előírt feltételek fennállásáig kell teljesíteni. Egyéb juttatások kifizetésére szükség esetén kerül sor (pl. temetési költségek, protézisek).

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Amennyiben a sérülést szenvedett fél maga okozta a sérülést, vagy amennyiben egyéb okból – különösen az áldozat viselkedése miatt – nem lenne tisztességes kártérítést fizetni, el kell utasítani a kártérítési kérelmet. A büntetett előélet fennállása önmagában azonban nem alapozza meg e döntést. A kérelmezők kötelesek a lehető legteljesebb mértékben segítséget nyújtani az ügy tényeinek tisztázásához. Amennyiben e kötelezettséget nem teljesítik, a kártérítés részben vagy egészben elutasítható.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

AZ OEG értelmében a kártérítés megfizetésére a sértett fél jövedelmétől vagy vagyonától függetlenül sor kerül. A sértett fél pénzügyi helyzete kizárólag a gazdasági kár kompenzálása érdekében megítélt kártérítés és az ellátási juttatások összegére lehet hatással.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Nincs.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

Az egészséggel kapcsolatos károk következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott nyugellátás összegét e következmények mértéke alapján kell kiszámítani.

A gazdasági károk következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott juttatások összegét az elszenvedett gazdasági hátrány alapján kell kiszámítani.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Nincs.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Nem, az igénylőlapon nem szükséges megjelölni konkrét összeget. Az összeget az elszenvedett egészséggel kapcsolatos és gazdasági kár alapján a határozathozatalra illetékes hatóság állapítja meg.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magánbiztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Az egészséggel kapcsolatos károk következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott havi kifizetések attól függetlenül kerülnek teljesítésre, hogy Ön más magán- vagy közjogi szervtől részesül-e kifizetésekben. E kifizetések azonban figyelembe vehetőek a gazdasági károk következményeinek kompenzálását szolgáló összeg kiszámítása során.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Az OEG szerint nincs lehetőség előleg kifizetésére. Az egészségügyi ellátás fedezésére szolgáló kifizetések azonban a kártérítési követelésre vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően is teljesíthetőek.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Romló egészségi állapot esetén „súlyosbodási követelés” (Verschlimmerungsantrag) benyújtására van lehetőség a kártérítés összegének módosítása érdekében. A jövedelemben beálló változásokat a gazdasági károk következményeinek kompenzálása érdekében nyújtott kártérítés kiszámítása során lehet figyelembe venni.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

Minden olyan dokumentumot be kell nyújtania, amelyek segítséget nyújthatnak az ügy tényeinek tisztázásában és az okozott károk mértékének megállapításában.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A határozathozatalra jogosult hatóságok az egyes szövetségi tartományok jóléti hatóságai. Az a szövetségi tartomány illetékes, amelynek területén a bűncselekményt elkövették. A kártérítést igénylő személynek nem kell utánajárnia, hogy melyik a felelős szerv, hanem megkeresheti a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium központi kapcsolattartó irodáját (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales), amely továbbítja a kártérítési kérelmet a megfelelő hatóság részére.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A kérelmet az illetékes jóléti hatósághoz kell küldeni.

A kártérítést igénylő személynek nem kell utánajárnia, hogy melyik a felelős szerv, hanem megkeresheti a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium központi kapcsolattartó irodáját (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

Mennyi ideig tart (hozzávetőlegesen), amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Erre a kérdésre nincs pontos válasz. Az eljárás időtartama különösen attól függ, hogy mennyire könnyű vagy bonyolult tisztázni az ügy tényállását, és hogy szükség van-e egészségügyi jelentések beszerzésére.

Hogyan tudok fellépni a hatóság határozatával szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A határozattal szemben lehetőség van fellebbezésre. Amennyiben az illetékes hatóság a fellebbezési eljárás során nem hoz eltérő határozatot, panaszt lehet benyújtani a szociális ügyek bíróságához (Sozialgericht).

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

Az igénylőlapok és egyéb információk a következő honlapon találhatók:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Ezzel kapcsolatos információk megtalálhatók itt:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Németországi áldozatsegítő szervezetekre vonatkozó információ a https://www.odabs.org/ oldalon található

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Nem. Az ügyvédi költségek nem minősülnek kártérítésnek, ennek megfelelően azok az OEG szerint nem megtéríthetők.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Igen, számos regionális és nemzeti áldozatsegítő szolgálat működik. A legnagyobb országos szervezet a „der WEISSE RING” (Fehér Gyűrű) áldozatsegítő szolgálat.

Utolsó frissítés: 16/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.