Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény esetén.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

8 napon túl gyógyuló sérülés esetén (testi, lelki)

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen. Kárenyhítésben részesülhet a sértetten túl, a sértett egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, ha a a bűncselekmény elkövetésekor egy háztartásban élt a sértettel, továbbá a sértett eltartottja,

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, nem féltétele a sértett halála a hozzátartozó vagy az egyéb jogosulti kör kárenyhítésének.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen, ha jogszerűen tartózkodik az EU területén, valamint az emberkereskedelem áldozata.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Kárenyhítés, csak Magyarország területén történt bűncselekmények esetén igényelhető. Ha másik tagállamban történt a bűncselekmény beadhatja a kárenyhítés iránti kérelmet Magyarországon is. Ebben az esetben a Magyar hatóság fogja továbbítani a kérelmet a bűncselekmény elkövetése helye szerinti tagállamba.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, a kárenyhítés feltétele, hogy büntető eljárás induljon az elkövetett cselekménnyel összefüggésben.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem, a büntetőeljárás megindítását követően azonnal is igényelhető.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Nem.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen, elterjeszthető. Ebben az esetben is a kár mértékét, a kár és a cselekmény közti ok-okozati összefüggést kell igazolni, továbbá a rászorultságot.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A bűncselekmény elkövetését követő 3 hónapon belül kell igényelni a kárenyhítést. A kérelem benyújtásának objektív határideje a bűncselekmény elkövetésétől számított 5 év.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

Kiterjed-e a kártérítés például az alábbiakra:

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

 • Anyagi (nem pszichés) kár:
  • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
  • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.)
  • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését, stb.)
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése
  • A kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek)
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés
  • egyéb
 • Pszichés (nem vagyoni) kár:
  • az áldozat fájdalma és szenvedése

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

 • Anyagi (nem pszichés) kár:
  • temetési költségek
  • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
  • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése
 • Pszichés kár:
  • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kárenyhítés kérhető egy összegben vagy havi járadék formájában is.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Nem jár az állami kárenyhítés, ha az áldozat magatartása közrehatott a bűncselekmény elkövetésében vagy annak kiváltó oka volt, felróható magatartása okozta a kárt és ezek valamelyikét jogerős bírósági határozat megállapította. További kizáró okok a tanúvallomás megtagadása, közreműködési kötelezettség megtagadása, magánindítvány hiánya.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Kárenyhítésre csak a szociálisan rászorult áldozat jogosult. Szociálisan rászorult áldozat, akinek a havi nettó jövedelme (közös háztartásban élők esetén az egy főre eső jövedelem) nem haladja meg 2018-ban a 226 328,- Ft-ot vagy a jogszabályban meghatározott egyéb ellátásokban részesül, illetve a terrorcselekmények áldozatai jövedelmi helyzetükre tekintet nélkül.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Nincs.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kárenyhítés összege legfeljebb az alapösszeg (113 164,- Ft) tizenötszöröse, mely 2018-ban: 1 697 460,- Ft. Az egyösszegű kárenyhítés összege: az alapösszeg ötszörösét meg nem haladó kár 100 százaléka, az alapösszeg ötszöröse és tízszerese közötti kár esetén az alapösszeg 5-szöröse, és az alapösszeg ötszöröse feletti rész 75 százaléka, az alapösszeg tízszeresét meghaladó kár esetén az alapösszeg 8,75-szöröse, és az alapösszeg tízszerese feletti rész 50 százaléka. A járadék típusú kárenyhítés mértéke: az igazolt jövedelemcsökkenés 75 százaléka, ha az áldozat 18 év alatti személy vagy mások gondozására szorul, az igazolt jövedelemcsökkenés 50 százaléka, ha az áldozat mások gondozására nem szorul.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Minimális összeg nincs. A kárenyhítés összege legfeljebb az alapösszeg (113 164,- Ft) tizenötszöröse, mely 2018-ban: 1 697 460,- Ft. A járadék formájában igényelhető kárenyhítés havi maximális összege az alapösszeg, mely 2018-ban 113 164,- Ft.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

A kérelemben a kár összegét kell megjelölni. A kárenyhítés összegéből le kell vonni, ha az bármely más forrásból megtérült.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Az állam az igazolt kár összegét megtéríti, akkor is ha az más forrásból megtérülhet. Ha a kár később más forrásból megtérült, az előleget vissza kell téríteni.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Nem. Kárenyhítés megállapítására egyszer van lehetőség.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

 • Amennyiben rendelkezésre áll, az igazolást a büntetőeljárás megindulásáról. (rendőrség, bíróság, ügyészség)
 • szociális rászorultságot igazoló iratokat (egy háztartásban élők jövedelemigazolása)
 • a bűncselekmény következtében elszenvedett kár összegét

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem, a kérelem benyújtása illeték és díjmentes.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

Fővárosi (megyei) kormányhivatal áldozatsegítő szolgálatai

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

Benyújtható bármelyik járási hivatalnál (támogató hatóságok), de közvetlenül a döntő hatóságnál is (fővárosi (megyei) kormányhivatalok)

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Az ügyintézés határideje maximum 60 nap.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Az elsőfokú határozattal szemben fellebbezésnek van helye, a fellebbezést z Igazságügyi Minisztérium bírálja el, mint másodfokú szerv. Az Igazságügyi Minisztérium által hozott másodfokú határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a bíróságon.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Éjjel-nappal hívható Áldozatsegítő Vonal: 06-80-225-225 magyar és angol nyelven.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Igen, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Az áldozatsegítő szolgálat bármely szervezetei egységénél igénybe vehető érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás, melynek keretében az áldozatsegítő munkatársak bármely gyakorlati segítséget (pl.: kérelmek kitöltésében közreműködés, tájékoztatás) megadnak az érdeklődők részére. Ezen kívül civil szervezetekhez is fordulhatnak az áldozatok (pl.: Fehérgyűrű, Baptista Szeretetszolgálat stb.)

Utolsó frissítés: 13/09/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.