Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A következő bűncselekménytípusok esetében kaphat kártérítést: szexuális erőszak, kiskorúak prostitúcióra való felbujtása, szándékos emberölés, súlyos testi sértés vagy emberéletet veszélyeztető gyújtogatás.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A fent említett szándékos erőszakos bűncselekmények miatt elszenvedett bármely sérelemért kártérítésben részesülhet.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

A bűncselekmény következtében életét vesztett sértett hozzátartozójaként vagy eltartottjaként Ön kártérítésre jogosult.  „Eltartottnak” az a személy minősül, akiről az elhunyt gondoskodott, illetve aki az elhunyt gondoskodására törvényesen jogosult volt.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

A túlélő sértett hozzátartozójaként vagy eltartottjaként Ön nem jogosult kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Nem jár Önnek kártérítés, ha nem uniós tagállam állampolgára.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Ilyen esetben az igényléshez szükséges és észszerűen elvárható valamennyi segítség, illetve tájékoztatás megadásával igényelhet kártérítést.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, ahhoz, hogy kártérítésben részesüljön, először be kell jelentenie a bűncselekményt a rendőrségen.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem feltétlenül kell megvárnia a kártérítési igénye előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Először az elkövetőtől kell kártérítést követelnie – amennyiben ismert a személye.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Kártérítésre akkor is jogosult lehet, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el.  Bizonyítékként a rendőrségi jelentést kell benyújtania.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kártérítési igényét a bűncselekmény elkövetésétől számított egy éven belül terjesztheti elő.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A kártérítés az alábbiakra terjed ki:

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • a sérülésből eredő egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, átmeneti vagy tartós kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segédeszközök stb.)
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését stb.)
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése
  • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek)
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés
  • egyéb – a kártérítési ügyintézőt e tekintetben teljes körű mérlegelési jogkör illeti meg

– Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése – a kártérítési ügyintézőt e tekintetben teljes körű mérlegelési jogkör illeti meg

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek
 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése

A kártérítési ügyintézőt e tekintetben teljes körű mérlegelési jogkör illeti meg.
– Pszichés sérülés:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció

A kártérítési ügyintézőt e tekintetben teljes körű mérlegelési jogkör illeti meg.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kompenzációt időszakos nyugdíjkifizetések helyett egyösszegű kifizetés formájában teljesítik.  A kártérítési tisztviselő ugyanakkor a sérülés végleges orvosi értékelésének késedelme esetén intézkedhet köztes kifizetésről, a kompenzáció odaítéléséről szóló végső döntéshozatalt pedig elhalaszthatja.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A kártérítési tisztviselő visszatarthatja a kártérítést, illetve csökkentheti annak összegét, amennyiben úgy ítéli meg, hogy:

 1. A kérelmező nem tett meg azonnal minden észszerű lépést annak érdekében, hogy a szóban forgó célból a rendőrséget vagy a kártérítési tisztviselő által e szempontból megfelelőnek tekintett egyéb szervet vagy személyt tájékoztassa a bűncselekmény körülményeiről; vagy
 2. a kérelmező nem működött együtt a rendőrséggel vagy más hatósággal az elkövető felelősségre vonása érdekében; vagy
 3. a kérelmező a kártérítési tisztviselő, illetve más szerv vagy személy számára a kérelemmel összefüggésben nem nyújtotta az észszerűen elvárható segítséget; vagy
 4. a kérelmező a kártérítés alapjául szolgáló esemény előtt, alatt, illetve után tanúsított magatartása miatt nem jogosult kártérítésre, illetve nem jogosult teljes kártérítésre; vagy
 5. a kérelmező személye az őt elmarasztaló büntetőítéletek vagy a kártérítési tisztviselő rendelkezésére álló bizonyítékok alapján nem indokolja a teljes kártérítést vagy bármely más összeg teljes körű odaítélését; vagy
 6. a sértett közreműködött az elszenvedett sérülés okozásában, vagy részben felelős annak elszenvedéséért; vagy
 7. az a sértett viselkedése, személye vagy életvitele miatt indokolt.

Nem fizetnek kártérítést abban az esetben, ha:

 1. a bűncselekménnyel okozott sérülést 2006. január 1-jét megelőzően szenvedték el;
 2. a kártérítési ügyintéző úgy véli, hogy az elkövető nem rászoruló, vagy igazolják, hogy a kártérítésre irányuló eljárás kedvezőtlen eredménnyel zárult;
 3. a kártérítési tisztviselő megítélése szerint a kérelmező nem nyújtotta a vonatkozó szabályozás által előírt és észszerűen elvárható segítséget és tájékoztatást;
 4. a kérelmező az általa elkövetett provokáció vagy egyéb cselekedet révén felelős a bűncselekménnyel okozott sérülés elszenvedéséért.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Az anyagi helyzete befolyásolhatja a megítélt összeget.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési lehetőségeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A feljebb említett feltételeken kívül nincsenek egyéb feltételek.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kártérítés összegét mérlegelés alapján számítják ki.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Az egyes kérelmezőknek kifizethető összeg nem haladhatja meg a huszonháromezer-háromszáz eurót (23 300 EUR), és ez az összeg akkor sem léphető túl, ha azonos bűncselekmény miatt egynél több követelést terjesztettek elő.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen, a kért összeget meg kell jelölnie az igénylőlapon, az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan azonban kaphat útmutatást.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Az Önt ért veszteségért bármely más forrásból kapott kompenzáció összege a hatóság által fizetett kártérítésből levonásra kerülhet.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

A kártérítési tisztviselő a saját belátása szerint jogosult intézkedni a kártérítésként odaítélendő összeg kifizetése tekintetében.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Az érdemi határozat meghozatalát követően nem kaphat kiegészítő vagy további kártérítést.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

A dokumentumok a következők:

 • meghatalmazás/jogosultságot vagy az áldozattal fennálló kapcsolatot igazoló okirat;
 • az áldozat halotti anyakönyvi kivonata;
 • a rendőrségi jelentés egy példánya;
 • az ítélet/bírósági határozat egy példánya;
 • orvosi jelentések és igazolások;
 • kórházi számlák;
 • egyéb költségeket (ápolás, temetés) igazoló számlák;
 • jövedelemkimutatás (fizetés, szociális ellátások/támogatások);
 • a más forrásból (munkáltatói vagy magánbiztosításból) származó hozzájárulás (vagy az ilyen hozzájárulás hiányának) igazolása;
 • a kérelmezőre vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok;
 • a kérelmező eskü alatt tett nyilatkozata arról, hogy semmilyen más szervtől vagy hatóságtól nem kapott kártérítést; a körülményektől függően bármely egyéb releváns dokumentum.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Ilyen ügyekben nem számítanak fel adminisztratív vagy egyéb díjakat.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

Az eljáró hatóság a főügyészi hivatal kártérítési tisztviselője.

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

A kérelmeket a következő címre kell küldeni: Assisting Officer, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana, Málta.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem kell jelen lennie.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A körülményektől függően egytől két hónapig.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Nincs lehetőség fellépni a határozat ellen.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

Ezeket az Igazságügyi Hivataltól vagy pedig az alábbi honlapon szerezheti be: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

http://vso.org.mt/

Részesülhetek-e költségmentességben (ügyvédi segítségben) a kérelmem elkészítéséhez?

Igen, kaphat jogi segítséget.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

http://vso.org.mt/

Utolsó frissítés: 03/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.