Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Észak-Írország

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A bűncselekménnyel okozott sérülések megtérítésére szolgáló észak-írországi kártérítési program rendeltetése, hogy kártérítést nyújtson az erőszakos bűncselekmények vétlen sértettjeinek Észak-Írországban. A bűncselekménnyel okozott károk megtérítésére szolgáló program a vagyoni kár kompenzálására szolgál.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

Kártérítés ítélhető meg az erőszakos bűncselekmény következtében elszenvedett lelki vagy testi sérülés, illetve a nemi erőszak vagy testi sértés után.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, jár kártérítés az olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja részére, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette.

Jogosult hozzátartozónak minősül az elhunyt személy házastársa vagy bejegyzett élettársa, az elhunyt személy szülője és az elhunyt személy gyermeke.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, a sértett hozzátartozója lelki sérülés után kártérítésben részesülhet abban az esetben is, ha a sértett túlélte az erőszakos bűncselekményt.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen, a kártérítés bármilyen állampolgárságú személy számára elérhető.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Csak az Észak-Írországban történt bűncselekmény miatt előterjesztett kártérítési igényt tudjuk elbírálni.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

A kártérítési program előírja, hogy valamennyi kérelmezőnek haladéktalanul be kell jelentenie a bűncselekményt a rendőrségen, amint ez észszerűen megvalósítható.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem, a kártérítési kérelmet azonban az esemény időpontjától számított 2 éven belül elő kell terjeszteni.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Nem.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen, kártérítésre akkor is jogosult lehet, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el. A kérelmezőnek azonban a bűncselekmény valamennyi releváns körülményét be kell jelentenie a rendőrségnek és a nyomozás során együtt kell működnie.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kártérítési kérelmet az esemény időpontjától számított 2 éven belül elő kell terjeszteni.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

- Vagyoni (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás — ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.)
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
 • az orvosi kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését, stb.)
 • a foglalkoztatási esélyek elvesztése
 • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei (például ügyvédi vagy bírósági költségek)
 • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés
 • egyéb

A kártérítési szolgálat mérlegeli kártérítés megítélését a vagyoni kár (elveszett vagy megrongált tulajdon), vagy a sérülés kezelésével összefüggő eszközköltségek, ápolási költségek, speciális felszerelés, a kérelmező lakókörnyezetének átalakítása, a Court of Protection (gondnokság alá helyezéssel foglalkozó bíróság) eljárásával kapcsolatos illetékek, a beszámítási képességgel nem rendelkező kérelmező ügyeinek intézésével kapcsolatos költségek után. Bevételkiesés vagy a keresőképesség elvesztése.

- Pszichés (erkölcsi) kár:

Lelki sérülés.

 • az áldozat fájdalma és szenvedése

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Vagyoni (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek
 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése

A kártérítési szolgálat megtéríti a temetéssel kapcsolatos indokolt költségeket. A jogosult hozzátartozó haláleset után járó kártérítésre is jogosult lehet.

- Pszichés kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció

A jogosult hozzátartozó mentális betegség után járó kártérítésre is jogosult lehet.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kompenzációt általában egy összegben folyósítják.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A kártérítés összege csökkenthető vagy nem ítélnek meg kártérítést, ha a kérelmező magatartása hozzájárult az eseményhez, szerepel a bűnügyi nyilvántartásban és marasztaló büntetőítélettel megállapított letöltetlen büntetése van, és nem működik együtt a rendőrséggel vagy a kártérítési szolgálattal.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Ennek nincsen jelentősége.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A kártérítés megítélését befolyásolhatja, ha az az elkövetőnek is kedvezne.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kártérítési összeget a sérülésekre vonatkozó díjszabás alapján számítják ki, amely a program részét képezi.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A sérülések után kifizethető kártérítés minimális összege £1 000, maximális összege pedig £250 000. A megítélhető kártérítés teljes összegének nincsen felső határa.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésre szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Nem, a kérelmezőtől nem az összeg megjelölését, hanem az elszenvedett sérülések körülírását várják el.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magánbiztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

A magánbiztosítás nem befolyásolja a kifizetett kártérítési összeget. A bíróság által megítélt kártérítést és a magánjogi kártérítést azonban levonják a kártérítési összegből.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Sor kerülhet időközi kifizetésre, feltéve hogy nem merülnek fel felelősségi kérdések.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Igen, valamely ügy újból megnyitható, amennyiben olyan lényeges változás állt be a sértett egészségi állapotában, hogy igazságtalan lenne az eredeti értékelés fenntartása.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

A kérelemre vonatkozó kitöltött formanyomtatványt. A kártérítési szolgálat megkeresi a kérelmezőt, ha további információkra, például a foglalkoztatással vagy jövedelemmel kapcsolatos adatokra van szükség.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nincsenek ilyen díjak vagy illetékek.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A bűncselekménnyel okozott sérülések megtérítésére szolgáló észak-írországi kártérítési program.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

Compensation Services (kártérítési szolgálat), 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Az első határozat meghozatalához szükséges átlagos ügyintézési idő 11 hónap, a felülvizsgálati határozathoz szükséges átlagos ügyintézési idő pedig 6 hónap.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

A kérelmezőt felülvizsgálati és fellebbezési jog illeti meg.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

Honlapunkon: http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Honlapunk címe: http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

A bűncselekménnyel okozott sérülések megtérítésére szolgáló program keretében nem érhető el jogi segítség. Megbízhat egy „solicitor”-t (ügyvédet), hogy segítsen Önnek a bűncselekménnyel okozott kárral kapcsolatos kérelme tekintetében.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Az észak-írországi áldozatsegítő szolgálat (Victim Support NI) segíteni tud a kérelmezőnek a kártérítési eljárással kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 15/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.