Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Az „erőszakos bűncselekmények” képezik azokat a bűncselekménytípusokat, amelyek esetében kártérítés kérhető. Olyan bűncselekmények, amelyek rokkantsághoz, legalább 30 napig tartó átmeneti és teljes keresőképtelenséghez vagy halálhoz vezettek; ha a bűncselekmény jelentős romlást idézett elő az áldozat vagy az áldozat halála esetén az áldozat által eltartott vagy az áldozat felelőssége alá tartozó személyek (közeli hozzátartozók) életszínvonalában és életminőségében, és nem kaptak jóvátételt az elkövetőtől.

Például: Emberölés, súlyos testi sértés, nemi erőszak, kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélés, családon belüli erőszak vagy rablás bűncselekményből eredő súlyos fizikai sérülés.

Milyen kárért kaphatok kártérítést?

 • Vagyoni kár/tárgyi sérülés: beleértve a bűncselekmény által okozott veszteségeket (például a kórházi kezelés, konzultációk, gyógyszerek költségei stb.), valamint azokat az előnyöket, amelyeket az áldozat már nem szerezhet meg (például a keresőképtelenség miatt elmaradt bér). A közvetlen vagy közvetett sértett által elszenvedett veszteségekért is kérhető kártérítés.
 • A pszichés vagy érzelmi sérülés: noha ezek értéke gazdaságilag nem mérhető, pénzügyileg azonban kompenzálható (például az a kár, amely a jólétet, emberi méltóságot, jó hírnevet érinti, és amely a fizikai fájdalmat, a mentális zavart vagy az érzelmi szorongást foglalja magában). Az elszenvedett pszichés vagy érzelmi sérülés miatt csak a közvetlen sértett jogosult kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét veszítette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, azon közeli hozzátartozók kaphatnak pénzügyi segítséget, akik az erőszakos bűncselekmény azon közvetlen áldozatának eltartottjai vagy felelőssége alá tartozó személyek, aki a szándékosan elkövetett erőszakkal közvetlen összefüggésben hunyt el.

Az áldozat halálát megelőzően az előbbi által eltartásra jogosult hozzátartozók kérhetnek kártérítést: például a házastárs vagy a korábbi házastárs, szülők, gyermekek, testvérek, nagynénik, nagybácsik, mostohaapa/mostohaanya bizonyos körülmények között, és azon azonos nemű élettársak, akik az áldozattal több, mint két évig éltek a házastársakéhoz hasonló körülmények között.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Az erőszakos bűncselekmények közvetett sértettje (közeli hozzátartozók) csak az áldozat halála esetén jogosultak kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Azok a belföldi vagy külföldi sértettek, akik Portugália területén vagy portugál lobogó alá tartozó hajón vagy repülőn elkövetett erőszakos bűncselekmény következtében közvetlenül komoly veszteséget szenvedtek el, kártérítést kérhetnek , feltéve, hogy bizonyos jogi feltételek teljesülnek.

Amennyiben ebben az országban élek, itt van a tartózkodási helyem, illetve ennek az országnak az állampolgára vagyok, igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól akkor is, ha a bűncselekmény egy másik uniós tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Kártérítés iránti kérelem:

a) A Portugália területén kívül portugál állampolgárokkal vagy Portugáliában szokásos tartózkodási hellyel rendelkező európai uniós polgárokkal szemben elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatai:

A nemzeti területen kívül elkövetett erőszakos bűncselekmények, beleértve a családon belüli erőszakot is, Portugália területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áldozatai pénzbeli kártérítést kérhetnek a portugál államtól, feltéve, hogy a kár bekövetkezésének helye szerinti államban nem lennének jogosultak a kártérítésre. Ebben az esetben a bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC) felelős annak megállapításáért, hogy a kérelmező jogosult‑e kártérítésre a kár bekövetkezésének helye szerinti államban.

b) A valamely másik európai uniós tagállamban elkövetett bűncselekményeknek az ezen másik tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező és a portugál államtól a kártérítés megelőlegezését igénylő áldozatai:

Ha a kártérítést igénylő azon személy, akinek szokásos tartózkodási helye egy másik európai uniós tagállamban található, a tartózkodási helye szerinti állam illetékes hatóságához a kártérítés portugál állam általi megelőlegezése iránti kérelmet nyújtott be, a CPVC kapja meg a kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatósága által továbbított kérelmet, és dönt a kártérítésről, majd értesíti e tényről az illetékes hatóságot.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kell jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Nem kötelező a bűncselekménynek a bűnüldöző szerveknél történő bejelentése. Mindazonáltal a hatóságok csak úgy szerezhetnek tudomást a bűncselekmény elkövetéséről, és indíthatnak nyomozást, ha panaszt vagy feljelentést tettek.

Ha az áldozat 16 éven aluli személy, nem nyújthat be önállóan panaszt. Törvényes képviselője nyújthatja be a panaszt.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem kell megvárni a kártérítés iránti igény előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejezését. A bűncselekmény elkövetésétől számított egy éven belül kell a CPVC‑hez fordulni.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem — amennyiben ismert a személye?

Nem kell először az elkövetőtől követelni a kártérítést.

Még ha – a kérelmezőnek felróható okból (például nem nyújtott be kártérítési igényt a bírósághoz vagy visszavonta azt) – sem a büntetőeljárásban, sem ezen eljáráson kívül nem is terjesztettek elő polgári jogi kártérítés iránti keresetet, fennállhat a kártérítésre való jogosultság, azonban annak összege az állam által a CPVC útján nyújtott előleg maximális összegének felével csökken.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető személye ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Még ha az erőszakos bűncselekmény elkövetőjének személye nem is ismert, vagy vele szemben nem lehet vádat emelni és elmarasztaló ítéletet hozni, az áldozat jogosult az állam által a CPVC útján nyújtott kártérítési előlegre.

A CPVC részére benyújtandó, kártérítési előleg iránti kérelemhez csatolni kell a hivatkozott tényeket igazoló iratokat, nevezetesen az elszenvedett sérülések leírását, a keresőképtelenség igazolását, az orvosi dokumentumokat stb.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

Igen. A kártérítés iránti kérelmet főszabályként a büntetőeljárás során kell benyújtani. Az áldozatnak a nyomozás végén – például a nyilatkozattétel során – tájékoztatnia kell a nyomozóhatóságot vagy az ügyészt arról, hogy kártérítési igénnyel kíván‑e élni. A vádlottal szemben benyújtott vádirat kézbesítését követően 20 nap áll rendelkezésére a kérelem benyújtására.

Az áldozat a kártérítés vagy az annak megelőlegezése iránti igényt a bűncselekmény elkövetésétől számított egy éven belül terjesztheti a CPVC elé. Ha az áldozat kiskorú volt a bűncselekmény elkövetésekor, a nagykorúság elérését vagy a nagykorúvá válást követő egy évig kérhet kártérítési előleget az államtól.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A kártérítés többek között az alábbiakra terjed ki:

a) a bűncselekmény áldozata esetében:

– anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérüléssel összefüggő orvosi költségek (orvosi kezelés – ambuláns és kórházi ellátás, rehabilitáció),
 • a sérülésből eredő egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, különös támogatások stb.),
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság):
  • az orvosi kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését stb.),
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése,
  • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei (például ügyvédi díjak vagy a bírósági eljárás költségei),
  • az ellopott vagy megrongált személyes vagyontárgyakra tekintettel járó kártérítés,

– pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése;

a) a jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek,
 • az orvosi ellátás költségei (például a családtag gyógykezelése, ambuláns és kórházi ellátás, rehabilitáció),
 • a megélhetési források vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése.

A kártérítést egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A családon belül erőszak áldozatainak járó kártérítési előleget főszabályként havi részletek formájában folyósítják hat hónapon keresztül, amely ugyanennyi idővel meghosszabbítható. A különleges szükség és a megélhetési források hiányának kivételes és kellően indokolt eseteiben egy összegben is nyújtható.

Erőszakos bűncselekmény esetén a bűncselekmény áldozatainak járó kártérítési előleget egy összegben teljesítik, amely éves kifizetés formájában valósulhat meg.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy az együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A bizottság csökkentheti a kártérítés megítélhető összegét, vagy megtagadhatja a kártérítést az áldozatnak az elkövetés előtt, során vagy után tanúsított magatartására, az elkövetővel vagy annak környezetével fennálló kapcsolatára tekintettel, vagy ha az áldozat magatartása ellentétes az igazságérzettel vagy a közrenddel.

Az áldozat vagy a kérelmező magatartása ugyanakkor nem releváns a kártérítés összegének csökkentése vagy annak elutasítása szempontjából, ha a károkat szárazföldi gépjármű okozta, vagy bizonyos esetekben a munkahelyi vagy szolgálati balesetekre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén.

A pénzügyi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A kártérítési előleg megítélésére és a kártérítés összegének megállapítására vonatkozó határozathozatal során a következőket kell figyelembe venni:

 • erőszakos bűncselekmények esetén az életszínvonal vagy az életminőség jelentős romlása,
 • családon belüli erőszak esetén az áldozat súlyos pénzügyi nehézsége.

Erőszakos bűncselekmények esetén figyelembe kell venni az áldozat által más forrásokból, így az elkövetőtől vagy a társadalombiztosítástól kapott összeget; a magán életbiztosításból vagy az egyéni balesetbiztosításból származó pénzeszközök főszabályként nem tartoznak e körbe.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A kártérítésre vonatkozó határozat meghozatalakor figyelembe kell venni azt is, ha az elkövetővel szemben indított büntetőeljárás során nem került sor kártérítés megítélésére, vagy valószínűsíthető, hogy az elkövető nem téríti meg a kárt, és a kártérítésnek nincs más hatékony vagy megfelelő formája.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

Erőszakos bűncselekmény áldozatai esetében a kártérítés összegét a méltányosság elvével összhangban és a más forrásokból (így az elkövetőtől vagy a társadalombiztosításból) kapott összegek figyelembevételével kell kiszámítani.

Az elmaradt jövedelem (már nem megszerezhető összegek) megtérítése iránti kérelem esetén a CPVC figyelembe veszi az áldozatnak a bűncselekmény elkövetését megelőző 3 évre vonatkozó jövedelemadóbevallását is. Az áldozat halála esetén a kérelmező (közeli családtag) adóbevallása alkalmazható a számítás alapjaként, vagy ennek hiányában a kártérítés összegét a garantált havi minimálbért meg nem haladó összegű bevétel alapján kell kiszámítani.

A családon belüli erőszak esetén a CPVC különösen a méltányosság elvével összhangban állapítja meg a kártérítés összegét. A családon belüli erőszak áldozatai részére járó kártérítési előleg esetén a bűncselekményből eredően elszenvedett súlyos pénzügyi nehézség képezi az egyik jogosultsági feltételt. Ehhez be kell jelentenie a pénzügyi vagy családi körülményekben bekövetkezett valamennyi változást.

Az áldozat által magán életbiztosításból vagy egyéni balesetbiztosításból kapott összegek csak akkor vehetők figyelembe, ha a kártérítés összegét méltányossági alapon határozzák meg.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Ha az áldozat a CPVC-től kártérítési előleg fizetését kéri, többek között meg kell jelölnie a kért kártérítés összegét.

Erőszakos bűncselekmény áldozatai esetében halál vagy súlyos sérülés esetén az áldozatok személyenként legfeljebb 34 680 euró összegű kártérítést kaphatnak.

Több személy ugyanazon bűncselekmény következtében bekövetkezett halála vagy súlyos sérülése esetén a kártérítési előleg személyenként legfeljebb 30 600 euró lehet, és összességében nem haladhatja meg a 91 800 eurót.

Az éves kifizetés formájában teljesítendő előleg esetén a maximális összeg 4080 euró. Ha ugyanazon bűncselekménynek több áldozata van, a teljes összeg nem haladhatja meg a 12 240 eurót.

Családon belüli erőszak esetén a megítélhető összeg nem haladhatja meg a vonatkozó garantált havi minimálbérnek megfelelő havi összeget 6 hónapos időszakra (amely ugyanennyi idővel meghosszabbítható). Különös pénzügyi nehézség esetén az előleg kifizetése akár a különös körülményekre vonatkozó vizsgálat (instrução) befejezése előtt is kérhető, ha a megítélendő összeg tekintenében változást nem jeleztek.

*2019. évi értékek

Meg kell-e jelölnöm az összeget az igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen, ezt az információt meg kell jelölni a formanyomtatványon.

Egy másik európai uniós tagállam általi kártérítés esetén, ha e tagállam kártérítés iránti kérelmet továbbított a CPVC-hez, és a kérelmező szokásos tartózkodási helye Portugáliában található, a CPVC tájékoztatja a kérelmezőt a kártérítés iránti kérelem és a szükséges igazoló dokumentumok benyújtásának módjáról.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói biztosítás vagy magánbiztosítás révén) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Ha az áldozat az előleg vagy a kártérítés megfizetése után bármilyen módon eredményes jogorvoslattal él, vagy kártérítési követelést érvényesít, a CPVC a kapott összegek teljes vagy részleges visszatérítését írja elő.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Előleg a következő feltételek teljesülése esetén nyújtható:

a) erőszakos bűncselekmény áldozatai esetében:

 • a bűncselekményt Portugália területén követték el, vagy Portugália területén kívül portugál vagy európai uniós állampolgár ellen követték el, és a sértett nem jogosult kártérítésre abban az államban, amelyben a bűncselekményt elkövették,
 • a bűncselekmény legalább 30 napig tartó átmeneti és teljes munkaképtelenséget idézett elő, vagy az áldozat halálát okozta,
 • a bűncselekmény miatt súlyosan romlott az áldozat életszínvonala és jelentősen romlott életminősége (e két követelménynek együttesen kell fennállnia),
 • nem került sor az elszenvedett károk más forrásból – az elkövetőtől vagy saját biztosításból – való megtérítésére,
 • a törvény által előírt kivételek nem alkalmazandók az áldozat esetében, és különösen az áldozatnak a bűncselekmény előtt, során és után tanúsított magatartása nem volt ellentétes a közrenddel és az igazságérzettel;

b) családon belüli erőszak áldozatai esetében:

 • ha ismétlődően vagy egyszeri alkalommal fizikai vagy pszichés bántalmazás történt, beleértve a testi fenyítést, a szabadságmegvonást és a szexuális bűncselekményeket is,
 • ha a bűncselekményt kiskorú ellen, kiskorú jelenlétében, a közös lakóhelyen vagy az áldozat lakóhelyén követték el, vagy
 • ha az interneten vagy más széles körű nyilvános közvetítés útján – akár az áldozatok beleegyezésével, akár anélkül – az áldozatok egyikének magánéletével kapcsolatos személyes adatokat tettek közzé, beleértve a kép- vagy hangfelvétel közzétételét is, és
 • ha az áldozat súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a bűncselekmény eredményeként, és
 • a bűncselekményt Portugália területén követték el, vagy Portugália területén kívül portugál vagy európai uniós állampolgár ellen követték el, és a sértett nem jogosult kártérítésre abban az államban, amelyben a bűncselekményt elkövették (ennek ellenőrzése a CPVC feladata),
 • a törvény által előírt kivételek nem alkalmazandók az áldozat esetében, és különösen az áldozatnak a bűncselekmény előtt, során és után tanúsított magatartása nem volt ellentétes a közrenddel és az igazságérzettel.

Függetlenül attól, hogy erőszakos bűncselekményről vagy családon belüli erőszakról van‑e szó, nyilvánvaló pénzügyi nehézség esetén haladéktalanul sor kerülhet a később megállapítandó kártérítésből történő előlegfizetésre, már azt megelőzően is, hogy a CPVC lezárná a kártérítés megítélésének előzetes értékelésére vonatkozó eljárást.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

A CPVC mérlegelési jogkörrel rendelkezik olyan esetek elbírálásakor, amelyek a korábban elbírált esetekhez képest új elemeket vagy a körülmények jellege alapján megállapított kártérítési összegekről szóló iránymutatásoktól (amelyeket korábban maga a CPVC állapított meg) eltérő különös körülményeket tartalmaznak.

Milyen igazoló iratokat kell csatolnom a kérelmemhez?

a) Az erőszakos bűncselekmények áldozatainak járó állami kártérítés (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos – formanyomtatvány)

A kért iratok:

 • a teljes körűen meghatározott követelés,
 • a kért kártérítés összegének megjelölése,
 • az áldozat (vagy kérelmező, amennyiben nem a bűncselekmény közvetlen áldozata) bevételét igazoló jövedelemadó-bevallás a bűncselekmény elkövetését megelőző évre, a bűncselekmény elkövetésének évére, valamint a bűncselekmény elkövetését követő évre vonatkozóan,
 • a büntetőeljárás iratanyagának kivonata az ítélet másolatával és annak jogerőre emelkedésének napjával,
 • meghatalmazás, amennyiben a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be,
 • hivatalból történő kijelölés esetén az ügyvédet kijelölő határozat.

b) A családon belüli erőszak áldozatainak járó állami kártérítés (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes de Violência Doméstica – formanyomtatvány)

A kért iratok:

 • a teljes körűen meghatározott követelés,
 • a kért kártérítés összegének megjelölése,
 • az áldozat jogállás vagy a különösen sérülékeny áldozat jogállás,
 • a rendőrségi jegyzőkönyv vagy panasz másolata,
 • pénzügyi, szociális és a családról készített jelentés, ha az áldozat védelmet kapott.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem. A kérelem benyújtása során az áldozat mentesül a költségek vagy kiadások megfizetése alól, és az e kérelemhez szükséges dokumentumok és igazolások is ingyenesen igényelhetők.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A CPVC (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – a bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság) az igazságügyi minisztérium azon szerve, amelynek feladata az erőszakos bűncselekmények és a családon belüli erőszak áldozatai által a nemzeti eljárás keretében benyújtott állami kártérítési igények elbírálása.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottsághoz (lásd az előző választ).

Hely és elérhetőség:

Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes

 • Cím: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisszabon
 • Tel.: (+351) 21 322 24 90
 • Fax: (+351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Félfogadás:

 • Hétfő–péntek: 9:30–12:30, 14:00–16.30

További információ: https://cpvc.mj.pt/

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem kell jelen lennie a döntéshozatali eljárás során, kivéve ha a CPVC szükségesnek ítéli a jelenlétet.

Mennyi ideig tart (hozzávetőlegesen), amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A kártérítési kérelem beérkezését követően a CPVC‑nek egy hónap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet, és megtegye a szükséges lépéseket; az egy hónapos időszak leteltét követően a CPVC haladéktalanul meghozza határozatát a követelés megítélhetősége és a fizetendő összeg tárgyában.

Fel tudok lépni a hatóság határozatával szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

Igen. Ha a kérelmező úgy véli, hogy a CPVC határozata hibás, 15 napja van arra, hogy a bizottsághoz panaszt nyújtson be. A kérelemben a kérelmezőnek meg kell jelölnie a követelése alapját, az azokat álláspontja szerint megfelelően alátámasztó bizonyítékkal együtt.

A CPVC-nek 30 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a panaszt, és döntsön arról, a megtámadott határozat helybenhagyásával, visszavonásával, megsemmisítésével, módosításával vagy felváltásával.

Ha a kérelmező nem ért egyet a panasz tárgyában hozott határozattal, megtámadhatja a határozatot a közigazgatási bíróságok előtt.

Hol juthatok hozzá a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokhoz és egyéb információkhoz?

A bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság honlapjánhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Két különböző formanyomtatvány van: egy az erőszakos bűncselekmények áldozatainak és egy a családon belüli erőszak áldozatainak.

Van-e erre a célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

A bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC): https://cpvc.mj.pt/.

Portugál Áldozatsegítő Szervezet (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV): http://www.apav.pt/.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Az állam biztosítja, hogy az erőszakos bűncselekmények és a családon belüli erőszak esetén az áldozatok ingyenesen jogi tanácsot kérhessenek, és ha szükséges, ezt követően költségmentességben részesüljenek.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC):

 • Személyesen: Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisszabon, hétfő–péntek: 9:30–12:30 és 14:00–16:30
 • Postán a bizottság honlapján elérhető formanyomtatvány felhasználásával
 • E-mailben: correio.cpvc@sg.mj.pt
 • Online az erőszakos bűncselekmények áldozatainak szóló formanyomtatvány (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos) vagy a családon belüli erőszak áldozatainak szóló formanyomtatvány (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes de Violência Doméstica) kitöltésével (https://cpvc.mj.pt/)
 • Telefonon: (+351) 213 222 490, a vezetékes szám hívásdíjával, 9:30–12:30 és 14:00–16:30

Portugál Áldozatsegítő Szervezet (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV):

 • Áldozatsegítő telefonos szolgálat: (+351) 116 006 (munkanapokon 9 és 21 óra között)
 • Online, az APAV honlapján: http://www.apav.pt/ (elérhető portugál, angol, orosz és kínai nyelven), vagy a http://infovitimas.pt/pt/app/ internetcímen
 • Videós jelnyelvi tolmácsszolgálat / SERV IIN - videóhívás útján (+351 12 472), munkanapokon 10 és 18 óra között

Az állampolgárok és a nemek közötti esélyegyenlőség bizottsága (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG):

 • A családon belüli erőszak áldozatainak információs szolgálata (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica – tájékoztatás az áldozatok jogairól, az ország területén igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, valamint arról, hogy hogy hol vehető igénybe pszichológiai és szociális támogatás, illetve jogi tájékoztatás) – Telefon: (+351) 800 202 148 (ingyenes, név nélküli, bizalmas 24 órás szolgálat a hét minden napján)
Utolsó frissítés: 07/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.