Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A spanyol jogban az elszenvedett kárért és sérülésért járó kártérítés követelésére irányuló rendes eljárás a büntetőeljárás, amelynek keretében a polgári jogi felelősséget a büntetőjogi felelősséggel együtt vizsgálják. Ennek érdekében a helyi büntetőbíróság (Juzgado de Instrucción) felkínálja a sérelmet szenvedett személynek a polgári jogi igényérvényesítés lehetőségét, hogy e személy nyilatkozhasson arról, hogy a büntetőeljárás során kívánja-e igényét érvényesíteni, vagy pedig fenntartja annak jogát, hogy az elszenvedett sérelem miatt polgári eljárásban érvényesítse igényét.

Ha e személy úgy nyilatkozik, hogy a büntetőeljárásban kívánja igényét érvényesíteni, a sérelmet szenvedett fél választhat, hogy az ügyész indítson-e a nevében polgári keresetet (ez történik akkor is, ha a fél nem jelöli meg preferenciáját), vagy személyen kíván-e eljárni (egy ügyvéd és az ügyész révén).

Ha e személy a büntetőeljáráson kívül kívánja kártérítési igényét érvényesíteni, a sérelmet szenvedett félnek meg kell indítania a polgári eljárást ezen eljárás szabályai szerint.

Határokon átnyúló helyzetekben, például ha a bűncselekményt a sértett lakóhelyétől eltérő tagállamban követték el, a bűncselekmény elkövetőjétől a nemzeti jog alapján az ügyet elbíráló büntetőbíróság előtt lehet kártérítést követelni.

A spanyol jog külön kártérítési rendszereket határoz meg az erőszakos bűncselekmények, a szexuális bűncselekmények és a terrorista bűncselekmények esetében.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A Spanyolországban elkövetett és halált okozó erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények, a súlyos testi sérülések vagy a fizikai vagy mentális egészségben okozott sérelmek esetében Spanyolország egy támogatási rendszert működtet az ilyen típusú szándékos és erőszakos bűncselekmények tekintetében. Támogatás jár továbbá a szexuális bűncselekmények sértettjeinek akkor is, ha ezeket a bűncselekményeket erőszak nélkül követik el.

A törvényben előírt pénzügyi támogatás általában akkor nyújtható, ha a bűncselekmény elkövetésének időpontjában:

 • a sértett spanyol vagy más uniós tagállam állampolgára;
 • bár nem spanyol vagy más uniós tagállam állampolgára, a sértett szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik Spanyolországban;
 • a sértett más olyan állam állampolgára, amely a spanyoloknak hasonló támogatást nyújt a saját területén.

Halál esetén a fent említett állampolgársági vagy tartózkodási követelmények a kedvezményezettekre, nem pedig az elhunytra alkalmazandók.

Súlyos testi sérülés vagy a fizikai vagy mentális egészségben okozott súlyos sérelem esetén a közvetlen sértett, vagyis az, aki sérülést vagy sérelmet szenvedett, lesz a kedvezményezett.

Pénzügyi támogatásra jogosító sérülések azok, amelyek a testi épséget vagy a fizikai vagy mentális egészséget károsítják, és amelyek a sértettnek hat hónapot meghaladó átmeneti keresőképtelenséget vagy legalább 33%-os marandó fogyatékosságot okoznak.

A terrorista bűncselekmények esetében többféle állami támogatás áll a terrorizmus áldozatainak rendelkezésére annak érdekében, hogy az ilyen típusú bűncselekmények által okozott kárért kárpótolják őket. Közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia a terrorcselekmény és az elszenvedett kár között.

Az alábbi károk és sérülések teremtenek jogosultságot kártérítésre:

 • Testi sérülések – a fizikai és mentális sérüléseket is ideértve –, valamint az orvosi ellátás, a protézisek és a műtéti beavatkozások költségei.
 • Ezeket a költségeket csak akkor fizetik meg az érintett személynek, ha azokat nem fedezi részben vagy egészben az érintett személyre kiterjedő állami vagy magán szociális háló.
 • Természetes személyek otthonaiban okozott anyagi károk vagy kereskedelmi és ipari létesítményekben, politikai pártok, szakszervezetek és társadalmi szervezetek székhelyeiben bekövetkezett anyagi károk.
 • A természetes személyek szokásos tartózkodási helyén végzett helyreállítási munkák ideje alatt az ideiglenes elszállásolással kapcsolatban felmerülő költségek.
 • Magánjárművekben okozott károk, valamint az állami tulajdonú járművek kivételével a személyek vagy áruk szárazföldi szállítására használt járművekben okozott károk.

Testi sérülések kivételével a fent említett kárért járó kártérítés másodlagos az azonos körülmények miatt bármely más állami szerv által megállapított vagy a biztosítási szerződésekből eredő kártérítéshez képest. Ezekben az esetekben a kártérítést a fent említett közigazgatási szervek vagy biztosítási ügynökségek által fizetett kártérítés és a hivatalosan kiszámított érték közötti különbözet fogja képezni.

A kártérítés összegét a felmerülő kár (a sérülések súlyossága és az általuk okozott fogyatékosság típusa, halál stb.) alapján határozzák meg.

Egyéb támogatás:

 • tanulmányokhoz: amennyiben terrorcselekmény egy diáknak, a szüleinek vagy gyámjainak okoz különösen jelentős személyi sérülést, vagy e sérülések alkalmatlanná teszik őket szokásos foglalkozásuk gyakorlására;
 • azonnali pszichológiai és pszichopedagógiai segítség a sértetteknek és hozzátartozóiknak;
 • rendkívüli és kivételes segély azon sértettek személyi vagy családi szükséghelyzetének enyhítésére, akikre a rendes támogatás egyáltalán nem vagy kifejezetten elégtelen módon terjed ki.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Olyan erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében, amelyek közvetlenül a sértett halálával járnak, a közvetett sértettek kedvezményezettek lehetnek, ha a bűncselekmény elkövetésének időpontjában a sértett spanyol vagy bármely másik uniós tagállam állampolgára volt, vagy – ennek hiányában – Spanyolországban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, vagy más olyan állam állampolgára volt, amely a spanyoloknak hasonló támogatást nyújt a területén.

Közvetett sértettként az alábbiak lehetnek kedvezményezettek:

 • Az elhunyt házastára – amennyiben nem váltak külön – vagy az a személy, aki az elhunyttal a halált megelőzően legalább két évig állandó jelleggel élt együtt házassághoz hasonló kapcsolatban, kivéve, ha közös gyermekeik születtek, mely esetben a puszta együttélés elegendő.
 • Akit szándékos emberölés bármely formája miatt elítéltek, amennyiben az elhunyt a házastársuk vagy olyan személy volt, akivel hasonló állandó kapcsolatban álltak, nem lehet kezdeményezett.
 • Az elhunyt személy olyan gyermeke, aki e személy eltartottja volt és együtt élt vele, vélelmezve, hogy a kiskorú vagy fogyatékossággal élő felnőtt gyermekek eltartottnak minősülnek.
 • Az elhunyt személy olyan szülője, akit e személy tartott el, mindaddig, amíg nincs más a fent említett helyzetekben.
 • Kiskorú gyermekek olyan szülei, akik bűncselekmény közvetlen következményeként vesztik életüket, a spanyol jog által biztosított pénzügyi támogatás szempontjából ugyancsak közvetett sértettnek tekintendők.

Amennyiben kiskorú gyermek vagy fogyatékossággal élő személy veszti életét bűncselekmény közvetlen következményeként, a kiskorú gyermek vagy a fogyatékossággal elő személy szülei vagy gyámjai csak az általuk ténylegesen megfizetett temetési költségek megtérítésének erejéig jogosultak támogatásra a törvényben meghatározott összeghatárig.

A sértett mentális egészségét károsító szexuális bűncselekmények esetében a támogatás összege a törvényben meghatározott összeghatárig fedezi a sértett által szabadon választott terápiás kezelés költségeit.

Terrorista bűncselekmények esetében, amennyiben ezek a közvetlen sértett halálához vezettek, a következő személyek lehetnek a támogatás kedvezményezettjei:

 • az elhunyt házastársa;
 • az az élettárs, akivel az elhunyt legalább két évig élt együtt;
 • az az élettárs, akitől az elhunytnak gyermekei születtek;
 • az elhunyt személy szülei, amennyiben őket e személy tartotta el; szülők hiányában és ebben a sorrendben pedig az elhunyt azon unokái, testvérei és nagyszülei, akiket e személy tartott el;
 • amennyiben egyik sincs a fenti személyek közül, az elhunyt azon gyermekei vagy – amennyiben nincsen gyermeke – szülei, akiket nem tartott el az elhunyt.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

A sértettnek komoly súlyos testi sérülést okozó vagy a fizikai vagy mentális egészségét súlyosan károsító erőszakos vagy szexuális bűncselekmények esetében csak a közvetlen sértettek jogosultak kártérítésre, vagyis azok, akik a sérülést vagy károsodást elszenvedték. A közvetlen sértett halála esetén a közvetett sértettek csak törvényben meghatározott esetekben és akkor lehetnek támogatás kedvezményezettjei, ha a törvény által meghatározott feltételek teljesülnek.

Terrorista bűncselekmények esetében a következők tekintendők a jogszabályokban meghatározott jogok és juttatások jogosultjainak:

 • az elhunyt vagy azok, akik a terrorcselekmény miatt fizikai és/vagy mentális károsodást szenvedtek el;
 • azok a személyek, akik anyagi kárt szenvedtek el, amennyiben nem tekintendők terrorcselekmény áldozatainak, vagy nem jogosultak más okból támogatásra, juttatásokra vagy kártérítésre;
 • azok a személyek, akik a sértett halála esetén és törvényben meghatározott feltételek és preferenciasorrend szerint rokonság (családtagok), együttélés vagy az elhunyttal való eltartotti viszony miatt lehetnek jogosultak a támogatásra vagy jogokra;
 • azok a személyek, akik bizonyítottan közvetlen és ismétlődő fenyegetésnek vagy kényszerítésnek voltak kitéve egy terrorszervezet részéről;
 • azok a sebesült személyek, akik különböző mértékű fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek, a vérrokonság második fokáig;
 • azok a személyek, akik terrortámadások célpontjai voltak, de nem szenvedtek károsodást, jogosultak kitüntetésekre, vagyoni kártérítésre azonban nem.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Erőszakos vagy szexuális bűncselekmények esetében:

Igen, ha az az állam, amelynek a sértett az állampolgára, hasonló támogatást nyújt a területén a spanyolok számára. Ezen elismerési gyakorlatot, amellyel kapcsolatban a sértett állampolgársága szerinti állam alkalmazandó jogszabályaira hivatkoznak, bizonyítékkal kell alátámasztani, és az részét képezi azoknak a dokumentumoknak, amelyeket például mellékelni kell az átmeneti keresőképtelenség vagy fogyatékosságot okozó sérülések miatt járó végleges támogatás iránti kérelemhez. A spanyol közigazgatás ellenőrzi a tartalmat és a hivatkozott külföldi jog érvényességét, és meghatározza, hogy az alkalmazható-e az egyes konkrét esetekre.

Terrorista bűncselekmények esetében a spanyol jogszabályok által biztosított támogatási rendszer, juttatások és kártérítés alkalmazhatóságához a terrorcselekményeket spanyol területen vagy spanyol joghatóság alatt kell elkövetni, és azoknak 1960. január 1-jét követően kell megtörténniük.

Amennyiben a sértett spanyol területen vagy spanyol joghatóság alatt 1960. január 1-jét követően elkövetett terrorcselekmény következményeit szenvedi el, állampolgárságától függetlenül joga van a törvény által biztosított támogatáshoz.

A spanyol jogszabályok által biztosított támogatási rendszer az alábbi esetekre is alkalmazandó:

azokra a spanyol állampolgárokra, akik olyan csoportok külföldi áldozatai, akik szokásosan Spanyolországban működnek, vagy akik a spanyol állam vagy spanyol érdekek ellen irányuló terrorcselekmények áldozatai;

a nemzeti területen kívül elkövetett terrorcselekmények fenti bekezdésben említettek körébe nem tartozó spanyol áldozataira;

külföldi spanyol kontingensek részét képező béketámogató és biztonsági műveletek terrortámadás célpontját képező résztvevőire.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a spanyol jogszabályok rendelkezései alkalmazandók a törvény által meghatározott bűncselekmények közvetlen és közvetett sértettjeinek nyújtott támogatás elbírálására és odaítélésére vonatkozó ideiglenes és végleges eljárásokra, amennyiben a bűncselekményt Spanyolországban követik el, és a támogatás kérelmezője egy másik uniós tagállamban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel.

Ilyen esetekben, ha a spanyol jogszabályok által biztosított állami támogatás iránti kérelmet azon állam támogató hatóságain keresztül nyújtják be, amelyben a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, a határozathozatalra illetékes spanyolországi hatóságnak (azaz a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium (Ministerio de Hacienda y Función Pública) Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatóságának (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) tájékoztatnia kell a kérelmezőt és a támogató hatóságot az alábbiakról:

 • az állami támogatás iránti igény kézhezvételéről, az ügyet vizsgáló szervről, az ügy elbírálására meghatározott határidőről és – amennyiben lehetséges – a határozat meghozatalának várható időpontjáról;
 • az ügyet lezáró határozatról.

Emellett a döntéshozó szerv – a Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága – segítséget kaphat azon állam segítségnyújtó hatóságától, amelyben a támogatás kérelmezője szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, annak érdekében, hogy meghallgassa a kérelmezőt vagy bármely más olyan személyt, akit álláspontja szerint szükséges meghallgatni.

Ebből a célból felkérheti a támogató hatóságot arra, hogy bocsássa rendelkezésre mindazt, amire a vizsgálatot lefolytató szervnek szüksége lehet a meghallgatni kívánt személy közvetlen – különösen telefon vagy videokonferencia útján történő – meghallgatásának lefolytatásához, ha a meghallgatni kívánt személy beleegyezik ebbe.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében, habár lehetséges, hogy a büntetőeljárást a hatáskörrel rendelkező hatóságok már hivatalból megindították anélkül, hogy szükség lenne bejelentést tenni a rendőrségen.

Általános szabályként a támogatás megítélése a büntetőeljárást befejező olyan bírósági határozattól függ, amely ellen nincs helye további jogorvoslatnak. Ameddig a büntetőeljárás folyamatban van, a jogszabály ideiglenes támogatás megítélését teszi lehetővé a bűncselekmény sértettjei vagy kedvezményezettjeik bizonytalan anyagi helyzetének kezelése érdekében. Ideiglenes támogatást akkor lehet kérelmezni, ha a sértett bejelentette az eseményeket a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak, vagy ha a hatáskörrel rendelkező szervek anélkül, hogy bejelentésre lenne szükség, megindították a büntetőeljárást.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtásához csatolnia kell a kérelemhez annak a büntetőeljárás befejezéséről szóló bírósági határozatnak a másolatát, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak, függetlenül attól, hogy az ítélet, az érintett távollétében hozott ítélet, a vádlott halála miatt az ügy lezárásáról szóló határozat vagy az eljárás megszüntetéséről szóló határozat-e.

Terrorista bűncselekmények esetében a spanyol jogszabályok által biztosított támogatás és juttatások megítélésének előfeltétele, hogy a sértettnek megítéljék a kártérítéshez való jogot az olyan ítélet erejénél fogva kompenzálható cselekményekért és azok következményeiért fennálló polgári jogi felelősség alapján, amely ellen nincs helye további jogorvoslatnak, vagy – ha ilyen ítélet meghozatalára nem került sor – a megfelelő törvényes vizsgálatot lefolytatták, vagy a bűncselekményekkel kapcsolatos vádeljárás lefolytatására irányuló büntetőeljárás megindult.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtásához csatolnia kell a kérelemhez annak a büntetőeljárás befejezéséről szóló bírósági határozatnak a másolatát, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak, függetlenül attól, hogy az ítélet, az érintett távollétében hozott ítélet, az elkövető halála miatt az ügy lezárásáról szóló határozat vagy az eljárás megszüntetéséről szóló határozat-e.

Ez az előfeltétel azt jelenti, hogy amennyiben pénzügyi támogatást igényel, meg kell indítania a jogi eljárást azon személy ellen, aki állítólag felelős a bűncselekményért.

Terrorista bűncselekmények esetében a spanyol jogszabályok által biztosított támogatás és juttatások megítélésének előfeltétele, hogy a sértettnek megítéljék a kártérítéshez való jogot az olyan ítélet erejénél fogva kompenzálható eseményekért és azok következményeiért fennálló polgári jogi felelősség alapján, amely ellen nincs helye további jogorvoslatnak, vagy – ha ilyen ítélet meghozatalára nem került sor – a megfelelő törvényes vizsgálatot lefolytatták, vagy a bűncselekményekkel kapcsolatos vádeljárás lefolytatására irányuló büntetőeljárás megindult.

Következésképpen a törvény által biztosított támogatás és juttatások igényléséhez szükséges, hogy a büntetőeljárás már meginduljon, vagy legalább a megfelelő bírósági vizsgálat lefolytatásra kerüljön.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében, ha az elkövető ismeretlen, nem igényelhető kártérítés, mivel az előfeltételek egyike az állítólagos elkövetővel szemben hozott, büntetőeljárást lezáró olyan bírósági határozat másolata, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak. Ha a büntetőeljárás még nem zárult le – azaz még nem hozták meg a büntetőeljárást lezáró azon bírósági határozatot, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak –, ideiglenes támogatás igényelhető, feltéve, hogy a sértett vagy kedvezményezettjeinek bizonytalan anyagi helyzetére vonatkozó bizonyítékot bocsátottak rendelkezésre.

Ha az állítólagos elkövető nem jelenik meg a bíróságon, a távollétében hozott ítéletet tartalmaznia kell a támogatás iránti kérelemnek.

Az egyik dokumentum, amelyet az ideiglenes támogatás iránti kérelemmel együtt kell benyújtani, az ügyészségtől származó jelentés, amely jelzi, hogy meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a halált, a sérüléseket vagy a károsodást feltehetően erőszakos és szándékos cselekmény okozta.

Terrorista bűncselekmények esetében a spanyol jogszabályok által biztosított támogatást és juttatásokat akkor lehet igényelni, ha a megfelelő jogi vizsgálatot lefolytatták, vagy ha bűncselekmények elbírálására irányuló büntetőeljárást megindították.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a támogatás igénylésére rendelkezésre álló határidő általában a bűncselekmény elkövetésétől számított egy év.

Terrorista bűncselekmények esetében a személyi sérülés vagy anyagi károk miatti kártérítés iránti kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő általában a károsodás bekövetkeztének időpontjától számított egy év.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

a) a bűncselekmény áldozata esetében

– Anyagi kár

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmény esetében támogatásnak van helye halál, súlyos testi sérülés vagy a fizikai vagy mentális egészségben okozott súlyos károsodás esetén.

Súlyos sérülésnek tekintendő mindaz, ami befolyást gyakorol a testi épségre vagy a fizikai vagy mentális egészségre, és ami ideiglenes vagy tartós keresőképtelenséget okoz az azt elszenvedő személynek.

A testi sérülésnek vagy a fizikai vagy mentális egészségben okozott károsodásnak kellően súlyosnak kell lennie ahhoz, hogy a maradandó fogyatékosság vagy a több mint hat hónapig tartó átmeneti keresőképtelenség esete megállapítható legyen a spanyol társadalombiztosítási jogszabályok alapján. A maradandó fogyatékosságnak legalább 33%-os keresőképtelenséget kell jelentenie.

Terrorista bűncselekmények esetében a rendes támogatás az alábbi esetekre terjed ki:

 • Halál: a jogszabályban meghatározott összeghatárig az állam fizeti meg a kedvezményezetteknek a terrortámadás miatt életüket vesztett olyan személyek elszállítási, temetési, elhantolási és/vagy hamvasztási költségeit, akik nem rendelkeztek ezt fedező biztosítási kötvénnyel.

Emellett adott esetben a kedvezményezetteknek joguk van:

 • az olyan ítéletben megítélt bármilyen összeg rendkívüli megfizetésére, amellyel szemben az eseményekből eredő fizikai vagy pszichés károkért való polgári jogi felelősséget illetően nincs helye további jogorvoslatnak;
 • az anyagi kár megfizetésére;
 • orvosi ellátásra, valamint további egészségügyi és pszichoszociális ellátásra szolgáló támogatásra;
 • oktatási támogatásra;
 • lakhatással kapcsolatos támogatásra;
 • szükséghelyzetekre vonatkozó rendkívüli segélyre;
 • a Terrorizmus Áldozatai Polgári Elismerésének Királyi Rendje (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) által adományozott kitüntetésekre.
 • Személyi sérülés:

Azok a személyek, akik testi sérülést szenvedtek el, jogosultak a terrorcselekménnyel kapcsolatban felmerülő orvosi ellátással, protézisekkel és műtéti beavatkozásokkal kapcsolatos költségek megtérítésére, ha ezek szükségessége bizonyított, és azokat nem fedezi az említett személyekre kiterjedő állami vagy magán szociális háló.

Az alábbi helyzeteket kell megkülönböztetni:

 • súlyos fogyatékosság;
 • bármely foglalkozással kapcsolatos tartós keresőképtelenség;
 • valamely személy szokásos foglalkozásával kapcsolatos tartós keresőképtelenség;
 • részleges tartós keresőképtelenség: ilyen helyzetekben fix összegű vagyoni kártérítésnek van helye.

Emellett adott esetben a kedvezményezetteknek joguk van:

 • az olyan ítéletben megítélt bármilyen összeg rendkívüli megfizetésére, amellyel szemben az eseményekből eredő fizikai vagy pszichés károkért való polgári jogi felelősséget illetően nincs helye további jogorvoslatnak;
 • az anyagi kár megfizetésére;
 • orvosi ellátásra, valamint további egészségügyi és pszichoszociális ellátásra szolgáló támogatásra; oktatási támogatásra;
 • lakhatással kapcsolatos támogatásra;
 • szükséghelyzetekre vonatkozó rendkívüli segélyre;
 • a Terrorizmus Áldozatai Polgári Elismerésének Királyi Rendje (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) által adományozott kitüntetésekre.
 • Fogyatékosságot nem okozó maradandó sérülések: ebben az esetben a fedezet a kárnak a közlekedési balesetek áldozataira vonatkozó rendszerrel összhangban és a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés által okozott maradandó sérülés, csonkítás, torzulás és fogyatékosságot nem okozó sérülések esetében járó kártérítés összegére vonatkozó társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásából eredő skála felhasználásával történő értékelése alapján változik.

Ami az utóhatások – ideértve a sérülésből eredő és a gyógyulási folyamatot követően is fennmaradó fizikai, intellektuális, érzékszervi és szervi fogyatékosságokat, valamint kozmetikai károsodásokat is – miatt járó kártérítés értékelését illeti, a közlekedési balesetek áldozataira vonatkozó rendszer kiterjed a jövőbeli egészségügyi ellátás, a protézisek, az otthoni és klinikai rehabilitáció költségeire, valamint többek között a személyi függetlenség elvesztése következtében felmerülő költségekre.

Az említett rendszer kiterjed továbbá arra az átmeneti keresőképtelenségre is, amellyel az áldozat adott esetben az egészségügyi ellátás igénybevétele és a foglalkozásának vagy szokásos tevékenységeinek gyakorlására való képtelenség során szembesül.

Hasonlóképpen, a terrorizmus maradandó, fogyatékosságot nem okozó sérüléssel érintett áldozatai adott esetben jogosultak:

 • az olyan ítéletben megítélt bármilyen összeg rendkívüli megfizetésére, amellyel szemben az eseményekből eredő fizikai vagy pszichés károkért való polgári jogi felelősséget illetően nincs helye további jogorvoslatnak;
 • az anyagi kár megfizetésére;
 • orvosi ellátásra, valamint további egészségügyi és pszichoszociális ellátásra szolgáló támogatásra;
 • az egyetemi tandíj alóli mentességre;
 • lakhatással kapcsolatos támogatásra;
 • szükséghelyzetekre vonatkozó rendkívüli segélyre;
 • a Terrorizmus Áldozatai Polgári Elismerésének Királyi Rendje (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) által adományozott kitüntetésekre.
 • Átmeneti keresőképtelenség: E tekintetben a sértettet átmeneti keresőképtelenség helyzetében lévőnek kell tekinteni az egészségügyi ellátás igénybevételének és a foglalkozásának vagy szokásos tevékenységeinek gyakorlására való képtelenség ideje alatt.

Emellett adott esetben a sértettek további olyan támogatásra is jogosultak, amelyet a maradandó fogyatékossággal vagy maradandó fogyatékosságot nem okozó sérüléssel érintettek kapnak, ide nem értve az oktatási támogatást.

 • Emberrablás: az ezzel kapcsolatos kártérítés fix összegű vagyoni kártérítést és az azon személyi sérülés után járó kártérítést foglalja magában, amelyet Önnek adott esetben az emberrablás cselekménye okozott.

Azért a személyi sérülésért, amelyet az emberrablás cselekménye nekik okozott, a kedvezményezettek hasonlóképpen részesülhetnek kártérítésben más típusú támogatásokkal együtt, mint például:

 • az olyan ítéletben megítélt bármilyen összeg rendkívüli megfizetésére, amellyel szemben az eseményekből eredő fizikai vagy pszichés károkért való polgári jogi felelősséget illetően nincs helye további jogorvoslatnak;
 • az anyagi kár megfizetésére;
 • orvosi ellátásra, valamint további egészségügyi és pszichoszociális ellátásra szolgáló támogatásra;
 • lakhatással kapcsolatos támogatásra;
 • szükséghelyzetekre vonatkozó rendkívüli segélyre;
 • a Terrorizmus Áldozatai Polgári Elismerésének Királyi Rendje (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) által adományozott kitüntetésekre.
 • Anyagi kár: ez a támogatás másodlagos minden más, közigazgatási szerv által nyújtott támogatáshoz vagy biztosítási szerződésből eredő támogatáshoz képest, és azt csökkenteni kell ezek összegével.

Állami tulajdonú vagyontárgyakban okozott kárért nem jár kártérítés.

A kedvezményezettek jogosultak:

A lakókörnyezetükben okozott kár megtérítésére:

 • Természetes személyek szokásos tartózkodási helye (ez alatt általában azt az épületet értjük, amely egy személy vagy család tartózkodási helyéül szolgál évente legalább hat hónapig) esetében – bizonyos kivételektől eltekintve – kártérítés járhat a felépítményben, felszerelésben vagy berendezésben bekövetkezett kár után, ha ezek cseréje a lakhatóság korábbi körülményeinek helyreállításához szükséges.
 • Nem szokásos tartózkodási hely esetében a kártérítés a kár 50%-a, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által megállapított, lakhatással kapcsolatos határérték.

Ideiglenes elszállásolásra:

 • Ha az érintett személyeknek terrortámadás miatt kell elhagyniuk otthonukat, a helyreállítási munkák ideje alatt a Belügyminisztérium hozzájárulhat az ideiglenes elszállásolás költségeinek fedezéséhez.

A kereskedelmi vagy ipari létesítményekben okozott kár megtérítésére:

 • A kártérítés az ilyen létesítményekben végzett tevékenység folytatásához szükséges helyreállítás értékét foglalja magában, ideértve – legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által megállapított kártérítési határértékig – a megsérült berendezést és felszerelést is.

A járművekben okozott kár megtérítésére:

 • A magánjárművekben okozott károkért, valamint a személyek vagy áruk szárazföldi szállítására használt járművekben okozott károkért adott esetben kártérítés jár.
 • Elengedhetetlen, hogy a káresemény időpontjában a jármű rendelkezzen érvényes kötelező biztosítással, amennyiben ilyen biztosítást a vonatkozó jogszabályok előírnak.
 • A kártérítés tartalmazza a javításhoz szükséges költségeket, valamint támogatásnak is helye van, ha a jármű megsemmisült.
 • Oktatási támogatásra: Tanulmányi támogatás jár – a vonatkozó jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelően – abban az esetben, ha terrorcselekmény következtében a diák, annak özvegye, élettársa vagy az elhunyt személy gyermekei, szülei, testvérei vagy gyámja megsérülnek, miáltal képtelenné válnak szokásos foglalkozásuk gyakorlására.

A terrortámadások áldozatainak kártérítéséért felelősséget vállal az állam, amely kivételes esetben a polgári jogi felelősség szabályai szerint fizet kártérítést halálesetért, fizikai vagy pszichés sérülésért az alábbi esetekben: halál, súlyos fogyatékosság, tartós képtelenség bármely foglalkozás gyakorlására, tartós képtelenség a szokásos foglalkozás gyakorlására, részleges tartós keresőképtelenség, maradandó, fogyatékosságot nem okozó sérülések és emberrablás.

– Pszichés kár

A sértett mentális egészségét károsító erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények (pszichés kár) esetében a támogatás összege a törvényben meghatározott összeghatárig fedezi a sértett által szabadon választott terápiás kezelés költségeit.

Terrorista bűncselekmények esetében a pszichés sérülések tekintetében a terrortámadások áldozatai azonnal és térítésmentesen pszichológiai és pszichiátriai segítségben részesülnek szükségleteiknek megfelelően egészen addig, amíg ez klinikai szempontból – leggyorsabb és legeredményesebb felépülésük érdekében – szükségesnek mutatkozik.

Ez a támogatás mind a közvetlen áldozatokra, mind azokra kiterjed, akiket a cselekmény fenyegetett, illetve családjaikra vagy a velük egy háztartásban élőkre.

b) A sértettek hozzátartozóinak jogai:

– Anyagi kár

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében az ilyen bűncselekmény miatt életét vesztett kiskorú gyermek szüleit – mint közvetett sértetteket – kedvezményezettnek kell tekinteni.

Ilyen esetben a támogatás a spanyol jogszabályokban meghatározott összeghatárig az elhunyt gyermek szülei vagy gyámjai által ténylegesen megfizetett temetési költségek megtérítésére korlátozódik.

A virrasztáshoz, elszállításhoz, elhantoláshoz vagy hamvasztáshoz kapcsolódó költségek kártérítéssel megtérítendő temetési költségeknek minősülnek.

Terrorista bűncselekmények esetében – az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott összeghatárig – az állam fedezi a terrortámadás miatt életüket vesztett olyan személyek elszállítási, temetési, elhantolási és/vagy hamvasztási költségeit, akik nem rendelkeztek ezt fedező biztosítási kötvénnyel.

– Pszichés kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció

Terrorista bűncselekmények esetében a terrorcselekmények közvetlen áldozatainak nyújtott pszichológiai és pszichiátriai segítség kiterjed családtagjaikra, valamint a velük egy háztartásban élőkre, akik a terrorcselekmény olyan pszichés hatásainak elszenvedői, amelyek a cselekményt követően jelentkeznek: ezek a személyek az egyedi kezelési szükségleteiknek megfelelő mértékig jogosultak az orvos által előírt pszichológiai kezelésük költségeinek fedezésére.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a támogatás általános mértéke sohasem haladhatja meg a bírósági ítéletben meghatározott kártérítés mértékét.

A támogatás mértékét meghatározott szabályok alkalmazásával kell megállapítani úgy, hogy az a bírósági ítéletben meghatározott összeget ne lépje túl:

 • átmeneti keresőképtelenség esetén az első hat hónap elteltével az aktuális napi többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples [IPREM]) összegének kétszerese jár a keresőképtelenség idejére a vonatkozó havi kifizetésekkel együtt.

Az IPREM egy évente meghatározott index, amelyet bizonyos juttatások összegének vagy bizonyos juttatásokhoz, jogosultságokhoz vagy közszolgáltatásokhoz való hozzáférés küszöbértékének meghatározásához használnak.

 • Fogyatékosságot okozó sérülés esetén a megítélhető összeg maximuma az azon időpontban aktuális havi IPREM-hez kapcsolódik, amikor az említett sérülés vagy károsodás a sértett egészségére kihat, mértéke pedig az fogyatékosság mértékétől függ:
  • Részleges tartós keresőképtelenség esetén: 40 havi részlet.
  • Valamely személy szokásos foglalkozásával kapcsolatos tartós keresőképtelenség esetén: 60 havi részlet.
  • Bármely foglalkozással kapcsolatos tartós keresőképtelenség esetén: 90 havi részlet.
  • Súlyos fogyatékosság esetén: 130 havi részlet.
 • Halál esetén a támogatás maximális összege a halál napján hatályos IPREM 120 havi részlete.

A temetési költségek esetében a bűncselekmény közvetlen következményeként életét vesztett kiskorú gyermek vagy fogyatékossággal élő felnőtt szülei vagy gyámjai részére nyújtható támogatás összege a ténylegesen megfizetett költséget a halál napján hatályos IPREM legfeljebb 5 havi részletének erejéig fedezi.

A sértett mentális egészségét károsító szexuális bűncselekmények esetében a terápiás kezelésre megítélt támogatások kifizetése a következő kritériumok szerint alakul:

 • Ha a támogatást a kezelés megkezdése előtt igényelték, az IPREM egyhavi részletén alapuló összeg kifizetése hagyható jóvá. Ha ez az összeg nem fedezi a kezelés költségeit, a további költségeket az érintett személy kérésére egyszeri kifizetéssel, folytatólagos, a kezelés végéig tartó kifizetésekkel vagy – adott esetben – a meghatározott maximális összeg erejéig lehet fedezni.
 • Ha a támogatást a kezelés megkezdése után igényelték, az érintett személy elszámolt költségeit a jövőbeni, azonos célú költségekkel együtt, a kezelés végéig tartó kifizetésekkel vagy – adott esetben – a meghatározott maximális összeg erejéig lehet fedezni.
 • Ha a támogatást a kezelés befejezése után igényelték, a támogatást egy összegben kell folyósítani az elszámolt költségek összegének erejéig, legfeljebb az engedélyezett maximális összegben. Ha a kezelést igazoltan folytatni kell, és a maximális támogatást még nem vették igénybe, lehetséges az újonnan felmerülő költségek fedezése.

Ha az Ön mint sértett vagy az Ön kedvezményezettjeinek bizonytalan anyagi helyzete bizonyítást nyer, a büntetőeljárást lezáró olyan bírósági határozat meghozatalát megelőzően, amellyel szemben további jogorvoslatnak nincs helye, ideiglenes támogatás folyósításáról is lehet dönteni. A támogatást egyösszegű vagy rendszeres kifizetés formájában lehet megállapítani.

Terrorista bűncselekmények esetében:

 • Halál esetén egyösszegű támogatás jár a jogszabályok által meghatározott összegben.

A jogszabályban meghatározott összeghatárig egyösszegű támogatás jár a terrortámadás miatt életüket vesztett olyan személyek elszállítási, temetési, elhantolási és/vagy hamvasztási költségeire, akik nem rendelkeztek ezt fedező biztosítási kötvénnyel.

 • Személyi sérülés esetén: Súlyos fogyatékosság, bármely foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenség, a szokásos foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenség és részleges tartós keresőképtelenség esetén egyösszegű támogatás jár a jogszabályok által meghatározott összegben.

Maradandó, fogyatékosságot nem okozó sérülések esetén a kártérítés egy összegben vagy havi részletekben kerül kifizetésre a meghatározott mérték alapján.

 • Átmeneti keresőképtelenség esetén a kártérítés maximális mértéke 18 havi részlet.
 • Emberrablás esetén az egyösszegű támogatáson túl az emberrablással a sértettnek okozott személyi sérülésért járó kártérítésként támogatás fizetendő, amelynek alapja az emberrablás napjainak száma, felső határa pedig a részleges tartós keresőképtelenségre vonatkozó határ.
 • Anyagi kár esetén: ez a támogatás másodlagos minden más, közigazgatási szerv által nyújtott támogatáshoz vagy biztosítási szerződésből eredő támogatáshoz képest, és azt csökkenteni kell ezek összegével.

Állami tulajdonú vagyontárgyakban okozott kárért nem jár kártérítés.

Főszabály szerint a támogatást egy összegben kell folyósítani a vonatkozó jogszabályok által meghatározott összegben. Ez alól kivételt képez az ideiglenes elszállásolásra szolgáló támogatás: ezt havonta kell folyósítani azzal, hogy amennyiben a lakhatás hotelben van biztosítva, a támogatást napi bontásban kell kiszámítani, amennyiben pedig bérleményben van biztosítva, a támogatást havi bontásban kell kiszámítani.

A kedvezményezettek jogosultak:

A lakókörnyezetükben okozott kár megtérítésére:

 • Természetes személyek szokásos tartózkodási helye (ez alatt általában azt az épületet értjük, amely egy személy vagy család tartózkodási helyéül szolgál évente legalább hat hónapig) esetében – bizonyos kivételektől eltekintve – kártérítés járhat a felépítményben, felszerelésben vagy berendezésben bekövetkezett kár után, ha ezek cseréje a lakhatóság korábbi körülményeinek helyreállításához szükséges.
 • Nem szokásos tartózkodási hely esetében a kártérítés a kár 50%-a, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által megállapított, lakhatással kapcsolatos határérték.

Ideiglenes elszállásolásra:

 • Ha az érintett személyeknek terrortámadás miatt kell elhagyniuk otthonukat, a helyreállítási munkák ideje alatt a Belügyminisztérium hozzájárulhat az ideiglenes elszállásolás költségeinek fedezéséhez.

A kereskedelmi vagy ipari létesítményekben okozott kár megtérítésére:

 • A kártérítés az ilyen létesítményekben végzett tevékenység folytatásához szükséges helyreállítás értékét foglalja magában, ideértve – legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által megállapított kártérítési határértékig – a megsérült berendezést és felszerelést is.

A járművekben okozott kár megtérítésére:

 • A magánjárművekben okozott károkért, valamint a személyek vagy áruk szárazföldi szállítására használt járművekben okozott károkért adott esetben kártérítés jár.
 • Elengedhetetlen, hogy a káresemény időpontjában a jármű rendelkezzen érvényes kötelező biztosítással, amennyiben ilyen biztosítást a vonatkozó jogszabályok előírnak.
 • A kártérítés tartalmazza a javításhoz szükséges költségeket, valamint támogatásnak is helye van, ha a jármű megsemmisült.
 • Oktatási támogatásra: Tanulmányi támogatás jár – a vonatkozó jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelően – abban az esetben, ha terrorcselekmény következtében a diák, annak özvegye, élettársa vagy az elhunyt személy gyermekei, szülei, testvérei vagy gyámja megsérülnek, miáltal képtelenné válnak szokásos foglalkozásuk gyakorlására.

A részletekben történő fizetés rendszere alkalmazandó a terrortámadások által okozott átmeneti keresőképtelenség és fogyatékosságot okozó sérülések tekintetében a spanyol jogszabályoknak megfelelően.

Azokban az esetekben, amelyekben az elszenvedett sérülések súlyossága miatt észszerűen feltételezhető, hogy később a sértett szokásos foglalkozás gyakorlására való teljes tartós képtelenségét, bármely foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenségét vagy súlyos fogyatékosságát fogják megállapítani, részletfizetésnek a jogszabályban megállapított összeghatárig van helye.

Kivételes esetekben a megfelelő kártérítéséért felelősséget vállal az állam, amely a polgári jogi felelősség szabályai szerint fizet kártérítést halál, fizikai vagy pszichés sérülés miatt az alábbi esetekben: halál, súlyos fogyatékosság, tartós képtelenség bármely foglalkozás gyakorlására, tartós képtelenség a szokásos foglalkozás gyakorlására, részleges tartós keresőképtelenség, maradandó, fogyatékosságot nem okozó sérülések és emberrablás. Ez a rendkívüli támogatás általában egyösszegű támogatás formáját ölti, kivéve a fogyatékosságot nem okozó maradandó sérülések és az emberrablás esetét.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében az állami támogatás megtagadható vagy összege csökkenthető, amennyiben annak teljes vagy részleges megítélése méltánytalan vagy a közrenddel ellentétes lenne az ítéletben megállapított alábbi körülmények között:

 • ha a kedvezményezett magatartása közvetlenül vagy közvetetten hozzájárult a bűncselekmény elkövetéséhez vagy sérüléseinek súlyosbodásához.
 • ha a kedvezményezett kapcsolatban állt az elkövetővel, vagy erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatba hozható szervezethez tartozik.

Ha a bűncselekmény következtében olyan személy veszti életét, aki a fenti okok miatt támogatásra nem vagy csak részlegesen lenne jogosult, a kedvezményezettek igényelhetik a támogatást az alapján, hogy közvetett sértettnek minősülnek, amennyiben pénzügyi nehézségeik ezt indokolják.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében az Ön anyagi helyzetét figyelembe veszik a megítélendő támogatás összegének megállapításánál, hiszen az alábbi súlyok kerülnek alkalmazásra:

 • bármilyen bevétel éves szinten összegezve, amelyet a kedvezményezett vagy az összes kedvezményezett együttesen szerez (elhalálozást követő támogatás esetén), a vonatkozó mértékben;
 • bármilyen bevétel éves szinten összegezve, amelyet a sértett abban az időpontban szerez, amikor a sérülés vagy egyéb sérelem az egészségi állapotát befolyásolta (fogyatékosságot okozó sérülések után járó támogatás), a vonatkozó mértékben.

Az Ön anyagi helyzetét is figyelembe veszik annak megállapítása érdekében, hogy Ön kedvezményezettként anyagilag függő helyzetben van-e, aminek megállapítása esetén a vonatkozó támogatás megítélhető. Amennyiben Önnek bizonytalan az anyagi helyzete, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ideiglenes támogatás folyósításáról is lehet dönteni a büntetőeljárást lezáró olyan bírósági határozat meghozatalát megelőzően, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak.

Terrorista bűncselekmények esetében a halál esetére járó kártérítésre való jogosultság megállapítása érdekében figyelembe kell venni a kedvezményezettnek a terrorcselekmény következtében elhunyttól a halál pillanatában fennálló pénzügyi függését aszerint, hogy a kedvezményezett milyen éves bevételben részesült az elhunyttól.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Nincs.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a támogatás mértéke sohasem haladhatja meg a bírósági ítéletben meghatározott kártérítés mértékét. A pontos összeget az alábbi szabályok figyelembevételével kell megállapítani:

 • Átmeneti keresőképtelenség esetén az első hat hónap elteltével az aktuális napi többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples [IPREM]) összegének kétszerese jár a keresőképtelenség idejére a vonatkozó havi kifizetésekkel együtt.
 • Fogyatékosságot okozó sérülés esetén a megítélhető összeg maximuma az azon időpontban aktuális havi IPREM-hez kapcsolódik, amikor az említett sérülés vagy károsodás a sértett egészségére kihat, mértéke pedig az fogyatékosság mértékétől függ:
  • Részleges tartós keresőképtelenség esetén: 40 havi részlet.
  • A saját szokásos foglalkozással kapcsolatos tartós keresőképtelenség esetén: 60 havi részlet.
  • Bármely foglalkozással kapcsolatos tartós keresőképtelenség esetén: 90 havi részlet.
  • Súlyos fogyatékosság esetén: 130 havi részlet.

Ezekben az esetekben a támogatás összegének megállapításához az alábbi korrekciós tényezőket kell egymás után alkalmazni minden vonatkozó támogatástípus maximumára:

 • bármilyen bevétel éves szinten összegezve, amelyet a sértett abban az időpontban szerez, amikor a sérülés vagy egyéb sérelem az egészségi állapotát befolyásolta, a következő skála alapján:
  • jövedelem a hatályos IPREM alatt a vonatkozó időpontban: korrekciós tényező = 1;
  • az említett IPREM 101%-a és 200%-a között: korrekciós tényező = 0,90;
  • az említett IPREM 201%-a és 350%-a között: korrekciós tényező = 0,80;
  • az említett IPREM 350%-a felett: korrekciós tényező = 0,70;
 • azon személyek száma alapján, akiket a sértett tartott el a sérülés időpontjában, a vonatkozó jogszabályok szerinti kritériumok szerint – amennyiben a sértettel és a sértett költségén élnek –, és nincs éves szinten a sérülés napján hatályos, éves IPREM 150%-át meghaladó jövedelmük, az alábbi mértékben:
  • 4 vagy több eltartott esetén a korrekciós tényező 1;
  • 3 eltartott esetén a korrekciós tényező 0,95;
  • 2 eltartott esetén a korrekciós tényező 0,90;
  • 1 eltartott esetén a korrekciós tényező 0,85;
  • ha nincs eltartott, a korrekciós tényező 0,80;
  • Halál esetén a támogatás maximális összege a halál bekövetkeztének napján hatályos IPREM 120 havi részlete.

Ebben az esetben a támogatás összegének megállapításához az alábbi korrekciós tényezőket kell egymás után alkalmazni minden vonatkozó támogatástípus maximumára:

 • bármilyen éves bevétel, amelyet a kedvezményezett vagy az összes kedvezményezett (ha többen vannak) együttesen a sértett halálának időpontjában szerez, az alábbi mértékben:
  • jövedelem a hatályos IPREM alatt a vonatkozó időpontban: korrekciós tényező = 1;
  • az említett IPREM 101%-a és 200%-a között: korrekciós tényező = 0,90;
  • az említett IPREM 201%-a és 350%-a között: korrekciós tényező = 0,80;
  • az említett IPREM 350%-a felett: korrekciós tényező = 0,70;
 • azon személyek száma, akiket a sértett halálának időpontjában a sértett vagy valamelyik kedvezményezett tartott el. A vonatkozó jogszabályok által meghatározottak kedvezményezettnek fognak számítani, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikük esetében teljesülnek:
  • a sértett halálának időpontjában a sértettel vagy bármelyik kedvezményezettel és a sértett vagy a kedvezményezettek költségén élnek; és
  • nincs éves szinten a sértett halála napján hatályos, éves IPREM 150%-át meghaladó jövedelmük, az alábbi mértékben:
   • 4 vagy több eltartott esetén a korrekciós tényező 1;
   • 3 eltartott esetén a korrekciós tényező 0,95;
   • 2 eltartott esetén a korrekciós tényező 0,90;
   • 1 eltartott esetén a korrekciós tényező 0,85;

A temetési költségek esetében a bűncselekmény közvetlen következményeként életét vesztett kiskorú gyermek vagy fogyatékossággal élő felnőtt szülei vagy gyámjai részére nyújtható támogatás összege a ténylegesen megfizetett költséget a halál napján hatályos IPREM legfeljebb 5 havi részletének erejéig fedezi.

Abban az esetben, ha szexuális bűncselekmények a sértett mentális egészségét sértik, a támogatás összege a sértett mentális egészségének terápiásan kezelhető sérelmét alátámasztó igazságügyi orvosi jelentés kibocsátásakor hatályos IPREM 5 havi részletének megfelelő összegig fedezi a sértett által szabadon választott terápiás kezelés költségeit.

Ha az Ön mint sértett vagy az Ön kedvezményezettjeinek bizonytalan anyagi helyzete bizonyítást nyer, a büntetőeljárást lezáró olyan bírósági határozat meghozatalát megelőzően, amellyel szemben további jogorvoslatnak nincs helye, ideiglenes támogatás folyósításáról lehet dönteni.

Terrorista bűncselekmények esetében:

 • Halál esetén egyösszegű támogatás jár a jogszabályok által meghatározott összegben.

E kártérítés kedvezményezettjei a terrorcselekmény napján hatályos IPREM 20 havi részletének megfelelő összegű fix támogatásemelésre jogosultak minden olyan gyermek vagy kiskorú gyermek után, akit halálának időpontjában a sértett tartott el.

Valamely személy akkor tekintendő az elhunyt személy által eltartottnak, ha részben vagy egészben az elhunyt költségén élt, és nem szerzett semmilyen, az adott időpontban hatályos, éves IPREM 150%-át meghaladó éves alapjövedelmet.

A jogszabályban meghatározott összeghatárig szintén támogatás jár a terrortámadás miatt életüket vesztett olyan személyek elszállítási, temetési, elhantolási és/vagy hamvasztási költségei után, akik nem rendelkeztek ezt fedező biztosítási kötvénnyel. A költségeket a vonatkozó számlák benyújtása után térítik meg. Szükséges ezenfelül benyújtani az e költségeket fedező biztosítási kötvényt vagy egy eskü alatti írásbeli nyilatkozatot ilyen biztosítás hiányáról.

 • Személyi sérülés esetén: Súlyos fogyatékosság, bármely foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenség, a szokásos foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenség és részleges tartós keresőképtelenség esetén egyösszegű támogatás jár a jogszabályok által meghatározott összegben.

Maradandó, fogyatékosságot nem okozó sérülések esetén a kártérítés egy összegben vagy havi részletekben kerül kifizetésre a meghatározott mérték alapján.

A kedvezményezettek jogosultak a támogatásra és az említett támogatásnak a vonatkozó IPREM 20 havi járadéknak megfelelő, fix összegű emelésére minden olyan gyermek vagy kiskorú gyermek után, akit a sérülést okozó terrorcselekmény időpontjában a sértett tartott el.

 • Átmeneti keresőképtelenség esetén az átmeneti keresőképtelenséggel érintett időszakra a vonatkozó IPREM kétszeresének megfelelő összegű kártérítés, de legfeljebb 18 havi részlet jár.
 • Emberrablás esetén a sértettek a jogszabályban meghatározott mértékben jogosultak kártérítésre. Ezenkívül az emberrablással a sértettnek okozott személyi sérülésért járó kártérítésként a napi IPREM háromszorosának megfelelő összegű támogatás jár az emberrablás minden egyes napjára, amelynek felső határa a részleges tartós keresőképtelenségre vonatkozó kártérítési határ.
 • Anyagi kár: ez a támogatás másodlagos minden más, közigazgatási szerv által nyújtott támogatáshoz vagy biztosítási szerződésből eredő támogatáshoz képest, és azt csökkenteni kell ezek összegével.

Ezeket összeadva a kártérítés sohasem haladhatja meg az okozott kár értékét.

Állami tulajdonú vagyontárgyakban okozott kárért nem jár kártérítés.

A kedvezményezettek jogosultak:

a lakókörnyezetükben okozott kár megtérítésére:

 • Természetes személyek szokásos tartózkodási helye esetében – bizonyos luxuselemek kivételével – kártérítés járhat a felépítményben, felszerelésben vagy berendezésben bekövetkezett kár után, ha ezek cseréje a lakhatóság korábbi körülményeinek helyreállításához szükséges.
 • Nem szokásos tartózkodási hely esetében a kártérítés a kár 50%-a, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által megállapított, lakhatással kapcsolatos határérték.

ideiglenes elszállásolásra:

 • Amennyiben az érintett személyeknek terrortámadás miatt ideiglenesen el kell hagyniuk otthonaikat, a helyreállítási munkák idejére, a Belügyminisztérium hozzájárulhat az ideiglenes elszállásolás költségeinek fedezéséhez; amennyiben a lakhatás hotelben van biztosítva, a támogatást napi bontásban kell kiszámolni, amennyiben pedig bérleményben van biztosítva, a támogatást havi bontásban kell kiszámolni.

a kereskedelmi vagy ipari létesítményekben okozott kár megtérítésére:

 • A kártérítés az ilyen létesítményekben végzett tevékenység folytatásához szükséges helyreállítás értékét foglalja magában, ideértve – legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által megállapított kártérítési határértékig – a megsérült berendezést és felszerelést is.

a járművekben okozott kár megtérítésére:

 • A magánjárművekben okozott károkért, valamint a személyek vagy áruk szárazföldi szállítására használt járművekben okozott károkért adott esetben kártérítés jár.
 • Elengedhetetlen, hogy a káresemény időpontjában a jármű rendelkezzen érvényes kötelező biztosítással, amennyiben ilyen biztosítást a vonatkozó jogszabályok előírnak.
 • A kártérítés tartalmazza a javításhoz szükséges összeget vagy költségeket.
 • Oktatási támogatásra: Tanulmányi támogatás jár – a vonatkozó jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelően – abban az esetben, ha terrorcselekmény következtében a diák, annak özvegye, élettársa vagy az elhunyt gyermekei, szülei, testvérei vagy gyámja személyi sérülést szenvednek, miáltal képtelenné válnak szokásos foglalkozásuk gyakorlására.

Ahhoz, hogy a támogatást igénybe vehesse, nem rendelkezhet azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel, illetve nem teljesítheti e végzettség megszerzésének jogszabályi követelményeit, mint amelyre a támogatást igénybe kívánja venni.

Nyelvoktatásra és érettségire vagy egyenértékű vagy magasabb szintű tanulmányok folytatására a tanulmányi ösztöndíjakra és a tanulmányi támogatásra vonatkozó spanyol jogszabályok által a beiratkozást és az elsajátított képzési tartalmat illetően meghatározott tudományos követelmények alkalmazandók.

A tanulmányi támogatás kedvezményezettjeitől megkívánt minimális tudományos eredmények kiszámításánál a Belügyminisztérium egy 0,6-os korrekciós tényezőt fog alkalmazni azokra a különleges oktatási igényű diákokra, akik testi vagy értelmi károsodásuk miatt a tanterv átalakítását igénylik, vagy akiknek több időre van szükségük tanulmányaik elvégzéséhez.

Kivételes esetekben az állam felelősséget vállal azért, hogy a polgári jogi felelősség szabályai szerint fizet kártérítést halálesetért, fizikai vagy pszichés sérülésért az alábbi esetekben: halál, súlyos fogyatékosság, tartós képtelenség bármely foglalkozás gyakorlására, tartós képtelenség a szokásos foglalkozás gyakorlására, részleges tartós keresőképtelenség, maradandó, fogyatékosságot nem okozó sérülések és emberrablás.

A kártérítés összegét a következőképpen kell megállapítani:

 • Ha a polgári jogi felelősség megállapításával a kártérítést – akár halál, testi vagy mentális sérülés miatt a fent említett bármely okból – jogerős bírósági ítélet írja elő, egyösszegű kifizetéssel kell a támogatást folyósítani a jogilag meghatározott összegben.
 • Amennyiben a jogerős ítélet nem ítél meg vagy nem engedélyezi a megítélését a testi vagy mentális sérülésért való polgári jogi felelősség alapján járó bármilyen összegnek, a támogatást egy összegben kell fizetni minden esetben az alábbi kivételekkel:
  • Fogyatékosságot nem okozó maradandó sérülések: ebben az esetben a fedezet a kárnak a közlekedési balesetek áldozataira vonatkozó rendszerrel összhangban és a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés által okozott maradandó sérülés, csonkítás, torzulás és fogyatékosságot nem okozó sérülések esetében járó kártérítés összegére vonatkozó társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásából eredő skála felhasználásával történő értékelése alapján változik.
  • Emberrablás: a napi többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe (IPREM) háromszorosának megfelelő összegű támogatás jár az emberrablás minden egyes napjára, amelynek felső határa a részleges tartós keresőképtelenség esetében meghatározott kártérítés.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a támogatás általános mértéke sohasem haladhatja meg a bírósági ítéletben meghatározott kártérítés mértékét.

A támogatás mértékét meghatározott szabályok alkalmazásával kell megállapítani úgy, hogy az a bírósági ítéletben meghatározott összeget ne lépje túl:

 • Átmeneti keresőképtelenség esetén az első hat hónap elteltével az aktuális napi többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe (IPREM) összegének kétszerese jár a keresőképtelenség idejére a vonatkozó havi kifizetésekkel együtt.
 • Fogyatékosságot okozó sérülés esetén a megítélhető összeg maximuma az azon időpontban aktuális havi IPREM-hez kapcsolódik, amikor az említett sérülés vagy károsodás a sértett egészségére kihat, mértéke pedig az fogyatékosság mértékétől függ:
  • Részleges tartós keresőképtelenség esetén: 40 havi részlet.
  • Valamely személy szokásos foglalkozásával kapcsolatos tartós keresőképtelenség esetén: 60 havi részlet.
  • Bármely foglalkozással kapcsolatos tartós keresőképtelenség esetén: 90 havi részlet.
  • Súlyos fogyatékosság esetén: 130 havi részlet.
 • Halál esetén a támogatás maximális összege a halál bekövetkeztének napján hatályos IPREM 120 havi részlete.

A temetési költségek esetében a bűncselekmény közvetlen következményeként életét vesztett kiskorú gyermek vagy fogyatékossággal élő felnőtt szülei vagy gyámjai részére nyújtható támogatás összege a ténylegesen megfizetett költséget a halál napján hatályos IPREM legfeljebb 5 havi részletének erejéig fedezi.

A sértett mentális egészségét károsító szexuális bűncselekmények terápiás kezelésére megítélt támogatások kifizetése a következő kritériumok szerint alakul:

 • Ha a támogatást a kezelés megkezdése előtt igényelték, az IPREM egyhavi részletén alapuló összeg kifizetése hagyható jóvá. Amennyiben ez az összeg a kezelés költségeit nem fedezi, további költségeket az érintett személy kérésére, egyszeri kifizetéssel vagy folytatólagos, a kezelés tartamáig tartó kifizetéssel, vagy, ha van ilyen összeg, a meghatározott maximális összegig lehet fedezni.
 • Ha a támogatást a kezelés megkezdése után igényelték, az érintett személy költségeit a jövőbeni, azonos célú költségekkel együtt, a kezelés végéig tartó kifizetésekkel vagy – adott esetben – a meghatározott maximális összeg erejéig lehet fedezni.
 • Ha a támogatást a kezelés befejezése után igényelték, a támogatást egy összegben kell folyósítani az elszámolt költségek összegének erejéig, legfeljebb az engedélyezett maximális összegben. Ha a kezelést folytatni kell, és a maximális támogatást még nem vették igénybe, lehetséges az újonnan felmerülő költségek fedezése.

Ha az Ön mint sértett vagy az Ön kedvezményezettjeinek bizonytalan anyagi helyzete bizonyítást nyer, a büntetőeljárást lezáró olyan bírósági határozat meghozatalát megelőzően, amellyel szemben további jogorvoslatnak nincs helye, ideiglenes támogatás folyósításáról is lehet dönteni. A támogatást egyösszegű vagy rendszeres kifizetés formájában lehet megállapítani.

Terrorista bűncselekmények esetében:

 • Halál esetén a kártérítés összege 250 000 euró, amely a terrorcselekmény napján hatályos IPREM 20 havi részletének megfelelő fix összeggel emelkedik minden olyan gyermek vagy kiskorú gyermek után, akit halálának időpontjában a sértett tartott el.

Legfeljebb 6000 euró egyösszegű támogatás jár a terrortámadás miatt elhunyt olyan személyek elszállítási, temetési, elhantolási és/vagy hamvasztási költségeire, akik nem rendelkeztek ezt fedező biztosítási kötvénnyel.

 • Személyi sérülés esetén: Súlyos fogyatékosság, bármely foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenség, a szokásos foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenség és részleges tartós keresőképtelenség esetén egyösszegű támogatás jár a jogszabályok által meghatározott összegben.
  • Súlyos fogyatékosság: 500 000 euró.
  • Bármely foglalkozással kapcsolatos tartós keresőképtelenség: 180 000 euró.
  • Valamely személy szokásos foglalkozásával kapcsolatos tartós keresőképtelenség: 100 000 euró.
  • Részleges tartós keresőképtelenség: 75 000 euró.
 • Maradandó, fogyatékosságot nem okozó sérülések esetén a kártérítés egy összegben vagy havi részletekben kerül kifizetésre a meghatározott mérték alapján és a részleges tartós keresőképtelenségre vonatkozó értékhatár (75 000 euró) mellett.
 • Átmeneti keresőképtelenség esetén a sértett átmeneti keresőképtelenségének időszakára a vonatkozó IPREM kétszeresének megfelelő összegű kártérítés, de legfeljebb 18 havi részlet jár.
 • Emberrablás esetén egy összegben 12 000 euró, valamint a napi IPREM háromszorosának megfelelő összeg jár az emberrablás minden egyes napjára, amelynek felső határa a részleges tartós keresőképtelenségre vonatkozó határ (75 000 euró).
 • Anyagi kár esetén: ez a támogatás másodlagos minden más, közigazgatási szerv által nyújtott támogatáshoz vagy biztosítási szerződésből eredő támogatáshoz képest, és azt csökkenteni kell ezek összegével.

Állami tulajdonú vagyontárgyakban okozott kárért nem jár kártérítés.

Főszabály szerint a támogatást egy összegben kell folyósítani a vonatkozó jogszabályok által meghatározott összegben. Ez alól kivételt képez az ideiglenes elszállásolásra szolgáló támogatás: ezt havonta kell folyósítani azzal, hogy amennyiben a lakhatás hotelben van biztosítva, a támogatást napi bontásban kell kiszámítani, amennyiben pedig bérleményben van biztosítva, a támogatást havi bontásban kell kiszámítani.

A kedvezményezettek jogosultak:

A lakókörnyezetükben okozott kár megtérítésére:

 • Természetes személyek szokásos tartózkodási helye (ez alatt általában azt az épületet értjük, amely egy személy vagy család tartózkodási helyéül szolgál évente legalább hat hónapig) esetében – bizonyos kivételektől eltekintve – kártérítés járhat a felépítményben, felszerelésben vagy berendezésben bekövetkezett kár után, ha ezek cseréje a lakhatóság korábbi körülményeinek helyreállításához szükséges.
 • Nem szokásos tartózkodási hely esetében a kártérítés a kár 50%-a, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által megállapított, lakhatással kapcsolatos határérték.

Ideiglenes elszállásolásra:

 • Ha az érintett személyeknek terrortámadás miatt kell elhagyniuk otthonukat, a helyreállítási munkák ideje alatt a Belügyminisztérium hozzájárulhat az ideiglenes elszállásolás költségeinek fedezéséhez.

A kereskedelmi vagy ipari létesítményekben okozott kár megtérítésére:

 • A kártérítés az ilyen létesítményekben végzett tevékenység folytatásához szükséges helyreállítás értékét foglalja magában, ideértve – legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által megállapított kártérítési határértékig – a megsérült berendezést és felszerelést is.

A járművekben okozott kár megtérítésére:

 • A magánjárművekben okozott károkért, valamint a személyek vagy áruk szárazföldi szállítására használt járművekben okozott károkért adott esetben kártérítés jár.
 • Elengedhetetlen, hogy a káresemény időpontjában a jármű rendelkezzen érvényes kötelező biztosítással, amennyiben ilyen biztosítást a vonatkozó jogszabályok előírnak.
 • A kártérítés tartalmazza a javításhoz szükséges költségeket, valamint támogatásnak is helye van, ha a jármű megsemmisült.
 • Oktatási támogatásra: Tanulmányi támogatás jár – a vonatkozó jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelően – abban az esetben, ha terrorcselekmény következtében a diák, annak özvegye, élettársa vagy az elhunyt gyermekei, szülei, testvérei vagy gyámja személyi sérülést szenvednek, miáltal képtelenné válnak szokásos foglalkozásuk gyakorlására.

A részletekben történő fizetés rendszere alkalmazandó a terrortámadások által okozott átmeneti keresőképtelenség és fogyatékosságot okozó sérülések tekintetében a spanyol jogszabályoknak megfelelően.

Azokban az esetekben, amelyekben az elszenvedett sérülések súlyossága miatt észszerűen feltételezhető, hogy később a sértett szokásos foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenségét, bármely foglalkozás gyakorlására való tartós képtelenségét vagy súlyos fogyatékosságát fogják megállapítani, részletfizetésnek legfeljebb 18 030,36 euró erejéig van helye.

Kivételes esetekben a megfelelő kártérítéséért felelősséget vállal az állam, amely a polgári jogi felelősség szabályai szerint fizet kártérítést halál, fizikai vagy pszichés sérülés miatt az alábbi esetekben: halál, súlyos fogyatékosság, tartós képtelenség bármely foglalkozás gyakorlására, tartós képtelenség a szokásos foglalkozás gyakorlására, részleges tartós keresőképtelenség, maradandó, fogyatékosságot nem okozó sérülések és emberrablás.

A kártérítés összegét a következőképpen kell megállapítani:

 • Ha a polgári jogi felelősség megállapításával a kártérítést – akár halál, testi vagy mentális sérülés miatt a fent említett bármely okból – jogerős bírósági ítélet írja elő, az ítéletben meghatározott összeget az alábbi összeghatárokig kell folyósítani:
  • Halál: 500 000 euró.
  • Súlyos fogyatékosság: 750 000 euró.
  • Bármely foglalkozással kapcsolatos tartós keresőképtelenség: 300 000 euró.
  • Valamely személy szokásos foglalkozásával kapcsolatos tartós keresőképtelenség: 200 000 euró.
  • Részleges tartós keresőképtelenség: 125 000 euró.
  • Fogyatékosságot nem okozó maradandó sérülések: 100 000 euró.
  • Emberrablás: 125 000 euró.
 • Amennyiben a jogerős ítélet nem ítél meg vagy nem engedélyezi a megítélését a testi vagy mentális sérülésért való polgári jogi felelősség alapján járó bármilyen összegnek, az alábbi összegeket kell folyósítani:
  • Halál: 250 000 euró.
  • Súlyos fogyatékosság: 500 000 euró.
  • Bármely foglalkozással kapcsolatos tartós keresőképtelenség: 180 000 euró.
  • Valamely személy szokásos foglalkozásával kapcsolatos tartós keresőképtelenség: 100 000 euró.
  • Részleges tartós keresőképtelenség: 75 000 euró.
 • Fogyatékosságot nem okozó tartós sérülések: ebben az esetben a fedezet a kárnak a közlekedési balesetek áldozataira vonatkozó rendszerrel összhangban és a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés által okozott maradandó sérülés, csonkítás, torzulás és fogyatékosságot nem okozó sérülések esetében járó kártérítés összegére vonatkozó társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásából eredő skála felhasználásával történő értékelése alapján változik.
 • Emberrablás: A napi többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe (IPREM) háromszorosának megfelelő összegű támogatás jár az emberrablás minden egyes napjára, amelynek felső határa a részleges tartós keresőképtelenség esetében meghatározott kártérítés.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Nem.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében általánosságban jogszabályban meghatározott támogatásban részesülni nem összeegyeztethető azzal, hogy valaki bírósági ítélettel megállapított bűncselekmény által okozott sérülés vagy kár miatt kártérítést kap.

Lehetséges azonban támogatásban részesülni teljes mértékben vagy részlegesen abban az esetben, ha az elkövetőt fizetésképtelennek nyilvánítják, ugyanakkor a két forrásból származó összeg együttesen nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet a bírósági ítéletben meghatároztak.

Ebből következően a jogszabályok szerint a támogatás összeegyeztethetetlen:

 • Olyan pénzbeli kártérítéssel, amelyre a kedvezményezett biztosítás útján jogosult lenne, kivéve, ha a magánbiztosítás összege kisebb, mint az ítélet által meghatározott összeg
 • Átmeneti keresőképtelenség esetén a támogatás összeegyeztethetetlen bármilyen ellátással, amelyet az állami társadalombiztosítási rendszer fizetne. Ez az összeegyeztethetetlenség akkor tekintendő fennállónak, ha a jogszabályokban megállapított támogatás és a kártérítés vagy pénzügyi támogatás, amelyre a kedvezményezett magánbiztosítási rendszeren keresztül jogosult, ugyanazokra a kockázatokra és szükséghelyzetekre nyújt fedezetet.

A fentiek kivételével a jogszabályokban megállapított támogatás kifizetése lehetséges lehet egy magánbiztosítás kedvezményezettje részére, amennyiben a biztosításból származó kártérítés kevesebb, mint az ítéletben foglalt összeg, és a fizetendő különbözet nem haladja meg a meghatározott mértéket.

A sértett tartós keresőképtelenségét vagy halálát okozó sérülés vagy károsodás esetén a támogatás összeegyeztethető bármilyen állami nyugdíjjal, amelyre a kedvezményezett jogosult.

Az átmeneti keresőképtelenség miatt kapott támogatás nem egyeztethető össze a tartós keresőképtelenség miatt kapott támogatással.

Terrorista bűncselekmények esetében az ilyen típusú bűncselekmények következményeként a sértettnek okozott anyagi kár miatti kártérítés másodlagos a közigazgatási szervek által nyújtott támogatáshoz vagy biztosítási szerződésből eredő kártérítéshez képest, és azt csökkenteni kell az e forrásokból kapott összegekkel.

A járművekben okozott kár tekintetében fontos, hogy a magántulajdonú járművekben okozott kár megtéríthető azzal a kárral együtt, amelyet a földi személy- vagy áruszállítást végzők szenvedtek el – kivéve a köztulajdonban lévőket –, feltéve, hogy a káresemény időpontjában a jármű rendelkezik érvényes kötelező biztosítással, amennyiben ilyen biztosítást a vonatkozó jogszabályok előírnak. Ez a kártérítés másodlagos minden más, közigazgatási szerv által nyújtott kártérítéshez vagy biztosítási szerződésből eredő kártérítéshez képest, és azt csökkenteni kell az ilyen kártérítések összegével.

A terrortámadás miatt életüket vesztett személyek elszállítási, temetési, elhantolási és/vagy hamvasztási költségeit illetően a spanyol központi kormányzat kifizetést teljesít a jogszabályban meghatározott összeghatárig, feltéve, hogy a kifizetés címzettjei nem rendelkeztek ezt fedező biztosítási kötvénnyel. A vonatkozó számlák mellett szükséges benyújtani az e költségeket fedező biztosítási kötvényt vagy egy eskü alatti írásbeli nyilatkozatot ilyen biztosítás hiányáról.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen.

Ha a sértett vagy kedvezményezettjeinek bizonytalan anyagi helyzete bizonyítást nyer, erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a büntetőeljárást lezáró olyan bírósági határozat meghozatalát megelőzően, amellyel szemben további jogorvoslatnak nincs helye, ideiglenes támogatás folyósításáról lehet dönteni. A sértett vagy kedvezményezettjeinek anyagi helyzete akkor tekinthető bizonytalannak, ha a támogatás igénylésének napján sem a sértett, sem kedvezményezettjei nem szereztek magasabb éves jövedelmet, mint többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe (IPREM) éves értéke a támogatás igénylésének napján.

Az ideiglenes támogatás megítélésének minden esetben feltétele, hogy bizonyítást nyerjen, hogy a kérelmező megfelel az alkalmazandó jogszabályokban foglalt feltételeknek, hogy a vonatkozó végleges támogatás kedvezményezettje lehessen.

Terrorista bűncselekmények esetében a Belügyminisztérium törvényben meghatározott mértékig előre fizethet egy bizonyos összeget, miközben egy meghatározott támogatás kifizetése függőben van abban az esetben, ha a terrorista bűncselekmények során elszenvedett sérülések alapján észszerű feltételezni, hogy a sértett állandó foglalkozásával kapcsolatos tartós keresőképtelenséget, átmeneti keresőképtelenséget vagy súlyos fogyatékosságot fognak megállapítani.

Hasonlóképpen, fogyatékosságot okozó sérülések vagy átmeneti keresőképtelenség esetén, a munkából kiesett idő fizethető negyedéves alapon is. A keresőképtelenség idejére ezek a fizetési részletek a sérülés napján hatályos IPREM kétszeresének megfelelő összegben kerülnek kifizetésre.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Igen.

Erőszakos bűncselekmények vagy szexuális bűncselekmények esetében akár a gyengülés, keresőképtelenség bizonyos szintje, akár egy nagyobb összeget érdemlő súlyosabb helyzet vagy a sértett halála mint a sérülések vagy károsodás közvetlen következménye indokolja, egy egyszeri támogatás megítélése helyénvaló lehet a hátrányos helyzet súlyosbodásának okán.

Az új támogatás iránti kérelem benyújtására rendelkezésre álló idő a korábbi támogatást megítélő ítélet meghozatalától számított egy év, célja pedig a keresőképtelenség vagy fogyatékosság szintjének felülvizsgálata.

Terrorista bűncselekmények esetében, bár az esetleges igényeket az általános szabályoknak megfelelően, a káreseménytől számított maximum egy éven belül kell benyújtani, amennyiben a terrorcselekmény eredményeként elszenvedett sérülés után a következmények súlyosbodása vagy a sértett halála következik be, új, a korábbival megegyező időtartamú időszak nyílik meg a különbözet érvényesítésére.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében az átmeneti keresőképtelenséget és fogyatékosságot okozó sérülések után járó végleges támogatás megítéléséhez a sértett vagy képviselőjének kérelmét a hivatalos formanyomtatványon kell előterjeszteni, és annak tartalmaznia kell az alábbi adatokat és dokumentumokat:

 • A szándékos erőszakos bűncselekmény jellemzőivel bíró cselekmény elkövetése körülményeinek leírása, az esemény időpontjának és helyének megjelölésével.
 • Bizonyíték arról, hogy az eseményeket a közigazgatási szervnek bejelentették.
 • Nyilatkozat arról, hogy az érintett milyen kártérítést vagy támogatást kapott, vagy milyen kártérítésre vagy támogatásra jogosult a fenti eseményekkel kapcsolatban.
 • Annak a büntetőeljárás befejezéséről szóló bírósági határozatnak a másolata, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak (ítélet, az érintett távollétében hozott ítélet, az elkövető halála miatt az ügy lezárásáról szóló határozat vagy az eljárás megszüntetéséről szóló határozat).

Emellett az alábbi dokumentumokat minden esetben csatolni kell:

 • ha a sértett spanyol állampolgár, a nemzeti személyi okmány másolata;
 • valamely uniós tagállam állampolgára esetében az állampolgárságát igazoló dokumentum;
 • az érintett személy társadalombiztosításának a bűncselekmény elkövetésének időpontjában való fennállásáról szóló, a hatáskörrel rendelkező ügynökség vagy irányító szerv által kibocsátott bizonyíték. Amennyiben ezek egyike sem áll rendelkezésre, az érintett személy hozzájárul, hogy a későbbiekben ezt a nyomozó szerv ellenőrizze.

Ha átmeneti keresőképtelenség miatt folyamodik valaki támogatásért, és az érintett személy rendelkezett állami társadalombiztosítással az érintett időszakban, a bemutatott igazolással azt is bizonyítania kell, hogy a biztosítás keresőképtelenség esetére nem tartalmazott juttatáshoz való jogot.

 • Amennyiben a fogyatékosságot okozó sérülés után járó támogatásért olyan közvetlen sértett jelentkezik, aki rendelkezik bármilyen állami társadalombiztosítással – kivéve a polgári és katonai közszolgák biztosítását (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares) –, a nemzeti társadalombiztosítási intézet (Instituto Nacional de la Seguridad Social) régiós igazgatója dönt ezen sérülések osztályozásáról. Ha ilyen döntést még nem hoztak, a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a vonatkozó keresőképtelenségi eljárás megindult.

Halállal végződő esetek után járó végleges támogatás megítéléséhez a közvetett sértett vagy képviselője hivatalos formanyomtatványon előterjesztett kérelmének az alábbi adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • a halálnak, valamint a kedvezményezetti vagy közvetett sértetti státusznak az okirati bizonyítéka;
 • a szándékos erőszakos bűncselekmény jellemzőivel bíró cselekmény elkövetése körülményeinek leírása, az esemény időpontjának és helyének megjelölésével;
 • bizonyíték arról, hogy az eseményeket a közigazgatási szervnek bejelentették;
 • nyilatkozat arról, hogy az érintett milyen kártérítést vagy támogatást kapott, vagy milyen kártérítésre vagy támogatásra jogosult a fenti eseményekkel kapcsolatban;
 • Annak a büntetőeljárás befejezéséről szóló bírósági határozatnak a másolata, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak (ítélet, az érintett távollétében hozott ítélet, az elkövető halála miatt az ügy lezárásáról szóló határozat vagy az eljárás megszüntetéséről szóló határozat).

Emellett az alábbi dokumentumokat minden esetben csatolni kell:

 • ha a sértett (a kedvezményezett mint közvetett sértett) spanyol állampolgár, a nemzeti személyi okmány másolata;
 • valamely uniós tagállam állampolgára esetében az állampolgárságát igazoló dokumentum;
 • a bűncselekmény közvetlen sértettjének halottvizsgálati bizonyítványa, valamint a kedvezményezett elhunythoz fűződő viszonyával kapcsolatban az alábbi dokumentáció:
  • ha az elhunyt házastársa nem élt külön vagy nem vált el: egy, az elhunyt halála után, hivatalos önkormányzati anyakönyvi nyilvántartás által kibocsátott házassági anyakönyvi kivonat;
  • ha a kérelmező az elhunyttal egy háztartásban élt, a vonatkozó törvényeknek megfelelően köteles benyújtani egy azonos címre vonatkozó lakcímigazolást (certificado de convivencia en domicilio común).

A házassággal egyenértékű kapcsolatokban az együttélés bizonyítása érdekében tanácsos bemutatni egy, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők megfelelő nyilvántartása (Registro de parejas de hecho) által kibocsátott igazolást.

 • Ha a kérelmező az elhunyttal egy háztartásban élt, a vonatkozó törvényeknek megfelelően köteles benyújtani egy azonos címre vonatkozó lakcímigazolást (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Az elhunyt gyermekei: a vonatkozó, hivatalos önkormányzati anyakönyvi nyilvántartás által kibocsátott születési anyakönyvi kivonatokat be kell mutatni.

A felmenői viszonyok igazolása érdekében a külön élő házastársak és az elhunyttal egy háztartásban élők gyermekei a vonatkozó törvényekben meghatározott módon kötelesek a hivatalos önkormányzati anyakönyvi nyilvántartás által kibocsátott születési anyakönyvi kivonatokat bemutatni.

Hasonlóképpen bizonyítaniuk kell, hogy felmenőjük (szülőjük) házastársa vagy élettársa volt az elhunytnak, kivéve, ha ezeket a tényeket felmenőjük (szülőjük) kérelmében már igazolták.

Emellett mind az elhunyt gyermekeinek, mind az el nem vált házastárs gyermekeinek, illetve az elhunyttal egy háztartásban élő gyermekeinek a következő dokumentumok segítségével kell igazolniuk, hogy az elhunyt tartott el őket:

 • a helyi önkormányzat által kibocsátott igazolás az együttélésről;
 • a sértett halálát közvetlenül megelőző 12 hónapban kapott bármilyen jövedelemről szóló igazolás;
 • a sértett halálának pénzügyi évére vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás másolata, ennek hiányában az említett évet közvetlenül megelőző évre vonatkozó adóbevallás másolata. Ennek hiányában a Nemzeti Adóhatóság (Agencia Estatal de la Administración Tributaria [AEAT]) által kibocsátott adómentességi igazolást kell bemutatni.
 • Az elhunyt szülei: bizonyítaniuk kell apaságukat, illetve anyaságukat elhunyt fiuk, illetve lányuk születési anyakönyvi kivonatával. Továbbá, annak érdekében, hogy bizonyosan ne legyen más lehetséges kedvezményezett, aki a támogatással kapcsolatban elsőbbséget élvezne, nyilatkozniuk kell a fiuk vagy lányuk polgári jogállásáról a halál időpontjában, mint ahogy arról is, hogy tudnak-e bárki másról, aki a vonatkozó jogszabályok alapján kedvezményezettnek minősülhet.

A temetési költségek fedezésére szolgáló támogatás megítéléséhez a kérelmet a hivatalos formanyomtatványon a kiskorú gyermek vagy cselekvőképtelen felnőtt szüleinek vagy gyámjainak, illetve ezek képviselőinek az alábbi adatokkal és dokumentumokkal együtt kell benyújtaniuk:

 • a halálnak, valamint a kedvezményezetti vagy közvetett sértetti státusznak az okirati bizonyítéka;
 • a szándékos erőszakos bűncselekmény jellemzőivel bíró cselekmény elkövetése körülményeinek leírása, az esemény időpontjának és helyének megjelölésével;
 • bizonyíték arról, hogy az eseményeket a közigazgatási szervnek bejelentették;
 • nyilatkozat arról, hogy az érintett milyen kártérítést vagy támogatást kapott, vagy milyen kártérítésre vagy támogatásra jogosult a fenti eseményekkel kapcsolatban;
 • Annak a büntetőeljárás befejezéséről szóló bírósági határozatnak a másolata, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak (ítélet, az érintett távollétében hozott ítélet, az elkövető halála miatt az ügy lezárásáról szóló határozat vagy az eljárás megszüntetéséről szóló határozat).

Emellett az alábbi dokumentumokat minden esetben csatolni kell:

 • A kiskorú gyermek vagy cselekvőképtelen felnőtt halottvizsgálati bizonyítványa
 • Kedvezményezetti státuszuk igazolása érdekében a kiskorú gyermek vagy cselekvőképtelen felnőtt születési anyakönyvi kivonata, ha a kérelmet a szülők adják be, vagy egy hivatalos, gyámságot létesítő irat, ha a kérelmet a gyám adta be.
 • Ha az elhunyt egy cselekvőképtelenné nyilvánított felnőtt volt, a cselekvőképesség hiányát kinyilvánító jogi dokumentum, vagy, ahol ilyen alkalmazható, a cselekvőképesség mértékét igazoló dokumentum.
 • A szülők vagy gyámok nemzeti személyi okmánya, vagy uniós tagállamok esetében az állampolgárságukat igazoló dokumentum.
 • Okirati bizonyíték a virrasztással, elszállítással, temetéssel vagy hamvasztással kapcsolatban.

Szexuális bűncselekmény utáni terápiás kezelés költségeinek fedezésére szóló végleges támogatás megítéléséhez a sértett vagy képviselője hivatalos formanyomtatványon előterjesztett kérelmének az alábbi adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • a szándékos erőszakos bűncselekmény jellemzőivel bíró cselekmény elkövetése körülményeinek leírása, az esemény időpontjának és helyének megjelölésével;
 • bizonyíték arról, hogy az eseményeket a közigazgatási szervnek bejelentették;
 • nyilatkozat arról, hogy az érintett milyen kártérítést vagy támogatást kapott, vagy milyen kártérítésre vagy támogatásra jogosult a fenti eseményekkel kapcsolatban;
 • Annak a büntetőeljárás befejezéséről szóló bírósági határozatnak a másolata, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak (ítélet, az érintett távollétében hozott ítélet, az elkövető halála miatt az ügy lezárásáról szóló határozat vagy az eljárás megszüntetéséről szóló határozat).

Emellett az alábbi dokumentumokat minden esetben csatolni kell:

 • ha a sértett spanyol állampolgár, a nemzeti személyi okmány másolata;
 • valamely uniós tagállam állampolgára esetében az állampolgárságát igazoló dokumentum;
 • A sértett nyilatkozata arról, hogy a a terápiás kezelés elkezdődött, és amennyiben lehetséges, a megfizetett költségeket igazoló dokumentumok. Nyilatkozatban jelezni kell, ha a kezelés még nem fejeződött be.

Átmeneti keresőképtelenség és fogyatékosságot okozó sérülések után járó ideiglenes támogatás megítéléséhez a sértett vagy képviselője hivatalos formanyomtatványon előterjesztett kérelmének az alábbi adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • a sérülések vagy egészségkárosodás illetékes szerv általi osztályozása, a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően;
 • a szándékos erőszakos bűncselekmény vagy szexuális bűncselekmény jellemzőivel bíró cselekmény elkövetése körülményeinek leírása, az esemény időpontjának és helyének megjelölésével;
 • bizonyíték arról, hogy az eseményeket az illetékes hatóságoknak bejelentették, és a büntetőeljárásokat az illetékes hatóságok hivatalból folytatják;
 • nyilatkozat arról, hogy a kérelmező milyen kártérítést vagy támogatást kapott, a feldolgozás alatt álló kérelmekről vagy arról, hogy a kérelmező milyen kártérítésre vagy támogatásra jogosult a fenti eseményekkel kapcsolatban;
 • az ügyészségtől származó olyan jelentés iránti kérelem, amely jelzi, hogy meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a sérüléseket feltehetően erőszakos és szándékos cselekmény okozta;
 • ha a sértett spanyol állampolgár, a nemzeti személyi okmány másolata;
 • valamely uniós tagállam állampolgára esetében az állampolgárságát igazoló dokumentum;
 • a kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző évben a kérelmező által kapott bármely jövedelemre vonatkozó bevallás, valamint az utolsó pénzügyi évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás másolata vagy ennek hiányában a Nemzeti Adóhatóság (Agencia Estatal de la Administración Tributaria [AEAT]) által kibocsátott adómentességi igazolás.

Halállal végződő esetek után járó ideiglenes támogatás megítéléséhez a sértett vagy képviselője hivatalos formanyomtatványon előterjesztett kérelmének az alábbi adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • A halálnak, valamint a kedvezményezett közvetett sértetti státuszának az okirati bizonyítéka. Be kell mutatni a bűncselekmény közvetlen sértettjének halottvizsgálati bizonyítványát, valamint a kedvezményezett elhunythoz fűződő viszonyától függően az alábbi dokumentációt:
  • ha az elhunyt házastársa nem élt külön vagy nem vált el: egy, az elhunyt halála után, hivatalos önkormányzati anyakönyvi nyilvántartás által kibocsátott házassági anyakönyvi kivonat.

Konkrétan az ilyen típusú támogatás esetében a kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző évben a kérelmező által kapott bármely jövedelemre vonatkozó bevallás, valamint az utolsó pénzügyi évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás másolata vagy ennek hiányában a Nemzeti Adóhatóság (Agencia Estatal de la Administración Tributaria [AEAT]) által kibocsátott adómentességi igazolás.

 • Ha a kérelmező az elhunyttal egy háztartásban élt, a vonatkozó törvényeknek megfelelően köteles benyújtani egy azonos címre vonatkozó lakcímigazolást.

A házassággal egyenértékű kapcsolatokban az együttélés bizonyítása érdekében tanácsos bemutatni egy, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők megfelelő nyilvántartása (Registro de parejas de hecho) által kibocsátott igazolást.

Konkrétan az ilyen típusú támogatás esetében a kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző évben a kérelmező által kapott bármely jövedelemre vonatkozó bevallás, valamint az utolsó pénzügyi évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás másolata vagy ennek hiányában a Nemzeti Adóhatóság (Agencia Estatal de la Administración Tributaria [AEAT]) által kibocsátott adómentességi igazolás.

 • Ha a kérelmező az elhunyttal egy háztartásban élt, a vonatkozó törvényeknek megfelelően köteles benyújtani egy azonos címre vonatkozó lakcímigazolást.
 • Az elhunyt gyermekei: a vonatkozó, hivatalos önkormányzati anyakönyvi nyilvántartás által kibocsátott születési anyakönyvi kivonatokat be kell mutatni.

A felmenői viszonyok igazolása érdekében a külön élő házastársak és az elhunyttal egy háztartásban élők gyermekei a vonatkozó törvényekben meghatározott módon kötelesek a hivatalos önkormányzati anyakönyvi nyilvántartás által kibocsátott születési anyakönyvi kivonatokat bemutatni. Hasonlóképpen bizonyítaniuk kell, hogy felmenőjük (szülőjük) házastársa vagy élettársa volt az elhunytnak, kivéve, ha ezeket a tényeket felmenőjük (szülőjük) kérelmében már igazolták.

Emellett mind az elhunyt gyermekeinek, mind az el nem vált házastárs gyermekeinek, illetve az elhunyttal egy háztartásban élő gyermekeinek a következő dokumentumok segítségével kell igazolniuk, hogy az elhunyt tartott el őket:

 • a helyi önkormányzat által kibocsátott igazolás az együttélésről;
 • a sértett halálát közvetlenül megelőző 12 hónapban kapott bármilyen jövedelemről szóló igazolás;
 • a sértett halálának pénzügyi évére vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás másolata, ennek hiányában az említett évet közvetlenül megelőző évre vonatkozó adóbevallás másolata. Ennek hiányában a Nemzeti Adóhatóság (Agencia Estatal de la Administración Tributaria [AEAT]) által kibocsátott adómentességi igazolást kell bemutatni;
 • a szándékos erőszakos bűncselekmény vagy szexuális bűncselekmény jellemzőivel bíró cselekmény elkövetése körülményeinek leírása, az esemény időpontjának és helyének megjelölésével;
 • bizonyíték arról, hogy az eseményeket az illetékes hatóságoknak bejelentették, és a büntetőeljárásokat az illetékes hatóságok hivatalból folytatják;
 • nyilatkozat arról, hogy a kérelmező milyen kártérítést vagy támogatást kapott, a feldolgozás alatt álló kérelmekről vagy arról, hogy a kérelmező milyen kártérítésre vagy támogatásra jogosult a fenti eseményekkel kapcsolatban;
 • az ügyészségtől származó olyan jelentés iránti kérelem, amely jelzi, hogy meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a sérüléseket feltehetően erőszakos és szándékos cselekmény okozta;
 • ha a sértett spanyol állampolgár, a nemzeti személyi okmány másolata;
 • valamely uniós tagállam állampolgára esetében az állampolgárságát igazoló dokumentum;

Halállal végződő esetek után járó ideiglenes támogatás megítéléséhez a sértett vagy képviselője hivatalos formanyomtatványon előterjesztett kérelmének az alábbi adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • a szándékos erőszakos bűncselekmény vagy szexuális bűncselekmény jellemzőivel bíró cselekmény elkövetése körülményeinek leírása, az esemény időpontjának és helyének megjelölésével;
 • bizonyíték arról, hogy az eseményeket az illetékes hatóságoknak bejelentették, és a büntetőeljárásokat az illetékes hatóságok hivatalból folytatják;
 • nyilatkozat arról, hogy a kérelmező milyen kártérítést vagy támogatást kapott, a feldolgozás alatt álló kérelmekről vagy arról, hogy a kérelmező milyen kártérítésre vagy támogatásra jogosult a fenti eseményekkel kapcsolatban;
 • az ügyészségtől származó olyan jelentés iránti kérelem, amely jelzi, hogy meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a sérüléseket feltehetően erőszakos és szándékos cselekmény okozta;
 • ha a sértett spanyol állampolgár, a nemzeti személyi okmány másolata;
 • valamely uniós tagállam állampolgára esetében az állampolgárságát igazoló dokumentum;
 • a kiskorú gyermek vagy cselekvőképtelen felnőtt halottvizsgálati bizonyítványa;
 • Kedvezményezetti státuszuk igazolása érdekében a kiskorú gyermek vagy cselekvőképtelen felnőtt születési anyakönyvi kivonata, ha a kérelmet a szülők adják be, vagy egy hivatalos, gyámságot létesítő irat, ha a kérelmet a gyám adta be.
 • Ha az elhunyt egy cselekvőképtelenné nyilvánított felnőtt volt, a cselekvőképesség hiányát kinyilvánító jogi dokumentum, vagy, ahol ilyen alkalmazható, a cselekvőképesség mértékét igazoló dokumentum.
 • a kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző évben a szülők vagy gyámok által kapott bármely jövedelemre vonatkozó bevallás, valamint az utolsó pénzügyi évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás másolata vagy ennek hiányában a Nemzeti Adóhatóság (Agencia Estatal de la Administración Tributaria [AEAT]) által kibocsátott adómentességi igazolás;
 • okirati bizonyíték a virrasztással, elszállítással, temetéssel vagy hamvasztással kapcsolatban.

Szexuális bűncselekmény miatti terápiás kezelés költségeinek fedezésére szóló ideiglenes támogatás megítéléséhez a sértett vagy képviselője hivatalos formanyomtatványon előterjesztett kérelmének az alábbi adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • a szándékos erőszakos bűncselekmény vagy szexuális bűncselekmény jellemzőivel bíró cselekmény elkövetése körülményeinek leírása, az esemény időpontjának és helyének megjelölésével;
 • bizonyíték arról, hogy az eseményeket az illetékes hatóságoknak bejelentették, és a büntetőeljárásokat az illetékes hatóságok hivatalból folytatják;
 • nyilatkozat arról, hogy a kérelmező milyen kártérítést vagy támogatást kapott, a feldolgozás alatt álló kérelmekről vagy arról, hogy a kérelmező milyen kártérítésre vagy támogatásra jogosult a fenti eseményekkel kapcsolatban;
 • az ügyészségtől származó olyan jelentés iránti kérelem, amely jelzi, hogy meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a sérüléseket feltehetően erőszakos és szándékos cselekmény okozta;
 • ha a sértett spanyol állampolgár, a nemzeti személyi okmány másolata;
 • valamely uniós tagállam állampolgára esetében az állampolgárságát igazoló dokumentum;
 • A sértett nyilatkozata arról, hogy a a terápiás kezelés elkezdődött, és amennyiben lehetséges, a megfizetett költségeket igazoló dokumentumok. Nyilatkozatban jelezni kell, ha a kezelés még nem fejeződött be;
 • a kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző évben az érintett személy által kapott bármely jövedelemre vonatkozó bevallás, valamint az utolsó pénzügyi évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás másolata vagy ennek hiányában a Nemzeti Adóhatóság (Agencia Estatal de la Administración Tributaria [AEAT]) által kibocsátott adómentességi igazolás.

Terrorista bűncselekmények esetében a különböző támogatások megítéléséhez szükséges eljárás megindításához az érintett személy vagy képviselője hivatalos formanyomtatványon előterjesztett kérelméhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • az érintett személy státuszát vagy adott esetben a sértettel való kapcsolat szintjét igazoló dokumentumok;
  • azon ítélet másolata, amellyel szemben nincs helye további jogorvoslatnak, és amely a spanyol jogszabályok alkalmazási körén belül elismeri a kártérítéshez való jogot az érintett események és sérelem tekintetében;
  • ha az ügyben ítéletet még nem hoztak, de a megfelelő jogi eljárásokat megindították, vagy a megfelelő nyomozati eljárások a vádemelés érdekében megkezdődtek, bármilyen jogi bizonyítóerővel rendelkező dokumentum, amely igazolja a sértett vagy a kedvezményezett státuszát, az elszenvedett kárt és a kárt okozó események természetét;
  • bármilyen korábbi közigazgatási határozat;
  • halottvizsgálati bizonyítvány, ha a sértett életét vesztette;
  • a családi nyilvántartás (Libro de familia) fénymásolata;
  • rendőrségi jelentések vagy nyilatkozatok;
  • klinikai vagy pszichológusi jelentések;
 • ha ideiglenes elszállásolás igénylésére került sor:
  • a rendőrség jelentése vagy rendőrségi, esetleg polgárőrségi igazolás, amely igazolja, hogy a feltételezett károkozás terrortámadás eredménye (amennyiben ilyen bizonyíték a kár okáról a nyilvántartásban még nem szerepel);
  • ha a kérelmező tulajdonos: adásvételi szerződés, földhivatali igazolás, tulajdoni lap, a legfrissebb, ingatlanadó (Impuesto de Bienes Inmuebles) megfizetéséről szóló igazolás vagy az ingatlantulajdonosok szövetségének tagsági igazolása;
  • ha a kérelmező bérlő: bérleti szerződés, la egutóbbi bérleti díj megfizetéséről szóló igazolás, víz-, villany- vagy internetszámla;
  • ha a kérelmező nem tulajdonos és nem is bérlő: annak igazolása, hogy jogi helyzete kötelezővé teszi számára a helyreállítást;
  • ha a kérelem otthonát érinti, de lakcíme nem szerepel a kérelmező nemzeti személyi okmányában: lakcím-regisztrációs dokumentum, személyi jövedelemadó-bevallás, amelyből az adóilletőség kitűnik, az ingatlantulajdonosok szövetségének igazolása, miszerint a jelentkező állandó lakója otthonának;
 • amennyiben járműben esett kár miatti kártérítéstkérelmeznek:
  • a rendőrség jelentése vagy rendőrségi, esetleg polgárőrségi igazolás, amely igazolja, hogy a feltételezett károkozás terrortámadás eredménye (amennyiben ilyen bizonyíték a kár okáról a nyilvántartásban még nem szerepel);
  • a kérelmező nevére szóló járműregisztrációs igazolás;
  • bizonyíték arról, hogy a támadás idején érvényes szerződéses biztosítással rendelkezett, amely a kérdéses kockázatokat fedezte;
  • amennyiben a javítások megtörténtek, annak bizonyítéka (számlával), hogy a javítási munkákra terrortámadás következtében bekövetkezett kár miatt volt szükség;
 • amennyiben tanulmányi támogatás igénylésére kerül sor, a teljesített krediteket és akadémiai teljesítményt igazoló dokumentumokat kell benyújtani.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekményekesetében a kérelem kezelése és az állami támogatás tárgyában történő határozathozatal a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatóságának hatáskörébe tartozik.

Terrorista bűncselekmények esetében a jogszabályban biztosított támogatás megítélése vagy megtagadása tárgyában történő határozathozatal a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekményekesetében a támogatási kérelmeket a hivatalos formanyomtatványokon a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatóságának kell megküldeni az alábbi címre:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

A kérelmezők a kérelmek benyújtásával kapcsolatban segítségért fordulhatnak az illetékes bűncselekmények sértettjeit támogató irodához, ahol minden, esetükben releváns pénzbeli támogatással kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak.

Ezek az irodák minden autonóm közösségben és csaknem valamennyi tartományi fővárosban és további városokban is megtalálhatók.

Az alábbi linken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos helyét.

Terrorista bűncselekmények esetében a támogatási kérelmeket a hivatalos formanyomtatványon a Belügyminisztérium Terrorizmus Áldozatait Támogató Főigazgatóságára, az alábbi címre kell megküldeni:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

A Nemzeti Legfelsőbb Bíróság terrorizmus áldozatainak információs és támogató irodája általános tájékoztatást nyújt arról a pénzügyi támogatásról, amelyre a terrorizmus sértettjei jogosultak lehetnek. Ezen iroda az alábbi címen található:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kapcsolattartó telefonszám: + 34 91 400 74 02

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében, amikor minden nyomozást lezártak, és mielőtt a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról szóló határozattervezetet elkészítenék, a kérelmező részére a hatályos jogi előírásokkal összhangban meghallgatást biztosítanak, hogy a releváns érveket bemutathassák.

Amennyiben a bűncselekményt Spanyolországban követték el, és a kérelmező szokásos tartózkodási helye egy másik uniós tagállam, amikor a kérelem beadása azon másik tagállam segítségnyújtó hatóságán keresztül történik, ahol a kérelmező szokásos tartózkodási helye található, a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága mint a határozathozatalra illetékes hatóság együttműködhet az illetékes segítségnyújtó hatósággal a kérelmező vagy bármely más személy meghallgatásával kapcsolatos eljárásban, ha ezt szükségesnek tartja.

A meghallgatás lefolytatása érdekében a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága kérheti a támogatást kérelmező személy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam segítségnyújtó hatóságától, hogy segítse a támogatást megítélő vagy elutasító szerv általi meghallgatás közvetlen, telefon vagy videokonferencia útján történő lefolytatását, ha a kérelmező ehhez hozzájárul. Továbbá, a segítségnyújtó hatóság köteles a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága részére jelentést küldeni a meghallgatásról.

Terrorista bűncselekmények esetében az erőszakos bűncselekményekre és a szexuális bűncselekményekre vonatkozókkal azonos szabályok alkalmazandók, ha a bűncselekményt Spanyolországban követték el, de a kérelmező szokásos tartózkodási helye egy másik uniós tagállamban van. Amennyiben a támogatási kérelmet azon másik tagállam segítségnyújtó hatóságán keresztül nyújtják be, ahol a kérelmező szokásos tartózkodási helye található, a Terrorizmus Áldozatai Támogatásának Főigazgatóságán keresztül a határozathozatalra illetékes hatóságként a Belügyminisztérium végzi el a meghallgatással kapcsolatban fent ismertetett cselekményt.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a támogatás igénylésére rendelkezésre álló határidő általában a bűncselekmény elkövetésétől számított egy év.

A támogatás ideiglenes vagy végleges megítélésére vagy elutasítására rendelkezésre álló határidők a következők:

 • fogyatékosságot okozó sérülések, súlyosbodó sérülések vagy halál esetén: 6 hónap;
 • átmeneti keresőképtelenség esetén: 4 hónap;
 • szexuális bűncselekményeket követő terápiás kezelés költségei és a temetési költségek esetében: 2 hónap.

A kérelmeket elutasítottnak kell tekinteni, amennyiben azokról nem hoznak kifejezett határozatot a kifejezett határozathozatalra rendelkezésre álló határidőn belül.

Terrorista bűncselekmények esetében a kérelmeket általában a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül kell benyújtani, vagy a következmény és a terrorcselekmény közötti okozati összefüggés felismerésétől számított egy éven belül. Tanulmányi támogatás esetén a határidő a tanulmányok megkezdésétől számított három hónap.

A releváns határozat meghozatalára és közlésére rendelkezésre álló idő 12 hónap, a tanulmányi támogatással kapcsolatos határozat kivételével, amelynek esetében a határidő 6 hónap azzal, hogy a határidő kifejezett határozathozatal nélküli eltelte a kérelem befogadását és jóváhagyását eredményezi.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a határozat közlését követő egy hónapon belül a kérelmezők fellebbezhetnek a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztérium jogszabályban meghatározott támogatással kapcsolatos határozata ellen. Amennyiben a határozat ellen nem élnek fellebbezéssel a fenti határidőn belül, az egyetlen jogorvoslati lehetőség a megfelelő minisztériumnál rendkívüli felülvizsgálati eljárás megindítása.

Ez megindítható a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztériumnál vagy az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek támogatására és segítésére felállított nemzeti bizottságnál (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

A Nemzeti Bizottság az illetékes szerv a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztériumnak az alkalmazandó jogszabályok által biztosított támogatásokat érintő határozataival szemben indított felülvizsgálati eljárás tekintetében.

Amennyiben három hónap telik el anélkül, hogy a Nemzeti Bizottság egyetértésre jutna, a felülvizsgálati kérelmet elutasítottnak kell tekinteni, és az ellen közigazgatási pert lehet indítani.

Terrorista bűncselekmények esetében a Belügyminisztérium által közigazgatási eljárásban hozott, támogatásokkal kapcsolatos határozatokat fellebbezéssel lehet megtámadni, vagy pedig közvetlenül a közigazgatási bírósági rendszeren keresztül.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a kérelmezők a kérelmek benyújtásával kapcsolatban segítségért fordulhatnak az illetékes bűncselekmények sértettjeit támogató irodához, ahol minden, esetükben releváns pénzbeli támogatással és az azok kérelmezésére vonatkozó különböző eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak.

Ezek az irodák minden autonóm közösségben és csaknem valamennyi tartományi fővárosban és további városokban is megtalálhatók.

Az alábbi linken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos helyét.

A támogatásra irányuló meghatározott formanyomtatványok elérhetők az alábbi linken.

Terrorista bűncselekmények esetében a támogatás iránti kérelmeket a hivatalos formanyomtatványon a Belügyminisztérium Terrorizmus Áldozatait Támogató Főigazgatóságára, az alábbi címre kell megküldeni:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

A támogatásra irányuló meghatározott formanyomtatványok elérhetők az alábbi linken.

A Nemzeti Legfelsőbb Bíróság terrorizmus áldozatainak információs és támogató irodája általános tájékoztatást nyújt arról a pénzügyi támogatásról, amelyre a terrorizmus sértettjei jogosultak lehetnek. Ezen iroda az alábbi címen található:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kapcsolattartó telefonszám: + 34 91 400 74 02

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a különböző típusú támogatásokra vonatkozó formanyomtatványok és minták a következő linken érhetők el.

Ön az alábbi linken ellenőrizheti azon bűncselekmények sértettjeit támogató irodák székhelyét, amelyek tájékoztatást nyújtanak Önnek az Önre alkalmazandó pénzügyi támogatásra és azon különböző eljárásokra vonatkozóan, amelyeket le kell folytatni az igénylés érdekében.

Terrorista bűncselekmények esetében az elérhető támogatással kapcsolatos információ érdekében a Belügyminisztérium honlapján tájékozódhat.

A Nemzeti Legfelsőbb Bíróság terrorizmus áldozatainak információs és támogató irodája általános tájékoztatást nyújt arról a pénzügyi támogatásról, amely a terrorizmus áldozatainak járhat.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a sértettek ingyenes jogi segítség iránti kérelmet adhatnak be a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott követelményekkel és eljárással összhangban.

A spanyol jogszabályok alapján különösen a nemi alapú erőszak sértettjei azonnali és ingyenes jogi tanácsadásra jogosultak, mielőtt panaszt tesznek, és megilleti őket az ingyenes védelem és egy ügyvéd és képviselő általi képviselet joga is minden, az elszenvedett erőszak miatt közvetlenül vagy közvetve induló bírósági és közigazgatási eljárásban.

Ezekben a helyzetekben egyetlen jogi csapat foglalkozik a sértett védelmével, amely így megfelelően garantálja a sértett védelemhez való jogát. Ez a jog megilleti az örökösöket is a sértett halála után, amennyiben a cselekményeknek nem voltak részesei.

Terrorista bűncselekmények esetében a terrorizmus spanyol törvényhozás által elismert áldozatai anyagi lehetőségeiktől függetlenül az ingyenes jogi segítségről szóló hatályos spanyol jogszabályok alapján jogi segítségre jogosultak minden olyan bírósági és közigazgatási eljárásban, amely a terrorcselekménnyel kapcsolatos, és amely sértetti státuszukat eredményezte.

A terrorizmus minden áldozata minden esetben azonnali, ingyenes jogi segítségre jogosult. A jogi segítséghez való jog elenyészik, amennyiben a sértetti státusz megváltozik, az ügyben jogerős felmentő ítéletet hoznak, vagy ha az ügyben további eljárási cselekményt nem foganatosítanak. Az addig ingyenesen igénybe vett ellátásokat ezután sem kell visszafizetni.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a kérelmezők a kérelmek benyújtásával kapcsolatban segítségért fordulhatnak az illetékes bűncselekmények sértettjeit támogató irodához, ahol minden, esetükben releváns pénzbeli támogatással kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak.

Ezek az irodák minden autonóm közösségben és csaknem valamennyi tartományi fővárosban és további városokban is megtalálhatók.

Az alábbi linken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos címét.

A Nemzeti Legfelsőbb Bíróság terrorizmus áldozatainak információs és támogató irodája általános tájékoztatást nyújt arról a pénzügyi támogatásról, amelyre a terrorizmus sértettjei jogosultak lehetnek. Ezen iroda az alábbi címen található:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kapcsolattartó telefonszám: + 34 91 400 74 02

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.