Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. Nr. 288/1972, kompensacija skiriama asmenims, kai tikėtina, kad neteisėtais tyčiniais veiksmais, už kuriuos sprendimo priėmimo dieną skiriama daugiau negu šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jiems buvo padarytas kūno sužalojimas arba žala sveikatai.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Už neteisėtus tyčinius veiksmus, už kuriuos skiriama daugiau negu šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir kuriais buvo padarytas kūno sužalojimas arba žala sveikatai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip. Teisę gauti kompensaciją turi šeimos nariai, kurie pagal civilinę teisę buvo mirusiojo išlaikytiniai (vaikai, sutuoktinis).

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, jeigu nukentėjusysis buvo sunkiai sužalotas. Dėl nusikaltimo šeimos narys (vaikas, vienas iš tėvų, sutuoktinis, brolis ar sesuo) turi būti patyręs šoką, sukėlusį klinikinės reikšmės psichologinių problemų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip. Nusikalstama veika Austrijoje turi būti padaryta po 2005 m. birželio 30 d. Paprastai reikalaujama, kad nusikalstamos veikos padarymo metu ieškovai būtų teisėtai gyvenę šalyje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą Austrijos ir ES piliečiai (jeigu iki nusikalstamos veikos padarymo jų įprastinė gyvenamoji vieta buvo Austrijoje) iš esmės taip pat turi teisę gauti kompensaciją už užsienyje patirtus sužalojimus.

Pagal Tarybos direktyvos 2004/80/EB 2 straipsnį kompensaciją išmoka valstybės narės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas, kompetentinga institucija.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Nukentėjusysis ir gyvi likę išlaikytiniai turi padėti ištirti nusikalstamą veiką ir surasti kaltininką, priešingu atveju prašymai skirti kompensaciją gali būti atmetami.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Nebūtina, kad nusikaltėlis būtų nustatytas ar nuteistas. Pakanka, kad būtų tikėtina, jog nusikaltimas buvo padarytas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Siekiant gauti paramą atgaline data, dauguma prašymų turi būti pateikiami per trejus metus nuo nusikalstamos veikos padarymo. Jeigu prašymas pateikiamas vėliau, parama pradedama mokėti kitą mėnesį nuo prašymo pateikimo.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Gali būti skiriama tokia parama:

1. kompensacija už prarastas pajamas arba išlaikymą;

2. gydomoji priežiūra
a) medicinos pagalba,
b) vaistai,
c) medicinos pagalbos priemonės,
d) institucinė priežiūra,
e) stomatologija,
f) sveikatos stiprinimo priemonės (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (vok. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. 189/1955) 155 straipsnis;

2a. klinikinių ir sveikatos psichologų ir psichoterapeutų krizinės intervencijos išlaidų padengimas;

3. ortopedinė priežiūra
a) protezų tvirtinimas, ortopediniai ir kiti įtaisai, jų remontas ir keitimas,
b) kasdienio naudojimo daiktų modifikavimo ir neįgaliesiems pritaikytų tualetų įrengimo išlaidų kompensavimas,
c) dotacijos neįgaliajam pritaikytų daugiavėžių transporto priemonių modifikavimo išlaidoms padengti,
d) pagalba daugiavėžėms transporto priemonėms įsigyti,
e) patirtos kelionių ir transporto išlaidos;

4. medicininė reabilitacija
a) apgyvendinimas medicinos įstaigose, kurių pagrindinis profilis - reabilitacija,
b) medicinos pagalba, vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, jeigu jos yra reikalingos ir tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su a punkto turiniu,
c) patirtos kelionių ir transporto išlaidos;

5. profesinė reabilitacija
a) profesinis mokymas siekiant susigrąžinti arba pagerinti tinkamumą dirbti,
b) mokymas naujai profesijai įgyti,
c) dotacijos arba paskolos (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, 1955 m. ASVG) 198 straipsnio 3 dalis);

6. socialinė reabilitacija
a) dotacija vairuotojo pažymėjimo gavimo išlaidoms padengti, jeigu dėl asmens negalios nėra pagrįsta tikėtis, kad jis naudosis viešuoju transportu,
b) pereinamojo laikotarpio išmoka (1955 m. ASVG 306 straipsnis);

7. priežiūros išmokos, išmokos akliesiems;

8. laidotuvių išlaidų kompensavimas;

9. pagal asmens turtinę padėtį nustatytos papildomos išmokos;

10. vienkartinė kompensacija už skausmą ir kančias.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Įvairiai.

Mokamos mėnesinės išmokos (kompensacija už pajamų ir (arba) išlaikymo praradimą; pagal asmens turtinę padėtį nustatytos papildomos išmokos; išmoka aklajam) ir vienkartinės išmokos (pvz, laidotuvių išlaidų kompensacija, vienkartinė kompensacija už skausmą ir kančias).

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatyme išdėstyti pagrindai, kuriais gali būti atsisakyta išmokėti kompensaciją (pvz., didelis aplaidumas, dalyvavimas muštynėse).

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Didžiajai daliai paramos jūsų finansinė padėtis neturi įtakos. Pajamų praradimas ir išlaikymas nustatomi pagal civilinės teisės kriterijus ir nuo turtinės padėties nepriklauso.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Nuolatinė kompensacija už prarastas pajamas ir išlaikymą apskaičiuojama pagal civilinės teisės kriterijus.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia kompensacijos suma nenustatyta.

Tam tikrų rūšių paramai nustatytos pajamų ribos arba konkrečios sumos.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne, sumą nustato atitinkama valdžios institucija; tačiau nukentėjusysis šiame procese turi bendradarbiauti ir pateikti reikiamą informaciją.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Į valstybines išmokas (pvz., bedarbio pašalpą) ir socialinės apsaugos išmokas (neįgaliojo pensijas ir kt.) bus atsižvelgiama ir pagal tai bus sumažinta prarastų pajamų kompensacija, kaip numatyta Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatyme.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip. Jeigu yra skubus finansinės paramos poreikis. Turi būti tikėtina, kad prašymas yra pagrįstas.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Taip

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Su paramos prašymais paprastai turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • atstovavimo įgaliojimas / oficialių įgaliojimų arba ryšio su nukentėjusiuoju patvirtinimas;
  • nukentėjusiojo mirties liudijimas;
  • policijos protokolo kopija;
  • teismo nuosprendžio / nutarties kopija;
  • medicininės išvados ir pažymos;
  • sąskaitos už ligoninės paslaugas;
  • kitų išlaidų (priežiūros, laidotuvių) sąskaitos;
  • pajamos (darbo užmokestis, socialinės / paramos išmokos, kitos išmokos);
  • įnašo iš kitų šaltinių (socialinio draudimo, privataus draudimo) patvirtinimas;
  • naujausias prašymą teikiančio asmens teismo bylų registro išrašas.

Dokumentų pareikalaus ir pati valdžios institucija.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)10599882516

E. paštas: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)10599882516

E. paštas: post.wien@sozialministeriumservice.at

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Iš jūsų gali būti pareikalauta dalyvauti procedūroje (ekspertui atliekant vertinimą, atsakyti į klausimus ir kt.), tačiau kitais atvejais dažniausiai jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Priklauso nuo prašomos kompensacijos rūšies. Sprendimas paprastai priimamas per keletą mėnesių.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Socialinių reikalų ministerijos sprendimus galima apskųsti Federaliniam administraciniam teismui (vok. Bundesverwaltungsgericht) (apeliacinius skundus taip pat galima pateikti Konstituciniam teismui (Verfassungsgerichtshof) ir Aukščiausiajam administraciniam teismui (Verwaltungsgerichtshof)).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Teikiant prašymą, prašymo formos užpildyti nereikia. Informaciją teikia Socialinių reikalų ministerija, ją (kartu su atitinkamomis formomis) galima rasti ministerijos interneto svetainėje.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Socialinių reikalų ministerija. Socialinės kompensacijos).

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (Socialinių reikalų ministerija. Nusikaltimų aukos).

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Socialinių reikalų ministerija teikia teisinę informaciją. Jie negali skirti advokato ar sumokėti už jo paslaugas.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip, pvz., Weisser Ring.

Paskutinis naujinimas: 19/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.