Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims skirtą informaciją rasite tolesnėje šio puslapio dalyje spustelėję čia.

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) gali suteikti finansinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo Belgijoje padarytų tyčinių smurtinių veikų (ir nukentėjusiųjų artimiesiems giminaičiams).

Nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims skirta konkreti informacija pateikiama toliau.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Komisijos vertinamos žalos rūšys skiriasi priklausomai nuo nukentėjusiojo kategorijos.

A. Tiesioginiai nukentėjusieji – asmenys, kurie dėl Belgijoje padarytos tyčinės smurtinės veikos tiesiogiai patyrė fizinę žalą ir (arba) žalą psichikai.

Komisija gali vertinti šią netiesioginių nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • laikiną ir nuolatinį nedarbingumą;
 • neturtinę žalą;
 • prarastas pajamas;
 • subjaurojimą;
 • mokslo metų praleidimą (mokslo nesėkmes);
 • medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas (įskaitant procesinę kompensaciją) iki 6 000 EUR;
 • materialines išlaidas (daugiausia 1 250 EUR).

B. Netiesioginiai nukentėjusieji – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės paveldėtojai ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Komisija gali vertinti šią šios kategorijos nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • laidotuvių išlaidas (iki 6 000 EUR už mirusį asmenį);
 • proceso išlaidas;
 • artimųjų giminaičių, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo prieš jo mirtį, prarastą išlaikymą;
 • mokslo metų praleidimą.

C. Netiesioginiai nukentėjusieji – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės paveldėtojai ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Komisija gali vertinti šią šios kategorijos nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, finansinę pagalbą gali gauti nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės artimieji giminaičiai (paveldėtojai) ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, finansinę pagalbą gali gauti nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos nemirė, tačiau buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės artimieji giminaičiai (paveldėtojai) ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip. Komisija gali suteikti finansinę pagalbą nepriklausomai nuo jūsų pilietybės ar buvimo Belgijoje statuso teisėtumo.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, finansinę pagalbą Komisija gali suteikti tik dėl veikų, kurios įvyko Belgijoje.

Tačiau yra viena išimtis – užsienyje įvykdytų teroro aktų atveju, kai nukentėjusieji yra Belgijos piliečiai arba Belgijoje yra jų įprastinė gyvenamoji vieta (žr. dalį „nukentėję nuo terorizmo asmenys“).

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, apie nusikaltimą turi būti pranešta policijai. 1985 m. rugpjūčio 1 d. Įstatyme, kuriame reglamentuota Komisijos veikla, taip pat reikalaujama, kad būtumėte pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo baudžiamajame procese.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Pagrindinės valstybės garantuojamos finansinės pagalbos galima prašyti tik pasibaigus teismo procesams, remiantis galutiniu teismo sprendimu.

Tačiau tam tikrais atvejais iki teismo proceso pabaigos gali būti skiriama skubi pagalba.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Taip. Jei nusikaltimo vykdytojas nustatytas, nukentėjusysis turi jam pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo baudžiamajame procese, nes Komisijos pagalba yra alternatyvi kompensacijos forma ir gali būti suteikiama tik kraštutiniu atveju.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jei iki teismo proceso pabaigos nusikaltimo vykdytojas nenustatomas arba byla užbaigiama nesiimant tolesnių veiksmų dėl to, kad nebuvo nustatyti nusikaltimo vykdytojai, nukentėjusysis gali Komisijos prašyti suteikti finansinę pagalbą. Tokiais atvejais reikia, kad nukentėjusysis bent jau būtų oficialiai pranešęs apie nusikaltimą (policijai arba prokuratūrai).

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymą suteikti pagrindinę finansinę pagalbą reikia pateikti per trejus metus nuo byloje priimto galutinio teismo sprendimo arba per trejus metus nuo sprendimo bylą užbaigti nesiimant tolesnių veiksmų dėl to, kad nebuvo nustatyti nusikaltimo vykdytojai.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Komisija gali vertinti šią netiesioginių nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • laikiną ir nuolatinį nedarbingumą;
 • neturtinę žalą;
 • prarastas pajamas;
 • subjaurojimą;
 • mokslo metų praleidimą (mokslo nesėkmes);
 • medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas (įskaitant procesinę kompensaciją) iki 6 000 EUR;
 • materialines išlaidas (daugiausia 1 250 EUR.

Dėl netiesioginių nukentėjusiųjų – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės paveldėtojų ir santuokos ryšiais susijusių pirmos ir antros eilės giminaičių

Komisija gali vertinti:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • laidotuvių išlaidas (iki 6 000 EUR už mirusį asmenį);
 • proceso išlaidas;
 • artimųjų giminaičių, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo prieš jo mirtį, prarastą išlaikymą;
 • mokslo metų praleidimą.

Dėl netiesioginių nukentėjusiųjų – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės paveldėtojų ir santuokos ryšiais susijusių pirmos ir antros eilės giminaičių –

 • Komisija gali vertinti:
 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Komisijos finansinė pagalba mokama kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Komisija gali atsižvelgti į tyčinės smurtinės veikos tiesioginės aukos elgesį šios veikos metu bei į tai, kad nukentėjusysis prisidėjo prie savo patirtos žalos.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Į jūsų finansinę padėtį neatsižvelgiama.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Komisija atsižvelgia į nusikaltimo vykdytojo sumokėtą kompensaciją ir bet kokias savidraudos organizacijų ar draudimo įmonių sumokėtas išmokas (subsidiariumo principas).

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Komisija, kuri yra administracinis teismas, finansinę pagalbą suteikia remdamasi sąžiningumo principu.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia suma 500 EUR

Didžiausia pagrindinės (ir visos pagalbos) suma 125 000 EUR

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai dėl jos apskaičiavimo ar dėl kitų aspektų?

Tai neprivaloma.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, Komisijos pagalba grindžiama subsidiarumo principu. Todėl atsižvelgiama į draudimo įmonių (ir nusikaltimo vykdytojo) sumokėtą kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Gali būti suteikiama skubi pagalba, net ir tada, kai byloje nėra priimtas teismo sprendimas. Komisija, remdamasi savo praktika, skubią pagalbą gali suteikti tik medicininėms išlaidoms (mažiausiai 500 EUR), kurias turi sumokėti nukentėjusysis (kai bet kokios draudimo įmonės jau sumokėjo savo dalį arba atsisakė sumokėti išmoką), padengti.

Didžiausia skubios pagalbos suma yra 30 000 EUR.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Galima prašyti suteikti papildomą (finansinę) pagalbą, jei per 10 metų po pagrindinės pagalbos suteikimo sužalojimas tampa sunkesnis, išskyrus atvejus, kai nukentėjusysis iš Belgijos valstybės jau gavo didžiausią pagalbos sumą (125 000 EUR). Nukentėjusysis turi įrodyti (pateikdamas išsamius medicininius dokumentus), kad jo sužalojimas pasunkėjo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • prašymo formą (fr(39 Kb)  Word (39 Kb) frnl(35 Kb)  Word (35 Kb) nl);
 • policijos protokolo kopiją ir išsamų veikos apibūdinimą;
 • reikalavimo atlyginti žalą baudžiamajame procese kopiją;
 • visų byloje priimtų sprendimų kopijas;
 • medicininių išvadų, kuriose aprašytos fizinės veikos pasekmės ir (arba) veikos pasekmės psichikai, kopijas; medicininių, materialinių arba proceso išlaidų, kurių nepadengia draudimas, įrodymų kopijas;
 • prarastų pajamų įrodymus;
 • mirties atveju – mirties liudijimo kopiją;
 • nukentėjusiojo artimiesiems giminaičiams – Registro tarnybos (Etat civil) išduotą oficialią pažymą apie šeimos sudėtį;
 • laidotuvių išlaidų įrodymus (tiesioginio nukentėjusiojo mirties atveju);
 • mokslo nesėkmės įrodymus;
 • nusikaltimo vykdytojo sumokėtos kompensacijos arba nusikaltimo vykdytojo nemokumo įrodymus;
 • draudimo įmonių sumokėtų išmokų įrodymus.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims ir savanoriams gelbėtojams komisija (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS), kuri priklauso Federalinei viešajai teisingumo tarnybai (toliau – SPF JUSTICE).

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymus (prašymų formas ir patvirtinamuosius dokumentus) dviem egzemplioriais reikia siųsti adresu

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne. Komisijos posėdžiuose, kai priimamas sprendimas dėl jūsų prašymo, jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Dėl pagrindinės pagalbos – apie 18 mėnesių.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Komisijos sprendimo skųsti negalima. Galima tik pareikšti ieškinį dėl panaikinimo Belgijos Valstybės Taryboje (Conseil d’Etat).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Komisijos interneto svetainėje arba telefonu.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Tel. +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E. pašto adresas commission.victimes@just.fgov.be

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne per Komisiją.

Tam tikromis sąlygomis teisinės pagalbos galima prašyti teismo apylinkės, kurioje buvo padaryta veika arba kurioje gyvena nukentėjusysis, advokatų asociacijos.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Yra paramos aukoms tarnybų, kurios gali padėti nukentėjusiesiems prašyti finansinės pagalbos iš Komisijos.

Parama aukoms teikiama Belgijos bendruomenėse ir regionuose.

Daugiau informacijos (visų pirma apie įvairias patvirtintas tarnybas, įgaliotas teikti pagalbą) rasite:

Belgijos prancūzakalbė bendruomenė http://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims:

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) gali suteikti finansinę pagalbą nuo teroro akto nukentėjusiems asmenims (ir nukentėjusiųjų artimiesiems giminaičiams). Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų bylas nagrinėja Komisijos Terorizmo padalinys.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Komisijos vertinamos žalos rūšys skiriasi priklausomai nuo nukentėjusiojo kategorijos.

A. Tiesioginiai nukentėjusieji – asmenys, kurie dėl Belgijoje padarytos tyčinės smurtinės veikos tiesiogiai patyrė fizinę žalą ir (arba) žalą psichikai.

Komisija gali vertinti šią netiesioginių nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • laikiną ir nuolatinį nedarbingumą;
 • neturtinę žalą;
 • prarastas pajamas;
 • subjaurojimą;
 • mokslo metų praleidimą (mokslo nesėkmes);
 • medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas (įskaitant procesinę kompensaciją) iki 6 000 EUR;
 • materialines išlaidas (daugiausia 1 250 EUR).

B. Netiesioginiai nukentėjusieji – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės paveldėtojai ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Komisija gali vertinti šią šios kategorijos nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • laidotuvių išlaidas (iki 6 000 EUR už mirusį asmenį);
 • proceso išlaidas;
 • artimųjų giminaičių, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo prieš jo mirtį, prarastą išlaikymą;
 • mokslo metų praleidimą.

C. Netiesioginiai nukentėjusieji – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės paveldėtojai ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Komisija gali vertinti šią šios kategorijos nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, finansinę pagalbą gali gauti nukentėjusiojo, kuris dėl teroro akto mirė, pirmos ir antros eilės artimieji giminaičiai (paveldėtojai) ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, finansinę pagalbą gali gauti nukentėjusiojo, kuris dėl teroro akto nemirė, tačiau buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės artimieji giminaičiai (paveldėtojai) ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip. Komisija gali suteikti finansinę pagalbą nepriklausomai nuo jūsų pilietybės ar buvimo Belgijoje statuso teisėtumo.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Komisijos Terorizmo padalinys gali suteikti finansinę pagalbą užsienyje įvykdytų teroro aktų atveju, kai nukentėjusieji yra Belgijos piliečiai arba kai šioje šalyje yra jų įprastinė gyvenamoji vieta. Tačiau tokios veikos turi būti pripažįstamos teroro aktais Belgijos federalinės vyriausybės Karališkuoju dekretu.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne, tačiau nukentėjusysis arba jo artimieji giminaičiai yra suinteresuoti užsiregistruoti kaip nukentėjusieji (nuo teroro akto) policijoje arba federalinėje prokuratūroje.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip. Taip, Komisijos suteikiama finansinė pagalba nukentėjusiems nuo teroro aktų nepriklauso nuo jokių teismo procesų.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymą suteikti finansinę pagalbą dėl teroro aktų Komisijai reikia pateikti per trejus metus nuo tada, kai įsigaliojo Karališkasis dekretas, kuriuo šios veikos pripažįstamos teroro aktais.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Komisija gali vertinti šią netiesioginių nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • laikiną ir nuolatinį nedarbingumą;
 • neturtinę žalą;
 • prarastas pajamas;
 • subjaurojimą;
 • mokslo metų praleidimą (mokslo nesėkmes);
 • medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas (įskaitant procesinę kompensaciją) iki 6 000 EUR;
 • materialines išlaidas (daugiausia 1 250 EUR).

Dėl netiesioginių nukentėjusiųjų – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės paveldėtojų ir santuokos ryšiais susijusių pirmos ir antros eilės giminaičių –

Komisija gali vertinti:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • laidotuvių išlaidas (iki 6 000 EUR už mirusį asmenį);
 • proceso išlaidas;
 • artimųjų giminaičių, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo prieš jo mirtį, prarastą išlaikymą;
 • mokslo metų praleidimą.

Dėl netiesioginių nukentėjusiųjų – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės paveldėtojų ir santuokos ryšiais susijusių pirmos ir antros eilės giminaičių –

Komisija gali vertinti:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas.

Pažymėtina, kad 2018 m. finansinės pagalbos suteikimo nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims procedūra pasikeis.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Komisijos finansinė pagalba mokama kaip vienkartinė išmoka, nors nukentėjusysis gali gauti ir avansą, ir pagrindinę finansinę pagalbą.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Komisija gali atsižvelgti į tyčinės smurtinės veikos tiesioginės aukos elgesį šios veikos metu bei į tai, kad nukentėjusysis prisidėjo prie savo patirtos žalos.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Į jūsų finansinę padėtį neatsižvelgiama.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Komisija atsižvelgia į nusikaltimo vykdytojo sumokėtą kompensaciją ir bet kokias savidraudos organizacijų ar draudimo įmonių sumokėtas išmokas (subsidiariumo principas).

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Komisija, kuri yra administracinis teismas, finansinę pagalbą suteikia remdamasi sąžiningumo principu.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia suma: 500 EUR
Didžiausia avanso suma: 30 000 EUR
Didžiausia pagrindinės (ir visos pagalbos) suma: 125 000 EUR

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Tai neprivaloma.

Ar kompensacija, kurią už patirtus nuostolius gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, Komisijos pagalba grindžiama subsidiarumo principu. Todėl atsižvelgiama į draudimo įmonių (ir nusikaltimo vykdytojo) sumokėtą kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims gali būti mokamas avansas. Skubi pagalba gali būti suteikiama nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims, kurie buvo paguldyti į ligoninę, ir nukentėjusiojo, kuris dėl teroro akto mirė, artimiesiems giminaičiams.

Didžiausia skubios pagalbos suma yra 30 000 EUR.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Galima prašyti suteikti papildomą (finansinę) pagalbą, jei per 10 metų po pagrindinės pagalbos suteikimo sužalojimas pasunkėja, išskyrus atvejus, kai nukentėjusysis iš Belgijos valstybės jau gavo didžiausią pagalbos sumą (125 000 EUR). Nukentėjusysis turi įrodyti (pateikdamas išsamius medicininius dokumentus), kad jo sužalojimas pasunkėjo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • specialią prašymo formą, skirtą nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims (fr(73 Kb)  Word (73 Kb) frnl(66 Kb)  Word (66 Kb) nl arba en(67 Kb)  Word (67 Kb) en);
 • policijos protokolo kopiją ir išsamų veikos apibūdinimą;
 • medicininių išvadų, kuriose aprašytos fizinės veikų pasekmės ir (arba) veikų pasekmės psichikai, kopijas;
 • medicininių, materialinių arba proceso išlaidų, kurių nepadengia draudimas, įrodymų kopijas;
 • prarastų pajamų įrodymus;
 • mirties atveju – mirties liudijimo kopiją;
 • nukentėjusiojo artimiesiems giminaičiams – Registro tarnybos (Etat civil) išduotą oficialią pažymą apie šeimos sudėtį;
 • laidotuvių išlaidų įrodymus (tiesioginio nukentėjusiojo mirties atveju);
 • mokslo nesėkmės įrodymus;
 • draudimo įmonių sumokėtų išmokų įrodymus.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims ir savanoriams gelbėtojams komisija – Terorizmo padalinys (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymus (prašymų formas ir patvirtinamuosius dokumentus) galima siųsti e. paštu arba paštu adresu

Pašto adresas 
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E. pašto adresas terrorvictims@just.fgov.be

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne. Komisijos posėdžiuose, kai priimamas sprendimas dėl jūsų prašymo, jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Dėl avanso sprendimas priimamas per keturias–šešias savaites nuo prašymo pateikimo (jei jis išsamus).

Prašymą suteikti pagrindinę pagalbą Komisija vertins tik tada, kai savo išmokas dėl ilgalaikių pasekmių nukentėjusiesiems sumokės bet kokios draudimo įmonės.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Komisijos sprendimo skųsti negalima. Galima tik pareikšti ieškinį dėl panaikinimo Belgijos Valstybės Taryboje (Conseil d’Etat).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E. pašto adresas terrorvictims@just.fgov.be

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E. pašto adresas terrorvictims@just.fgov.be
Tel. +32 471 123 124

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Yra paramos aukoms tarnybų, kurios gali padėti nukentėjusiesiems prašyti finansinės pagalbos iš Komisijos.

Parama aukoms teikiama Belgijos bendruomenėse ir regionuose.

Daugiau informacijos (visų pirma apie įvairias patvirtintas tarnybas, galinčias teikti pagalbą) rasite:

Belgijos prancūzakalbė bendruomenė http://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija https://www.slachtofferzorg.be/

Paskutinis naujinimas: 14/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.