Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Bulgarijos Respublikoje iš valstybės galite gauti kompensaciją už turtinę žalą, patirtą dėl šių nusikaltimų:

 • terorizmo, nužudymo, pasikėsinimo nužudyti, tyčinio sunkaus kūno sužalojimo, tvirkinimo, išžaginimo, prekybos žmonėmis;
 • nusikaltimų, padarytų organizuotos nusikalstamos organizacijos nurodymu arba sprendimu;
 • kitų tyčinių smurtinių nusikaltimų, tiesiogiai sukėlusių mirtį arba sunkų kūno sužalojimą.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Žr. atsakymą į pirmą klausimą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jei nukentėjusysis dėl nusikaltimo mirė, teisę į kompensaciją įgyja nukentėjusiojo paveldėtojai arba partneris ar sugyventinis.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Ne, negalite. Nukentėjusiojo paveldėtojai arba partneris ir (arba) sugyventinis kompensaciją gali gauti tik tuo atveju, jei nukentėjusysis dėl nusikaltimo mirė.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Užsieniečiams kompensacija gali būti skiriama tarptautinėje sutartyje, kurios šalis yra Bulgarija, numatytais atvejais.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, negalite. Kompensaciją moka valstybės narės, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, kompetentinga institucija.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, turite. Jokia kompensacija nesuteikiama, jei nukentėjusysis apie nusikaltimą nepranešė kompetentingoms institucijoms, nebent to padaryti jis negalėjo dėl pagrįstų priežasčių.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Taip, turite. Nusikaltimų aukos turi teisę prašyti kompensacijos, kai baudžiamasis procesas buvo baigtas galutiniu teisminės institucijos sprendimu, būtent:

 • apkaltinamuoju nuosprendžiu, įskaitant atvejus, kai byla buvo nagrinėjama kaltinamajam nedalyvaujant;
 • neteismine taikos sutartimi;
 • prokuratūros arba kompetentingo teismo sprendimu nutraukti baudžiamąjį procesą, išskyrus bylas, nutrauktas remiantis Baudžiamojo proceso kodekso (Nakazatelno-protsesualen kodeks) 24 straipsnio 1 dalies 1, 7, 8a ir 9 punktais;
 • prokuratūros arba kompetentingo teismo sprendimu sustabdyti baudžiamąjį procesą dėl to, kad nebuvo nustatytas kaltinamasis.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Nors tokio reikalavimo nėra, kompensacija nebus suteikta, jei nukentėjusysis gavo kitokią kompensaciją.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Žr. atsakymą į klausimą: „Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?“.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymus skirti kompensaciją reikia pateikti per metus nuo tos dienos, kurią įsigaliojo atitinkamas teisminės institucijos sprendimas.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Kompensacija kartu arba atskirai atlyginama tiesiogiai dėl nusikaltimo patirta turtinė žala, įskaitant:

 • gydymo išlaidas, išskyrus išlaidas, padengtas iš Nacionalinio sveikatos draudimo fondo;
 • prarastas pajamas;
 • teisines išlaidas;
 • prarastas pragyvenimo lėšas;
 • laidotuvių išlaidas;
 • kitą turtinę žalą.

Nukentėjusieji turi pateikti reikalingus dokumentus, įrodančius visą turtinę žalą, kurią prašoma atlyginti.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Nusikaltimų aukos iš valstybės turi teisę gauti vienkartinę kompensacinę išmoką.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacija nebus skiriama šiais atvejais:

 • jei per penkerius metus iki prašymo suteikti kompensaciją pateikimo nukentėjusysis buvo nuteistas už nusikaltimo, nurodyto atsakyme į pirmą klausimą, padarymą;
 • nusikaltimas buvo padarytas esant itin stipriam emociniam sukrėtimui, sukeltam neteisėtais nukentėjusiojo veiksmais, dėl kurių kilo arba galėjo kilti sunkių pasekmių nusikaltimo vykdytojui arba jo giminaičiams;
 • nusikaltimas buvo padarytas viršijant teisėtos būtinosios ginties ribas.
 • Jei nukentėjusysis prisidėjo prie nusikaltimo rezultato, kompensacija, kuri būtų buvusi mokama priešingu atveju, bus sumažinta.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Visos nusikaltimų aukos turi tokias pačias teises. Valstybei skiriant kompensaciją nukentėjusiojo finansinė padėtis neturi jokios įtakos.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Valstybė skirs kompensaciją dėl nusikaltimų, padarytų po 2005 m. birželio 30 d. ir priklausančių atsakyme į pirmą klausimą nurodytoms kategorijoms.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Nukentėjusieji turi pateikti reikalingus dokumentus, įrodančius visą turtinę žalą, kurią prašoma atlyginti.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Valstybės mokama kompensacija yra piniginė suma, kuri negali viršyti 10 000 BGN. Kai kompensacija skiriama jaunesnių nei 18 metų išlaikomų asmenų, kurie yra dėl nusikaltimo mirusio asmens paveldėtojai, išlaikymui, kiekvienam išlaikomam asmeniui skiriamos kompensacijos suma negali būti didesnė nei 10 000 BGN.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, turėtumėte. Prašyme suteikti kompensaciją nukentėjusysis turi nurodyti kompensacijos ir turtinės žalos, kurią prašoma atlyginti, dydį.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, bus.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, negalite.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Ne, negalite.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • atitinkamos teisminės institucijos sprendimo kopiją ir jo motyvų ataskaitą, jei kaltinamasis buvo nuteistas;
 • išrašą iš teismo registro, jei asmuo nėra Bulgarijos pilietis;
 • asmens dokumento kopiją;
 • liudijimą apie asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją Bulgarijoje, dabartinę nuolatinę gyvenamąją vietą;
 • teisinio atstovavimo, tėvų valdžios arba globos dokumentą;
 • paveldėjimo pažymėjimą, jei asmuo, turintis teisę į kompensaciją, yra nukentėjusiojo, kuris mirė dėl nusikaltimo, vaikas, vienas iš tėvų arba sutuoktinis;
 • išlaidas, pavyzdžiui, medicinines išlaidas (išskyrus Nacionalinio sveikatos draudimo fondo dengiamas išlaidas); laidotuvių išlaidas ir pan. pagrindžiančių dokumentų patvirtintas kopijas;
 • dokumentą, patvirtinantį nukentėjusiojo darbo pajamas pagal darbo santykius ar lygiaverčius susitarimus, kurias jis gavo per šešių mėnesių laikotarpį iki nusikaltimo padarymo dienos;
 • teismo pareiškimą dėl patirtų su teismo procesu susijusių išlaidų;
 • dokumentus, įrodančius kitą turtinę žalą;
 • pareiškimą, kad dėl nusikaltimo patirta turtinė žala nukentėjusiajam nebuvo kompensuota kitais būdais.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne, nereikia.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba prie Bulgarijos Respublikos teisingumo ministerijos.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

BULGARIJOS REPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba

Adresas Slavyanska 1, 1040 Sofia, Republic of Bulgaria

Interneto svetainė: https://www.compensation.bg.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne, neturite.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Prašymas suteikti kompensaciją peržiūrimas ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Jei reikia, šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei trimis mėnesiais.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Nacionalinės pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms tarybos sprendimai neskundžiami.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Standartinę prašymo suteikti kompensaciją formą galima gauti Nacionalinėje pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryboje, iš provincijų gubernatorių, tyrėjų ir paramos nusikaltimų aukoms organizacijų. Elektroninė prašymo suteikti kompensaciją forma pateikiama Nacionalinės tarybos interneto svetainėje https://www.compensation.bg.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Žr. Nacionalinės pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms tarybos interneto svetainę https://www.compensation.bg.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Paramos aukoms organizacijos teikia praktinę pagalbą nusikaltimo aukoms, įskaitant pagalbą rengiant prašymą suteikti kompensaciją.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip. Bulgarijos paramos aukoms organizacijų asociacija.

Tel. +359 29819300

Paskutinis naujinimas: 25/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.