Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galite gauti už tam tikrus tyčinius nusikaltimus, kurių metu buvo naudojamas smurtas, kurie buvo padaryti Kipro Respublikos kontroliuojamuose regionuose ir yra apibrėžti nacionalinėje teisėje (pvz., sunkus kūno sužalojimas, tyčinė žmogžudystė).

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galite gauti už sunkius fizinius sužalojimus ar sveikatos problemas, dėl kurių, remiantis medicininėmis išvadomis, asmenį reikia guldyti į ligoninę ne trumpiau kaip 8 dienoms ir kai tokį laikotarpį asmuo negali dirbti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, galite gauti kompensaciją, jei esate nukentėjusiojo, kuris dėl nusikaltimo mirė, išlaikytinis, pvz., nukentėjusiojo sutuoktinis ir (arba) vaikas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Ne, jeigu esate nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis, kompensacijos gauti negalite.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, jei nesate ES valstybės narės pilietis, kompensaciją galite gauti, jei esate Europos Tarybos valstybės narės pilietis ir nuolatinis Kipro Respublikos gyventojas, arba jei esate valstybės, kuri yra Europos konvencijos dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms šalis, pilietis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, už kitoje ES šalyje padarytą nusikaltimą negalite reikalauti kompensacijos iš šios šalies, nors joje gyvenate arba esate iš šios šalies. Kompensacija skiriama tik už nusikaltimus, padarytus Kipro Respublikos kontroliuojamuose regionuose.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, apie nusikaltimą per penkias dienas nuo jo padarymo dienos turite pranešti policijai, o jei to padaryti per šį terminą nėra pagrįstai įmanoma – per penkias dienas nuo tada, kai tapo pagrįstai įmanoma pranešti apie nusikaltimą.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, prašymą skirti kompensaciją reikia pateikti per dvejus metus nuo nusikaltimo padarymo dienos nepriklausomai nuo to, ar vyksta policijos tyrimas ir (arba) baudžiamasis procesas.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Taip, prieš prašant kompensacijos, pirmiausia jos reikia reikalauti iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas. Tačiau prašymą skirti kompensaciją reikia pateikti per dvejus metus nuo tada, kai buvo padarytas nusikaltimas, nepriklausomai nuo to, ar vis dar nagrinėjamas ieškinys nusikaltėliui.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, vis tiek turite teisę į kompensaciją, jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas ar nuteistas. Turite pateikti policijos protokolą dėl bylos, kuriame būtų nurodyta, kad nusikaltėlis nebuvo nustatytas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Taip, prašymo dėl kompensacijos pateikimo terminas yra dveji metai nuo nusikaltimo padarymo dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

a) Nukentėjusiam nuo nusikalstamos veikos asmeniui:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininio gydymo – ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos – išlaidos)

Visuomenės sveikatos priežiūros institucijos ir tarnybos teikia nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas iki 1 709 EUR.

 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)

Įtraukiama į pirmiau nurodytą sumą.

 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)

Nuolatinio nedarbingumo atveju skiriama neįgalumo pensija. Suma yra lygi darbingumo sumažėjimui procentais padaugintam iš visos bazinės pensijos, skiriamos pagal Socialinio draudimo įstatymą.

 • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą arba sumažėjusį gebėjimą užsidirbti pragyvenimui ir kt.)

Laikino nedarbingumo atveju ne ilgiau kaip šešis mėnesius skiriama ligos išmoka. Suma yra lygi visos bazinės ligos išmokos, mokamos pagal Socialinio draudimo įstatymą, dydžiui.

 • galimybės praradimas

Netaikoma.

 • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos advokatui, teismo išlaidos)

Netaikoma.

 • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą

Netaikoma.

 • kita

Netaikoma.

– Psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančios

Netaikoma.

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– Turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos

Skiriama laidojimo pašalpa. Suma yra lygi visos laidojimo pašalpos, mokamos pagal Socialinio draudimo įstatymą, dydžiui.

 • medicininės išlaidos (pvz., šeimos nario gydymas, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)

Netaikoma.

 • išlaikymo arba galimybės praradimas

Skiriama našlio pensija arba našlaičio išmoka. Suma yra lygi visos bazinės pensijos arba išmokos, mokamos pagal Socialinio draudimo įstatymą, dydžiui.

– Psichologinė trauma:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančios ir (arba) kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Netaikoma.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, tačiau neįgalumo pensija, našlio pensija ir našlaičio išmoka mokamos kas mėnesį.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacija nebus mokama, jei nukentėjote nuo savo paties padaryto nusikaltimo, dalyvaujate organizuotoje nusikalstamoje veikloje arba esate organizacijos, kuri daro smurtinius nusikaltimus, narys, net jei smurtinė nusikalstama veika, nuo kurios nukentėjote, nėra su tuo susijusi arba jūs joje nedalyvavote.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi įtakos galimybei gauti kompensaciją.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Įtakos gali turėti tai, kad visapusiškai nebendradarbiaujate arba atsisakote bendradarbiauti su policija ar kita kompetentinga institucija.

Kaip bus apskaičiuojama kompensacija?

Kompensacija apskaičiuojama pirmesniame klausime nurodytu būdu: „Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?“

Ar yra nustatyta mažiausia ir (arba) didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausios kompensacijos sumos nėra nustatyta. Didžiausia suma, kuri gali būti skirta, nurodyta pirmesniame klausime: „Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?“

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Ne, tai nebūtina.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, bus išskaičiuota bet kokia kompensacija, gauta iš kitų šaltinių.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, negalite.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Ne, negalite.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Kartu su prašymu skirti kompensaciją turite pateikti policijos protokolą ir medicinos pažymą. Jūsų gali būti paprašyta pateikti visus šiuos dokumentus arba kai kuriuos iš jų:

 • įgaliojimą ir (arba) įgaliojimo arba giminystės ryšio su nukentėjusiuoju įrodymus
 • nukentėjusiojo mirties liudijimą
 • policijos protokolo kopiją
 • teismo nuosprendžio arba sprendimo kopiją
 • medicinines išvadas ir pažymas
 • ligoninės sąskaitas
 • kitas išlaidas (priežiūros, laidotuvių) patvirtinančias sąskaitas
 • duomenis apie pajamas (atlyginimą, socialinės paramos arba pagalbos išmokas)
 • patvirtinimą, ar buvo gautos susijusios piniginės sumos iš kitų šaltinių (darbdavio draudimo, privataus draudimo)
 • informaciją apie teistumą
 • bet kokius kitus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su jūsų byla

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas gaunamas ir nagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Socialinio draudimo tarnybų direktorius.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymo formą galite pateikti arba išsiųsti paštu šiuo adresu: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Kipras.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne, tai nebūtina.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol kompetentinga institucija priima sprendimą dėl prašymo skirti kompensaciją?

Tai užtrunka 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią gaunama visa sprendimui priimti reikalinga informacija.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galite apskųsti pateikdamas prašymą administraciniam teismui per 75 dienas nuo sprendimo priėmimo.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Prašymų formas ir informacijos apie kompensaciją graikų ir anglų kalbomis galite gauti Socialinio draudimo tarnybų biuruose arba Socialinio draudimo tarnybų interneto svetainėje.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Specialios kompensacijoms skirtos pagalbos linijos ar interneto svetainės nėra. Informacijos galite gauti tiesiogiai kreipdamasis į Socialinio draudimo tarnybas.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Galite kreiptis teisinės pagalbos dėl teismo proceso, susijusio su jūsų byla. Rengiant prašymus skirti kompensaciją, kurie teikiami šiai institucijai, teisinė pagalba neteikiama.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Gauti informacijos ir kreiptis dėl kompensacijos galite gauti tiesiogiai kreipdamasis į Socialinio draudimo tarnybas.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.