Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Estija

Turinį pateikė
Estija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensacija gali būti išmokama smurtinių nusikaltimų aukoms ir tokių nukentėjusiųjų išlaikytiniams. Smurtinis nusikaltimas yra pagal baudžiamąjį procesą baustina veika, kuria kėsinamasi į asmens gyvybę arba sveikatą ir dėl kurios sužalotas asmuo miršta arba patiria didelę žalą sveikatai arba sveikatos sutrikimą, trunkantį bent keturis mėnesius.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Jūs turite teisę gauti kompensaciją, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo padaryta didelė žala jūsų sveikatai arba buvo sukeltas bent keturis mėnesius trunkantis sveikatos sutrikimas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Smurtinio nusikaltimo aukos laidotuvių išlaidas padengiančiam asmeniui išmokama 448 EUR kompensacija. Atkreipkite dėmesį, kad laidotuvių išlaidas padengiantis asmuo neprivalo būti nukentėjusiojo giminaitis arba išlaikytinis.

Dėl smurtinio nusikaltimo mirusio nukentėjusiojo išlaikytiniai turi teisę į nusikaltimų aukoms išmokamą valstybės kompensaciją.

Išlaikytiniais laikomi šie asmenys:

 • jaunesni negu 18 metų nukentėjusiojo vaikai;
 • 18–24 metų nukentėjusiojo vaikai, studijuojantys nuolatinės formos studijose;
 • nukentėjusiojo našlė arba našlys, kurio(s) darbingumas sumažėjo;
 • nukentėjusiojo pensinio amžiaus našlė arba našlys;
 • vienas iš nukentėjusiojo pensinio amžiaus tėvų;
 • vienas iš nukentėjusiojo tėvų, kurio darbingumas sumažėjo;
 • nukentėjusiojo našlė, kuri yra nėščia ir nedirba;
 • nukentėjusiojo vaiko, kuriam nėra suėję trejų metų, vienas iš tėvų arba globėjas, kuris nedirba.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jūs turite teisę gauti kompensaciją, jeigu smurtiniu nusikaltimu padaryta didelė žala nukentėjusiojo sveikatai arba buvo sukeltas bent keturis mėnesius trunkantis sveikatos sutrikimas.

Teisę į kompensaciją turi toliau nurodyti asmenys:

 • jaunesni negu 18 metų nukentėjusiojo vaikai;
 • 18–24 metų nukentėjusiojo vaikai, studijuojantys nuolatinės formos studijose;
 • nukentėjusiojo našlė arba našlys, kurio(s) darbingumas sumažėjo;
 • nukentėjusiojo pensinio amžiaus našlė arba našlys;
 • vienas iš nukentėjusiojo pensinio amžiaus tėvų;
 • vienas iš nukentėjusiojo tėvų, kurio darbingumas sumažėjo;
 • nukentėjusiojo našlė, kuri yra nėščia ir nedirba;
 • nukentėjusiojo vaiko, kuriam nėra suėję trejų metų, vienas iš tėvų arba globėjas, kuris nedirba.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Estijoje teisė į kompensaciją nėra susieta su pilietybe.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensaciją išmoka šalies, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, kompetentinga institucija. Kompensacija išmokama pagal atitinkamos šalies įstatymus.

Siekdami pareikalauti kompensacijos, galite kreiptis į:

 • atitinkamos šalies kompetentingą instituciją arba į jūsų gyvenamosios vietos šalies kompetentingą instituciją;
 • Estijoje kompetentinga institucija yra Socialinio draudimo valdyba, kuri jūsų prašymą kartu su patvirtinamaisiais dokumentais perduos kitos šalies kompetentingai institucijai.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Apie smurtinį nusikaltimą policijai turi būti pranešama per 15 kalendorinių dienų nuo nusikaltimo padarymo dienos.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Kad galėtumėte pareikalauti kompensacijos, proceso rezultatų laukti nebūtina; pakanka, kad apie nusikaltimą būtų pranešta policijai ir kad būtų pradėtas baudžiamasis procesas. Kompensacijos galima pareikalauti per trejus metus nuo nusikaltimo padarymo.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Nėra reikalavimo pirmiausia siekti kompensacijos iš nusikaltėlio. Kai kompensacija skiriama, reikalavimo teisė perduodama Socialinio draudimo fondui ir mes regresiniu ieškiniu pateikiame reikalavimą žalą padariusiam asmeniui (nusikaltimo vykdytojui).

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jūs turite teisę į kompensaciją, net jeigu žalą padaręs asmuo nėra nustatytas arba teismo procesas dar nėra baigtas.

Siekiant gauti nusikaltimų aukoms mokėtiną valstybės kompensaciją, reikia patvirtinti, kad tyrimo organas pradėjo baudžiamąjį procesą.

Išlaidų kvitus reikia pateikti, jeigu prašote kompensuoti gydymo išlaidas arba išmoką mirties atveju.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Kompensacijų prašymai gali būti pateikiami per trejus metus nuo nusikaltimo padarymo dienos arba nuo sužinojimo apie nusikaltimo padarymą dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Išmokant kompensaciją atlyginama:

– materialinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas);
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (pvz., priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.);
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas gydymo metu ir po jo (pvz., prarastos pajamos ir prarastas gebėjimas gauti pajamas arba sumažėjęs išlaikymas ir kt.);
  • kompensacija už apgadintus drabužius ir pagalbines priemones (pvz., kompensacija už akinius, naujų drabužių įsigijimo išlaidų atlyginimas);

– materialinė (ne psichologinė) žala:

 1. laidotuvių išlaidos;
 2. išlaikymo arba galimybės praradimas;

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė.

Nukentėjusiojo šeimos nariai gali gauti psichologinę konsultaciją. Siekiant gauti kompensaciją už psichologinę pagalbą, reikia kreiptis į pagalbos aukoms paslaugų teikėją, kuris parengs pasirašytiną prašymą. Taip pat reikalaujama policijos pažymos, kuria patvirtinama, kad procesas buvo pradėtas ir kad jūs esate nukentėjusysis arba teisinis nukentėjusiojo atstovas. Paramos aukoms paslaugų teikėjas jums padės gauti policijos pažymą.

Jūs per 10 darbo dienų būsite informuotas apie skirtą kompensaciją už psichologinę pagalbą. Tada galima kreiptis į psichologą. Asmeniui skiriama kompensacija yra minimalus mėnesinis darbo užmokestis (2020 m. – 584 EUR).

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Išlaikytiniams kompensacija mokama dalimis kas mėnesį. Nukentėjusiųjų asmenų medicininės ir laidojimo išlaidos kompensuojamos vienkartine išmoka pagal išlaidų kvitus.

Kokiu būdu mano paties elgesys ryšium su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacija nemokama, jeigu:

 1. nusikaltimas buvo padarytas arba žala atsirado visiškai arba iš dalies dėl nukentėjusiojo tyčinių veiksmų ar neatsargumo;
 2. nukentėjusysis nepranešė apie nusikaltimą per 15 dienų, nors galėjo tai padaryti, o policija apie nusikaltimą nesužinojo jokiu kitu būdu;
 3. nukentėjusysis buvo nuteistas už smurtinio nusikaltimo padarymą arba buvo nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 255 straipsnio 1 dalį arba 256 straipsnio 1 dalį ir jo teistumas nebuvo panaikintas informacijos apie teistumą duomenų bazėje pagal Informacijos apie teistumą duomenų bazės įstatymą;
 4. išmokėti kompensaciją būtų neteisinga arba nepagrįsta dėl kitų priežasčių.

Be to, kompensaciją gali būti atsisakoma išmokėti, jeigu prašymą pateikęs asmuo atsisakė bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis su nusikalstama veika susijusiems faktams nustatyti, nusikaltėliui sulaikyti arba žalai įrodyti.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi poveikio kompensacijos skyrimui ar išmokėjimui.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Visos sumos, kurias, remiantis smurtiniu nusikaltimu padaryta žala, sužalotas asmuo gauna arba turi teisę gauti iš kito šaltinio negu asmuo, kuris yra atsakingas už nusikaltimu padarytą žalą, išskaičiuojamos iš žalos, pagal kurią nustatoma kompensacija, įskaitant nukentėjusiajam išmokamą nedarbingumo išmoką. Nustatant kompensacijos sumą, atsižvelgiama į visas sumas, kurias prašymą pateikusiam asmeniui iki kompensacijos skyrimo sumoka už nusikaltimu padarytą žalą atsakingas asmuo.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacijos už dalinį ar visišką darbingumo netekimą apskaičiavimas

Kompensacijos suma apskaičiuojama pagal vidutines kalendorinės dienos pajamas. Atsižvelgiama į pajamas, apmokestintas socialinio draudimo mokesčiu, uždirbtas per šešis mėnesius iki nusikaltimo padarymo.

Dalinio ar visiško nedarbingumo sukeltos žalos apskaičiavimas

Vidutinės kalendorinės dienos pajamos padauginamos iš trisdešimties, o iš daugybos rezultato išskaičiuojama asmeniui skirta nedarbingumo pensija ar nedarbingumo išmoka. Kompensacija atitinka 80 proc. negautų pajamų. Duomenys apie vidutines pajamas gaunami iš mokesčių ir muitų valdybos.

Maitintojo mirties atveju skiriamos kompensacijos apskaičiavimas

1. Nukentėjusiojo vidutinės kalendorinės dienos pajamos padauginamos iš trisdešimties, o iš daugybos rezultato išskaičiuojama asmeniui skirta maitintojo netekimo pensija.

2. Gautos sumos procentinė dalis apskaičiuojama remiantis išlaikytinių skaičiumi:

 • 75 proc., jeigu yra vienas išlaikytinis;
 • 85 proc., jeigu yra du išlaikytiniai;
 • 100 proc., jeigu yra trys arba daugiau išlaikytinių;

kompensuojama 80 proc. apskaičiuotos sumos.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausios sumos nėra; kompensacija mokama tol, kol teisę į ją turintis asmuo atitinka kompensacijos skyrimo kriterijus arba kol pasiekiama 9 590 EUR riba.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Prašymo formoje sumos nurodyti nereikia.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensacijos avanso gali prašyti sunkioje ekonominėje padėtyje esantys asmenys, jeigu jie turi teisę į kompensaciją, tačiau jos skyrimas atidedamas.

Pagal atitinkamą prašymą išmokamas iki 640 EUR avansas.

Jeigu avansas viršija vėliau skirtos kompensacijos sumą, permokėta suma bus susigrąžinta.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir pan.) po pagrindinio sprendimo?

Jūs turite teisę pateikti papildomas gydymo išlaidų sąskaitas.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

tyrimo organo pažymą;

laidotuvių išlaidų sąskaitas;

gydymo išlaidų sąskaitas, vaistų pirkimo kvitus ir kt.;

nukentėjusiojo mirties liudijimą.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Estijos socialinio draudimo valdyba.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymų pateikimo variantai:

 • Skaitmeniniu būdu pasirašytą prašymą kartu su nuskenuotais patvirtinamaisiais dokumentais galima siųsti e. paštu. Prašymo formą galima rasti Socialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.
  Skaitmeniniu būdu pasirašytas prašymas turėtų būti siunčiamas adresu: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Prašymai taip pat gali būti siunčiami paštu, adresu: Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Prašymai taip pat gali būti teikiami Socialinio draudimo valdybos klientų aptarnavimo biure.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Sprendimas priimamas per 30 dienų nuo paskutinio dokumento gavimo.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galima apskųsti per 30 dienų nuo jo gavimo. Alternatyviai skundą galima pateikti administraciniam teismui Administracinio teismo proceso kodekse nustatyta tvarka.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Prašymo formas ir informaciją apie kompensacijos prašymą galima rasti Socialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Į paramos nukentėjusiesiems paslaugų teikėjus taip pat galima kreiptis telefonu. Jų kontaktinius duomenis galima rasti Socialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip

Ar yra paramos nukentėjusiesiems organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Paramos nukentėjusiesiems paslaugų teikėjai taip pat padeda pateikti prašymą kompensuoti žalą.

Paskutinis naujinimas: 31/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.