Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Jeigu jūs (arba artimasis giminaitis) nukentėjote nuo nusikaltimo Suomijoje, jums už nusikaltimu padarytą žalą gali būti išmokėta kompensacija iš valstybės lėšų. Teisė į kompensaciją nėra ribojama nusikaltimo pobūdžiu.

Jeigu nusikalstama veika padarytą žalą sukėlė eisme dalyvaujanti transporto priemonė, kompensacija visų pirma bus išmokama pagal žalą sukėlusios transporto priemonės draudimo sutartį, kaip numatyta Variklinių transporto priemonių draudimo įstatyme (suom. liikennevakuutuslaki).

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Kompensacija gali būti išmokėta už nusikaltimu padarytą kūno sužalojimą ir sukeltą kančią.

Kūno sužalojimas – tai asmens sveikatos sutrikdymas, kurį galima patikrinti medicininėmis priemonėmis. Toks sutrikdymas gali būti fizinis arba psichinis.

Kita vertus, kančia – tai atitinkamo incidento sukeltas psichinis sielvartas, kurio buvimui nebūtinas mediciniškai įrodytas asmens sveikatos sutrikdymas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jūs galite turėti teisę į kompensaciją, jeigu dėl nusikaltimo mirė artimasis giminaitis. Artimasis giminaitis – tai vienas iš mirusio asmens tėvų, vaikas arba sutuoktinis, arba kitas asmuo, itin artimas mirusiam asmeniui.

Jeigu jūs apmokėjote dėl nusikaltimo mirusio asmens laidotuves, jūs turite teisę, kad jums būtų atlygintos pagrįstos laidotuvių išlaidos.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jeigu jums itin artimas asmuo nukentėjo nuo nusikaltimo, jums gali būti atlygintos pagrįstos būtinosios jūsų rūpinimosi tuo asmeniu išlaidos ir prarastos pajamos. Artimasis giminaitis – tai asmens, kuriam buvo padarytas kūno sužalojimas, vienas iš tėvų, vaikas arba sutuoktinis, arba kitas panašiai artimas asmuo.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Jeigu jūs nukentėjote nuo nusikaltimo Suomijoje, jūs paprastai turite teisę į kompensaciją, neatsižvelgiant į jūsų pilietybę ar gyvenamąją vietą. Tačiau kompensaciją gali būti atsisakyta išmokėti, jeigu nusikaltimo metu arba kompensacijos prašymo pateikimo metu jūsų gyvenamoji vieta buvo ne ES šalyje ir jeigu kitais aspektais žala yra mažai susijusi su Suomija.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu jūs turite gyvenamąją vietą Suomijoje, tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite gauti kompensaciją už užsienyje įvykdytu nusikaltimu padarytą kūno sužalojimą ir sukeltą kančią.

Kompensacija gali būti išmokama, jeigu jūs užsienyje viešėjote darbo, studijų ar kitais panašiais tikslais. Kompensacija savo nuožiūra taip pat gali būti skiriama kitais atvejais, susijusiais su užsienyje patirta žala. Šiais atvejais bus atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip ryšys tarp nusikaltimo ir Suomijos, nusikaltėlio ryšio su nukentėjusiuoju artimumas, žalos pobūdis ir jūsų galimybė gauti kompensaciją kitur.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Apie nusikaltimą turite pranešti policijai. Jeigu apie nusikaltimą nebuvo pranešta arba policija apie jį nesužinojo kitais būdais, kompensacija gali būti išmokama tik dėl ypatingų priežasčių.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Kompensacijos prašymą galite pateikti, kol nebaigtas parengiamasis tyrimas arba teismo procesas. Tačiau sprendimas dėl jūsų prašymo gali būti priimtas tik po to, kai baigiamas parengiamasis tyrimas. Jeigu buvo pateikti kaltinimai, šis klausimas paprastai gali būti išsprendžiamas tik po to, kai teismas priima nuosprendį baudžiamojoje byloje ir nusprendžia dėl kompensacijos prašymų.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Jeigu baudžiamoji byla nagrinėjama teisme, jūs turėtumėte siekti, kad jūsų teisė į kompensaciją būtų patvirtinta nuosprendyje. Tai reiškia, kad jūs turėtumėte pateikti nusikaltėliui reikalavimą sumokėti kompensaciją teismo proceso metu. Kompensacija už nusikaltimu padarytą žalą paprastai neišmokama, jeigu jūs neįvykdėte šios prievolės.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jūs galite prašyti kompensacijos net ir tuo atveju, jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas. Prie savo kompensacijos prašymo turite pridėti parengiamojo tyrimo policijos protokolo kopiją arba kitus patikimus įvykių įrodymus.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Kompensacijos prašymą turite pateikti per trejus metus nuo tos dienos, kai įsiteisėja teismo sprendimas byloje, susijusioje su kompensacija. Jeigu byla nebuvo nagrinėjama teisme, kompensacijos prašymas turi būti pateiktas per dešimt metų nuo nusikaltimo padarymo dienos. Nuo šių terminų galima nukrypti tik ypatingomis aplinkybėmis.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas)  medicininės išlaidos atlyginamos.
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.) – kitos būtinosios išlaidos atlyginamos.
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.) – prarastos pajamos atlyginamos iki 150 EUR per dieną.
  • galimybės praradimas – nustatant kompensaciją ypatingomis aplinkybėmis gali būti atsižvelgiama į galimą pareiškėjo pajamų raidą (pavyzdžiui, kai sužalojamas jaunas asmuo).
  • išlaidos, susijusios su teismo procesu, vykdomu dėl incidento, kuriuo buvo padaryta žala (pvz., mokesčiai teisininkams, teismo išlaidos) – gali būti išmokama pagrįsta teisinių išlaidų kompensacija, jeigu su kompensacija susijusi byla buvo nagrinėjama teisme ir jeigu jūs patyrėte kitą žalą, kurią reikia atlyginti.
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą atlyginamos išlaidos už įprastus asmeninius daiktus (pvz., akinius, rankinį laikrodį, mobilųjį telefoną), kurie sugadinami padarant kūno sužalojimą.
   • kitais atvejais kompensacija už žalą daiktams ir kitam turtui išmokama tik ypatingomis sąlygomis.

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia – atlyginama.
  • laikinos psichologinės problemos
  • psichinė kančia, jeigu žala buvo padaryta
   • seksualiniu nusikaltimu
   • kitais nusikaltimais asmens laisvei
   • nusikaltimu, kuriuo buvo itin šiurkščiai pažeista nukentėjusiojo asmens neliečiamybė

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos – atlyginamos laidotuvių išlaidos, pvz., patiriamos įsigyjant karstą, laidojimo plotą, antkapį ir surengiant minėjimą. Būdamas itin artimas asmuo, jūs taip pat galite gauti kompensaciją už dalyvavimo laidotuvėse išlaidas (vykimo į laidotuves, gėlių ir gedulingų drabužių įsigijimo išlaidas).
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija) – jeigu artimojo giminaičio mirtis jums sukėlė asmeninę traumą, jums gali būti išmokėta kompensacija už medicinines išlaidas, patirtas dėl tos traumos, taip pat už kitas būtinas išlaidas ir prarastas pajamas. Nustatyta kompensacijos riba – ne daugiau kaip 6 000 EUR (2018 m.).
 • išlaikymo arba galimybės praradimas – jeigu jūs buvote mirusio asmens išlaikytinis, jums gali būti išmokėta kompensacija už išlaikymo praradimą.

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė – nusikaltimo aukos artimiesiems giminaičiams už laikinas problemas ar psichinį sielvartą kompensacija neišmokama.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija paprastai išmokama vienkartine išmoka, išskyrus nuolatinę kompensaciją už prarastas pajamas ir prarastą išlaikymą. Tokios kompensacijos dažniausiai išmokamos periodinėmis mėnesinėmis išmokomis.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Skiriamos kompensacijos suma gali būti sumažinta, jeigu jūs savo paties veiksmais prisidėjote prie sužalojimo. Pavyzdžiui, kompensacija gali būti sumažinta, jeigu jūs pradėjote muštynes, per kurias buvote sužalotas. Kita vertus, galima informacija apie jūsų teistumą neturės poveikio jūsų galimybei gauti kompensaciją ar jūsų gaunamai sumai.

Siekdamas gauti kompensaciją, turite nusiųsti Valstybės iždo (suom. Valtiokonttori) prašomus dokumentus, kad būtų galima išnagrinėti jūsų bylą dėl nusikaltimu padaryto sužalojimo. Jeigu nepateiksite reikiamų įrodymų, jūsų kompensacijos prašymas gali būti atmestas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Paprastai jūsų finansinė padėtis neturi poveikio nei tam, ar jūs gausite kompensaciją, nei išmokėtinos kompensacijos sumai.

Kai priimamas sprendimas dėl kompensacijos, į jūsų finansinę padėtį atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu jūs prašėte kompensacijos dėl didelės žalos daiktams arba jūsų finansinei padėčiai, remdamasis tuo, kad jūs neturėjote jokių galimybių užkirsti kelią žalos atsiradimui.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jeigu kompensacijos bylą nagrinėja teismas, kompensacija paprastai išmokama pagal teismo sprendimą. Jeigu Valstybės iždas nukrypsta nuo teismo priimto sprendimo kompensacijos byloje, jis savo sprendime jums pagrindžia tokio nukrypimo motyvus.

Nusikaltėlis bus įpareigotas sumokėti jums teismo skirtą kompensaciją. Tačiau teisė gauti kompensaciją iš nusikaltėlio bus perduodama valstybei tokia apimtimi, kokio dydžio kompensaciją Valstybės iždas jums skyrė.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Medicininės išlaidos ir kitos išlaidos kompensuojamos, jeigu jos yra būtinos ir turi priežastinį ryšį su padaryta žala arba sužalojimu.

Nustatant už skausmą ir kitas laikinas problemas išmokėtinos kompensacijos sumą, atsižvelgiama į jums padarytos žalos arba sužalojimo pobūdį ir sunkumą, taip pat į vyraujančią kompensavimo praktiką. Išmokėtinos kompensacijos suma negali viršyti teisės aktuose nustatytos viršutinės ribos.

Kančia – tai nusikalstama veika jums sukeltas asmeninis sielvartas. Išmokėtina kompensacija nustatoma pagal atitinkamos veikos pobūdį. Kompensacijos sumai taip pat taikomos teisės aktuose nustatytos kompensacijos ribos.

Siekiant nustatyti prarastas pajamas, pirmiausia įvertinamos pajamos, kurias būtumėte gavęs, jeigu nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas. Iš tos sumos išskaičiuojamos visos pajamos ir išmokos, kurias gavote arba galėjote gauti nepaisant žalos arba sužalojimo. Išmokėtinos kompensacijos suma negali viršyti teisės aktuose nustatytos didžiausios sumos per dieną.

Iš bendros skirtinos kompensacijos už problemas ir kančią išskaičiuojama bazinė išskaita. Bazinės išskaitos suma už 2018 m. padarytą nusikaltimą yra 220 EUR.

Už skirtą kompensaciją palūkanos nemokamos.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia suma, kuri gali būti skirta, nėra numatyta.

Didžiausia bendra kompensacijos suma, kurią jums gali išmokėti už nusikaltimu padarytą kūno sužalojimą ir kančią, yra 61 500 EUR. Be to:

 • už skausmą ir kitas laikinas problemas išmokėtina kompensacija negali viršyti 12 000 EUR;
 • didžiausia mokėtina kompensacija už kančią yra 3 600 EUR; nepaisant to, didžiausia kompensacija, išmokėtina už kančią seksualinių nusikaltimų aukoms, yra 9 500 EUR, o jeigu nusikaltimo metu nukentėjusiajam nebuvo suėję aštuoniolikos metų – 16 200 EUR;
 • didžiausia mirusio asmens artimajam giminaičiui mokėtina kompensacija paprastai yra 6 000 EUR;
 • už prarastas pajamas mokėtina kompensacija negali būti didesnė kaip 150 EUR per dieną.

Didžiausia kompensacijos suma už kiekvieną sužalojimą arba žalą netaikoma prarastų pajamų arba išlaikymo kompensacijai, kai ta kompensacija mokama periodiškai.

Didžiausia kompensacijos suma už žalą turtui ir finansinę žalą yra 31 000 EUR.

Didžiausios nusikaltimų aukoms išmokėtinos kompensacijos sumos ir bazinės išskaitos suma peržiūrimos kas trejus metus. Kitą kartą sumos bus peržiūrimos 2021 m. pradžioje.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Negali būti skiriama didesnė negu jūsų prašoma kompensacijos suma. Prireikus jūs galite prašyti pagrįstos kompensacijos. Jūs taip pat galite remtis sumomis, patvirtintomis teismo sprendime, kuris yra jūsų kompensacijos prašymo pagrindas.

Jeigu reikia, mūsų klientų aptarnavimo grupė ir jūsų kompensacijos prašymą nagrinėjantis asmuo jums gali suteikti konsultaciją dėl nusikaltimu padaryto jūsų sužalojimo bylos.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Valstybės lėšomis išmokėtina kompensacija yra antrinė. Tai reiškia, kad kompensacijos jūs pirmiausia turėtumėte prašyti kitur, pavyzdžiui, iš savo draudimo bendrovės pagal sveikatos draudimo sutartį. Ši kompensacija bus išskaičiuota iš jums skiriamos kompensacijos.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu reikia, jūs galite pateikti rašytinį prašymą dėl kompensacijos išmokėjimo avansu. Avansu kompensacija gali būti išmokama, jeigu jūsų kompensacijos bylą nagrinėti vėluojama dėl nuo jūsų nepriklausančių priežasčių ir jūs turite teisę į didelę kompensacijos sumą.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Jeigu paaiškės naujų įrodymų, Valstybės iždas bylą išnagrinės iš naujo. Remiantis naujais įrodymais, jums gali būti skiriama kompensacija, kurią anksčiau buvo atsisakyta skirti, arba gali būti skiriama didesnė kompensacijos suma.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Pavyzdžiai:

 • galiojantis įgaliojimas, jeigu teisinis atstovas yra ne teisės konsultantas ar advokatas. Asmeninio įgaliojimo taip pat reikia, jeigu norite, kad jums, kaip pareiškėjui, mokėtina kompensacija būtų išmokėta kitam asmeniui;
 • prašomų atlyginti laidotuvių išlaidų įrodymai, turto inventorizacijos dokumentas ir, jeigu reikia, įgaliojimai;
 • teismo priimto sprendimo kopija arba parengiamojo tyrimo policijos protokolo kopija, jeigu teismo sprendimo nėra;
 • gydytojo pažyma arba medicininė išvada;
 • visų prašomų atlyginti išlaidų įrodymai, jeigu byla nebuvo išnagrinėta teisme;
 • jeigu prašoma atlyginti prarastas pajamas – gydytojo pažyma, kuria patvirtinamas jūsų nedarbingumas, sprendimo dėl ligos išmokos skyrimo kopija ir jūsų darbdavio mokėto darbo užmokesčio bei prarastos pajamų sumos įrodymai;
 • visi sprendimai ir pagal sveikatos draudimo sutartį iš draudimo bendrovės ar kitų šaltinių gautos kompensacijos įrodymai;
 • jeigu prašoma atlyginti teisines išlaidas – advokato atlygio apskaičiavimas ir draudimo bendrovės sprendimas dėl kompensacijos;
 • jeigu prašoma atlyginti prašymo teikimo išlaidas – advokato sąskaita ir suteiktos teisinės pagalbos įrodymai arba teisės konsultanto skyrimo įrodymai;
 • jeigu prašoma atlyginti finansinę žalą ir žalą turtui savo nuožiūra – ligos, sužalojimo ar kitokio nedarbingumo ir dėl patirtos žalos susidariusių finansinių aplinkybių įrodymai.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Už jūsų kompensacijos bylos nagrinėjimą mokesčiai neimami.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Jūsų kompensacijos prašymą nagrinėja Valstybės iždas.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą galite siųsti elektroniniu būdu, adresu rikosvahingot@valtiokonttori.fi arba išsispausdinti formą ir nusiųsti ją paštu, adresu:

State Treasury

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finland

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Bylą raštu nagrinėja Valstybės iždas. Jūsų nebus prašoma asmeniškai atvykti nė vienu proceso etapu.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Vidutinis nagrinėjimo laikas yra maždaug septyni mėnesiai. Atnaujinamą numatomą nagrinėjimo laiką galite rasti Valstybės iždo interneto svetainėje.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Per 30 dienų nuo tos dienos, kai buvote informuotas apie sprendimą dėl kompensacijos, galite šį sprendimą raštu apskųsti Draudimo teismui (suom. Vakuutusoikeus). Apeliacinio skundo pateikimo gairės pridedamos prie Valstybės iždo sprendimo dėl kompensacijos.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Kompensacijos prašymo formą ir kitą informaciją apie prašymo pateikimą galima rasti Valstybės iždo interneto svetainėje adresu https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Taip pat galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo grupę telefonu +358 295 50 2736 arba e. paštu rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Daugiau informacijos apie kompensaciją už nusikaltimu padarytą žalą galima rasti adresu https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Prireikus taip pat galite paskambinti Valstybės iždui. Pagalbą galite gauti telefonu +358 295 50 2736.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Jeigu norite, teikdami kompensacijos prašymą galite naudotis advokato paslaugomis. Tačiau dėl prašymo pateikimo jūsų patiriamos išlaidos jums gali būti kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu:

 • jums buvo skirta teisinė pagalba arba teisės konsultantas bylos nagrinėjimui teisme arba
 • byla nebuvo nagrinėjama teisme, tačiau jūs atitinkate finansinius reikalavimus teisinei pagalbai gauti.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Konsultaciją ir paramą galite gauti, pavyzdžiui, iš Suomijos paramos aukoms organizacijos (suom. Rikosuhripäivystys, RIKU). Šios organizacijos kontaktinius duomenis galite rasti jos interneto svetainėje adresu https://www.riku.fi/en/home/

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.