Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Ieškovai turi įrodyti, kad sužalojimas buvo patirtas dėl tyčinio ar netyčinio veiksmo, kuris gali būti laikomas turtiniu nusikaltimu arba nusikaltimu asmeniui. Todėl tyčiniai veiksmai ir neatsargus arba aplaidus elgesys gali suteikti teisę į kompensaciją, neatsižvelgiant į tai, ar nusikaltėlis buvo nustatytas.

Jeigu padaromas turtinis nusikaltimas, veiksmas turi būti priskirtas vagystei, sukčiavimui, piktnaudžiavimui pasitikėjimu, turto prievartavimui arba turto sunaikinimui ar sugadinimui.

Be to, galioja specialios kompensavimo schemos teroristiniais išpuoliais, Prancūzijos teritorijoje įvykusiais eismo įvykiais, medžioklės incidentais padarytai žalai, taip pat žalai, atsiradusiai dėl asbesto poveikio ir transporto priemonės sunaikinimo gaisre, atlyginti.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Jums bus atlyginta visa žala, atsiradusi dėl sunkaus nusikaltimo asmeniui, jeigu:

 • jūs nukentėjote nuo nusikalstamos veikos – išžaginimo, seksualinio išpuolio, seksualinio išpuolio prieš nepilnametį, prekybos žmonėmis, pavergimo arba priverčiamojo darbo, dėl kurios tapote nedarbingas visam laikui arba visiškai nedarbingas vieną mėnesį arba ilgesnį laiką;
 • arba dėl šių nusikalstamų veikų mirė artimas šeimos narys.

Tam tikromis sąlygomis galite gauti riboto dydžio kompensaciją, jeigu nukentėjote nuo lengvesnio nusikaltimo asmeniui arba turtinio nusikaltimo:

 • fizinio sužalojimo, dėl kurio tapote visiškai nedarbingas mažiau negu vieną mėnesį;
 • patyrėte turtinę žalą dėl veiksmų, priskiriamų vagystei, sukčiavimui, piktnaudžiavimui pasitikėjimu, turto prievartavimui arba turto sunaikinimui ar sugadinimui.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, jūs galite gauti kompensaciją, jeigu esate artimas nukentėjusiojo šeimos narys ir dėl nusikalstamos veikos patyrėte kūno sužalojimą.

Kompensacija gali būti skiriama tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiams (tėvams, seneliams), tiesiosios žemutinės linijos giminaičiams (vaikams, anūkams), sutuoktiniui, taip pat šoninės linijos giminaičiams (broliams, seserims) ar bet kuriam asmeniui, kuris gali įrodyti asmeninį ryšį su nukentėjusiuoju.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, jūs galite gauti kompensaciją, jeigu esate artimas nukentėjusiojo šeimos narys ir dėl nusikalstamos veikos patyrėte kūno sužalojimą.

Kompensacija gali būti skiriama tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiams (tėvams, seneliams), tiesiosios žemutinės linijos giminaičiams (vaikams, anūkams), sutuoktiniui, taip pat šoninės linijos giminaičiams (broliams, seserims) ar bet kuriam asmeniui, kuris gali įrodyti asmeninį ryšį su nukentėjusiuoju.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, jūs galite gauti kompensaciją, jeigu nesate ES šalies pilietis, su sąlyga, kad nusikalstama veika buvo padaryta Prancūzijos teritorijoje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip, jūs galite gauti kompensaciją įprastomis sąlygomis, jeigu esate Prancūzijos pilietis, bet nusikalstama veika buvo padaryta užsienyje.

Kita vertus, Prancūzijos kompensavimo įstaiga negali jums skirti kompensacijos, jeigu jūs esate užsienio valstybės pilietis ir nusikalstama veika buvo padaryta užsienyje.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne, nėra reikalavimo pirmiausia pateikti skundą policijai, kad galėtumėte pateikti kompensacijos prašymą.

Tačiau prašyme turi būti nurodyta informacija, reikalinga prašyme išdėstytam reikalavimui įvertinti. Prie prašymo turi būti pridėti patvirtinamieji dokumentai, kuriuose visų pirma turi būti nurodyta nusikalstamos veikos padarymo data, vieta ir aplinkybės (rašytinis patvirtinimas, kad buvo pateiktas skundas, baudžiamojo proceso dokumentai ir kt.).

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, jūs neprivalote laukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso rezultatų, kad galėtumėte pateikti prašymą.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne, jūs neprivalote pirmiausia pareikalauti kompensacijos iš nustatyto nusikaltėlio, jeigu padarytas sunkus nusikaltimas asmeniui (žr. 1.2 punktą).

Jeigu padaromas lengvesnis nusikaltimas asmeniui arba turtinis nusikaltimas (žr. 1.2 punktą), reikia įrodyti, kad nustatytas nusikaltėlis yra nemokus arba negali atlyginti visos žalos. Reikės išsamiau įrodyti, kad jūs negalite praktiškai gauti pakankamos kompensacijos už žalą iš draudimo bendrovės ar kitos įstaigos, kuri gali būti finansiškai atsakinga.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jeigu nusikalstama veika buvo padaryta, jūs galite gauti kompensaciją net ir tuo atveju, jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas ar nuteistas.

Tačiau prašyme turi būti nurodyta informacija, reikalinga prašyme išdėstytam reikalavimui įvertinti. Prie prašymo turi būti pridėti patvirtinamieji dokumentai, kuriuose visų pirma turi būti nurodyta nusikalstamos veikos padarymo data, vieta ir aplinkybės (rašytinis patvirtinimas, kad buvo pateiktas skundas, baudžiamojo proceso dokumentai ir kt.).

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Jums taikomas trejų metų terminas nuo nusikalstamos veikos padarymo dienos. Šis terminas pratęsiamas vieniems metams nuo tos dienos, kai buvo priimta paskutinė nutartis baudžiamojoje byloje.

Jeigu nusikaltėliui nurodoma atlyginti žalą, terminas pradedamas skaičiuoti, kai baudžiamųjų bylų teismas apie tai praneša nukentėjusiajam. Jeigu nusikaltėliui nurodoma atlyginti žalą, terminas pradedamas skaičiuoti, kai apie tai praneša baudžiamųjų bylų teismas.

Jeigu terminas praleidžiamas, gali būti atsižvelgiama į nukentėjusiojo ar kitų teisę į kompensaciją turinčių asmenų nurodytą pagrįstą priežastį.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas).
  Kūno sužalojimą tiesiogiai patyrusiam asmeniui gali būti kompensuojamos visos gydymo ligoninėje, medicinos, slaugos ir farmacinės išlaidos (slaugytojų, fizioterapijos, ortoptikos, kalbos terapijos ir kt. išlaidos), nes didžiąją šių išlaidų dalį paprastai padengia socialinės paramos įstaigos.
  Taip pat gali būti atsižvelgiama į būsimas mediciniškai numatomas sveikatos priežiūros išlaidas, kurios bus reikalingos pagal nukentėjusiojo sveikatos būklę, kai ji stabilizuosis;
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės edukacija, fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.
  Gali būti kompensuojamos būsto ir transporto priemonės pritaikymo išlaidos ir išlaidos, susijusios su nuolatine trečiojo asmens pagalba.
  Taip pat gali būti padengiamos įvairios išlaidos, susijusios su kūno sužalojimo padariniais: vaikų priežiūros, namų tvarkymo, transporto ir kt. išlaidos;
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  Kaip už ilgalaikį funkcinį sutrikimą gali būti kompensuojama už sužalojimo padarinius, likusius po to, kai būklė stabilizuojasi: fiziologinių funkcijų sutrikimus, nuolatinį skausmą, gyvenimo kokybės praradimą, savarankiškumo praradimą ir kt. Kai sutrikimai nustatomi, jie gali būti įvertinami pagal funkcinių sutrikimų skalę;
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.
   Kompensacija gali būti skiriama už nustatytą profesinės veiklos pajamų praradimą, būsimų profesinės veiklos pajamų praradimą ir padarinius asmens karjerai: sumažėjusias įsidarbinimo perspektyvas, profesinių galimybių praradimą, padidėjusį nuovargį nuo darbo, būtinumą keisti darbo vietą ir kt. Taip pat gali būti įvertintas neigiamas poveikis mokymuisi mokykloje ar universitetinėms studijoms;
  • galimybės praradimas;
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės ir teismo išlaidos);
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą;
  • kita.

Profesinių galimybių praradimas gali būti kompensuojamas kaip padarinys karjerai (žr. pirmesnį punktą).

Su nusikalstama veika susijusiame procese patiriamos išlaidos į kompensaciją neįskaičiuojamos. Tačiau mažai lėšų turintiems asmenims gali būti suteikiama teisinė pagalba, todėl teisminio bylos nagrinėjimo metu patirtas teisines išlaidas ir teismo išlaidas iš dalies arba visiškai sumoka valstybė. Sunkiausių nusikaltimų atveju teisinė pagalba suteikiama netikrinant finansinės padėties (žr. sąrašą, išdėstytą 1991 m. liepos 10 d. Įstatymo Nr. °91-647 dėl teisinės pagalbos (pranc. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) 9-2 straipsnyje).

Iš esmės nusikaltimų asmeniui atveju turtinė žala nekompensuojama. Pirmiau minėtų nusikalstamų veikų atveju (žr. 1.2 punktą) tam tikromis sąlygomis turtinė žala atlyginama tik iki 4 575 EUR (viršutinė riba taikoma nuo 2018 m. sausio 16 d.);

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia

Patirta kančia apima visą fizinę ir psichologinę kančią ir su tuo susijusias problemas nuo nusikalstamos veikos padarymo dienos iki būklės stabilizavimosi dienos. Po būklės stabilizavimosi toliau likusi kančia kompensacijos prasme laikoma ilgalaikiu funkciniu sutrikimu.

Galimybių praradimas asmeniniu požiūriu gali būti priskiriamas asmeninio gyvenimo perspektyvų praradimui (pranc. perte d’établissement), kuris yra susijęs su vilties ar galimybės realizuoti šeimos gyvenimo planą praradimu.

Vertinant suluošinimą atsižvelgiama į asmeninius fizinės išvaizdos pasikeitimo padarinius.

Taip pat gali būti įvertinamas malonumo praradimas (pranc. préjudice d’agrément), kai nukentėjusiajam kompensuojama už negebėjimą vėl užsiimti tam tikra sporto ar laisvalaikio veikla;

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos.

Padengiamos laidotuvių iškilmių ir laidojimo išlaidos;

 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija).

Didžiąją dalį medicininių išlaidų, įskaitant išlaidas artimiems šeimos nariams, paprastai padengia socialinės paramos įstaigos. Kitais atvejais už patologinius padarinius kompensuojama kaip už artimų šeimos narių emocinę kančią (žr. pirmiau);

 • išlaikymo arba galimybės praradimas.

Kompensacija gali būti skiriama už nukentėjusiajam artimo šeimos nario pajamų praradimą arba sumažėjimą dėl nukentėjusiojo negalios, ypač kai artimieji visą laiką turi būti su nukentėjusiuoju ir jiems tenka laikinai nedirbti;

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė.

Kompensacija už emocinę kančią (pranc. préjudice d’affection) gali būti skiriama kaip kompensacija už artimų šeimos narių patirtą moralinę žalą nukentėjusiajam mirus arba matant didelę negalią turinčio tiesioginio nukentėjusiojo kančią.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Suma gali būti sumokėta vienu mokėjimu arba periodinėmis išmokomis. Proceso metu iki galutinės kompensacijos skyrimo gali būti atliekami preliminarūs mokėjimai.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Nukentėjusiojo kaltė gali būti pagrindas neskirti kompensacijos arba ją sumažinti, pavyzdžiui, kai sakomi įžeidimai arba dalyvaujama muštynėse arba nusikalstamoje veikloje. Nukentėjusiajam mirus, jo kaltės faktą galima panaudoti prieš jo išlaikytinius.

Tačiau tai, kad nukentėjusysis buvo teistas, yra neaktualu.

Vykstant procesui dėl kompensacijos, jūsų prašyme turi būti nurodyta informacija, reikalinga prašymui įvertinti, be to, turi būti pateikti reikiami patvirtinamieji dokumentai. Nepamirškite, kad vėliau gali būti pareikalauta papildomų dokumentų ir gali tekti bendradarbiauti nepriklausomiems ekspertams rengiant išvadas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

 • Sunkūs nusikaltimai asmeniui (žr. 1.2 punktą)

Į jūsų finansinę padėtį neatsižvelgiama, jūs galite gauti visą kompensaciją už sužalojimus, padarytus nusikaltimu jūsų asmeniui.

Tačiau bus atsižvelgiama į socialinės paramos įstaigų, sveikatos savidraudos bendrijų ir draudimo bendrovių išmokėtas išmokas.

 • Lengvesni nusikaltimai arba nusikaltimai turtui (žr. 1.2 punktą)

Į jūsų finansinę padėtį bus atsižvelgiama remiantis trimis kriterijais. Jūs:

 • turite gauti mažesnes negu 18 300 EUR metines pajamas (2017 m. duomenys), išlaikytiniams (tiesiosios žemutinės linijos giminaičiams, tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiams) leidžiamos papildomos sumos;
 • negalite praktiškai gauti pakankamos kompensacijos už žalą iš draudimo bendrovės ar kitos įstaigos, kuri gali būti finansiškai atsakinga;
 • turite įrodyti, kad dėl nusikalstamos veikos atsidūrėte sunkioje materialinėje padėtyje arba patyrėte sunkią psichologinę būklę.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Sunkių nusikaltimų asmeniui atveju taikomas principas, kad turėtų būti skiriama visa kompensacija. Kompensacija apskaičiuojama atsižvelgiant į kiekvieną iš prašyme nurodytų reikalavimų kategorijų.

Apskaičiavimas atliekamas kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, remiantis asmenine konkretaus nukentėjusiojo padėtimi ir pateiktais patvirtinamaisiais dokumentais; tam tikroms prašyme nurodytų reikalavimų kategorijoms taikomos orientacinės skalės.

Skaičiuojant kompensaciją už ilgalaikį funkcinį sutrikimą gali būti naudojama, pavyzdžiui, orientacinė skalė, pagrįsta gydytojo nustatytu sutrikimu ir nukentėjusiojo amžiumi.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia suma nenustatyta.

Didžiausia suma sunkių nusikaltimų asmeniui atveju (žr. 1.2 punktą) nenustatyta.

Lengvesnių nusikaltimų arba turtinių nusikaltimų atveju (žr. 1.2 punktą) taikoma 4 575 EUR kompensacijos viršutinė riba (viršutinė riba taikoma nuo 2018 m. sausio 16 d.).

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba dėl kitų aspektų?

Taip, kompensacijos prašymo formoje nurodoma reikalaujama suma. Tačiau tai yra bendra suma. Advokatas arba paramos aukoms asociacija gali padėti jums tą sumą nustatyti.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Bus atsižvelgiama į socialinės paramos įstaigų, sveikatos savidraudos bendrijų, draudimo bendrovių ir kt. subjektų išmokėtas išmokas.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip, bet kuriuo proceso metu jūs galite prašyti kompensacijos avanso (pranc. provision).

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Taip, jūs galite pateikti kitą kompensacijos prašymą, jeigu jūsų žala padidėja arba atsiranda kita teisėta priežastis, kurią galite pagrįsti.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Ieškovo prašyme, kuris turi būti siunčiamas Žalos kompensavimo nusikaltimų aukoms valdybos (pranc. Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, toliau – CIVI) prie atitinkamo apygardos teismo (tribunal de grande instance) registrui, turi būti išdėstyta informacija, reikalinga prašymui įvertinti. Prie jo turi būti pridėti patvirtinamieji dokumentai, kuriuose visų pirma turi būti nurodyta:

 • ieškovo pavardė, vardai, gimimo data ir vieta, profesija, pilietybė ir adresas (pridėkite nacionalinės asmens tapatybės kortelės, leidimo gyventi šalyje kortelės, paso ir kt. kopiją);
 • šeiminis ryšys su nukentėjusiuoju (pridėkite šeimos civilinės metrikacijos registro (pranc. livret de famille), notaro patvirtinto dokumento ir kt. kopiją);
 • nusikalstamos veikos padarymo data, vieta ir aplinkybės (pridėkite rašytinį patvirtinimą, kad buvo pateiktas skundas, baudžiamojo proceso dokumentus ir kt.);
 • nusikaltėlio bylą nagrinėjęs teismas, jeigu toks yra (pridėkite nuosprendžio kopiją);
 • sužalojimų pobūdis, nebuvimo darbe trukmė ir padariniai (pridėkite medicinos pažymas, nebuvimo darbe įrodymus, sveikatos patikrinimo pažymą);
 • viešosios ar privačios socialinės paramos įstaigos, su kuriomis ieškovas yra susijęs ir kurios, tikėtina, bus įtrauktos (pridėkite socialinio draudimo kortelės kopiją);
 • pateikti neteisminiai prašymai ir jau pradėti teisiniai veiksmai, taip pat ieškovui jau sumokėtos sumos (pridėkite patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su dienpinigiais, pensijomis, periodinėmis išmokomis ir mokėjimais iš nusikaltėlio, draudiko ir kt.);
 • iš CIVI prašoma kompensacijos suma;
 • ieškovo banko sąskaitos identifikavimo dokumentas;
 • kiti su konkrečiu prašymu susiję patvirtinamieji dokumentai.

Jeigu prašoma išmokėti kompensaciją už lengvesnius nusikaltimus asmeniui arba už materialinę žalą, padarytą vagyste, sukčiavimu, piktnaudžiavimu pasitikėjimu arba turto sunaikinimu ar sugadinimu, prašyme taip pat turi būti:

 • ieškovo pajamų deklaracija (pridėkite iki nusikalstamos veikos padarymo buvusių metų ir prieš prašymo pateikimą buvusių metų mokestinio įvertinimo pranešimą (pranc. avis d’imposition));
 • įrodymai, kad kitais būdais neįmanoma praktiškai gauti pakankamos kompensacijos;
 • dėl nusikalstamos veikos susidariusios sunkios materialinės padėties ar psichologinės būklės aprašymas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Išlaidų nėra. Advokato pagalba ar atstovavimas yra neprivalomi. Už advokato paslaugas mokate jūs, nebent automatiškai arba tam tikromis sąlygomis gaunate teisinę pagalbą. CIVI pradėto proceso metu patirtos išlaidos laikomos teismo išlaidomis, jas padengia valstybė.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Už sprendimą skirti kompensaciją nukentėjusiesiems atsakingos CIVI. CIVI nustatytą kompensaciją faktiškai išmoka Garantijų fondas terorizmo ir kitų nusikaltimų aukoms (pranc. Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions, toliau – FGTI).

Terorizmo atvejais FGTI tiesiogiai kompensuoja prašymą pateikusiems nukentėjusiesiems, prižiūrint apygardos teismui, kuriam galima perduoti spręsti ginčus.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Kiekviename apygardos teisme esanti CIVI priima sprendimus dėl nusikaltimų aukų ar jų išlaikytinių teikiamų kompensacijos prašymų.

Kompetentinga CIVI yra jūsų gyvenamosios vietos arba bylą nagrinėjančio baudžiamųjų bylų teismo, jeigu toks yra, CIVI (katalogas). Kitais atvejais jurisdikciją turi CIVI prie Paryžiaus apygardos teismo, jeigu jūs esate užsienyje gyvenantis Prancūzijos pilietis ir nusikalstama veika buvo padaryta užsienyje:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 — France

Terorizmo atvejais, prašymai siunčiami tiesiogiai FGTI:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex — France

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Jums procedūroje arba posėdyje asmeniškai dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

CIVI kanceliarija nedelsdama perduoda prašymą FGTI.

FGTI per du mėnesius nuo CIVI kanceliarijos perduotos visos dokumentacijos gavimo turi pateikti nukentėjusiajam pasiūlymą.

Jeigu nukentėjusysis priima pasiūlymą, susitarimo protokolas perduodamas CIVI pirmininkui tvirtinti. Kai susitarimas patvirtinamas, jis gali būti vykdomas. Apie sprendimą pranešama nukentėjusiajam ir FGTI, kuris atlieka mokėjimą.

Jeigu FGTI, nurodydamas priežastis, atsisako vykdyti sprendimą arba jeigu nukentėjusysis atsisako pasiūlymo, arba jeigu nukentėjusysis per du mėnesius neatsako į FGTI pasiūlymą, CIVI bylą nagrinėja teismine tvarka: Tuo atveju teisėjas išnagrinėja prašymą ir patikrina pateiktus pareiškimus ir dokumentus.

Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio prokuroras ir FGTI pateikia pastabas. Šaukimas ieškovui ir FGTI turi būti išsiųstas bent prieš du mėnesius.

Kai byla apsvarstoma uždarame posėdyje, ieškovui ir FGTI pranešama apie CIVI sprendimą skirti arba atsisakyti skirti kompensaciją, o skirtą kompensaciją FGTI išmoka per mėnesį nuo to pranešimo.

Terorizmo atvejais sumą avansu FGTI sumoka per mėnesį nuo visos dokumentacijos gavimo, jeigu dokumentacija yra tinkama kompensacijai skirti. FGTI per tris mėnesius pateikia kompensacijos pasiūlymą nukentėjusiajam (kai jo būklė stabilizuojasi) arba mirusiųjų nukentėjusiųjų artimiems šeimos nariams.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesate patenkintas CIVI sprendimu, galite prašyti, kad jį iš naujo išnagrinėtų apeliacinis teismas (pranc. Cour d’appel), kurio jurisdikcijai priklauso CIVI.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Informacija ir formos pateikiamos toliau nurodytose interneto svetainėse:

Paramos aukoms asociacijos gali padėti jums dalyvauti procese ir suteikti reikiamos informacijos.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Pagalbos telefonu tarnyba „116006“ kasdien 9.00–21.00 val. toliau nurodytais telefonais už vietinio skambučio kainą teikia nemokamą psichologinę paramą, informaciją apie jūsų teises ir bendrą pagalbą dalyvaujant procese:

01 41 83 42 08

Prancūzijos teritorijoje, arba

+33 1 41 83 42 08 skambinant iš užsienio

E. paštas: 08victimes@france-victimes.fr

Veikia šios interneto svetainės:

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Mažai lėšų turintiems asmenims gali būti suteikiama teisinė pagalba, todėl teisminio bylos nagrinėjimo metu patirtas teisines išlaidas ir teismo išlaidas iš dalies arba visiškai sumoka valstybė. Sunkiausių nusikaltimų atveju teisinė pagalba suteikiama netikrinant finansinės padėties (žr. sąrašą, išdėstytą 1991 m. liepos 10 d. Įstatymo Nr. 91-647 dėl teisinės pagalbos (pranc. Loion 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) 9-2 straipsnyje).

Tam tikros teisinių paslaugų prieinamumo tarnybos, pavyzdžiui, teisės centrai (pranc. maisons de la justice et du droit) arba teisinės informacijos centrai (points d’accès au droit) teikia nemokamas konsultacijas teisės klausimais ir, nepriklausomai nuo jūsų pilietybės, gali jums padėti atlikti formalumus, kad jūs galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, ir padėti jums atlikti neteismines procedūras.

Tas pat pasakytina apie paramos aukoms asociacijas, kurios, be kita ko, teikia nemokamą teisinę paramą.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Paramos aukoms asociacijos, į kurias galima kreiptis teismuose esančiose paramos aukoms tarnybose arba pačių asociacijų patalpose, gali jums suteikti nemokamą pagalbą kompensacijos prašymui parengti.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.