Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Vokietijos įstatymas dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms

Įstatymas dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms

Įstatymas dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms anglų kalba

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Iš esmės pagal Įstatymą dėl kompensacijos nusikaltimų (OEG) aukoms galite gauti kompensaciją už bet kokį tyčinį neteisėtą užpuolimą (pvz., sužalojimą, seksualinę prievartą, teroristinį užpuolį, nužudymą). Kompensacijos gali būti išmokamos aukoms arba maitintojo netekusiems giminaičiams.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Kompensacija išmokama ne tik dėl sveikatai padarytos žalos, bet ir dėl tokios žalos sveikatai ekonominių padarinių. Neigiami psichologiniai padariniai taip pat pripažįstami kaip žala sveikatai. Tačiau žala sveikatai turi būti ilgalaikio pobūdžio (t. y. trukti ilgiau nei šešis mėnesius). Kompensacija nemokama už turtinę žalą ar finansinius nuostolius. Pagal OEG kompensacija už skausmą ir kančias nemokama.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Kompensacija taip pat mokama nukentėjusiojo giminaičiams, netekusiems maitintojo. Maitintojo netekę giminaičiai yra nukentėjusiojo sutuoktinis, registruotas partneris ir vaikai, o išimtiniais atvejais – jo tėvai. Terminas „vaikai“ apima įvaikius, globotinius ir povaikius.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Išgyvenusio nukentėjusiojo giminaičiai tam tikromis aplinkybėmis gali gauti medicininio gydymo ir išlaikymo išmokas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Visi ES nepriklausančių šalių piliečiai, tapę smurtinio nusikaltimo auka Vokietijoje (atgaline tvarka nuo 2018 m. liepos 1 d.) gauna tokią pačią kompensaciją kaip ir Vokietijos piliečiai.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Pagal OEG 3a skirsnį Vokietijoje gyvenantiems asmenims, nukentėjusiems nuo užsienyje įvykdyto smurtinio nusikaltimo, taip pat gali būti skirta Vokietijos valstybės kompensacija. Tai skiriama kaip vienkartinė išmoka. Jei šalis, kurioje įvyko nusikaltimas, skiria kokią nors išmoką, ši kompensacija neskiriama.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Pagal OEG pareiškėjai kompensacijos procedūros metu yra įpareigoti bendradarbiauti. Tai reiškia, kad reikia nurodyti visas aplinkybes, kurios gali padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes. Tai paprastai reiškia, kad apie nusikaltimo vykdytoją reikia pranešti policijai. Tam tikrais atvejais gali būti panaikintas reikalavimas pranešti apie nusikaltimą (t. y. kai to pagrįstai tikėtis iš aukos negalima).

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, kompetentingos institucijos sprendimus dėl prašymų, pateiktų pagal OEG, paprastai priima savarankiškai. Tačiau kai kuriais atvejais gali reikėti sulaukti policijos tyrimų ar baudžiamojo proceso rezultatų.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, kompensaciją galima gauti nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo vykdytojas buvo nustatytas arba nuteistas. Kad pagrįstumėte savo prašymą, turėtumėte pateikti visus dokumentus, galinčius padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes ir nustatyti padarytos žalos dydį.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Ne, OEG nėra nustatyta jokio termino. Tačiau kompensacinės išmokos atgaline data gali būti mokamos tik už vienus metus iki prašymo pateikimo.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Kompensacija skiriama už smurtinio nusikaltimo sukeltą fizinę ir psichologinę žalą sveikatai. Kompensacija nukentėjusiajam apima mėnesines pensijas. Taip pat skiriamos išmokos ekonominėms pasekmėms kompensuoti.

Išmokų dydis ir trukmė reglamentuojami pagal Federalinės pagalbos įstatymą (Bundesversorgungsgesetz).

Jos visų pirma dengia

  • medicinos išlaidas, priežiūros paslaugas;
  • medicinines priemones (pvz., protezus, dantų protezus, neįgaliojo vežimėlį);
  • mėnesines pensijas nukentėjusiesiems ir asmenims, likusiems be maitintojo, kurios gali būti susijusios arba nesusijusios su pajamomis;
  • laidotuvių išlaidas;
  • papildomas socialines išmokas ekonominį nepriteklių patiriantiems asmenims (pvz., priežiūros pagalbą, pragyvenimą užtikrinančią paramą).

Kompensacija už skausmą ir kančias (Schmerzensgeld) nėra mokama. Iš principo, kompensacija nemokama už turtinę žalą ar finansinius nuostolius. Išimtis daroma tokioms dėvimoms priemonėms kaip akiniai, kontaktiniai lęšiai ir dantų protezai.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Jei laikomasi visų būtinų sąlygų, pensijų išmokos nukentėjusiesiems ir maitintojo netekusiems giminaičiams, skirtos žalos sveikatai ekonominėms pasekmėms ir pasekmėms sveikatai kompensuoti, mokamos kas mėnesį. Kitos išmokos (pvz., už laidotuvių išlaidas, protezus) mokamos tada, kai jos reikalingos.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Jei nukentėjusioji šalis susižalojo pati arba jei mokėti kompensaciją būtų neteisinga dėl kitų priežasčių, visų pirma dėl paties nukentėjusiojo elgesio, kompensacija nebus skiriama. Tačiau tokio sprendimo negalima priimti vien dėl to, kad nukentėjusysis yra teistas. Pareiškėjai privalo dėti pakankamai pastangų padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes. Jei jie nevykdo šios prievolės, gali būti atsisakoma skirti visą kompensaciją arba jos dalį.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Pagal OEG kompensacija mokama neatsižvelgiant į nukentėjusiosios šalies pajamas ar turtą. Nukentėjusiosios šalies finansinė padėtis gali turėti įtakos tik kompensacijos, skiriamos ekonominei žalai atlyginti, dydžiui, arba priežiūros išmokų atveju.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Pensijų išmokos, skiriamos žalos sveikatai pasekmėms kompensuoti, apskaičiuojamos atsižvelgiant į šių pasekmių mastą.

Išmokų, skiriamų ekonominės žalos pasekmėms kompensuoti, dydis grindžiamas patirtais ekonominiais nuostoliais.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Ne.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne. Jums nėra būtina pačiam nurodyti sumą formoje. Ši suma apskaičiuojama atsižvelgiant į patirtą žalą sveikatai ir ekonominę žalą, ją nustato sprendimus priimanti institucija.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Pensijų išmokos, skiriamos žalos sveikatai pasekmėms kompensuoti, mokamos neatsižvelgiant į tai, ar gavote išmokų iš kitų privačių ar viešųjų įstaigų. Tačiau į šias išmokas gali būti atsižvelgta skaičiuojant išmokas, skirtas ekonominės žalos pasekmėms kompensuoti.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Pagal OEG avansas nėra galimas. Tačiau išmokos, skirtos medicininio gydymo išlaidoms padengti, gali būti mokamos iki sprendimo dėl prašymo suteikti kompensaciją priėmimo.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Pablogėjus sveikatai visada galima pateikti „prašymą dėl aplinkybių pasunkėjimo“ (Verschlimmerungsantrag) ir prašyti perskaičiuoti kompensacijos sumą. Skaičiuojant kompensaciją už ekonominės žalos pasekmes visada gali būti atsižvelgiama į pajamų pokyčius.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Turėtumėte pridėti visus dokumentus, galinčius padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes ir nustatyti padarytos žalos dydį.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Sprendimus priima kiekvienos federalinės žemės socialinių reikalų institucijos. Kompetencija priskiriama federalinei žemei, kurioje gyvena nukentėjusysis.

Jei Vokietijoje įvykdyto smurtinio nusikaltimo auka Vokietijoje negyvena, nukentėjusysis gali pateikti prašymą federalinės žemės, kurioje įvykdytas nusikaltimas, socialinių reikalų institucijai.

Tam, kad užsienio pareiškėjams nereikėtų gaišti laiko ieškant atsakingos institucijos, jie gali susisiekti su Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos pagrindinį kontaktinį punktą (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales), kuris prašymą kompensuoti žalą persiųs tinkamai institucijai.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą reikėtų siųsti kompetentingai socialinių reikalų institucijai.

Tam, kad užsienio pareiškėjams nereikėtų gaišti laiko ieškant atsakingos institucijos, jie gali susisiekti su Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos pagrindinį kontaktinį punktą (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales).

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Į šį klausimą nėra konkretaus atsakymo. Procedūros trukmė visų pirma priklauso nuo to, kaip sudėtinga išsiaiškinti bylos aplinkybes, ir nuo to, ar reikia gauti medicinines išvadas.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą. Jei po apskundimo procedūros kompetentinga institucija kito sprendimo nepriima, galima pateikti skundą Socialiniam teismui (Sozialgericht).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Prašymo formas ir kitą informaciją galima rasti adresu

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Informaciją galima rasti adresu

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Informaciją apie paramos aukoms organizacijas Vokietijoje galima rasti adresu https://www.odabs.org/

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne. Teisinės išlaidos nėra laikomos kompensacija, todėl negali būti kompensuojamos pagal OEG.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip, yra keletas regioninių ir nacionalinių paramos aukoms organizacijų. Didžiausia šalies mastu veikianti organizacija yra „der WEISSE RING“.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.