Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Graikijos teisės aktuose, kuriuose numatytos kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms, be kita ko, nurodyti šie Graikijoje padaryti nusikaltimai:

tyčiniai smurtiniai nusikaltimai, taip pat nusikaltimai, nurodyti šiuose Baudžiamojo kodekso straipsniuose: 323Α straipsnis (prekyba žmonėmis):

a) vergija arba panaši darbo praktika,

b) tarnystė,

c) veiksmai, kai auka verčiama dirbti arba elgetauti (išnaudojimas darbe),

d) veiksmai, kai auka verčiama daryti nusikaltimus,

e) aukos ląstelių, audinių ir organų išėmimas,

f) veiksmai, kai auka verčiama dalyvauti seksualiniuose veiksmuose, praktikoje arba imitacijose, arba atlikti darbą arba teikti paslaugas, kuriomis siekiama tik sukelti sužadinimą (seksualinis išnaudojimas) arba

g) priverstinė santuoka; 336 straipsnis, kai auka yra nepilnametis (nusikaltimai seksualinei laisvei arba seksualinis išnaudojimas finansiniais tikslais); 339 straipsnio 1 ir 3 dalys (seksualiniai veiksmai su nepilnamečiais arba jų žalojimas); 342 straipsnio 1 dalis (seksualinė prievarta prieš vaikus); 348A straipsnis (vaikų pornografija); 348B straipsnis (vaikų viliojimas seksualiniais tikslais); 348C straipsnis (pornografinis nepilnamečių atvaizdavimas) ir 351A straipsnis (nepadorūs veiksmai su nepilnamečiu už užmokestį).

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

a) Už bet kokią tyčinę nusikalstamą veiką, padarytą naudojant fizinį smurtą arba grasinant fiziniu smurtu, dėl kurios nukentėjusysis miršta arba sunkiai fiziškai ar psichiškai sužalojamas, ir už bet kokią tyčinę nusikalstamą veiką, padarytą naudojant fizinį smurtą arba grasinant fiziniu smurtu, už kurią baudžiama ilgesne laisvės atėmimo bausme (graik. kátheirxi).

Nuo 2010 m. sausio 1 d. įkalinimo įstaigų darbuotojams, nukentėjusiems nuo tyčinio smurto, dėl kurio jie tapo neįgalūs arba buvo sunkiai sužaloti, jeigu ši nusikalstama veika buvo padaryta Graikijoje, skiriamos nepertraukiamos apmokamos laikinojo nedarbingumo atostogos, kol atitinkamas medicinos komitetas nurodys, kad jie yra pajėgūs dirbti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Kompensacija gali būti skiriama nukentėjusiojo šeimos nariams, t. y. sutuoktiniui, asmeniui, palaikančiam su nukentėjusiuoju pastovius, nuolatinius heteroseksualius arba homoseksualius santykius, sužadėtiniui, tiesiosios kraujo arba santuokos giminystės linijos giminaičiams, įtėviams ir įvaikiams, broliams ir seserims, brolių ir seserų sutuoktiniams ar sužadėtiniams ir nukentėjusiojo išlaikomiems jo vaikams bei tėvams, taip pat kitiems jo išlaikytiniams.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Šiuo atveju teisę į kompensaciją turi tik tiesiogiai sužalotas asmuo, t. y. pats nukentėjusysis.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Graikijos kompensavimo institucija (graik. Archí Apozimíosis) skiria kompensacijas tyčinių smurtinių nusikaltimų aukoms, jeigu nusikalstama veika padaroma Graikijoje, o nukentėjusiojo gyvenamoji vieta (katoikía) arba įprastinė gyvenamoji vieta (siníthi diamoní) yra Graikijoje arba kitos ES valstybės narės teritorijoje, arba, kai padaroma nusikalstama veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 323A straipsnyje – trečiojoje šalyje. ES šalių ir ES nepriklausančių šalių piliečiams taikoma ta pati tvarka.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje, nukentėjusieji, kurių gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Graikijoje, turi tik teisę pateikti prašymą Graikijos padedančiajai institucijai (graik. Archí Syndromís), kad atitinkamos ES valstybės narės kompensavimo institucija, laikydamasi tos valstybės teisės aktuose nustatytų konkrečių sąlygų, skirtų pagrįstą, tinkamą kompensaciją.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, prokurorui arba policijai per tris mėnesius, nes priešingu atveju gali būti neįmanoma nustatyti nusikaltėlio buvimo vietos. Jeigu dėl force majeure priežasčių negalėjote pranešti apie jūsų atžvilgiu padarytą nusikalstamą veiką, trijų mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai tos priežastys tampa nebeaktualios.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Taip, nes jūsų teisė į kompensaciją įsigalioja

a) jeigu nusikaltėlis neturi lėšų, iš kurių galėtų jums sumokėti kompensaciją, kai paskelbiamas galutinis nuosprendis;

b) jeigu negalima nustatyti nusikaltėlio tapatybės, kai byla archyvuojama nežinomų nusikaltėlių registre, arba

c) jeigu nusikaltėlio atžvilgiu negalima vykdyti baudžiamojo persekiojimo arba paskelbti nuosprendžio, kai byla archyvuojama kompetentingo prokuroro nurodymu arba pagal galutinį sprendimą neperduoti bylos nagrinėti teisme, arba pagal galutinį išteisinimą, arba galutinai nutraukus bylą bet kuriuo kitu būdu.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Taip, nes pirmiau minėtuose a ir c punktuose nurodytais atvejais (t. y. kai nusikaltėlis neturi lėšų, reikalingų, kad jums sumokėtų kompensaciją, arba nusikaltėlio atžvilgiu negalima vykdyti baudžiamojo persekiojimo arba priimti nuosprendžio), nukentėjusysis gali pateikti prašymą skirti tokią kompensaciją, jeigu jis neturi jokios galimybės pasiekti, kad būtų įvykdytas galutiniu teismo sprendimu patvirtintas jo reikalavimas, jog nusikaltėlis sumokėtų kompensaciją.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, jūs galite reikalauti kompensacijos iš kompensavimo institucijos, jeigu nusikaltėlio tapatybė negali būti nustatyta, kai tik byla perduodama archyvuoti į nežinomų nusikaltėlių registrą.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Per ribotą laikotarpį – vienus metus nuo reikalavimo atsiradimo dienos – teisę į kompensaciją turintis asmuo arba jo atstovas turi pateikti Kompensavimo institucijai prašymą skirti kompensaciją.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

a) nusikaltimo aukai:

materialinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), reabilitacija);
 • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas, sumažėjusį gebėjimą užsidirbti pragyvenimui ir kt.);

psichologinė (moralinė) žala:

 • teikiama psichinė ir psichologinė parama;
 • aplinkos ir adreso pakeitimas (persikėlimas ir būtinų vartojimo reikmenų įsigijimas);

b) kitiems asmenims, turintiems tokią teisę, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

materialinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos;
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija);
 • išlaikymo arba perspektyvų praradimas.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys ryšium su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Nustatant kompensacijos sumą bus atsižvelgiama į neteisėtus jūsų paties veiksmus.

Be to, jeigu baudžiamojo proceso metu nebendradarbiavote su valdžios institucijomis – joms nepagrįstai nepadėjote, ypač jeigu atsisakėte liudyti arba nuslėpėte daiktinius įrodymus arba jų nepateikėte ir dėl to tapo sunkiau nustatyti nusikaltėlį, teisės į kompensaciją neturite.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi poveikio jūsų teisei į kompensaciją arba sumai, kurią galite gauti.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Teisės į kompensaciją neturite šiuo atveju:

a) jeigu veika buvo padaryta tarp nusikalstamos organizacijos, grupuotės ar teroristinės grupės narių;

b) jeigu per tris mėnesius tyčia nepranešėte apie jūsų atžvilgiu padarytą nusikaltimą ir dėl to tapo sudėtingiau nustatyti nusikaltėlį (tačiau jeigu apie jūsų atžvilgiu padarytą nusikalstamą veiką negalėjote pranešti dėl force majeure priežasčių, trijų mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti, kai tos priežastys tampa nebeaktualios);

c) jeigu baudžiamojo proceso metu jūs nepagrįstai atsisakėte padėti valdžios institucijoms, ypač jeigu jūs atsisakėte liudyti arba nuslėpėte daiktinius įrodymus arba jų nepateikėte ir dėl to tapo sudėtingiau nustatyti nusikaltėlį, ir

d) bet kuriuo kitu atveju, jeigu, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, jūsų kompensacijos prašymas laikytinas piktnaudžiavimu teisėmis.

Nustatant kompensacijos sumą bus atsižvelgiama į neteisėtus jūsų veiksmus, Graikijos valstybės patirtas jūsų hospitalizacijos išlaidas ir visas kitas sumas, kurias gavote iš nusikaltėlio, socialinės apsaugos tarnybų ar bet kurio kito šaltinio.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacijos suma bus nustatoma pagal Graikijos teisę, taikant konkretesnes nuostatas.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Ne.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, prašymo formoje yra specialus laukelis, kurį reikia užpildyti.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, savo prašymo formoje turite nurodyti kompensacijos, kurios prašote, sumą ir bet kokią kitą kompensaciją, kurią gavote, kad būtų galima atsižvelgti į Graikijos valstybės patirtas jūsų hospitalizacijos išlaidas ir visas kitas sumas, kurias gavote iš nusikaltėlio, socialinės apsaugos tarnybų ar bet kurio kito šaltinio.

Jūsų taip pat bus paprašyta nurodyti informaciją apie padėtį, susidariusią dėl žalos padarymo. Tai reiškia, kad jūsų bus paprašyta deklaruoti ir pateikti visus gydymo išlaidų, ligoninės mokesčių ar laidotuvių išlaidų įrodymus, bet kokio jūsų pajamų praradimo arba sumažėjimo įrodymus, taip pat bet kokio jūsų išlaidų padidėjimo arba negalėjimo dėl įtariamu nusikaltimu padarytos žalos verstis tam tikra profesija įrodymus.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Kompensavimo institucija nėra konkrečiai numačiusi papildomos kompensacijos. Tačiau Graikijos teisėje numatyta tokia galimybė pasikeitus aplinkybėms arba pablogėjus nukentėjusiojo sveikatai.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Priklausomai nuo atvejo, būtini šie patvirtinamieji dokumentai:

 • tapatybės kortelė arba pasas, arba pažyma apie santuokinę padėtį;
 • leidimas gyventi arba prašymo pratęsti leidimą gyventi gavimo patvirtinimas;
 • tinkamo laidotuvių išlaidų ir medicininių išlaidų sumokėjimo įrodymas;
 • nukentėjusiojo mirties liudijimas arba medicininės pažymos, kuriose būtų nurodyta žalos rūšis, negalios trukmė, visų padarinių sveikatai ir bet kokios nuolatinės negalios pobūdis, taip pat tokios negalios laipsnis;
 • metų, einančių prieš prašymo pateikimo metus, ir metų, einančių prieš incidento metus, pajamos (kompetentingo mokesčių administratoriaus mokestinis vertinimas arba jūsų ar jūsų gyvenimo partnerio, civilinio partnerio ar bet kurio kito nuolat su jumis gyvenančio asmens pateikta pajamų deklaracija);
 • skundo ir (arba) pranešimo apie nusikalstamas veikas pateikimo patvirtinimas;
 • atitinkamų galutinių teismo nutarčių arba nurodymų arba pažymos, kad byla buvo nutraukta, kopijos;
 • pažyma apie atitinkamų sumų sumokėjimą arba nesumokėjimą iš kitų šaltinių (darbdavio draudimo fondo, privataus draudimo bendrovės);
 • bet koks kitas dokumentas, kuris yra aktualus arba laikytinas nuostolių įrodymu, jūsų pajamų sumažėjimo, jūsų išlaidų padidėjimo arba negalėjimo verstis tam tikra profesija įrodymu.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Taip, prieš Kompensavimo institucijai nagrinėjant bylą reikia sumokėti 50 EUR mokestį, priešingu atveju prašymas bus atmestas.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Kompensavimo institucija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Padedančiajai institucijai arba tiesiogiai kompensavimo institucijos sekretoriui.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Nebūtinai. Prireikus jūsų bus paprašyta atvykti.

Jeigu jūsų gyvenamoji vieta arba jūsų įprastinė gyvenamoji vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, Graikijos kompensavimo institucija paprašys atitinkamos padedančiosios institucijos jus apklausti pagal tos valstybės teisę ir nusiųsti jai ataskaitą. Ji, bendradarbiaudama su atitinkama padedančiąja institucija, pagal Graikijos teisę taip pat gali pati atlikti apklausą telefonu arba per vaizdo konferenciją. Tuo atveju Graikijos kompensavimo institucija negali įpareigoti pareiškėjo dalyvauti apklausoje.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Kompensavimo institucija per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos turi išnagrinėti bylą ir per tris mėnesius nuo prašymo įvertinimo dienos turi pateikti galutinį sprendimą.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Ir pareiškėjas, ir Graikijos valstybė turi teisę Kompensavimo institucijos sprendimą apskųsti Administraciniam pirmosios instancijos teismui (graik. Dioikitikó Protodikeío). Terminas yra keturi mėnesiai.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Specialios pagalbos linijos kompensacijų prašymams nėra. https://ministryofjustice.gr/

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Tarpvalstybiniuose ginčuose teisinė pagalba civilinėse (ar komercinėse) bylose teikiama, jeigu jūsų gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje. Teisinė pagalba taip pat gali būti teikiama paskiriant advokatą, kuris teiktų teisines konsultacijas, skirtas ginčui išspręsti, kol byla dar neperduota teismui. Asmenys, kurių gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Graikijoje, tačiau jie siekia teisinės pagalbos teisminiam bylos nagrinėjimui arba procesiniam veiksmui kitoje ES valstybėje narėje, taip pat turi teisę gauti advokato paslaugas, kol užsienio valstybės narės kompetentinga institucija dar negavo prašymo skirti teisinę pagalbą.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Lyčių lygybės tyrimų centras (KEThI)

Nacionalinis socialinio solidarumo centras (EKKA)

Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas (graik. Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Graikijos pabėgėlių taryba (graik. Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International Graikijos skyrius

Graikijos policijos kibernetinių nusikaltimų skyrius

Paskutinis naujinimas: 12/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.