Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vengrų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Už tyčinį smurtinį nusikaltimą asmeniui.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Už sužalojimus (fizinius arba psichinius), kurių gydymas trunka ilgiau nei aštuonias dienas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip. Be nukentėjusiojo, kompensaciją gali gauti nukentėjusiojo tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai arba tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, įtėviai arba globėjai, įvaikiai arba globotiniai, sutuoktinis arba registruotas partneris, jei nusikaltimo padarymo metu jie gyveno tame pačiame namų ūkyje, kaip ir nukentėjusysis, taip pat nukentėjusiojo išlaikytiniai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, išlaikytiniams arba kitiems teisę gauti kompensaciją turintiems asmenims nukentėjusiojo mirtis nėra būtina sąlyga norint gauti kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, jei ES esate teisėtai arba jei esate prekybos žmonėmis auka.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensaciją galima gauti tik už nusikaltimus, padarytus Vengrijos teritorijoje. Jei nusikaltimas buvo padarytas kitoje šalyje, Vengrijoje galite pateikti prašymą skirti kompensaciją. Tokiais atvejais Vengrijos institucijos perduos prašymą valstybei narei, kurioje buvo padarytas nusikaltimas.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, kompensacijos galima prašyti tik tuo atveju, jei dėl padarytos veikos buvo pradėtas baudžiamasis procesas.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, kompensacijos galima prašyti iš karto po to, kai buvo pradėtas baudžiamasis procesas.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, tokį prašymą galima pateikti. Tokiais atvejais žalos dydį, priežasties ir pasekmės ryšį tarp žalos ir veikos bei poreikį gauti kompensaciją reikia pagrįsti įrodymais.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Dėl kompensacijos reikia kreiptis per tris mėnesius nuo nusikaltimo padarymo dienos. Prašymo pateikimo senaties terminas yra penkeri metai nuo nusikaltimo padarymo dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

 • turtinė (ne psichologinė) žala:
  • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininio gydymo – ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos – išlaidos)
  • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
  • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės išlaidos, teismo išlaidos)
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita
 • – psichologinė (moralinė) žala:
  • nukentėjusiojo skausmas ir kančios

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

 • turtinė (ne psichologinė) žala:
  • laidotuvių išlaidos
  • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
  • išlaikymo arba galimybės praradimas
 • – psichologinė žala:
  • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančios ir (arba) kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija gali būti skiriama kaip vienkartinė išmoka arba mokama kas mėnesį.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Valstybės kompensacija neskiriama, jei galutiniu teismo sprendimu buvo nustatyta, kad nukentėjusysis savo elgesiu prisidėjo darant nusikaltimą arba kad nukentėjusiojo elgesys buvo nusikaltimo priežastis, arba kad žala buvo padaryta neteisėtais veiksmais. Kitos atsisakymo skirti kompensaciją priežastys – atsisakymas duoti parodymus, pareigos bendradarbiauti nevykdymas arba asmeninio prašymo nepateikimas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Kompensaciją gali gauti tik nukentėjusieji, turintys socialinių poreikių. Nukentėjusysis laikomas turinčiu socialinių poreikių, jei jo mėnesinės grynosios pajamos (tame pačiame namų ūkyje gyvenančių asmenų atveju – pajamos vienam asmeniui) 2018 m. neviršijo 226 328 HUF, arba jei nukentėjusysis gauna kitų teisės aktuose nustatytų išmokų. Į asmenų, nukentėjusių nuo teroristinių nusikaltimų, pajamas neatsižvelgiama.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne.

Kaip bus apskaičiuojama kompensacija?

Kompensacijos dydis neviršija penkiolikos bazinių dydžių (113 164 HUF), o 2018 m. tai atitinka 1 697 460 HUF. Vienkartinės išmokos dydis: 100 % žalos, kurios dydis neviršija penkių bazinių dydžių, sumos; už žalą, kurios dydis yra nuo penkių iki dešimties bazinių dydžių, – penkių bazinių dydžių ir 75 % žalos dalies, viršijančios penkis bazinius dydžius, suma; už žalą, kurios dydis viršija dešimt bazinių dydžių, – bazinio dydžio, padauginto iš 8,75 bei 50 % žalos dalies, viršijančios dešimt bazinių dydžių, suma. Kompensacijos, kuri mokama periodinėmis išmokomis, dydis: jei nukentėjusysis yra nesulaukęs 18 metų arba priklausomas nuo kitų asmenų pagalbos – 75 % prarastų pajamų, pagrįstų įrodymais; jei nukentėjusysis nėra priklausomas nuo kitų asmenų pagalbos – 50 % prarastų pajamų.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausios sumos nėra nustatyta. Kompensacijos dydis neviršija penkiolikos bazinių dydžių (113 164 HUF), o 2018 m. tai atitinka 1 697 460 HUF. Didžiausia kompensacijos, kurią galima gauti kaip mėnesines išmokas, suma per mėnesį yra bazinis dydis (2018 m. – 113 164 HUF).

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Prašyme reikia nurodyti žalos dydį. Bet kokia iš kito šaltinio gauta suma bus išskaičiuota iš kompensacijos sumos.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Valstybė atlygins įrodymais pagrįstą žalos sumą, net jei ją galima gauti iš kito šaltinio. Jei vėliau žala atlyginama iš kito šaltinio, avansą reikia grąžinti.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Ne. Kompensacija gali būti skiriama tik vieną kartą.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • Jei yra – pažymą (policijos, teismo, prokuratūros), patvirtinančią, kad buvo pradėtas baudžiamasis procesas.
 • Dokumentus, patvirtinančius socialinius poreikius (pažymas apie asmenų, gyvenančių tame pačiame namų ūkyje, pajamas)
 • Dokumentus, pagrindžiančius dėl nusikaltimo patirtos žalos dydį.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas gaunamas ar nagrinėjamas?

Ne, prašymą galima pateikti nemokamai.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Budapešto (apskrities) vyriausybės įstaigos (-ų) paramos aukoms tarnybos.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą galima pateikti bet kuriai rajono tarnybai (padedančiosioms institucijoms) arba tiesiogiai sprendžiančiajai institucijai (Budapešto arba apskrities vyriausybės įstaigai (-oms)).

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Prašymų nagrinėjimo terminas yra ne daugiau kaip 60 dienų.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pirmąja instancija priimtą sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka, o apeliacinį skundą nagrinėja Teisingumo ministerija, kaip antrosios instancijos įstaiga. Dėl Teisingumo ministerijos antrąja instancija priimto sprendimo galima pradėti administracinį procesą teismuose.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Visą parą, septynias dienas per savaitę veikianti paramos aukoms pagalbos linija (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225, vengrų ir anglų kalbomis.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, pagal 2003 m. Įstatymą LXXX dėl teisinės pagalbos.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Paslaugos, skirtos padėti užtikrinti jūsų interesus, teikiamos bet kuriuose paramos aukoms tarnybos biuruose, kuriuose paramos aukoms konsultantai suinteresuotosioms šalims teikia praktinę pagalbą (pavyzdžiui, pagalbą pildant prašymus, teikiant informaciją). Nukentėjusieji gali kreiptis į pilietinės visuomenės organizacijas (pavyzdžiui, „Baltasis žiedas“ (Fehérgyűrű), „Vengrijos baptistų pagalba“ (Baptista Szeretetszolgálat) ir pan.).

Paskutinis naujinimas: 11/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.