Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galima gauti už bet kokios rūšies nusikaltimą, kuriuo, kaip tyčinėmis veikomis, kurios laikomos nusikaltimo actus reus arba tvirkinimo ar išžaginimo nusikaltimu, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 372–376 straipsniuose, buvo sukeltas kūno sužalojimas arba padaryta moralinė žala.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

– kūno sužalojimą ir (arba) ekonominius nuostolius;

– moralinę žalą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Nukentėjusiojo, mirusio dėl tyčinių veikų, laikomų nusikaltimu, sukėlusių kūno sužalojimą, lėmusį nukentėjusiojo mirtį, bei turinčių rimtų pasekmių nukentėjusiojo giminaičių ar išlaikytinių gyvenimo kokybei (psichinės kančios netekus artimo žmogaus), giminaičiai arba išlaikytiniai gali pateikti prašymą skirti kompensaciją Teisingumo ministerijai, jei nebuvo gauta veiksminga ir tinkama kompensacija. Šeimos nariai, sutuoktiniai, nesusituokę partneriai, registruoti partneriai ar asmenys, kurių santykiai su nukentėjusiuoju buvo itin artimi, gali gauti kompensaciją, jie šie asmenys patyrė žalos, kurią galima atlyginti. Giminystės laipsnis iš esmės nėra svarbus, nes atsižvelgiama tik į emocinį ir materialinį gyvenimą kartu su tiesioginiu nukentėjusiuoju. Faktiškai tik šeimos nariai, ypač šeima siaurąja prasme, laikomi netiesioginiais nukentėjusiaisiais. Šeima siaurąja prasme – tai šeima, kurią sudaro du susituokę arba nesusituokę suaugusieji, turintys arba neturintys vaikų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jei nebuvo gauta veiksminga ir tinkama kompensacija, nukentėjusiojo, kuris išgyveno po tyčinių veikų, laikomų nusikaltimu, sukėlusių kūno sužalojimą, sukėlusį nuolatinį nedarbingumą arba visišką nedarbingumą ilgiau nei mėnesį ir turinčių rimtų pasekmių gyvenimo kokybei, giminaičiai arba išlaikytiniai gali pateikti Teisingumo ministerijai prašymą skirti kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Kompensaciją gali gauti tik asmenys, kurie teisėtai gyvena Liuksemburge arba yra Europos Sąjungos arba Europos Tarybos valstybės narės piliečiai ir kurie nusikaltimo padarymo metu teisėtai buvo Liuksemburge, arba nuo prekybos žmonėmis nukentėję asmenys. Kitais atvejais jokia kompensacija neskiriama.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Bet koks asmuo, kuris teisėtai nuolat gyvena Liuksemburge, tačiau nukentėjo nuo tyčinio smurtinio nusikaltimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turi teisę gauti kompensaciją, mokamą iš Liuksemburgo biudžeto, jei toks asmuo neturi teisės gauti kompensacijos iš kitos valstybės.

Pagal 1984 m. kovo 12 d. Įstatymą dėl kompensacijos tam tikriems nukentėjusiesiems, patyrusiems fizinių sužalojimų, turite atitikti toliau nurodytas sąlygas.

 • Nukentėjusysis turi nuolat teisėtai gyventi Liuksemburge arba būti kitos Europos Sąjungos arba Europos Tarybos valstybės narės pilietis. Be to, nusikaltimo padarymo metu nukentėjusysis teisėtai turi būti Liuksemburge arba būti nusikaltimo, nurodyto Baudžiamojo kodekso 328-1 straipsnyje, auka.
 • Žala turi būti patirta dėl tyčinių veikų, kurios laikomos nusikaltimu.
 • Turi būti patirtas kūno sužalojimas, o ne tik turtinė žala (todėl kompensacija už, pavyzdžiui, paprastą vagystę, neskiriama).
 • Žala turi turėti rimtų pasekmių jūsų gyvenimo kokybei, pavyzdžiui, dėl pajamų praradimo ar sumažėjimo, padidėjusių išlaidų ar nepaprastųjų išlaidų, darbingumo praradimo, mokslo metų praleidimo, fizinės arba psichinės žalos, moralinės žalos ar suluošinimo, fizinių ar psichinių kančių. Jei nukentėjote nuo Baudžiamojo kodekso 372–376 straipsniuose nurodytų nusikaltimų, jums nereikia įrodyti fizinės ar moralinės žalos, nes preziumuojama, kad ji yra.
 • Valstybė kompensaciją moka tik tuo atveju, jei veiksmingos ir tinkamos kompensacijos negalite gauti kitais būdais.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne. Kad nukentėjusysis galėtų reikalauti kompensacijos, jam nereikia pirmiausia pranešti apie nusikaltimą.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo Teisingumo ministerija gali priimti nepasibaigus baudžiamajam procesui.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Jei nusikaltėlis nustatytas, o jūs jam pateikėte ieškinį dėl žalos atlyginimo kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese, turite sulaukti šio reikalavimo nagrinėjimo rezultato. Jei nusikaltėlis yra nemokus, galite Teisingumo ministerijai pateikti prašymą skirti kompensaciją.

Teisingumo ministerija gali nurodyti grąžinti visą kompensaciją ar avansą, kurie jums vėliau buvo sumokėti kaip veiksminga kompensacija ar žalos atlyginimas dėl sužalojimo, arba jų dalį.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Nusikaltėlis nenustatytas

Jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas, galite kreiptis dėl kompensacijos siųsdamas savo prašymą Teisingumo ministerijai. Prašymas turi būti surašytas prancūzų, vokiečių arba liuksemburgiečių kalba, o jame turi būti nurodyta veikų, nuo kurių nukentėjote, padarymo data, vieta ir tikslus pobūdis. Kartu su šiuo raštu reikia pateikti veikų, nuo kurių nukentėjote, ir jūsų patirtos žalos patvirtinamuosius dokumentus, pagrindžiančius jūsų reikalavimą. Be to, turite atitikti 1984 m. kovo 12 d. Įstatyme dėl kompensacijos tam tikriems nukentėjusiesiems, dėl nusikaltimo patyrusiems fizinių sužalojimų, 1 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Nusikaltėlis nenuteistas

Kad turėtumėte teisę gauti kompensaciją, nusikaltėlis įsiteisėjusiu sprendimu turi būti pripažintas kaltu. Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Nukentėjusiųjų komisijos (Commission victime) nuomonę, gali nurodyti grąžinti visą kompensaciją ar avansą arba jų dalį. Tokį patį sprendimą ministras gali priimti, jei buvo sumokėtas avansas, o vėliau paaiškėja, kad nėra pagrindo skirti kompensaciją.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymą reikia pateikti per dvejus metus nuo veikų padarymo dienos. Jei nusikaltėlis patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, terminas pratęsiamas ir sueina praėjus dvejiems metams po galutinio teismo, nagrinėjusio baudžiamąją bylą, sprendimo. Jei įsiteisėjus sprendimui baudžiamajame procese priimamas sprendimas dėl jūsų civilinio reikalavimo atlyginti žalą, terminas pratęsiamas ir sueina praėjus dvejiems metams po teismo sprendimo dėl reikalavimo atlyginti žalą įsiteisėjimo. Tačiau, jei esate nepilnametis, senaties terminas nepradedamas skaičiuoti iki tos dienos, kol sulauksite pilnametystės, jei už veikas yra baudžiama baudžiamosiomis sankcijomis arba jei veikos yra numatytos Baudžiamojo kodekso 372, 373, 375, 382‑1 ir 382‑2, 400, 401bis, 402, 403 ar 405 straipsniuose ir už jas baudžiama pagal šiuos straipsnius.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

fizinė (ne psichologinė) žala:

 • dėl sužalojimo patirtos medicininės išlaidos (medicininio gydymo – gydymo ligoninėje ir ambulatorinis gydymo, reabilitacijos – išlaidos);
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, speciali įranga ir kt.);
 • ilgalaikiai sužalojimai (pvz., negalia ir kitas ilgalaikis invalidumas);
 • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant pajamų praradimą ir darbingumo netekimą ar išmokų sumažėjimą ir kt.);
 • profesinių galimybių praradimas;
 • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės ir kitos išlaidos;
 • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą;

psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančios;

b) nukentėjusiojo paveldėtojams arba giminaičiams:

fizinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos;
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, gydymas ligoninėje ir ambulatorinis gydymas, reabilitacija);
 • išmokų ar profesinių galimybių praradimas;

psichologinė žala:

 • giminaičių ar paveldėtojų skausmas ir kančios / kompensacija maitintojo netekusiems asmenims nukentėjusiojo mirties atveju.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, o ne kaip periodinės išmokos. Tačiau esant reikalui tinkamai pagrįstais atvejais Teisingumo ministerija pareiškėjui gali skirti avansą, kol prašymas nagrinėjamas. Be to, jei nukentėjusiajam buvo sumokėta kompensacija, o vėliau žala ženkliai padidėja, nukentėjusysis per penkerius metus nuo tada, kai buvo sumokėta pagrindinė kompensacija, gali gauti papildomą kompensaciją.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Dėl nukentėjusiojo elgesio veikų padarymo metu kompensaciją gali būti atsisakyta skirti arba jos dydis gali būti sumažintas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Bet koks nukentėjusysis, kuris patyrė žalos ir atitinka 1984 m. kovo 12 d. Įstatymo dėl kompensacijos tam tikriems nukentėjusiesiems, patyrusiems fizinių sužalojimų, 1 straipsnyje nurodytas sąlygas, gali gauti valstybės kompensaciją nepriklausomai nuo jo finansinės padėties, jei nukentėjusysis nėra gavęs veiksmingos ir tinkamos kompensacijos arba žalos atlyginimo.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Atsižvelgiant į jūsų santykį su nusikaltėliu kompensaciją gali būti atsisakyta skirti arba ji gali būti sumažinta.

Kaip bus apskaičiuojama kompensacija?

Nukentėjusiųjų komisija savo nuomonėje nurodo, ar prašymas yra pagrįstas, ir kokio dydžio kompensacija turėtų būti skiriama. Kompensacijos dydis nustatomas visų pirma atsižvelgiant į pasekmes pareiškėjo gyvenimo kokybei. Tada Teisingumo ministerija priima sprendimą, ar skirti kompensaciją, ir nustato jos dydį.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Didžiausia kompensacijos suma, kurią gali skirti Teisingumo ministerija, negali viršyti Didžiojo Hercogo reglamentu kiekvienais metais nustatomos ribos. 2017 m. nustatyta riba buvo 63 000 EUR.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Liuksemburge pareiškėjai, prašantys skirti kompensaciją, neturi užpildyti jokios specialios formos. Turite tik surašyti raštą, kuriame būtų nurodyta veikų padarymo data, vieta bei tikslus veikų pobūdis ir pridėti prašymą pagrindžiančius dokumentus.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Kompensaciją valstybė moka tik tada, jei nukentėjusysis veiksmingos ir tinkamos kompensacijos negali gauti kitais būdais, pavyzdžiui, iš nusikaltėlio, socialinio ar asmeninio draudimo lėšų. Nukentėjusiųjų komisija gali atsižvelgti į bet kokią kompensaciją už patirtus nuostolius, kurią gavote iš kitų šaltinių.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Esant reikalui tinkamai pagrįstais atvejais Teisingumo ministerija gali skirti avansą, kol prašymas nagrinėjamas.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Jei buvo skirta kompensacija, o vėliau sužalojimas ženkliai pasunkėja, galima gauti papildomą kompensaciją. Prašymą reikia pateikti per penkerius metus nuo tos dienos, kurią buvo sumokėta pagrindinė kompensacija.

Papildomos kompensacijos dydis negali viršyti 63 000 EUR, iš šios sumos atėmus anksčiau skirtą kompensacijos sumą.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Kartu su raštu reikia pateikti bet kokius veikų, nuo kurių nukentėjote, ir jūsų patirtos žalos patvirtinamuosius dokumentus, pagrindžiančius jūsų reikalavimą.

Neišsamus sąrašas:

 • skundo kopija (policijos protokolas) arba įrodymai, patvirtinantys, kad pateikėte reikalavimą atlyginti žalą kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese;
 • sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas, kopija;
 • sprendimas dėl civilinio reikalavimo atlyginti žalą;
 • žalos įrodymai: medicinos pažymos, kuriose nurodytas patirtų sužalojimų pobūdis, nedarbingumo trukmė ir, kai taikoma, nuolatinio nedarbingumo pobūdis ir padariniai;
 • dėl sužalojimo patirtų medicininių išlaidų (medicininio gydymo, gydymo ligoninėje ir ambulatorinio gydymo ir pan.) įrodymai;
 • narystės socialinės apsaugos organizacijoje įrodymai;
 • įrodymai, patvirtinantys bet kokios kompensacijos, gautos iš socialinio draudimo lėšų, dydį;
 • draudimo sutarties kopija;
 • įrodymai, patvirtinantys bet kokios kompensacijos, gautos iš draudimo bendrovės, dydį;
 • pajamų netekimo medicininio gydymo metu ir po jo įrodymai.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas gaunamas ir nagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Liuksemburgo teisingumo ministerija
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faksas (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

El. paštas info@mj.public.lu
Interneto svetainė http://www.mj.public.lu/

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Liuksemburgo teisingumo ministerija
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faksas (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

El. paštas info@mj.public.lu
Interneto svetainė http://www.mj.public.lu/

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Nukentėjusiųjų komisija privalo kviesti nukentėjusįjį dalyvauti posėdyje. Jei nukentėjusysis dalyvauja posėdyje, Komisija išklausys jo nuomonę apie veikas ir patirtą žalą. Posėdis yra neviešas, o jo metu galite gauti advokato pagalbą.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Teisingumo ministerija sprendimą priims per šešis mėnesius nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jei nukentėjusysis yra nepatenkintas Teisingumo ministerijos sprendimu iš principo arba dėl skirtos sumos, jis gali pareikšti ieškinį valstybei, kuriai atstovauja Teisingumo ministerija. Šį ieškinį pareiškėjo pasirinkimu reikia pareikšti Liuksemburgo arba Dykircho apylinkės teisme (tribunal d’arrondissement).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Informacijos apie prašymo pateikimo procedūrą galima gauti:

Ministry of Justice
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faksas (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

El. paštas info@mj.public.lu
Interneto svetainė http://www.mj.public.lu/

Be to, Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnyba (Service d’Accueil et d’Information juridique) ir Centrinės socialinės pagalbos tarnybos (Service central d’assistance sociale) Paramos aukoms tarnyba (Service d’aide aux victimes) teikia pagalbą ir konsultacijas dėl prašymų pateikimo.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Interneto svetainė

http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Bet koks asmuo, kuris gali įrodyti, kad neturi pakankamai pajamų, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis gali nemokamai gauti teisinę pagalbą. Gali būti paskirtas advokatas, kuris jums teiks teisines konsultacijas arba atstovaus jums teisme, o advokato išlaidas padengs valstybė. Bet kas gali konsultuotis su įstaigomis, teikiančiomis teisinę informaciją ir konsultacijas arba vykdančiomis tarpininkavimą. Norėdamas nemokamai gauti bet kokios teisinės informacijos, galite kreiptis į Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnybą.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

– Service d’aide aux victimes (Paramos aukoms tarnyba), Service central d’assistance sociale (Centrinė socialinės pagalbos tarnyba)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel. (+352) 47 58 21-627 / 628
Mobilusis telefonas (+352) 621 32 65 95

El. paštas scas-sav@justice.etat.lu

– Service d’Accueil et d’Information juridique (Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnyba):

Liuksemburge
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 22 18 46

Dykirche
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel. (+352) 80 23 15

Eše prie Alzeto
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel. (+352) 54 15 52

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.