Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Malta

Turinį pateikė
Malta

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Nusikaltimai, už kuriuos galite gauti kompensaciją, yra išžaginimas naudojant prievartą, nepilnamečių įtraukimas į prostituciją, tyčinis nužudymas, sunkus kūno sužalojimas arba pavojų gyvybei keliantis padegimas.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Galite gauti kompensaciją už bet kokią žalą, patirtą dėl bet kurio iš minėtų tyčinių smurtinių nusikaltimų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jūs galite gauti kompensaciją, jeigu esate nukentėjusiojo, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis.  Išlaikytiniai – tai asmenys, kuriuos mirusysis globojo, ir asmenys, teisiškai įgalioti gauti mirusiojo teikiamą globą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jūs negalite prašyti kompensacijos, jeigu esate nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Jūs negalite prašyti kompensacijos, jeigu nesate ES šalies pilietis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Šiuo atveju jūs galite prašyti kompensacijos atitinkamais tikslais suteikdamas visą reikiamą pagrįstą pagalbą ir informaciją.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, kad galėtumėte reikalauti kompensacijos, pirmiausia turite būti pranešęs apie nusikaltimą policijai.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Prieš teikiant prašymą jums nebūtina sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Jeigu nusikaltėlis yra nustatytas, pirmiausia turėtumėte reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jūs galite turėti teisę į kompensaciją net ir tuo atveju, jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas ar nuteistas.  Įrodymai, kuriuos turite pateikti, yra policijos protokolas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Pateikti kompensacijos prašymą galite per vienus metus nuo nusikaltimo dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Išmokant kompensaciją atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininio gydymo – ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos – išlaidos)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas);
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.);
  • galimybės praradimas;
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos (kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos)
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą;
  • kita – visiška prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia – visiška prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos.
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija);
 • išlaikymo arba galimybės praradimas

visiška prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra.
– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia arba kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

visiška prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija išmokama vienkartine išmoka, o ne kaip periodinė pensija.  Tačiau prašymus nagrinėjantis pareigūnas gali skirti laikiną kompensaciją ir atidėti galutinės kompensacijos skyrimą tuo atveju, jeigu vėluojama atlikti galutinį medicininį sužalojimo įvertinimą.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Prašymus nagrinėjantis pareigūnas gali neskirti kompensacijos arba ją sumažinti, jeigu jis mano, kad:

 1. pareiškėjas atitinkamu tikslu greitai nesiėmė visų pagrįstų priemonių policijai ar kitam organui ar asmeniui, kurį prašymus nagrinėjantis pareigūnas laiko tinkamu, informuoti apie nusikaltimo aplinkybes arba
 2. pareiškėjas nebendradarbiavo su policija ar kita institucija siekiant įvykdyti nusikaltėliui teisingumą arba
 3. pareiškėjas prašymus nagrinėjančiam pareigūnui ar kitam organui ar asmeniui nesuteikė visos pagrįstos pagalbos, susijusios su prašymu, arba
 4. dėl pareiškėjo elgesio iki incidento, už kurį prašoma kompensacijos, taip pat jo metu arba jam pasibaigus negalima pateisinti visos kompensacijos arba apskritai bet kokios kompensacijos išmokėjimo arba
 5. dėl pareiškėjo charakterio, įrodyto jo atžvilgiu priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais ar kitais prašymus nagrinėjančiam pareigūnui prieinamais įrodymais, negalima pagrįsti visos kompensacijos arba bet kurios kitos visos sumos išmokėjimo arba
 6. nukentėjusysis buvo solidariai arba iš dalies atsakingas už patirtą sužalojimą arba
 7. tai yra pagrįsta dėl nukentėjusiojo elgesio, charakterio ar gyvenimo būdo.

Pagal sistemą kompensacija nebus išmokama, jeigu:

 1. nusikalstamu būdu sužalojimas buvo padarytas iki 2006 m. sausio 1 d.;
 2. prašymus nagrinėjantis pareigūnas mano, kad nusikaltėlis neturi turto, arba yra įrodyta, kad buvo pateiktas ieškinys kompensacijai priteisti, tačiau be teigiamų rezultatų;
 3. prašymus nagrinėjantis pareigūnas mano, kad pareiškėjas nesuteikė visos pagrįstos pagalbos ir informacijos, reikalingos teisės nuostatoms įvykdyti;
 4. pareiškėjas buvo atsakingas už nusikalstamu būdu padarytą sužalojimą dėl provokacijos ar bet kurių kitų veiksmų.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis gali turėti poveikį skiriamai sumai.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nėra kitų kriterijų, kurie nebūtų nurodyti pirmiau.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacija bus apskaičiuojama atliekant vertinimą savo nuožiūra.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Išmoka pareiškėjui negali viršyti dvidešimt trijų tūkstančių trijų šimtų eurų (23 300 EUR), ši suma taip pat negali būti viršijama, kai dėl to paties nusikaltimo teikiamas ne vienas prašymas.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Taip, jūs turėtumėte nurodyti sumą formoje ir galite gauti nurodymus, kaip ją apskaičiuoti, arba dėl kitų aspektų.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Iš kitų šaltinių gautos kompensacijos už žalą suma gali būti išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Prašymus nagrinėjantis pareigūnas turi teisę savo nuožiūra priimti nutarimus dėl lėšų, kurios gali būti skirtos kaip kompensacija, administravimo.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Po pagrindinio sprendimo papildoma kompensacija jums negali būti skiriama.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Dokumentai:

 • atstovavimo įgaliojimas / oficialių įgaliojimų arba ryšio su nukentėjusiuoju patvirtinimas;
 • nukentėjusiojo mirties liudijimas;
 • policijos ataskaitos kopija;
 • teismo nuosprendžio / nutarties kopija;
 • medicininės išvados ir pažymos;
 • sąskaitos už ligoninės paslaugas;
 • kitų išlaidų (priežiūros, laidotuvių) sąskaitos;
 • pajamos (darbo užmokestis, socialinės / paramos išmokos);
 • įnašo iš kitų šaltinių (darbdavio draudimo, privataus draudimo) arba jo nebuvimo patvirtinimas;
 • informacija apie pareiškėjo teistumą;
 • rašytinis pareiškėjo patvirtinimas, kad nebuvo gauta kompensacijos iš jokios kitos įstaigos ar institucijos; visi kiti pagal aplinkybes aktualūs dokumentai.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Tokiu atveju administraciniai ar kiti mokesčiai neimami.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Ši institucija yra Generalinės prokuratūros prašymus nagrinėjantis pareigūnas.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą turėtumėte siųsti pagalbiniam pareigūnui adresu: Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Vieną arba du mėnesius, tai priklauso nuo aplinkybių.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimo apskųsti neįmanoma.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Formas ir informaciją galima gauti iš Teisingumo departamento arba jo interneto svetainėje: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

http://vso.org.mt/

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, galite gauti teisinę pagalbą.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

http://vso.org.mt/

Paskutinis naujinimas: 03/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.