Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Už kokios rūšies nusikaltimus galiu gauti man padarytos žalos atlyginimą iš Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Už visus tyčinius smurtinius nusikaltimus, pvz., užpuolimą, grasinimą smurtu ir (arba) grasinimą ginklu, tyčinį nužudymą, neatsargų nužudymą, plėšimą naudojant smurtą ir smurtinius seksualinius nusikaltimus (išžaginimą ir kitus seksualinius nusikaltimus). Kompensacija taip pat gali būti skiriama gyviems likusiems netyčinio nužudymo aukos giminaičiams.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją iš fondo?

Skiriant išmoką siekiama jums kompensuoti už skausmą ir kančias (neturtinę žalą) ir atlyginti visus dėl to jūsų patirtus finansinius nuostolius, pvz., medicinines išlaidas už nusikaltimo metu patirto sužalojimo gydymą, taip pat atlyginti dėl atsiradusio nedarbingumo prarastas pajamas. Minėtąja išmoka nesiekiama jums atlyginti visų nuostolių – tai yra konkreti vienkartinė nediferencijuojama išmoka, įnašas nuostoliams, atsiradusiems dėl jūsų patirtos žalos, atlyginti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, jūs galite gauti kompensaciją, jeigu esate mirusio nukentėjusiojo sutuoktinis, partneris arba registruotasis partneris, vienas iš tėvų, vaikas, brolis ar sesuo. Jūs galite turėti teisę į kompensaciją už jūsų, kaip gyvo likusio giminaičio, patirtą kančią, jūsų patirtas laidotuvių išlaidas ir už išlaikymą, prarastą netekus mirusio asmens pajamų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, fondas gali skirti kompensaciją nukentėjusiųjų, kurie dėl smurtinio nusikaltimo patyrė sunkius, ilgalaikius sužalojimus, giminaičiams. Giminaičiais laikomi mirusiojo sutuoktinis, (registruotasis) partneris, vienas iš tėvų, vaikas, brolis ar sesuo.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu tapau nusikaltimo liudytojas?

Taip, fondas gali skirti kompensaciją, jeigu asmuo patiria psichologinę žalą, nes tapo tyčinio smurtinio nusikaltimo liudytoju arba tiesiogiai susidūrė su tyčinio smurtinio nusikaltimo padariniais (neatsargaus gyvybės atėmimo atveju tai netaikoma). Kad asmuo turėtų teisę gauti kompensaciją, būtina įrodyti, kad dėl nusikaltimo buvo patirta didelė psichologinė žala. Tokią diagnozę turi konstatuoti kvalifikuotas specialistas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, jeigu nusikaltimas, nuo kurio nukentėjote, buvo padarytas Nyderlandų teritorijoje. Nukentėjusiojo pilietybė neturi reikšmės.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, fondas gali skirti kompensaciją tik už smurtinį nusikaltimą, padarytą Nyderlandų teritorijoje.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne, kad fondas išnagrinėtų jūsų prašymą, jūs neprivalote būti apie nusikaltimą pranešęs policijai. Tačiau praktikoje pranešimas apie nusikaltimą ir vėlesnis nusikaltimo tyrimas atlieka svarbų vaidmenį pagrindžiant prašymą. Jeigu apie nusikaltimą nebuvo pranešta, turi būti įmanoma įrodyti prašymo patikimumą remiantis kitas objektyviais pareiškimais. „Objektyvus“ šiuo atveju reiškia informaciją, gautą iš patikimų, nešališkų šaltinių.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne. Tačiau tam tikrais atvejais fondas gali nuspręsti, jog reikia palaukti policijos tyrimo arba baudžiamojo proceso rezultatų, kad būtų galima nustatyti jūsų prašymo patikimumą.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip. Kai siekiama įrodyti patikimumą, tokiems prašymams taikomos tos pačios sąlygos kaip ir tais atvejais, kai nusikaltėlis yra žinomas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Taip. Savo prašymą fondui turite pateikti per 10 metų nuo nusikaltimo padarymo dienos. Gyvo likusio giminaičio atveju šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo nukentėjusiojo mirties dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Išmoka iš fondo nėra siejama su konkrečiais nuostoliais. Tai yra konkreti vienkartinė nediferencijuojama išmoka, kuria siekiama jums kompensuoti už skausmą ir kančias (neturtinę žalą) ir atlyginti visus jūsų patirtus finansinius nuostolius, pvz., medicinines išlaidas už nusikaltimo metu patirto sužalojimo gydymą, taip pat atlyginti dėl atsiradusio nedarbingumo prarastas pajamas.

Gyvų likusių giminaičių atveju minėta išmoka taip pat laikoma kompensacija už skausmą ir kančias (kančias dėl giminaičio mirties), už patirtas medicinines išlaidas, pvz., dėl giminaičio mirties kilusių psichologinių sutrikimų gydymo išlaidas, ir (arba) už pajamas, prarastas dėl atsiradusio nedarbingumo. Atskira išmoka taip pat gali būti skirta kaip kompensacija už laidotuvių išlaidas ir už išlaikymą, prarastą netekus mirusio asmens pajamų.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Siekiant įgyti teisę į išmoką iš fondo, svarbu, kad pats nebūtumėte kaltas dėl nusikaltimo. Kitaip tariant, jūs privalote pats nebūti kaltininku ir nebūti prisidėjęs prie nusikaltimo. Jeigu jūs dalyvavote nusikaltime, fondas gali atmesti jūsų prašymą arba sumažinti išmokamos kompensacijos sumą.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi poveikio jūsų teisei gauti kompensaciją už patirtą žalą.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

  • Dėl nusikaltimo jūs turite būti patyręs didelę žalą. Didele žala laikomas fizinis sužalojimas ir (arba) psichologinė žala, turintys didelių ilgalaikių arba nuolatinių medicininių padarinių.
  • Fondas kompensaciją skirs tik tuo atveju, jeigu žala, kurią patyrėte, nebuvo arba nebus atlyginta kitu būdu, pvz., jos neatlygins nusikaltėlis arba draudimo bendrovė. Tačiau, prieš kreipdamasis į fondą, jūs neprivalote pirmiausia bandyti išieškoti žalos atlyginimą iš nusikaltėlio ar draudimo bendrovės. Skirtingos procedūros gali būti vykdomos tuo pačiu metu.
  • Taip pat neįmanoma pateikti prašymo, susijusio su nusikaltimais, padarytais iki 1973 m. sausio 1 d.

Kaip kompensacija bus nustatoma?

Išmokos dydis paprastai grindžiamas jūsų patirtos žalos dydžiu arba nusikaltimo aplinkybėmis.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Fondas apibrėžė šešias žalos kategorijas, kiekvienai iš jų priskirta konkreti kompensacijos suma. Už 1 kategorijos žalą nukentėjusiesiems skiriama 1 000 EUR išmoka, už 6 kategorijos žalą – 35 000 EUR išmoka.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, jeigu ši kompensacija susijusi su neturtine žala, medicininėmis išlaidomis ir prarastomis pajamomis.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip, fondas gali jums išmokėti kompensaciją avansu kaip laikiną išmoką. Tai daroma, jeigu prašymas atitinka teisinius reikalavimus (t. y. neabejotinai įrodyta, kad jūs turite teisę į išmoką), o fondas negali per trumpą laiką priimti galutinio sprendimo. Avanso prašymas bus nagrinėjamas tik tuo atveju, jeigu prašymą pateiksite raštu ir paaiškinsite, kodėl avansas yra reikalingas ir skubus, pvz., jeigu jūs turite nepakankamai lėšų savo patirto sužalojimo gydymui. Vien tai, kad esate sudėtingoje finansinėje padėtyje, nelaikoma pakankamu pagrindu avansui išmokėti.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Jūs galite pateikti papildomą prašymą, jeigu, gavus sprendimą, kuriuo jums skiriama kompensacija, paaiškėja, kad jūsų sužalojimas yra gerokai sunkesnis negu tas, kuriuo buvo grindžiamas sprendimas dėl jūsų pirmojo prašymo. Be to, gyvas likęs giminaitis papildomą prašymą gali pateikti dėl laidotuvių išlaidų ir prarasto išlaikymo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

  • užpildytą prašymo formą
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
  • jeigu yra: policijos protokolą, teismo sprendimą
  • visą su sužalojimu susijusią medicininę informaciją
  • jeigu taikytina: kitus dokumentus, kuriuos formoje reikalaujama pateikti

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondui.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Ilgiausiai 26 savaites, bet paprastai greičiau.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Per šešias savaites galite fondui pateikti rašytinį prieštaravimą. Jeigu nesutinkate su sprendimu dėl jūsų prieštaravimo, skundą galite pateikti Nyderlandų administraciniam teismui.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Visas formas ir kitą informaciją galima rasti fondo interneto svetainėje.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Galite apsilankyti Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo interneto svetainėje.

Fondo telefono numeris: 070-4142000

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Dėl advokato pagalbos teikiant prašymą fondui teisinė pagalba nukentėjusiesiems neskiriama. Tačiau, jeigu jums reikia pagalbos prašymui pateikti, nemokamą paramą gali suteikti Nyderlandų paramos aukoms organizacija (nyd. Slachtofferhulp Nederland) .

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Nyderlandų paramos aukoms organizacija gali suteikti nemokamą paramą, jeigu jums reikia pagalbos kompensacijos prašymui pateikti.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.