Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Už visus tyčinius smurtinius nusikaltimus, pvz., užpuolimą, grasinimą smurtu ir (arba) grasinimą ginklu, tyčinį nužudymą, neatsargų nužudymą, plėšimą naudojant smurtą ir smurtinius seksualinius nusikaltimus (išžaginimą ir kitus seksualinius nusikaltimus). Kompensacija taip pat gali būti skiriama gyviems likusiems netyčinio nužudymo aukos giminaičiams.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Skiriant išmoką siekiama jums kompensuoti už skausmą ir kančias ir atlyginti visas jūsų patirtas medicinines išlaidas už nusikaltimo metu patirto sužalojimo gydymą, taip pat atlyginti dėl atsiradusio nedarbingumo prarastas pajamas. Minėtąja išmoka nesiekiama jums atlyginti visos žalos – tai yra konkreti vienkartinė išmoka, įnašas nuostoliams, atsiradusiems dėl jūsų patirtos žalos, atlyginti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, jūs galite gauti kompensaciją, jeigu esate mirusio nukentėjusiojo sutuoktinis arba registruotasis partneris, vienas iš tėvų, vaikas, brolis ar sesuo. Jūs galite turėti teisę į kompensaciją už jūsų, kaip gyvo likusio giminaičio, patirtą kančią, jūsų patirtas laidotuvių išlaidas ir už išlaikymą, prarastą netekus mirusio asmens pajamų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven) gali skirti kompensaciją, jeigu asmuo patiria psichologinę žalą, nes tapo smurtinio nusikaltimo liudytoju arba tiesiogiai susidūrė su smurtinio nusikaltimo, padaryto prieš jo giminaitį, padariniais.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, jeigu nusikaltimas, nuo kurio nukentėjote, buvo padarytas Nyderlandų teritorijoje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gali skirti kompensaciją tik už smurtinį nusikaltimą, padarytą Nyderlandų teritorijoje.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne, kad Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas išnagrinėtų jūsų prašymą, jūs neprivalote būti apie nusikaltimą pranešęs policijai. Tačiau praktikoje pranešimas apie nusikaltimą ir vėlesnis nusikaltimo tyrimas atlieka svarbų vaidmenį pagrindžiant prašymą. Jeigu apie nusikaltimą nebuvo pranešta, turi būti įmanoma įrodyti prašymo patikimumą remiantis kitas objektyviais pareiškimais. „Objektyvus“ šiuo atveju reiškia informaciją, gautą iš patikimų, nešališkų šaltinių.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo arba baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne. Tačiau tam tikrais atvejais Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gali nuspręsti, jog reikia palaukti policijos tyrimo arba baudžiamojo proceso rezultatų, kad būtų galima nustatyti jūsų prašymo patikimumą.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip. Kai siekiama įrodyti patikimumą, tokiems prašymams taikomos tos pačios sąlygos kaip ir tais atvejais, kai nusikaltėlis yra žinomas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Taip. Savo prašymą Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondui turite pateikti per 10 metų nuo nusikaltimo padarymo dienos. Gyvo likusio giminaičio atveju šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo nukentėjusiojo mirties dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita

Išmoka iš Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo nėra siejama su konkrečiais nuostoliais. Tai yra konkreti vienkartinė išmoka, kuria siekiama jums kompensuoti už skausmą ir kančias ir atlyginti visas jūsų patirtas medicinines išlaidas už nusikaltimo metu patirto sužalojimo gydymą, taip pat atlyginti dėl atsiradusio nedarbingumo prarastas pajamas.

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia:

Taip.

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
 • išlaikymo arba galimybės praradimas

Gyvų likusių giminaičių atveju minėta išmoka taip pat laikoma kompensacija už skausmą ir kančias (kančias dėl giminaičio mirties), už patirtas medicinines išlaidas, pvz., dėl giminaičio mirties kilusių psichologinių sutrikimų gydymo išlaidas, ir (arba) už pajamas, prarastas dėl atsiradusio nedarbingumo. Atskira išmoka taip pat gali būti skirta kaip kompensacija už laidotuvių išlaidas ir už išlaikymą, prarastą netekus mirusio asmens pajamų.

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia arba kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė:

Taip.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Siekiant įgyti teisę į išmoką iš Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo, svarbu, kad pats nebūtumėte kaltas dėl nusikaltimo. Kitaip tariant, jūs privalote pats nebūti kaltininku ir nebūti prisidėjęs prie nusikaltimo. Jeigu jūs dalyvavote nusikaltime, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gali atmesti jūsų prašymą arba sumažinti išmokamos kompensacijos sumą.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi poveikio jūsų teisei gauti kompensaciją už patirtą žalą.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

 • Dėl nusikaltimo jūs turite būti patyręs didelę žalą. Didele žala laikomas fizinis sužalojimas ir (arba) psichologinė žala, turintys didelių ilgalaikių arba liekamųjų medicininių padarinių.
 • Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas kompensaciją skirs tik tuo atveju, jeigu žala, kurią patyrėte, nebuvo arba nebus atlyginta kitu būdu, pvz., jos neatlygins nusikaltėlis arba draudimo bendrovė.
 • Taip pat neįmanoma pateikti prašymo, susijusio su nusikaltimais, padarytais iki 1973 m.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Išmokos dydis paprastai grindžiamas jūsų patirtos žalos dydžiu arba nusikaltimo aplinkybėmis.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas apibrėžė šešias žalos kategorijas, kiekvienai iš jų priskirta konkreti kompensacijos suma. 1 kategorija suteikia teisę į

1 000,00 EUR išmoką, o 6 kategorija – į 35 000,00 EUR išmoką.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, jeigu ši kompensacija susijusi su skausmu ir kančia, medicinos išlaidomis ir prarastomis pajamomis.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gali jums išmokėti kompensaciją avansu kaip laikiną išmoką. Tai daroma, jeigu prašymas atitinka teisinius reikalavimus (t. y. neabejotinai įrodyta, kad jūs turite teisę į išmoką), o fondas negali per trumpą laiką priimti galutinio sprendimo. Avanso prašymas bus nagrinėjamas tik tuo atveju, jeigu prašymą pateiksite raštu ir paaiškinsite, kodėl avansas yra reikalingas ir skubus, pvz., jeigu jūs turite nepakankamai lėšų savo patirto sužalojimo gydymui. Vien tai, kad esate sudėtingoje finansinėje padėtyje, nelaikoma pakankamu pagrindu avansui išmokėti.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Jūs galite pateikti papildomą prašymą, jeigu, gavus sprendimą, kuriuo jums skiriama kompensacija, paaiškėja, kad jūsų sužalojimas yra gerokai sunkesnis negu tas, kuriuo buvo grindžiamas sprendimas dėl jūsų pirmojo prašymo. Gyvas likęs giminaitis papildomą prašymą gali pateikti tik dėl laidotuvių išlaidų ir prarasto išlaikymo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • Užpildytą prašymo formą
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
 • jeigu yra: policijos protokolą, teismo sprendimą
 • visą su sužalojimu susijusią medicininę informaciją
 • jeigu taikytina: kitus dokumentus, kuriuos formoje reikalaujama pateikti

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Ne daugiau kaip 26 savaites.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Rašytinį prieštaravimą per 6 savaites galima pateikti Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo komitetui (nyd. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven). Savo prieštaravime turite nurodyti, su kuriais sprendimo aspektais nesutinkate ir kodėl. Prieštaravimą galite siųsti adresu:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefonas: 070-4142000

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Subsidijuojama teisinė pagalba neteikiama. Tačiau patarimų ir pagalbą galite gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos (nyd. Slachtofferhulp Nederland) adresu https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefonas: 0900-0101.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Nyderlandų paramos aukoms organizacija: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefonas: 0900-0101.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.