Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Šiaurės Airijos Nusikaltimo metu patirtų sužalojimų kompensavimo sistema skirta kompensuoti žalą nekaltoms smurtinių nusikaltimų aukoms Šiaurės Airijoje. Nusikaltimu padarytos žalos sistema skirta kompensuoti žalą turtui.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Mes galime skirti kompensaciją už smurtinio nusikaltimo, seksualinio išpuolio ar fizinio išpuolio metu patirtą psichinę žalą ar fizinį sužalojimą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, mes galime kompensuoti žalą asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaičiui arba išlaikytiniui.

Reikalavimus atitinkantis giminaitis yra mirusiojo sutuoktinis arba civilinis partneris, kuris nors iš mirusiojo tėvų ir mirusiojo vaikas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, nusikaltimo aukos giminaitis gali gauti kompensaciją už psichinę žalą, jeigu nukentėjusysis išgyveno po smurtinio nusikaltimo.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, kompensacija gali būti skiriama visų šalių piliečiams.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Mes galime svarstyti prašymus skirti kompensacijas tik už Šiaurės Airijoje padarytus nusikaltimus.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Sistemoje reikalaujama, kad visi prašymus teikiantys asmenys nedelsdami praneštų apie nusikaltimą policijai iš karto, kai tik pagrįstai įmanoma.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, tačiau prašymas turėtų būti pateikiamas per 2 metus nuo incidento dienos.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, jūs galite turėti teisę į kompensaciją net ir tuo atveju, jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas ar nuteistas. Tačiau prašymą teikiantis asmuo turi nurodyti policijai visas svarbias nusikaltimo aplinkybes ir bendradarbiauti su tyrėjais.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymas turėtų būti pateikiamas per 2 metus nuo incidento dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas);
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialūs poreikiai ir kt.);
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas);
 • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.);
 • galimybės praradimas;
 • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos);
 • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą;
 • kita.

Kompensavimo tarnybos svarstys galimybę skirti kompensaciją už nuostolius ar žalą turtui arba įrangos išlaidas, susijusias su sužalojimo gydymu, priežiūros išlaidas, specialią įrangą, prašymą teikiančio asmens būsto pritaikymą, Apsaugos teismo mokesčius, išlaidas, susijusias su prašymą teikiančio asmens reikalų tvarkymu dėl jo psichinės negalios; pajamų arba gebėjimo jas gauti netekimo;

– psichologinė (moralinė) žala:

psichinė žala;

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia:

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos;
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija);
 • išlaikymo arba galimybės praradimas.

Kompensavimo tarnybos apmokės pagrįstas laidotuvių išlaidas. Reikalavimus atitinkantis giminaitis gali turėti teisę į išmoką mirties atveju;

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia arba kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė.

Reikalavimus atitinkantis giminaitis gali turėti teisę į išmoką psichinės ligos atveju.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Įprastai kompensacija yra išmokama vienu kartu.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Reikalavimas gali būti sumažintas arba kompensacija gali būti neskiriama, jeigu prašymą teikiantis asmuo savo elgesiu prisidėjo prie incidento, turi neišnykusį teistumą ir nebendradarbiauja su policija ar Kompensavimo tarnybomis.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Tai neturės jokio poveikio.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Poveikį kompensacijai turėtų tai, jeigu kompensacija galėtų pasinaudoti užpuolikas.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacija apskaičiuojama pagal sistemoje nurodytą sužalojimų tarifą.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Minimali už sužalojimą skiriama kompensacija yra 1 000 GBP, o maksimali – 250 000 GBP. Bendra skirtina kompensacijos suma neribojama.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne, prašymą teikiantis asmuo neturėtų nurodyti sumos, jis turėtų apibūdinti savo sužalojimus.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Privatus draudimas neturi poveikio mokėtinos kompensacijos sumai. Tačiau teismo priteista kompensacija ir civilinė kompensacija iš skiriamos sumos bus išskaičiuojama.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu nėra atsakomybės problemų, gali būti išmokama tarpinė išmoka.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Taip, byla gali būti atnaujinta, jeigu taip smarkiai pasikeitė nukentėjusiojo sveikatos būklė, kad palikus galioti pradinį vertinimą jo atžvilgiu būtų pasielgta neteisingai.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Užpildytą paraiškos formą. Kompensavimo tarnybos paprašys prašymą teikiančio asmens papildomos informacijos, pavyzdžiui, informacijos apie darbą ir pajamas, jeigu jos prireiks.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Mokesčiai netaikomi.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Šiaurės Airijos Nusikaltimo metu patirtų sužalojimų kompensavimo sistema (Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Vidutinis laikas pirmajam sprendimui priimti yra 11 mėnesių, persvarstymo sprendimui priimti – 6 mėnesiai.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Prašymą teikiantis asmuo turi teisę į persvarstymą ir teisę pateikti apeliacinį skundą.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Mūsų interneto svetainėje http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Mūsų interneto svetainės adresas: http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Pagal Nusikaltimo metu patirtų sužalojimų kompensavimo sistemą teisinė pagalba neteikiama. Galite paskirti advokatą, kad jis jums padėtų pateikti ieškinį dėl nusikaltimu padarytos žalos.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Prašymą teikiančiam asmeniui kompensavimo procedūros metu gali padėti organizacija Victim Support NI.

Paskutinis naujinimas: 15/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.