Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galite gauti už smurtinius nusikaltimus. Kompensacija gali būti skiriama už nusikaltimus, dėl kurių asmuo visam laikui tapo neįgalus, laikinai (bent 30 dienų) neteko viso darbingumo arba mirė; jei dėl nusikaltimo buvo smarkiai pakenkta nukentėjusiojo arba, nukentėjusiojo mirties atveju, asmenų (artimųjų giminaičių), kurie yra finansiškai priklausomi nuo nukentėjusiojo arba už kuriuos nukentėjusysis buvo atsakingas, ir kurie iš nusikaltimo vykdytojo negavo žalos atlyginimo, gyvenimo lygiui ir gyvenimo kokybei.

Pavyzdžiui: nužudymas, sunkus kūno sužalojimas, išžaginimas, nepilnamečių seksualinė prievarta, smurtas šeimoje arba sunkus kūno sužalojimas, patirtas dėl plėšimo.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

 • Žala nuosavybei / turtinė žala: įskaitant dėl nusikaltimo patirtus nuostolius (pavyzdžiui, gydymo ligoninėje išlaidas, konsultacijas, vaistus ir pan.), taip pat išmokas, kurių nukentėjusysis nebegauna (pavyzdžiui, atlyginimą, kurį nukentėjusysis nustojo gauti tapęs nedarbingu). Kompensacija gali būti skiriama už tiesioginio arba netiesioginio nukentėjusiojo patirtus nuostolius.
 • Psichologinė arba emocinė žala: nors šios žalos negalima įvertinti finansiškai, ji gali būti kompensuojama pinigais (pavyzdžiui, žala, kuria pakenkiama gerovei, orumui ar gerai reputacijai, susijusi su fiziniu skausmu, psichologiniais sutrikimais ar emociniais sunkumais). Kompensaciją už patirtą psichologinę arba emocinę žalą gali gauti tik tiesiogiai nukentėjęs asmuo.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, finansinė pagalba gali būti suteikiama artimiesiems giminaičiams, kurie yra finansiškai priklausomi nuo nukentėjusio nuo smurtinio nusikaltimo asmens, kuris dėl tyčinių smurtinių veiksmų mirė, arba už kuriuos šis asmuo buvo atsakingas.

Giminaičiai, kurie iki nukentėjusiojo mirties turėjo teisę iš jo gauti išlaikymą, gali turėti teisę gauti kompensaciją: pavyzdžiui, sutuoktinis arba buvęs sutuoktinis, tėvai, vaikai, broliai ir seserys, tetos ir dėdės, tam tikrais atvejais – patėvis ir (arba) pamotė, ir bet kurios lyties nesusituokę partneriai, kurie su nukentėjusiuoju daugiau kaip dvejus metus gyveno panašiomis sąlygomis, kaip susituokusios poros.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Nuo smurtinių nusikaltimų netiesiogiai nukentėję asmenys (artimieji giminaičiai) kompensaciją gali gauti tik tuo atveju, jei tiesiogiai nukentėjęs asmuo mirė.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Nukentėjusieji, kurie yra Portugalijos arba užsienio valstybės piliečiai, patyrę didelių nuostolių dėl Portugalijos teritorijoje arba Portugalijos laivuose ar orlaiviuose įvykdytų smurtinių nusikaltimų, gali gauti kompensaciją, jei įvykdyti tam tikri teisiniai reikalavimai.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Reikalavimas atlyginti žalą:

a) Portugalijos piliečiai arba ES piliečiai, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra Portugalijoje, nukentėję nuo nusikaltimų, įvykdytų už Portugalijos ribų:

Asmenys, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra Portugalijoje, nukentėję nuo smurtinių nusikaltimų, įskaitant smurtą šeimoje, įvykdytų už nacionalinės teritorijos ribų, gali gauti finansinę kompensaciją iš Portugalijos, jei jie neturi teisės gauti kompensaciją iš valstybės, kurios teritorijoje buvo patirti nuostoliai. Šiuo atveju Nusikaltimų aukų apsaugos komisija (portug. Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC) yra atsakinga už patikrinimą, ar pareiškėjas turi teisę gauti kompensaciją valstybėje, kurios teritorijoje buvo patirti nuostoliai.

b) Asmenys, kurie nukentėjo nuo nusikaltimų kitoje ES valstybėje narėje ir kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje, ir kurie prašo skirti Portugalijos valstybės kompensacijos avansinę išmoką:

Jei kompensacijos prašantys pareiškėjai, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, kreipiasi į tos valstybės kompetentingą instituciją prašydami skirti Portugalijos valstybės kompensacijos avansinę išmoką, pareiškėjo įprastinės gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentinga institucija gali prašymą persiųsti CPVC; tada CPVC priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo ir apie tai praneša kompetentingai institucijai.

Ar tam, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Pranešti apie nusikaltimą teisėsaugos institucijoms neprivaloma. Tačiau institucijos sužinoti apie tai, kad buvo padarytas nusikaltimas, ir pradėti tyrimą gali tik tuo atveju, jei buvo pateiktas skundas ar pranešimas.

Jei nukentėjusysis nėra sulaukęs 16 metų, jis negali pats pateikti skundo. Skundą turi pateikti jo teisiniai atstovai.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos prieš pateikiant prašymą nebūtina. Į CPVC reikia kreiptis per vienus metus nuo tada, kai buvo padarytas nusikaltimas.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Pirmiausia reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio nebūtina.

Net jei baudžiamojo proceso metu arba kitaip civilinis reikalavimas atlyginti žalą nebuvo pateiktas dėl su pareiškėju susijusių priežasčių (pavyzdžiui, dėl to, kad reikalavimas atlyginti žalą nebuvo pareikštas teisme arba jis buvo atsiimtas), vis tiek galite turėti teisę gauti kompensaciją, tačiau ji bus sumažinta puse didžiausios avansinės išmokos sumos, kurią valstybė gali skirti per CPVC.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Net jei smurtinių veiksmų vykdytojo tapatybė nežinoma arba jo negalima apkaltinti ir nuteisti dėl kitų priežasčių, nukentėjusysis turi teisę per CPVC gauti valstybės kompensacijos avansinę išmoką.

Prie prašymo skirti kompensacijos avansinę išmoką, kuris teikiamas CPVC, reikia pridėti dokumentus, pagrindžiančius nurodytas faktines aplinkybes, t. y. patirtos žalos aprašymą, darbingumo netekimo dokumentus, medicininius dokumentus ir pan.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Taip. Paprastai kompensacijos reikia pareikalauti baudžiamajame procese. Apie tai, kad ketina prašyti kompensacijos, nukentėjusysis turi pranešti policijai ar prokuratūrai iki tyrimo stadijos pabaigos, pavyzdžiui, atvykęs duoti parodymų. Kai gaunamas pranešimas apie kaltinamajam pareikštus kaltinimus, reikalavimą reikia pateikti per 20 dienų.

Jei nukentėjusysis kreipiasi į CPVC dėl kompensacijos arba kompensacijos avansinės išmokos skyrimo, jis turi tai padaryti per vienus metus nuo nusikaltimo padarymo dienos. Jei nusikaltimo padarymo metu nukentėjusysis buvo nepilnametis, kreiptis dėl valstybės kompensacijos avansinės išmokos jis gali per vienus metus nuo tada, kai sulaukė pilnametystės arba tapo emancipuotas.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

- turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas);
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.);
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas);
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą / sumažėjusį pajėgumą gauti pajamas);
  • galimybės praradimas;
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos;
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą.

- psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia.

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

- turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos;
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija);
 • išlaikymo arba galimybės praradimas.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Asmeniui, nukentėjusiam nuo smurto šeimoje, kompensacijos avansinė išmoka paprastai mokama kas mėnesį 6 mėnesius; jos mokėjimas gali būti pratęstas tokį patį laikotarpį. Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, esant specialių poreikių ir neturint pragyvenimo šaltinio, visa avansinė išmoka gali būti sumokama iš karto.

Smurtinių nusikaltimų atveju visa kompensacijos avansinė išmoka nukentėjusiajam sumokama iš karto; ji gali būti mokama kaip metinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacijos sumą, kurią galima skirti, komisija gali sumažinti arba atsisakyti ją skirti atsižvelgdama į nukentėjusiojo elgesį iki nusikaltimo padarymo, jo metu arba po jo arba nukentėjusiojo santykius su nusikaltimo vykdytoju ar jų aplinka, taip pat tais atvejais, kai nukentėjusiojo elgesys prieštarauja teisingumui ir viešajai tvarkai.

Tačiau nukentėjusiojo ar pareiškėjo elgesys neturi reikšmės siekiant sumažinti kompensaciją ar atsisakyti ją suteikti, jei žala buvo padaryta motorine sausumos transporto priemone, arba, tam tikrais atvejais, jei taikomos taisyklės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar einant pareigas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Sprendžiant, ar skirti kompensacijos avansinę išmoką, ir nustatant kompensacijos sumą atsižvelgiama į šias aplinkybes:

 • smurtinių nusikaltimų atveju – reikšmingą gyvenimo lygio ar gyvenimo kokybės sutrikdymą;
 • smurto šeimoje nusikaltimų atveju – didelius nukentėjusiojo finansinius sunkumus.

Smurtinių nusikaltimų atveju taip pat atsižvelgiama į visas sumas, kurias nukentėjusysis gavo iš kitų šaltinių, t. y. iš nusikaltimo vykdytojo ar socialinio draudimo; į sumas, gautas iš privataus gyvybės draudimo ar asmens draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, paprastai neatsižvelgiama.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jei nusikaltimo vykdytojui iškeltoje baudžiamojoje byloje žala nebuvo atlyginta arba jei tikėtina, kad nusikaltimo vykdytojas žalos neatlygins ir nėra jokių kitų veiksmingo ar pakankamo žalos atlyginimo šaltinių, į šiuos veiksnius taip pat bus atsižvelgiama priimant sprendimą dėl kompensacijos.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacijos nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų asmenims dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į teisingumo principą ir sumas, kurios jau buvo gautos iš kitų šaltinių (pvz., iš nusikaltimo vykdytojo ar socialinio draudimo).

Prašant skirti kompensaciją už prarastas pajamas (sumas, kurias nukentėjusysis nustojo gauti) CPVC taip pat atsižvelgia į nukentėjusiojo pajamų mokesčio deklaracijas už trejus metus iki nusikaltimų padarymo. . Jei nukentėjusysis miršta, atsižvelgiama į kompensacijos prašančio asmens (artimojo giminaičio) mokesčių deklaraciją, arba, jei mokesčių deklaracijos nėra, kompensacija apskaičiuojama pagal pajamas, neviršijančias garantuojamo minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio.

Konkrečiai kalbant, smurto šeimoje atvejais CPVC nustato sumą remdamasi teisingumo principu. Vienas iš tinkamumo kriterijų kompensacijos avansinei išmokai nukentėjusiems nuo smurto šeimoje asmenims skirti yra dideli finansiniai sunkumui, patiriami dėl nusikaltimo. Todėl privaloma pranešti apie bet kokius finansinių ar šeimos aplinkybių pasikeitimus.

Remiantis teisingumo principu nustatant kompensacijos dydį bus atsižvelgiama į sumas, kurias nukentėjusysis gavo pagal privatų gyvybės draudimą ar asmens draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Jei nukentėjusysis kreipiasi į CPVC dėl kompensacijos avansinės išmokos, jis turi nurodyti, be kita ko, prašomos kompensacijos dydį.

Smurtinių nusikaltimų atvejais didžiausia suma, kurią gali gauti kiekvienas nukentėjusysis mirties ar sunkaus sužalojimo atveju, yra 34 680 EUR.

Jei dėl to paties nusikaltimo mirė arba buvo sunkiai sužaloti keli asmenys, didžiausia kompensacijos avansinė išmoka yra 30 600 EUR kiekvienam asmeniui, o jos bendra suma negali viršyti 91 800 EUR.

Jei avansinė išmoka mokama kaip metinė išmoka, didžiausia riba yra 4 080 EUR. Jei nuo to paties nusikaltimo nukentėjo keli asmenys, bendra suma negali viršyti 12 240 EUR.

Smurto šeimoje nusikaltimų atveju skiriama suma negali viršyti 6 mėnesių (gali būti pratęsta tokiam pačiam laikotarpiui) garantuojamo minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio dydį atitinkančios sumos. Esant konkretiems finansiniams poreikiams pateikti prašymą dėl kompensacijos avansinės išmokos skyrimo galima net iki konkrečių aplinkybių tyrimo (portug. instrução) pabaigos, jei nebuvo pranešta apie jokius sumų, kurios bus gaunamos, pasikeitimus.

*2019 m. duomenys

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, formoje prašoma pateikti šią informaciją.

Jeigu kompensaciją turi mokėti kita Europos Sąjungos valstybė narė, jei ta valstybė narė pateikė CPVC prašymą skirti kompensaciją, o pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra Portugalijoje, CPVC informuos pareiškėją, kaip užpildyti prašymą skirti kompensaciją ir kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pateikti.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Sumokėjus išmoką ar kompensaciją nukentėjusysis bet kuriuo atveju veiksmingai gauna žalos atlyginimą arba kompensaciją už patirtus nuostolius, todėl CPVC jo pareikalaus iš dalies arba visiškai grąžinti gautas sumas.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Avansas gali būti mokamas, jei įvykdytos šios sąlygos:

a) nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų asmenims:

 • nusikaltimas buvo įvykdytas Portugalijos teritorijoje arba įvykdytas už Portugalijos teritorijos ribų prieš Portugalijos ar kitų ES valstybių narių piliečius, jei šie asmenys neturi teisės gauti kompensacijos iš valstybės, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas;
 • dėl nusikaltimo nukentėjusysis laikinai, bet ne mažiau kaip 30 dienų, tapo visiškai nedarbingas arba mirė;
 • dėl nusikaltimo buvo smarkiai sutrikdytas nukentėjusiojo gyvenimas ir reikšmingai pakenkta jo gyvenimo kokybei (turi būti įvykdyti abu reikalavimai);
 • kompensacija už patirtą žalą nebuvo gauta iš kito šaltinio – iš nusikaltimo vykdytojo arba iš asmeninio draudimo;
 • nukentėjusiajam netaikomos įstatyme nustatytos išimtys, o konkrečiai kalbant, nukentėjusiojo elgesys iki nusikaltimo padarymo, jo metu arba po jo neprieštaravo viešajai tvarkai ir teisingumui;

b) nukentėjusiems nuo smurto šeimoje asmenims:

 • jei nukentėjote nuo netinkamo fizinio ar psichologinio elgesio, įskaitant fizines bausmes, laisvės atėmimą ar seksualinius nusikaltimus, nepriklausomai nuo to, ar toks elgesys pasikartojo;
 • jei nusikaltimas buvo padarytas prieš nepilnametį, nepilnamečio akivaizdoje, bendruose namuose ar nukentėjusiojo namuose, arba
 • jei asmens duomenys, įskaitant vaizdus ar garsą, turintys poveikio vieno iš nukentėjusiųjų privatumui, buvo bendrinami internete arba kitomis paplitusiomis visuomeninio transliavimo priemonėmis gavus nukentėjusiojo sutikimą arba be sutikimo ir
 • jei nukentėjusysis dėl nusikaltimo patiria didelių finansinių sunkumų ir
 • nusikaltimas buvo įvykdytas Portugalijos teritorijoje arba įvykdytas už Portugalijos teritorijos ribų prieš Portugalijos ar kitų ES valstybių narių piliečius, jei šie asmenys neturi teisės gauti kompensacijos iš valstybės, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas (šias aplinkybes CPVC turi patikrinti);
 • nukentėjusiajam netaikomos įstatyme nustatytos išimtys, o konkrečiai kalbant, nukentėjusiojo elgesys iki nusikaltimo padarymo, jo metu arba po jo neprieštaravo viešajai tvarkai ir teisingumui.

Nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimas yra smurtinis nusikaltimas, ar smurto šeimoje nusikaltimas, kol CPCV baigs atlikti išankstinį vertinimą dėl kompensacijos skyrimo, esant aiškiam finansiniam poreikiui taip pat galite iš karto gauti išmoką pagal kompensaciją, kuri bus nustatyta vėliau.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

CPVC gali savarankiškai priimti sprendimus dėl atvejų, kuriuose yra naujų aplinkybių, palyginti su anksčiau išnagrinėtais atvejais, ar specialių ypatybių, dėl kurių nukrypstama nuo rekomendacijų dėl kompensacijos sumų, skiriamų atsižvelgiant į aplinkybių pobūdį (šias rekomendacijas parengė pati CPVC).

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

b) valstybės kompensacija nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų asmenims (forma)

Reikalingi dokumentai:

 • iki galo užpildyta prašymo forma;
 • informacija apie kompensacijos, kurią prašoma skirti, dydį;
 • mokesčių deklaracija, kurioje nurodytos nukentėjusiojo pajamos metais, einančiais prieš tuos metus, kuriais buvo įvykdytas nusikaltimas, nusikaltimo įvykdymo metais ir metais, einančiais po nusikaltimo įvykdymo metų;
 • išrašas iš baudžiamosios bylos medžiagos kartu su teismo sprendimo kopija ir jo įsiteisėjimo data;
 • įgaliojimas veikti nukentėjusiojo vardu, jei prašymą teikia atstovas;
 • advokato paskyrimo dokumentas automatiškai paskirto atstovo atveju.

b) valstybės kompensacija nukentėjusiems nuo smurto šeimoje (forma)

Reikalingi dokumentai:

 • iki galo užpildyta prašymo forma;
 • informacija apie kompensacijos, kurią prašoma skirti, dydį;
 • nukentėjusiojo statusas arba itin pažeidžiamo nukentėjusiojo statusas;
 • pranešimo ar skundo policijai kopija;
 • finansinė, socialinė ir šeimos ataskaita, jei nukentėjusiajam suteiktas prieglobstis.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne. Pateikdamas skundą, nukentėjusysis neprivalo padengti jokių sąnaudų ar išlaidų, be to, galima nemokamai gauti dokumentus ir sertifikatus, kurie yra reikalingi šiam prašymui išnagrinėti.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

CPVC – Nusikaltimų aukų apsaugos komisija – yra Teisingumo ministerijos įstaiga, atsakinga už sprendimų dėl nukentėjusių nuo smurtinių nusikaltimų ir smurto šeimoje asmenų per nacionalinį procesą pateiktų prašymų skirti valstybės kompensaciją priėmimą.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Nusikaltimų aukų apsaugos komisijai (žr. ankstesnį atsakymą)

Vieta ir kontaktai

Nusikaltimų aukų apsaugos komisija

 • Adresas: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisbon
 • Tel. (+351) 21 322 24 90
 • Faksas (+351) 21 322 24 91
 • E. paštas correio.cpvc@sg.mj.pt

Darbo valandos

 • Nuo pirmadienio iki penktadienio, 9.30–12.30 val.; 14.00–16.30 val.

Daugiau informacijos galite rasti adresu https://cpvc.mj.pt/

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Dalyvauti sprendimo priėmimo procedūroje nebūtina, išskyrus atvejus, kai CPVC mano, kad asmens dalyvavimas būtinas.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Gavus prašymą kompensuoti žalą CPCV turi per vieną mėnesį jį ištirti ir imtis reikiamų veiksmų; praėjus vienam mėnesiui nedelsiant bus priimtas sprendimas, ar tenkinti prašymą, ir kokią kompensacijos sumą skirti.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, ar galiu jį apskųsti?

Taip. Jei pareiškėjas mano, kad CPCV sprendimas yra klaidingas, jis gali per 15 dienų pateikti skundą komisijai. Pateikdamas skundą pareiškėjas turėtų nurodyti savo prašymo pagrindą ir bet kokius, jo manymu, tinkamus įrodymus.

CPCV turi per 30 dienų peržiūrėti skundą ir priimti dėl jo sprendimą; ji gali patvirtinti, panaikinti, pataisyti ar pakeisti ginčijamą sprendimą arba pripažinti jį negaliojančiu.

Jei pareiškėjas nėra patenkintas sprendimu dėl skundo, tą sprendimą jis gali ginčyti administraciniuose teismuose.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Nusikaltimų aukų apsaugos komisijos interneto svetainėjehttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Yra dvi skirtingos formos: viena skirta nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų asmenims, o kita – nukentėjusiems nuo smurto šeimoje asmenims.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

CPVC – Nusikaltimų aukų apsaugos komisija https://cpvc.mj.pt/.

APAV – Portugalijos paramos aukoms asociacija (portug. Associação Portuguesa de apoio à Vítima): http://www.apav.pt/.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Valstybė užtikrina, kad smurtinių nusikaltimų ar smurto šeimoje atvejais nukentėjusieji galėtų gauti nemokamą teisinę konsultaciją ir, jei reikia, paskesnę nemokamą teisinę pagalbą.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Nusikaltimų aukų apsaugos komisija (CPVC):

 • asmeniškai – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisbon, pirmadieniais–penktadieniais, 9.30–12.30 val. ir 14.00–16.30 val.;
 • paštu, naudojant komisijos interneto svetainėje pateiktą formą;
 • e. paštu: correio.cpcv@sg.mj.pt;
 • internetu, užpildžius nukentėjusių nuo smurtinių nusikaltimų asmenų formą arba nukentėjusių nuo smurto šeimoje asmenų formą (https://cpvc.mj.pt/);
 • telefonu: (+351) 213 222 490, skambučiai apmokestinami pagal fiksuotojo ryšio tarifus; darbo laikas – 9.30–12.30 val. ir 14.00–16.30 val.

APAV:

 • paramos aukoms pagalbos linija: (+351) 116 006 (darbo dienomis 9.00–21.00 val.);
 • internetu, APAV interneto svetainėje: http://www.apav.pt/ (portugalų, anglų, rusų ir kinų kalbomis); arba http://infovitimas.pt/pt/app/
 • gestų kalbos vaizdinio vertimo paslauga / SERV IIN – vaizdo skambučiu (+351 12 472) darbo dienomis 10.00–18.00 val.

Pilietybės ir bendros lygybės komisija (portug. Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG):

 • Informacijos nukentėjusiems nuo smurto šeimoje asmenims tarnyba (portug. Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (teikia informaciją apie nukentėjusiųjų teises ir valstybės teritorijoje pasiekiamus išteklius, taip pat informaciją apie tai, kur galima gauti psichologinės ir socialinės pagalbos bei teisinės informacijos) – telefonas (+351) 800 202 148 (nemokama, anonimiška, konfidenciali, visą parą visomis dienomis teikiama paslauga).
Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.