Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Teisės aktuose numatyta vienkartinė finansinė kompensacija asmenims, kurie buvo sužaloti dėl tyčinio smurtinio nusikaltimo; už kitus nusikaltimus kompensacija neskiriama. Kompensacija už kūno sužalojimą visų pirma skiriama už nužudymą ir kūno sužalojimą. Teisės aktuose prekybos žmonėmis, seksualinės prievartos, seksualinio smurto ir išžaginimo nusikaltimai priskiriami atskirai nusikaltimų kategorijai – šiais atvejais skiriama kompensacija už moralinę žalą.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Smurtinių nusikaltimų aukoms atlyginama tik už patirtą žalą (kompensacija už skausmą ir sumažėjusią socialinę funkciją). Už prekybą žmonėmis, išžaginimą, seksualinę prievartą ir seksualinį smurtą teisės aktuose numatyta kompensacija moralinei žalai atlyginti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Kai asmuo miršta dėl smurtinio nusikaltimo, pagal teisės aktus to asmens giminaičiai taip pat turi galimybę reikalauti kompensacijos, t. y. gyvas likęs mirusio asmens sutuoktinis ir gyvi likę jo vaikai, o jeigu vaikų nėra – gyvi likę mirusio asmens tėvai, o jeigu tėvų nėra – bet kuris asmuo, kurio atžvilgiu miręs asmuo turėjo išlaikymo prievolę.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Ne, šiais atvejais teisės aktuose nusikaltimo aukos giminaičiams kompensacija nenumatyta.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Kompensacijos gali reikalauti smurtinio nusikaltimo auka, kuri yra Slovakijos Respublikos arba kitos valstybės narės pilietis arba nuolat Slovakijos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje gyvenantis asmuo be pilietybės, arba užsienietis, jeigu jis atitinka ir tiek, kiek jis atitinka teisės aktuose nustatytu būdu ratifikuotoje ir paskelbtoje tarptautinėje sutartyje numatytas sąlygas, jeigu kūno sužalojimas buvo padarytas Slovakijos Respublikoje. Kompensacijos gali reikalauti smurtinio nusikaltimo auka, kuriai suteiktas prieglobstis, papildoma apsauga, laikinas prieglobstis, leidimas gyventi šalyje arba išimtinis leidimas gyventi Slovakijos Respublikoje, jei sužalojimas įvyko Slovakijos Respublikoje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, pagal Slovakijos teisę tokia procedūra nenumatyta. Kompensacijos gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jeigu sužalojimas buvo padarytas Slovakijos Respublikos teritorijoje.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Kompensacijos gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jeigu iš tyrimo rezultato matyti, kad nusikaltimas buvo padarytas ir kad jis buvo sužalojimo priežastis. Todėl kompensacija gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu pirmiausia buvo vykdomas baudžiamasis persekiojimas, tačiau nėra svarbu, ar šis baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas nukentėjusiojo pranešimu, ar kitais pagrindais.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Taip, kompensacijos prašymo pateikimas priklauso nuo to, ar baudžiamojoje byloje yra priimtas galutinis nuosprendis ar teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo būtų nustatyta nusikaltėlio kaltė padarius nusikaltimą, kuriuo nukentėjusiajam buvo padarytas sužalojimas, arba priimtas išteisinamasis nuosprendis, nes nusikaltėliui netaikoma baudžiamoji atsakomybė dėl nepakaltinamumo arba nepilnametystės, o nukentėjusiajam nebuvo kitaip atlyginta už sužalojimą. Jeigu baudžiamasis persekiojimas sustabdomas arba nutraukiamas (arba atidedamas) pagal atitinkamas Įstatymo Nr. 301/2005 (Baudžiamojo kodekso) nuostatas, nukentėjusysis gali prašyti kompensacijos remdamasis kompetentingos institucijos sprendimu, kuriame išdėstytos pirmiau nurodytos faktinės aplinkybės. Tačiau tokiais atvejais baudžiamojo persekiojimo institucijų vykdyto tyrimo arba pagreitinto tyrimo rezultatai neturi kelti pagrįstų abejonių, ar nusikaltimas, kuriuo nukentėjusiajam buvo padarytas sužalojimas, buvo įvykdytas.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Kad būtų galima pasinaudoti teise į kompensaciją pagal šį įstatymą, smurtinio nusikaltimo auka turi būti pareiškusi ieškinį baudžiamojoje byloje dėl žalos, patirtos dėl sužalojimo, atlyginimo. Tai netaikoma, jei nusikalstama veika sukėlė mirtį arba jei sužalojimą sukėlusi nusikalstama veika – prekyba žmonėmis, išžaginimas, seksualinė prievarta ar seksualinė prievarta.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jeigu nusikaltėlio, kurio įvykdytu nusikaltimu nukentėjusiajam buvo padarytas sužalojimas, tapatybė yra nežinoma arba yra nežinoma jo buvimo vieta, arba jo baudžiamajam persekiojimui trukdo teisėta kliūtis ir už sužalojimą nukentėjusiajam nebuvo iki galo kompensuota kitais būdais, nukentėjusysis gali reikalauti kompensacijos tik jeigu baudžiamojo persekiojimo institucijų atlikto tyrimo arba pagreitinto tyrimo rezultatai nekelia pagrįstų abejonių, ar nusikaltimas, kuriuo nukentėjusiajam buvo padarytas kūno sužalojimas, iš tikrųjų buvo įvykdytas. Siekiant įrodyti pirmiau nurodytas faktines aplinkybes, prašymas turi būti pagrįstas baudžiamojo persekiojimo institucijos arba teismo, kuris pastarąjį kartą nagrinėjo minėtą bylą, galutiniu sprendimu.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Reikalavimas turi būti pateiktas per vienus metus nuo dienos, kurią nuosprendis, kuriuo nusikaltėlis pripažįstamas kaltu dėl nusikaltimo, tampa galutinis. Jei nusikaltėlio tapatybė nežinoma arba jei dėl teisėtos kliūties jis negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, reikalavimas turi būti pateiktas per 6 mėnesius nuo dienos, kurią baudžiamojo persekiojimo institucijos arba paskutinio bylą nagrinėjusio teismo sprendimas tampa galutinis.

Jeigu teismas baudžiamajame procese smurtinio nusikaltimo auką ir jos reikalavimą atlyginti žalą, patirtą dėl sužalojimo, nukreipia į civilinį procesą arba procesą kitoje institucijoje, prašymas turi būti pateiktas per vienus metus nuo dienos, kurią sprendimas dėl nukentėjusiojo teisės į civilinį ar kitokį procesą tampa galutinis. Pasibaigus šiam terminui, pasibaigia teisė į kompensaciją pagal šį įstatymą.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, kompensacija apims:

Kompensacija mokama tik už patirtą kūno sužalojimą (kompensacija už skausmą ir sumažėjusią socialinę funkciją), o įstatyme nustatytais atvejais – už moralinę žalą. Kompensacija neapima kitų nuostolių ar išlaidų.

a) nukentėjusiajam nuo nusikalstamos veikos:

– fizinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės priežiūros išlaidos (medicininis gydymas: ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, sveikimas);
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės mokymasis, fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.),
 • ilgalaikis sužalojimo poveikis (pvz., neįgalumas ar kita nuolatinė negalia);
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir darbo jėgos praradimą arba sumažėjusį gebėjimą užsidirbti pragyvenimui ir kt.);
  • galimybės praradimas;
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos;
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą;
  • kita.

– netaikytina

– psichologinė (neturtinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia – kompensacija už moralinę žalą prekybos žmonėmis, išžaginimo, seksualinės prievartos ir seksualinio smurto atveju

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– fizinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos,
 • medicininės priežiūros išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, sveikimas),
 • gebėjimo užsidirbti pragyvenimui arba galimybės praradimas.

– netaikytina

– psichologinė žala:

 • giminaičių ir teisę į kompensaciją turinčių asmenų skausmas ir kančia arba kompensacija gyviems likusiems asmenims, jeigu nukentėjusysis mirė – asmenims, kurie liko gyvi mirus smurtinio nusikaltimo aukai, išmokama įstatyme numatyta didžiausia kompensacija – 50 minimalių darbo užmokesčių, galiojusių nusikaltimo padarymo metu. Reikalavimo suma proporcingai paskirstoma visiems teisę į kompensaciją turintiems gyviems likusiems asmenims.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija išmokama vienkartine išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Informacija apie teistumą neturi poveikio kompensacijos iš Slovakijos Respublikos gavimui. Sprendžiančioji institucija gali sumažinti kompensaciją, jeigu nukentėjusiajam tenka dalis kaltės už sužalojimą arba jis neįgyvendino savo teisės gauti kompensaciją iš nusikaltėlio, kurio įvykdytu nusikaltimu nukentėjusiajam buvo padarytas sužalojimas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nukentėjusiojo finansinė padėtis neturi poveikio sprendimui dėl kompensacijos.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Kompensacijos dydžiui gali turėti poveikio aukos kaltės dėl sužalojimo mastas arba jeigu nukentėjusysis nepasinaudojo savo teise gauti kompensaciją tiesiogiai iš nusikaltimą padariusio asmens.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Jeigu sužalojimas buvo pripažintas teismo sprendimu, kompensacija grindžiama sprendime nurodyta sužalojimo apimtimi; kitais sužalojimo atvejais atitinkamai taikomi specialūs teisės aktai, kuriais reglamentuojamas kompensacijos už skausmą ir sumažėjusią socialinę funkciją skyrimas. Kompensacija už moralinę žalą prekybos žmonėmis, išžaginimo, seksualinio smurto ar seksualinės prievartos nusikaltimų atveju yra dešimt kartų didesnė už minimalų darbo užmokestį (žalos atsiradimo metu), o kompensacija už moralinę žalą gyviems likusiems asmenims, jei dėl nusikalstamos veikos auka mirė, penkiasdešimt kartų viršija minimalų darbo užmokestį (sužalojimo metu).

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Teisės aktuose mažiausia kompensacijos suma nenumatyta. Didžiausia nustatyta kompensacijos suma – 50 minimalių darbo užmokesčių, galiojusių nusikaltimo padarymo metu (pastaba: šiuo metu 29 000 EUR).

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Jeigu žalos atlyginimas už asmens sužalojimą buvo pripažintas galutiniu nuosprendžiu ar baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kompensacija apskaičiuojama ir priteisiama atsižvelgiant į nuosprendyje arba baudžiamajame įsakyme nurodytą sužalojimo mastą. Jeigu nukentėjusysis ir jo reikalavimas baudžiamajame procese yra nukreipiami į civilinį procesą, kompensacijos apskaičiavimas ir priteisimas sužalojimo atveju grindžiamas civilinių bylų teismo sprendime nurodytu sužalojimo mastu. Priešingu atveju, kad būtų galima apskaičiuoti tą sumą, turi būti pateikta gydytojo išvada, kurioje būtų pateikta informacija, reikalinga konkrečiai kompensacijos sumai nustatyti. Kompensacijos sumos nustatymo taisyklės yra įtvirtintos teisės aktuose, kuriais nustatomos bendros asmeniui padarytos žalos įvertinimo taisyklės, skirtos ne tik tam, kad būtų skiriama kompensacija smurtinių nusikaltimų aukoms.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, kompensacija skiriama tik su sąlyga, kad žala nebuvo atlyginta kitais būdais (privataus draudimo sistemos arba tiesiogiai iš smurtinį nusikaltimą padariusio nusikaltėlio).

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensacija avansu nemokama.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Tai įmanoma; nukentėjusysis gali prašyti kompensacijos daugiau nei vieną kartą (pavyzdžiui, pasikeitus padėčiai arba pablogėjus sveikatai), tačiau prašymas vis tiek turi būti pateiktas per pagrindinį laikotarpį (t. y. per vienus metus nuo dienos, kurią apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo nusikaltėlis pripažįstamas kaltu, tampa galutinis, arba – jei nusikaltimo vykdytojo tapatybė nežinoma arba jei dėl teisėtos kliūties jo neįmanoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn – per vienus metus nuo dienos, kurią baudžiamojo persekiojimo institucijos arba teismo, kuris paskutinį kartą nagrinėjo bylą, sprendimas tampa galutinis). Nepaisant to, bendra kompensacijos suma toje pačioje byloje negali viršyti 50 minimalių darbo užmokesčių.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • baudžiamojo persekiojimo institucijos, kuri pastarąjį kartą nagrinėjo bylą, galutinį sprendimą arba nutarimą; jeigu nukentėjusysis negali pridėti sprendimo, jis turėtų nurodyti baudžiamojo persekiojimo instituciją arba teismą, kurie pastarąjį kartą nagrinėjo minėtą nusikaltimą ir kurie pateikė informaciją apie asmenį, įtariamą įvykdžius nusikaltimą, kuriuo nukentėjusiajam buvo padarytas sužalojimas, jeigu tas asmuo nukentėjusiajam yra žinomas;
 • išsamią informaciją apie priemones, kurių auka ėmėsi, kad gautų kompensaciją iš nusikaltimo, dėl kurio buvo sužeistas asmuo, vykdytojo (išskyrus atvejus, kai nusikalstama veika lėmė mirtį arba kūno sužalojimas buvo padarytas dėl prekybos žmonėmis, išžaginimo, seksualinės prievartos ar seksualinės prievartos nusikaltimų);
 • dokumentą, kuriuo įrodomas giminystės ryšys, ir teisę gauti kompensaciją turinčių asmenų sąrašą, jeigu dėl nusikaltimo nukentėjusysis mirė.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Už kompensacijos skyrimo procesą mokesčiai netaikomi.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Dėl kompensacijos prašymų sprendžia Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą reikia siųsti šiuo adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija], Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Nukentėjusysis neprivalo dalyvauti.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija privalo dėl kompensacijos prašymo nuspręsti per 6 mėnesius.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija nepriima ieškinio arba jį patenkina tik iš dalies, smurtinio nusikaltimo auka turi teisę reikalauti apsaugoti savo subjektines teises administraciniu skundu pagal atitinkamas Įstatymo Nr. 162/2015 (Administracinio teismo proceso kodeksas) nuostatas. Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Baudžiamojo proceso metu tyrimą atliekančios institucijos informuoja aukas apie galimybes gauti kompensaciją iš Slovakijos Respublikos ir jos gavimo sąlygas.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Informacija apie kompensacijas nusikaltimų aukoms skelbiama Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje. Norėdami spustelėti nuorodą, spustelėkite čia. Be to, baudžiamajame procese apklausiama auka gauna informacijos (įskaitant kontaktinius duomenis) apie organizacijas, kurios teikia pagalbą ir paramą aukoms.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Specialiai kompensacijos prašymams rengti teisinė pagalba neteikiama. Galima naudotis bendrąja teisine pagalba, kurią valstybės vardu teikia Teisinės pagalbos centras. Be to, pagrindines gaires, kaip prašyti kompensacijos, teikia pati Teisingumo ministerija.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip, yra organizacijų, kurios teikia pagalbą ir paramą smurtinių nusikaltimų aukoms, tačiau šiuo metu jos veikia nepriklausomai nuo valstybės.

Paskutinis naujinimas: 31/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.