Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt kompensāciju?

Saskaņā ar Likumu par noziegumos cietušajiem (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. Nr. 288/1972, kompensāciju personām piešķir, ja ir varbūtība, ka viņām ir nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums veselībai tādas nelikumīgas un tīšas darbības rezultātā, par kuru piespriežamais sods lēmuma pieņemšanas dienā ir vairāk nekā seši mēneši ieslodzījumā.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Par nelikumīgu un tīšu darbību, par kuru piespriežamais sods ir vairāk nekā seši mēneši ieslodzījumā un kuras rezultātā ir nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums veselībai.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā. Ģimenes locekļi, kas saskaņā ar civiltiesībām bijuši mirušās personas apgādājamie (bērni, laulātais), ir tiesīgi saņemt kompensāciju.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais izdzīvojušam cietušajam? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, ja cietušajam bija smagi miesas bojājumi. Noziegumam arī jābūt izraisījušam šoku ģimenes loceklim (bērnam, vecākam, laulātajam, brālim vai māsai), kā rezultātā radušies klīniskas nozīmes psiholoģiski traucējumi.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā. Noziedzīgajam nodarījumam jābūt izdarītam Austrijā pēc 2005. gada 30. jūnija. Prasītājam parasti jābūt likumīgam rezidentam noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā ir - ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar Likumu par noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Austrijas un ES valstspiederīgie (ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta pirms noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas bijusi Austrijā) principā ir tiesīgi arī saņemt kompensāciju par miesas bojājumiem, kas nodarīti ārvalstīs.

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2004/80/EK 2. pantu kompensāciju maksā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā izdarīts noziegums.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Cietušajam un pārdzīvojušajiem apgādājamajiem ir jāpalīdz nozieguma izmeklēšanā un vainīgā meklēšanā; pretējā gadījumā prasības par kompensācijas piešķiršanu var noraidīt.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas veiktas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Nē.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Nav nepieciešams, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs būtu noskaidrots vai notiesāts. Ir pietiekami, ja ir varbūtība, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Lielākā daļa prasību jāiesniedz trīs gadu laikā pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, lai varētu saņemt palīdzību ar atpakaļejošu spēku. Ja prasību iesniedz pēc šā termiņa, palīdzību izmaksā, sākot no nākamā mēneša pēc prasības iesniegšanas.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Ir iespējama šāda palīdzība:

1. kompensācija par negūto peļņu vai uzturlīdzekļiem;

2. terapeitiskā aprūpe:
a) medicīniska palīdzība;
b) zāles;
c) medicīniski palīglīdzekļi;
d) institucionāla aprūpe;
e) zobārstniecība;
f) veselības nostiprināšanas pasākumi (Vispārējā sociālā nodrošinājuma likuma (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. Nr. 189/1955) 155. iedaļa);

2.a klīnisko un veselības psihologu un psihoterapeitu krīzes intervences pasākumu izmaksu segšana;

3. ortopēdiskā aprūpe:
a) protēžu, ortopēdisko un citu ierīču ievietošana, to remonts un nomaiņa;
b) ikdienas priekšmetu pārveidošanas un invalīdiem piemērotu vannas istabu ierīkošanas izmaksu atlīdzināšana;
c) dotācijas, lai segtu izmaksas transportlīdzekļu ar daudzriteņu rindām pielāgošanai vadītājam ar invaliditāti;
d) atbalsts transportlīdzekļu ar daudzriteņu rindām iegādei;
e) jebkādas radušās ceļa un transporta izmaksas;

4. medicīniskā rehabilitācija:
a) izmitināšana medicīnas iestādēs, kurās galveno uzmanību pievērš rehabilitācijai;
b) medicīniska palīdzība, zāles un medicīniski palīglīdzekļi, ja tie ir vajadzīgi tiešā saistībā ar a) apakšpunktā minēto;
c) jebkādas radušās ceļa un transporta izmaksas;

5. profesionālā rehabilitācija:
a) profesionālā apmācība, lai atgūtu vai uzlabotu piemērotību darbam;
b) apmācība jaunam darbam;
c) dotācijas vai aizdevumi (Vispārējā sociālās apdrošināšanas likuma (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955) 198. iedaļas 3. punkts);

6. sociālā rehabilitācija:
a) dotācija, lai segtu vadītāja apliecības iegūšanas izmaksas, ja, ņemot vērā personas invaliditāti, nav pamatoti gaidīt, ka viņa izmantos sabiedrisko transportu;
b) pārejas pabalsts (ASVG 1955, 306. iedaļa);

7. aprūpes pabalsti, pabalsti neredzīgām personām;

8. apbedīšanas izdevumu atmaksa;

9. ienākumatkarīgi papildu pabalsti;

10. vienreizēja kompensācija par sāpēm un ciešanām.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Dažādi.

Ir mēneša maksājumi (kompensācija par negūto peļņu / uzturlīdzekļiem, ienākumatkarīgi papildu pabalsti, aprūpes pabalsts un neredzīgo personu pabalsts) un vienreizēji maksājumi (piemēram, apbedīšanas izdevumu atmaksa, vienreizēja kompensācija par sāpēm un ciešanām).

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Likumā par noziegumos cietušajiem ir izklāstīts, uz kāda pamata kompensāciju var atteikt (piemēram, klaji nolaidīga rīcība, dalība grautiņos).

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Lielākajā daļā gadījumu, lai saņemtu palīdzību, jūsu finansiālajam stāvoklim nav nozīmes. Negūto peļņu un uzturlīdzekļus nosaka atbilstoši civiltiesību kritērijiem un neatkarīgi no ienākumiem.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Nē.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Kompensāciju aprēķinās katrā individuālā gadījumā. Pastāvīgu kompensāciju par negūto peļņu un uzturlīdzekļiem aprēķina, pamatojoties uz civiltiesību kritērijiem.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Nepiemēro kompensācijas minimālo ierobežojumu.

Īpašiem palīdzības veidiem ir noteikti ienākumu ierobežojumi vai fiksētas summas.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā ir - kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Nē, summu nosaka attiecīgā iestāde, tomēr cietušajam ir jāsadarbojas tiesvedībā un jāsniedz prasītā informācija.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Tiks ņemti vērā valsts pabalsti (piemēram, bezdarbnieka pabalsts) un sociālās nodrošināšanas pabalsti (invaliditātes pensijas u. tml.), kas tiks atskaitīti no kompensācijas par negūto peļņu saskaņā ar Likumu par noziegumos cietušajiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja tā ir - ar kādiem nosacījumiem?

Jā, ja ir steidzami vajadzīga finansiāla palīdzība. Prasībai jābūt pietiekami pamatotai.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc galvenā lēmuma pieņemšanas?

Jā.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Kopā ar prasību par palīdzības piešķiršanu parasti jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pilnvara / pilnvarojuma apliecinājums vai apliecinājums par radniecību ar cietušo;
  • cietušā miršanas apliecība;
  • policijai iesniegtā ziņojuma kopija;
  • sprieduma / tiesas lēmuma kopija;
  • medicīniski ziņojumi un apliecinājumi;
  • slimnīcas rēķini;
  • citu izdevumu (aprūpes, apbedīšanas) rēķini;
  • ienākumi (alga, sociālās apdrošināšanas/palīdzības maksājumi, pabalsti);
  • apstiprinājums par maksājumiem (vai to neesību) no citiem avotiem (sociālā nodrošināšana, privātā apdrošināšana);
  • nesens izraksts no sodāmības reģistra par prasītāju.

Dokumentus pieprasīs arī pati iestāde.

Vai tad, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (vietējos gadījumos)?

Sociālo lietu ministrijas Federālais sociālo un invalīdu lietu birojs (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tālr.: 0043 158831
FAKSS: 0043(0)10599882516

e-pasts: post.wien@sozialministeriumservice.at

Uz kurieni man jānosūta prasība (vietējos gadījumos)?

Sociālo lietu ministrijas Federālajam sociālo un invalīdu lietu birojam (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tālr.: 0043 158831
FAKSS: 0043(0)10599882516

e-pasts: post.wien@sozialministeriumservice.at

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne tiesas procesa laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Jums var prasīt iesaistīties procedūrā (novērtējumam, ko veic eksperts, lai atbildētu uz jautājumiem utt.), taču citos gadījumos jūsu klātbūtne nav vajadzīga.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz tiek saņemts iestādes lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Tas ir atkarīgs no prasītās kompensācijas veida. Lēmumu parasti pieņem dažu mēnešu laikā.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Sociālo lietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju Federālajā administratīvajā tiesā (Bundesverwaltungsgericht) (apelācijas var iesniegt arī Konstitucionālajā tiesā (Verfassungsgerichtshof) un Augstākajā administratīvajā tiesā (Verwaltungsgerichtshof)).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Jums nav jāaizpilda pieteikuma veidlapa, lai iesniegtu prasību. Informāciju sniedz Sociālo lietu ministrija, un tā ir atrodama ministrijas tīmekļa vietnē (kur ir pieejamas arī attiecīgās veidlapas).

Vai ir pieejama īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Sociālo lietu ministrija - Sociālā kompensācija)

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (Sociālo lietu ministrija - Noziegumos cietušie)

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Juridisku informāciju sniedz Sociālo lietu ministrija. Tā nevar nodrošināt juristu vai samaksāt par tā pakalpojumiem.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā, piemēram, “Baltais Aplis”.

Lapa atjaunināta: 19/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.