Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Bulgārijas Republikā jūs varat saņemt kompensāciju no valsts par materiāliem zaudējumiem, kas radušies šādu noziegumu tiešā rezultātā:

 • terorisms; slepkavība; slepkavības mēģinājums; tīšs smags miesas bojājums; uzmākšanās; izvarošana; cilvēku tirdzniecība;
 • nodarījumi, kas izdarīti, izpildot organizētas noziedzīgas grupas rīkojumu vai lēmumu;
 • cits tīšs vardarbīgs noziegums, kas tieši izraisījis nāvi vai smagus miesas bojājumus.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Skatīt atbildi uz pirmo jautājumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Ja cietušais miris nozieguma rezultātā, tiesības uz kompensāciju ir cietušā pēctečiem vai partnerim / kopdzīves partnerim.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Nē, nevarat. Cietušā pēcteči vai partneris / kopdzīves partneris var saņemt kompensāciju tikai tad, ja cietušais ir miris nozieguma rezultātā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Kompensāciju ārvalstniekiem var piešķirt gadījumos, kas paredzēti starptautiskā nolīgumā, kura puse ir Bulgārijas Republika.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, nevarat. Kompensāciju maksā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā izdarīts noziegums.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā. Kompensācija netiek piešķirta, ja cietušais nav paziņojis par noziegumu kompetentajām iestādēm, izņemot, ja cietušajam pamatotu iemeslu dēļ nav bijis iespējams to izdarīt.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Jā. Noziegumos cietušie ir tiesīgi pieprasīt kompensāciju, kad kriminālprocess ir noslēdzies ar tiesu iestādes galīgu lēmumu, proti:

 • notiesājošu spriedumu, arī gadījumos, kad lieta izskatīta bez apsūdzētā klātbūtnes;
 • vienošanos par strīda izšķiršanu ārpustiesas kārtībā;
 • prokuratūras vai kompetentās tiesas lēmumu izbeigt kriminālprocesu, izņemot lietas, kas izbeigtas, pamatojoties uz Kriminālprocesa kodeksa (Nakazatelno-protsesualen kodeks) 24. panta 1. punkta 1., 7., 8.a un 9. apakšpunktu;
 • prokuratūras vai kompetentās tiesas lēmumu apturēt kriminālprocesu, jo noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Lai gan šādas prasības nav, kompensāciju nepiešķirs, ja cietušais būs saņēmis cita veida kompensāciju.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Skatīt atbildi uz jautājumu “Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?”

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Pieteikumi par kompensāciju jāiesniedz ne vēlāk kā gadu pēc datuma, kad attiecīgais tiesu iestādes lēmums kļuvis galīgs.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija solidāri sedz materiālos zaudējumus, kas radušies nozieguma tiešā rezultātā, tostarp:

 • ārstēšanās izmaksas, izņemot izmaksas, ko sedz no Nacionālā veselības apdrošināšanas fonda budžeta;
 • negūtus ienākumus;
 • tiesāšanās izdevumus;
 • negūtus uzturlīdzekļus;
 • apbedīšanas izmaksas;
 • citus materiālos zaudējumus.

Cietušajiem jāiesniedz attiecīgie dokumenti, kas apliecina visus materiālos zaudējumus, par kuriem pieprasa kompensāciju.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Noziegumos cietušie ir tiesīgi saņemt vienreizēju kompensācijas maksājumu no valsts.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Kompensācija netiks piešķirta šādos gadījumos:

 • cietušais ir notiesāts par noziegumu, kas uzskaitīts atbildē uz pirmo jautājumu, piecu gadu laikposmā, pirms ir iesniegts pieteikums par kompensāciju;
 • nodarījums izdarīts galēju emocionālu traucējumu apstākļos, ko izraisījusi cietušā nelikumīga rīcība, kā rezultātā radušās vai var būt radušās smagas sekas noziedzīgā nodarījuma izdarītājam vai viņa radiniekiem;
 • nodarījums izdarīts, pārkāpjot likumīgās pašaizsardzības robežas.
 • Ja cietušais ir veicinājis noziedzīgā nodarījuma rezultātu, kompensācijas summa, kas citos gadījumos tiktu izmaksāta pilnā apjomā, tiks samazināta.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Visiem noziegumos cietušajiem ir vienādas tiesības. Cietušā finanšu stāvoklim nav ietekmes uz kompensācijas pieprasīšanu no valsts.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Valsts piešķirs kompensāciju par noziegumiem, kas izdarīti pēc 2005. gada 30. jūnija un kas ietilpst kategorijās, kuras norādītas atbildē uz pirmo jautājumu.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Cietušajiem jāiesniedz attiecīgie dokumenti, kas apliecina visus materiālos zaudējumus, par kuriem pieprasa kompensāciju.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Valsts izmaksātā kompensācija ir naudas summa, kas nevar pārsniegt 10 000 BGN. Kad kompensāciju piešķir kā uzturlīdzekļus apgādājamajiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem un kuri ir nozieguma rezultātā mirušas personas pēcteči, kompensācija katram apgādājamajam nevar pārsniegt 10 000 BGN.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Jā, ir jānorāda. Pieteikumā par kompensāciju cietušajam ir jānorāda kompensācijas summa un materiālie zaudējumi, par kuriem tiek prasīta kompensācija.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, nevarat.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Nē, nevarat.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • Attiecīgās tiesas iestādes lēmuma kopija un tā pamatojuma izklāsts, ja ir bijis notiesājošs spriedums;
 • izraksts no sodāmības reģistra, ja persona nav Bulgārijas valstspiederīgais;
 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • izziņa par personas, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju Bulgārijā, pašreizējo pastāvīgo dzīvesvietu;
 • dokuments par juridisko pārstāvību, aizgādību vai aizbildnību;
 • mantošanas apliecība, ja persona, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju, ir nozieguma rezultātā miruša cietušā bērns, vecāks vai laulātais;
 • izdevumus, piemēram, medicīniskas izmaksas (izņemot izmaksas, ko sedz Nacionālais veselības apdrošināšanas fonds), apbedīšanas izmaksas u. c. izmaksas, apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
 • dokuments, kas apliecina ieņēmumus, kurus cietušais guvis, būdams darba attiecībās vai līdzvērtīgās saistībās, sešu mēnešu laikposmā pirms nozieguma dienas;
 • tiesas paziņojums par izdevumiem, kas radušies saistībā ar tiesvedību;
 • citus materiālos zaudējumus apliecinoši dokumenti;
 • apliecinājums par to, ka cietušais nav saņēmis citu kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem, kas radušies nozieguma rezultātā.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē, nav.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem, kura darbojas Bulgārijas Republikas Tieslietu ministrijas pakļautībā.

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem

Adrese: Slavyanska 1, 1040 Sofija, Bulgārijas Republika

Tīmekļa vietne: https://www.compensation.bg.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē, nav.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Pieteikums par kompensāciju tiek izskatīts ne vēlāk kā mēnesi no tā saņemšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā šo termiņu var pagarināt ne vairāk kā par trīs mēnešiem.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumus, ko pieņem Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem, nevar apstrīdēt.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Standarta pieteikuma veidlapu kompensācijas saņemšanai var saņemt no Nacionālās padomes palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem, provinču gubernatoriem, izmeklētājiem un cietušo atbalsta organizācijām. Elektroniska pieteikuma veidlapa kompensācijas saņemšanai ir pieejama Nacionālās padomes tīmekļa vietnē https://www.compensation.bg.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Lūdzu skatīt Nacionālās padomes palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem tīmekļa vietni https://www.compensation.bg.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Cietušo atbalsta organizācijas sniedz praktisku palīdzību noziegumos cietušajiem, tostarp palīdzību pieteikuma par kompensāciju sagatavošanā.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā. Bulgārijas Cietušo atbalsta organizāciju asociācija.

Tālr. +359 29819300

Lapa atjaunināta: 25/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.