Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Jūs varat pieteikties kompensācijai, ja esat cietis tīšā, vardarbīgā noziegumā, kurš pastrādāts Horvātijas teritorijā un kura rezultātā radušies nopietni miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai vai iestājusies nāve.

Vardarbīgs noziegums ir:

 1. Jebkurš noziegums, kas pastrādāts tīši un vardarbīgi vai pārkāpjot citas personas seksuālo neaizskaramību;
 2. Jebkurš noziegums, kurš apdraud dzīvību un īpašumu, jo tiek veikta darbība, ko parasti uzskata par bīstamu, vai tiek izmantots instruments, ar ko izraisīta vienas vai vairāku personu nāve, smagi miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai, un kurš Krimināllikumā norādīts kā tīša nozieguma smaga forma.

Par kādiem ievainojumiem varu saņemt kompensāciju?

 • Vispārīgas kompensācijas par ievainojumiem nav. Kompensāciju var saņemt, ja vardarbīga nozieguma rezultātā radušies smagi miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai vai iestājusies nāve.
 • Noziegumā tieši cietušās personas var saņemt kompensāciju par negūtajiem ieņēmumiem līdz 35 000 HRK apmērā, ja vardarbīgā nozieguma rezultātā radušies smagi miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai un ja, ievērojot visus pārējos likuma noteikumus un nosacījumus, ir pierādāms, ka nozieguma seku dēļ ir zaudēti ieņēmumi.
 • Noziegumā tieši cietušām personām ir tiesības uz medicīnisko izdevumu atlīdzināšanu, ja vardarbīgā nozieguma rezultātā radušies smagi miesas bojājumi vai nopietns kaitējums veselībai un ja, ievērojot visus pārējos likuma noteikumus un nosacījumus, ir pierādāms, ka nozieguma seku dēļ radušies medicīniski izdevumi, ko sedzis pats cietušais. Pieprasītās medicīnisko izdevumu kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt veselības aprūpes izdevumu slieksni, kas paredzēts noteikumos par obligāto veselības aprūpes apdrošināšanu Horvātijas Republikā, turklāt izdevumus kompensē tikai gadījumos, kad noziegumā tieši cietušajam nav tiesību uz izdevumu atlīdzināšanu veselības apdrošināšanas ietvaros.
 • Noziegumā netieši cietušām personām ir tiesības uz kompensāciju par likumisko uzturlīdzekļu zaudējumu, ja tieši cietusī persona vardarbīgā nozieguma rezultātā ir gājusi bojā un ja, ievērojot visus pārējos likuma noteikumus un nosacījumus, ir pierādāms, ka netieši cietušais ir zaudējis tam pienākošos likumiskos uzturlīdzekļus. Ja netieši cietušajai personai ir tiesības uz pabalstu no obligātās pensiju shēmas, tad likumisko uzturlīdzekļu zaudējuma kompensācija tai nepienākas. Kompensāciju par likumisko uzturlīdzekļu zaudējumu var piešķirt līdz 70 000 HRK apmērā visiem netieši cietušajiem kopā.
 • Personai, kas sedz tīšā, vardarbīgā noziegumā tieši cietušas un tā rezultātā bojā gājušas personas apglabāšanas izdevumus, ir tiesības uz apglabāšanas izdevumu atlīdzināšanu ar nosacījumu, ka, ievērojot visus pārējos likuma noteikumus un nosacījumus, ir pierādāms, ka šī persona ir segusi apglabāšanas izdevumus. Apglabāšanas izdevumu atlīdzību var piešķirt līdz 5000 HRK apmērā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

 • JĀ, noziegumos bojā gājušu personu radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju par likumisko uzturlīdzekļu zaudējumu, kā arī standarta apglabāšanas izdevumu atlīdzību.
 • Tiesību sistēmā šādus radiniekus vai ģimenes locekļus sauc par netieši cietušajiem. Radinieki vai ģimenes locekļi (t.i. netieši cietušie saskaņā ar likumu) ir: laulātie, partneri, bērni, vecāki, adoptētie, adoptētāji, pamātes, patēvi, pabērni un viendzimuma partneri, ar ko tieši cietušais dzīvoja kopā; vecvecāki un mazbērni tikai tad, ja viņi paši ir tieši cietušie brīdī, kad pastāvīgi dzīvoja kopā un vecvecāki aizvieto tieši cietušā vecākus.
 • Tas, vai pastāvējušas nereģistrētas un viendzimuma partnerattiecības, tiek izvērtēts atbilstoši Horvātijas Republikas tiesību aktiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

 • NĒ, radinieki vai apgādājamie nevar saņemt kompensāciju, ja uzbrukumā cietušais ir izdzīvojis.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

 • Tiesības uz kompensāciju ir tikai cietušajiem, kuri ir Horvātijas valstspiederīgie, vai Horvātijas Republikā dzīvojošām personām, kam ir citas ES dalībvalsts pilsonība vai ilgtermiņa uzturēšanās atļauja.

Vai es varu prasīt kompensāciju no valsts, kurā dzīvoju vai no kuras nāku (no manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

NĒ. Ja noziegums noticis citas valsts teritorijā, cietušais nevar prasīt kompensāciju no Horvātijas Republikas. Horvātijas Republika izmaksā kompensāciju tikai tad, ja ir izpildīti likuma noteikumi un prasības un ja vardarbīgais noziegums noticis tās teritorijā (tādējādi Horvātijas Republika nemaksā kompensācijas saistībā ar citās valstīs notikušiem noziegumiem).

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

 • JĀ. Kompensāciju var prasīt tikai tad, kad par noziegumu ir paziņots policijai vai prokuratūrai vai šīs iestādes ir to reģistrējušas kā noziegumu.
 • Kopā ar kompensācijas pieteikumu jāiesniedz policijas izziņa par to, ka incidents ir reģistrēts vai paziņots kā noziegums.
 • Policijas pienākums ir pēc cietušās personas pieprasījuma izdot izziņu, kas apliecina, ka attiecīgais incidents ticis reģistrēts vai paziņots kā noziegums.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

 • NĒ, jums nav jāgaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti.
 • Kompensāciju var pieprasīt neatkarīgi no tā, vai likumpārkāpējs ir zināms un vai ir sākts kriminālprocess.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no likumpārkāpēja (ja tas ir identificēts)?

 • NĒ, jums nav vispirms jāprasa kompensācija no likumpārkāpēja.
 • Ja cietušais iesniedz kompensācijas pieteikumu saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, turpmāk “likums”), viņš nezaudē tiesības saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja.
 • Ja cietušais ir iesniedzis kompensācijas pieteikumu saskaņā ar likumu un ir arī izmantojis tiesības saņemt kompensāciju tieši no likumpārkāpēja, saņemto kompensāciju ieskaita tās kompensācijas summā, kuru cietušais pieprasījis saskaņā ar likumu.
 • Ja no likumpārkāpēja saņemtā kompensācija pilnībā sedz prasīto kompensācijas summu, saskaņā ar likumu iesniegto pieteikumu noraida. Ja šāds pieteikums jau ir izskatīts, bet maksājums vēl nav veikts, tiek pieņemts lēmums kompensāciju neizmaksāt.
 • Ja valsts saskaņā ar likumu jau ir izmaksājusi cietušajam kompensāciju un cietušais saņem pilnu vai daļēju kompensāciju no likumpārkāpēja, valstij ir tiesības celt regresa prasību pret cietušo, pieprasot summu, kas saņemta tieši no likumpārkāpēja, bet ne vairāk kā summu, ko valsts samaksājusi cietušajam.
 • Kad cietušais ir no valsts saņēmis likumā paredzēto kompensāciju, tam vairs nav tiesību prasīt kompensāciju no likumpārkāpēja, jo no šā brīža valstij ir regresa tiesības pret likumpārkāpēju.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja likumpārkāpējs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

 • JĀ. Kompensācijas pieteikumam jāpievieno visi parasti nepieciešamie apliecinošie dokumenti, kas ir uzskaitīti oficiālajā pieteikuma veidlapā. To iesniedz neatkarīgi no tā, vai likumpārkāpējs ir identificēts vai notiesāts un vai ir sākts kriminālprocess.
 • Parasti pieteikumu pamato ar šādiem dokumentiem: policijas izziņu par to, ka incidents ir reģistrēts vai paziņots kā noziegums; valstspiederības apliecinājumu; uzturēšanās izziņu; upura miršanas apliecību; pieteikuma iesniedzēja apliecinātu deklarāciju, ka tiesības saņemt Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju nav izmantotas uz kāda cita juridiska pamata; cietušā medicīniskajiem dokumentiem, uz kuru pamata tiek prasīta kompensācija (slimnīcas pieteikuma veidlapu; medicīniskajām izziņām un pārskatiem; izrakstot no slimnīcas sniegto pārskatu; slimības atvaļinājuma pārskatu; medicīnisko izdevumu kvītīm); standarta apglabāšanas izdevumu kvītīm; citiem attiecīgiem apliecinājumiem vai dokumentiem, kam varētu būt nozīme lēmuma par kompensāciju pieņemšanā.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

 • JĀ. Kompensācijas pieteikums jāiesniedz sešu mēnešu laikā no dienas, kad noticis pieteikumā minētais noziegums.
 • Ja cietušais pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt pieteikumu minētajā termiņā, pieteikums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kad pamatotie iemesli beigušies, un ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc nozieguma dienas. (Cietušajam jānorāda, kādi ir pamatotie iemesli, un jāapliecina tie.)
 • Ja cietušais ir nepilngadīgs vai tiesībnespējīgs un cietušā juridiskais pārstāvis nav iesniedzis pieteikumu sešu mēnešu laikā no nozieguma izdarīšanas dienas, sešu mēnešu termiņš sākas vai nu dienā, kad cietušais sasniedz 18 gadu vecumu, vai dienā, kad sākts kriminālprocess pēc tam, kad cietušais sasniedzis pilngadību, vai dienā, kad atjaunota cietušā tiesībspēja.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

(a) Noziedzīgajā nodarījumā cietušajam

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana —- aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)
  • Noziegumā tieši cietušai personai ir tiesības saņemt veselības aprūpes izdevumu kompensāciju apmērā, kas nepārsniedz veselības aprūpes izdevumu slieksni, kurš paredzēts noteikumos par obligāto veselības aprūpes apdrošināšanu Horvātijas Republikā. Šos izdevumus kompensē tikai gadījumos, kad noziegumā tieši cietušajam nav tiesību uz izdevumu atlīdzināšanu veselības apdrošināšanas ietvaros.
 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi)
  • Skatīt komentāru par pirmo punktu (tiesības saņemt veselības aprūpes izdevumu kompensāciju apmērā, kas nepārsniedz veselības aprūpes izdevumu slieksni, kurš paredzēts noteikumos par obligāto veselības aprūpes apdrošināšanu Horvātijas Republikā).
 • ievainojums ar paliekošām sekām (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi)
  • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi utt.)
 • Noziegumā tieši cietušai personai ir tiesības saņemt kompensāciju par negūtajiem ienākumiem līdz 35 000 HRK apmērā. To izmaksā kā vienreizēju maksājumu.
  • iespēju zaudējums
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas)
  • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu
  • citi zaudējumi

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • NEKOMPENSĒ
  • cietušā sāpes un ciešanas
 • NEKOMPENSĒ

(b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apglabāšanas izdevumi
Standarta apglabāšanas izdevumi līdz 5000 HRK apmērā.
 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim,- aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)
 • iztikas līdzekļu vai iespēju zaudējums

Netieši cietušajām personām, ko uzturēja noziegumā tieši cietušais, kurš vardarbīga nozieguma rezultātā ir gājis bojā, ir tiesības saņemt kompensāciju saistībā ar likumisko uzturlīdzekļu zaudējumu. Šādu kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu, pamatojoties uz aktuārajiem aprēķiniem, sākot no Pensiju apdrošināšanas likumā (Zakon o mirovinskom osiguranju) paredzētās mazākās ģimenes pensijas. Aprēķinā ņem vērā piecu gadu darba periodu un paredzamo netieši cietušās personas uzturēšanas ilgumu. Kompensāciju piešķir tikai tad, ja netieši cietušajam nepienākas pabalsti obligātās pensiju apdrošināšanas ietvaros. Piešķirtās kompensācijas maksimālā summa ir 70 000 HRK visiem netieši cietušajiem kopā.

- Psiholoģisks kaitējums:

 • NEKOMPENSĒ
  • kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā
 • NEKOMPENSĒ

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

 • Kompensāciju izmaksā visu vienā maksājumā.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

 • Lemjot par tiesībām uz kompensāciju tiek ņemta vērā tieši cietušā rīcība pirms nodarījuma izdarīšanas, tā izdarīšanas laikā un pēc tā; tieši cietušā loma attiecībā uz kaitējuma rašanos un tā apmēru; vai tieši cietušais ziņoja par noziedzīgo nodarījumu iestādēm un cik ilgā laikposmā tas tika izdarīts, izņemot, ja nocietušo ziņot kavēja pamatoti iemesli; tieši cietušā sadarbība ar policiju un kompetentajām iestādēm izdarītāja saukšanai pie atbildības; tieši cietušais, kas veicinājis kaitējuma rašanos vai kaitējuma apjoma palielināšanos, ir tiesīgs tikai uz proporcionāli samazinātu kompensāciju.
 • Kompensācijas pieteikumu noraida, ja tiek konstatēts, ka cietušais ir līdzdalīgs organizētā noziedzībā vai ir saistīts ar noziedzīgu organizāciju.
 • Kompensāciju var atteikt vai samazināt, ja pilnas kompensācijas piešķiršana būtu pretrunā taisnīguma, morāles vai likumības un kārtības principiem.
 • Noziegumā tieši cietušās personas rīcība tiek ņemta vērā, lemjot par netieši cietušā tiesībām uz kompensāciju.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

 • NAV IETEKMES.
 • Pieteikuma iesniedzēja finansiālie apstākļi, proti, iztikas līdzekļi, principā neietekmē lēmumu par pieteikumu. Tomēr gadījumos, kad tiek lemts par likumisko uzturlīdzekļu zaudējuma kompensāciju, finansiālie apstākļi var ietekmēt izredzes saņemt kompensāciju.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

 • JĀ.
 • Lemjot par tiesībām uz kompensāciju tiek ņemta vērā tieši cietušā rīcība pirms nodarījuma izdarīšanas, tā izdarīšanas laikā un pēc tā; tieši cietušā loma attiecībā uz kaitējuma rašanos un tā apmēru; vai tieši cietušais ziņoja par noziedzīgo nodarījumu iestādēm un cik ilgā laikposmā tas tika izdarīts, izņemot, ja nocietušo ziņot kavēja pamatoti iemesli; tieši cietušā sadarbība ar policiju un kompetentajām iestādēm izdarītāja saukšanai pie atbildības; tieši cietušais, kas veicinājis kaitējuma rašanos vai kaitējuma apjoma palielināšanos, ir tiesīgs tikai uz proporcionāli samazinātu kompensāciju.
 • Kompensācijas pieteikumu noraida, ja tiek konstatēts, ka cietušais ir līdzdalīgs organizētā noziedzībā vai ir saistīts ar noziedzīgu organizāciju.
 • Kompensāciju var atteikt vai samazināt, ja pilnas kompensācijas piešķiršana būtu pretrunā taisnīguma, morāles vai likumības un kārtības principiem.
 • Noziegumā tieši cietušās personas rīcība tiek ņemta vērā, lemjot par netieši cietušā tiesībām uz kompensāciju.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

 • Aprēķinot finansiālās kompensācijas apmēru, ņem vērā katras konkrētās lietas apstākļus. Pieteikuma iesniedzējam jāpierāda, ka ir izpildītas juridiskās prasības un ka ir radušies konkrēti izdevumi vai zaudējumi (kaitējums).

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

 • Likumā nav paredzēta minimālā kompensācijas summa, bet ir noteikta maksimālā summa, kādu var piešķirt.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

 • JĀ. Iesniedzot pieteikumu, ir jānorāda, kāda kompensācijas summa tiek prasīta.
 • Norādījumi par to, kā summu aprēķināt, netiek sniegti (pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz pierādījumi par izdevumiem vai zaudējumiem, kurus tas prasa kompensēt).

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

 • Dažos gadījumos JĀ, citos — NĒ. Tas atkarīgs no tā, kāds ir saņemtās kompensācijas avots.
 • Kompensāciju, kas saņemta veselības, pensijas vai cita veida apdrošināšanas ietvaros, ieskaita attiecīgajā kompensācijas pamatsummā — tādējādi kompensācijas summa, ko saņem cietušais, atbilst starpībai starp kopējo kompensāciju, kura cietušajam pienākas saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem (turpmāk “likums”), un summu, ko cietušais saņēmis no viena vai vairākiem avotiem.
 • Kompensācijas summā neieskaita brīvprātīgu apdrošināšanu, kuras iemaksas veicis tieši vai netieši cietušais.
 • Ja cietušais saņem kompensāciju tieši no likumpārkāpēja, to ieskaitīs kompensācijā, ko pieprasa no Horvātijas Republikas. Ja kompensācija, ko saņem no likumpārkāpēja, pilnībā apmierina prasību, prasību noraidīs. Ja kompensācija, ko saņem no likumpārkāpēja, pilnībā apmierina prasību un procedūra jau ir pabeigta, bet maksājums vēl nav veikts, tiks pieņemts lēmums neizmaksāt kompensāciju.
 • Ja valsts saskaņā ar likumu jau ir izmaksājusi cietušajam kompensāciju un cietušais saņem pilnu vai daļēju kompensāciju no likumpārkāpēja, valstij ir tiesības celt regresa prasību pret cietušo, pieprasot summu, kas saņemta tieši no likumpārkāpēja, bet ne vairāk kā summu, ko valsts samaksājusi cietušajam.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

 • NĒ.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

 • Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem papildu kompensācijas nav paredzētas.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

 • Pieteikumam pievienojamie apliecinošie dokumenti ir uzskaitīti oficiālajā veidlapā. Pieteikumu pamato ar šādiem dokumentiem: valstspiederības apliecinājumu; uzturēšanās izziņu; upura miršanas apliecību; policijas izziņu par to, ka incidents ir reģistrēts vai paziņots kā noziegums; pieteikuma iesniedzēja apliecinātu deklarāciju, ka tiesības saņemt Likumā par kompensācijām noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju nav izmantotas uz kāda cita juridiska pamata; cietušā medicīniskajiem dokumentiem, uz kuru pamata tiek prasīta kompensācija (slimnīcas pieteikuma veidlapu; medicīniskajām izziņām un pārskatiem; izrakstot no slimnīcas sniegto pārskatu; slimības atvaļinājuma pārskatu; medicīnisko izdevumu kvītīm); standarta apglabāšanas izdevumu kvītīm; citiem attiecīgiem apliecinājumiem vai dokumentiem, kam varētu būt nozīme lēmuma par kompensāciju pieņemšanā.
 • Jāiesniedz minēto dokumentu oriģināli vai apstiprinātas kopijas.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

 • Iesniedzot pieteikumu saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, nav jāmaksā nekādas administratīvas vai cita veida nodevas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

 • Kad kompensācija jāizmaksā no valsts budžeta, kompetentā iestāde, kura lemj par kompensācijas pieteikumiem, ko iesnieguši cietušie saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, ir Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Ja cietušais vēlas saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja, prasību par civilprasības (t. i., kompensācijas prasības pret likumpārkāpēju) pievienošanu tiesvedībai var iesniegt par kriminālprocesu atbildīgajā krimināltiesā.
 • Tomēr cietušais var arī izvēlēties pieprasīt kompensāciju no likumpārkāpēja, ierosinot attiecīgu lietu kompetentajā tiesā.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

 • Lai noziegumā cietušais saņemtu kompensāciju saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, pieteikums jāiesniedz Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komitejā, t. i., par tieslietām atbildīgajā ministrijā.

Horvātijas Republika
Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREBA

 • Ja kompensāciju no likumpārkāpēja pieprasa kriminālprocesa ietvaros, prasību par zaudējumu civilprasības pievienošanu tiesvedībai iesniedz atbildīgajā tiesā, kurai uzticēts kriminālprocess pret likumpārkāpēju.
 • Cietušais var arī izvēlēties pieprasīt kompensāciju no likumpārkāpēja, ierosinot attiecīgu lietu kompetentajā tiesā.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

 • Parasti pieteikuma procedūrā noziegumā cietušajam NAV jāierodas klātienē, taču atsevišķās lietās kompetentā iestāde, t. i., komiteja, var piemērot atkāpi un prasīt, lai puses, liecinieki vai tiesas norīkotie eksperti sniedz liecību tiesā, ja tas komitejai ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

 • Kompetentā iestāde pieņems lēmumu par pieteikumu 60 dienu laikā, ja pieteikums ir pilnīgs un atbilst prasībām (ja ir savākti un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ir sniegta visa informācija un pierādījumi, kas vajadzīgi lēmuma pieņemšanai). Ja pieteikums ir nepilnīgs, lēmuma pieņemšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

 • Lēmumu pārsūdzēt nevar, tomēr pieteikuma iesniedzējs var izvirzīt administratīvu pārsūdzību, 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas iesniedzot administratīvu sūdzību kompetentajā administratīvajā tiesā.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

 • Veidlapu un informāciju var saņemt jebkurā policijas iecirknī, prokuratūrā, vietējās tiesās un apgabaltiesās; elektroniski — Tieslietu ministrijas (Ministarstvo pravosuđa), Iekšlietu ministrijas (Ministarstvo unutarnjih poslova), Horvātijas Republikas Valsts prokuratūras (Državno odvjetništvo RH) un vietējo tiesu un apgabaltiesu oficiālajās tīmekļa vietnēs.
 • Informāciju var saņemt, zvanot uz palīdzības līniju 116-006, ko piedāvā Valsts zvanu centrs noziegumos un pārkāpumos cietušajiem (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja).
 • Policijas, prokuratūras un tiesu pienākums ir visām personām, kuras ir tiesīgas pieprasīt kompensāciju no Horvātijas Republikas saskaņā ar Likumu par kompensācijām noziegumos cietušajiem, sniegt informāciju par tiesībām uz kompensāciju un par to, kur persona var vērsties, lai izmantotu šīs tiesības.
 • Policijas, prokuratūras un par tieslietām atbildīgās ministrijas pienākums ir izsniegt pieteikuma iesniegšanai nepieciešamās veidlapas visām personām, kuras saskaņā ar likumu ir tiesīgas saņemt kompensāciju, un pēc pieprasījuma sniegt vispārīgus norādījumus un informāciju par to, kā aizpildīt pieteikuma veidlapu un kādi apliecinošie dokumenti tai jāpievieno.
 • Tieslietu ministrija ir publicējusi bukletu, kas pieejams horvātu un angļu valodā. Tajā izklāstīta visa informācija par tiesībām uz kompensāciju, attiecīgajām prasībām un šo tiesību izmantošanu. Informatīvie materiāli un pieteikuma veidlapas ir publicētas horvātu un angļu valodā Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnēs.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, nesaprotams vai nesalasāms, šo iemeslu dēļ to nenoraida, bet pieteikuma iesniedzēju informē par to, kā to uzlabot vai papildināt. To var uzskatīt par atbalstu/palīdzību pieteikuma iesniedzējam.
 • Pieteikuma iesniedzējs (par saviem līdzekļiem) var nolīgt pilnvarotu personu vai juristu, kas tam palīdz sagatavot pieteikumu vai pārstāv to procedūrās.
 • Informācija un palīdzība saistībā ar cietušo kompensācijas pieteikuma veidlapas aizpildīšanu ir pieejama jebkurā policijas iecirknī, prokuratūrā, kā arī vietējās tiesās un apgabaltiesās. To var saņemt arī, zvanot uz bezmaksas palīdzības līniju 116-006, ko piedāvā Valsts zvanu centrs noziegumos un pārkāpumos cietušajiem.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

 • JĀ:

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kāda ir palīgiestādes loma?

 • Palīgiestāde ir Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija, un attiecīgajos gadījumos pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu šai iestādei.
 • (Attiecīgie gadījumi ir tā sauktie pārrobežu gadījumi (prekogranični slučajevi), kā noteikts Horvātijas tiesību aktos.)
 • Šī palīgiestāde, tiklīdz tas iespējams, nosūtīs pieteikumu un tam pievienotos dokumentus lēmējiestādei tajā valstī, kurā pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt kompensāciju, vai nu valsts oficiālajā valodā, vai citā valodā, kuru attiecīgā valsts ir norādījusi kā pieņemamu.
 • Šāds pieteikums tiks iesniegts, izmantojot Eiropas Komisijas noteikto veidlapu.
 • Ja attiecīgās valsts iestāde, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu, pieprasa pieteikuma iesniedzēja, liecinieku, tiesas norīkoto ekspertu vai citu personu uzklausīšanu Horvātijas Republikā, uzklausīšanu rīko Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, kas pēc tam nosūta uzklausīšanas ziņojumu otras valsts iestādei, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu.
 • Ja otras valsts iestāde, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu, pieprasa, lai uzklausīšana notiek ar tehnoloģisko līdzekļu starpniecību, uzklausīšana tiek organizēta sadarbībā ar Horvātijas Republikas Tieslietu ministriju, ja vien uzklausāmā persona piekrīt šādai kārtībai.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija kā palīgiestāde iztulkos pieteikumu tās valsts valodā, no kuras tiek prasīta kompensācija, vai citā valodā, ko šī valsts norādījusi kā saziņas valodu.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

 • Par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti nav jāmaksā nekādas administratīvas vai cita veida nodevas.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Jā, jūs varat pieteikumu nosūtīt Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijai tiešā veidā vai kā ierakstītu sūtījumu.

Kādā(-s) valodā(-s) par kompensāciju atbildīgajai(-ām) iestādei(-ēm) jāiesniedz

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

 • Lēmējiestāde netulko pieteikumus un apliecinošos dokumentus un nesedz tulkošanas izmaksas.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Ar šo pieteikumu saistītajās procedūrās nekādas administratīvas vai cita veida nodevas nav jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

 • Ja Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja uzaicina pieteikuma iesniedzēju ierasties uz uzklausīšanu vai klātienē piedalīties procesā, pieteikuma iesniedzēja ceļa izdevumi tiek atlīdzināti.
 • Procesa laikā un līdz lēmuma pieņemšanai pieteikuma iesniedzējam parasti nav jābūt klāt. Ja ir jāuzklausa pieteikuma iesniedzējs, liecinieki, tiesas norīkotie eksperti vai citas personas, Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja kā lēmējiestāde var lūgt, lai uzklausīšanu rīko kompetentā iestāde tajā ES dalībvalstī, kurā iesniegts kompensācijas pieteikums.
 • Turklāt šādā procesā nepieciešamo uzklausīšanu var īstenot ar tehnoloģisko līdzekļu starpniecību, tostarp izmantojot datortehnoloģijas, elektronisko sakaru tīklus un citus attēla un skaņas pārraides rīkus. Šādā gadījumā uzklausīšanu veic Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, proti, lēmējiestāde.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

 • Jā.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

 • Ārvalstīs izdoti medicīniskie dokumenti tiek pieņemti, tomēr Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, darbojoties kā lēmējiestāde, tos pārbauda un izvērtē un nepieciešamības gadījumā var prasīt medicīnas eksperta ziņojumu.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

 • Nē.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

 • Kompetentā iestāde pieņems lēmumu par pieteikumu aptuveni 60 dienu laikā, ja pieteikums ir pilnīgs un atbilst prasībām (ja ir savākti un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ir sniegta visa informācija un pierādījumi, kas vajadzīgi lēmuma pieņemšanai). Ja pieteikums ir nepilnīgs, lēmuma pieņemšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

 • Lēmums par pieteikumu būs horvātu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

 • Lēmumu pārsūdzēt nevar, tomēr pieteikuma iesniedzējs var izvirzīt administratīvu pārsūdzību, 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas iesniedzot administratīvu sūdzību kompetentajā administratīvajā tiesā.

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

 • Nē.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

 • Jā.
Lapa atjaunināta: 03/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.