Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt [kaitējuma] atlīdzību?

Jūs varat saņemt atlīdzību par noteiktiem tīšiem noziedzīgiem vardarbīgiem nodarījumiem, kas izdarīti Kipras Republikas kontrolētos reģionos un norādīti valsts tiesību aktos (piemēram, smagi miesas bojājumi, tīša slepkavība).

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt atlīdzību?

Jūs varat saņemt atlīdzību par smagiem fiziskiem miesas bojājumiem vai veselības problēmām, kuru dēļ medicīnas darbinieku ieskatā ir vajadzīga hospitalizācija un vismaz 8 dienas ilgs darbnespējas laikposms.

Vai es varu saņemt atlīdzību, ja esmu cietušā, kas miris nozieguma rezultātā, radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt atlīdzību?

Jā, jūs varat saņemt atlīdzību, ja esat cietušā, kas gājis bojā noziedzīga nodarījuma rezultātā, apgādājamais, proti, cietušā laulātais un/vai bērns.

Vai varu saņemt atlīdzību, ja esmu cietušā, kas nav gājis bojā noziedzīga nodarījuma rezultātā, radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt atlīdzību šādā gadījumā?

Nē, jūs nevarat saņemt atlīdzību, ja esat cietušā, kas nav gājis bojā noziedzīga nodarījuma rezultātā, radinieks vai apgādājamais.

Vai varu saņemt atlīdzību, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, jūs varat saņemt atlīdzību, ja neesat ES valstspiederīgais, bet esat Eiropas Padomes dalībvalsts valstspiederīgais un Kipras Republikas pastāvīgais iedzīvotājs vai tās valsts valstspiederīgais, kura ir parakstījusi Eiropas Konvenciju par kompensācijas piešķiršanu vardarbīgu noziegumu upuriem.

Vai varu pieprasīt atlīdzību no šīs valsts, ja es šeit dzīvoju vai esmu no šīs valsts (šī ir mana valstspiederības vai dzīvesvietas valsts), pat tad, ja noziedzīgais nodarījums ticis izdarīts citā ES valstī? Vai tā to varu darīt, nevis pieprasīt atlīdzību valstī, kur tika izdarīts noziegums? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Nē, jūs nevarat pieprasīt atlīdzību no šīs valsts par noziedzīgu nodarījumu citā ES valstī, ja dzīvojat šeit vai esat no šīs valsts. Atlīdzība tiek piešķirta tikai par noziedzīgiem nodarījumiem reģionos, kurus kontrolē Kipras Republika.

Vai, lai saņemtu atlīdzību, man pirms tam ir bijis jāziņo policijai par noziegumu?

Jā, jums par noziegumu ir jāziņo policijai piecu dienu laikā pēc tā izdarīšanas datuma vai, ja tas nav pamatoti iespējams, piecu diena laikā no brīža, kad tas bija pamatoti iespējams.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Nē, prasība par atlīdzību jāiesniedz divu gadu laikā pēc noziedzīga nodarījuma neatkarīgi no tā, vai vēl notiek policijas izmeklēšana un/vai kriminālprocess.

Vai man no sākuma jāprasa atlīdzība no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja tas ir atklāts?

Jā, pirms jūs varat pieprasīt atlīdzību, no sākuma ir jāprasa atlīdzība no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja tāds ir atklāts. Tomēr atlīdzības prasība ir jāiesniedz divu gadu laikā no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīža neatkarīgi no tā, vai process pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vēl turpinās.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav atklāts vai notiesāts, vai es joprojām esmu tiesīgs(-a) saņemt atlīdzību? Ja jā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatojumam?

Jā, jums joprojām būs tiesības uz atlīdzību, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav atklāts vai notiesāts. Jums jāiesniedz policijas ziņojums par lietu, kur norādīts, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav atklāts.

Vai ir laika ierobežojums, līdz kuram man jāpieprasa atlīdzība?

Jā, termiņš atlīdzības prasījumu iesniegšanai ir divi gadi no nozieguma izdarīšanas datuma.

Kādas izmaksas un izdevumus sedz atlīdzība?

a) Noziedzīgā nodarījumā cietušajam:

- Materiāls (ne morāls) kaitējums:

 • miesas bojājumu ārstēšanas izmaksas (medicīniska ārstēšana slimnīcā vai ambulatori, atlabšana).

Publiskas veselības aprūpes iestādes un dienesti nodrošina bezmaksas veselības aprūpi, kuras summa nepārsniedz 1709 EUR.

 • papildu vajadzības vai izmaksas, kuras ir saistītas ar miesas bojājumiem (piemēram, aprūpe un palīdzība, īslaicīga vai pastāvīga ārstēšana, ilgstoša fizioterapija, dzīvesvietas pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.)

Iekļauts minētajā summā.

 • neatgriezeniski miesas bojājumi (piemēram, invaliditāte vai citi neatgriezeniski trūkumi)

Neatgriezeniskas darbnespējas gadījumā tiek maksāta invaliditātes pensija. Summa atbilst procentuālajam darbspējas samazinājumam, ko reizina ar pilnu pamata pensiju, kuru piešķir atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas likumam.

 • ienākumu negūšana ārstēšanas laikā un pēc tās (tostarp negūtie ienākumi un zaudēta vai samazināta spēja gūt ienākumus utt.)

Pārejošas darbnespējas gadījumā ne ilgāk kā sešus mēnešus tiek maksāts slimības pabalsts. Summa atbilst pilnai pamata slimības pabalsta summai, ko maksā atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas likumam.

 • iespējas zaudēšana

Nav piemērojams.

 • izdevumi, kas attiecas uz tiesvedību, kura saistīta ar kaitējumu izraisījušo incidentu (piemēram, advokātu izmaksas, tiesas izmaksas)

Nav piemērojams.

 • atlīdzība par nozagtu vai bojātu personīgo īpašumu

Nav piemērojams.

 • cits

Nav piemērojams.

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un psiholoģiskās ciešanas

Nav piemērojams.

b) Tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem

- Materiāls (ne morāls) kaitējums:

 • bēru izmaksas

Tiek maksāts bēru pabalsts. Summa atbilst bēru pabalsta summai, ko maksā atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas likumam.

 • medicīniskie izdevumi (piemēram, ģimenes locekļa ārstēšana ambulatori vai slimnīcā, rehabilitācija)

Nav piemērojams.

 • uzturlīdzekļu vai iespējas zaudēšana

Tiek maksāta apgādību zaudējušā laulātā pensija vai bāreņa pabalsts. Summa atbilst pilnai pamata pensijas vai pabalsta summai, ko maksā atbilstīgi Sociālās apdrošināšanas likumam.

- Psiholoģiska trauma:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes vai ciešanas / atlīdzība apgādību zaudējušajām personām, ja cietušais ir miris

Nav piemērojams.

Vai atlīdzība tiek izmaksāta kā viens maksājums vai kā ikmēneša maksājumi?

Atlīdzība tiek izmaksāta kā viens maksājums, izņemot invaliditātes pensiju, apgādību zaudējušā laulātā pensiju un bāreņa pabalstu, ko maksā katru mēnesi.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās atlīdzības procesa laikā varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai saņemto summu?

Atlīdzība netiks maksāta, ja esat sava nozieguma upuris, esat iesaistījies(-usies) organizētā noziedzībā vai tādas organizācijas biedrs(-e), kura piedalās vardarbīgos noziegumos, pat tad, ja vardarbīgais noziedzīgais nodarījums, kurā esat cietis(-usi), nav būtisks vai ja jūs tajā neiesaistījāties.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai tās summu?

Jūsu finansiālais stāvoklis neietekmē jūsu iespēju saņemt atlīdzību.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manu iespēju saņemt atlīdzību un/vai tās summu?

Ja jūs pilnībā nesadarbojaties ar policiju vai citu kompetento iestādi vai atsakāties to darīt.

Kā atlīdzība tiks aprēķināta?

Atlīdzību aprēķina veidā, kas norādīts atbildē uz jautājumu: “Kādas izmaksas un izdevumus sedz atlīdzība?”.

Vai ir minimālā un/vai maksimālā summa, kuru var piešķirt?

Nav minimālās atlīdzības summas. Maksimālā summa, kuru var piešķirt, ir norādīta atbildē uz jautājumu: “Kādas izmaksas un izdevumus sedz atlīdzība?”.

Vai man jānorāda summa prasības pieteikumā? Ja jā, vai saņemšu norādes par to, kā to aprēķināt, vai par citiem aspektiem?

Nē, tas nav vajadzīgs.

Vai atlīdzības summa, ko par zaudējumiem saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/organizācijas izmaksātās atlīdzības?

Jā, no citiem avotiem saņemtās atlīdzības summa tiks atskaitīta.

Vai varu saņemt atlīdzību avansā? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Nē, jūs nevarat.

Vai pēc pamata lēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu atlīdzību (piemēram, mainoties situācijai vai pasliktinoties veselības stāvoklim utt.)?

Nē, jūs nevarat.

Kādi apliecinoši dokumenti man jāpievieno prasībai?

Jums jāiesniedz policijas ziņojums un medicīniskā izziņa, kā arī pieteikums atlīdzības saņemšanai. Jums var lūgt iesniegt dažus vai visus turpmāk norādītos dokumentus:

 • pilnvaru/pilnvarojuma vai radniecības ar cietušo apliecinājumu;
 • cietušā miršanas apliecību;
 • policijas ziņojuma eksemplāru;
 • sprieduma / tiesas lēmuma eksemplāru;
 • medicīniskus ziņojumus un izziņas;
 • slimnīcas rēķinus;
 • rēķinus par citiem izdevumiem (aprūpe, bēres);
 • informāciju par ienākumiem (alga, sociālās palīdzības maksājumi);
 • apliecinājumu par attiecīgu summu saņemšanu (vai nesaņemšanu) no citiem avotiem (darba devēja apdrošināšana, privāta apdrošināšana);
 • informāciju par sodāmību;
 • jebkādus citus apliecinošus dokumentus, kuri saistīti ar jūsu lietu.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par atlīdzības prasībām (vietējās lietās)?

Sociālās apdrošināšanas dienestu direktors.

Kur man jāsūta prasība (valsts mēroga lietās)?

Jūs varat personīgi iesniegt savu prasības pieteikumu vai nosūtīt to pa pastu uz šādu adresi: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Kipra.

Vai man jāierodas procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību?

Nē, tas nav vajadzīgs.

Cik ilgs laiks ir (aptuveni) vajadzīgs, lai kompetentā iestāde pieņemtu lēmumu par atlīdzības prasību?

Ir vajadzīgi 6 mēneši no dienas, kad ir pieejama visa informācija lēmuma pieņemšanai.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar iestādes lēmumu, vai varu to apstrīdēt?

Jūs varat apstrīdēt lēmumu, iesniedzot prasījumu Administratīvajai tiesai 75 dienu laikā pēc lēmuma datuma.

Kur varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par prasības iesniegšanu?

Prasības veidlapu un informāciju par atlīdzību grieķu un angļu valodā var saņemt Sociālās apdrošināšanas dienestu nodaļās vai tīmekļa vietnē.

Vai ir kāda īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Nav īpašas palīdzības līnijas vai tīmekļa vietnes atlīdzības jautājumos. Jūs varat saņemt informāciju, tieši sazinoties ar Sociālās apdrošināšanas dienestiem.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) prasības sagatavošanas laikā?

Jūs varat pieprasīt juridisko palīdzību saistībā ar tiesvedību jūsu lietā. Netiek sniegta juridiskā palīdzība, lai palīdzētu sagatavot atlīdzības pieteikumus, kuri tiek iesniegti šai iestādei.

Vai ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību?

Jūs varat saņemt informāciju un pieprasīt atlīdzību, tieši sazinoties ar Sociālās apdrošināšanas dienestiem.

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.