Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Ja jūs (vai jūsu tuvinieks) esat cietis noziegumā Somijā, nozieguma radīto kaitējumu jums var kompensēt no valsts līdzekļiem. Tiesības saņemt kompensāciju nav atkarīgas no nozieguma veida.

Ja kriminālsodāms kaitējums radies saistībā ar mehāniska transportlīdzekļa izmantošanu satiksmē, kompensāciju primāri izmaksās saskaņā ar kaitējumu izraisījušā transportlīdzekļa apdrošināšanas polisi, kā noteikts Likumā par mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (liikennevakuutuslaki).

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par personisku aizskārumu un ciešanām, ko izraisījis noziegums.

“Personisks aizskārums” ir personas veselības stāvokļa pasliktinājums, ko var medicīniski apstiprināt. Tas var būt fizisks vai psiholoģisks pasliktinājums.

“Ciešanas” ir psihiski pārdzīvojumi, ko izraisījis attiecīgais notikums un kas nav medicīniski jāapstiprina kā veselības stāvokļa pasliktinājums.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ja nozieguma rezultātā ir miris jūsu tuvinieks, jums var būt tiesības uz kompensāciju. “Tuvinieks” ir mirušā vecāks, bērns vai laulātais, vai arī cita persona, kam bijušas īpaši ciešas saites ar bojā gājušo.

Ja jūs uzņematies atbildību par nozieguma rezultātā mirušas personas apglabāšanu, jums pienākas kompensācija par apglabāšanas izdevumiem saprātīgā apmērā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Ja jums īpaši tuva persona ir cietusi noziegumā, saprātīgā apmērā var tikt kompensēti jūsu nepieciešamie izdevumi un negūtie ienākumi saistībā ar to, ka jūs aprūpējat šo personu. “Tuvinieks” ir personiskam aizskārumam pakļautās personas vecāks, bērns vai laulātais, vai arī cita persona, kam ir ar to ciešas saites.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Ja esat cietis noziegumā Somijā, parasti jums ir tiesības uz kompensāciju neatkarīgi no jūsu valstspiederības vai dzīvesvietas. Tomēr kompensāciju var nepiešķirt, ja nozieguma brīdī vai kompensācijas pieprasīšanas brīdī jūsu dzīvesvieta ir ārpus ES un ja kaitējumam citādi ir maz saistības ar Somiju.

Vai es varu prasīt kompensāciju no valsts, kurā dzīvoju vai no kuras nāku (no manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Ja jums ir dzīvesvieta Somijā, jūs noteiktos gadījumos varat saņemt kompensāciju arī par personisku aizskārumu un ciešanām, ko izraisījis citā valstī pastrādāts noziegums.

Kompensāciju var izmaksāt, ja jūs uzturējāties citā valstī darba, studiju vai cita līdzīga iemesla dēļ. Ar attiecīgu lēmumu kompensāciju var piešķirt arī citos gadījumos, kad kaitējums radīts ārvalstīs. Šādos gadījumos tiks ņemti vērā tādi faktori kā nozieguma saistība ar Somiju, kā arī tas, cik tuvas attiecības ir nozieguma izdarītājam un cietušajam, kāds ir nodarītais kaitējums un kādas ir jūsu iespējas saņemt kompensāciju citur.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Jums ir jāziņo par noziegumu policijai. Ja par noziegumu nav ziņots un ja policija nav par to uzzinājusi citādi, kompensāciju var izmaksāt tikai īpašos gadījumos.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Jūs varat iesniegt kompensācijas pieteikumu, kad sākotnējā izmeklēšana vai izskatīšana tiesā vēl nav pabeigta. Tomēr lēmums par jūsu pieteikumu tiks pieņemts tikai pēc sākotnējās izmeklēšanas beigām. Ja ir izvirzīta kriminālapsūdzība, lēmumu parasti var pieņemt tikai tad, kad tiesa ir pieņēmusi spriedumu krimināllietā, kā arī lēmumu par kompensācijas pieteikumu.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Ja krimināllietu izskata tiesa, jums jācenšas panākt, lai jūsu tiesības uz kompensāciju tiktu apstiprinātas spriedumā. Tas nozīmē, ka jums tiesas procesa laikā jāiesniedz kompensācijas pieteikums, kas vērsts pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Ja jūs neizpildāt šo pienākumu, kriminālsodāms kaitējums parasti netiek kompensēts.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jūs varat pieteikties kompensācijai pat tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts. Kopā ar kompensācijas pieteikumu jums jāiesniedz policijas sākotnējās izmeklēšanas ziņojuma kopija vai citi uzticami pierādījumi par notikušo.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Jums jāpiesakās kompensācijai trīs gadu laikā no dienas, kad pieņemts juridiski saistošs spriedums kompensācijas lietā. Ja lietu neizskata tiesā, kompensācija jāpieprasa desmit gadu laikā no dienas, kad noticis noziegums. No šiem termiņiem var atkāpties tikai īpašos gadījumos.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

Vai tiek kompensēts, piemēram, šāds kaitējums?

a) Noziedzīgajā nodarījumā cietušajam

– Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)  -medicīnas pakalpojumu izmaksas kompensē;
 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi) -papildu nepieciešamās izmaksas kompensē;
 • ja ievainojumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi utt.) - ienākumu zaudējumu kompensē, izmaksājot līdz 150 EUR dienā;
  • iespēju zaudējums - lemjot par kompensāciju, īpašos gadījumos var tikt ņemtas vērā arī pieteikuma iesniedzēja ienākumu iespējamās izmaiņas (piemēram, ja ievainojumu guvis jauns cilvēks);
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas) - tiesvedības izdevumus var saprātīgā apmērā kompensēt, ja kompensācijas lieta ir izskatīta tiesā un jums ir radies cits kompensējams kaitējums;
  • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu - izmaksā kompensāciju par izplatītākajiem personiskās lietošanas priekšmetiem (piemēram, brillēm, rokaspulksteni un mobilo tālruni), kas bojāti līdz ar personisku aizskārumu;
   • citos gadījumos kompensāciju par priekšmetu un citu īpašumu bojājumiem izmaksā tikai tad, ja pastāv īpaši apstākļi.

– Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas - kompensē;
  • pārejošas psiholoģiskas problēmas;
  • psihiskas ciešanas, kad kaitējums radīts:
   • dzimumnoziegumā,
   • citos pret brīvību vērstos noziegumos,
   • noziegumā, kurā īpaši smagi pārkāpta cietušā personas neaizskaramība.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem

– Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apglabāšanas izdevumi - kompensē apglabāšanas izdevumus, piemēram, izdevumus par zārka, kapa vietas un kapakmeņa iegādi un bēru organizēšanu. Kā tuvinieks jūs varat saņemt arī kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar dalību bērēs (par ceļa izdevumiem un ziedu sakārtojuma un sēru apģērba izmaksām);
 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, ģimenes locekļa ārstēšana, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija) - ja tuvinieka nāves rezultātā jums ir radies personisks aizskārums, jūs varat saņemt kompensāciju par medicīnas pakalpojumu izmaksām, kas ar to saistītas, kā arī par citām nepieciešamajām izmaksām un negūtajiem ienākumiem. Šīs kompensācijas apmērs ir ierobežots — tā nevar pārsniegt 6000 EUR (2018. gadā);
 • iztikas līdzekļu vai iespēju zaudējums - ja jūs esat bojā gājušās personas apgādājamais, jūs varat saņemt kompensāciju par iztikas līdzekļu zaudējumu.

– Psiholoģisks kaitējums:

 • kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā - kompensāciju nozieguma rezultātā bojā gājušo tuviniekiem par pārejošām problēmām vai psihiskiem pārdzīvojumiem neizmaksā.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Parasti kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu. Izņēmums ir pastāvīgā kompensācija par ienākumu zaudējumu un iztikas līdzekļu zaudējumu. Šādu kompensāciju visbiežāk izmaksā kā regulārus mēneša maksājumus.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Piešķiramās kompensācijas summu var samazināt, ja jūs ar savu rīcību esat veicinājis kaitējuma rašanos. To var samazināt, piemēram, ja jūs uzsākāt kautiņu, kura rezultātā guvāt traumu. Turpretim iepriekšēja sodāmība neietekmēs jūsu izredzes uz kompensāciju vai saņemtās kompensācijas summu.

Lai saņemtu kompensāciju, jums ir jānosūta Valsts kases (Valtiokonttori) pieprasītie dokumenti, kas nepieciešami jūsu kriminālsodāmā kaitējuma lietas izskatīšanai. Ja neiesniedzat nepieciešamos pierādījumus, jūsu kompensācijas pieteikumu var noraidīt.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Parasti jūsu finansiālā situācija neietekmē to, vai saņemsiet kompensāciju, un izmaksājamo kompensācijas summu.

Pieņemot lēmumu par kompensāciju, jūsu finansiālā situācija tiek ņemta vērā tikai tad, ja esat pieteicies kompensācijai par būtiskiem mantiskiem bojājumiem vai par kaitējumu jūsu finansiālajai situācijai ar pamatojumu, ka jums nebija iespējas novērst šādu bojājumu vai kaitējuma radīšanu.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Ja kompensācijas lietu izskata tiesa, kompensāciju parasti izmaksā saskaņā ar tiesas nolēmumu. Ja Valsts kase atkāpjas no tiesas nolēmuma, kas pieņemts kompensācijas lietā, tā savā lēmumā sniedz jums pamatojumu attiecībā uz šādas atkāpšanās iemesliem.

Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam būs jāmaksā jums tiesas piespriestā kompensācija. Tomēr tiesības saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiks nodotas valstij par tādu summu, kādu jums kompensācijā piešķīrusi Valsts kase.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Medicīnas pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas kompensē, ja tās ir bijušas nepieciešamas un ir radušās nodarītā kaitējuma vai ievainojuma dēļ.

Nosakot, cik lielu kompensāciju izmaksāt par sāpēm un citām pārejošām problēmām, ņem vērā jums nodarītā kaitējuma vai ievainojuma veidu un smagumu, kā arī pastāvošo kompensēšanas praksi. Izmaksājamās kompensācijas summa nevar pārsniegt likumā noteiktos griestus.

“Ciešanas” ir personiski pārdzīvojumi, kas radušies noziedzīga nodarījuma dēļ. Izmaksājamās kompensācijas apmērs tiks noteikts atbilstoši attiecīgā nodarījuma veidam. Turklāt kompensācijas summa nevar pārsniegt likumā noteiktos kompensācijas griestus.

Lai noteiktu negūto ienākumu apmēru, kā izejas punkts tiek izmantota aplēse par to, cik lielus ienākumus jūs gūtu, ja noziegums nebūtu noticis. No šīs summas atņem ienākumus un pabalstus, ko jūs saņemat vai varētu saņemt neatkarīgi no kaitējuma vai ievainojuma. Izmaksājamās kompensācijas apmērs nevar pārsniegt likumā noteikto maksimālo summu dienā.

No kompensācijas, kas piešķirama saistībā ar problēmām un ciešanām, tiek atņemts pamata atskaitījums. Ja noziegums izdarīts 2018. gadā, pamata atskaitījuma apmērs ir 220 EUR.

Uz piešķirto kompensāciju neattiecas nekādi procentu maksājumi.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Nav noteikta minimālā piešķiramā summa.

Kopējā kompensācijas summa, kuru jums var izmaksāt par personisku aizskārumu un ciešanām, ko izraisījis noziegums, nevar būt lielāka kā 61 500 EUR. Turklāt:

 • par sāpēm un citām pārejošām problēmām var izmaksāt kompensāciju ne vairāk kā 12 000 EUR apmērā;
 • par ciešanām var izmaksāt kompensāciju ne vairāk kā 3600 EUR apmērā; tomēr dzimumnoziegumā cietušajiem par ciešanām var izmaksāt kompensāciju līdz 9500 EUR apmērā vai — ja nozieguma brīdī cietušais nebija sasniedzis 18 gadu vecumu — 16 200 EUR apmērā;
 • bojā gājušas personas tuviniekam parasti var izmaksāt kompensāciju ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • par ienākumu zaudējumu izmaksājamās kompensācijas apmērs ir ne vairāk kā 150 EUR dienā.

Ja tiek maksāta pastāvīga kompensācija par ienākumu vai iztikas līdzekļu zaudējumu, katram kaitējuma vai zaudējumu veidam noteiktais maksimālais kompensācijas apmērs uz to netiek attiecināts.

Par mantisku un finansiālu kaitējumu izmaksājamās kompensācijas summa nevar pārsniegt 31 000 EUR.

Noziegumos cietušajiem izmaksājamo kompensāciju maksimālais apmērs un pamata atskaitījuma apmērs tiek pārskatīts ik pēc trim gadiem. Nākamā pārskatīšana notiks 2021. gada sākumā.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Kompensācijas summa, kas tiek piešķirta, nevar pārsniegt jūsu pieprasīto summu. Nepieciešamības gadījumā jūs varat prasīt saprātīga apmēra kompensāciju. Tāpat jūs varat atsaukties uz summām, kas apstiprinātas tiesas nolēmumā, uz kura pamata jūs prasāt kompensāciju.

Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas daļa vai persona, kas apstrādā jūsu kompensācijas pieteikumu, var sniegt jums konsultāciju par jūsu kriminālsodāmā kaitējuma lietu.

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

No valsts līdzekļiem izmaksājamā kompensācija ir sekundāra. Tas nozīmē, ka jums vispirms jāpiesaka kompensācija citur, piemēram, saskaņā ar veselības apdrošināšanas polisi jāprasa kompensācija no apdrošināšanas sabiedrības. Šī kompensācija tiks atskaitīta no jums piešķiramās kompensācijas summas.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Nepieciešamības gadījumā jūs varat iesniegt rakstisku pieteikumu par kompensācijas avansa izmaksu. Kompensācijas avansu var izmaksāt, ja jūsu kompensācijas lietas izskatīšana aizkavējas no jums neatkarīgu iemeslu dēļ un ja jums ir tiesības saņemt ievērojamu kompensācijas summu.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

Valsts kase atkārtoti izskatīs lietu, ja būs pieejami jauni pierādījumi. Pamatojoties uz jaunajiem pierādījumiem, jums var piešķirt kompensāciju, kas iepriekš tika atteikta, vai piešķirt lielāku kompensācijas summu.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Piemēram:

 • derīga pilnvara, ja pilnvarotais pārstāvis nav ne juridiskais konsultants, ne advokāts; individuāla pilnvara ir nepieciešama arī tad, ja vēlaties, lai kompensācija, kas pienākas jums kā pieteikuma iesniedzējam, tiktu izmaksāta citai personai;
 • pierādījumi par apglabāšanas izdevumiem, par ko tiek prasīta kompensācija, kā arī mantas uzskaites akts un pilnvaras, ja nepieciešams;
 • tiesas nolēmuma kopija vai, ja nolēmuma nav, policijas sākotnējās izmeklēšanas ziņojuma kopija;
 • ārsta izziņa vai medicīnisks atzinums;
 • ja lieta nav izskatīta tiesā — apliecinoši dokumenti par visiem izdevumiem, par ko tiek prasīta kompensācija;
 • ja tiek prasīta kompensācija par ienākumu zaudējumu — ārsta izziņa, kas apliecina jūsu darba nespēju, kā arī lēmuma par slimības pabalstu kopija un pierādījumi par darba samaksu, ko jums maksājis darba devējs, un par zaudēto ienākumu apmēru;
 • lēmumi un pierādījumu par kompensāciju, kas saņemta saskaņā ar veselības apdrošināšanas polisi, saņemta no apdrošināšanas sabiedrības vai saņemta citādi;
 • ja tiek prasīta kompensācija par juridiskajiem izdevumiem — advokāta atalgojuma aprēķins un apdrošināšanas sabiedrības pieņemtais lēmums par kompensāciju, ja tāds ir;
 • ja tiek prasīta kompensācija par izdevumiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniegšanu, — advokāta rēķins un dokumenti, kas apliecina juridiskās palīdzības sniegšanu vai juridiskā konsultanta norīkošanu;
 • ja tiek prasīta kompensācija par mantisku un finansiālu kaitējumu, kas kompensējams pēc ieskatiem, — pierādījumi, kuri apliecina slimību, ievainojumu vai citu darba nespējas iemeslu un finansiālo stāvokli, kas radies kaitējuma rezultātā.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par jūsu kompensācijas lietas izskatīšanu nekādas nodevas nebūs jāmaksā.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Jūsu kompensācijas pieteikumu izskatīs Valsts kase.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Pieteikumu varat nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi rikosvahingot@valtiokonttori.fi, vai arī izdrukāt veidlapu un nosūtīt to pa pastu uz šādu adresi:

State Treasury

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finland

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Valsts kase lietu izskatīs rakstiskā procedūrā. Jums nebūs jāierodas klātienē nevienā procedūras posmā.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Vidējais izskatīšanas ilgums ir aptuveni septiņi mēneši. Jaunāko prognozi par izskatīšanas ilgumu var atrast Valsts kases tīmekļa vietnē.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Par saņemto kompensācijas lēmumu jūs varat iesniegt rakstisku pārsūdzību Apdrošināšanas tiesā (Vakuutusoikeus) 30 dienu laikā no dienas, kad jūs informēja par lēmumu. Norādījumi par to, kā iesniegt pārsūdzību, ir pievienoti Valsts kases lēmumam par kompensāciju.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Kompensācijas pieteikuma veidlapa un papildu informācija par pieteikuma iesniegšanu ir pieejama Valsts kases tīmekļa vietnē šādā adresē: https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Jums ir iespēja arī sazināties ar klientu apkalpošanas daļu pa tālruni +358 295 50 2736 vai e-pastu rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Plašāka informācija par kriminālsodāma kaitējuma kompensēšanu ir pieejama vietnē https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Nepieciešamības gadījumā varat arī sazināties ar Valsts kasi pa tālruni. Palīdzību var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru +358 295 50 2736.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (advokāta palīdzība)?

Ja vēlaties, jūs varat izmantot advokāta pakalpojumus, lai pieprasītu kompensāciju. Tomēr kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniegšanu, varēsiet saņemt tikai šādos gadījumos:

 • ja jums ir sniegta juridiskā palīdzība vai norīkots juridiskais konsultants saistībā ar lietas izskatīšanu tiesā; vai
 • ja lieta nav izskatīta tiesā, bet jūs atbilstat finansiālajiem kritērijiem juridiskās palīdzības saņemšanai.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Konsultācijas un atbalstu jums var sniegt, piemēram, Somijas Noziegumos cietušo atbalsta birojs (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Šīs organizācijas kontaktinformācija ir atrodama tās tīmekļa vietnē https://www.riku.fi/en/home/.

Lapa atjaunināta: 09/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.