Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Kāda veida noziegumos cietušajiem ir paredzēta kompensācija?

Prasītājiem jāpierāda, ka radītais kaitējums ir tādas tīšas vai netīšas darbības rezultāts, kura var būt uzskatāma par nodarījumu pret īpašumu vai personām. Tādējādi tīšu darbību un vieglprātīgas vai nolaidīgas rīcības gadījumā var rasties tiesības saņemt kompensāciju neatkarīgi no tā, vai likumpārkāpējs ir noskaidrots.

Pret īpašumu vērsta nodarījuma gadījumā attiecīgajai darbībai jābūt klasificētai kā zādzībai, krāpšanai, uzticības pārkāpumam, izspiešanai vai īpašuma iznīcināšanai vai sabojāšanai.

Turklāt pastāv īpašas kompensācijas shēmas attiecībā uz zaudējumiem, kas izriet no terora aktiem, satiksmes negadījumiem, kas notiek Francijas teritorijā, nelaimes gadījumiem medībās, azbesta iedarbību un transportlīdzekļa iznīcināšanu ugunsgrēkā.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Jūs saņemsiet pilnu kompensāciju par zaudējumiem, ko izraisījis smags nodarījums pret personu, ja:

 • jūs esat cietušais nodarījumā, kura rezultātā jums ir iestājusies pastāvīga vai pilnīga darbnespēja, kas ilgst mēnesi vai ilgāk, vai tādos nodarījumos kā izvarošana, seksuāls uzbrukums, seksuāls uzbrukums nepilngadīgajam, cilvēku tirdzniecība, paverdzināšana vai piespiedu darbs,
 • vai ja kāda minētā nodarījuma dēļ ir miris tuvs ģimenes loceklis.

Jūs varat saņemt kompensāciju, ievērojot konkrētus nosacījumus un nepārsniedzot noteiktu maksimālo robežvērtību, ja esat cietušais mazsvarīgākā nodarījumā pret personu vai nodarījumā pret īpašumu, šādos gadījumos:

 • ir nodarīti miesas bojājumi, kuru dēļ iestājusies pilnīga darbnespēja, kas ilgst mazāk nekā vienu mēnesi;
 • ir radušies materiāli zaudējumi tādu darbību dēļ, kas klasificētas kā zādzība, krāpšana, uzticības pārkāpums, izspiešana vai īpašuma iznīcināšana vai sabojāšana.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš noziedzīga nodarījuma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat tuvs cietušā ģimenes loceklis un jums nodarījuma dēļ ir radīts personisks aizskārums.

Kompensāciju var piešķirt augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā (vecākiem, vecvecākiem), pēcnācējiem (bērniem, mazbērniem), laulātajam, kā arī sānlīnijas radiniekiem (brāļiem, māsām) vai jebkurai personai, kura var pierādīt radniecību ar cietušo.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis noziedzīgā nodarījumā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat tuvs cietušā ģimenes loceklis un jums nodarījuma dēļ ir radīts personisks aizskārums.

Kompensāciju var piešķirt augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā (vecākiem, vecvecākiem), pēcnācējiem (bērniem, mazbērniem), laulātajam, kā arī sānlīnijas radiniekiem (brāļiem, māsām) vai jebkurai personai, kura var pierādīt radniecību ar cietušo.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu kādas ES valsts valstspiederīgais?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja neesat ES valsts valstspiederīgais, ja vien nodarījums noticis Francijas teritorijā.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja es dzīvoju šajā valstī vai tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts, pat tad, ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es to varētu darīt, nevis pieprasīt kompensāciju valstī, kurā izdarīts noziegums? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju saskaņā ar parastajiem nosacījumiem, ja esat Francijas valstspiederīgais, bet nodarījums izdarīts citā valstī.

Taču jūs nevarat saņemt kompensāciju no Francijas kompensācijas iestādes, ka esat ārvalstnieks un nodarījums izdarīts citā valstī.

Vai, lai pieprasītu kompensāciju, man par noziedzīgu nodarījumu vispirms būtu vajadzējis ziņot policijai?

Nē, nav prasības, ka, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu, vispirms ir jāiesniedz sūdzība policijai.

Tomēr pieteikumā ir jābūt ietvertai informācijai, kas vajadzīga prasības izvērtēšanai. Pieteikumam jāpievieno apliecinoši dokumenti, kuros norādīts konkrētā nodarījuma datums, vieta un apstākļi (apliecinājums par sūdzības iesniegšanu, jebkādi dokumenti no kriminālprocesa u. c.).

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas izmeklēšanas vai krimināltiesvedības rezultāti, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nē, jums nav jāsagaida policijas izmeklēšanas vai krimināltiesvedības rezultāti, lai varētu iesniegt prasību.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no likumpārkāpēja — ja viņš ir noskaidrots?

Nē, jums nav vispirms jāpieprasa kompensācija no noskaidrota likumpārkāpēja gadījumā, kad ir izdarīts smags nodarījums pret personu (sk. 1.2. punktu).

Mazsvarīgāka nodarījuma pret personu gadījumā vai pret īpašumu vērsta nodarījuma gadījumā (sk. 1.2. punktu) ir jāpierāda, ka noskaidrotais likumpārkāpējs ir maksātnespējīgs vai nevar pilnībā kompensēt zaudējumus. Būs nepieciešami plašāki pierādījumi par to, ka jūs nevarat saņemt reālu un pietiekamu kompensāciju par radītajiem zaudējumiem no apdrošināšanas sabiedrības vai jebkuras citas struktūras, kas var būt atbildīga.

Vai esmu tiesīgs pieprasīt kompensāciju arī tad, ja likumpārkāpējs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja jā, kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu prasību?

Jūs varat pieteikties kompensācijai pat tad, ja likumpārkāpējs nav noskaidrots vai notiesāts, tiklīdz nodarījums ir izdarīts.

Tomēr pieteikumā ir jābūt ietvertai informācijai, kas vajadzīga prasības izvērtēšanai. Pieteikumam jāpievieno apliecinoši dokumenti, kuros norādīts konkrētā nodarījuma datums, vieta un apstākļi (apliecinājums par sūdzības iesniegšanu, jebkādi dokumenti no kriminālprocesa u. c.).

Vai ir noteikts termiņš, kādā man ir jāpieprasa kompensācija?

Termiņš ir trīs gadi, sākot no nodarījuma izdarīšanas dienas. To pagarina par vienu gadu no pēdējā kriminālsprieduma pieņemšanas dienas.

Ja likumpārkāpējam ir uzdots segt zaudējumus, termiņš sākas brīdī, kad krimināltiesa izsniedz paziņojumu cietušajam. Ja likumpārkāpējam ir uzdots segt zaudējumus, termiņš sākas brīdī, kad tiesa izsniedz paziņojumu.

Kad šis termiņš ir beidzies, var tikt ņemts vērā likumīgs iemesls, ko norādījis cietušais vai tiesīgās personas.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Piemēram, vai kompensācija segs:

a) attiecībā uz nodarījumā cietušo:

— materiālo kaitējumu (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija).
  Tieši cietušais, kam nodarīti miesas bojājumi, var saņemt kompensāciju par visām izmaksām, kas saistītas ar ārstēšanos slimnīcā, medicīnisko aprūpi, neatliekamo medicīnisko palīdzību un zālēm (medmāsu pakalpojumi, fizioterapija, ortoptika, runas terapija u. c.), jo lielāko daļu šo izdevumu parasti sedz sociālās labklājības iestādes.
  Var tikt ņemtas vērā arī nākotnē paredzamās veselības aprūpes izmaksas, kas radīsies cietušā veselības stāvokļa sakarā pēc tam, kad tas būs nostabilizējies.
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no kaitējuma (t. i., aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīga ārstēšanās, papildu fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi u. c.);
  Mājokļa un transportlīdzekļa pielāgošanas izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar trešās personas sniegtu pastāvīgu palīdzību, var tikt kompensētas.
  Tāpat var tikt kompensētas arī dažādas izmaksas, kas saistītas ar miesas bojājumu sekām, proti, bērna aprūpes, mājsaimniecības uzturēšanas, transporta u. c. izmaksas.
 • pastāvīgus ievainojumus (piemēram, invaliditāte un citi paliekoši ierobežojumi).
  Var saņemt kompensāciju par šādiem paliekošiem funkcionāliem traucējumiem, ja tie ir miesas bojājumu sekas, kas saglabājas pēc stāvokļa nostabilizēšanās: fizioloģisko funkciju pasliktināšanās, nepārejošs sāpes, dzīves kvalitātes pasliktināšanās, zaudēta spēja rīkoties patstāvīgi utt. Ja šādi traucējumi tiek konstatēti, tos var klasificēt atbilstīgi funkcionālo traucējumu skalai.
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos, u. c.);
   Kompensāciju var piešķirt par pierādītiem negūtiem darba ienākumiem, nākotnē negūtiem darba ienākumiem un izraisīto ietekmi uz personas karjeru: nodarbinātības iespēju samazināšanos, darba iespēju zaudēšanu, palielinātu piepūli darba veikšanai, vajadzību mainīt darbvietas u. c. Var tikt novērtēta arī nelabvēlīga ietekme uz mācībām skolā vai studijām, vai apmācību.
  • iespēju zudumu;
  • izdevumus saistībā ar tiesvedību, kas attiecas uz incidentu, kura rezultātā nodarīts kaitējums, piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas izmaksas;
  • kompensāciju par nozagto vai bojāto personisko īpašumu;
  • citus izdevumus.

Kompensāciju par darba iespēju zaudēšanu var piešķirt, ja tam ir ietekme uz karjeru (sk. iepriekšējo punktu).

Kompensācijā neiekļauj izdevumus, kas radušies tiesvedībā saistībā ar nodarījumu. Tomēr personām ar ierobežotiem līdzekļiem var piešķirt juridisko palīdzību, kas nozīmē, ka valsts pilnībā vai daļēji sedz maksu par juridiskajiem pakalpojumiem un tiesai radītos izdevumus. Vissmagāko noziegumu gadījumā juridiskā palīdzība tiek piešķirta, nepārbaudot līdzekļu stāvokli (sk. sarakstu, kas pieejams 9-2. pantā 1991. gada 10. jūlija Likumā Nr.° 91-647 par juridisko palīdzību (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

Principā materiāli zaudējumi netiek kompensēti pret personu izdarītu nodarījumu gadījumā. Iepriekš minēto nodarījumu gadījumā (sk. 1.2. punktu) noteiktos apstākļos kompensācijai par materiāliem zaudējumiem piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 4575 EUR (ierobežojumu piemēro no 2018. gada 16. janvāra).

— psiholoģisko (morālo) kaitējumu:

 • cietušajam nodarītās sāpes un ciešanas.

“Ciešanas” ietver visas fiziskās un psiholoģiskās ciešanas un ar tām saistītās problēmas, sākot no nodarījuma dienas līdz stāvokļa nostabilizēšanās dienai. Pēc tam, kad stāvoklis ir nostabilizējies, ja ciešanas turpinās, kompensācijas nolūkos tās uzskata par paliekošiem funkcionāliem traucējumiem.

Personīgo iespēju zaudēšanu var ņemt vērā atbilstīgi pozīcijai “personiskās dzīves iespēju zaudēšana” (perte d’établissement), kas attiecas uz zaudētām cerībām vai iespējām īstenot plānu par ģimenes dzīvi.

Attiecībā uz sakropļojumiem tiek ņemtas vērā personiskās fiziskā izskata izmaiņu sekas.

Var tikt novērtēts arī labsajūtas zaudējums (préjudice d’agrément), lai kompensētu cietušā nespēju atsākt sporta vai brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

b) attiecībā uz personām, kas tiesīgas saņemt kompensāciju, un cietušā radiniekiem:

— materiālo kaitējumu (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izdevumus;

Apbedīšanas izdevumi tiek kompensēti.

 • medicīniskos izdevumus (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);

Lielāko daļu medicīnisko izdevumu, tostarp izdevumus, kas radušies ģimenes locekļiem, parasti kompensē sociālās labklājības iestādes. Visos citos gadījumos ietekmi, kas izpaužas kā patoloģijas, iekļauj pozīcijā “tuvu ģimenes locekļu emocionālās ciešanas” (sk. iepriekš).

 • uzturlīdzekļu vai iespēju zudumu;

Kompensāciju var piešķirt par ienākumu zaudēšanu vai samazināšanos, kas skar cietušā tuvus ģimenes locekļus cietušā nāves vai invaliditātes dēļ, jo īpaši ja viņiem ir pastāvīgi jāatrodas pie cietušā un uz laiku jāpārtrauc darbs.

— psiholoģisko kaitējumu:

 • radinieku vai personu, kas tiesīgas saņemt kompensāciju, sāpes un ciešanas/kompensācija pārdzīvojušajiem cietušā nāves gadījumā.

Kompensāciju par emocionālām ciešanām (préjudice d’affection) var piešķirt par morālo kaitējumu, kas radīts tuviem ģimenes locekļiem pēc cietušā nāves vai ko rada tieši cietušā, kuram ir smaga invaliditāte, ciešanas.

Vai kompensācija tiek izmaksāta kā viens maksājums vai kā ikmēneša maksājumi?

Summu var samaksāt kā vienreizēju maksājumu vai kā gadskārtēju pabalstu. Tiesvedības laikā pirms galīgās kompensācijas var izmaksāt arī pagaidu maksājumus.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mans sodāmības reģistrs vai atteikums sadarboties kompensācijas procedūru laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās summas apmēru?

Cietušā vaina var būt pamats kompensācijas nepiešķiršanai vai samazināšanai, piemēram, ja uzbrukumi ir izprovocēti vai ja cietušais piedalījies kautiņā vai noziedzīgā darbībā. Pretenzijas sakarā ar cietušā vainu var celt pret mirušā cietušā apgādājamajiem.

Tomēr cietušā kriminālai sodāmībai nav nozīmes.

Kompensācijas procedūrā jūsu pieteikumā jābūt ietvertai informācijai, kas vajadzīga tā izvērtēšanai, un jābūt pievienotiem nepieciešamajiem apliecinošajiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka vēlāk var tikt pieprasīti papildu dokumenti un ka var būt nepieciešams sadarboties neatkarīgu ekspertu ziņojumu sagatavošanā.

Kādā veidā mana finansiālā situācija varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās summas apmēru?

 • Smagi nodarījumi pret personu (sk. 1.2. punktu)

Jūsu finanšu stāvoklis netiek ņemts vērā, un jūs varat saņemt pilnu kompensāciju par aizskārumu, ko izraisījuši pret jums vērsti nodarījumi.

Tomēr tiks ņemti vērā pabalsti, ko izmaksājušas sociālās labklājības iestādes, savstarpējās veselības apdrošināšanas biedrības un apdrošināšanas sabiedrības.

 • Mazsvarīgāki nodarījumi vai nodarījumi pret īpašumu (sk. 1.2. punktu)

Tiks ņemts vērā jūsu finanšu stāvoklis, pamatojoties uz trīs kritērijiem, proti,

 • jūsu gada ienākumiem jābūt mazākiem par 18 300 EUR (summa attiecas uz 2017. gadu); pieļaujamas ir papildu summas, ko saņem par apgādājamajiem (pēcnācējiem, radiniekiem augšupējā līnijā);
 • jūs nevarat saņemt reālu un pietiekamu kompensāciju par radītajiem zaudējumiem no apdrošināšanas sabiedrības vai jebkuras citas struktūras, kas var būt atbildīga;
 • jums jāpierāda, ka nodarījuma dēļ jūs esat sarežģītā materiālajā vai psiholoģiskajā situācijā.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai tās apmēru?

Nē.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Attiecībā uz smagiem nodarījumiem pret personu piemēro principu, ka kompensāciju piešķir pilnā apmērā. Kompensācija tiks aprēķināta, ņemot vērā katru no prasības pozīcijām.

Aprēķins tiek veikts katrā individuālā gadījumā, pamatojoties uz konkrētā cietušā personīgo situāciju un uzrādītajiem apliecinošajiem dokumentiem; attiecībā uz dažām pozīcijām izmanto indikatīvas skalas.

Piemēram, aprēķinot kompensāciju par paliekošiem funkcionāliem traucējumiem, var izmantot indikatīvu skalu, pamatojoties uz traucējumiem, ko konstatējis ārsts, un cietušā vecumu.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Minimālo ierobežojumu nepiemēro.

Maksimālo ierobežojumu nepiemēro pret personu vērstu smagu nodarījumu gadījumā (sk. 1.2. punktu).

Attiecībā uz mazsvarīgākiem noziegumiem vai noziegumiem pret īpašumu (sk. 1.2. punktu) kompensācijai piemēro maksimālo ierobežojumu, kas ir 4575 EUR (piemēro no 2018. gada 16. janvāra).

Vai prasības pieteikuma veidlapā man ir jānorāda summa? Ja jā, vai es saņemšu kādus norādījumus par to, kā aprēķināma šī summa, vai par citiem aspektiem?

Jā, kompensācijas pieteikumā jānorāda prasītā summa. Tomēr tā ir kopējā summa. Jurists vai cietušo atbalsta asociācija var palīdzēt jums aprēķināt summu.

Vai kompensācija, ko par zaudētajiem ienākumiem es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no kompensācijas, ko izmaksā iestāde/struktūra?

Tiks ņemti vērā pabalsti, ko izmaksājušas sociālās labklājības iestādes, savstarpējās veselības apdrošināšanas biedrības, apdrošināšanas sabiedrības u. c.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Jā, jūs varat pieprasīt kompensācijas avansa maksājumu (provision) jebkurā brīdī tiesvedības laikā.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, gadījumos, kad mainās apstākļi vai pasliktinās veselība u. c.) pēc tam, kad ir pieņemts galvenais lēmums?

Jā, jūs varat iesniegt citu kompensācijas pieteikumu, ja jūsu zaudējumi palielinās, vai jebkāda cita iemesla dēļ, ko jūs varat pamatot.

Kādi apliecinošie dokumenti man ir jāpievieno prasībai?

Prasītāja pieteikumā, kas nosūtāms noziegumos cietušo kompensācijas komisijai (Commission d’indemnisation des victimes d’infractionsCIVI) attiecīgajā apgabaltiesā (tribunal de grande instance), jābūt ietvertai informācijai, kas vajadzīga prasības izvērtēšanai. Pieteikumam jāpievieno apliecinoši dokumenti, kuros jo īpaši norādītas šādas ziņas:

 • prasītāja uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums un vieta, nodarbošanās, valstspiederība un adrese (pievieno personu apliecinoša dokumenta, uzturēšanās atļaujas, pases vai cita dokumenta kopiju);
 • ģimenes saites ar cietušo (pievieno izrakstu no ģimenes stāvokļa grāmatiņas (livret de famille), notāra apliecinātu dokumentu u. c.);
 • nodarījuma datums, vieta un apstākļi (pievieno apliecinājumu par sūdzības iesniegšanu, jebkādus dokumentus no kriminālprocesa u. c.);
 • tiesa, kas notiesājusi likumpārkāpēju, ja ir notiesājošs spriedums (pievieno sprieduma kopiju);
 • miesas bojājumu veids, neierašanās darbā ilgums un jebkuras izrietošas sekas (pievieno izziņas par veselības stāvokli, neierašanos darbā, medicīniskiem izmeklējumiem);
 • valsts vai privātās sociālās labklājības iestādes, kurām prasītājs piesaistīts un kuras var tikt iesaistītas (pievieno sociālās apdrošināšanas kartes numuru);
 • iesniegtie ārpustiesas pieprasījumi un jau ierosinātās tiesvedības, un prasītājam jau izmaksātās summas (pievieno apliecinošus dokumentus par dienas naudu, pensijām, gada pabalstiem un maksājumiem no likumpārkāpēja, apdrošinātāja u. c.);
 • no CIVI pieprasītās kompensācijas summa;
 • prasītāja bankas konta identifikācijas dokuments;
 • citi apliecinoši dokumenti saistībā ar konkrētā veida prasījumu.

Ja prasība attiecas uz kompensāciju par mazsvarīgākiem nodarījumiem pret personu vai par materiāliem zaudējumiem, kas izriet no zādzības, krāpšanas, uzticības pārkāpuma, izspiešanas vai īpašuma iznīcināšanas vai sabojāšanas, pieteikumā jāiekļauj arī

 • izziņa par prasītāja ienākumiem (pievieno paziņojumu par nodokļu aprēķinu (avis d’imposition) par gadu pirms nodarījuma izdarīšanas gada un par gadu pirms pieteikuma iesniegšanas gada);
 • pierādījumi par nespēju saņemt reālu un citādā ziņā pietiekamu kompensāciju;
 • apraksts par sarežģīto materiālo vai psiholoģisko situāciju, kas radusies nodarījuma dēļ.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Izmaksas nav jāsedz. Jurista palīdzība vai pārstāvība nav obligāta. Nodevas juristam ir jūsu atbildībā, izņemot, ja jums automātiski pienākas juridiskā palīdzība vai ja piemēro konkrētus nosacījumus. Izmaksas, kas rodas tiesvedībā, kura ierosināta CIVI, uzskata par tiesai radītajiem izdevumiem, un tās sedz valsts.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasībām (ja tas ir valsts mēroga gadījums)?

Par kompensācijas piešķiršanu cietušajiem lemj CIVI. Kompensāciju, ko noteikusi CIVI, faktiski izmaksā Terorismā un citos nodarījumos cietušo garantijas fonds (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractionsFGTI).

Attiecībā uz terorismu FGTI tieši izmaksā kompensāciju cietušajiem, kuri piesakās, apgabaltiesas (kurā var ierosināt tiesvedību jebkuru strīdu izšķiršanai) pārraudzībā.

Kur man jānosūta prasība (ja tas ir valsts mēroga gadījums)?

Katrā apgabaltiesā CIVI lemj par kompensācijas pieteikumiem, ko iesniedz noziegumos cietušie vai viņu apgādājamie.

Kompetentā CIVI ir CIVI, kuras piekritības teritorijā atrodas jūsu dzīvesvieta vai krimināltiesa, kas izskata lietu (attiecīgā gadījumā) (Direktorijs). Visos citos gadījumos piekritība ir CIVI, kas atrodas Parīzes Apgabaltiesā, ja jūs esat Francijas valstspiederīgais, kurš dzīvo citā valstī, un nodarījums noticis citā valstī:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 — Francija

Attiecībā uz terorismu pieteikumi jānosūta tieši FGTI:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex — Francija

Vai pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, ir neieciešama mana klātbūtne?

Jūsu klātbūtne tiesvedībā vai tiesas sēdē nav nepieciešama.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iespējams saņemt no iestādes/struktūras lēmumu par kompensācijas prasību?

CIVI kanceleja pieteikumu nekavējoties pārsūta FGTI.

FGTI ir jāiesniedz piedāvājums cietušajam divu mēnešu laikā no brīža, kad saņemta CIVI kancelejas pārsūtītā pilnā lieta.

Ja cietušais piekrīt piedāvājumam, CIVI priekšsēdētājam apstiprināšanai tiek pārsūtīts ieraksts par vienošanos. Pēc apstiprināšanas var veikt vienošanās izpildi. Lēmumu paziņo cietušajam un FGTI, kas veiks maksājumu.

Ja FGTI atsakās veikt maksājumu, norādot iemeslus, vai ja cietušais neatbild uz FGTI piedāvājumu divu mēnešu laikā, CIVI izskata lietu saskaņā ar tiesas procedūru; šādā gadījumā tiesnesis izskata pieteikumu un pārbauda iesniegtos apliecinājumus un dokumentus.

Prokurors un FGTI iesniedz savus apsvērumus ne vēlāk kā 15 dienas pirms tiesas sēdes. Prasītājs un FGTI ir jāizsauc uz tiesu vismaz divus mēnešus iepriekš.

Pēc lietas izskatīšanas slēgtā tiesas sēdē CIVI lēmums piešķirt vai atteikt kompensāciju tiek paziņots prasītājam un FGTI, kas izmaksā noteikto kompensāciju mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

Attiecībā uz terorismu FGTI viena mēneša laikā no pilnās lietas saņemšanas izmaksā avansa summu, ja tāda pienākas. FGTI iesniedz kompensācijas piedāvājumu cietušajam (kad viņa stāvoklis ir stabilizējies) vai miruša cietušā tuvajiem ģimenes locekļiem trīs mēnešu laikā.

Ja es neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Ja jūs neapmierina CIVI lēmums, varat lūgt tā atkārtotu izskatīšanu apelācijas tiesā (Cour d’appel), kuras piekritības teritorijā atrodas CIVI.

Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par prasības iesniegšanu?

Informācija un veidlapas ir pieejamas šādās tīmekļa vietnēs:

Cietušo atbalsta asociācijas var palīdzēt šajā procesā un sniegt nepieciešamo informāciju.

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai mājas lapa, ko es varu izmantot?

Palīdzības tālruņa 116006 dienests sniedz bezmaksas psiholoģisko atbalstu, informāciju par jūsu tiesībām un vispārēju atbalstu visā procesā, septiņas dienas nedēļā no plkst. 09.00 līdz 21.00. Piemēro maksu par vietējo zvanu:

01 41 83 42 08

Francijā vai

+33 1 41 83 42 08, zvanot no citas valsts

E-pasts: 08victimes@france-victimes.fr

ir pieejamas šādas tīmekļa vietnes:

Vai, sagatavojot prasību, es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Personām ar ierobežotiem līdzekļiem var piešķirt juridisko palīdzību, kas nozīmē, ka valsts pilnībā vai daļēji sedz maksu par juridiskajiem pakalpojumiem un tiesai radītos izdevumus. Vissmagāko noziegumu gadījumā juridisku palīdzību piešķir, nepārbaudot līdzekļu stāvokli (sk. sarakstu, kas pieejams 1991. gada 10. jūlija Likuma Nr. 91-647 par juridisko palīdzību 9-2. pantā (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

Dažas iestādes, kas palīdz juridisko pakalpojumu pieejamības jautājumos, piemēram, tiesību centri (maisons de la justice et du droit) vai juridiskās informācijas dienesti (points d’accès au droit), sniedz bezmaksas konsultācijas par juridiskiem jautājumiem un neatkarīgi no jūsu valstspiederības var palīdzēt jums.

Tas attiecas arī uz cietušo atbalsta asociācijām, kas cita starpā sniedz bezmaksas juridisko palīdzību.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Cietušo atbalsta asociācijas, ar kurām var sazināties cietušo atbalsta birojos tiesās vai pēc to individuālās adreses, var sniegt jums bezmaksas palīdzību kompensācijas pieteikuma sagatavošanā.

Lapa atjaunināta: 05/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.