Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Vācijas likums par kompensāciju cietušajiem

Likums par kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušajiem

Likums par kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušajiem angļu valodā

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Principā saskaņā ar OEG jūs varat saņemt kompensāciju par jebkuru tīšu nelikumīgu uzbrukumu (piemēram, fizisku uzbrukumu, seksuālu uzbrukumu, teroristu uzbrukumu, slepkavību). Kompensāciju var izmaksāt cietušajiem vai viņu pārdzīvojušajiem radiniekiem.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju izmaksā ne tikai par kaitējumu veselībai, bet arī par šāda kaitējuma veselībai ekonomiskajām sekām. Negatīva psiholoģiska ietekme arī ir atzīta par kaitējumu veselībai. Tomēr veselībai nodarītajam kaitējumam pēc būtības jābūt ilgstošam (t. i., ilgākam par sešiem mēnešiem). Kompensāciju nemaksā par īpašuma bojājumiem un finansiāliem zaudējumiem. Saskaņā ar OEG kompensāciju nemaksā arī par sāpēm un ciešanām.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Kompensāciju maksā arī cietušā pārdzīvojušajiem radiniekiem. Pārdzīvojušie radinieki ir cietušā laulātais, reģistrētais partneris un bērni, un izņēmuma gadījumos viņa vecāki. “Bērni” ietver adoptētus, audžubērnus un pabērnus.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Izdzīvojuša cietušā radinieki konkrētos apstākļos var saņemt medicīnisku ārstēšanu un uzturēšanas maksājumus.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts pilsonis?

Visi trešo valstu valstspiederīgie, kas cietuši vardarbīgā noziegumā Vācijā, saņem (ar atpakaļejošu spēku no 2018. gada 1. jūlija) tādu pašu kompensāciju kā cietušie, kuri ir Vācijas valstspiederīgie.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar OEG 3.a pantu ārvalstīs izdarītā vardarbīgā noziegumā cietušie, kas dzīvo Vācijā, arī var saņemt kompensāciju no Vācijas valsts. Tas ir vienreizējs maksājums. Visas kompensācijas no valsts, kurā izdarīts noziegums, tiks atskaitītas no šīs kompensācijas.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Pieteikumu iesniedzējiem saskaņā ar OEG ir pienākums sadarboties kompensācijas procedūrā. Tas nozīmē, ka ir jāsniedz pārskats par visiem apstākļiem, kas varētu palīdzēt noskaidrot lietas faktus. Parasti tas nozīmē, ka par noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ir jāziņo policijai. Dažos gadījumos var atcelt prasību ziņot par nodarījumu (piemēram, ja to nevar pamatoti sagaidīt no cietušā).

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nē, kompetentās iestādes par prasībām, kas iesniegtas atbilstoši OEG, parasti lemj neatkarīgi. Tomēr dažos gadījumos var būt nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultātu.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā, kompensācija ir pieejama neatkarīgi no tā, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir noskaidrots vai notiesāts. Lai pamatotu savu prasību, jums būtu jāiesniedz visi dokumenti, kas var palīdzēt noskaidrot lietas faktus un noteikt radīto zaudējumu apmēru.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Nē, OEG nav noteikts šāds termiņš. Tomēr kompensācijas maksājumus ar atpakaļejošu spēku var veikt tikai par viena gada laikposmu pirms prasības iesniegšanas.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija sedz fizisko un psiholoģisko kaitējumu veselībai, ko izraisījis vardarbīgs noziegums. Kompensācija cietušajiem ietver ikmēneša pensijas pabalstus. Ir arī pabalsti, kas paredzēti ekonomisko seku kompensēšanai.

Pabalstu apmēru un ilgumu reglamentē Federālais palīdzības likums (Bundesversorgungsgesetz).

Tie jo īpaši aptver:

  • medicīniskās izmaksas, aprūpes pakalpojumus,
  • medicīniskās palīgierīces (piemēram, protēzes, zobu protēzes, ratiņkrēsli),
  • ikmēneša pensijas pabalstus, kas var būt vai nebūt saistīti ar ienākumiem, cietušajām personām un apgādnieku zaudējušām personām.
  • apbedīšanas izmaksas,
  • papildu sociālos pabalstus ekonomiski nenodrošinātajiem (piemēram, aprūpes palīdzība, papildu iztikas palīdzība).

Kompensāciju par sāpēm un ciešanām (Schmerzensgeld) nemaksā. Kompensāciju nemaksā par īpašuma bojājumiem un finansiāliem zaudējumiem. Izņēmums ir valkājami palīglīdzekļi, piemēram, brilles, kontaktlēcas un protēzes.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Pensiju maksājumus cietušajiem un viņu pārdzīvojušajiem radiniekiem, lai kompensētu kaitējuma iztaisītās ekonomiskās un ar veselību saistītās sekas, izmaksā reizi mēnesī, kamēr vien ir izpildīti vajadzīgie nosacījumi. Citus pabalstus izmaksā pēc vajadzības (piemēram, par apbedīšanas izmaksām, protēzēm).

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procedūras laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Kompensāciju atsaka, ja cietusī puse ir pati izraisījusi kaitējumu vai ja kompensācijas izmaksa būtu netaisnīga citu iemeslu dēļ, jo īpaši paša cietušā rīcības dēļ. Tomēr iepriekšēja sodāmība pati par sevi vēl nav pietiekams iemesls, lai pamatotu šādu lēmumu. Prasītājiem ir pienākums pēc iespējas palīdzēt noskaidrot lietas faktus. Ja viņi nepilda šo pienākumu, kompensāciju var pilnībā vai daļēji atteikt.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Saskaņā ar OEG kompensāciju maksā neatkarīgi no cietušās puses ienākumiem vai bagātības. Cietušās puses finanšu stāvoklim var būt ietekme tikai uz kompensācijas summu, ko piešķir, lai kompensētu ekonomiskos zaudējumus, vai aprūpes pabalstu gadījumā.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Nē.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Pensiju pabalstus ar veselību saistītā kaitējuma seku kompensēšanai aprēķina atbilstoši šādu seku apmēram.

Pabalstu apmēru ekonomisko zaudējumu seku kompensēšanai aprēķina, pamatojoties uz izraisītiem ekonomiskajiem trūkumiem.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Nē.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Jums veidlapā nav jānorāda summa. Summas pamatā ir ar veselību saistītais un ekonomiskais kaitējums, un to nosaka lēmējiestāde.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Pensiju maksājumus ar veselību saistītā kaitējuma seku kompensēšanai piešķir neatkarīgi no tā, vai jūs saņemat maksājumus no citām privātā vai publiskā sektora struktūrām. Tomēr šos maksājumus var ņemt vērā, kad aprēķina maksājumus ekonomisko zaudējumu seku kompensēšanai.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar OEG avansa maksājumi nav iespējami. Tomēr maksājumus medicīniskās ārstēšanās izmaksu segšanai var veikt, pirms tiek pieņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Veselības pasliktināšanās gadījumā vienmēr var iesniegt “stāvokļa pasliktināšanās prasību” (Verschlimmerungsantrag), prasot pārrēķināt kompensācijas summu. Aprēķinot kompensāciju par ekonomisko zaudējumu sekām, vienmēr var ņemt vērā ienākumu izmaiņas.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Jums būtu jāpievieno visi dokumenti, kas palīdzēs noskaidrot lietas faktus un noteikt radītos zaudējumus.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Lēmējiestādes ir labklājības iestādes katrā federālajā zemē. Kompetence ir federālajai zemei, kurā cietušais dzīvo.

Ja vardarbīgā noziegumā cietušais Vācijā nedzīvo Vācijā, cietušais var iesniegt prasību tās federālās zemes labklājības iestādē, kurā noziegums izdarīts.

Lai izvairītos no tā, ka ārvalstu prasītājiem ir jāmeklē atbildīgā iestāde, viņi var sazināties ar Federālās darba un sociālo lietu ministrijas centrālo kontaktpunktu (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales), kas pārsūtīs kompensācijas pieprasījumu attiecīgajai iestādei.

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Pieprasījums jānosūta kompetentajai labklājības iestādei.

Lai izvairītos no tā, ka ārvalstu prasītājiem ir jāmeklē atbildīgā iestāde, viņi var sazināties ar Federālās darba un sociālo lietu ministrijas centrālo kontaktpunktu (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Nav viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu. Procedūras ilgums ir atkarīgs jo īpaši no tā, cik viegli vai grūti ir noskaidrot lietas faktus un vai ir nepieciešams saņemt medicīniskas izziņas.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumu var pārsūdzēt. Ja kompetentā iestāde pārsūdzības procedūrā nenonāk pie savādāka lēmuma, var iesniegt sūdzību Sociālo lietu tiesā (Sozialgericht).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Pieteikuma veidlapas un cita informācija ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Informācija par to ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Informāciju par cietušo atbalsta organizācijām Vācijā var atrast tīmekļa vietnē https://www.odabs.org/.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Nē, juridiskos izdevumus neuzskata par kompensējamiem, un tāpēc tos nevar atlīdzināt saskaņā ar OEG.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā, ir vairākas reģionālas un valsts cietušo atbalsta organizācijas. Lielākā valsts mēroga organizācija ir “WEISSE RING”.

Lapa atjaunināta: 16/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.