Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Grieķijas tiesību aktos par kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušajiem ir minēti šādi noziegumi, kas izdarīti Grieķijā:

tīši vardarbīgi noziegumi un noziegumi, kas minēti šādos Kriminālkodeksa pantos: 323Α pants (cilvēku tirdzniecība):

a) verdzība vai līdzīga darba prakse,

b) kalpība,

c) cietušā piespiešana strādāt vai ubagot (darba izmantošana),

d) cietušā piespiešana veikt noziedzīgas darbības,

e) šūnu, audu vai orgānu izņemšana no cietušā,

f) cietušā piespiešana piedalīties seksuālās darbībās, praksēs vai simulācijās vai darbā vai pakalpojumos, kuru vienīgais mērķis ir panākt uzbudinājumu (seksuāla izmantošana) vai

g) piespiedu laulības; 336. pants, ja cietušais ir nepilngadīgs (noziegumi pret seksuālo brīvību vai seksuālās dzīves finansiāla izmantošana); 339. panta 1. un 3. punkts (seksuālas darbības, kurās iesaistītas nepilngadīgas personas vai kuras veiktas par sliktu nepilngadīgajiem); 342. panta 1. punkts (seksuāla vardarbība pret bērniem); 348.A pants (bērnu pornogrāfija); 448.B pants(bērnu izolācija seksuālos nolūkos); 348.C pants (nepilngadīgu personu pornogrāfiskie attēlojumi); un 351.A pants (seksuālas darbības, kurās iesaistīta nepilngadīga persona par samaksu).

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Par jebkādu nodarījumu, kas izdarīts tīši, pielietojot fizisku vardarbību vai draudot ar fizisku vardarbību, un kā rezultātā iestājas cietušā nāve vai tiek izraisīts smags fiziskais vai garīgais stāvoklis, un par jebkādu nodarījumu, kas izdarīts tīši, pielietojot fizisku vardarbību vai draudot ar fizisku vardarbību, un par ko piespriež brīvības atņemšanu uz ilgāku laiku (kátheirxi).

Kopš 2010. gada 1. janvāra aizturēšanas iestāžu darbiniekiem, kuri cietuši no tīšas vardarbības, kas izraisījusi viņu invaliditāti vai nopietnus veselības traucējumus un kas īstenota Grieķijā, piešķir nepārtrauktu apmaksātu slimības atvaļinājumu, līdz attiecīgā medicīniskā komiteja viņus atzīst par piemērotiem darbam.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Kompensācija ir pieejama cietušā ģimenes locekļiem, proti, laulātajam, personai, kura dzīvo kopā ar cietušo pastāvīgās un ilgstošās heteroseksuālās vai homoseksuālās attiecībās, līgavai vai līgavainim, asinsradiniekiem vai radiniekiem svainībā tiešā līnijā, adoptētājiem un adoptētiem bērniem, brāļiem un māsām, brāļu un māsu laulātajiem vai līgavām un līgavaiņiem, kā arī cietušā apgādājamajiem papildus visiem viņa apgādājamajiem bērniem un vecākiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Šādā gadījumā tiesības saņemt kompensāciju ir tikai tieši cietušajai personai, t. i., pašam cietušajam.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Grieķijas kompensācijas iestāde (Archí Apozimíosis) piešķir kompensāciju tīšos vardarbīgos noziegumos cietušajiem, ja attiecīgā darbība izdarīta Grieķijā un cietušā dzīvesvieta (katoikía) vai pastāvīgā dzīvesvieta (siníthi diamoní) atrodas Grieķijā vai citas ES dalībvalsts teritorijā vai trešā valstī gadījumos, kas minēti Kriminālkodeksa 323.A pantā. Nav nozīmes tam, vai attiecīgā persona ir ES vai trešās valsts valstspiederīgais.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Ja noziegums izdarīts citā ES valstī, cietušie, kuru dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Grieķijā, ir tiesīgi tikai iesniegt pieteikumu Grieķijas palīdzības sniedzējai iestādei (Archí Syndromís) par pamatotas un atbilstošas kompensācijas saņemšanu no attiecīgās ES dalībvalsts kompensācijas iestādes saskaņā ar konkrētajiem nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgās valsts tiesību aktos.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā, jāziņo prokuroram vai policijai trīs mēnešu laikā, jo pretējā gadījumā var būt neiespējami noskaidrot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atrašanās vietu. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ jums nav bijis iespējams paziņot par noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts pret jums, minētais trīs mēnešu termiņš sākas brīdī, kad beidz pastāvēt neziņošanas iemesli.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Jā, jo jūsu tiesības uz kompensāciju sākas:

a) ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam nav līdzekļu, kas nepieciešami, lai izmaksātu jums kompensāciju, — kad tiek piemērots galīgais spriedums,

b) ja nevar noskaidrot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti — kad lieta tiek arhivēta nezināmo noziedzīgo nodarījumu izdarītāju reģistrā, vai

c) ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju nevar pakļaut kriminālvajāšanai vai notiesāt — kad lieta tiek arhivēta ar kompetentā prokurora aktu vai ar galīgu lēmumu nesākt tiesvedību, ar galīgu attaisnojošu spriedumu vai lietu galīgi slēdzot jebkādā citā veidā.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Jā, jo gadījumos, kas minēti iepriekš a) un c) punktā (t. i., ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam nav līdzekļu, kas nepieciešami, lai izmaksātu jums kompensāciju, vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju nevar pakļaut kriminālvajāšanai vai notiesāt), cietušais var iesniegt pieteikumu par šādu kompensāciju tikai tad, ja viņš nespēj nekādā veidā panākt, ka viņa pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vērstā kompensācijas prasība tiek apmierināta, kā noteikts ar galīgu spriedumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā, jūs varat prasīt kompensāciju no kompensācijas iestādes, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti nevar noskaidrot, tiklīdz lieta ir arhivēta nezināmo noziedzīgo nodarījumu izdarītāju reģistrā.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Tiesīgajai personai vai tās pārstāvim jāiesniedz kompensācijas prasība kompensācijas iestādei ierobežotā viena gada termiņā, sākot no dienas, kas prasība radusies.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

a) Nodarījumā cietušajam:

materiālus (ne psiholoģiskus) zaudējumus:

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • negūto peļņu ārstēšanās laikā un pēc tās (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu vai samazinātu spēju nopelnīt iztiku utt.);

psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • garīgu un psiholoģisku atbalstu;
 • vides un adreses maiņu (pārcelšanos un galveno iedzīves priekšmetu iegādi);

b) Attiecībā uz tiesīgām personām vai cietušā radiniekiem:

materiālus (ne psiholoģiskus) zaudējumus:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piem., terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētu atbalstu vai iespējas.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Kā vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Nosakot kompensācijas summu, ņem vērā jebkuru jūsu prettiesisko rīcību.

Turklāt jūs neesat tiesīgi saņemt kompensāciju, ja kriminālprocesā nesadarbojāties ar iestādēm, nepamatoti nepalīdzot tām, jo īpaši ja atteicāties liecināt vai noklusējāt vai neuzrādījāt būtiskus pierādījumus, tādējādi apgrūtinot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja noskaidrošanu.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finanšu stāvoklis neietekmē jūsu tiesības saņemt kompensāciju vai tās summu.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūs neesat tiesīgi saņemt kompensāciju šādos gadījumos:

a) ja konkrētā darbība notikusi starp noziedzīgas organizācijas, bandas vai teroristu grupas locekļiem,

b) ja jūs tīši neziņojāt trīs mēnešu laikā par nodarījumu, kas izdarīts pret jums, tādējādi apgrūtinot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja noskaidrošanu (tomēr, ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ jums nav bijis iespējams paziņot par nodarījumu, kas izdarīts pret jums, minētais trīs mēnešu termiņš sākas brīdī, kad beidz pastāvēt šie apstākļi),

c) ja jūs kriminālprocesā nepamatoti atteicāties palīdzēt iestādēm, jo īpaši ja atteicāties liecināt vai noklusējāt vai neuzrādījāt būtiskus pierādījumus, tādējādi apgrūtinot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja noskaidrošanu, un

d) jebkurā citā gadījumā, kad, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ar jūsu kompensācijas prasību tiek ļaunprātīgi izmantotas tiesības.

Nosakot kompensācijas summu, ņem vērā jebkuru jūsu prettiesisko rīcību, visas izmaksas, kas radušās Grieķijas valstij saistībā ar jūsu hospitalizāciju, un jebkuras citas summas, ko būsiet saņēmis no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālā nodrošinājuma dienestiem vai jebkura cita avota.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Kompensācijas summa tiks noteikta saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, ievērojot visus konkrētākos noteikumus.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Nē.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Jā, pieteikuma veidlapā ir īpašs aizpildāms lauks.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, savā pieteikuma veidlapā jums jānorāda kompensācijas summa, ko prasāt, un jebkuras citas kompensācijas, ko būsiet saņēmis, lai būtu iespējams ņemt vērā visas izmaksas, kas radušās Grieķijas valstij saistībā ar jūsu hospitalizāciju, un jebkuras citas summas, ko būsiet saņēmis no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālā nodrošinājuma dienestiem vai citiem avotiem.

Jums arī prasīs sniegt informāciju par situāciju, ko izraisījis nodarītais kaitējums. Tas nozīmē, ka jums prasīs deklarēt un uzrādīt visus pierādījumus par medicīniskajiem izdevumiem, maksājumus par uzturēšanos slimnīcā vai apbedīšanas izdevumus, kā arī jebkurus negūtos ienākumus vai to samazinājumu, jebkuru izdevumu palielinājumu vai jebkuru nespēju turpināt nodarbinātību iespējamā nozieguma izraisītā kaitējuma dēļ.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Nē.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Kompensācijas iestāde nav paredzējusi īpašu noteikumu par papildu kompensāciju. Tomēr Grieķijas tiesību aktos ir paredzēta šāda iespēja gadījumā, kad mainās apstākļi vai pasliktinās cietušā veselība.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Atkarībā no konkrētā gadījuma ir vajadzīgi šādi pamatojoši dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments, pase vai laulības apliecība;
 • uzturēšanās atļauja vai apliecinājums par uzturēšanās atļaujas atjaunošanas pieteikuma saņemšanu;
 • pienācīgs apliecinājums par apbedīšanas un medicīniskajiem izdevumiem;
 • cietušā miršanas apliecība vai medicīniskas izziņas, kurās norādīts kaitējuma veids, darbnespējas ilgums, veselībai radīto seku veids vai jebkura pastāvīga invaliditāte un šādas invaliditātes pakāpe;
 • ienākumi iepriekšējā gadā pirms pieteikuma iesniegšanas un gadā pirms incidenta (kompetentās nodokļu iestādes veikts nodokļu aprēķins vai ienākumu deklarācija, ko esat iesniedzis jūs vai jūsu dzīves partneris, partneris reģistrētās partnerattiecībās vai jebkura cita persona, kura pastāvīgi dzīvo kopā ar jums);
 • izziņa par sūdzības iesniegšanu / nodarījuma(-u) paziņošanu;
 • attiecīgo tiesas galīgo spriedumu vai rīkojumu kopijas vai apliecinājums par lietas slēgšanu;
 • izziņa par saistīto summu samaksāšanu vai nesamaksāšanu no citiem avotiem (darba devēja apdrošināšanas fonda, privātās apdrošināšanas sabiedrības);
 • jebkāds cits dokuments, kas ir būtisks vai apliecina jūsu negūto peļņu, tās samazinājumu, jūsu izdevumu palielinājumu vai darbnespēju.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Jā, 50 EUR, pirms lietu izskata kompensācijas iestāde; pretējā gadījumā pieteikums tiks noraidīts.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valstiskos gadījumos)?

Kompensācijas iestāde.

Kur man jānosūta prasība (valstiskos gadījumos)?

Palīdzības sniedzējai iestādei vai tieši kompensācijas iestādes sekretāram.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nav nepieciešama. Vajadzības gadījumā jums tiks prasīts ierasties.

Ja jūsu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citas dalībvalsts teritorijā, Grieķijas kompensācijas iestāde lūgs attiecīgajai palīdzības sniedzējai iestādei iztaujāt jūs saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un nosūtīt tai ziņojumu. Tā var, sadarbojoties ar attiecīgo palīgiestādi, pati veikt uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, izmantojot telefonkonferenci vai videokonferenci. Šādā gadījumā Grieķijas kompensācijas iestāde nevar likt uzklausīt pieteikuma iesniedzēju.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Kompensācijas iestādei lieta jāizskata trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas un jāpieņem galīgs lēmums trīs mēnešu laikā no pieteikuma novērtēšanas dienas.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Gan pieteikuma iesniedzējam, gan Grieķijas valstij ir tiesības pārsūdzēt kompensācijas iestādes lēmumu administratīvajā pirmās instances tiesā (Dioikitikó Protodikeío). Termiņš ir četri mēneši.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Nav īpašas palīdzības telefonlīnijas kompensācijas pieprasīšanai. https://ministryofjustice.gr/

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Pārrobežu strīdos juridisko palīdzību sniedz civillietās (vai komerclietās), ja jūsu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī. Juridisko palīdzību var arī sniegt, ieceļot juristu juridisko konsultāciju sniegšanai, lai atrisinātu strīdu pirms tā nodošanas tiesai. Personas, kuru dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Grieķijā, bet kuras pieprasa juridisko palīdzību tiesas sēdei vai procesuālai darbībai citā ES dalībvalstī, ir arī tiesīgas saņemt jurista pakalpojumus, pirms šādas citas dalībvalsts kompetentā iestāde ir saņēmusi pieteikumu par juridiskās palīdzības sniegšanu.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs (KEThI)

Valsts sociālās solidaritātes centrs (EKKA)

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāts (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Grieķijas Bēgļu padome (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International” Grieķijas nodaļa

Grieķijas Policijas kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļa

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.