Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Par tīšu vardarbīgu noziegumu pret personu.

Par kādu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Par kaitējumu (fizisku vai psiholoģisku), kas jāārstē ilgāk par astoņām dienām.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jā. Papildus cietušajam kompensāciju var saņemt cietušā augšupējie radinieki vai pēcnācēji, adoptētāji vecāki vai audžuvecāki, adoptētie bērni vai audžubērni, laulātais vai civilpartneris, ja ir dzīvojuši kopā ar cietušo vienā mājsaimniecībā nozieguma izdarīšanas laikā, un par tiesīgām var tikt atzītas arī cietušā apgādībā esošās personas. Turklāt kompensāciju var saņemt persona, kas organizējusi mirušā cietušā bēres.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Jā. Lai apgādājamie vai citas tiesīgās personas saņemtu kompensāciju, cietušajam nav jābūt mirušam.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā. Ja jūs legāli uzturaties ES vai ja jūs esat identificēts kā cilvēktirdzniecības upuris.

Vai es varu prasīt kompensāciju no valsts, kurā dzīvoju vai no kuras nāku (no manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Kompensāciju no Ungārijas valsts drīkst prasīt tikai gadījumos, ja noziegums ir izdarīts Ungārijas teritorijā; savukārt, ja noziegums ir izdarīts citā valstī, jūs var iesniegt Ungārijā pieteikumu kompensācijas saņemšanai. Šādos gadījumos Ungārijas iestādes pārsūtīs pieteikumu tai dalībvalstij, kurā tika izdarīts noziegums.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Jā, lai saņemtu kompensāciju, ir jābūt ierosinātai tiesvedībai krimināllietā saistībā ar izdarīto nodarījumu.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Nē, kompensāciju var pieprasīt, tiklīdz ir ierosināta tiesvedība krimināllietā.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Lai prasītu kompensāciju no valsts, nav jābūt iesniegtai prasībai pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jā, pieteikumu kompensācijas saņemšanai var iesniegt, pat ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts. Šādos gadījumos ir jāiesniedz arī dokumenti, kas pamato kaitējuma apmēru, kaitējuma un nodarījuma cēloņu un seku attiecību (piemēram, rēķins, kvīts, sākotnējais cenas aprēķins vai cits dokuments).

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Parasti kompensāciju var pieprasīt viena gada laikā pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

Tiks kompensēti, piemēram, turpmāk minētie zaudējumi.

a) Noziedzīgā nodarījumā cietušajam:

 • materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):
  • kaitējuma radītās medicīniskās izmaksas (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe, atveseļošanās);
  • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar kaitējumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
  • ja kaitējumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi utt.);
  • iespēju zaudējums;
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu, piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas;
  • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu;
  • cits;
 • psiholoģisks (morāls) kaitējums:
  • cietušā psiholoģiskās sāpes un ciešanas.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem:

 • materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):
  • apbedīšanas izdevumi;
  • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija);
  • iztikas līdzekļu vai iespēju zaudējums;
 • psiholoģisks kaitējums:
  • kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu psiholoģisko slogu un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Kompensāciju var prasīt vienā maksājumā vai ikmēneša pabalstu veidā.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Valsts kompensācija nepienākas, ja ar galīgo tiesas nolēmumu tiek konstatēts, ka cietušā rīcība ir veicinājusi noziegumu vai bijusi nozieguma cēlonis vai ja kaitējums ir radies cietušā nelikumīgas rīcības dēļ vai arī tā ir veicinājusi šo kaitējumu. Kriminālprocesā, kas ierosināts saistībā ar noziegumu, par kuru paredzēta kompensācija, citi kompensācijas noraidīšanas iemesli ir atteikums liecināt, atteikšanās no pienākuma sadarboties vai personiska lūguma neesība. Turklāt cietušais var nesaņemt kompensāciju, ja kriminālprocesā, kas ierosināts par noziegumu, kura gadījumā pienākas kompensācija, vai saistībā ar šo noziegumu cietušais ir sniedzis nepatiesu apsūdzību, maldinājis iestādes, sniedzis nepatiesas liecības, devis kukuli lieciniekiem, kavējis oficiālu tiesvedību vai ietekmējis oficiālo tiesvedību, noklusējis attaisnojošus apstākļus, bijis līdzdalībnieks, pārkāpis zvērestu, veicis uzbrukumu nozieguma izdarītājam vai tā tuviniekam, izdarījis noziegumu, kas rada kolektīvu apdraudējumu, un ja šāds nodarījums ir konstatēts ar galīgo tiesas nolēmumu.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Kompensācija no valsts nav atkarīga no sociālajām vajadzībām.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Ungārijas noteikumos ir paredzēts, kādos gadījumos cietušajam nepienākas kompensācija (piemēram, cietušais jau ir saņēmis atbalstu lietā vai nav atmaksājis valstij finansiālo atbalstu, ko jau ir saņēmis saskaņā ar šo likumu, lai arī cietušajam tas bija jādara).

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Cietušais kriminālprocesā var pieteikties vienreizējam naudas maksājumam, kas ir pilnīga vai daļēja kompensācija par mantisko kaitējumu, kurš tam ir nodarīts noziedzīga nodarījuma rezultātā. Kompensācijas apmērs vienreizēja maksājuma veidā nepārsniedz pamatsummu (2021. gadā 158 168 HUF) piecpadsmitkārtīgā apmērā.

Cietušais kriminālprocesā var pieteikties daļējai kompensācijai par savu regulāro ienākumu zudumu regulāru maksājumu veidā, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ir zaudējis spēju strādāt vismaz sešus mēnešus.

Kompensācijas summa, ko izmaksā pabalsta veidā ir: 75 % no zaudētā ienākuma, kas pamatots ar pierādījumiem, ja cietušais ir jaunāks par 18 gadiem vai ir atkarīgs no citu personu sniegtās palīdzības, un 50 % no zaudētā ienākuma, kas pamatots ar pierādījumiem, ja cietušais nav atkarīgs no citu personu sniegtās palīdzības.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Minimālā summa nav noteikta. Kompensācijas summa nepārsniedz pamatsummu (2021. gadā 158 168 HUF) piecpadsmitkārtīgā apmērā, kas 2021. gadā ir 2 372 520 HUF. Maksimālā ikmēneša kompensācijas summa, ko var pieprasīt pabalsta veidā, ir pamatsumma, kas 2021. gadā ir 158 168 HUF.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

Kaitējuma summa ir jānorāda pieprasījumā. Summa, kas atgūta no citiem avotiem, ir jāatrēķina no kompensācijas summas.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Valsts atlīdzinās kaitējuma summu, kas pamatota ar pierādījumiem, pat ja to var atgūt no cita avota. Ja kaitējums vēlāk tiek atlīdzināts no cita avota, atbalsta veidā samaksātā summa ir jāatmaksā atgūtās summas apmērā. Šādā gadījumā valsts sniegtā kompensācija ir bijusi avansa veidā.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

Nē. Kompensāciju var piešķirt tikai vienu reizi.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

 • Apliecinošs dokuments par kriminālprocesa ierosināšanu, ja ir pieejams (ko izdevusi policija, tiesa, prokuratūra).
 • Dokumenti, kas pamato noziedzīga nodarījuma rezultātā gūtā kaitējuma summu un cēloņu un seku attiecību (piemēram, rēķins, kvīts, sākotnējais cenas aprēķins vai cits dokuments).

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē, pieteikuma iesniegšana ir bez maksas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Saistībā ar valsts kompensāciju lēmumu pieņem Budapeštas pašvaldības dome (Budapest Főváros Kormányhivatala).

Kam jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Pieteikumu var iesniegt jebkura apgabala pašvaldības iestādes cietušo atbalsta dienestam (palīgiestādēm) vai tieši lemjošajai iestādei (Budapeštas pašvaldības domei — Budapest Főváros Kormányhivatala).

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nē.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Pieprasījumu apstrādes maksimālais termiņš ir 60 dienas.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Pirmajā instancē pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvā tiesvedībā.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļvietne?

Cietušo atbalsta palīdzības diennakts līnija (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 ungāru un angļu valodā, un tīmekļvietne http://www.vansegitseg.hu/

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridiskais atbalsts (advokāta palīdzība)?

Jā, gan cietušo atbalsta vietējo dienestu darbinieki, gan Cietušo atbalsta centru darbinieki palīdz aizpildīt pieteikumu, kā arī sniedz juridiskas konsultācijas vienkāršos gadījumos. Pārējos gadījumos juridiskā palīdzība ir pieejama, pamatojoties uz 2003. gada Likumu LXXX par juridisko palīdzību.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Palīdzību jūsu interešu aizstāvībai var sniegt visas cietušo atbalsta dienesta organizatoriskās struktūrvienības, t. i., apgabalu pašvaldību un Budapeštas pašvaldības iestādes, kā arī Cietušo atbalsta centri, kur cietušo atbalsta konsultanti sniegs praktisku palīdzību (piemēram, palīdzēs aizpildīt pieteikumu) un informāciju ieinteresētajām personām. Cietušie var vērsties arī pilsoniskās sabiedrības organizācijās (piemēram, Baltais aplis (Fehérgyűrű), Ungārijas Baptistu palīdzība (Baptista Szeretetszolgálat) u. c.).

Lapa atjaunināta: 03/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.