Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Par kādiem noziegumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Par tīšu vardarbīgu noziegumu pret kādu personu.

Par kādiem kaitējumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Par kaitējumiem (fiziskiem vai morāliem), kuru sadziedēšanai ir vajadzīgs ilgāk par astoņām dienām.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā. Papildus cietušajam kompensāciju var saņemt cietušā augšupējie radinieki vai pēcnācēji, adoptētāji vai audžuvecāki, adoptētie vai audžubērni, laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, ja šīs personas nozieguma izdarīšanas laikā dzīvoja vienā mājsaimniecībā ar cietušo, kā arī kompensāciju var saņemt cietušā apgādājamie.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šajā gadījumā?

Jā, cietušā nāve nav nosacījums, lai apgādājamie vai citas tiesīgas personas varētu saņemt kompensāciju.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, ja likumīgi uzturaties ES vai ja esat cilvēku tirdzniecības upuris.

Vai varu iesniegt kompensācijas pieteikumu valstī, ja tajā dzīvoju vai esmu no šīs valsts (tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu to darīt tā vietā, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu valstī, kurā tika izdarīts noziegums? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Kompensāciju var pieprasīt tikai par tādiem noziegumiem, kas izdarīti Ungārijas teritorijā. Ja noziegums izdarīts citā valstī, jūs varat iesniegt kompensācijas pieteikumu Ungārijā. Šādos gadījumos Ungārijas iestādes pieteikumu nosūtīs dalībvalstij, kurā izdarīts noziegums.

Vai man par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, lai būtu iespējams iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Jā, lai saņemtu kompensāciju, par veiktajām darbībām ir jābūt uzsāktam kriminālprocesam.

Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varu iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Nē, kompensāciju var pieprasīt tūlīt pēc kriminālprocesa uzsākšanas.

Vai man vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts?

Nē.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai man joprojām ir tiesības uz kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Jā, šādu pieteikumu var iesniegt. Šādos gadījumos kaitējuma apmērs, kaitējuma un darbību cēloņsakarība un vajadzība pēc kompensācijas ir jāpamato ar pierādījumiem.

Vai ir kāds termiņš, kādā ir jāiesniedz kompensācijas pieteikums?

Kompensācija ir jāpieprasa trīs mēnešu laikā pēc nozieguma izdarīšanas. Pieteikuma iesniegšanas noilguma periods ir pieci gadi pēc nozieguma izdarīšanas.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Piemēram, kompensācija var segt:

a) noziegumā cietušajam:

 • materiāls (nepsiholoģisks) kaitējums:
  • kaitējuma radītās medicīniskās izmaksas (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe, atveseļošanās);
  • papildu vajadzības vai izmaksas saistībā ar kaitējumu (t. i., aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīga ārstniecība, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, speciāls aprīkojums utt.);
  • pastāvīgs kaitējums (piemēram, invaliditāte un citas pastāvīgas nespējas);
  • ieņēmumu zudums ārstniecības laikā un pēc tās (tostarp ieņēmumu zudums un pelnīšanas spēju zudums vai pabalstu samazināšanās utt.);
  • iespēju zudums;
  • izdevumi, ko rada tiesvedība saistībā ar notikumu, kurš izraisīja kaitējumu, piemēram, juridiskās izmaksas un citas izmaksas;
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • cits;
 • psiholoģisks (morāls) kaitējums:
  • cietušā sāpes un ciešanas;

b) tiesīgām personām vai cietušā radiniekiem:

 • materiāls (nepsiholoģisks) kaitējums:
  • apbedīšanas izmaksas;
  • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, stacionārā un ambulatorā aprūpe, rehabilitācija);
  • pabalstu un iespēju zudums;
 • psiholoģisks kaitējums:
  • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas/kompensācija personām, kuras izdzīvojušas notikumā, kurā gāja bojā cietušais.

Vai kompensāciju izmaksā vienā maksājumā vai mēneša maksājumos?

Kompensāciju var pieprasīt kā vienu maksājumu vai kā mēneša pabalstu.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procedūras laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu, ko saņemu?

Valsts kompensācija nepienākas, ja tiesas galīgā lēmumā ir noteikts, ka cietušā rīcība veicināja noziegumu vai bija nozieguma cēlonis, vai kaitējumu izraisīja prettiesiska rīcība. Tāpat izslēgšana ir iespējama, ja persona atsakās liecināt, atsakās pildīt pienākumu sadarboties vai ja nav personīgās iniciatīvas.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Tikai cietušajiem ar sociālām vajadzībām ir tiesības uz kompensāciju. Cietušajam ir sociālas vajadzības, ja tā mēneša neto ienākumi (ienākumi uz personu tādu personu gadījumā, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) 2018. gadā nepārsniedz 226 328 HUF vai ja tas saņem citus tiesību aktos noteiktos pabalstus. Teroristiskos noziegumos cietušo ienākumu stāvokli neņem vērā.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Nē.

Kā kompensāciju aprēķinās?

Kompensācijas summa nepārsniedz pamatsummu (113 164 HUF), kas reizināta ar 15. Proti, 2018. gadā tie ir 1 697 460 HUF. Viena maksājuma summa ir: 100 % no kaitējuma, nepārsniedzot summu, kas vienāda ar summu, kuru iegūst, pamatsummu reizinot ar 5, summu, kuru iegūst, pamatsummu reizinot ar 5 un pieskaitot 75 % no daļas, kura pārsniedz summu, kuru iegūst, pamatsummu par kaitējumu reizinot ar 5 un kura atbilst summai, kas ir tādas summas robežās, kuru iegūst, reizinot pamatsummu ar 5 līdz 10, un summai, ko iegūst, reizinot pamatsummu ar 8,75 un pieskaitot 50 % no daļas, kura pārsniedz summu, ko iegūst, pamatsummu par kaitējumiem reizinot ar 10. Kompensācijas summa pabalsta veidā ir: 75 % no zaudētajiem ienākumiem, ko pamato pierādījumi, ja cietušais ir jaunāks par 18 gadiem vai ir apgādājamais, kurš saņem citu personu palīdzību, un 50 % no zaudētajiem ienākumiem, ko pamato pierādījumi, ja cietušais nav apgādājamais, kurš saņem citu personu palīdzību.

Vai ir minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Nav minimālas summas. Kompensācijas summa nepārsniedz pamatsummu (113 164 HUF), kas reizināta ar 15. Proti, 2018. gadā tie ir 1 697 460 HUF. Kompensācijas maksimālā mēneša summa, ko var pieprasīt pabalsta veidā, ir pamatsumma, kura 2018. gadā ir 113 164 HUF.

Vai pieteikuma veidlapā man būtu jānorāda summa? Ja jā, vai ir pieejami norādījumi par to, kā to aprēķināt, vai par jebkādiem citiem aspektiem?

Vai zaudējumu kompensācija, ko saņemšu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/struktūras izmaksātās kompensācijas?

Pieteikumā ir jānorāda kaitējuma summa. Jebkāda summa, kas atgūta no citiem avotiem, ir jāatņem no kompensācijas summas.

Vai varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Valsts atlīdzinās to kaitējuma summu, ko pamato pierādījumi, pat ja to varētu atgūt no cita avota. Ja kaitējumu vēlāk atgūst no cita avota, avansa maksājums ir jāatgriež.

Vai varu saņemt papildu kompensāciju (ja, piemēram, mainās apstākļi vai pasliktinās veselības stāvoklis utt.) pēc galvenā lēmuma?

Nē. Kompensāciju var piešķirt tikai vienu reizi.

Kādi pavaddokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

 • Kriminālprocesa uzsākšanas apliecinājums, ja tāds ir pieejams (policija, tiesa, prokuratūra).
 • Dokuments, kas pamato sociālās vajadzības (tajā pašā mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumu apliecinājums).
 • Nozieguma rezultātā ciestā kaitējuma summa.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, saņemot vai izskatot pieteikumu?

Nē, pieteikuma iesniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumiem (valsts lietās)?

Budapeštas cietušo atbalsta valdības birojs(-i) (meģēs).

Kur sūtīt pieteikumu (valsts lietās)?

Pieteikumu var iesniegt jebkuram rajona birojam (iestādes, kas sniedz palīdzību) vai tieši lēmuma pieņēmējai iestādei (Budapeštas (vai meģes) valdības birojs(-i)).

Vai man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu?

Nē.

Cik ilgā laikā (aptuveni) var saņemt lēmumu par kompensācijas pieteikumu no iestādes?

Pieteikumu izskatīšanas maksimālais termiņš ir 60 dienas.

Ja neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Pirmajā instancē pieņemtu lēmumu var pārsūdzēt, un pārsūdzību izskata Tieslietu ministrija kā otrās instances struktūra. Par lēmumu var uzsākt administratīvu procedūru, vēršoties pret Tieslietu ministrijas otrajā instancē pieņemto lēmumu.

Kur varu atrast vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par pieteikuma iesniegšanu?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varētu izmantot?

24/7 cietušo atbalsta tālrunis (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 ungāru un angļu valodā.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saistībā ar pieteikuma sagatavošanu?

Jā, pamatojoties uz 2003. gada Likumu Nr. LXXX par juridisko palīdzību.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Pakalpojumi saistībā ar jūsu interešu aizstāvību ir pieejami cietušo atbalsta dienesta birojos, kur cietušo atbalsta konsultanti sniegs praktisku palīdzību (piemēram, palīdzēs sagatavot pieteikumus, sniegs informāciju) ieinteresētajām personām. Cietušie var arī vērsties pilsoniskās sabiedrības organizācijās (piemēram, White Ring (Fehérgyűrű), Hungarian Baptist Aid (Baptista Szeretetszolgálat) utt.).

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.