Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Valsts kompensāciju var prasīt par visiem tīšiem, vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem pret personu un katrā ziņā par prettiesisku starpniecību un darba ekspluatāciju, kā definēts Kriminālkodeksa 603.bis pantā, bet izņemot uzbrukumu (percosse) un miesas bojājumus (lesioni), kā minēts Kodeksa 581. un 582. pantā, ja vien nav 583. pantā noteikto atbildību pastiprinošo apstākļu (t. i., nodarījuma rezultātā iestājušās ļoti nopietnas konkrēti uzskaitītas sekas).

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var prasīt tikai par medicīnisko pakalpojumu izmaksām un palīdzības izmaksām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar seksuālu uzbrukumu, slepkavību, ļoti smagiem miesas bojājumiem un izkropļojumu, kurš radies sejai nodarīta kaitējuma rezultātā ar paliekošām sekām, — šādos gadījumos cietušajiem izmaksā ar Ministrijas dekrētu noteiktu fiksētu kompensācijas summu, pat ja nav bijis jāmaksā par medicīniskiem pakalpojumiem un palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Kompensāciju ir tiesīgas saņemt šādas personas — cietusī puse (cietušais) vai, ja cietušais ir miris, viņu pārdzīvojušais laulātais un bērni; ja cietušajam nav bijis laulātā vai bērnu, kompensāciju izmaksā viņa vecākiem, un, ja nav vecāku, — kopā ar viņu dzīvojošiem māsām un brāļiem, kas bija cietušā apgādībā nozieguma izdarīšanas laikā. Pret civilpartneriem, kas ir viena dzimuma personas, attiecas tāpat kā pret laulātajiem. Ja cietušais nav bijis precēts vai ir bijis civilās partnerattiecībās, pret kopdzīves partneri, kuram ir bērni ar cietušo vai kurš ir dzīvojis kopā ar cietušo trīs gadus pirms noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, attiecas tāpat kā pret laulāto. Ja ir vairāki prasītāji, kompensāciju izmaksā daļās atbilstoši to mantojuma tiesībām.

Noteiktos gadījumos personas tiesības uz kompensāciju ir ierobežotas:

 • ja cietušais (vai cita atbalsttiesīgā persona) ir līdzvainīgs — tīši vai noziedzīgas nolaidības rezultātā — nodarījuma izdarīšanā vai ar to saistītu citu nodarījumu izdarīšanā Kriminālprocesa kodeksa 12. panta izpratnē;
 • ja cietušais ar galīgo spriedumu ir notiesāts par nodarījumiem, kas minēti Kriminālprocesa kodeksa 407. panta 2. punkta a) apakšpunktā, vai par nodarījumiem, kas izdarīti, pārkāpjot tiesību aktus par izvairīšanās no ienākumu nodokļa un PVN maksāšanas novēršanu, vai ja pieteikuma iesniegšanas laikā pret viņu ir ierosināts kriminālprocess par kādu no šiem nodarījumiem.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Ja cietušais ir izdzīvojis, cietušā ģimenes locekļiem ir tiesības vērst prasību tieši pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (Civilkodeksa 2043. un 2059. pants) par netiešo (nemateriālo) kaitējumu, kas tiem nodarīts viņu tuviniekam nodarītā kaitējuma rezultātā; šajā gadījumā tomēr spēkā esošie tiesību akti neparedz nekādu kompensāciju no valsts (Likums Nr. 122/2016, kas grozīts ar Likumu Nr. 167/2017). Tiesību aktos par vardarbīga nozieguma upuriem pabalsti šādām personām ir paredzēti tikai tad, ja šīs personas ir miruša primārā cietušā pārdzīvojušie.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Kompensāciju var piešķirt gan prasītājiem, kas pastāvīgi uzturas ES dalībvalstī, kas nav Itālija, gan prasītājiem, kas pastāvīgi uzturas Itālijā.

Vai es varu prasīt kompensāciju no valsts, kurā dzīvoju vai no kuras nāku (no manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu prasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kurā notika noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Cietušais Itālijas lēmējiestādēm var iesniegt prasību kompensācijai Itālijā, ja nodarījums ir izdarīts Itālijā.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Nē, bet pieteikums ir jāiesniedz 60 dienu laikā pēc nolēmuma, kurā konstatēts, ka nav zināma persona vai personas, kas izdarījušas noziedzīgo nodarījumu (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), vai pēc pēdējā posma izpildes procesā, kas bijis nesekmīgs, vai no dienas, kad notiesājošs spriedums krimināllietā ir kļuvis galīgs.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Skatīt iepriekš:

pieteikums ir jāiesniedz 60 dienu laikā pēc nolēmuma, kurā konstatēts, ka nav zināma persona vai personas, kas izdarījušas noziedzīgo nodarījumu, vai pēc pēdējā posma izpildes procesā, kas bijis nesekmīgs, vai no dienas, kad notiesājošs spriedums krimināllietā ir kļuvis galīgs.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Kā norādīts iepriekš, kompensācijas pieteikumam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina, ka tiesas process par kaitējuma atlīdzināšanu no nodarījuma izdarītāja ir bijis nesekmīgs vai izpildes procesa pēdējais posms ir bijis nesekmīgs, vai notiesājošs spriedums krimināllietā ir kļuvis galīgs.

Šis nosacījums neattiecas, ja nodarījuma izdarītājs joprojām nav identificēts vai ja nodarījuma izdarītājs ir pieteicies valsts apmaksātai juridiskai palīdzībai un viņam tā ir piešķirta tiesvedībā krimināllietā vai civillietā, kurā viņš ir atzīts par atbildīgu, vai ja nodarījuma izdarītājs ir noslepkavojis savu laulāto, pat ja viņi bijuši juridiski šķirti vai šķīrušies, civilpartneri, pat ja civilās partnerattiecības ir izbeigtas, vai personu, ar kuru viņam bija personiskas attiecības, veidojot ilgstošu kopdzīvi.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Kompensācijas pieteikumam ir jāpievieno notiesājošs spriedums (kopija) par kādu no likumā paredzētajiem nodarījumiem vai nolēmums (kopija), kurā konstatēts, ka nav zināma persona vai personas, kas izdarījušas noziedzīgo nodarījumu.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Kā minēts iepriekš, pieteikums ir jāiesniedz 60 dienu laikā pēc nolēmuma, kurā konstatēts, ka nav zināma persona vai personas, kas izdarījušas noziedzīgo nodarījumu, vai pēc pēdējā posma izpildes procesā, kas bijis nesekmīgs, vai no dienas, kad notiesājošs spriedums krimināllietā ir kļuvis galīgs.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

Tiks kompensēti, piemēram, turpmāk minētie zaudējumi.

a) Noziedzīgajā nodarījumā cietušajam:

- materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas kaitējuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar kaitējumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • ja kaitējumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi);
  • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi utt.);
  • iespēju zudums;
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu, piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem un tiesas nodevas;
  • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu;
  • cits;

- psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem:

- materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izdevumi;
 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija);
 • iztikas līdzekļu vai iespēju zaudējums;

- psiholoģisks kaitējums:

 • kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā.

Kompensāciju izmaksā (ņemot vērā labvēlīgākus pasākumus, kas jau ir ieviesti ar citām tiesību normām attiecībā uz konkrētiem nodarījumiem), lai segtu medicīnisko pakalpojumu izmaksas un palīdzības izmaksas, izņemot gadījumus, kas saistīti ar seksuālu uzbrukumu, slepkavību, ļoti smagiem miesas bojājumiem un izkropļojumu, kurš radies sejai nodarīta kaitējuma rezultātā ar paliekošām sekām, — šādos gadījumos cietušajiem izmaksā fiksētu kompensācijas summu, pat ja nav bijis jāmaksā par medicīniskiem pakalpojumiem un palīdzību.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Kopumā kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu no Apgrozības fonda, kas izveidots, lai sniegtu atbalstu personām, kuras cietušas no mafijas noziegumiem, izspiešanas, augļošanas un tīšiem vardarbīgiem noziegumiem (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), un ko pārvalda Iekšlietu ministrija, tomēr izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt kārtējā gadā pieejamā finansējuma ierobežojumus.

Ja attiecīgajā gadā pieejamais finansējums ir nepietiekams, atbalsttiesīgām personām kompensāciju no Fonda izmaksā daļēji tajā gadā un atlikušo daļu izmaksā turpmākajos gados bez papildu maksām, procentiem vai revalvācijas.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Kompensāciju izmaksā ar nosacījumu, ka cietušais nav līdzvainīgs — tīši vai noziedzīgas nolaidības rezultātā — nodarījuma izdarīšanā vai ar to saistītu citu nodarījumu izdarīšanā; ka cietušais nekad ar galīgo spriedumu nav bijis notiesāts par nodarījumiem, kas minēti Kriminālprocesa kodeksa 407. panta 2. punkta a) apakšpunktā (nepamatota iznīcināšana, marodierisms un masu slepkavība, iesaistīšanās pilsoņu karā, mafijas veida sazvērestība, sabiedrības drošības apdraudēšana, slepkavība, laupīšana, izspiešana, personas nolaupīšana, terorisms, kaitnieciska sazvērestība, bruņota sazvērestība, sprāgstvielu turēšana, rekets, narkotikas, pakļaušana verdzībā, bērnu prostitūcija un pornogrāfija, cilvēku tirdzniecība, verdzība, seksuāls uzbrukums, seksuālas darbības ar nepilngadīgajiem, seksuāls uzbrukums grupā), vai par nodarījumiem, kas izdarīti, pārkāpjot tiesību aktus par izvairīšanās no ienākumu nodokļa un PVN maksāšanas novēršanu; un ja pieteikuma iesniegšanas laikā pret cietušo nav ierosināts kriminālprocess par kādu no šiem nodarījumiem.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Cietušā ienākumi neietekmē tā tiesības uz kompensāciju.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Kompensāciju izmaksā ar nosacījumu, ka cietušais par šo pašu nodarījumu nav saņēmis maksājumus, kas ir līdzvērtīgi vai pārsniedz tos, kuri pienākas saskaņā ar 2016. gada Likuma Nr. 122 11. pantu, no valsts vai privāta avota. Ja cietušais, ņemot vērā savu statusu un nodarījuma tiešu un tūlītēju seku rezultātā, jau ir saņēmis summu, kas ir mazāka par to, kāda pienākas saskaņā ar 2016. gada Likuma Nr. 122 11. pantu, no valsts vai privāta avota, kompensācija tiek izmaksāta tikai starpības apmērā.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Kompensācijas apmērs atbilst faktiskajām izmaksām, ņemot vērā ierobežojumus, kas noteikti attiecīgajā likumā, un summas, kas fiksētas ar Ministrijas dekrētu, ar kuru īsteno šo likumu.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

2019. gada 22. novembra Dekrētā, ko izdevusi Iekšlietu ministrija un Tieslietu ministrija, rīkojoties saskaņoti ar Ekonomikas un finanšu ministriju (kā noteikts 2016. gada 7. jūlija Likuma Nr. 122 11. panta 3. punktā), ir noteikts:

1. Kompensācijas summu, kas maksājama saskaņā ar 2016. gada 7. jūlija Likuma Nr. 122 11. pantu, nosaka šādi:

a) par slepkavību tiek noteikta fiksēta summa 50 000 EUR apmērā;

b) par slepkavību, ko veikusi cietušā laulātā persona, pat ja dzīvoja šķirti vai bija šķīrušies, vai persona, kas ir vai bija personiskās attiecībās ar cietušo, tiek noteikta fiksēta summa 60 000 EUR apmērā, un to izmaksā vienīgi cietušā bērniem;

c) par seksuālu uzbrukumu, ja vien nav atbildību mīkstinoša apstākļa, kas nodarījumu padara vieglāku, kā noteikts Kriminālkodeksa 609.bis panta trešajā daļā, tiek noteikta fiksēta summa 25 000 EUR apmērā;

d) par ļoti smagiem miesas bojājumiem, kas minēti Kriminālkodeksa 583. panta 2. punktā, un par izkropļojumu, kas radies sejai nodarīta kaitējuma rezultātā ar paliekošām sekām, kā norādīts Kriminālkodeksa 583.quinquies pantā, tiek noteikta fiksēta summa 25 000 EUR apmērā.

2. Par 1. punktā minētajiem nodarījumiem fiksēto kompensācijas summu var palielināt par summu, kas vienāda ar dokumentāri apstiprinātiem medicīniskiem un aprūpes izdevumiem, maksimāli līdz 10 000 EUR.

3. Par citiem nodarījumiem, kas nav 1. punktā minētie, kompensāciju izmaksā tikai, lai atlīdzinātu dokumentāri apstiprinātos medicīniskos un aprūpes izdevumus, maksimāli līdz 15 000 EUR.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Ir jānorāda un ar dokumentiem jāapstiprina kopējā gūto medicīnisko un aprūpes izmaksu summa.

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

Kompensāciju izmaksā ar nosacījumu, ka cietušais par šo pašu nodarījumu nav saņēmis summas, kas pārsniedz summu, kura ar jebkādu pamatojumu pienākas saskaņā ar 2016. gada Likuma Nr. 122 11. panta noteikumiem, no valsts vai privāta avota. Ja cietušais, ņemot vērā savu statusu un nodarījuma tiešu un tūlītēju seku rezultātā, jau ir saņēmis summu, kas ir mazāka par to, kāda pienākas saskaņā ar 2016. gada Likuma Nr. 122 11. pantu, no valsts vai privāta avota, kompensācija tiek izmaksāta tikai starpības apmērā.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Nē.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

Nē, tomēr ir iespējams iesniegt turpmākus pieteikumus, ja ir radušās turpmākas medicīniskās izmaksas; to novērtēs lēmējiestāde.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Kompensācijas pieteikumu iesniedz ieinteresētā persona vai citas atbalsttiesīgās personas, ja nodarījuma upuris ir miris, un pieteikums ir jāiesniedz personiski vai ar īpašu pilnvaru (a mezzo di procuratore speciale); lai pieteikums būtu pieņemams, tam ir jāpievieno šādi dokumenti:

a) notiesājošs spriedums (kopija) par kādu no 11. pantā uzskaitītajiem nodarījumiem vai nolēmums (kopija), kurā konstatēts, ka nav zināma persona vai personas, kas izdarījušas noziedzīgo nodarījumu;

b) dokumenti, kas apliecina, ka izpildes process, kas ierosināts par kaitējumu pret nodarījuma izdarītāju, ir bijis nesekmīgs; tas nav nepieciešams, ja nodarījuma izdarītājs joprojām nav identificēts vai ja nodarījuma izdarītājs ir pieteicies valsts apmaksātai juridiskai palīdzībai un viņam tā ir piešķirta tiesvedībā krimināllietā vai civillietā, kurā viņš ir atzīts par atbildīgu;

c) apliecinājums ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) vietā par šķēršļu neesību un par labumguvēja statusu;

d) medicīniskā izziņa, kurā parādītas izmaksas, kas gūtas saistībā ar veselības pakalpojumiem, vai nodarījumā cietušās personas miršanas apliecība.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Iekšlietu ministrija

Kam jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Prefektūrai — vietējai valdības iestādei, kuras jurisdikcijā ir vieta, kur atrodas tiesas iestāde, kura ir izdevusi notiesājošu spriedumu par vienu no 2016. gada Likuma Nr. 122 11. pantā minētajiem nodarījumiem, vai ieinteresētās personas vai citu atbalsttiesīgo personu uzturēšanās vieta, ja nodarījumā cietusī persona ir mirusi, vai īpaši pilnvarota juridiskā pārstāvja uzturēšanās vieta, ja cietušais vai citas atbalsttiesīgās personas ir Itālijas vai ES pilsoņi, kas nedzīvo Itālijā.

Attiecīgo prefektūru saraksts ir pieejams:

http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nē.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Tiklīdz pieteikums ir saņemts, lēmējiestādei Itālijā ir jāpieņem lēmums “bez kavēšanās”.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Nav nekādu īpašu mehānismu; tā kā tiek pieņemts administratīvs lēmums, to var pārsūdzēt saskaņā ar standarta noteikumiem, kas piemērojami valsts administratīvajiem pasākumiem, kurus pieņem tā pati iestāde.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Palīdzību sniedzošā iestāde sniedz visu nepieciešamo informāciju; Itālijā palīdzību sniedzošā iestāde ir Valsts prokuratūra (Procura della Repubblica) tiesā, kuras jurisdikcijā ir prasītāja uzturēšanās vieta. Veidlapas ir pievienotas 2008. gada 23. decembra Ministrijas dekrētam Nr. 222, kurā ir sniegti noteikumi saskaņā ar 7. pantu 2007. gada 9. novembra Likumdošanas dekrētā Nr. 204, ar kuru īsteno Direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziedzībā cietušajiem (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 ‘Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato').

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Nē.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridiskais atbalsts (advokāta palīdzība)?

Nē, šo funkciju veic palīdzību sniedzošā iestāde.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Šo informāciju sniedzošajam dienestam nav šādu ziņu.

Lapa atjaunināta: 03/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.