Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Par kādiem noziegumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par jebkāda veida noziegumu, kurš ir radījis miesas bojājumu vai morālu aizskārumu tīšas darbības rezultātā, kas ir vai nu nozieguma actus reus, vai dzimumnoziegums vai izvarošana, kā noteikts Kriminālkodeksa 372.–376. pantā.

Par kādiem kaitējumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

- miesas bojājumu/ ekonomisku zaudējumu;

- morālu aizskārumu.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir miris tīšas darbības rezultātā, kas ir noziegums un ir radījusi miesas bojājumu, izraisot cietušā nāvi un būtiski ietekmējot radinieka vai apgādājamā dzīves kvalitāti (garīgas ciešanas tuvinieka zaudējuma dēļ), var iesniegt kaitējuma kompensācijas pieteikumu tieslietu ministram gadījumā, ja nav saņemta efektīva un atbilstīga kompensācija. Ģimenes locekļi, laulātie, neprecēti partneri, partneri reģistrētās partnerattiecībās vai cilvēki, kas cietušajam ir sevišķi tuvi, var saņemt kompensāciju ar nosacījumu, ka tiem ir radīts novēršams kaitējums. Principā attiecību statusam nav nozīmes, jo tiek ņemta vērā tikai personas un tieši cietušās personas kopīgā emocionālā un materiālā dzīve. Praksē par netiešiem cietušajiem uzskata tikai ģimenes locekļus, it sevišķi nukleāro ģimeni. Nukleārā ģimene ir ģimene, kuru veido divi pieaugušie neatkarīgi no tā, vai stājušies laulībā vai ne, ar vai bez bērniem.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šajā gadījumā?

Tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis pēc tīšas darbības, kas ir noziegums un ir radījusi miesas bojājumu, izraisot pastāvīgu invaliditāti vai pilnīgu darbnespēju uz ilgāk par vienu mēnesi un būtiski ietekmējot viņa dzīves kvalitāti, var iesniegt kaitējuma kompensācijas pieteikumu tieslietu ministram gadījumā, ja nav saņemta efektīva un atbilstīga kompensācija.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Tikai personas, kas tiesiski uzturas Luksemburgā vai ir kādas Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes dalībvalsts valstspiederīgie un kas nozieguma brīdī likumīgi atradās Luksemburgā vai ir cilvēku tirdzniecības upuri, var iesniegt kompensācijas pieteikumu. Pretējā gadījumā kompensāciju piešķirt nevar.

Vai varu iesniegt kompensācijas pieteikumu valstī, ja tajā dzīvoju vai esmu no šīs valsts (tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu to darīt tā vietā, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu valstī, kurā tika izdarīts noziegums? Ja jā, kādi nosacījumi ir piemērojami?

Ikvienai personai, kas likumīgi vai pastāvīgi uzturas Luksemburgā, bet ir cietusi no tīša vardarbīga nozieguma citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir tiesības iesniegt kompensācijas pieteikumu, kas izmaksājams no Luksemburgas budžeta, ja šai personai nav tiesību saņemt kompensāciju no citas valsts.

Saskaņā ar 1984. gada 12. marta Likumu par kompensāciju konkrētiem cietušajiem, kam izdarīti miesas bojājumi, personai ir jāatbilst turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.

 • Cietušajam ir vai nu likumīgi, vai pastāvīgi jāuzturas Luksemburgā vai jābūt kādas Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes dalībvalsts valstspiederīgajam. Turklāt nozieguma laikā cietušajam Luksemburgā ir jāatrodas likumīgi vai jābūt Kriminālkodeksa 382. panta 1. punktā minētā nozieguma upurim.
 • Kaitējumam jābūt gūtam tādas tīšas darbības rezultātā, kas ir noziegums.
 • Jābūt gūtiem miesas bojājumiem, nevis tikai materiāliem zaudējumiem (un tas izslēdz, piemēram, kompensāciju par vienkāršu zādzību).
 • Kaitējumam ir būtiski jāietekmē personas dzīves kvalitāte, kas var būt saistīts ar ieņēmumu zaudēšanu vai samazināšanos, lielākām izmaksām vai ārkārtas izdevumiem, darbnespēju, mācību pamešanu uz gadu, miesas bojājumiem vai morālu aizskārumu, morālu kaitējumu vai sakropļojumu, vai fiziskām vai garīgām ciešanām. Ja esat Kriminālkodeksa 372.–376. pantā minētā nozieguma upuris, jums nav jāpierāda miesas bojājumi vai morāls aizskārums, jo tas tiek prezumēts.
 • Valsts izmaksā kompensāciju tikai tad, ja jums nav iespējams citā veidā saņemt efektīvu un atbilstīgu kompensāciju.

Vai man par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, lai būtu iespējams iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Nē, cietušajam nav jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai būtu iespējams iesniegt kompensācijas pieteikumu.

Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varu iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Nē, tieslietu ministrs var pieņemt lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pirms lēmuma pieņemšanas kriminālprocesā.

Vai man vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir identificēts un jūs kā fiziska persona kriminālprocesa ietvaros esat pret to cēlis prasību tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu, jums ir jāsagaida šīs prasības iznākums. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir maksātnespējīgs, jūs varat iesniegt kompensācijas pieteikumu tieslietu ministram.

Tieslietu ministrs var pieprasīt tās kompensācijas vai avansa maksājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu, kas jums vēlāk izmaksāta kā efektīva kompensācija vai atlīdzinājums par kaitējumu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai man joprojām ir tiesības uz kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts, jūs varat iesniegt kompensācijas pieteikumu, to nosūtot tieslietu ministrijai. Pieteikums jāsagatavo franču, vācu vai luksemburgiešu valodā, un tajā jānorāda to darbību datums, vieta un precīzs raksturs, no kurām esat cietis. Lai pamatotu pieteikumu, tam ir jāpievieno pavaddokumenti par darbībām un kaitējumu, ar ko esat saskāries. Turklāt jums ir jāatbilst nosacījumiem, kuri paredzēti 1. pantā 1984. gada 12. marta Likumā par kompensāciju konkrētiem cietušajiem, kam izdarīti miesas bojājumi.

Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav notiesāts

Lai jums būtu tiesības uz kompensāciju, noziedzīgā nodarījuma izdarītājam jābūt atzītam par vainīgu ar galīgu spriedumu. Tieslietu ministrs var, balstoties uz Cietušo komisijas (Commission victime) izdotu atzinumu, pieprasīt kompensācijas vai avansa maksājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu. Ministrs tādu pašu lēmumu var pieņemt gadījumā, ja ir izmaksāts avansa maksājums un ja vēlāk atklājas, ka kompensācija ir bijusi nepamatota.

Vai ir kāds termiņš, kādā ir jāiesniedz kompensācijas pieteikums?

Pieteikums ir jāiesniedz divu gadu laikā pēc darbību datuma. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiek veikta kriminālvajāšana, termiņu pagarina, un tas ir divi gadi pēc tiesas, kura izskata šo krimināllietu, galīgā lēmuma pieņemšanas. Ja pēc tam, kad kriminālprocesā ir pieņemts galīgais lēmums, jūs saņemat lēmumu par savu civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu, šo termiņu pagarina, un tas ir divi gadi pēc galīgā tiesas lēmuma par zaudējumu atlīdzināšana prasību. Tomēr, ja jūs esat nepilngadīga persona, noilguma periodu sāk skaitīt datumā, kurā jūs sasniedzat pilngadību, ja izdarītās darbības ir sodāmas ar kriminālsodiem vai noteiktas un sodāmas saskaņā ar Kriminālkodeksa 372., 373., 375. pantu, 382. panta 1. un 2. punktu, 400., 401.a, 402., 403. vai 405. pantu.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Piemēram, kompensācija sedz:

a) noziegumā cietušajam:

miesas bojājumi (nepsiholoģisks kaitējums):

 • medicīniskās izmaksas saistībā ar kaitējumu (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe, atveseļošanās);
 • papildu vajadzības vai izmaksas saistībā ar kaitējumu (t. i., aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīga ārstniecība, ilgstoša fizioterapija, mājokļa pielāgošana, speciāls aprīkojums utt.);
 • pastāvīgs kaitējums (piemēram, invaliditāte un citas pastāvīgas nespējas);
 • ieņēmumu zudums ārstniecības laikā un pēc tās (tostarp ieņēmumu zudums un pelnīšanas spēju zudums vai pabalstu samazināšanās utt.);
 • profesionālo iespēju zudums;
 • izdevumi, ko rada tiesvedība saistībā ar notikumu, kurš izraisīja kaitējumu, piemēram, juridiskās izmaksas un citas izmaksas;
 • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;

psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas;

b) cietušā labuma guvējiem vai radiniekiem:

miesas bojājumi (nepsiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, stacionārā un ambulatorā aprūpe, rehabilitācija);
 • pabalstu un profesionālo iespēju zudums;

psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai labuma guvēju sāpes un ciešanas/kompensācija personām, kuras izdzīvojušas notikumā, kurā gāja bojā cietušais.

Vai kompensāciju izmaksā vienā maksājumā vai mēneša maksājumos?

Kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu, nevis kā anuitāti. Tomēr, ja vajadzīgs, pienācīgi pamatotos gadījumos tieslietu ministrs var pieteikuma iesniedzējam piešķirt avansa maksājumu, kamēr pieteikums tiek izskatīts. Turklāt, ja kompensācija tiek izmaksāta cietušajam un kaitējums pēc tam būtiski saasinās, cietušais var iesniegt papildu kompensācijas pieteikumu piecu gadu laikā pēc galvenās kompensācijas izmaksāšanas.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procedūras laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemu?

Kompensāciju var atteikt vai samazināt, pamatojoties uz cietušā rīcību darbību laikā.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju un/vai summu?

Kompensācijas pieteikumu valstij var iesniegt jebkurš cietušais, kam nodarīts kaitējums un kas atbilst nosacījumiem, kuri paredzēti 1. pantā 1984. gada 12. marta Likumā par kompensāciju konkrētiem cietušajiem, neatkarīgi no cietušā finansiālā stāvokļa, ja nav saņemta efektīva un atbilstīga kompensācija vai atlīdzinājums.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Kompensāciju var atteikt vai samazināt, ņemot vērā jūsu attiecības ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Kā kompensāciju aprēķinās?

Cietušo komisija savā atzinumā nosaka, vai pieteikums ir pamatots un cik liela kompensācija būtu jāpiešķir; it sevišķi tas balstās uz to, cik nopietni ir skarta pieteikuma iesniedzēja dzīves kvalitāte. Pēc tam tieslietu ministrs pieņem lēmumu par to, vai piešķirt kompensāciju vai ne, un nosaka summu.

Vai ir minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Maksimālā summa, ko var piešķirt tieslietu ministrs, nedrīkst pārsniegt maksimālo apmēru, ko katru gadu nosaka Luksemburgas Lielhercogistes noteikumos. 2017. gadam šis maksimālais apmērs tika noteikts 63 000 EUR apmērā.

Vai pieteikuma veidlapā man būtu jānorāda summa? Ja jā, vai ir pieejami norādījumi par to, kā to aprēķināt, vai par citiem aspektiem?

Kompensācijas pieteikumu iesniedzējiem Luksemburgā nav jāaizpilda nekāda konkrēta veidlapa. Jums ir tikai jāsagatavo vēstule, norādot darbību datumu, vietu un precīzu raksturu un pievienojot dokumentus, kas pamato pieteikumu.

Vai zaudējumu kompensācija, ko saņemšu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/struktūras izmaksātās kompensācijas?

Valsts izmaksā kompensāciju tikai tad, ja cietušajam nav iespējams citā veidā saņemt efektīvu un atbilstīgu kompensāciju, piemēram, no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, sociālā nodrošinājuma vai privātas apdrošināšanas. Cietušo komisija var ņemt vērā jebkādu zaudējumu kompensāciju, kas saņemta no citiem avotiem.

Vai varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Ja rodas tāda vajadzība, pienācīgi pamatotos gadījumos tieslietu ministrs var piešķirt avansa maksājumu, kamēr pieteikums tiek izskatīts.

Vai varu saņemt papildu kompensāciju (ja, piemēram, mainās apstākļi vai pasliktinās veselības stāvoklis utt.) pēc galvenā lēmuma?

Ja kompensācija ir piešķirta un kaitējums pēc tam būtiski pasliktinās, var iesniegt papildu kompensācijas pieteikumu. Šis pieteikums ir jāiesniedz piecu gadu laikā pēc datuma, kurā izmaksāta galvenā kompensācija.

Šī papildu kompensācija nedrīkst pārsniegt 63 000 EUR, no kā atskaita iepriekš piešķirtās kompensācijas summu.

Kādi pavaddokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Lai pamatotu pieteikumu, tam ir jāpievieno jebkādi pavaddokumenti par darbībām un kaitējumu, ar ko esat saskāries.

Neizsmeļošs saraksts:

 • sūdzības (policijas ziņojuma) kopija vai pierādījums par fiziskas personas prasību par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesa ietvaros;
 • kriminālprocesa sprieduma kopija;
 • lēmums par prasību par zaudējumu atlīdzināšanu;
 • kaitējuma pierādījumi: medicīnas izziņa, kurā aprakstīts miesas bojājumu raksturs, darbnespējas ilgums un attiecīgā gadījumā seku un pastāvīgās invaliditātes raksturs;
 • pierādījumi, kas apliecina medicīniskās izmaksas saistībā ar kaitējumu (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe utt.);
 • pierādījumi par dalību sociālā nodrošinājuma organizācijā;
 • pierādījumi par kompensācijas summu, kas saņemta no sociālā nodrošinājuma;
 • apdrošināšanas polises kopija;
 • pierādījumi par kompensācijas summu, kas saņemta no apdrošināšanas sabiedrības;
 • pierādījumi par ieņēmumu zudumu ārstniecības laikā un pēc tās.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz pie pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas?

Nē.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumiem (valsts lietās)?

Luksemburgas Tieslietu ministrija
13, rue Erasme
L-2934 Luksemburga

Tālr.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fakss: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pasts: info@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.mj.public.lu/

Kur sūtīt pieteikumu (valsts lietās)?

Luksemburgas Tieslietu ministrija
13, rue Erasme
L-2934 Luksemburga

Tālr.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pasts: info@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.mj.public.lu/

Vai man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu?

Cietušo komisijai ir jāuzaicina cietušais piedalīties sēdē. Ja cietušais piedalās, komisija uzklausa viņa atstāstījumu par darbībām un ciesto kaitējumu. Sēde nav publiska; jūs varat piesaistīt advokātu.

Cik ilgā laikā (aptuveni) var saņemt lēmumu par kompensācijas pieteikumu no iestādes?

Tieslietu ministrs pieņems lēmumu sešu mēnešu laikā no jūsu kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīža.

Ja neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Ja cietušais nav apmierināts ar tieslietu ministra lēmumu principā vai saistībā ar piešķirto summu, cietušas var celt prasību pret valsti, ko pārstāv tieslietu ministrs. Šī prasība ir jāceļ Luksemburgas vai Dīkirhes rajona tiesā (tribunal d’arrondissement) pēc prasītāja izvēles.

Kur varu atrast vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par pieteikuma iesniegšanu?

Informāciju par pieteikuma iesniegšanas procedūru var saņemt no:

Tieslietu ministrija
13, rue Erasme
L-2934 Luksemburga

Tālr.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faks: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-pasts: info@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.mj.public.lu/

Turklāt Juridisko iesniegumu un informācijas dienests (Service d’Accueil et d’Information juridique) un Centrālā sociālās palīdzības dienesta (Service central d’assistance sociale) Cietušo atbalsta dienests (Service d’aide aux victimes) piedāvā palīdzību un konsultācijas saistībā ar pieteikumu iesniegšanu.

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varētu izmantot?

Tīmekļa vietne:

http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saistībā ar pieteikuma sagatavošanu?

Ikviena persona, kura var pierādīt, ka tai nav pietiekamu ienākumu, var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem. Var iecelt advokātu, kurš jums piedāvā juridiskas konsultācijas vai pārstāv jūs tiesā, valstij sedzot izmaksas. Jebkura persona var vērsties pēc informācijas struktūrās, kuras piedāvā juridisku informāciju, konsultācijas vai starpniecības pakalpojumus. Jūs varat vērsties Juridisko iesniegumu un informācijas dienestā, lai saņemtu bezmaksas juridisko informāciju.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu?

- Service d’aide aux victimes (Cietušo atbalsta dienests), Service central d’assistance sociale (Centrālais sociālās palīdzības dienests)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luksemburga

Tālr.: (+352) 47 58 21-627 / 628
Mobilais tālr.: (+352) 621 32 65 95

E-pasts: scas-sav@justice.etat.lu

- Service d’Accueil et d’Information juridique (Juridisko iesniegumu un informācijas dienests):

Luksemburgā,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luksemburga

Tālr.: (+352) 22 18 46

Dīkirhē,
Justice de Paix,
L-9211 Dīkirhe

Tālr.: (+352) 80 23 15

Ešā pie Alzetes,
Justice de Paix,
L-4239 Eša pie Alzetes

Tālr.: (+352) 54 15 52

Lapa atjaunināta: 18/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.