Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par šādiem noziegumu veidiem: vardarbīga izvarošana, nepilngadīgo iesaistīšana prostitūcijā, tīša nonāvēšana, smagi miesas bojājumi vai ļaunprātīga dedzināšana, kas apdraud dzīvību.

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts iepriekš minētu vardarbīgu tīšu noziegumu rezultātā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris.  “Apgādājamie” ir personas, par kurām bija rūpējusies mirusī persona, un personas, kas bija likumīgi tiesīgas uz mirušās personas aprūpi.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Jūs nevarat saņemt kompensāciju, ja esat tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jūs nevarat saņemt kompensāciju, ja neesat ES valsts valstspiederīgais.

Vai varu iesniegt kompensācijas pieteikumu valstī, ja tajā dzīvoju vai esmu no šīs valsts (tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu to darīt tā vietā, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu valstī, kurā tika izdarīts noziegums? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Šādā gadījumā varat pieprasīt kompensāciju, sniedzot visu vajadzīgo un pamatoto palīdzību un informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā nolūkā.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Jā, jums par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, pirms varat iesniegt kompensācijas pieteikumu.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Jums nav obligāti jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varat iesniegt kompensācijas pieteikumu.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Jums vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jums joprojām var būt tiesības uz kompensāciju, pat ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts.  Kā pierādījums ir jāiesniedz policijas ziņojums.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Jūsu rīcībā pieteikuma iesniegšanai ir viens gads kopš nozieguma izdarīšanas brīža.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Kompensācija sedz turpmāk minētos zaudējumus.

a) Noziedzīgajā nodarījumā cietušajam:

– materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas kaitējuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)
 • papildu vajadzības vai izdevumi, kas saistīti ar kaitējumu (piemēram, aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīgā terapija, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.)
 • ja kaitējumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • ienākumu zaudējums ārstēšanās laikā un pēc tās (piemēram, negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti iztikas līdzekļi utt.)
  • iespēju zaudējums
  • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas)
  • kompensācija par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu
  • citi — par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;

– psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas — par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem:

– materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izdevumi
 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija)
 • pabalstu un iespēju zudums

par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;
– psiholoģisks kaitējums:

 • kompensācija par tuvinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem tuviniekiem gadījumā, ja cietušais gājis bojā

par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Kompensāciju izmaksā vienā maksājumā, nevis kā periodisku pensiju.  Tomēr pieteikumu izskatīšanas ierēdnis var paredzēt starpposma izmaksu un atlikt galīgo izmaksu, ja kavējas galīgais medicīniskais novērtējums par gūto kaitējumu.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnis var ieturēt vai samazināt kompensāciju, ja uzskata, ka:

 1. pieteikuma iesniedzējs nav ātri īstenojis visus pamatotos pasākumus, lai pieteikuma nolūkā par nozieguma apstākļiem informētu policiju vai citu struktūru, vai personu, ko pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata par atbilstīgu; vai
 2. pieteikuma iesniedzējs nesadarbojas ar policiju vai jebkādu citu iestādi, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītāju sauktu pie atbildības; vai
 3. pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis visu pamatoto palīdzību pieteikumu izskatīšanas ierēdnim vai jebkādai citai struktūrai, vai personai saistībā ar pieteikumu; vai
 4. pieteikuma iesniedzēja rīcība pirms, pēc vai tā notikuma laikā, par kuru ir iesniegts pieteikums, nepamato pilnas kompensācijas vai jebkādas kompensācijas piešķiršanu; vai
 5. pieteikuma iesniedzēja raksturs, kā apliecina tā kriminālsodāmība vai pieteikumu izskatīšanas ierēdnim pieejamie pierādījumi, nepamato pilnas kompensācijas vai jebkādas citas pilnas summas piešķiršanu; vai
 6. cietušais ir kopīgi vai daļēji atbildīgs par ciesto kaitējumu; vai
 7. to pamato cietušā rīcība, raksturs vai dzīvesveids.

Shēmas ietvaros kompensāciju neizmaksā, ja:

 1. nozieguma rezultātā gūtais kaitējums ir gūts pirms 2006. gada 1. janvāra;
 2. pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir trūcīga persona, ja vien netiek parādīts, ka celtā kompensācijas prasība neguva pozitīvu rezultātu;
 3. pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis visu pamatoto palīdzību un informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar noteikumiem;
 4. pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par ciesto kriminālkaitējumu, jo to provocēja vai veica citas darbības.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Jūsu finansiālais stāvoklis var ietekmēt piešķirto summu.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Nav nekādu citu kritēriju papildus iepriekš norādītajiem.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Kompensāciju aprēķinās diskrecionāri.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Nevienam prasītājam izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt divdesmit trīs tūkstošus eiro (23 300 EUR), un šādu summu nepārsniedz arī gadījumā, ja viena nozieguma ietvaros ir saņemtas vairākas prasības.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Jā, jums ir veidlapā jānorāda summa. Jums ir pieejami norādījumi, kā to aprēķināt, kā arī norādījumi par citiem aspektiem.

Vai no kompensācijas, ko maksā iestāde/struktūra, tiks atskaitīta kompensācija, kuru es saistībā ar saviem zaudējumiem saņemu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas)?

Zaudējumu kompensācijas summu, ko esat saņēmis no citiem avotiem, var atskaitīt no iestādes izmaksātās kompensācijas.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnim ir tiesības veikt jebkādus pasākumus, ko tas uzskata par vajadzīgu, lai pārvaldītu līdzekļus, kurus paredzēts izmaksāt kā kompensāciju.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

Jums nevar piešķirt papildu kompensāciju pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Šādi dokumenti:

 • pilnvara/pilnvarojuma pierādījums vai radniecība ar cietušo;
 • cietušā miršanas apliecība;
 • policijas ziņojuma kopija;
 • tiesas sprieduma/lēmuma kopija;
 • medicīniskie ziņojumi un izziņas;
 • slimnīcas rēķini;
 • rēķini par citiem izdevumiem (aprūpes, apbedīšanas rēķini);
 • ienākumi (alga, sociālās labklājības/palīdzības maksājumi);
 • apstiprinājums par iemaksām (vai iemaksu neesību) no citiem avotiem (darba devēja apdrošināšana, privātā apdrošināšana);
 • pieteikuma iesniedzēja sodāmības reģistrs;
 • pieteikuma iesniedzēja ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība, kas apstiprina, ka nav saņemta nekāda cita kompensācija no citas struktūras vai iestādes; citi attiecīgi dokumenti atkarībā no apstākļiem.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Šādā gadījumā netiek piemērotas nekādas administratīvās vai citas maksas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Šī amatpersona ir prokuratūras pieteikumu izskatīšanas ierēdnis.

Kam jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Pieteikumu sūta Tieslietu departamenta darbiniekam, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Jūsu klātbūtne nav nepieciešama.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Viena līdz divu mēnešu laikā atkarībā no apstākļiem.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Lēmumu nav iespējams apstrīdēt.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Tās ir pieejamas Tieslietu departamentā vai tīmekļvietnē: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļvietne?

http://vso.org.mt/

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejama juridiskā palīdzība (advokāta palīdzība)?

Jā, jūs varat saņemt juridisko palīdzību.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

http://vso.org.mt/

Lapa atjaunināta: 03/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.