Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Malta

Saturu nodrošina
Malta
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Par kādiem noziegumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par šādiem noziegumu veidiem: vardarbīgu izvarošanu, nepilngadīgo iesaistīšanu prostitūcijā, tīšu nonāvēšanu, smagiem miesas bojājumiem vai ļaunprātīgu dedzināšanu, kas apdraud dzīvību.

Par kādiem kaitējumu veidiem ir iespējams saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts iepriekš minētu vardarbīgu tīšu noziegumu rezultātā.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš nozieguma rezultātā ir miris. "Apgādājamais" ir personas, par kurām rūpējās mirusī persona, un personas, kam ir likumīgas tiesības uz mirušās personas aprūpi.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja esmu tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šajā gadījumā?

Jūs nevarat saņemt kompensāciju, ja esat tāda cietušā radinieks vai apgādājamais, kurš ir izdzīvojis.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jūs nevarat saņemt kompensāciju, ja neesat ES valsts valstspiederīgais.

Vai varu iesniegt kompensācijas pieteikumu valstī, ja tajā dzīvoju vai esmu no šīs valsts (tā ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai varu to darīt tā vietā, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu valstī, kurā tika izdarīts noziegums? Ja jā, kādi nosacījumi ir piemērojami?

Šādā gadījumā varat pieprasīt kompensāciju, sniedzot visu vajadzīgo un pamatoto palīdzību un informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā nolūkā.

Vai man par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, lai būtu iespējams iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Jā, jums ir par noziegumu vispirms ir jāziņo policijai, pirms varat iesniegt kompensācijas pieteikumu.

Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varu iesniegt kompensācijas pieteikumu?

Jums nav obligāti jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti, pirms varat iesniegt kompensācijas pieteikumu.

Vai man vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts?

Jums vispirms ir jāpieprasa kompensācija noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja tas ir identificēts.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts, vai man joprojām ir tiesības uz kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Jums joprojām var būt tiesības uz kompensāciju, pat ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai notiesāts. Kā pierādījums ir jāiesniedz policijas ziņojums.

Vai ir kāds termiņš, kādā ir jāiesniedz kompensācijas pieteikums?

Jūsu rīcībā pieteikuma iesniegšanai ir viens gads kopš nozieguma izdarīšanas brīža.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Kompensācija sedz:

a) noziegumā cietušajam:

– materiāls (nepsiholoģisks) kaitējums:

 • kaitējuma radītās medicīniskās izmaksas (ārstniecība — stacionārā un ambulatorā aprūpe, atveseļošanās);
 • papildu vajadzības vai izmaksas saistībā ar kaitējumu (t. i., aprūpe un palīdzība, pagaidu un pastāvīga ārstniecība, ilgstoša izglītība un fizioterapija, mājokļa pielāgošana, speciāls aprīkojums utt.);
 • pastāvīgs kaitējums (piemēram, invaliditāte un citas pastāvīgas nespējas);
  • ieņēmumu zudums ārstniecības laikā un pēc tās (tostarp ieņēmumu zudums un pelnīšanas spēju zudums vai pabalstu samazināšanās utt.);
  • iespēju zudums;
  • izdevumi, ko rada tiesvedība saistībā ar notikumu, kurš izraisīja kaitējumu, piemēram, juridiskās izmaksas un citas izmaksas;
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • citi — par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;

– psiholoģisks (morāls) kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas — par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;

b) cietušā tiesīgām personām vai radiniekiem:

– materiāls (nepsiholoģisks) kaitējums:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, stacionārā un ambulatorā aprūpe, rehabilitācija);
 • pabalstu un iespēju zudums –

par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;
– psiholoģisks kaitējums:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas/kompensācija personām, kuras izdzīvojušas notikumā, kurā gāja bojā cietušais —

par to lēmumu pieņem pieteikumu izskatīšanas ierēdnis;

Vai kompensāciju izmaksā vienā maksājumā vai mēneša maksājumos?

Kompensāciju izmaksā vienā maksājumā, nevis kā periodisku pensiju. Tomēr pieteikumu izskatīšanas ierēdnis var paredzēt starpposma izmaksu un atlikt galīgo izmaksu, ja kavējas galīgais medicīniskais novērtējums par gūto kaitējumu.

Kādā veidā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procedūras laikā varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu, ko saņemu?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnis var ieturēt vai samazināt kompensāciju, ja uzskata, ka

 1. pieteikuma iesniedzējs nav ātri īstenojis visus pamatotos pasākumus, lai pieteikuma nolūkā par nozieguma apstākļiem informētu policiju vai citu struktūru, vai personu, ko pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata par atbilstīgu;
 2. pieteikuma iesniedzējs nesadarbojas ar policiju vai jebkādu citu iestādi, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītāju sauktu pie atbildības; vai
 3. pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis visu pamatoto palīdzību pieteikumu izskatīšanas ierēdnim vai jebkādai citai struktūrai, vai personai saistībā ar pieteikumu; vai
 4. pieteikuma iesniedzēja rīcība pirms, pēc vai tā notikuma laikā, par kuru ir iesniegts pieteikums, nepamato pilnas kompensācijas vai jebkādas kompensācijas piešķiršanu; vai
 5. pieteikuma iesniedzēja raksturs, kā apliecina tā kriminālsodāmība vai pieteikumu izskatīšanas ierēdnim pieejamie pierādījumi, nepamato pilnas kompensācijas vai jebkādas citas pilnas summas piešķiršanu; vai
 6. cietušais ir kopīgi vai daļēji atbildīgs par ciesto kaitējumu; vai
 7. to pamato cietušā rīcība, raksturs vai dzīvesveids.

Shēmas ietvaros kompensāciju neizmaksā, ja:

 1. kriminālkaitējums ir gūts pirms 2006. gada 1. janvāra;
 2. pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav trūcīga persona, ja vien netiek parādīts, ka celtā kompensācijas prasība neguva pozitīvu rezultātu;
 3. pieteikumu izskatīšanas ierēdnis uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis visu pamatoto palīdzību un informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar noteikumiem;
 4. pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par ciesto kriminālkaitējumu, jo to provocēja vai veica citas darbības.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Jūsu finansiālais stāvoklis var ietekmēt piešķirto summu.

Vai ir kādi citi kritēriji, kas varētu ietekmēt manas iespējas saņem kompensāciju un/vai summu?

Nav nekādu citu kritēriju papildus iepriekš norādītajiem.

Kā kompensāciju aprēķinās?

Kompensāciju aprēķinās diskrecionāri.

Vai ir minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Nevienam prasītājam izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt divdesmit trīs tūkstošus eiro (23 300 EUR), un šādu summu nepārsniedz arī gadījumā, ja viena nozieguma ietvaros ir saņemtas vairākas prasības.

Vai pieteikuma veidlapā man būtu jānorāda summa? Ja jā, vai ir pieejami norādījumi par to, kā to aprēķināt, vai par citiem aspektiem?

Jā, jums ir veidlapā jānorāda summa. Jums ir pieejami norādījumi, kā to aprēķināt, kā arī norādījumi par citiem aspektiem.

Vai zaudējumu kompensācija, ko saņemu no citiem avotiem (piemēram, mana darba devēja vai privātas apdrošināšanas shēmas), tiks atskaitīta no iestādes/struktūras izmaksātās kompensācijas?

Zaudējumu kompensācijas summu, ko esat saņēmis no citiem avotiem, var atskaitīt no iestādes izmaksātās kompensācijas.

Vai varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja jā, kādi nosacījumi ir piemērojami?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnim ir tiesības veikt jebkādus pasākumus, ko tas uzskata par vajadzīgu, lai pārvaldītu līdzekļus, kurus paredzēts izmaksāt kā kompensāciju.

Vai varu saņemt papildu kompensāciju (ja, piemēram, mainās apstākļi vai pasliktinās veselības stāvoklis utt.) pēc galvenā lēmuma?

Jums nevar piešķirt papildu kompensāciju pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

Kādi pavaddokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Šādi dokumenti:

 • pilnvara/pilnvarojums vai attiecību ar cietušo pierādījums;
 • cietušā miršanas apliecība;
 • policijas ziņojuma kopija;
 • sprieduma/tiesas lēmuma kopija;
 • medicīnas izziņas un apliecinājumi;
 • slimnīcas rēķinu;
 • rēķini par citiem izdevumiem (aprūpe, apbedīšana);
 • ienākumi (alga, sociālie/palīdzības pabalsti);
 • apliecinājums par iemaksu (vai iemaksas neesību) no citiem avotiem (darba devēja apdrošināšana, privāta apdrošināšana);
 • pieteikuma iesniedzēja sodāmība;
 • pieteikuma iesniedzēja rakstisks apliecinājums par to, ka nav saņemta kompensācija no kādas citas struktūras vai iestādes;
 • jebkādi citi attiecīgie dokumenti atbilstīgi apstākļiem.

 

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz pie pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas?

Šādā gadījumā netiek piemērotas nekādas administratīvās vai citas maksas.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumiem (valsts lietās)?

Šī amatpersona ir prokuratūras pieteikumu izskatīšanas ierēdnis.

Kur sūtīt pieteikumu (valsts lietās)?

Jums pieteikums jāsūta Tieslietu departamentam, Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valleta.

Vai man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu?

Jums nav jābūt klāt.

Cik ilgā laikā (aptuveni) var saņemt lēmumu par kompensācijas pieteikumu no iestādes?

Viena līdz divu mēnešu laikā atkarībā no apstākļiem.

Ja neesmu apmierināts ar iestādes lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumu nav iespējams apstrīdēt.

Kur varu atrast vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par pieteikuma iesniegšanu?

Tās ir pieejamas Tieslietu departamentā vai tīmekļa vietnē: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e.

Vai ir kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varētu izmantot?

http://vso.org.mt/

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saistībā ar pieteikuma sagatavošanu?

Jā, varat saņemt juridisko palīdzību.

Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu?

http://vso.org.mt/

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.