Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Par kāda veida noziegumu es varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var saņemt par visu veidu vardarbīgiem noziegumiem, t. i., par uzbrukumu, vardarbības draudiem un/vai draudiem ar ieroci, slepkavību, vardarbīgu laupīšanu un vardarbīgiem dzimumnoziegumiem (noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību, kā arī izvarošanu). Kompensāciju var piešķirt arī slepkavībā, kas izdarīta bez iepriekšēja nodoma, bojā gājuša upura dzīvajiem radiniekiem.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Maksājuma mērķis ir kompensēt jums nodarītās sāpes un ciešanas, kā arī visus jūsu medicīniskos izdevumus, kas jums būs radušies saistībā ar noziegumā gūtās traumas ārstēšanu, vai jebkādu zaudējumu, kas izriet no darbnespējas dēļ negūtās peļņas. Maksājums nav paredzēts, lai kompensētu pilnīgi visus jūsu izdevumus, un tiek izmaksāts kā vienreizējs maksājums jums nodarītā kaitējuma radīto izmaksu segšanai.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat miruša cietušā laulātais vai reģistrētais partneris, vecāks, bērns, brālis vai māsa. Jums var būt tiesības saņemt kompensāciju par pārdzīvojumiem, kas jums radušies kā pārdzīvojušam radiniekam, kā arī par apbedīšanas izmaksām, kas jums radušās, un par zaudētiem uzturlīdzekļiem, kas netiek gūti, jo ir zaudēti mirušās personas ienākumi.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais izdzīvojušam cietušajam? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven) var piešķirt kompensāciju, ja personai ir nodarīts psiholoģisks kaitējums, jo viņa ir bijusi vardarbīga nozieguma lieciniece vai viņu ir tieši skārušas pret radinieku izdarīta vardarbīga nozieguma sekas.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, ja vien noziegums, kurā cietāt, izdarīts Nīderlandes teritorijā.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds var piešķirt kompensāciju tikai par Nīderlandes teritorijā izdarītu vardarbīgu noziegumu.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Nē, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds izskatīs jūsu pieteikumu arī tad, ja iepriekš nebūs ziņots par noziegumu policijai. Tomēr praksē nozieguma paziņošana un kriminālizmeklēšana, kas tai seko, ir pieteikuma pamatošanas būtiska daļa. Ja par noziegumu nav ziņots, jābūt iespējai noskaidrot prasības ticamību, pamatojoties uz citiem objektīviem paziņojumiem. Šajā kontekstā “objektīvi” attiecas uz informāciju, kas iegūta no uzticamiem, neieinteresētiem avotiem.

Vai pirms prasības iesniegšanas man ir jāsagaida policijas veiktas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Nē. Tomēr dažos konkrētos gadījumos Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds var uzskatīt par nepieciešamu nogaidīt, līdz būs zināms policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa iznākums, lai noskaidrotu jūsu prasības ticamību.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā. Novērtējot ticamību, šādiem pieteikumiem piemēro tādus pašus nosacījumus kā pieteikumiem, ko iesniedz lietās, kurās noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir zināms.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Jā. Jums jāiesniedz pieteikums Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fondam 10 gadu laikā pēc nozieguma izdarīšanas dienas. Attiecībā uz pārdzīvojušu radinieku šo termiņu skaita no cietušā nāves dienas.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija sedz, piemēram,

a) noziedzīgā nodarījumā cietušajam:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • traumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no traumām (t. i., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • pastāvīgas traumas (piemēram, invaliditāti un citu pastāvīgu darbnespēju);
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās pabeigšanas negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos utt.);
  • iespēju zaudēšanu;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš izraisījis kaitējumu, piemēram, juridiskās nodevas, tiesas izdevumus);
  • kompensāciju par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • citus izdevumus.

Izmaksa no Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda nav piesaistīta konkrētiem zaudējumiem. Tā ir vienreizēja noteikta summa, kuras mērķis ir kompensēt jums nodarītās sāpes un ciešanas, kā arī visus jūsu medicīniskos izdevumus, kas jums būs radušies saistībā ar noziegumā gūtās traumas ārstēšanu, vai jebkādu zaudējumu, kas izriet no darbnespējas dēļ negūtās peļņas;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas.

Jā.

b) Tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem:

– materiālu (nepsiholoģisku) kaitējumu:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas.

Attiecībā uz pārdzīvojušiem radiniekiem šis maksājums ir paredzēts arī kā kompensācija par sāpēm un ciešanām (pārdzīvojumiem, kas radušies radinieka nāves dēļ), par medicīniskajiem izdevumiem, kas radušies, piemēram, radinieka nāves izraisītu psiholoģisku problēmu ārstēšanā, un/vai par jebkādu zaudējumu, kas izriet no darbnespējas dēļ negūtas peļņas. Var arī piešķirt atsevišķu maksājumu kā kompensāciju par apbedīšanas izmaksām un par zaudētiem uzturlīdzekļiem, kas netiek gūti, jo ir zaudēti mirušās personas ienākumi;

– psiholoģisku kaitējumu:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas /kompensāciju pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais ir miris.

Jā.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Kā vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Lai varētu saņemt maksājumu no Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda, ir svarīgi, lai pats kompensācijas prasītājs nebūtu atzīts par vainīgu šā nozieguma izdarīšanā. Proti, prasītājs nedrīkst būt noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai palīdzējis izdarīt noziegumu. Ja prasītājs bijis iesaistīs noziegumā, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds var noraidīt pieteikumu vai samazināt izmaksātās kompensācijas summu.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finansiālais stāvoklis neietekmē jūsu tiesības prasīt kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

 • Jums jābūt nodarītam būtiskam kaitējumam nozieguma rezultātā. Par būtisku kaitējumu uzskata miesas bojājumu un/vai psiholoģisku kaitējumu, kam ir smagas, ilgstošas vai pastāvīgas medicīniskas sekas.
 • Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds piešķirs kompensāciju tikai tad, ja jums nodarītais kaitējums nav ticis kompensēts vai netiks kompensēts citā veidā, piemēram, to nav kompensējis un nekompensēs noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai apdrošināšanas sabiedrība.
 • Nav arī iespējams iesniegt pieteikumus par noziegumiem, kas izdarīti pirms 1973. gada.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Maksājuma summu parasti nosaka, pamatojoties uz jums nodarītā kaitējuma smagumu vai nozieguma apstākļiem.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds ir definējis sešas kaitējuma kategorijas, katru ar noteiktu kompensācijas summu. Par 1. kategorijas kaitējumu var saņemt maksājumu

1000,00 EUR apmērā, un par 6. kategorijas kaitējumu var saņemt maksājumu 35 000,00 EUR apmērā.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā ir — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Nē.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, ja šāda kompensācija ir saistīta ar sāpēm un ciešanām, medicīniskiem izdevumiem un negūtu peļņu.

Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Jā, Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds var izmaksāt jums kompensāciju avansā kā provizorisku maksājumu. Tas ir iespējams ar nosacījumu, ka pieteikums atbilst juridiskajām prasībām (t. i., ir pārliecinoši noskaidrots, ka jums ir tiesības saņemt maksājumu) un Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds nevar pieņemt galīgu lēmumu īstermiņā. Prasība par avansa maksājumu tiks izskatīta tikai tad, ja pieteikums būs iesniegts rakstveidā un būs paskaidrots, kāpēc avansa maksājums ir nepieciešams un ir steidzams, piemēram, ja jums nepietiek līdzekļu jums radītās traumas ārstēšanai. Tas vien, ka jums ir grūti finansiālie apstākļi, nav pietiekams pamats avansa maksājuma piešķiršanai.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc pamata lēmuma pieņemšanas?

Jūs varat iesniegt papildu pieteikumu, ja pēc kompensācijas apstiprināšanas lēmuma saņemšanas tiek konstatēts, ka jums radītā trauma ir daudz smagāka nekā tā, uz kuras pamata tika pieņemts lēmums par jūsu pirmo pieteikumu. Pārdzīvojis radinieks var iesniegt papildu pieteikumu tikai par apbedīšanas izmaksām un zaudētiem uzturlīdzekļiem.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • Aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ja pieejams — ziņojums policijai, spriedums;
 • jebkāda medicīniska informācija saistībā ar traumu;
 • ja piemērojams — citi veidlapā prasītie dokumenti.

Vai tad, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Hāga

Uz kurieni man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Hāga

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne tiesas procesa laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Ne vairāk kā 26 nedēļas.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Jūs varat iesniegt rakstisku iebildumu Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda komitejai (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) sešu nedēļu laikā. Savā iebildumā jums jānorāda, kuriem lēmuma punktiem nepiekrītat un kāpēc. Iebildumu varat nosūtīt uz šādu adresi:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Vai ir pieejama īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Tālrunis: 070-4142000

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Subsidēta juridiskā palīdzība nav pieejama. Tomēr jūs varat saņemt padomu un atbalstu no Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta (Slachtofferhulp Nederland), apmeklējot vietni https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Tālrunis: 0900-0101.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Nīderlandes Cietušo atbalsta dienests: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Tālrunis: 0900-0101.

Lapa atjaunināta: 18/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.