Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Par kāda veida noziegumiem es varu saņemt kompensāciju no Vardarbīgo noziegumu kompensācijas fonda (Schadefonds Geweldsmisdrijven) par man nodarītajiem zaudējumiem?

Kompensāciju var saņemt par visu veidu apzināti izdarītiem vardarbīgiem noziegumiem, t. i., par uzbrukumu, vardarbības draudiem un/vai draudiem ar ieroci, slepkavību, nonāvēšanu aiz neuzmanības, vardarbīgu laupīšanu un vardarbīgiem dzimumnoziegumiem (noziegumiem pret dzimumneaizskaramību, kā arī izvarošanu). Kompensāciju var saņemt arī aiz neuzmanības nonāvētas personas radinieki.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju no fonda?

Maksājuma mērķis ir kompensēt jums nodarītās sāpes un ciešanas (morālo kaitējumu), kā arī radušos finansiālos zaudējumus, piemēram, medicīnas izdevumus, kas jums radušies nozieguma nodarītā kaitējuma dēļ, vai ienākumu zaudējumu darbnespējas dēļ. Maksājums nav paredzēts, lai kompensētu pilnīgi visus jūsu zaudējumus. To izmaksā noteiktā un nemainīgā apmērā kā vienreizēju maksājumu, lai palīdzētu segt jums nodarītā kaitējuma radītās izmaksas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, jūs varat saņemt kompensāciju, ja esat miruša cietušā laulātais, dzīvesdraugs vai (reģistrētais) partneris, vecāks, bērns, brālis vai māsa. Jums var būt tiesības saņemt kompensāciju par pārdzīvojumiem, kas jums radušies kā pārdzīvojušam radiniekam, kā arī par apbedīšanas izmaksām, kas jums radās, un par uzturlīdzekļu zaudējumu mirušās personas ienākumu zaudējuma dēļ.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, fonds var piešķirt kompensāciju cietušā radiniekiem, ja cietušajam vardarbīga nozieguma rezultātā ir nodarīts smags un nepārejošs kaitējums. Par radiniekiem uzskata mirušās personas laulāto, (reģistrēto) partneri, vecāku, bērnu, brāli vai māsu.

Vai es varu saņemt kompensāciju kā nozieguma liecinieks?

Jā, fonds var piešķirt kompensāciju, ja personai ir nodarīts psiholoģisks kaitējums, jo tā ir bijusi apzināti izdarīta vardarbīga nozieguma lieciniece vai viņu ir tieši skārušas apzināti izdarīta vardarbīga nozieguma sekas (tas neattiecas uz nonāvēšanu aiz neuzmanības). Lai saņemtu kompensāciju, ir jāpierāda, ka nozieguma rezultātā ir nodarīts nopietns psiholoģisks kaitējums. Šajā sakarā ir nepieciešama kvalificēta speciālista noteikta diagnoze.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, ja vien noziegums, kurā cietāt, izdarīts Nīderlandes teritorijā. Cietušā valstspiederībai nav nozīmes.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai valstspiederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur tika izdarīts noziegums? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, fonds var piešķirt kompensāciju tikai par Nīderlandes teritorijā izdarītu vardarbīgu noziegumu.

Vai man vispirms ir jāziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Nē, fonds izskatīs jūsu pieprasījumu arī tad, ja nebūsiet iepriekš ziņojis policijai par noziegumu. Tomēr praksē ziņošana par noziegumu un tai sekojošā kriminālizmeklēšana ir svarīga pieprasījuma pamatošanai. Ja par noziegumu nav ziņots, jābūt iespējai pārliecināties par pieprasījuma ticamību, pamatojoties uz citu objektīvu informāciju. Šajā kontekstā “objektīva informācija” ir informācija, kas ir iegūta no uzticamiem, neieinteresētiem avotiem.

Vai pirms pieprasījuma iesniegšanas man ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts?

Nē. Tomēr dažos gadījumos fonds var uzskatīt par nepieciešamu nogaidīt, līdz būs zināms policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa iznākums, lai pārliecinātos par jūsu prasības ticamību.

Vai man ir vispirms jāprasa kompensācija no nozieguma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja nozieguma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā ir — kādi pierādījumi man ir jāiesniedz sava pieprasījuma pamatošanai?

Jā. Lai novērtētu šādu pieprasījumu ticamību, piemēro tādus pašus nosacījumus kā pieprasījumiem, ko iesniedz lietās, kurās nozieguma izdarītājs ir zināms.

Vai ir noteikts termiņš, kurā jāpieprasa kompensācija?

Jā. Jums ir jāiesniedz fondam pieprasījums 10 gadu laikā pēc nozieguma izdarīšanas dienas. Attiecībā uz pārdzīvojušo radinieku šo termiņu skaita no cietušā nāves dienas.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

Fonda izmaksātā kompensācija nav atkarīga no konkrētiem zaudējumiem. To izmaksā noteiktā un nemainīgā apmērā kā vienreizēju maksājumu, lai kompensētu jums nodarītās sāpes un ciešanas (morālo kaitējumu), kā arī radušos finansiālos zaudējumus, piemēram, medicīnas izdevumus, kas jums radušies nozieguma nodarītā kaitējuma dēļ, vai ienākumu zaudējumu darbnespējas dēļ.

Attiecībā uz pārdzīvojušajiem radiniekiem šis maksājums ir paredzēts arī kā kompensācija par sāpēm un ciešanām (pārdzīvojumiem, kas radušies radinieka nāves dēļ), par medicīnas izdevumiem, kas radušies, piemēram, radinieka nāves izraisītu psiholoģisku problēmu ārstēšanā, un/vai par ienākumu zaudējumu darbnespējas dēļ. Var arī piešķirt atsevišķu maksājumu kā kompensāciju par apbedīšanas izmaksām un par uzturlīdzekļu zaudējumu mirušās personas ienākumu zaudējuma dēļ.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Kā vienreizēju maksājumu.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas pieprasījuma izskatīšanas laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Lai varētu saņemt maksājumu no fonda, ir svarīgi, lai pats kompensācijas prasītājs nebūtu atzīts par vainīgu šā nozieguma izdarīšanā. Proti, prasītājs nedrīkst būt attiecīgā nozieguma izdarītājs vai tā līdzdalībnieks. Ja prasītājs pats bijis iesaistīts noziegumā, fonds var noraidīt kompensācijas pieprasījumu vai samazināt izmaksājamās kompensācijas summu.

Kādā veidā mans finansiālais stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finansiālais stāvoklis neietekmē jūsu tiesības prasīt kompensāciju par jums nodarīto kaitējumu.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

  • Galvenais kritērijs — nozieguma rezultātā jums ir nodarīts būtisks kaitējums. Par būtisku kaitējumu uzskata miesas bojājumus un/vai psiholoģisku kaitējumu, kam ir smagas ilgstošas vai pastāvīgas medicīniskas sekas.
  • Fonds piešķirs kompensāciju tikai tad, ja jums nodarītais kaitējums nav ticis kompensēts vai netiks kompensēts citā veidā, piemēram, to nav kompensējis un nekompensēs nozieguma izdarītājs vai apdrošināšanas sabiedrība. Tomēr pirms pieprasījuma iesniegšanas fondā jums nav vispirms jācenšas piedzīt zaudējumus no nozieguma izdarītāja vai pieprasīt atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības. Šīs atšķirīgās procedūras var norisināties paralēli.
  • Nav arī iespējams iesniegt pieprasījumus par noziegumiem, kuri izdarīti līdz 1973. gada 1. janvārim.

Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Maksājuma summu nosaka, pamatojoties uz jums nodarītā kaitējuma smagumu vai nozieguma apstākļiem.

Vai ir noteikta izmaksājamās kompensācijas minimālā/maksimālā summa?

Fonds ir iedalījis kaitējumus sešās kategorijās un katrai no tām noteicis konkrētu kompensācijas summu. Cietušajiem, kuriem nodarītais kaitējums ietilpst 1. kategorijā, izmaksā 1000 EUR, bet cietušie no 6. kategorijas saņems 35 000 EUR.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa pieprasījuma veidlapā? Ja tā ir — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt šo summu, vai par citiem aspektiem?

Nē.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas tiks atrēķināta zaudējumu kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, saskaņā ar darba devēja vai privāti iegādātu apdrošināšanas polisi)?

Jā, ja šāda kompensācija ir piešķirta par sāpēm un ciešanām, medicīnas izdevumiem un ienākumu zaudējumu.

Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja tā ir — ar kādiem nosacījumiem?

Jā, fonds var izmaksāt jums kompensāciju avansā kā sākotnēju maksājumu. Tas ir iespējams ar nosacījumu, ka kompensācijas pieprasījums atbilst juridiskajām prasībām (t. i., ir pārliecinoši noskaidrots, ka jums ir tiesības saņemt kompensāciju) un ka fonds nevar pieņemt galīgu lēmumu īsā termiņā. Avansa maksājuma pieprasījumu izskatīs tikai tad, ja tas būs iesniegts rakstveidā, paskaidrojot tajā, kāpēc avansa maksājums ir nepieciešams un jāsaņem steidzami, piemēram, ja jums nepietiek līdzekļu jums nodarītā kaitējuma ārstēšanai. Tas vien, ka jums ir sarežģīts finansiālais stāvoklis, nav pietiekams pamats avansa maksājuma piešķiršanai.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība) pēc pirmā lēmuma pieņemšanas?

Jūs varat iesniegt papildu pieprasījumu, ja pēc kompensācijas apstiprināšanas lēmuma saņemšanas tiek konstatēts, ka jums nodarītais kaitējums ir daudz smagāks nekā tas, uz kura pamata tika pieņemts lēmums par jūsu pirmo pieprasījumu. Pārdzīvojušais radinieks var iesniegt papildu pieprasījumu tikai par apbedīšanas izmaksām un uzturlīdzekļu zaudējumu.

Kādi apliecinoši dokumenti man ir jāpievieno pieprasījumam?

  • Aizpildīta pieprasījuma veidlapa;
  • personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • ja ir — ziņojums policijai, spriedums;
  • visa medicīniskā informācija saistībā ar kaitējumu;
  • ja ir — citi veidlapā prasītie dokumenti.

Vai par pieprasījuma iesniegšanu un izskatīšanu ir jāmaksā administratīvās nodevas vai cita maksa?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieprasījumiem (valsts mēroga gadījumos)?

Vardarbīgu noziegumu kompensācijas fonds.

Uz kurieni man ir jānosūta pieprasījums (valsts mēroga gadījumos)?

Vardarbīgu noziegumu kompensācijas fondam.

Vai pieprasījuma izskatīšanai un/vai lēmuma pieņemšanai par pieprasījumu ir nepieciešama mana klātbūtne?

Nē.

Cik ilgi (aptuveni) būs jāgaida iestādes lēmums par kompensācijas pieprasījumu?

Ne vairāk kā 26 nedēļas, bet parasti lēmumu pieņem ātrāk.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Jūs varat iesniegt rakstiskus iebildumus fondā sešu nedēļu laikā. Ja par jūsu iebildumiem pieņemtais lēmums jūs neapmierina, varat pārsūdzēt to Nīderlandes administratīvajā tiesā.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā pieprasīt kompensāciju?

Visas veidlapas un citu informāciju var atrast fonda tīmekļa vietnē.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Varat apmeklēt Vardarbīgu noziegumu kompensācijas fonda tīmekļa vietni.

Fonda tālruņa numurs ir 070-4142000.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) pieprasījuma sagatavošanā?

Cietušie nevar saņemt juridisku palīdzību, kas izpaužas kā jurista palīdzība pieprasījuma sagatavošanā fondam. Ja jums tomēr ir nepieciešama palīdzība pieprasījuma iesniegšanā, bezmaksas atbalstu var saņemt no Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta (Slachtofferhulp Nederland).

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Nīderlandes Cietušo atbalsta dienests var sniegt bezmaksas atbalstu, ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu.

Lapa atjaunināta: 26/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.