Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Kādu noziegumu gadījumā iespējams saņemt kompensāciju?

Ziemeļīrijas Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas shēmas mērķis ir atlīdzināt kaitējumu nevainīgiem vardarbīgos noziegumos cietušajiem Ziemeļīrijā. Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta mantiska kaitējuma atlīdzināšanas shēmas mērķis ir atlīdzināt mantisku kaitējumu.

Par kādu kaitējumu varu saņemt kompensāciju?

Kompensāciju var izmaksāt par morālu vai fizisku kaitējumu vardarbīga nozieguma rezultātā un par seksuālu vai fizisku vardarbību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā miruša cietusā radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jā, mēs varam izmaksāt kompensāciju vardarbīga nozieguma rezultātā miruša cietušā radiniekam vai apgādājamajam.

Tiesīgs radinieks ir mirušas personas laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, mirušā vecāks un mirušā bērns.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Jā, vardarbīgā noziegumā izdzīvojuša cietušā radinieks var saņemt kompensāciju par morālo kaitējumu.

Vai varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Jā, kompensācija ir pieejama neatkarīgi no valstspiederības.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Mēs varam izskatīt kompensācijas pieteikumus par incidentiem, kas notikuši tikai Ziemeļīrijā.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Saskaņā ar shēmu pieteikumu iesniedzējiem ir jāziņo par noziegumu policijai nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Nē, bet pieteikums ir jāiesniedz divu gadu laikā pēc incidenta.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Nē.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jā, jums ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts. Taču pieteikuma iesniedzējam ir jāziņo policijai par būtiskajiem nozieguma apstākļiem un jāsadarbojas izmeklēšanas nolūkā.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Pieteikums ir jāiesniedz divu gadu laikā pēc incidenta.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

a) Nodarījumā cietušajam kompensē:

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no ievainojumiem (t i., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša attīstošā fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • ievainojums ar paliekošām sekām (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi);
 • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tā negūtā peļņa (tostarp negūti ienākumi un zaudēta spēja gūt ienākumus vai samazināti uzturlīdzekļi utt.);
 • iespēju zaudējums;
 • izdevumi, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksa par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas);
 • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
 • citi.

Kompensācijas dienesti izvērtēs, vai piešķirt kompensāciju par mantiskiem zaudējumiem vai kaitējumu vai aprīkojuma izmaksām, kas saistītas ar ievainojuma ārstēšanu, aprūpes izmaksām, īpašu aprīkojumu, pielāgojumiem pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietā, Aizbildnības tiesas nodevām, izmaksām saistībā ar pieteikuma iesniedzēja līdzekļu pārvaldību garīgo spēju trūkuma dēļ, ienākumu zaudējumu vai ienākumu gūšanas spējas zaudējumu.

- Psiholoģisks (morāls) kaitējums:

Garīgs kaitējums:

 • cietušā sāpes un ciešanas.

b) Citām uz atlīdzību tiesīgām personām vai cietušā tuviniekiem kompensē:

- Materiāli zaudējumi (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudēti uzturlīdzekļi vai iespējas.

Kompensācijas dienesti segs apbedīšanas izmaksas saprātīgā apmērā. Apbedīšanas pabalstam var pieteikties tiesīgs radinieks.

- Psiholoģisks kaitējums:

 • kompensācija par radinieku vai uz atlīdzību tiesīgo personu sāpēm un ciešanām vai kompensācija pārdzīvojušiem radiniekiem, ja cietušais miris.

Kompensācijai par garīgu slimību var pieteikties tiesīgs radinieks.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

Kompensāciju parasti izmaksā vienā maksājumā.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Kompensāciju var samazināt vai nepiešķirt, ja pieteikuma iesniedzēja rīcība ir veicinājusi incidentu, viņš ir iekļauts sodu reģistrā un nav izcietis sodu, kā arī tad, ja viņš nesadarbojas ar policiju vai kompensācijas dienestiem.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Tai nav nekādas nozīmes.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Izredzes saņemt kompensāciju var ietekmēt tas, vai uzbrucējs var gūt labumu no kompensācijas.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts pēc shēmas kaitējuma tarifa.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Minimālā kompensācijas summa par kaitējumu ir 1000 £, maksimālā summa — 250 000 £. Kopējā kompensācijas summa, kas var tikt piešķirta, nav noteikta.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Nē, pieteikuma iesniedzējam nav jānorāda summa, bet gan jāizklāsta kaitējums.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Privātā apdrošināšana neietekmē izmaksājamās kompensācijas apmēru. Taču no kopējās kompensācijas summas tiks atskaitīta tiesas kompensācija un civiltiesiskā kompensācija.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja šāda iespēja pastāv, kādi ir nosacījumi?

Kompensācijas avansu var saņemt, ja nav neskaidrību par atbildību.

Vai es pēc pamatlēmuma pieņemšanas varu saņemt papildu vai atsevišķu kompensāciju (piemēram, pēc apstākļu izmaiņām vai veselības stāvokļa pasliktināšanās)?

Jā, lietu var izskatīt atkārtoti, ja cietušā veselības stāvoklis ir mainījies tik būtiski, ka sākotnējā novērtējuma saglabāšana būtu netaisnīga.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Aizpildīta pieteikuma veidlapa. Ja būs nepieciešama papildu informācija, piemēram, par darbavietu un ienākumiem, kompensācijas dienesti lūgs pieteikuma iesniedzējam to sniegt.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Samaksa vai nodevas netiek piemērotas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Ziemeļīrijas Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas shēma.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nē.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Sākotnējais lēmums tiek pieņemts vidēji 11 mēnešu laikā, pārskatītais lēmums — sešu mēnešu laikā.

Kā es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības uz lēmuma pārskatīšanu un pārsūdzēšanu.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Mūsu tīmekļa vietnē http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Mūsu tīmekļa vietnes adrese ir http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejama juridiskā palīdzība (advokāta palīdzība)?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas shēmas ietvaros juridiskā palīdzība nav pieejama. Jūs varat izvēlēties advokātu, kurš palīdzēs iesniegt prasības pieteikumu par noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītu kaitējumu.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Kompensācijas pieprasīšanas procesā pieteikuma iesniedzējam var palīdzēt Ziemeļīrijas Cietušo atbalsta dienests.

Lapa atjaunināta: 15/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.