Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Kāda veida noziegumos cietušajiem ir paredzēta kompensācija?

Noziegumu veidi, par kuriem cietušie var saņemt kompensāciju, ir “vardarbīgi noziegumi”. Noziegumi, kuru rezultātā iestājusies paliekoša invaliditāte, īslaicīga un pilnīga darbnespēja, kas ilgst vismaz 30 dienas, vai nāve; ja noziegums ir izraisījis cietušā dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes ievērojamu pazemināšanos vai cietušā nāves gadījumā no cietušā finansiāli atkarīgu personu (tuvu radinieku) vai cietušā apgādībā esošu personu dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes ievērojamu pazemināšanos, ja tās nav saņēmušas kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Piemēram, slepkavība, smagi miesas bojājumi, izvarošana, seksuāla vardarbība pret nepilngadīgajiem, vardarbība ģimenē vai smagi miesas bojājumi laupīšanas nodarījuma gadījumā.

Par kāda veida kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

 • Kompensāciju var saņemt par īpašuma bojājumu / būtisku kaitējumu, tostarp par zaudējumiem, kas radušies nozieguma rezultātā (piemēram, var tikt kompensētas izmaksas par ārstēšanos slimnīcā, konsultācijām, zāļu iegādi u. c.), kā arī par ieguvumiem, ko cietušais vairs nesaņem (piemēram, var tikt kompensēta alga, ko cietušais nesaņem darbnespējas laikā). Kompensāciju var saņemt par zaudējumiem, kas radušies tiešam vai netiešam cietušajam.
 • Kompensāciju var saņemt arī par psiholoģisku vai emocionālu kaitējumu — lai gan šādu kaitējumu nevar finansiāli novērtēt, par šādu kaitējumu tomēr var saņemt finansiālu kompensāciju (piemēram, par kaitējumu, kas negatīvi ietekmē labklājību, cieņu, labu reputāciju, vai par kaitējumu, kas saistīts ar fiziskām sāpēm, psiholoģiskiem traucējumiem vai emocionālu spriedzi). Kompensāciju par psiholoģisku vai emocionālu kaitējumu var saņemt tikai tiešais cietušais.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Jā, finansiālo palīdzību var piešķirt tuviem radiniekiem, kuri ir finansiāli atkarīgi no vardarbīgā noziegumā tieši cietušas personas, kura mirusi tīšas vardarbīgas darbības rezultātā, vai cietušās personas apgādājamajiem.

Radiniekiem, kuri pirms cietušā nāves, ir saņēmuši no cietušā uzturlīdzekļus, var būt tiesības saņemt kompensāciju, piemēram, šādas tiesības var būt laulātajam vai bijušajam laulātajam, vecākiem, bērniem, māsām un brāļiem, tēva un mātes māsām un brāļiem, atsevišķos gadījumos patēvam vai pamātei, kā arī abu dzimumu neprecētajam partnerim, kurš ilgāk nekā divus gadus dzīvojis ar cietušo attiecībās, kas pielīdzināmas laulāto attiecībām.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu noziegumā izdzīvojušas personas radinieks vai apgādājamais? Kuriem radiniekiem vai apgādājamajiem ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos?

Personas, kuras vardarbīgos noziegumos ir netieši cietušie (tuvi radinieki), var saņemt kompensāciju tikai tiešā cietušā nāves gadījumā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Portugāles vai citu valstu valstspiederīgie, kuri ir cietušie un kuriem tieši ir radušies būtiski zaudējumi vardarbīgu darbību rezultātā, kas veiktas Portugāles teritorijā vai uz Portugāles kuģa vai gaisa kuģa klāja, var saņemt kompensāciju, ja ir izpildītas konkrētas juridiskas prasības.

Vai es varu saņemt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Kompensācijas pieteikums:

a) tādos noziegumos cietušie, kas veikti ārpus Portugāles pret Portugāles valstspiederīgajiem vai ES pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo Portugālē:

personām, kuras ir cietušie vardarbīgos noziegumos, tostarp no vardarbības ģimenē, kas veikti ārpus valsts teritorijas, un kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Portugālē, var būt tiesības saņemt finansiālu kompensāciju no Portugāles valsts ar nosacījumu, ka šīm personām nav tiesību saņemt kompensāciju no tās valsts, kuras teritorijā zaudējumi radušies. Šādā gadījumā Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (Comissão de Proteção às Vítimas de CrimesCPVC) pārbauda, vai prasītājam ir tiesības saņemt kompensāciju valstī, kuras teritorijā zaudējumi ir radušies;

b) citā ES dalībvalstī veiktos noziegumos cietušie, kuri pastāvīgi dzīvo šajā dalībvalstī un pieprasa kompensācijas avansu no Portugāles valsts:

ja kompensācijas prasītāji, kuri pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī, ir vērsušies tās valsts kompetentajā iestādē, kurā viņi pastāvīgi dzīvo, lai no Portugāles valsts pieprasītu kompensācijas avansu, kompetentā iestāde prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī var pārsūtīt pieteikumu CPVC, un CPVC var pieņemt lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, informējot par šo faktu kompetento iestādi.

Vai man vispirms jābūt ziņojušam par noziegumu policijai, lai varētu prasīt kompensāciju?

Nav noteikta obligāta prasība ziņot par noziegumu tiesībaizsardzības iestādēm. Taču iestādes var konstatēt, ka ir veikts noziegums, un uzsākt izmeklēšanu tikai tādā gadījumā, ja tiek iesniegta sūdzība vai ziņojums.

Ja cietušais nav sasniedzis 16 gadu vecumu, viņš patstāvīgi nevar iesniegt sūdzību. Šādā gadījumā sūdzību iesniedz cietušā likumīgais pārstāvis.

Vai man pirms kompensācijas pieprasīšanas jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti?

Pirms kompensācijas pieprasīšanas nav jāsagaida policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāti. Viena gada laikā pēc nozieguma jāsazinās ar CPVC.

Vai man vispirms jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (ja tas ir identificēts)?

Nav nepieciešams vispirms pieprasīt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Pat ja kriminālprocesa ietvaros vai ārpus tā ar prasītāju saistītu iemeslu dēļ (piemēram, tādēļ, ka prasība par kompensācijas piedziņu nav iesniegta tiesā vai ir atsaukta) civilprasība par kompensācijas piedziņu nav ierosināta, jums joprojām var būt tiesības saņemt kompensāciju, taču to piešķir tādā apmērā, kas atbilst pusei no avansa maksimālās summas, ko valsts var piešķirt ar CPVC starpniecību.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai nav notiesāts? Kādi pierādījumi man šādā gadījumā jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Pat ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāte nav zināma vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju nevar saukt pie atbildības un notiesāt, cietušajam ir tiesības uz valsts kompensācijas avansa maksājumu, kas tiek izmaksāts ar CPVC starpniecību.

Pieteikumam par kompensācijas avansa maksājumu piešķiršanu, ko iesniedz CPVC, ir jāpievieno dokumenti, kas pamato izvirzītos apgalvojumus, proti, apraksts par nodarīto kaitējumu un darbnespēju, kā arī medicīniskie dokumenti u. c.

Vai ir noteikts termiņš, kādā man jāpieprasa kompensācija?

Jā. Parasti kompensācija jāpieprasa kriminālprocesa ietvaros. Cietušajam ir pienākums līdz izmeklēšanas posma beigām, piemēram, iesniedzot paziņojumu, informēt policiju vai prokuratūru par nodomu pieprasīt kompensāciju. Pēc paziņojuma par prasību, kas izvirzīta pret apsūdzēto, iesniegšanas 20 dienu laikā ir jāiesniedz kompensācijas pieteikums.

Lai pieprasītu kompensāciju vai kompensācijas avansa maksājumu, cietušajam viena gada laikā pēc nozieguma izdarīšanas jāvēršas pie CPVC. Ja cietušais nodarījuma izdarīšanas laikā ir bijis nepilngadīgais, cietušais kompensācijas avansa maksājumu no valsts var pieprasīt ne vēlāk kā vienu gadu pirms pilngadības vai rīcībspējas vecuma sasniegšanas.

Kādi zaudējumi un izdevumi tiek kompensēti?

Kompensācija cita starpā sedz:

a) nodarījumā cietušajam:

– materiālus zaudējumus (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • medicīnas pakalpojumu izmaksas ievainojuma gadījumā (ārstēšana — ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izdevumus, kas saistīti ar ievainojumu (piemēram, aprūpi un palīdzību, pagaidu un pastāvīgu terapiju, ilgstošu attīstošo fizioterapiju, mājokļa pielāgošanu, īpašus palīglīdzekļus u. c.);
 • ja ievainojumam ir paliekošas sekas (piemēram, invaliditāte vai citi nenovēršami traucējumi):
  • medicīniskās ārstēšanās laikā un pēc tās negūtos ienākumus (tostarp negūto peļņu un zaudētu spēju nopelnīt iztiku u. c.);
  • iespēju zaudējumu;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis kaitējumu (piemēram, maksu par juridiskiem pakalpojumiem, tiesas nodevas);
  • kompensāciju par nozagtu vai bojātu personisko īpašumu;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas;

b) citām personām vai cietušā tuviniekiem, kuriem ir tiesības uz atlīdzību:

– materiālus zaudējumus (kas nav psiholoģisks kaitējums):

 • apglabāšanas izdevumus;
 • medicīnas pakalpojumu izmaksas (piemēram, terapija ģimenes loceklim, ambulatorā aprūpe un ārstēšana slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā mēneša maksājumus?

No vardarbības ģimenē cietušajam kompensācijas avansa maksājumu parasti izmaksā kā ikmēneša maksājumu sešus mēnešus, taču šo periodu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem. Taču izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir īpašas vajadzības un trūkst uzturlīdzekļu, šo kompensāciju var izmaksāt vienā maksājumā.

Vardarbīga nozieguma gadījumā kompensācijas avansa maksājumu noziegumā cietušajam izmaksā vienā maksājumā, kas var būt gada maksājums.

Kā mana rīcība saistībā ar noziegumu, mana līdzšinējā sodāmība vai nesadarbošanās ar kompensāciju saistītajā procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Komisija var samazināt piešķiramās kompensācijas apmēru vai atteikt kompensācijas piešķiršanu, pamatojoties uz cietušā rīcību pirms vai pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vai tā laikā vai pamatojoties uz cietušā attiecībām ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai apstākļiem, vai ja cietušā rīcība ir pretrunā izpratnei par taisnīgumu un sabiedriskajai kārtībai.

Tomēr cietušā vai prasītāja rīcība nav būtiska, lai samazinātu vai atteiktu kompensāciju, ja kaitējums ir radies saistībā ar motorizētiem sauszemes transportlīdzekļiem vai atsevišķos gadījumos, kad piemērojami noteikumi par nelaimes gadījumiem darbā vai dienestā.

Kā mana finansiālā situācija var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Pieņemot lēmumu par kompensācijas avansa maksājuma piešķiršanu un par kompensācijas apmēru, tiek ņemti vērā šādi apsvērumi:

 • vardarbīgu noziegumu gadījumā — dzīves līmeņa vai dzīves kvalitātes ievērojama pazemināšanās;
 • vardarbības ģimenē gadījumā — cietušā ievērojamas finansiālas grūtības.

Vardarbīgu noziegumu gadījumā tiek ņemtas vērā arī visas summas, ko cietušais saņem no citiem avotiem, piemēram, no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai sociālā nodrošinājuma sistēmas; summas, kas saņemtas saistībā ar privāto dzīvības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, netiek ņemtas vērā.

Vai ir kādi citi faktori, kuri var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko saņemšu?

Ja pret noziedzīga nodarījuma izdarītāju uzsāktā tiesvedībā kaitējuma atlīdzība nav panākta vai ja pastāv iespējamība, ka noziedzīga nodarījuma izdarītājs kaitējumu neatlīdzinās un ka nav iespējami citi efektīvas vai pietiekamas atlīdzības risinājumi, pieņemot lēmumu par kompensāciju, arī šie faktori tiek ņemti vērā.

Kā tiks aprēķināts kompensācijas apmērs?

Vardarbīgos noziegumos cietušajiem kompensācijas apmēru aprēķina atbilstīgi taisnīguma principam, ņemot vērā summas, kas jau saņemtas no citiem avotiem (piemēram, no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai sociālā nodrošinājuma sistēmas).

Ja tiek iesniegts pieteikums kompensēt negūto peļņu (ienākumus, ko cietušais vairs nesaņem), CPVC ņem vērā arī cietušā ienākuma nodokļa deklarācijas par pēdējiem 3 gadiem līdz nodarījuma izdarīšanai. . Cietušā nāves gadījumā aprēķina atsauce ir kompensācijas pieprasītāja (tuva radinieka) nodokļu deklarācijas vai, ja tādu nav, kompensāciju aprēķina, pamatojoties uz ienākumu, kas nepārsniedz minimālo garantēto mēnešalgu.

Jo īpaši gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, CPVC nosaka kompensācijas apmēru, pamatojoties uz taisnīguma principu. Viens no kompensācijas avansa maksājuma piešķiršanas kritērijiem no vardarbības ģimenē cietušajiem ir ievērojamas finansiālās grūtības, kas radušās nozieguma rezultātā. Šai sakarā ir jāpaziņo finansiālā stāvokļa vai ģimenes apstākļu izmaiņas.

Ja kompensācijas apmēru nosaka, pamatojoties uz taisnīguma principu, tiek ņemta vērā summas, ko cietušais saņēmis saistībā ar privāto dzīvības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Vai ir noteikta minimālā/maksimālā summa, ko var piešķirt?

Cietušais, vēršoties pie CPVC, lai pieprasītu kompensācijas avansa maksājumu, cita starpā norāda prasītās kompensācijas apmēru.

Vardarbīgu noziegumu gadījumā maksimālā summa, ko var saņemt katrs cietušais nāves vai smaga kaitējuma gadījumā ir 34 680 EUR.

Ja viena nodarījuma rezultātā ir iestājusies vairāku personu nāve vai smags kaitējums nodarīts vairākām personām, kompensācijas avansa maksājuma summa nepārsniedz 30 600 EUR katrai personai un kopējā summa nepārsniedz 91 800 EUR.

Ja avansa maksājumu izmaksā vienu reizi gadā, maksimālā robežvērtība ir 4080 EUR. Ja viena nodarījuma rezultātā ir cietušas vairākas personas, kopējā summa nepārsniedz 12 240 EUR.

Ar vardarbību ģimenē saistītu nodarījumu gadījumā piešķiramā summa nepārsniedz garantētās minimālās mēnešalgas summu, ko izmaksā sešu mēnešu periodā (šo periodu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem). Īpašu finansiālo vajadzību gadījumā kompensācijas avansa maksājumu var pieprasīt pat pirms īpašo apstākļu izmeklēšanas (instrução) pabeigšanas, ja nav paziņotas nekādas izmaiņas saistībā ar saņemamajām summām.

* 2019. gada dati.

Vai kompensācijas pieteikumā man jānorāda summa? Ja tā, vai es saņemšu norādījumus par summas aprēķināšanu vai citiem aspektiem?

Jā, šī informācija ir jānorāda pieteikumā.

Ja kompensācijas pieprasītājs pastāvīgi dzīvo Portugālē un kompensāciju piešķir cita Eiropas Savienības dalībvalsts, un attiecīgā dalībvalsts CPVC ir iesniegusi pieteikumu kompensācijas piešķiršanai, CPVC informē kompensācijas pieprasītāju par to, kā aizpildīt kompensācijas pieteikumu un kādi papildu dokumenti nepieciešami.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Ja cietušais pēc kompensācijas piešķiršanas vai izmaksas saņem efektīvu tiesisko aizsardzību vai zaudējumu kompensāciju, CPVC var pieprasīt pilnībā vai daļēji atmaksāt saņemtās summas.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Avansu var saņemt, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) vardarbīgā noziegumā cietušais:

 • noziegums veikts Portugāles teritorijā vai ārpus tās pret Portugāles valstspiederīgo vai ES dalībvalsts pilsoni, kuram nav tiesību saņemt kompensāciju no valsts, kurā noziegums izdarīts;
 • nozieguma rezultātā cietušais uz laiku līdz vismaz 30 dienām ir pilnībā zaudējis darbspējas vai ir iestājusies cietušā nāve;
 • noziegums ir radījis cietušā dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes ievērojamo pazemināšanos, un abi nosacījumi ir kumulatīvi;
 • cietušais nav saņēmis zaudējumu atlīdzību no citiem avotiem — no nozieguma izdarītāja vai savas apdrošināšanas;
 • tiesību aktos paredzētie izņēmumi uz cietušo neattiecas, un jo īpaši cietušā rīcība pirms un pēc nozieguma un tā izdarīšanas laikā nav bijusi pretrunā sabiedriskajai kārtībai un izpratnei par taisnīgumu;

b) no vardarbības ģimenē cietušais:

 • ja pret cietušo vērsta fiziska vai psiholoģiska vardarbība, tostarp regulāri vai neregulāri miesas sodi, ieslodzījums vai nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību;
 • ja nodarījums veikts pret nepilngadīgo, nepilngadīgā klātbūtnē, kopīgā mājoklī vai cietušā mājoklī;
 • ja ar interneta vai citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību ar vai bez cietušā piekrišanas izplatīti personas dati, tostarp attēli vai skaņas ieraksti, kas skar cietušā privātumu;
 • ja cietušais nozieguma dēļ nonācis ievērojamās finansiālās grūtībās;
 • noziegums veikts Portugāles teritorijā vai ārpus tās pret Portugāles valstspiederīgo vai ES dalībvalsts pilsoni, kuram nav tiesību saņemt kompensāciju no valsts, kurā noziegums izdarīts (CPVC ir pienākums pārbaudīt šos apstākļus);
 • tiesību aktos paredzētie izņēmumi uz cietušo neattiecas, un jo īpaši cietušā rīcība pirms un pēc nozieguma un tā izdarīšanas laikā nav bijusi pretrunā sabiedriskajai kārtībai un izpratnei par taisnīgumu.

Ja izdarītais nodarījums ir vardarbīgs noziegums vai ar vardarbību ģimenē saistīts noziegums un ja ir radušās acīmredzamas finansiālās vajadzības, pirms CPVC pabeidz sākotnējo novērtējumu par kompensācijas piešķiršanu, ir iespējams nekavējoties saņemt atbalstu kompensācijas veidā, ko nosaka vēlāk.

Vai pēc pamatlēmuma pieņemšanas es varu saņemt papildu kompensāciju (piemēram, ja mainījušies apstākļi vai pasliktinājusies mana veselība u. c.)?

CPVC ir tiesības gadījumos, kad radušies jauni apstākļi salīdzinājumā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, vai īpašos gadījumos, kas atšķiras no pamatnostādnēs (tās iepriekš sagatavoja CPVC) noteiktajiem, lemt par piešķiramās kompensācijas apmēru, pamatojoties uz apstākļiem, kas radušies.

Kādi apliecinoši dokumenti jāpievieno pieteikumam?

a) Valsts kompensācija vardarbīgos noziegumos cietušajiem (veidlapa)

Nepieciešamie dokumenti:

 • pilnībā aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • norāde par prasītās kompensācijas apmēru;
 • nodokļu deklarācija, kas apliecina cietušā (vai pieteikuma iesniedzēja, ja viņš/viņa nav noziegumā tieši cietusī persona) ienākumus gada laikā līdz gadam, kad izdarīts noziegums, ienākumus nozieguma izdarīšanas gadā un gadā, kas seko nozieguma izdarīšanas gadam;
 • izraksts no kriminālprocesa lietas, sprieduma kopija un stāšanās spēkā datums;
 • pilnvarojums rīkoties ad litem, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis;
 • dokuments, kas apliecina advokāta iecelšanu gadījumos, kad pārstāvis tiek iecelts automātiski.

b) Valsts kompensācija no vardarbības ģimenē cietušajiem (veidlapa)

Nepieciešamie dokumenti:

 • pilnībā aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • norāde par prasītās kompensācijas apmēru;
 • cietušā statusa vai īpaši neaizsargāta cietušā statusa apliecinājums;
 • policijas ziņojuma vai sūdzības kopija;
 • ziņojums par finansiālo, sociālo un ģimenes stāvokli, ka cietušais uzturas patversmē.

Vai par pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē, cietušajām saistībā ar pieteikuma iesniegšanu nav jāsedz nekādi izdevumi vai maksas, turklāt dokumentus un apliecinājumus, kas nepieciešami šā pieteikuma iesniegšanai, var iegūt bez maksas.

Kura iestāde lemj par kompensācijas pieteikumiem (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC) ir Tieslietu ministrijas struktūra, kas ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu par valsts kompensācijas pieteikumiem, ko iesniedz vardarbīgos noziegumos vai no vardarbības ģimenē cietušie valstī izskatāmās lietās.

Uz kurieni jānosūta pieteikums (šajā valstī izskatāmās lietās)?

Pieteikums jāiesniedz Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisijai (sk. atbildi uz iepriekšējo jautājumu).

Adrese un kontaktinformācija:

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija

 • Adrese: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisabona
 • Tālr.: (+351) 21 322 24 90
 • Fakss: (+351) 21 322 24 91
 • E-pasts: correio.cpvc@sg.mj.pt

Darba laiks:

 • pirmdiena līdz piektdiena: plkst. 9.30–12.30, 14.00–16.30.

Papildu informācija pieejama šeit: https://cpvc.mj.pt/.

Vai man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu?

Nav nepieciešams piedalīties lēmuma pieņemšanas procedūrā, izņemot gadījumus, kad CPVC uzskata, ka klātbūtne ir nepieciešama.

Cik ilgā laikā (aptuveni) iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu?

Pēc kompensācijas pieteikuma saņemšanas CPVC viena mēneša laikā izskata pieteikumu un veic nepieciešamās darbības; lēmums par kompensācijas piešķiršanu un apmēru tiek pieņemts nekavējoties pēc viena mēneša perioda beigām.

Vai es varu pārsūdzēt iestādes lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Jā. Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka CPVC lēmums ir kļūdains, viņš 15 dienu laikā komisijai var iesniegt sūdzību. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārsūdzību un izklāsta tās pamatojumu, kā arī iesniedz pierādījumus, ko uzskata par nepieciešamiem.

CPVC 30 dienu laikā izskata pārsūdzību un pieņem lēmumu par apstrīdētā lēmuma apstiprināšanu, atcelšanu, anulēšanu, grozīšanu vai aizstāšanu.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav apmierināts ar lēmumu par pārsūdzību, viņš var lēmumu apstrīdēt administratīvajās tiesās.

Kur atrodamas nepieciešamās veidlapas un informācija par pieteikuma iesniegšanu?

Nepieciešamās veidlapas un informācija atrodamas Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisijas tīmekļa vietnē šeit: https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Ir pieejamas divas dažādas veidlapas — vardarbīgos noziegumos cietušajiem un no vardarbības ģimenē cietušajiem.

Vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzības tālruņa līnija vai tīmekļa vietne?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC) — tīmekļa vietne: https://cpvc.mj.pt/.

Portugāles Cietušo atbalsta asociācija (Associação Portuguesa de apoio à VítimaAPAV) — tīmekļa vietne: http://www.apav.pt/.

Vai, sagatavojot pieteikumu, man ir pieejams juridisks atbalsts (advokāta palīdzība)?

Valsts nodrošina, ka vardarbīgos noziegumos vai no vardarbības ģimenē cietušajiem bez maksas ir pieejamas juridiskās konsultācijas un nepieciešamības gadījumā turpmākā juridiskā palīdzība.

Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC):

 • konsultācijas klātienē — adrese: Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabona, darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.30 līdz 12.30, no plkst. 14.00 līdz 16.30;
 • saziņa pa pastu, izmantojot komisijas tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu;
 • e-pasts: correio.cpcv@sg.mj.pt;
 • saziņa tiešsaistē, aizpildot veidlapu vardarbīgos noziegumos cietušajiem vai no vardarbības ģimenē cietušajiem (sk. šeit: https://cpvc.mj.pt/);
 • tālrunis: (+351) 213 222 490, par zvanu tiek piemēroti fiksētā tīkla tarifi; tālruņa līnijas darba laiks: no plkst. 9.30 līdz 12.30, no plkst. 14.00 līdz 16.30.

APAV:

 • palīdzības līnija cietušajiem: (+351) 116 006 (katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 21.00);
 • saziņa tiešsaistē APAV tīmekļa vietnē http://www.apav.pt/ (pieejama portugāļu, angļu, krievu un ķīniešu valodā) vai tīmekļa vietnē šeit: http://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Zīmju valodas video tulkošanas dienests/SERV IIN, veicot videozvanu (+351 12 472), darba laiks: katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Pilsonības un vispārējās līdztiesības komisija (Comissão para a Cidadania e Igualdade de GéneroGIG):

 • Informācijas dienests no vardarbības ģimenē cietušajiem (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) — sniedz informāciju par cietušo tiesībām un valsts teritorijā pieejamajiem resursiem, kā arī informāciju par psiholoģiskās palīdzības, sociālā atbalsta un juridiskās informācijas pieejamību, tālrunis: (+351) 800 202 148 (bezmaksas, anonīmi un konfidenciāli pakalpojumi pieejami 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā).
Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.