Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Spānijas tiesībās parastā procedūra, kādā var pieprasīt kompensāciju par ciestajiem zaudējumiem un kaitējumu, ir kriminālprocess, kurā civiltiesisko atbildību analizē kopā ar krimināltiesisko. Šā iemesla dēļ vietējā krimināltiesa (Juzgado de Instrucción) cietušajai personai piedāvā celt civilprasību, lai tā varētu paust viedokli par to, vai vēlas iesniegt prasību kriminālprocesa laikā vai paturēt tiesības pieprasīt ciestā kaitējuma atlīdzināšanu civilprocesā.

Ja cietusī persona norāda, ka vēlas iesniegt prasību kriminālprocesā, tā var izvēlēties vai nu civilprasību, ko tās vārdā ceļ prokurors (tas notiek arī gadījumā, ja viedoklis netiek pausts), vai piedalīties personīgi, ja tā vēlas to darīt (ar jurista un prokurora starpniecību).

Cietušajai personai, ja tā vēlas celt civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu ārpus kriminālprocesa, ir jāuzsāk civilprocess atbilstīgi šī procesa noteikumiem.

Pārrobežu situācijās, piemēram, ja nodarījums izdarīts citā dalībvalstī, kas nav cietušā dzīvesvietas valsts, zaudējumu atlīdzināšanu no nozieguma izdarītāja var pieprasīt saskaņā ar valsts tiesību aktiem krimināltiesā, kas iztiesā lietu.

Spānijas tiesībās ir paredzētas īpašas kompensācijas shēmas par vardarbīgiem noziegumiem, dzimumnoziegumiem un terorisma noziegumiem.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Spānijā ir izveidota palīdzības sistēma tīšu (apzinātu) un vardarbīgu noziegumu gadījumiem — vardarbīgiem noziegumiem un dzimumnoziegumiem, kas izdarīti Spānijā un kuru rezultātā iestājusies nāve, nodarīti smagi miesas bojājumi vai kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai. Palīdzība dzimumnoziegumos cietušajiem tiek sniegta arī tad, ja šie noziegumi izdarīti bez vardarbības pielietošanas.

Vispārīgā gadījumā likumā paredzēto finansiālo palīdzību var saņemt, ja nozieguma izdarīšanas laikā:

 • cietušais ir Spānijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis;
 • cietušais pastāvīgi dzīvo Spānijā, lai arī nav Spānijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis.
 • cietušais ir citas valsts pilsonis, kura savā teritorijā sniedz līdzīgu palīdzību Spānijas pilsoņiem.

Nāves gadījumā minētās prasības par valstspiederību vai dzīvesvietu attiecas uz labuma guvējiem, nevis mirušo personu.

Ja ir nodarīti smagi miesas bojājumi vai smags kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai, labuma guvēji ir tieši cietušie, proti, personas, kurām nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums.

Miesas bojājumi, kuru rezultātā rodas tiesības uz finansiālu palīdzību, ir fiziskās integritātes vai fiziskās vai garīgās veselības traucējumi, kas cietušajam rada īslaicīgu darbnespēju, kura turpinās ilgāk par sešiem mēnešiem, vai paliekošu darbnespēju vismaz 33 % apmērā.

Saistībā ar terorisma noziegumiem ir vairāku veidu valsts palīdzība, kas pieejama terorismā cietušajiem, lai tiem kompensētu ar šādiem noziegumiem nodarīto kaitējumu. Ir nepieciešams, lai būtu tieša saikne starp terora aktu un ciesto kaitējumu.

Kompensāciju var saņemt par šādu kaitējumu un miesas bojājumiem:

 • Miesas bojājumiem — kā fiziskiem, tā psihiskiem, kā arī izdevumiem par medicīnisko palīdzību, protēzēm un ķirurģiskām operācijām.
 • Šos izdevumus skartajai personai izmaksā tikai tad, ja tos pilnībā vai daļēji nesedz publiska vai privāta sociālās drošības sistēma, kura uz tiem attiecas.
 • Mantiskiem zaudējumiem, kas nodarīti fizisku personu mājoklim vai kas radušies komerciālos un rūpniecības uzņēmumos, politisko partiju, arodbiedrību un sabiedrisko organizāciju galvenajās mītnēs;
 • Pagaidu dzīvesvietas izmaksām, kamēr fiziskas personas parastajā dzīvesvietā tiek veikti remontdarbi;
 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, izņemot sabiedriskos transportlīdzekļus, nodarītiem zaudējumiem.

Izņemot miesas bojājumus, kompensācija par minēto kaitējumu ir pakārtota tai, kuru attiecībā uz šiem pašiem apstākļiem konstatējusi jebkura cita valsts struktūra, vai tai, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem. Šajos gadījumos kompensācija atbildīs starpībai starp summu, ko samaksājušas minētās valsts iestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, un oficiāli aprēķināto novērtējumu.

Kompensācijas apmēru nosaka atkarībā no nodarītā kaitējuma (miesas bojājumu smagums, to izraisītā invaliditāte, nāve utt.).

Cita palīdzība:

 • mācībām: ja terora akta rezultātā skolēnam, tā vecākiem vai aizbildņiem nodarīti īpaši būtisks personisks aizskārums vai šī aizskāruma dēļ tie nespēj strādāt savā parastajā profesijā;
 • tūlītēja psiholoģiskā un psiholoģiski pedagoģiskā palīdzība gan cietušajiem, gan to radiniekiem;
 • ārkārtas un izņēmuma palīdzība tādu cietušo, uz kuriem neattiecas vai acīmredzami nepietiekami attiecas parastā palīdzība, personīgo vai ģimenes vajadzību mazināšanai izņēmuma kārtā.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu nozieguma rezultātā mirušā cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, kas tieši izraisījuši cietušā nāvi, netieši cietušie var būt labuma guvēji, ja nozieguma izdarīšanas laikā cietušais bijis Spānijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis, vai Spānijas pastāvīgais iedzīvotājs, vai citas valsts pilsonis, kura savā teritorijā sniedz līdzīgu palīdzību Spānijas pilsoņiem.

Labuma guvēji kā netieši cietušie ir:

 • Mirušās personas laulātais, kas nav juridiski atšķirts, vai persona, kura ar mirušo personu pastāvīgi dzīvojusi laulībai līdzīgās attiecībās vismaz divus gadus pirms tās nāves, izņemot, ja jums ir kopīgi bērni — šādā gadījumā pietiek ar vienkāršu kopdzīvi.
 • Persona, kura notiesāta par tīšu nonāvēšanu jebkurā tās formā, ja mirusī persona bijusi tās laulātais vai persona, ar ko tā ir vai ir bijusi saistīta līdzīgās stabilās attiecībās, nevar būt par labuma guvēju.
 • Mirušās personas bērns, kas ir bijis atkarīgs no šīs personas un dzīvojis kopā ar to, pieņemot, ka nepilngadīgi bērni vai pieaugušie ar invaliditāti ir finansiāli atkarīgi.
 • Viens no mirušās personas vecākiem, kurš ir bijis finansiāli atkarīgs no šīs personas, ja nav personu, kas atrastos kādā no iepriekšminētajām situācijām.
 • Spānijas tiesību aktos paredzētā finansiālās palīdzības vajadzībām par netieši cietušajiem uzskata arī nepilngadīgo, kuru nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākus.

Ja nozieguma tiešas sekas ir nepilngadīgas personas vai personas ar invaliditāti nāve, nepilngadīgās personas vai personas ar invaliditāti vecākiem vai aizbildņiem ir tiesības tikai uz palīdzību, kas nepārsniedz to faktiski samaksāto bēru izdevumu kompensāciju līdz juridiski noteiktai robežai.

Attiecībā uz dzimumnoziegumiem, kas nodara kaitējumu cietušā garīgajai veselībai, palīdzības summa sedz cietušā brīvi izvēlētas ārstniecības izmaksas līdz likumā noteiktajam maksimālajam līmenim.

Terorisma noziegumu gadījumā, ja tie izraisījuši tieši cietušā nāvi, palīdzību var saņemt šādas personas:

 • mirušās personas laulātais;
 • neprecētais partneris, ar kuru mirusī persona dzīvojusi kopā vismaz divus gadus;
 • neprecētais partneris, ar kuru mirušajai personai bijuši kopīgi bērni;
 • mirušās personas vecāki, ja tie bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas; ja vecāku nav — mirušās personas mazbērni, brāļi un māsas, vecvecāki (norādītajā secībā), kas bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas;
 • ja nav nevienas no minētajām personām: bērni, bet, ja tādu nav — vecāki, kas nav bijuši finansiāli atkarīgi no mirušās personas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Vardarbīgu noziegumu vai dzimumnoziegumu gadījumā, kas cietušajam izraisījuši smagus miesas bojājumus vai būtisku kaitējumu fiziskajai vai garīgajai veselībai, tiesības uz kompensāciju ir tikai tieši cietušajiem, proti, personām, kurām nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums. Netieši cietušie var būt palīdzības labuma guvēji tikai tieši cietušā nāves gadījumā, ja tas ir paredzēts tiesību aktos un tiek izpildītas tiesību aktos paredzētās prasības.

Terorisma noziegumu gadījumā uzskatāms, ka uz juridiski noteiktajām tiesībām un pabalstiem ir tiesības šādām personām:

 • terora akta rezultātā mirušajai personai vai fizisku un/vai garīgu kaitējumu cietušām personām;
 • personām, kuras cietušas mantisku kaitējumu, ja tās neuzskata par terora aktos cietušajiem vai tām kādu citu iemeslu dēļ nav tiesību uz palīdzību, pabalstiem vai kompensāciju;
 • personām, kurām cietušā nāves gadījumā atbilstīgi tiesību aktos paredzētajai prioritāšu kārtībai var būt tiesības uz palīdzību vai tiesībām sakarā ar radniecību (ģimenes locekļi), faktisko kopdzīvi vai atkarības attiecībām ar mirušo personu;
 • personām, par kurām ir pierādījumi, ka tās cietušas no tiešiem un atkārtotiem teroristu organizācijas draudiem vai spaidiem;
 • ievainotām personām, kurām nodarīti dažādas pakāpes miesas bojājumi, kas rada invaliditāti, līdz otrajai radniecības pakāpei;
 • personām, pret kurām ir tikuši vērsti teroristu uzbrukumi, bet tās nav cietušas, ir tiesības saņemt ordeņus un apbalvojumus, bet ne finansiālu kompensāciju.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valsts valstspiederīgais?

Vardarbīgu noziegumu vai dzimumnoziegumu gadījumā:

Jā, ja valsts, kuras pilsonība ir cietušajam, savā teritorijā piešķir līdzīgu palīdzību Spānijas pilsoņiem. Šī atzīšanas prakse, saskaņā ar kuru tiek izdarīta atsauce uz cietušā pilsonības valsts piemērojamajiem tiesību aktiem, ir jāpierāda un ir viens no dokumentiem, kas jāpievieno, piemēram, pieteikumam par galīgās palīdzības saņemšanu saistībā ar īslaicīgu darbnespēju vai invaliditāti izraisošiem miesas bojājumiem. Spānijas iestāde pārbaudīs citēto ārvalsts tiesību aktu saturu un spēkā esību, kā arī noteiks, vai tos var piemērot konkrētajam gadījumam.

Terorisma noziegumu gadījumā, lai piemērotu Spānijas tiesību aktos paredzēto palīdzības shēmu, pabalstus un kompensāciju, terora aktiem jābūt notikušiem Spānijas teritorijā vai Spānijas jurisdikcijā pēc 1960. gada 1. janvāra.

Ja cietušais ir cietis terora aktā, kas izdarīts Spānijas teritorijā vai jurisdikcijā pēc 1960. gada 1. janvāra, tam ir tiesības saņemt tiesību aktos paredzēto palīdzību neatkarīgi no pilsonības.

Spānijas tiesību aktos paredzētā palīdzības shēma attiecas arī uz šādiem gadījumiem:

Spānijas pilsoņiem, kuri ārvalstīs cietuši no grupām, kas parasti darbojas Spānijā, vai terora aktos pret Spānijas valsti vai Spānijas interesēm;

Spānijas pilsoņiem, kuri cietuši no terora aktiem, kas izdarīti ārpus valsts teritorijas un kas nav ietverti iepriekšējā punktā;

Miera atbalsta un drošības operāciju dalībnieki, kas ir daļa no Spānijas ārvalstu kontingenta un pret ko tiek vērsts teroristu uzbrukums.

Vai es varu pieprasīt palīdzību no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā Spānijas tiesību aktu noteikumus piemēro tiesību aktos paredzētajām pagaidu un galīgajām procedūrām, kurās apstrādā un sniedz palīdzību tieši un netieši noziegumos cietušajiem, ja noziegums izdarīts Spānijā un persona, kura iesniegusi pieteikumu palīdzības saņemšanai, pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī.

Šādos gadījumos, ja pieteikumu Spānijas tiesību aktos paredzētās publiskās palīdzības saņemšanai iesniedz ar tās valsts palīdzības sniedzēju iestāžu starpniecību, kurā pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, lēmuma pieņēmējai iestādei Spānijā (t. i., Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas (Ministerio de Hacienda y Función Pública) Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas)) jāinformē pieteikuma iesniedzējs un palīdzības sniedzēja iestāde par:

 • valsts palīdzības prasības saņemšanas faktu, struktūru, kas izmeklē lietu, lietas pabeigšanas termiņu un, ja iespējams, paredzamo lēmuma pieņemšanas datumu;
 • lēmumu par lietas izbeigšanu.

Turklāt Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts kā lēmuma pieņēmēja struktūra var lūgt palīdzību palīdzības sniedzējai iestādei valstī, kurā palīdzības pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, lai uzklausītu pieteikuma iesniedzēju vai jebkuru citu personu, ko tas uzskata par nepieciešamu.

Šim nolūkam tas var lūgt palīdzības sniedzējai iestādei nodrošināt visu nepieciešamo, lai izmeklēšanas struktūra varētu tieši veikt uzklausāmās personas uzklausīšanu, jo īpaši ar tālruņa vai videokonferences starpniecību, ja tā tam piekrīt, vai

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā, vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, taču pastāv iespēja, ka kompetentās iestādes uzsākušas kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas un nav bijis nepieciešams ziņot policijai.

Vispārējā gadījumā palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir juridisks nolēmums par kriminālprocesā izbeigšanu, pēc kura vairs nevar izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Kamēr kriminālprocess turpinās, tiesību aktos ir paredzēta iespēja piešķirt pagaidu palīdzību, lai risinātu noziegumos cietušo vai to labuma guvēju nedrošo finansiālo stāvokli. Pagaidu palīdzību var pieprasīt, kad cietušais ir par notikušo paziņojis kompetentajām iestādēm vai kad kompetentās iestādes ir sākušas kriminālprocesu, par kuru ziņot nav nepieciešams.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai iesniegtu prasību finansiālas palīdzības saņemšanai, jums prasībai jāpievieno juridiskā nolēmuma kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu; tas var būt spriedums, aizmugurisks spriedums, lēmums par lietas izbeigšanu apsūdzētā nāves dēļ vai lēmums par lietas izbeigšanu.

Terorisma noziegumu gadījumā Spānijas tiesību aktos paredzēto palīdzību un pabalstus var piešķirt, ja cietušajam vai nu ar tiesas spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ir atzītas tiesības uz kompensāciju saskaņā ar civiltiesisko atbildību par darbībām un to sekām, ko ir iespējams kompensēt, vai, ja šāds spriedums nav pieņemts — ir veikta attiecīgā juridiskā izmeklēšana vai uzsākts kriminālprocess izdarīto noziegumu kriminālvajāšanai.

Vai man vispirms kompensācija jāpieprasa no pārkāpēja, ja tas ir ticis identificēts?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai iesniegtu prasību finansiālas palīdzības saņemšanai, jums prasībai jāpievieno juridiskā nolēmuma kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu; tas var būt spriedums, aizmugurisks spriedums, lēmums par lietas izbeigšanu noziedzīga nodarījuma izdarītāja nāves dēļ vai lēmums par lietas izbeigšanu.

Šī prasība nozīmē, ka, ja jūs vēlaties pieprasīt finansiālu palīdzību, jums ir jāuzsāk tiesvedība pret personu, kas varētu būt atbildīga par noziegumu.

Terorisma noziegumu gadījumā Spānijas tiesību aktos paredzēto palīdzību un pabalstus var piešķirt, ja cietušajam vai nu ar tiesas spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ir atzītas tiesības uz kompensāciju saskaņā ar civiltiesisko atbildību par notikumiem un to sekām, ko ir iespējams kompensēt, vai, ja šāds spriedums nav pieņemts — ir veikta attiecīgā juridiskā izmeklēšana vai uzsākts kriminālprocess izdarīto noziegumu kriminālvajāšanai.

Tādēļ, lai varētu pieteikties likumā paredzētajai palīdzībai un pabalstiem, ir nepieciešams, lai būtu sākts kriminālprocess vai vismaz veikta attiecīgā tiesas izmeklēšana.

Ja pārkāpējs nav ticis identificēts vai notiesāts, vai man saglabājas tiesības uz kompensāciju? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, ja pārkāpējs nav ticis identificēts, kompensācijas saņemšanai pieteikties nevar, jo viena no prasībām paredz iesniegt attiecībā uz varbūtējo pārkāpēju pasludināta juridiskā nolēmuma kopiju, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu. Ja kriminālprocess vēl nav noslēdzies, proti, nav pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ir iespējams pieteikties pagaidu palīdzības saņemšanai, ja tiek iesniegti pierādījumi par cietušā vai labuma guvēju nedrošo finansiālo stāvokli.

Ja varbūtējais pārkāpējs tiesā nav ieradies, attiecīgais aizmuguriskais spriedums jāpievieno pieteikumam par palīdzības saņemšanu.

Viens no dokumentiem, kas jāiesniedz reizē ar pieteikumu pagaidu palīdzības saņemšanai, ir prokuratūras izziņa, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka nāve iestājusies, miesas bojājumi vai kaitējums nodarīts ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām.

Terorisma noziegumu gadījumā Spānijas tiesību aktos paredzētās palīdzības un pabalstu saņemšanai var pieteikties, ja ir veikta attiecīgā juridiskā izmeklēšana vai uzsākts kriminālprocess izdarīto noziegumu kriminālvajāšanai.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā termiņš palīdzības pieprasīšanai parasti ir viens gads no nozieguma izdarīšanas.

Terorisma noziegumu gadījumā personiskā aizskāruma vai mantiskā kaitējuma kompensācijas pieteikumu parasti var iesniegt viena gada laikā, skaitot no kaitējuma rašanās dienas.

Kādus zaudējumus un izdevumus sedz kompensācija?

a) noziegumā cietušajam

- Mantisks kaitējums

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzību piešķir, ja iestājusies nāve, smagi miesas bojājumi vai smags kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai.

Smags kaitējums ir tāds kaitējums, kas ietekmē fizisko integritāti vai fizisko vai garīgo veselību, un kas personai, kura to cietusi, rada īslaicīgu vai paliekošu darbnespēju.

Fiziskiem miesas bojājumiem vai fiziskam vai garīgam kaitējumam jābūt pietiekami nopietnam, lai atzītu pastāvīgu invaliditāti vai īslaicīgas darbnespējas stāvokli, kas pārsniedz sešus mēnešus, saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma jomā. Paliekošai darbnespējai jābūt darbnespējai vismaz 33 % apmērā.

Terorisma noziegumu gadījumā parastā palīdzība aptver šādus ārkārtas gadījumus:

 • Nāves gadījumā teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/ vai kremācijas izmaksas, ko nesedz apdrošināšanas polise, labuma guvējiem izmaksā valsts, nepārsniedzot juridiski noteikto ierobežojumu.

Papildus tam attiecīgos gadījumos labuma guvējiem ir tiesības uz:

 • jebkuras naudas summas ārkārtas izmaksu, kas noteikta ar spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, par civiltiesisko atbildību par notikumu rezultātā nodarīto fizisko vai psiholoģisko kaitējumu;
 • maksājumiem par mantisku kaitējumu;
 • palīdzību ārstēšanās vajadzībām, kā arī papildu veselības un psiholoģiski sociālo aprūpi;
 • mācību pabalstu;
 • ar mājokļa jautājumiem saistītu palīdzību;
 • ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā;
 • ar Karaļa rīkojumu par terorismā cietušo civilo atzīšanu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) piešķirtajiem apbalvojumiem.
 • Personisks aizskārums:

Personām, kam nodarīti miesas bojājumi, ir tiesības uz kompensāciju par izdevumiem ar terora aktu saistītai ārstēšanai, protēzēm un ķirurģiskām operācijām, ja ir pierādīts to pamatojums un tās nesedz publiska vai privāta sociālās drošības sistēma, kurā ietilpst šīs personas.

Izšķir šādas situācijas:

 • smaga invaliditāte:
 • paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai;
 • paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai;
 • daļēja paliekoša darbnespēja: šādām situācijām ir paredzēta noteikta finansiāla kompensācija.

Papildus tam attiecīgos gadījumos labuma guvējiem ir tiesības uz:

 • Jebkuras naudas summas ārkārtas izmaksu, kas noteikta ar spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, par civiltiesisko atbildību par notikumu rezultātā nodarīto fizisko vai psiholoģisko kaitējumu.
 • maksājumiem par mantisku kaitējumu;
 • palīdzību ārstēšanās vajadzībām, kā arī papildu veselības un psiholoģiski sociālo aprūpi, mācību pabalstu;
 • ar mājokļa jautājumiem saistītu palīdzību;
 • ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā;
 • ar Karaļa rīkojumu par terorismā cietušo civilo atzīšanu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) piešķirtajiem apbalvojumiem.
 • Invaliditāti neradoši paliekoši miesas bojājumi: šajā gadījumā segums mainās atkarībā no kaitējuma novērtējuma, ko veic atbilstīgi sistēmai, kas izveidota ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, izmantojot grafiku, ko iegūst, piemērojot sociālā nodrošinājuma tiesību aktus par kompensācijas apjomu paliekošu miesas bojājumu, sakropļojuma un deformācijas, kā arī darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības izraisītu un invaliditāti neradošu miesas bojājumu gadījumā.

Novērtējot kompensāciju par vēlākām sekām, ieskaitot fiziskos, intelektuālos, maņu orgānu un citu orgānu darbības traucējumus un kosmētisko kaitējumu, kas radies no miesas bojājumiem un saglabājas pēc ārstēšanas beigām, ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem izveidotā sistēma ietver izdevumus par turpmāko veselības aprūpi, protēzēm, rehabilitāciju mājas apstākļos un ambulatori, kā arī izmaksas, kas radušās personīgās neatkarības zaudēšanas rezultātā, un citas izmaksas.

Tāpat ir ietverta īslaicīga darbnespēja, kas cietušajam varētu rasties ārstēšanās laikā, kamēr tas nespēj strādāt savu parasto darbu vai veikt parastās darbības.

Arī terorismā cietušajiem, kuri guvuši paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, attiecīgā gadījumā ir tiesības uz:

 • Jebkuras naudas summas ārkārtas izmaksu, kas noteikta ar spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, par civiltiesisko atbildību par notikumu rezultātā nodarīto fizisko vai psiholoģisko kaitējumu.
 • maksājumiem par mantisku kaitējumu;
 • palīdzību ārstēšanās vajadzībām, kā arī papildu veselības un psiholoģiski sociālo aprūpi;
 • atbrīvojumu no mācību maksas;
 • ar mājokļa jautājumiem saistītu palīdzību;
 • ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā;
 • ar Karaļa rīkojumu par terorismā cietušo civilo atzīšanu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) piešķirtajiem apbalvojumiem.
 • Īslaicīga darbnespēja: Šim nolūkam uzskata, ka cietušais atrodas īslaicīgas darbnespējas situācijā, kamēr tas ārstējas un nespēj strādāt savu parasto darbu vai veikt parastās darbības.

Turklāt attiecīgos gadījumos cietušajiem ir tiesības arī uz papildu palīdzību, ko piešķir personām, kuras cietušas no paliekošas invaliditātes vai paliekošiem miesas bojājumiem, kas nerada invaliditāti; izņēmums ir mācību maksa.

 • Nolaupīšana: kompensācija šajā gadījumā ietver fiksētu finansiālo kompensāciju un kompensāciju par personisku aizskārumu, ko jums varētu būt radījusi nolaupīšana.

Tāpat labuma guvējiem var kompensēt personisku aizskārumu, ko tiem varētu būt nodarījusi nolaupīšana, papildus citiem palīdzības veidiem, piemēram:

 • jebkuras naudas summas ārkārtas izmaksu, kas noteikta ar spriedumu, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, par civiltiesisko atbildību par notikumu rezultātā nodarīto fizisko vai psiholoģisko kaitējumu;
 • maksājumiem par mantisku kaitējumu;
 • palīdzību ārstēšanās vajadzībām, kā arī papildu veselības un psiholoģiski sociālo aprūpi;
 • ar mājokļa jautājumiem saistītu palīdzību;
 • ārkārtas palīdzību nepieciešamības gadījumā;
 • ar Karaļa rīkojumu par terorismā cietušo civilo atzīšanu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) piešķirtajiem apbalvojumiem.
 • Mantisks kaitējums: šī palīdzība ir pakārtota jebkurai citai palīdzībai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādi saņemtās naudas summas apmēru.

Publiskai mantai nodarītu kaitējumu nevar kompensēt.

Labuma guvējiem ir tiesības uz:

Kompensācija par mājoklim nodarīto kaitējumu:

 • Attiecībā uz fizisku personu pastāvīgajām dzīvesvietām (par pastāvīgo dzīvesvietu parasti uzskata ēku, kur persona vai ģimene dzīvo vismaz sešus mēnešus gadā) kompensāciju var izmaksāt par kaitējumu ēkas struktūrai, iekārtai un mēbelēm, ko ir nepieciešams nomainīt, lai atjaunotu iepriekšējos apdzīvojamības apstākļus, izņemot konkrētus elementus.
 • Kompensācija par neregulārajām dzīvesvietām ir 50 % no kaitējuma līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktajam ierobežojumam attiecībā uz mājokļiem.

Pagaidu izmitināšana:

 • Ja skartajām personām teroristu uzbrukuma rezultātā īslaicīgi jāatstāj mājoklis, kamēr tiek veikti remontdarbi, Iekšlietu ministrija var piedalīties pagaidu izmitināšanas izmaksu segšanā.

Kompensācija par kaitējumu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumiem:

 • Kompensācija ietver uzņēmumu darbības atsākšanai nepieciešamā remonta vērtību, ieskaitot par bojātām mēbelēm un iekārtām, nepārsniedzot piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo kompensācijas apmēru.

Kompensācija par transportlīdzekļiem nodarīto kaitējumu:

 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem nodarīts kaitējums var tikt kompensēts.
 • Ir svarīgi, lai negadījuma brīdī būtu bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti.
 • Kompensācija ietver remontam nepieciešamos izdevumus, kā arī ir pieejama palīdzība, ja transportlīdzeklis ir ticis iznīcināts.
 • Mācību pabalsts: Mācību pabalstu saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām piešķir, ja terora aktā tiek nodarīti miesas bojājumi studentam, tā atraitnei vai atraitnim, neprecētajam partnerim vai mirušās personas bērniem, vai to vecākiem, brāļiem un māsām vai aizbildņiem, kuru rezultātā šīs personas vairs nevar veikt savu parasto nodarbošanos.

Par kompensāciju teroristu uzbrukumos cietušajiem atbild valsts, kas izņēmuma gadījumos, pamatojoties uz civiltiesisko atbildību par nāves iestāšanos vai fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas aptver šādus ārkārtas gadījumus: nāvi, smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai, daļēju paliekošu darbnespēju, paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, nolaupīšanu.

- Psiholoģiskais kaitējums

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, ja ar noziegumu ir nodarīts kaitējums cietušā garīgajai veselībai (psiholoģisks kaitējums), palīdzības summa sedz jebkuras ārstēšanas izmaksas, ko brīvi izvēlējies cietušais, līdz maksimālajai Spānijas tiesību aktos noteiktajai naudas summai.

Terorisma noziegumu gadījumā teroristu uzbrukumos cietušie saistībā ar psiholoģisko kaitējumu nekavējoties saņem bezmaksas psiholoģisko un psihiatrisko palīdzību, kas nepieciešama to aprūpes vajadzību apmierināšanai, kamēr tas ir klīniski nepieciešams iespējami ātrai un efektīvai atlabšanai.

Šī palīdzība attiecas kā uz tieši cietušajiem, tā uz personām, kurām tiek draudēts, un to ģimenēm vai faktiskās kopdzīves partneriem.

B) Cietušo personu vai radinieku tiesības

- Mantisks kaitējums

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā tās nepilngadīgas personas vecākus, kura gājusi bojā nozieguma rezultātā, uzskata par labuma guvējiem kā netieši cietušajiem.

Šādos gadījumos palīdzība ietver tikai kompensāciju par bēru izdevumiem, ko faktiski samaksājuši mirušā bērna vecāki vai aizbildņi, nepārsniedzot Spānijas tiesību aktos noteiktās robežas.

Par bēru izdevumiem, kurus var kompensēt, uzskata ar vāķēšanu, pārvietošanu, apglabāšanu vai kremāciju saistītus izdevumus.

Terorisma noziegumu gadījumā valsts apmaksās teroristu uzbrukumā nonāvētu personu vāķēšanas, pārvietošanas, apglabāšanas vai kremācijas izmaksas, ja tām nav apdrošināšanas polises seguma, nepārsniedzot piemērojamos tiesību aktos noteiktās robežas.

- Psiholoģiskais kaitējums:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes vai ciešanas/kompensācija izdzīvojušajiem, ja cietušais miris

Terorisma noziegumu gadījumā palīdzība saistībā ar psiholoģisko un psihiatrisko palīdzību terora aktos tieši cietušajiem attiecas arī uz ģimenes locekļiem un personām, ar ko tiem ir faktiska kopdzīve; tām terora akti var izraisīt psiholoģiskas sekas, kas izpaužas vēlāk. Šīm personām ir tiesības uz psihologa palīdzības apmaksu atbilstīgi prakses ārsta izrakstītai receptei, nepārsniedzot individuālai ārstēšanai noteikto ierobežojumu.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai ikmēneša maksājumos?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzības summa vispārīgā gadījumā nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju.

Palīdzības summu nosaka, piemērojot konkrētus noteikumus, ja tā nepārsniedz spriedumā noteikto summu:

 • īslaicīgas darbnespējas gadījumā pēc tam, kad pagājuši pirmie seši mēneši, var saņemt naudas summu, kas atbilst divkāršam spēkā esošajam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), kamēr personai saglabājas darbnespēja, un attiecīgos mēneša maksājumus veic šajā laikposmā.

IPREM ir indekss, ko nosaka reizi gadā un izmanto, lai noteiktu dažādu pabalstu summu vai noteiktu priekšrocību, pabalstu vai publisko pakalpojumu saņemšanas slieksni.

 • Invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumā maksimālā summa, ko iespējams saņemt, ir sasaistīta ar aktuālo mēneša IPREM datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis personas veselību, un tā ir atkarīga no invaliditātes pakāpes:
  • Ja ir daļēja paliekoša darbnespēja: 40 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 60 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 90 mēneša maksājumi.
  • Ja ir smaga invaliditāte: 130 mēneša maksājumi.
 • Ja iestājusies nāve, maksimālā palīdzība, ko var saņemt, ir nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM 120 mēneša maksājumi.

Palīdzības apmērs bēru izdevumiem, ko piešķir nepilngadīgā vai pieaugušā ar invaliditāti, kura nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākiem vai aizbildņiem, sedz faktiskās izmaksas, kas nepārsniedz nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM piecus mēneša maksājumus.

Palīdzības izmaksu par izdevumiem ārstēšanas kursam attiecībā uz dzimumnoziegumiem, ar ko nodarīts kaitējums cietušo garīgajai veselībai, veic saskaņā ar šādiem kritērijiem:

 • Ja pieteikums palīdzības saņemšanai ir iesniegts pirms ārstēšanas kursa uzsākšanas, var vienoties par summas izmaksu, pamatojoties uz IPREM mēneša maksājumu. Ja ar šo naudas summu nepietiek ārstēšanai, pēc attiecīgās personas lūguma pārējās izmaksas var segt ar vienreizēju maksājumu vai secīgiem maksājumiem līdz ārstēšanas kursa beigām vai attiecīgā gadījumā — līdz noteiktas maksimālās summas sasniegšanai.
 • Ja pieteikums palīdzības saņemšanai tiek iesniegts, kad sākts ārstēšanas kurss, attiecīgās personas uzskaitītos izdevumus apmaksā kopā ar turpmākajiem izdevumiem šim pašam mērķim līdz ārstēšanas kursa beigām vai attiecīgā gadījumā — līdz noteiktas maksimālās summas sasniegšanai.
 • Ja pieteikuma iesniegšanas laikā tiek pierādīts, ka ārstēšanas kurss ir beidzies, palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā par uzskaitītajiem izdevumiem līdz maksimālajai atļautajai summai. Ja tiek pierādīts, ka ārstēšanas kurss jāatsāk, un maksimālā naudas summa nav tikusi sasniegta, var veikt maksājumus par attiecīgajiem jaunajiem izdevumiem.

Pagaidu palīdzību var piešķirt arī, pirms ticis pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ja ir pierādīts nedrošais finansiālais stāvoklis, kurā esat nonācis jūs kā cietušais vai jūsu labuma guvēji. Palīdzību var izmaksāt vienreizējā maksājumā vai periodiskos maksājumos.

Terorisma noziegumu gadījumā:

 • Nāves gadījumā palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.

Attiecībā uz teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/ vai kremācijas izmaksām, ko nesedz apdrošināšanas polise, izmaksā vienreizēju maksājumu, nepārsniedzot juridiski noteikto ierobežojumu.

 • Personiska aizskāruma gadījumā: Palīdzību par smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai un daļēju paliekošu darbnespēju izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.

Kompensējot paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, kompensāciju izmaksā vai nu kā vienreizēju maksājumu, vai ikmēneša maksājumu atkarībā no grafikā noteiktā.

 • Attiecībā uz īslaicīgu darbnespēju kompensācija ir ierobežota ar 18 mēneša maksājumiem.
 • Nolaupīšanas gadījumā papildus vienreizējam maksājumam kā kompensāciju par personisko aizskārumu, kas cietušajam nodarīts, to nolaupot, izmaksā palīdzību atkarībā no nolaupīšanas dienu skaita, nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu.
 • Mantiska kaitējuma gadījumā: šī palīdzība ir pakārtota jebkurai citai palīdzībai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādi saņemtās naudas summas apmēru.

Publiskai mantai nodarītu kaitējumu nevar kompensēt.

Vispārīgā gadījumā izmaksu veic kā tiesību aktos paredzētās naudas summas vienreizēju maksājumu, izņemot pagaidu izmitināšanas palīdzību, ko izmaksā reizi mēnesī, palīdzību aprēķinot pa dienām, ja izmitināšana notiek viesnīcā, vai par mēnešiem, ja mājoklis tiek īrēts.

Labuma guvējiem ir tiesības uz šādu atbalstu:

Kompensācija par mājoklim nodarīto kaitējumu:

 • Attiecībā uz fizisku personu pastāvīgajām dzīvesvietām (par pastāvīgo dzīvesvietu parasti uzskata ēku, kur persona vai ģimene dzīvo vismaz sešus mēnešus gadā) kompensāciju var izmaksāt par kaitējumu ēkas struktūrai, iekārtai un mēbelēm, ko ir nepieciešams nomainīt, lai atjaunotu iepriekšējos apdzīvojamības apstākļus, izņemot konkrētus elementus.
 • Kompensācija par neregulārajām dzīvesvietām aptver 50 % no kaitējuma līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktajam ierobežojumam attiecībā uz mājokļiem.

Pagaidu izmitināšana:

 • Ja skartajām personām teroristu uzbrukuma rezultātā īslaicīgi jāatstāj mājoklis, kamēr tiek veikti remontdarbi, Iekšlietu ministrija var piedalīties pagaidu izmitināšanas izmaksu segšanā.

Kompensācija par kaitējumu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumiem:

 • Kompensācija ietver uzņēmumu darbības atsākšanai nepieciešamā remonta vērtību, ieskaitot par bojātām mēbelēm un iekārtām, nepārsniedzot piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo kompensācijas apmēru.

Kompensācija par transportlīdzekļiem nodarīto kaitējumu:

 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, nodarīts kaitējums var tikt kompensēts.
 • Ir svarīgi, lai negadījuma brīdī būtu bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti.
 • Kompensācija ietver remontam nepieciešamos izdevumus, kā arī ir pieejama palīdzība, ja transportlīdzeklis ir ticis iznīcināts.
 • Mācību pabalsts: Mācību pabalstu saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām piešķir, ja terora aktā tiek nodarīti miesas bojājumi studentam, tā atraitnei vai atraitnim, neprecētajam partnerim vai mirušās personas bērniem, vai to vecākiem, brāļiem un māsām vai aizbildņiem, kuru rezultātā šīs personas vairs nevar veikt savu parasto nodarbošanos.

Sistēmu, kad izmaksu veic atsevišķos maksājumos, piemēro teroristu uzbrukumu izraisītas īslaicīgas darbnespējas un invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumos Spānijas tiesību aktos noteiktajā apmērā.

Gadījumos, kad gūto miesas bojājumu smagums ļauj pamatoti pieņemt, ka vēlāk tiks atzīta cietušā pilnīga pastāvīga darbnespēja attiecībā uz personas parasto nodarbošanos, pastāvīga darbnespēja attiecībā uz jebkuru nodarbošanos vai smaga invaliditāte, maksājumus pa daļām var veikt līdz juridiski noteiktajai robežai.

Izņēmuma gadījumos valsts uzņemas atbildību par attiecīgās kompensācijas izmaksu, pamatojoties uz civiltiesisko atbildību par nāves iestāšanos vai fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas aptver šādus ārkārtas gadījumus: nāvi, smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai, daļēju paliekošu darbnespēju, paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, nolaupīšanu. Šī ārkārtas palīdzība parasti tiek izmaksāta kā vienreizējs maksājums, izņemot invaliditāti neradošu paliekošu miesas bojājumu un nolaupīšanas gadījumos.

Kādā veidā mana uzvedība saistībā ar noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas procesā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/ vai summu, ko es saņemšu?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā valsts palīdzības piešķiršana var tikt atteikta vai tās summa — samazināta, ja pilnīga vai daļēja piešķiršana būtu netaisnīga vai nonāktu pretrunā ar sabiedrisko kārtību šādos apstākļos, kas konstatēti ar spriedumu:

 • ja labuma guvēja uzvedība ir tieši vai netieši veicinājusi nozieguma izdarīšanu vai tam nodarīto miesas bojājumu pasliktināšanos;
 • ja labuma guvējs ir saistīts ar vainīgo vai pieder organizācijai, kas izdara vardarbīgus noziegumus.

Ja uz personu, kura ir mirusi nozieguma rezultātā, attiecas kāds no minētajiem palīdzības atteikšanas vai ierobežošanas iemesliem, labuma guvēji var piekļūt palīdzībai kā netieši cietušie, ja tiem ir finansiālas grūtības.

Kā manas izredzes saņemt kompensāciju un/ vai naudas summu var ietekmēt mans finansiālais stāvoklis?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā jūsu finansiālo stāvokli ņem vērā, nosakot piešķiramās palīdzības apmēru, kā arī tiek piemēroti šādi koeficienti:

 • jebkāda veida gada ienākums, ko guvis labuma guvējs vai visi labuma guvēji kopā (palīdzībai nāves iestāšanās gadījumā) saskaņā ar attiecīgo grafiku;
 • jebkāda veida gada ienākums, ko guvis cietušais datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis tā veselību (palīdzība par invaliditāti izraisošiem miesas bojājumiem), saskaņā ar attiecīgo grafiku.

Jūsu finansiālo stāvokli ņem vērā arī, nosakot, vai jūs kā labuma guvējs atrodaties finansiālas atkarības stāvoklī, kuras rezultātā var tikt piešķirta attiecīgā palīdzība. Ja jūsu finansiālais stāvoklis ir nedrošs, saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem jums pirms juridiskā nolēmuma pieņemšanas, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, var piešķirt pagaidu palīdzību.

Terorisma noziegumu gadījumā, lai konstatētu tiesības saņemt kompensāciju nāves gadījumā, ņem vērā labuma guvēja finansiālo atkarību no mirušās personas tās nāves brīdī, izmantojot jebkādus tās gada ienākumus.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/ vai naudas summu?

Nē.

Kā aprēķinās kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzības summa nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju. Konkrētu summu nosaka, piemērojot virkni noteikumu:

 • Īslaicīgas darbnespējas gadījumā pēc tam, kad pagājuši pirmie seši mēneši, var saņemt naudas summu, kas atbilst divkāršam spēkā esošajam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), kamēr personai saglabājas darbnespēja, un attiecīgos mēneša maksājumus veic šajā laikposmā.
 • Invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumā maksimālā summa, ko iespējams saņemt, ir sasaistīta ar aktuālo mēneša IPREM datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis personas veselību, un ir atkarīga no invaliditātes pakāpes:
  • Ja ir daļēja paliekoša darbnespēja: 40 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja savas nodarbošanās veikšanai: 60 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 90 mēneša maksājumi.
  • Ja ir smaga invaliditāte: 130 mēneša maksājumi.

Lai noteiktu palīdzības summu, kas pienākas šajos gadījumos, katras attiecīgās palīdzības maksimālajai summai piemēro šādus korekcijas koeficientus:

 • jebkāda veida gada ienākums, ko guvis cietušais datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis tā veselību, saskaņā ar šādu grafiku:
  • ienākumi, kas nesasniedz dienā spēkā esošo IPREM: korekcijas koeficients = 1;
  • no 101 % līdz 200 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,90;
  • no 201 % līdz 350 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,80;
  • vairāk nekā 350 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,70.
 • personu skaits, kas bijušas finansiāli atkarīgas no cietušā kaitējuma iestāšanās dienā, atbilstīgi piemērojamos tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, ja tās dzīvojušas kopā ar cietušo un uz tā rēķina, un ja tās negūst nekādus ienākumus, kas, izteikti gada griezumā, pārsniegtu 150 % no gada IPREM, kas ir spēkā kaitējuma iestāšanās dienā, saskaņā ar šādu grafiku:
  • par četrām vai vairāk apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 1;
  • par trīs apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 0,95;
  • par divām apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 0,90;
  • par vienu apgādībā esošu personu piemēro korekcijas koeficientu 0,85.
  • ja apgādībā esošu personu nav, piemēro korekcijas koeficientu 0,80.
  • Ja iestājusies nāve, maksimālā palīdzība, ko var saņemt, ir nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM 120 mēneša maksājumi.

Lai noteiktu pabalsta summu, kas pienākas šajā gadījumā, katras attiecīgās palīdzības maksimālajai summai piemēro šādus korekcijas koeficientus:

 • jebkāda veida gada ienākumi, kurus cietušā nāves dienā guvis labuma guvējs vai visi labuma guvēji kopīgi (ja to ir vairāk nekā viens), saskaņā ar šādu grafiku:
  • ienākumi, kas nesasniedz dienā spēkā esošo IPREM: korekcijas koeficients = 1;
  • no 101 % līdz 200 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,90;
  • no 201 % līdz 350 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,80;
  • vairāk nekā 350 % no konkrētā IPREM: korekcijas koeficients = 0,70.
 • personu skaitu, kas cietušā nāves brīdī bijušas finansiāli atkarīgas no tā vai no jebkura labuma guvēja. Piemērojamajos tiesību aktos norādītās personas uzskata par labuma guvējiem, ja katra no tām atbilst šādām prasībām:
  • cietušā nāves laikā tās dzīvojušas kopā ar to vai ar jebkuru labuma guvēju uz cietušā vai labuma guvēju rēķina; un
  • tās negūst nekādus ienākumus, kas, izteikti gada griezumā, pārsniegtu 150 % no gada IPREM, kas ir spēkā cietušā nāves brīdī, saskaņā ar šādu grafiku:
   • par četrām vai vairāk apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 1;
   • par trīs apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 0,95;
   • par divām apgādībā esošām personām piemēro korekcijas koeficientu 0,90;
   • par vienu apgādībā esošu personu piemēro korekcijas koeficientu 0,85.

Palīdzības apmērs bēru izdevumiem, ko piešķir nepilngadīgā vai pieaugušā ar invaliditāti, kura nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākiem vai aizbildņiem, sedz faktiskās izmaksas, kas nepārsniedz nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM piecus mēneša maksājumus.

Ja noticis dzimumnoziegums, kas izraisījis kaitējumu cietušā garīgajai veselībai, palīdzības summa sedz jebkuras ārstēšanas izmaksas, ko brīvi izvēlējies cietušais, nepārsniedzot laikā, kad izdots tiesu mediķa atzinums par ārstējamu kaitējumu cietušā garīgajai veselībai, spēkā esošā IPREM piecus mēneša maksājumus.

Pagaidu palīdzību var piešķirt, pirms ticis pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ja ir pierādīts nedrošais finansiālais stāvoklis, kurā esat nonācis jūs kā cietušais vai jūsu labuma guvēji.

Terorisma noziegumu gadījumā:

 • Nāves gadījumā palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.

Šīs kompensācijas saņēmējiem ir tiesības uz palīdzības palielināšanu par fiksētu summu — terora akta laikā spēkā esošā IPREM 20 mēneša maksājumiem par katru bērnu vai nepilngadīgo, kas cietušā nāves brīdī bijis no tā finansiāli atkarīgs.

Uzskatāms, ka persona ir finansiāli atkarīga no mirušās personas, ja nāves iestāšanās laikā tā pilnīgi vai daļēji dzīvojusi uz šīs personas rēķina un gada laikā nav guvusi nekādus ienākumus, kas pārsniegtu 150 % no tobrīd spēkā esošā gada IPREM.

Palīdzību piešķir arī par teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/vai kremācijas izmaksām, ko nesedz apdrošināšanas polise, nepārsniedzot juridiski noteikto ierobežojumu. Izmaksas sedz pēc attiecīgo rēķinu iesniegšanas. Tiem būs jāpievieno apdrošināšanas polise, kas sedz šīs izmaksas, vai apliecinājums, ka šādas apdrošināšanas nav.

 • Personiska aizskāruma gadījumā: Palīdzību par smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai un daļēju paliekošu darbnespēju izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.

Kompensējot paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, kompensāciju izmaksā vai nu kā vienreizēju maksājumu, vai ikmēneša maksājumu atkarībā no grafikā noteiktā.

Labuma guvējiem ir tiesības uz piedāvāto palīdzību, kā arī palīdzības palielināšanu par fiksētu naudas summu — attiecīgā IPREM 20 mēneša maksājumiem par katru no bērniem vai nepilngadīgajiem, kas kaitējumu izraisījušā terora akta laikā bija finansiāli atkarīgi no cietušā.

 • Par īslaicīgu darbnespēju izmaksā kompensāciju, kas atbilst divkāršam attiecīgajam IPREM īslaicīgas darbnespējas laikposmā, nepārsniedzot 18 mēneša maksājumus.
 • Nolaupīšanā cietušajiem kompensē likumā noteikto naudas summu par nolaupīšanu. Turklāt kā kompensāciju par personisko aizskārumu, kas cietušajam nodarīts, to nolaupot, izmaksā palīdzību trīskārša dienas IPREM apmērā par katru nolaupīšanas dienu, nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu.
 • Mantisks kaitējums: šī palīdzība ir pakārtota jebkurai citai palīdzībai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādi saņemtās naudas summas apmēru.

Kompensāciju kopsumma nedrīkst pārsniegt nodarītā kaitējuma vērtību.

Publiskai mantai nodarītu kaitējumu nevar kompensēt.

Labuma guvējiem ir tiesības uz:

kompensāciju par mājoklim nodarīto kaitējumu:

 • Kompensāciju par fizisku personu pastāvīgajām dzīvesvietām var izmaksāt par kaitējumu ēkas struktūrai, iekārtai un mēbelēm, ko ir nepieciešams nomainīt, lai atjaunotu iepriekšējos apdzīvojamības apstākļus, izņemot konkrētus luksusa elementus.
 • Kompensācija par neregulārajām dzīvesvietām ir 50 % no kaitējuma līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktajam ierobežojumam attiecībā uz mājokļiem.

pagaidu izmitināšanu:

 • Ja teroristu uzbrukuma rezultātā skartajām personām ir īslaicīgi jāpamet mājoklis, kamēr tiek veikti remontdarbi, Iekšlietu ministrija var piedalīties pagaidu izmitināšanas izmaksu segšanā, izmaksājot palīdzību, ko aprēķina par dienām, ja izmitināšana notiek viesnīcā, vai par mēnešiem, ja mājoklis tiek īrēts.

kompensāciju par kaitējumu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumiem:

 • Kompensācija ietver uzņēmumu darbības atsākšanai nepieciešamā remonta vērtību, ieskaitot par bojātām mēbelēm un iekārtām, nepārsniedzot piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo kompensācijas apmēru.

kompensāciju par transportlīdzekļiem nodarīto kaitējumu:

 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, nodarīts kaitējums var tikt kompensēts.
 • Ir svarīgi, lai negadījuma brīdī būtu bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti.
 • Kompensācija ietver remontdarbu veikšanai nepieciešamās naudas summas vai izdevumus.
 • Mācību pabalsts: Mācību pabalstu saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām piešķir, ja terora aktā tiek nodarīts personisks aizskārums studentam, tā atraitnei vai atraitnim, neprecētajam partnerim vai mirušās personas bērniem, vai to vecākiem, brāļiem un māsām vai aizbildņiem, kura rezultātā šīs personas vairs nevar veikt savu parasto nodarbošanos.

Lai saņemtu pabalstu, jums nedrīkst jau būt tāda paša vai augstāka līmeņa kvalifikācija kā mācībām, kurām tiek lūgts pabalsts, vai jūs nedrīkstat atbilst prasībām tās iegūšanai.

Valodu mācīšanas un bakalaura vai tā ekvivalenta, vai augstāka līmeņa studijām piemēro akadēmiskās prasības attiecībā uz iestāšanos un apgūto studiju vielu, kas paredzēta Spānijas tiesību aktos par stipendijām un mācību pabalstiem.

Tomēr, aprēķinot minimālās akadēmisko sekmju prasības mācību pabalsta saņēmējiem, Iekšlietu ministrija piemēros korekcijas koeficientu 0,60 studentiem ar īpašām izglītības atbalsta vajadzībām, kuriem fizisko vai garīgo traucējumu dēļ nepieciešama pielāgota mācību programma vai papildu laiks mācībām.

Izņēmuma gadījumos valsts uzņemas atbildību par attiecīgās kompensācijas izmaksu, pamatojoties uz civiltiesisko atbildību par nāves iestāšanos vai fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas aptver šādus ārkārtas gadījumus: nāvi, smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai, daļēju paliekošu darbnespēju, paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, nolaupīšanu.

Kompensācijas apmēru nosaka šādi:

 • Ja ir pieņemts spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu un ar ko piešķir kompensāciju uz civiltiesiskās atbildības pamata par nāvi vai fizisku vai garīgu kaitējumu, kas izraisījis kādu no minētajiem ārkārtas gadījumiem, izmaksā vienreizēju palīdzību juridiski noteiktajā apmērā.
 • Ja spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, nepiešķir vai neļauj piešķirt naudas summu saskaņā ar civiltiesisko atbildību par fizisku vai garīgu kaitējumu, palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā visos ārkārtas gadījumos, izņemot:
  • Invaliditāti neradoši paliekoši miesas bojājumi: šajā gadījumā segums mainās atkarībā no kaitējuma novērtējuma, ko veic atbilstīgi sistēmai, kas izveidota ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, izmantojot grafiku, ko iegūst, piemērojot sociālā nodrošinājuma tiesību aktus par kompensācijas apjomu paliekošu miesas bojājumu, sakropļojuma un deformācijas, kā arī darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības izraisītu un invaliditāti neradošu miesas bojājumu gadījumā.
  • Nolaupīšana: par katru nolaupīšanas dienu izmaksā palīdzību, kas ir līdzvērtīga trīskāršam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (IPREM), nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu.

Vai ir minimālā vai maksimālā summa, ko var piespriest?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzības summa vispārīgā gadījumā nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju.

Palīdzības summu nosaka, piemērojot konkrētus noteikumus, ja tā nepārsniedz spriedumā noteikto summu:

 • Īslaicīgas darbnespējas gadījumā pēc tam, kad pagājuši pirmie seši mēneši, var saņemt naudas summu, kas atbilst divkāršam spēkā esošajam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (IPREM), kamēr personai saglabājas darbnespēja, un attiecīgos mēneša maksājumus veic šajā laikposmā.
 • Invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumā maksimālā summa, ko iespējams saņemt, ir sasaistīta ar aktuālo mēneša IPREM datumā, kad miesas bojājumi vai kaitējums ietekmējis personas veselību, un tā ir atkarīga no invaliditātes pakāpes:
  • Ja ir daļēja paliekoša darbnespēja: 40 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 60 mēneša maksājumi.
  • Ja ir paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 90 mēneša maksājumi.
  • Ja ir smaga invaliditāte: 130 mēneša maksājumi.
 • Ja iestājusies nāve, maksimālā palīdzība, ko var saņemt, ir nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM 120 mēneša maksājumi.

Palīdzības apmērs bēru izdevumiem, ko piešķir nepilngadīgā vai pieaugušā ar invaliditāti, kura nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākiem vai aizbildņiem, sedz faktiskās izmaksas, kas nepārsniedz nāves iestāšanās laikā spēkā esošā IPREM piecus mēneša maksājumus.

Palīdzības izmaksu par izdevumiem ārstēšanas kursam attiecībā uz dzimumnoziegumiem, ar ko nodarīts kaitējums cietušo garīgajai veselībai, veic saskaņā ar šādiem kritērijiem:

 • Ja pieteikums palīdzības saņemšanai ir iesniegts pirms ārstēšanas kursa uzsākšanas, var vienoties par summas izmaksu, pamatojoties uz IPREM mēneša maksājumu. Ja ar šo naudas summu nepietiek ārstēšanai, pēc attiecīgās personas lūguma pārējās izmaksas var segt ar vienreizēju maksājumu vai secīgiem maksājumiem līdz ārstēšanas kursa beigām vai attiecīgā gadījumā — līdz noteiktas maksimālās summas sasniegšanai.
 • Ja pieteikums palīdzības saņemšanai tiek iesniegts, kad sākts ārstēšanas kurss, attiecīgās personas uzskaitītos izdevumus apmaksā kopā ar turpmākajiem izdevumiem šim pašam mērķim līdz ārstēšanas kursa beigām vai attiecīgā gadījumā — līdz noteiktas maksimālās summas sasniegšanai.
 • Ja pieteikuma iesniegšanas laikā tiek pierādīts, ka ārstēšanas kurss ir beidzies, palīdzību izmaksā vienreizējā maksājumā par uzskaitītajiem izdevumiem līdz maksimālajai atļautajai summai. Ja ārstēšanas kurss jāatsāk un maksimālā naudas summa nav tikusi sasniegta, var veikt maksājumus par attiecīgajiem jaunajiem izdevumiem.

Pagaidu palīdzību var piešķirt arī, pirms ticis pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ja ir pierādīts nedrošais finansiālais stāvoklis, kurā esat nonācis jūs kā cietušais vai jūsu labuma guvēji. Šo palīdzību var izmaksāt vienreizējā maksājumā vai kā periodiskus maksājumus.

Terorisma noziegumu gadījumā:

 • Nāves gadījumā kompensācijas summa ir 250 000 EUR, ko palielina par fiksētu summu — terora akta laikā spēkā esošā IPREM 20 mēneša maksājumiem par katru bērnu vai nepilngadīgo, kas cietušā nāves brīdī bijis no tā finansiāli atkarīgs.

Attiecībā uz teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/vai kremācijas izmaksām, ko nesedz apdrošināšanas polise, izmaksā vienreizēju maksājumu, kas nepārsniedz 6000 EUR.

 • Personiska aizskāruma gadījumā: Palīdzību par smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai un daļēju paliekošu darbnespēju izmaksā vienreizējā maksājumā atbilstīgi juridiski noteiktajām naudas summām.
  • Smaga invaliditāte: 500 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 180 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 100 000 EUR.
  • Daļēja paliekoša darbnespēja: 75 000 EUR.
 • Kompensējot paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, kompensāciju izmaksā vai nu kā vienreizēju maksājumu, vai ikmēneša maksājumu atkarībā no grafikā noteiktā, ievērojot tādu pašu ierobežojumu kā daļējai paliekošai darbnespējai (75 000 EUR).
 • Par īslaicīgu darbnespēju izmaksā kompensāciju, kas atbilst divkāršam attiecīgajam IPREM cietušā īslaicīgas darbnespējas laikposmā, nepārsniedzot 18 mēneša maksājumus.
 • Par nolaupīšanu izmaksā vienreizēju maksājumu 12 000 EUR un trīskāršu dienas IPREM par katru nolaupīšanas dienu, nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu (75 000 EUR).
 • Mantiska kaitējuma gadījumā: šī palīdzība ir pakārtota jebkurai citai palīdzībai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādi saņemtās naudas summas apmēru.

Publiskai mantai nodarītu kaitējumu nevar kompensēt.

Vispārīgā gadījumā izmaksu veic kā tiesību aktos paredzētās naudas summas vienreizēju maksājumu, izņemot pagaidu izmitināšanas palīdzību, ko izmaksā reizi mēnesī, palīdzību aprēķinot pa dienām, ja izmitināšana notiek viesnīcā, vai par mēnešiem, ja mājoklis tiek īrēts.

Labuma guvējiem ir tiesības uz šādu atbalstu:

Kompensācija par mājoklim nodarīto kaitējumu:

 • Attiecībā uz fizisku personu pastāvīgajām dzīvesvietām (par pastāvīgo dzīvesvietu parasti uzskata ēku, kur persona vai ģimene dzīvo vismaz sešus mēnešus gadā) kompensāciju var izmaksāt par kaitējumu ēkas struktūrai, iekārtai un mēbelēm, ko ir nepieciešams nomainīt, lai atjaunotu iepriekšējos apdzīvojamības apstākļus, izņemot konkrētus elementus.
 • Kompensācija par neregulārajām dzīvesvietām ir 50 % no kaitējuma līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktajam ierobežojumam attiecībā uz mājokļiem.

Pagaidu izmitināšana:

 • Ja skartajām personām teroristu uzbrukuma rezultātā īslaicīgi jāatstāj mājoklis, kamēr tiek veikti remontdarbi, Iekšlietu ministrija var piedalīties pagaidu izmitināšanas izmaksu segšanā.

Kompensācija par kaitējumu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumiem:

 • Kompensācija ietver uzņēmumu darbības atsākšanai nepieciešamā remonta vērtību, ieskaitot par bojātām mēbelēm un iekārtām, nepārsniedzot piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo kompensācijas apmēru.

Kompensācija par transportlīdzekļiem nodarīto kaitējumu:

 • Privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotiem transportlīdzekļiem, nodarīts kaitējums var tikt kompensēts.
 • Ir svarīgi, lai negadījuma brīdī būtu bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti.
 • Kompensācija ietver remontam nepieciešamos izdevumus, kā arī ir pieejama palīdzība, ja transportlīdzeklis ir ticis iznīcināts.
 • Mācību pabalsts: Mācību pabalstu saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām piešķir, ja terora aktā tiek nodarīts personisks aizskārums studentam, tā atraitnei vai atraitnim, neprecētajam partnerim vai mirušās personas bērniem, vai to vecākiem, brāļiem un māsām vai aizbildņiem, kura rezultātā šīs personas vairs nevar veikt savu parasto nodarbošanos.

Sistēmu, kad izmaksu veic atsevišķos maksājumos, piemēro teroristu uzbrukumu izraisītas īslaicīgas darbnespējas un invaliditāti radošu miesas bojājumu gadījumos Spānijas tiesību aktos noteiktajā apmērā.

Gadījumos, kad gūto miesas bojājumu smagums ļauj pamatoti pieņemt, ka vēlāk tiks atzīta cietušā pastāvīga darbnespēja attiecībā uz personas parasto nodarbošanos, pastāvīga darbnespēja attiecībā uz jebkuru nodarbošanos vai smaga invaliditāte, maksājumus pa daļām var veikt līdz 18 030,36 EUR.

Izņēmuma gadījumos valsts uzņemas atbildību par attiecīgās kompensācijas izmaksu, pamatojoties uz civiltiesisko atbildību par nāves iestāšanos vai fizisku vai psiholoģisku kaitējumu, kas aptver šādus ārkārtas gadījumus: nāvi, smagu invaliditāti, paliekošu darbnespēju jebkura darba veikšanai, paliekošu darbnespēju parastās nodarbošanās veikšanai, daļēju paliekošu darbnespēju, paliekošus miesas bojājumus, kas nerada invaliditāti, nolaupīšanu.

Kompensācijas apmēru nosaka šādi:

 • Ja ir pieņemts spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu un ar ko piešķir kompensāciju uz civiltiesiskās atbildības pamata par nāvi vai fizisku vai garīgu kaitējumu, kas izraisījis kādu no minētajiem ārkārtas gadījumiem, spriedumā noteikto naudas summu izmaksā, nepārsniedzot šādus ierobežojumus:
  • Nāve: 500 000 EUR.
  • Smaga invaliditāte: 750 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 300 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 200 000 EUR.
  • Daļēja paliekoša darbnespēja: 125 000 EUR.
  • Invaliditāti neradoši paliekoši miesas bojājumi: 100 000 EUR.
  • Nolaupīšana: 125 000 EUR.
 • Ja spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, nepiešķir vai neļauj piešķirt naudas summu saskaņā ar civiltiesisko atbildību par fizisku vai garīgu kaitējumu, izmaksā šādas naudas summas:
  • Nāve: 250 000 EUR.
  • Smaga invaliditāte: 500 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai: 180 000 EUR.
  • Paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai: 100 000 EUR.
  • Daļēja paliekoša darbnespēja: 75 000 EUR.
 • Invaliditāti neradoši paliekoši miesas bojājumi: šajā gadījumā segums mainās atkarībā no kaitējuma novērtējuma, ko veic atbilstīgi sistēmai, kas izveidota ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, izmantojot grafiku, ko iegūst, piemērojot sociālā nodrošinājuma tiesību aktus par kompensācijas apjomu paliekošu miesas bojājumu, sakropļojuma un deformācijas, kā arī darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības izraisītu un invaliditāti neradošu miesas bojājumu gadījumā.
 • Nolaupīšana: Par katru nolaupīšanas dienu izmaksā palīdzību, kas ir līdzvērtīga trīskāršam dienas publisko daudzfunkcionālo ienākumu indeksam (IPREM), nepārsniedzot daļējai paliekošai darbnespējai noteikto ierobežojumu.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — vai man tiks doti norādījumi par tās aprēķinu vai citiem aspektiem?

Nē.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā juridiski reglamentētas palīdzības saņemšana parasti nav saderīga ar kompensācijas saņemšanu par miesas bojājumiem un kaitējumu, kas nodarīts ar tiesas spriedumā konstatētu noziegumu.

Tomēr visa juridiski reglamentētās palīdzības vai tās daļas izmaksa ir iespējama, ja pārkāpējs ir atzīts par daļēji maksātnespējīgu; tomēr abējādi saņemtā naudas summa nedrīkst pārsniegt tiesas nolēmumā noteikto.

Tādēļ Spānijas tiesību aktos paredzētā palīdzība ir nesaderīga ar:

 • Finansiālo kompensāciju, kuru labuma guvējam ir tiesības saņemt no apdrošināšanas sistēmas, izņemot, ja no privāta apdrošinātāja saņemtā kompensācijas summa ir mazāka par spriedumā noteikto.
 • Cietušā īslaicīgas darbnespējas gadījumā palīdzība ir nesaderīga ar jebkuru pabalstu, ko par šādu darbnespēju izmaksā no publiskas sociālā nodrošinājuma sistēmas. Uzskatāms, ka šāda nesaderība pastāv, ja Spānijas reglamentētā palīdzība un kompensācija vai finansiālā palīdzība, uz kuru labuma guvējam ir tiesības ar privātas apdrošināšanas sistēmas starpniecību, aptver vienus un tos pašus riskus un vajadzību situācijas.

Neraugoties uz minēto, juridiski reglamentētā palīdzība var tikt izmaksāta privātās apdrošināšanas labuma guvējam, ja no apdrošinātāja saņemtā kompensācijas summa ir mazāka par spriedumā noteikto un ja izmaksājamā starpība nepārsniedz noteiktu ierobežojuma līmeni.

Ja nodarīti miesas bojājumi vai kaitējums, kā rezultātā cietušais ieguvusi paliekošu darbnespēju vai miris, palīdzības saņemšana ir saderīga ar jebkuras valsts pensijas saņemšanu, uz ko ir tiesības labuma guvējam.

Palīdzība par paliekošu darbnespēju nav saderīga ar palīdzību par īslaicīgu darbnespēju.

Terorisma noziegumu gadījumā par mantisko kaitējumu, kas cietušajiem nodarīts ar šāda veida noziegumiem, kompensācija par šo kaitējumu ir pakārtota valsts iestāžu piešķirtajai vai no apdrošināšanas līguma izrietošajai, kā arī tiek samazināta par summu, kas saņemta no šiem avotiem.

Var kompensēt kaitējumu, kas nodarīts privātiem transportlīdzekļiem un cilvēku vai preču sauszemes pārvadāšanai izmantotu transportlīdzekļu, izņemot sabiedriskos transportlīdzekļus, lietotājiem, ja negadījuma laikā ir bijusi spēkā transportlīdzekļa obligātā apdrošināšanas polise, ja šādu apdrošināšanu nosaka speciālie tiesību akti. Šī kompensācija ir pakārtota jebkurai citai kompensācijai, ko piešķir valsts iestādes vai kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, un to samazina par šādas kompensācijas apmēru.

Attiecībā uz teroristu uzbrukumā bojā gājušo personu pārvietošanas, bēru, apglabāšanas un/ vai kremācijas izmaksām maksājumu veic Spānijas centrālā valdība, ja labuma guvējus nesedz apdrošināšanas polise, nepārsniedzot juridiski noteikto ierobežojumu. Attiecīgajiem rēķiniem būs jāpievieno apdrošināšanas polise, kas sedz šīs izmaksas, vai apliecinājums, ka šādas apdrošināšanas nav.

Vai es varu saņemt avansu par kompensāciju? Ja tā — kādiem jābūt nosacījumiem?

Jā.

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā pagaidu palīdzību var piešķirt arī, pirms ticis pieņemts juridisks nolēmums, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, ja ir pierādīts nedrošais finansiālais stāvoklis, kurā ir nonācis cietušais vai tā labuma guvēji. Cietušā vai labuma guvēju finansiālo stāvokli uzskata par nedrošu, ja datumā, kurā tiek iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai, ne cietušie, ne labuma guvēji gadā nesaņem ienākumus, kuri pārsniegtu gada griezumā izteiktu publisko daudzfunkcionālo indeksu (IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Jebkurā gadījumā šāda pagaidu palīdzības piešķiršanai ir jāpierāda, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst attiecīgās galīgās palīdzības saņemšanas prasībām, ko nosaka piemērojamie tiesību akti.

Terorisma noziegumu gadījumā Iekšlietu ministrija var izmaksāt naudas summu avansā līdz juridiski noteiktajai robežai, kamēr nav saņemta galīgā palīdzība, ja ir pamats pieņemt, ka terora akta rezultātā gūto miesas bojājumu rezultātā vēlāk tiks pasludināta cietušā paliekoša darbnespēja parastās nodarbošanās veikšanai, paliekoša darbnespēja jebkura darba veikšanai vai smaga invaliditāte.

Ja nodarīti invaliditāti izraisoši miesas bojājumi vai ir īslaicīga darbnespēja, darbnespējas laikposmus var apmaksāt pa ceturkšņiem. Pa daļām izmaksātie maksājumi atbilst divkāršam IPREM, kas ir spēkā miesas bojājumu gūšanas dienā, par darbnespējas dienām.

Vai es pēc pamatlēmuma pieņemšanas varu saņemt papildu vai atsevišķu kompensāciju (piemēram, pēc apstākļu izmaiņām vai veselības stāvokļa pasliktināšanās)?

Jā.

Vardarbīgu noziegumu vai dzimumnoziegumu gadījumā, ja cietušajam, kam piešķirta palīdzība par konkrētu darbnespējas vai traucējumu pakāpi, iestājas vai nu nopietnāka situācija, par kuru pienākas lielāka naudas summa, vai iestājas cietušā nāve kā tiešas miesas bojājumu vai kaitējuma sekas, ir pieļaujams piešķirt vienreizēju palīdzību saistībā ar iepriekšējo seku pasliktināšanos.

Termiņš, kādā jāpiesakās jaunai palīdzībai, ir viens gads, skaitot no dienas, kad pieņemts spriedums, ar kuru piešķirta sākotnējā palīdzība, un šajā laikā var pārskatīt darbnespējas vai invaliditātes pakāpi.

Terorisma noziegumu gadījumā, lai gan pieteikumi parasti jāiesniedz ne vēlāk kā gada laikā no kaitējuma rašanās dienas, ja terora aktā gūtu miesas bojājumu rezultātā pasliktinās personai radītās sekas vai iestājas tās nāve, sākas jauns tikpat ilgs termiņš, kurā var pieteikties attiecīgās naudas summas starpības saņemšanai.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai tiktu piešķirta galīgā palīdzība par īslaicīgu darbnespēju un invaliditāti izraisošiem miesas bojājumiem, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumam jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • Apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu.
 • Pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots valsts iestādei.
 • Apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmusi attiecīgā persona, vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem.
 • Juridiskā nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ vai lēmuma par lietas izbeigšanu) kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Papildus vienmēr jāpievieno šādi dokumenti:

 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • kompetentās vadības struktūras vai aģentūras apliecinājums, ka uz attiecīgo personu nozieguma izdarīšanas laikā attiecās publiska sociālā nodrošinājuma sistēma. Ja tāds nav pieejams, pietiek ar attiecīgās personas apliecinājumu, ko vēlāk pārbauda izmeklēšanas struktūra.

Ja iesniegums palīdzības saņemšanai tiek iesniegts attiecībā uz īslaicīgu darbnespēju un uz attiecīgo personu attiecās publiska sociālā nodrošinājuma sistēma, iesniegtajā apliecinājumā jābūt arī redzamam, ka par šo darbnespēju nav tikušas atzītas tiesības uz nodrošinājumu.

 • Ja pieteikumu palīdzības saņemšanai par invaliditāti radošiem miesas bojājumiem iesniedz tieši cietušie, kuri ir iekļauti kādā no sociālā nodrošinājuma sistēmas shēmām, izņemot īpašo shēmu civildienesta un militārā dienesta amatpersonām (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), iesniedz Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (Instituto Nacional de la Seguridad Social) provinces direktora lēmumu par miesas bojājumu klasifikāciju; ja lēmums vēl nav ticis pieņemts, pieteikuma iesniedzējam jāapliecina, ka ir sākta attiecīgā darbnespējas procedūra.

Lai tiktu piešķirta galīgā palīdzība gadījumos, kad iestājusies nāve, netieši cietušā vai tā pārstāvja pieteikumā, kas atbilst oficiālajam paraugam, jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • dokumentāri pierādījumi par nāves faktu un par labuma guvēja vai netieši cietušā statusu;
 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots valsts iestādei;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmusi attiecīgā persona, vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • Juridiskā nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ vai lēmuma par lietas izbeigšanu) kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Papildus vienmēr jāpievieno šādi dokumenti:

 • ja cietušais (labuma guvējs kā netieši cietušais) ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • noziegumā tieši cietušajam — miršanas apliecība, kā arī šādi dokumenti atkarībā no labuma guvēja saistības ar mirušo personu:
  • ja mirušās personas laulātais nebija pašķīries vai juridiski šķirts: pilns apliecinājums par laulības reģistrāciju, ko pēc mirušās personas nāves datuma izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs;
  • Ja pieteikuma iesniedzējs ir persona, kura dzīvojusi kopā ar mirušo personu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, tai jāiesniedz izziņa par faktisko kopdzīvi vienā un tajā pašā adresē (certificado de convivencia en domicilio común).

Lai pierādītu laulībai līdzvērtīgu pastāvīgu kopdzīvi, ieteicams iesniegt izziņu, ko izdevis attiecīgais reģistrētās attiecībās dzīvojošu kopdzīves partneru reģistrs (Registro de parejas de hecho).

 • Ja pieteikuma iesniedzējs ir persona, kura dzīvojusi kopā ar mirušo personu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, tai jāiesniedz izziņa par faktisko kopdzīvi vienā un tajā pašā adresē (certificado de convivencia en domicilio común).
 • mirušās personas bērniem: jāiesniedz attiecīgās izziņas par dzimšanas reģistrāciju, ko izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs.

Lai pierādītu izcelšanos, juridiski nenošķirta laulātā vai ar mirušo personu atbilstīgi piemērojamo normatīvo aktu prasībām kopā dzīvojušas personas bērniem ir jāiesniedz attiecīgie apliecinājumi par dzimšanas reģistrāciju, ko izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs.

Tāpat tiem jāpierāda, ka to vecāks ir bijis laulāts vai dzīvojis kopā ar mirušo personu, izņemot, ja šie fakti jau pierādīti vecāka iesniegumā palīdzības saņemšanai.

Turklāt gan mirušās personas, gan laulātā, kas nav bijis juridiski šķirts, vai mirušās personas faktiskās kopdzīves partnera bērniem ir jāpierāda, ka tie bijuši finansiāli atkarīgi no mirušās personas, izmantojot šādus dokumentus:

 • vietējās padomes izdotu izziņu par faktisko kopdzīvi;
 • pēdējo 12 mēnešu laikā pirms cietušā nāves dienas gūto jebkāda veida ienākumu deklarāciju;
 • tā finanšu gada, kurā iestājusies cietušā nāve, vai, ja tas nav iespējams — iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopiju. Ja šāda deklarācija nav iesniegta, jāpievieno Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.
 • Mirušās personas vecāki: jāpierāda vecāku statuss, izmantojot izziņu par mirušā dēla vai meitas dzimšanas reģistrāciju. Turklāt, lai pārliecinātos, ka nav citu iespējamo labuma guvēju, kam varētu būt prioritāte palīdzības saņemšanā, tiem ir jāiesniedz izziņa par dēla vai meitas civilstāvokli nāves dienā, kā arī informācija par to, vai tiem ir zināmas citas personas, kuras saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem varētu tikt atzītas par labuma guvējiem.

Lai tiktu piešķirta galīgā palīdzība bēru izdevumiem, pieteikumā, kuru, izmantojot oficiālo veidlapu, iesnieguši nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā vecāki vai aizbildņi, vai to pārstāvji, jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • dokumentāri pierādījumi par nāves faktu un par labuma guvēja vai netieši cietušā statusu;
 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots valsts iestādei;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmusi attiecīgā persona, vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • Juridiskā nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ vai lēmuma par lietas izbeigšanu) kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Papildus vienmēr jāpievieno šādi dokumenti:

 • Nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā miršanas apliecība.
 • Lai apliecinātu labuma guvēja statusu — nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā dzimšanas apliecība, ja pieteikumu iesniedz vecāki, vai oficiāls izraksts, kas pamato aizbildnību, ja pieteikumu iesniedz aizbildnis.
 • Ja mirusī persona ir bijusi rīcībnespējīga juridiski pieaugusi persona — juridisks dokuments, ar ko pasludināta rīcībnespēja, vai attiecīgā gadījumā apliecība par rīcībnespējas pakāpi.
 • Vecāku vai aizbildņu valsts izdota personu apliecinoša dokumenta kopija vai citas ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas apliecina to pilsonību.
 • Dokumentāri pierādījumi par izdevumiem, kas saistīti ar vāķēšanu, pārvietošanu, apglabāšanu vai kremāciju.

Lai tiktu piešķirta galīgā palīdzība par izdevumiem ārstēšanas kursam pēc dzimumnoziegumiem, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumam jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots valsts iestādei;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmusi attiecīgā persona, vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • Juridiskā nolēmuma (sprieduma, aizmuguriska sprieduma, lēmuma par lietas izbeigšanu pārkāpēja nāves dēļ vai lēmuma par lietas izbeigšanu) kopija, ar ko izbeidz kriminālprocesu un attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

Papildus vienmēr jāpievieno šādi dokumenti:

 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • cietušā apliecinājums, vai ārstēšanas kurss ir ticis uzsākts, kā arī attiecīgā gadījumā jāiesniedz dokumenti, kas pamato samaksātos izdevumus. Ja ārstēšana nav tikusi pabeigta, šis fakts ir jānorāda.

Lai tiktu piešķirta pagaidu palīdzība par īslaicīgu darbnespēju un invaliditāti izraisošiem miesas bojājumiem, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumam jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • miesas bojājumu vai veselībai nodarītā kaitējuma klasifikācija, ko veikusi kompetentā struktūra saskaņā ar attiecīgajos tiesību aktos paredzēto procedūru;
 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots kompetentajai iestādei vai ka kompetentā iestāde par to īsteno kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmis pieteikuma iesniedzējs, par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • pieteikums prokurora izziņas saņemšanai, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka miesas bojājumi nodarīti ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām;
 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs guvis gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.

Lai tiktu piešķirta pagaidu palīdzība gadījumos, kad iestājusies nāve, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumā, kas atbilst oficiālajam paraugam, jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • Dokumentāri pierādījumi par nāves faktu un par labuma guvēja kā netieši cietušā statusu. Jāiesniedz noziegumā tieši cietušā miršanas apliecība, kā arī šādi dokumenti atkarībā no labuma guvēja saistības ar mirušo personu:
  • ja mirušās personas laulātais nebija pašķīries vai juridiski šķirts: pilns apliecinājums par laulības reģistrāciju, ko pēc mirušās personas nāves datuma izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs.

Konkrēti šī veida palīdzībai — deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs guvis gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.

 • Ja pieteikuma iesniedzējs ir persona, kura dzīvojusi kopā ar mirušo personu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, tai jāiesniedz izziņa par faktisko kopdzīvi vienā un tajā pašā adresē.

Lai pierādītu laulībai līdzvērtīgu pastāvīgu kopdzīvi, ieteicams iesniegt izziņu, ko izdevis attiecīgais reģistrētās attiecībās dzīvojošu kopdzīves partneru reģistrs (Registro de parejas de hecho).

Konkrēti šī veida palīdzībai — deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs guvis gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.

 • Ja pieteikuma iesniedzējs ir persona, kura dzīvojusi kopā ar mirušo personu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, tai jāiesniedz izziņa par faktisko kopdzīvi vienā un tajā pašā adresē.
 • mirušās personas bērniem: jāiesniedz attiecīgās izziņas par dzimšanas reģistrāciju, ko izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs.

Lai pierādītu izcelšanos, juridiski nenošķirta laulātā vai ar mirušo personu atbilstīgi piemērojamo normatīvo aktu prasībām kopā dzīvojušas personas bērniem ir jāiesniedz attiecīgie apliecinājumi par dzimšanas reģistrāciju, ko izdod pašvaldības dzimšanas, laulību un miršanas reģistrs. Tāpat tiem jāpierāda, ka to vecāks ir bijis laulāts vai dzīvojis kopā ar mirušo personu, izņemot, ja šie fakti jau pierādīti vecāka iesniegumā palīdzības saņemšanai.

Turklāt gan mirušās personas, gan laulātā, kas nav bijis juridiski atšķirts, vai mirušās personas faktiskās kopdzīves partnera bērniem ir jāpierāda, ka tie bijuši finansiāli atkarīgi no mirušās personas, izmantojot šādus dokumentus:

 • vietējās padomes izdotu izziņu par faktisko kopdzīvi;
 • pēdējo 12 mēnešu laikā pirms cietušā nāves dienas gūto jebkāda veida ienākumu deklarāciju;
 • tā finanšu gada, kurā iestājusies cietušā nāve, vai, ja tas nav iespējams — iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopiju. Ja šāda deklarācija nav iesniegta, jāpievieno Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)) izdots apliecinājums par atbrīvojumu;
 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots kompetentajai iestādei vai ka kompetentā iestāde par to īsteno kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmis pieteikuma iesniedzējs, par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • pieteikums prokurora izziņas saņemšanai, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka miesas bojājumi nodarīti ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām;
 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;

Lai tiktu piešķirta pagaidu palīdzība gadījumos, kad iestājusies nāve, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumā uz oficiālās veidlapas jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots kompetentajai iestādei vai ka kompetentā iestāde par to īsteno kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmis pieteikuma iesniedzējs, par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • pieteikums prokurora izziņas saņemšanai, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka miesas bojājumi nodarīti ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām;
 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā miršanas apliecība;
 • Lai apliecinātu labuma guvēja statusu — nepilngadīgā vai rīcībnespējīga pieaugušā dzimšanas apliecība, ja pieteikumu iesniedz vecāki, vai oficiāls izraksts, kas pamato aizbildnību, ja pieteikumu iesniedz aizbildnis.
 • Ja mirusī persona ir bijusi rīcībnespējīga juridiski pieaugusi persona — juridisks dokuments, ar ko pasludināta rīcībnespēja, vai attiecīgā gadījumā apliecība par rīcībnespējas pakāpi.
 • deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus vecāki vai aizbildņi guvuši gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu;
 • dokumentāri pierādījumi par izdevumiem, kas saistīti ar vāķēšanu, pārvietošanu, apglabāšanu vai kremāciju.

Lai tiktu piešķirta pagaidu palīdzība par izdevumiem ārstēšanas kursam pēc dzimumnoziegumiem, cietušā vai tā pārstāvja pieteikumam jābūt uz oficiālas veidlapas un tajā jāietver šādas ziņas un dokumenti:

 • apraksts, kādos apstākļos veikta darbība ar tīša (apzināta) vardarbīga nozieguma vai dzimumnozieguma pazīmēm, norādot notikušā datumu un vietu;
 • pierādījumi, ka par notikušo ir ziņots kompetentajai iestādei vai ka kompetentā iestāde par to īsteno kriminālprocesu pēc savas iniciatīvas;
 • apliecinājums par kompensāciju un palīdzību, ko saņēmis pieteikuma iesniedzējs, par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem vai par iespējām saņemt kompensāciju vai palīdzību par šiem notikumiem;
 • pieteikums prokurora izziņas saņemšanai, kurā norādīts, ka pastāv pirmšķietami pierādījumi, kas ļauj pieņemt, ka miesas bojājumi nodarīti ar vardarbīgām un tīšām (apzinātām) darbībām;
 • ja cietušais ir Spānijas valstspiederīgais — valsts personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • ES dalībvalsts pilsoņiem — dokuments, kas pierāda to valstspiederību;
 • cietušā apliecinājums, vai ārstēšanas kurss ir ticis uzsākts, kā arī attiecīgā gadījumā jāiesniedz dokumenti, kas pamato samaksātos izdevumus. Ja ārstēšana nav tikusi pabeigta, šis fakts ir jānorāda;
 • deklarācija par visu veidu ienākumiem, kurus attiecīgā persona guvusi gada laikā tieši pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī iepriekšējā finanšu gada ienākumu nodokļu deklarācijas kopija vai, ja šāda deklarācija nav iesniegta — Valsts nodokļu pārvaldes aģentūras (AEAT) izdots apliecinājums par atbrīvojumu.

Terorisma noziegumu gadījumā dažādu veidu juridiski noteiktās palīdzības piešķiršanas procedūru sāk ar pieteikumu, ko attiecīgā persona vai tās pārstāvis iesniedz uz oficiālās veidlapas un kam jāpievieno šādi dokumenti:

 • dokumenti, kas pierāda skartās personas statusu vai attiecīgā gadījumā — tās radniecības pakāpi ar cietušo;
  • spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu un ar kuru atzītas tiesības uz kompensāciju par notikušo un attiecīgo kaitējumu, piemērojot Spānijas tiesību aktus;
  • ja spriedums nav pieņemts, bet ir veikts attiecīgs juridiskais process vai uzsākts kriminālprocess izdarīto noziegumu kriminālvajāšanai — jebkurš juridiski pieļaujams dokumentārs pierādījums, kas apliecina cietušā kā labuma guvēja statusu, ciesto kaitējumu un kaitējumu izraisījušo notikumu būtību;
  • iepriekšējie iestādes lēmumi, ja tādi ir;
  • miršanas apliecība, ja cietušais ir miris;
  • ģimenes stāvokļa grāmatas (Libro de familia) kopija;
  • policijas ziņojums vai izziņa;
  • klīniskie vai psihologa atzinumi;
 • ja tiek lūgta pagaidu izmitināšana:
  • policijas vai Guardia Civil ziņojums vai izziņa par to, ka varbūtējais kaitējums nodarīts teroristu uzbrukuma laikā vai ir tā sekas (ja iestādē nav reģistrēti pierādījumi par kaitējuma cēloni);
  • ja pieteikuma iesniedzējs ir īpašnieks: nodošanas akts, pārdošanas līgums vai izziņa no zemes reģistra, vai pēdējā kvīts par nekustamā īpašuma nodokli (Impuesto de Bienes Inmuebles), vai pieteikuma iesniedzēja iedzīvotāju apvienības priekšsēdētāja izziņa;
  • ja pieteikuma iesniedzējs ir īrnieks: īres līgums vai kvīts par pēdējo īres maksas maksājumu, vai kvīts par ūdens, elektroenerģijas vai tālruņa pakalpojumiem īrnieka vārdā;
  • ja pieteikuma iesniedzējs nav ne īpašnieks, ne īrnieks: dokuments, kas apliecina tā juridisko statusu, lai īstenotu vai nodrošinātu remontdarbu veikšanu;
  • ja notikušais attiecas uz tā parasto mājokli un skartā adrese nav norādīta pieteikuma iesniedzēja valsts personu apliecinošajā dokumentā (DNI): izziņa par reģistrāciju vai ienākumu nodokļa deklarācija, kurā minēta rezidences vieta nodokļu vajadzībām, vai iedzīvotāju apvienības priekšsēdētāja apliecinājums, ka pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvojis mājoklī;
 • ja tiek lūgta kompensācija par transportlīdzeklim nodarīto kaitējumu:
  • policijas vai Guardia Civil ziņojums vai izziņa par to, ka varbūtējais kaitējums nodarīts teroristu uzbrukuma laikā vai ir tā sekas (ja iestādē nav reģistrēti pierādījumi par kaitējuma cēloni);
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība uz pieteikuma iesniedzēja vārda;
  • pierādījumi, ka uzbrukuma brīdī bija spēkā uz līguma pamata izdota apdrošināšanas polise, norādot arī veidu un aptvertos riskus;
  • ja ir veikti remontdarbi — rēķins, kurā pierādītas izmaksas par terora aktā nodarītā kaitējuma novēršanu;
 • ja tiek lūgts atbalsts mācībām — pavaddokumenti, kuros norādīti kursi, kuru apguvei students ir pieteicies, kā arī akadēmiskās sekmes.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valstiskos gadījumos)?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā par tiesību aktos paredzētās valsts palīdzības apstrādi un lēmumu pieņemšanu atbild Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts.

Terorisma noziegumu gadījumā par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz juridiski atzītās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt ir atbildīga Iekšlietu ministrija.

Kur man jānosūta prasība (valstiskos gadījumos)?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā pieteikumus palīdzības saņemšanai, izmantojot oficiālo veidlapu, iesniedz Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam pēc adreses:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020, Madride.

Lai saņemtu palīdzību atbalsta pieteikumu iesniegšanā un nosūtīšanā, pieteikuma iesniedzēji var vērsties attiecīgajā Noziegumā cietušo atbalsta birojā, kur var saņemt informāciju par finansiālo palīdzību, kas uz tiem attiecas, un dažādajām procedūrām.

Šie dienesti atrodas visās autonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumos cietušo atbalsta biroju atrašanās vietas var atrast šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

Terorisma noziegumu gadījumā pieteikumus palīdzības saņemšanai, izmantojot oficiālo veidlapu, iesniedz Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorātam, kura adrese ir:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010, MADRIDE.

Valsts Augstākās tiesas terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo palīdzību, kas var tikt attiecināta uz terorismā cietušajiem. Šis birojs atrodas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071, MADRIDE.

Kontakttālrunis: + 34 91 400 74 02

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā pēc visu izmeklēšanas darbību pabeigšanas un pirms lēmuma projekta izstrādes, ar ko apmierina vai noraida pieprasīto palīdzību, pieteikuma iesniedzēju uzklausa saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lai tam būtu iespēja izklāstīt attiecīgos argumentus.

Ja noziegums izdarīts Spānijā un persona, kura iesniegusi pieteikumu palīdzības saņemšanai, pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī, ja pieteikums iesniegts ar pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts atbalsta iestādes starpniecību, Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts kā lēmuma pieņēmēja iestāde var lūgt palīdzību atbalsta iestādei valstī, kurā palīdzības pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, lai tā uzklausītu pieteikuma iesniedzēju vai jebkuru citu personu, ja uzskata to par nepieciešamu.

Lai veiktu uzklausīšanu, Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts var lūgt atbalsta iestādei dalībvalstī, kurā palīdzības pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, nodrošināt visu nepieciešamo, lai struktūra, kas izskata pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, varētu veikt uzklausīšanu tieši, izmantojot tālruni vai videokonferenci, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt. Turklāt atbalsta iestādei, kas veic uzklausīšanu, jānosūta Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Darbaspēka izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam ziņojums par veikto uzklausīšanu.

Terorisma noziegumu gadījumā piemēro tādus pašus noteikumus kā vardarbīgiem noziegumiem un dzimumnoziegumiem, ja noziegums izdarīts Spānijā un persona, kura iesniegusi pieteikumu palīdzības saņemšanai, pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī. Ja pieteikums palīdzības saņemšanai tiek iesniegts ar atbalsta iestādes starpniecību dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo, minētās darbības attiecībā uz uzklausīšanu veic Iekšlietu ministrija kā lēmuma pieņēmēja iestāde ar Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāta starpniecību.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā termiņš palīdzības pieprasīšanai parasti ir viens gads, skaitot no nozieguma izdarīšanas dienas.

Lēmuma par galīgās vai pagaidu palīdzības piešķiršanu vai atteikumu pieņemšanas termiņi ir šādi:

 • par invaliditāti radošiem miesas bojājumiem, miesas bojājumu pasliktināšanos vai nāvi: seši mēneši;
 • par īslaicīgu darbnespēju: četri mēneši;
 • par ārstēšanas kursu pēc dzimumnoziegumiem un par bēru izmaksām: divi mēneši.

Uzskatāms, ka pieteikums ir noraidīts, ja lēmuma pieņemšanai atvēlētajā termiņā nav ticis pieņemts konkrēts lēmums.

Terorisma noziegumu gadījumā pieteikumi parasti jāiesniedz gada laikā no kaitējuma rašanās brīža vai no brīža, kad pierādīta cēloņsakarība starp sekām un terora aktu. Attiecībā uz mācību pabalstu termiņš ir trīs mēneši no iestāšanās kursā.

Attiecīgā lēmuma pieņemšanas un paziņošanas termiņš ir 12 mēneši, izņemot mācību pabalstu, kur tas ir seši mēneši, un pieteikumu uzskata par apstiprinātu, ja beidzies termiņš un nav ticis pieņemts konkrēts lēmums.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to pārsūdzēt?

Attiecībā uz vardarbīgiem noziegumiem un dzimumnoziegumiem pieteikuma iesniedzēji Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lēmumus par juridiski noteikto palīdzību var apstrīdēt viena mēneša laikā no to paziņošanas. Ja lēmumu šajā termiņā neapstrīd, vienīgā iespēja ir iesniegt attiecīgajā ministrijā pārsūdzību ārpuskārtas pārskatīšanai.

Pārsūdzību var iesniegt Finanšu un valsts pārvaldes ministrijai vai Vardarbīgos noziegumos cietušo pabalstu un palīdzības valsts komisijai (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Valsts komisija ir kompetentā struktūra attiecībā uz pārsūdzībām, ko iesniedz par Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lēmumiem ar piemērojamajiem tiesību aktiem noteiktās palīdzības piešķiršanas lietās.

Ja trīs mēnešu laikā pēc pārsūdzības iesniegšanas Valsts komisija nav panākusi vienošanos, pārsūdzība uzskatāma par noraidītu un to var pārsūdzēt administratīvās tiesas procesā.

Terorisma noziegumu gadījumā Iekšlietu ministrijas lēmumus administratīvajā procesā par dažādu veidu palīdzības pieteikumiem var apstrīdēt iestādē vai tieši pārsūdzēt administratīvo tiesu sistēmā.

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai saņemtu palīdzību atbalsta pieteikumu iesniegšanā un nosūtīšanā, pieteikuma iesniedzēji var vērsties attiecīgajā Noziegumā cietušo atbalsta birojā, kur var saņemt informāciju par finansiālo palīdzību, kas uz tiem attiecas, un dažādajām pieteikšanās procedūrām.

Šie dienesti atrodas visās autonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumos cietušo atbalsta biroju atrašanās vietas var atrast šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

Īpašās veidlapas palīdzības pieprasīšanai ir pieejamas šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

Terorisma noziegumu gadījumā pieteikumus palīdzības saņemšanai, izmantojot oficiālo veidlapu, iesniedz Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorātam, kura adrese ir:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010, MADRIDE.

Īpašās veidlapas palīdzības pieprasīšanai ir pieejamas šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

Valsts Augstākās tiesas terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo palīdzību, kas var tikt attiecināta uz terorismā cietušajiem. Šis birojs atrodas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071, MADRIDE.

Kontakttālrunis: + 34 91 400 74 02

Vai ir kāda īpaša atbalsta līnija vai tīmekļa vietne, ko varu izmantot?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā dažādu veidu palīdzības pieprasīšanas veidlapas vai paraugi ir pieejami šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

Ar Noziegumos cietušo atbalsta biroju, kas sniegs informāciju par jums pieejamo finansiālo palīdzību un procedūrām, kas jāievēro, lai pieteiktos tās saņemšanai, atrašanās vietām jūs varat iepazīties šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

Terorisma noziegumu gadījumā jūs varat izmantot Saite atveras jaunā logāIekšlietu ministrijas tīmekļa vietni, lai saņemtu informāciju par pieejamo palīdzību.

Saite atveras jaunā logāValsts Augstākās tiesas terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo palīdzību, kas var tikt attiecināta uz terorismā cietušajiem.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā cietušie var pieprasīt bezmaksas juridisko palīdzību saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām un procedūru.

Jo īpaši Spānijas tiesību akti paredz, ka no dzimumu vardarbības cietušajiem ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību tieši pirms sūdzības iesniegšanas, kā arī uz jurista un pārstāvja īstenotu bezmaksas aizstāvību un pārstāvību visos procesos un administratīvajos procesos, kas tieši vai netieši balstās uz piedzīvoto vardarbību.

Šādās situācijās cietušā aizstāvību jāuzņemas vienai un tai pašai juristu grupai, ja šādi tiek pienācīgi garantētas cietušā tiesības uz aizstāvību. Cietušā nāves gadījumā šādas tiesības ir arī mantiniekiem, ja tie nav bijuši iesaistīti nodarījumā.

Terorisma noziegumu gadījumā terorismā cietušajiem, kuri par tādiem atzīti ar Spānijas tiesību aktiem, saskaņā ar Spānijā spēkā esošajiem tiesību aktiem par bezmaksas juridisko palīdzību ir tiesības uz juridisko palīdzību visos procesos un administratīvajos procesos, kas uzsākti par terora aktu, kura rezultātā tie ieguvušas cietušā statusu, neatkarīgi no tiem pieejamajiem finanšu līdzekļiem.

Jebkurā gadījumā tūlītēja bezmaksas juridiskā palīdzība tiek garantēta visiem terorismā cietušajiem, kuri tai piesakās. Tiesības uz juridisko palīdzību tiek zaudētas, ja vēlāk netiek atzīts cietušā statuss vai ja tiek pasludināts attaisnojošs spriedums, attiecībā uz kuru nav turpmāku tiesiskās aizsardzības līdzekļu, vai ja lietā turpmākas darbības netiek veiktas; līdz šim brīdim izmantoto bezmaksas pakalpojumu izmaksas nav jāatlīdzina.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, lai saņemtu palīdzību atbalsta pieteikumu iesniegšanā un nosūtīšanā, pieteikuma iesniedzēji var vērsties attiecīgajā Noziegumā cietušo atbalsta birojā, kur var saņemt informāciju par finansiālo palīdzību, kas uz tiem attiecas, un dažādajām pieteikšanās procedūrām.

Šie dienesti atrodas visās autonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumos cietušo atbalsta biroju atrašanās vietas var atrast šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

Valsts Augstākās tiesas terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo palīdzību, kas var tikt attiecināta uz terorismā cietušajiem. Šis birojs atrodas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071, MADRIDE.

Kontakttālrunis: + 34 91 400 74 02

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.