Jekk it-talba tiegħi se titqies f’dan il-pajjiż

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

Liema tip ta’ delitt nista’ nikseb kumpens għalih?

Il-liġi tipprovdi għal kumpens finanzjarju ta’ darba għal nies li ġarrbu korriment fuq il-persuna b’riżultat ta’ delitti vjolenti premeditati; delitti oħrajn ma humiex soġġetti għal kumpens. Il-kumpens għal korriment fuq il-persuna huwa marbut b’mod partikolari mad-delitti ta’ omiċidju u offiża fuq il-persuna. Il-liġi tikklassifika d-delitti ta’ traffikar tal-bnedmin, stupru, abbuż sesswali, vjolenza sesswali, vjolenza domestika u għajbien involontarju bħala kategorija separata ta’ reat, li għaliha wkoll jingħata kumpens għad-dannu mhux materjali.

Liema tip ta’ korriment nista’ nikseb kumpens għalih?

Il-vittmi ta’ delitt vjolenti jiġu kkumpensati biss sal-limitu tal-korriment imġarrab (kumpens għal uġigħ u funzjoni soċjali mnaqqsa). Għar-reati ta’ traffikar tal-bnedmin, stupru, abbuż sesswali, vjolenza sesswali, vjolenza domestika u għajbien involontarju, il-liġi tipprevedi kumpens għad-dannu mhux materjali.

Nista’ nikseb kumpens jekk jien membru tal-familja jew dipendenti ta’ vittma li tkun mietet b’riżultat ta’ delitt? Liema qraba jew dipendenti jistgħu jiksbu kumpens?

Meta persuna tmut minħabba delitt vjolenti, skont il-liġi il-qraba ta’ dik il-persuna jkollhom ukoll l-opzjoni li jitolbu kumpens, li jfisser kwalunkwe konjuġi superstiti u l-ulied superstiti tal-persuna deċeduta; jekk ma jkunx hemm ulied, il-ġenituri superstiti tal-persuna deċeduta; kwalunkwe persuna li tkun għexet mal-persuna deċeduta fl-istess unità domestika għal mill-inqas sena qabel il-mewt tagħha u li tkun mantniet l-unità domestika komuni flimkien mal-persuna deċeduta, u kwalunkwe persuna dipendenti fuq il-persuna deċeduta għall-manteniment.

Nista’ nikseb kumpens jekk jien membru tal-familja jew dipendenti ta’ vittma li tkun għadha ħajja? Liema qraba jew dipendenti jistgħu jiksbu kumpens f’dan il-każ?

Le, f’dawn il-każijiet il-liġi ma tipprevedix li jingħata kumpens lill-qraba tal-vittma ta’ delitt.

Nista’ nikseb kumpens jekk m’iniex ċittadin ta’ pajjiż tal-UE?

Il-kumpens jista’ jintalab minn vittma ta’ delitt vjolenti li tkun ċittadina tar-Repubblika Slovakka, ċittadina ta’ Stat Membru ieħor, persuna mingħajr Stat li jkollha residenza permanenti fir-Repubblika Slovakka jew fi Stat Membru ieħor, jew ċittadin barrani skont il-kundizzjonijiet u sal-punt stipulat minn trattat internazzjonali ratifikat u promulgat bil-mod previst mil-liġi, jekk il-korriment ikun seħħ fir-Repubblika Slovakka. Jista’ jintalab kumpens minn vittma ta’ delitt vjolenti li tkun ingħatat ażil, protezzjoni sussidjarja, rifuġju temporanju, awtorizzazzjoni provviżorja ta’ residenza jew awtorizzazzjoni eċċezzjonali ta’ residenza fir-Repubblika Slovakka, jekk il-korriment ikun seħħ fir-Repubblika Slovakka.

Nista’ nitlob kumpens minn dan il-pajjiż jekk ngħix hawnhekk jew niġi minn hawnhekk (dan huwa l-pajjiż ta’ residenza jew ta’ nazzjonalità tiegħi) anki jekk id-delitt ikun sar f’pajjiż ieħor tal-UE? Nista’ nagħmel dan minflok nitlob kumpens fil-pajjiż fejn ikun seħħ id-delitt? Jekk iva, taħt liema kundizzjonijiet?

Le, id-dritt Slovakk ma jipprevedix proċedura bħal din. Kumpens jista’ jintalab biss jekk il-korriment ikun seħħ fit-territorju tar-Repubblika Slovakka.

Għandi nkun irrappurtajt id-delitt lill-pulizija qabel ma nkun nista’ nitlob kumpens?

Kumpens jista’ jintalab biss jekk il-prosekuzzjoni kriminali tkun diġà bdiet u r-riżultati tal-investigazzjoni jew tal-investigazzjoni sommarja mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sa dak il-punt ma jqajmux dubji raġonevoli dwar jekk il-vittma ta’ delitt vjolenti sofrietx korriment fuq il-persuna minn att li jikkostitwixxi reat kriminali. Dan ifisser li l-kumpens diġà jista’ jingħata wara li tkun inbdiet il-prosekuzzjoni kriminali, iżda huwa irrilevanti jekk il-prosekuzzjoni kinitx ibbażata fuq kwerela mill-vittma jew fuq mezzi oħra.

Irrid nistenna r-riżultat ta’ xi investigazzjoni tal-pulizija jew xi proċediment kriminali qabel ma nkun nista’ nagħmel it-talba?

Le, it-talba tista’ tiġi ppreżentata lill-Ministeru immedjatament wara li tkun inbdiet il-prosekuzzjoni kriminali, dment li r-riżultati tal-investigazzjoni jew tal-investigazzjoni sommarja mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi s’issa ma jqajmux dubji raġonevoli dwar jekk il-vittma ta’ delitt vjolenti ġarrbitx korriment fuq il-persuna minn att li jikkostitwixxi reat kriminali.

Madankollu, it-talba għal kumpens trid tiġi ppreżentata lill-Ministeru mhux aktar tard minn sena mid-data tas-sentenza finali jew digriet kriminali li jsib li t-trażgressur ikun wettaq delitt li kkawża l-korriment fuq il-persuna tal-vittma, jew ta’ sentenza li teħles lill-imputat peress li ma jkunx inżamm kriminalment responsabbli fuq il-bażi ta’ ġenn jew ta’ età minuri, u l-vittma ma tridx tkun ingħatat kwalunkwe kumpens ieħor għall-korriment fuq il-persuna. Jekk il-prosekuzzjoni kriminali tiġi sospiża jew itterminata (jew posposta) skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Att Nru 301/2005 (il-Kodiċi Kriminali), il-vittma tista’ titlob kumpens fuq il-bażi ta’ deċiżjoni mill-awtorità kompetenti li tistabbilixxi il-fatti dettaljati hawn fuq. Madankollu, f’każijiet bħal dawn, l-eżitu tal-investigazzjoni jew tal-investigazzjoni sommarja mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi ma jridx joħloq dubji raġonevoli dwar jekk seħħx effettivament id-delitt li kkawża l-korriment fuq il-persuna tal-vittma.

Għandi għalfejn l-ewwel nitlob kumpens mingħand it-trażgressur — jekk ikun ġie identifikat?

Jekk il-vittma ta’ delitt vjolenti titlob kumpens biss wara li jkunu ġew konklużi l-proċedimenti kriminali, id-dritt għal kumpens ikun soġġett għal talba għad-danni mingħand it-trażgressur fi proċedimenti kriminali li tiġi ppreżentata qabel il-konklużjoni tal-investigazzjoni jew tal-investigazzjoni fil-qosor. Dan ma japplikax jekk l-att kriminali kkawża l-mewt, jew fil-każ ta’ korriment fuq il-persuna kkawżat mir-reati kriminali ta’ traffikar tal-bnedmin, stupru, vjolenza sesswali, abbuż sesswali, maltrattament ta’ persuna mill-qrib jew ta’ persuna taħt il-kura ta’ persuna waħda jew għajbien involontarju.

Jekk it-trażgressur ma jkunx ġie identifikat jew ma jkunx ġie kkundannat, xorta nista’ nikkwalifika għall-kumpens? Jekk iva, liema evidenza rrid nippreżenta biex nappoġġa t-talba tiegħi?

Jekk l-identità tat-trażgressur li d-delitt tiegħu jkun ikkawża l-korriment tal-vittma ma tkunx magħrufa, ma jkunx magħruf fejn jinsab, jew jekk xi impediment legali jevitalu l-prosekuzzjoni kriminali u l-korriment tal-vittma ma jkunx ġie kkumpensat għalkollox b’xi mod ieħor, il-vittma tista’ titlob kumpens biss jekk l-eżitu tal-investigazzjoni jew tal-investigazzjoni sommarja mill-awtoritajiet tal-awtoritajiet tal-infurzar ma jqajjimx dubji ġustifikati dwar jekk effettivament seħħx id-delitt li kkawża l-korriment fuq il-persuna tal-vittma. It-talba trid tkun appoġġata mid-deċiżjoni finali tal-awtorità tal-infurzar tal-liġi jew tal-qorti li kkunsidrat il-kwistjoni l-aħħar, sabiex tingħata prova tal-fatti dettaljati hawn fuq.

Hemm limitu ta’ żmien li fih għandi nitlob kumpens?

It-talba tista’ tiġi ppreżentata lill-Ministeru ladarba tkun bdiet il-prosekuzzjoni kriminali. It-talba trid tiġi ppreżentata mhux aktar tard minn sena mid-data li fiha s-sentenza li ssib lit-trażgressur ħati tad-delitt issir finali. Jekk l-identità tat-trażgressur ma tkunx magħrufa jew jekk impediment legali jevitalu l-prosekuzzjoni kriminali, it-talba trid tiġi ppreżentata fi żmien sena mid-data li fiha d-deċiżjoni mill-awtorità tal-infurzar tal-liġi li kkunsidrat il-kwistjoni l-aħħar, issir finali. Meta jgħaddi dan il-perjodu, id-dritt għal kumpens taħt din il-liġi jiskadi.

Meta qorti fi proċedimenti kriminali tkun irrinvijat lil vittma ta’ delitt vjolenti u t-talba tagħha għal kumpens għal danni li jirriżultaw minn korriment, għal proċedimenti ċivili jew għal proċedimenti quddiem korp ieħor, irid jiġi ppreżentat rikors fi żmien sena mid-data meta d-deċiżjoni dwar id-dritt tal-vittma għal proċedimenti ċivili jew proċedimenti oħra ssir finali. Meta jgħaddi dan il-perjodu jiskadi d-dritt għal kumpens taħt din il-liġi.

Liema telf u spejjeż jiġu koperti bil-kumpens?

Pereżempju, il-kumpens ikopri dan li ġej:

Il-kumpens jitħallas biss fir-rigward ta’ offiżi mġarrba fuq il-persuna (kumpens għal uġigħ u funzjoni soċjali mnaqqsa) u, fil-każijiet definiti mil-liġi, fir-rigward ta’ dannu morali. Kumpens ma jkoprix telf jew spejjeż oħra.

(a) għall-vittma tar-reat kriminali:

– Korriment fiżiku (mhux psikoloġiku):

 • spejjeż tal-kura medika (kura medika: kura bħala pazjent ta’ barra u kura fl-isptar, irkupru);
 • ħtiġijiet jew spejjeż addizzjonali li jirriżultaw mill-korriment (jiġifieri kura u assistenza, kura temporanja u permanenti, fiżjoterapija fit-tul, adattament tal-ambjent domestiku, għajnuniet speċjali, eċċ.);
 • effetti permanenti tal-korriment (eż. diżabilità jew żvantaġġ permanenti ieħor)
  • telf ta’ qligħ waqt il-kura medika u wara (inkluż qligħ mitluf, telf tas-setgħa ta’ qligħ jew tnaqqis fil-kapaċità li taqla’ l-għajxien, eċċ);
  • telf ta’ opportunità;
  • spejjeż assoċjati mal-proċedimenti legali b’rabta mal-inċident li kkawża l-korriment (bħat-tariffi legali, l-ispejjeż tal-qorti);
  • kumpens għal proprjetà personali misruqa jew li tkun ġarrbet ħsara;
  • oħrajn.

– mhux applikabbli

– Ħsara psikoloġika (mhux materjali):

 • uġigħ u tbatija tal-vittma – kumpens għal dannu mhux materjali kkawżat mid-delitti ta’ traffikar tal-bnedmin, stupru, abbuż sesswali, vjolenza sesswali, vjolenza domestika u għajbien involontarju.

(b) għal persuni eliġibbli jew għall-qraba ta’ vittma:

– Korriment fiżiku (mhux psikoloġiku):

 • spejjeż tal-funeral;
 • spejjeż marbuta mal-kura medika (eż. terapija għal membru tal-familja, kura fi sptar jew barra mill-isptar, irkupru);
 • telf tal-kapaċità li taqla’ l-għajxien jew ta’ opportunità.

– mhux applikabbli

– Korriment psikoloġiku (mhux materjali):

 • uġigħ u tbatija ta’ qraba u ta’ persuni eliġibbli/kumpens għas-superstiti jekk il-vittma tkun mietet – superstiti ta’ vittma ta’ delitt vjolenti li tkun mietet jitħallsu kumpens b’massimu statutorju ta’ 25 darba l-paga minima fiż-żmien li fih twettaq ir-reat. Jekk ir-reat ikun ikkawża l-mewt u jkun hemm biss vittma superstiti waħda ta’ delitt vjolenti li kienet dipendenti fuq il-persuna deċeduta għall-manteniment, il-vittma hija intitolata għal kumpens fl-ammont ta’ ħamsin darba l-paga minima ta’ kull xahar applikabbli fis-sena kalendarja li fiha jkun twettaq ir-reat. Il-kumpens jitħallas f’pagament wieħed jew f’pagamenti mensili?

Il-kumpens jitħallas f’pagament wieħed.

B’liema mod tista’ l-imġiba tiegħi fir-rigward tad-delitt, il-fedina penali tiegħi jew in-nuqqas ta’ koperazzjoni tiegħi matul il-proċedimenti għal kumpens jaffettwaw il-possibbiltà tiegħi li nieħu kumpens, u/jew l-ammont li nirċievi?

Il-fedina penali m’għandha l-ebda effett fuq l-għoti ta’ kumpens mir-Repubblika Slovakka. L-awtorità li tiddeċiedi tista’ tnaqqas il-kumpens jew tiddeċiedi li ma tagħtihx jekk il-vittma tkun ħatja b’mod konġunt għall-korriment jew ma tkunx eżerċitat id-dritt tagħha li tikseb kumpens mit-trażgressur li kkawża l-korriment fuq il-persuna.

B’liema mod tista’ s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħi taffettwa l-possibbiltà li nieħu kumpens u/jew l-ammont tal-kumpens?

Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-vittma m’għandha ebda effett fuq id-deċiżjoni dwar il-kumpens.

Hemm xi kriterji oħra li jistgħu jaffettwaw il-possibbiltà li nieħu kumpens u/jew l-ammont tal-kumpens?

L-ammont ta’ kumpens jista’ jiġi affettwat mill-firxa tal-ħtija tal-vittma għall-korriment fuq il-persuna jew jekk il-vittma ma tkunx eżerċitat id-dritt tagħha li tikseb kumpens direttament mingħand it-trażgressur.

Kif jiġi kkalkulat il-kumpens?

Jekk il-korriment fuq il-persuna jkun ġie rikonoxxut b’sentenza tal-qorti, il-kumpens ikun ibbażat fuq il-grad tal-korriment dettaljat fis-sentenza; f’każijiet oħra ta’ korriment fuq il-persuna, tapplika mutatis mutandis il-leġiżlazzjoni speċjali li tirregola l-għoti ta’ kumpens għall-uġigħ u għal funzjoni soċjali mnaqqsa. Il-kumpens għal dannu mhux materjali fil-każ ta’ delitti ta’ traffikar tal-bnedmin, stupru, abbuż sesswali, vjolenza sesswali, vjolenza domestika jew għajbien involontarju jkun għaxar darbiet il-paga minima (fil-mument meta jkun seħħ il-korriment) u l-kumpens għal dannu mhux materjali lis-superstiti jekk ir-reat kriminali kkawża l-mewt tal-vittma jkun 25 darba l-paga minima (fil-mument jkun seħħ il-korriment).

Hemm ammont minimu/massimu li jista’ jingħata?

Il-liġi ma tistipulax ammont minimu ta’ kumpens. L-ammont massimu tal-kumpens huwa stabbilit għal 50 darba l-paga minima fil-mument li fih ikun twettaq ir-reat (nota: bħalissa dan huwa EUR 31 150).

Jiena mistenni li nikkwota l-ammont fil-formola tat-talba? Jekk iva, nirċievi xi istruzzjonijiet dwar kif nikkalkulah jew dwar aspetti oħra?

Jekk id-danni għal korriment fuq il-persuna jkunu ġew rikonoxxuti permezz ta’ sentenza finali jew digriet kriminali fi proċedimenti kriminali, il-kumpens fil-każ ta’ korriment jiġi kkalkulat u mogħti fuq il-bażi tal-grad tal-korriment iddikjarat fis-sentenza jew fid-digriet kriminali. Jekk il-vittma u t-talba li tkun għamlet fi proċedimenti kriminali jiġu rrinvijati għal proċedimenti ċivili, il-kalkolu u l-għoti ta’ kumpens fil-każ ta’ korriment fuq il-persuna jkunu bbażati fuq il-grad tal-korriment kif iddettaljat fid-deċiżjoni tal-qorti ċivili. . Inkella trid tiġi sottomessa perizja jew opinjoni medika li jkun fiha informazzjoni meħtieġa għall-iskop li jiġi ddeterminat l-ammont speċifiku ta’ kumpens sabiex dan l-ammont ikun jista’ jiġi kkalkulat. Ir-regoli għad-determinazzjoni tal-ammont tal-kumpens huma speċifikati mil-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi r-regoli għall-kalkolu tal-offiża fuq il-persuna b’mod ġenerali, mhux biss għall-fini ta’ għoti ta’ kumpens lill-vittmi ta’ delitti vjolenti.

Jekk nirċievi xi kumpens għat-telf tiegħi minn sorsi oħra (bħal mingħand min iħaddimni jew skema ta’ assigurazzjoni privata) dan jitnaqqas mill-kumpens imħallas mill-awtorità/entità?

Iva, il-kumpens jingħata biss fuq il-kundizzjoni li l-korriment ma jkunx ġie kkumpensat b’xi mod ieħor (pereżempju, minn skema tal-assigurazzjoni privata jew b’mod dirett mit-trażgressur).

Nista’ nieħu ħlas bil-quddiem tal-kumpens? Jekk iva, taħt liema kundizzjonijiet?

Ħlasijiet bil-quddiem tal-kumpens mhumiex disponibbli.

Nista’ nikseb kumpens kumplimentari jew addizzjonali (eż. wara bidla fiċ-ċirkostanzi jew jekk is-saħħa tmur għall-agħar eċċ.) wara d-deċiżjoni prinċipali?

Dan huwa possibbli; il-vittma tista’ titlob kumpens aktar minn darba (pereżempju, fil-każ ta’ bidla fis-sitwazzjoni jew jekk is-saħħa tmur għall-agħar), iżda r-rikors xorta għandu jiġi ppreżentat fil-perjodu bażiku (jiġifieri mhux aktar tard minn sena mid-data meta s-sentenza kriminali li ssib lit-trażgressur ħati tkun saret finali, jew — jekk l-identità tat-trażgressur ma tkunx magħrufa, jew jekk il-prosekuzzjoni kriminali tkun prekluża b’impediment legali — fi żmien sena minn meta d-deċiżjoni tal-awtorità tal-prosekuzzjoni kriminali, jew tal-qorti li kkunsidrat il-kwistjoni l-aħħar, issir finali). Madankollu, l-ammont totali tal-kumpens għall-istess każ ma jistax jaqbeż 50 darba l-paga minima.

X’dokumenti ta’ sostenn għandi bżonn ninkludi mat-talba tiegħi?

 • is-sentenza jew id-deċiżjoni finali tal-awtorità tal-infurzar tal-liġi li semgħet il-kwistjoni l-aħħar; jekk il-vittma ma tkunx tista’ tehmeż id-deċiżjoni, jeħtieġ li din tindika l-awtorità tal-infurzar tal-liġi jew il-qorti li semgħet ir-reat l-aħħar;
 • prova tal-korriment kkawżat lill-vittma mid-delitt vjolenti; jekk dan id-dokument ikun parti minn fajl ta’ investigazzjoni jew minn fajl tal-qorti, minflok ma tippreżenta d-dokument innifsu, il-vittma tad-delitt vjolenti tista’ sempliċiment tindika id-dokument u l-fajl li jkun fih; dettalji ta’ kwalunkwe miżura li tkun ħadet il-vittma biex tikseb kumpens mit-trażgressur li kkawża l-korriment tal-persuna jew mit-trażgressur tat-traffikar tal-bnedmin, tal-istupru, tal-vjolenza sesswali jew tal-abbuż sesswali;
 • dokument li juri li t-talba qed tiġi ppreżentata minn persuna li hija l-vittma ta’ delitt vjolenti u li għexet mal-persuna deċeduta fl-istess unità domestika fiż-żmien tal-mewt tagħha jekk id-delitt ikun ikkawża l-mewt.

Hemm tariffi amministrattivi jew tariffi oħrajn li għandhom jitħallsu meta t-talba tiġi riċevuta u pproċessata?

Il-proċedimenti ta’ kumpens mhumiex soġġetti għal tariffi.

Liema awtorità tiddeċiedi dwar talbiet ta’ kumpens (f’każijiet nazzjonali)?

Il-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka jiddeċiedi dwar it-talbiet ta’ kumpens.

Fejn għandi nibgħat it-talba (f’każijiet nazzjonali)?

It-talba trid tintbagħat fl-indirizz li ġej: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [il-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka], Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Għandi bżonn inkun preżenti matul il-proċedura u/jew meta tkun qed tiġi deċiża t-talba tiegħi?

Il-vittma mhix meħtieġa tkun preżenti.

Kemm tieħu żmien (bejn wieħed u ieħor) biex l-awtorità tiddeċiedi dwar talba għal kumpens?

Il-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka jrid jiddeċiedi dwar it-talba ta’ kumpens fi żmien 4 xhur. Dan il-perjodu jiġi estiż biż-żmien meħud mill-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar tal-liġi, mill-qrati, minn awtoritajiet governattivi oħra, minn unitajiet territorjali ogħla, minn muniċipalitajiet jew minn persuni oħra biex jipprovdu l-kooperazzjoni jew id-dokumenti mitluba mingħandhom li jkunu meħtieġa għad-deċiżjoni.

Jekk ma nkunx sodisfatt bid-deċiżjoni tal-awtorità, kif nista’ nikkontestaha?

Jekk il-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka ma jaċċettax it-talba jew jaċċettaha parzjalment biss, il-vittma ta’ delitt vjolenti għandha d-dritt titlob il-protezzjoni tad-drittijiet soġġettivi tagħha permezz ta’ lment amministrattiv taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Att Nru 162/2015 (il-Kodiċi ta’ Proċedura tal-Qorti Amministrattiva).

Fejn nista’ nikseb il-formoli meħtieġa u informazzjoni oħra dwar kif nagħmel it-talba?

Fis-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka. Matul il-proċedimenti kriminali l-vittmi jinżammu infurmati mill-awtoritajiet investigattivi dwar il-possibbiltajiet u l-kundizzjonijiet biex jiksbu kumpens mir-Repubblika Slovakka.

Hemm xi linja telefonika speċjali għall-għajnuna jew sit web li nista’ nuża?

L-informazzjoni dwar il-kumpens għall-vittmi ta’ delitti tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja. Barra minn hekk, vittma li tiġi intervistata fi proċedimenti kriminali tirċievi informazzjoni (inklużi d-dettalji ta’ kuntatt) dwar organizzazzjonijiet li joffru għajnuna u appoġġ lill-vittmi.

Nista’ ningħata għajnuna legali (għajnuna minn avukat) meta nkun qed inħejji t-talba?

Ma hemm ebda għajnuna legali speċifikament biex titlob kumpens. Tista’ tuża l-għajnuna legali ġenerali pprovduta mill-Istat permezz taċ-Ċentru tal-Għajnuna Legali. Barra minn hekk, il-Ministeru għall-Ġustizzja stess jipprovdi gwida bażika dwar kif jintalab kumpens.

Hemm xi organizzazzjonijiet ta’ appoġġ lill-vittmi li jistgħu jgħinuni nitlob kumpens?

Iva, hemm organizzazzjonijiet li jipprovdu assistenza u appoġġ lill-vittmi ta’ reati vjolenti, iżda attwalment dawn joperaw b’mod indipendenti mill-Istat.

L-aħħar aġġornament: 03/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.