Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Volgens de Wet slachtoffers van misdrijven (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. nr. 288/1972, kunt u schadeloos worden gesteld als het waarschijnlijk is dat u lichamelijk letsel of schade aan uw gezondheid hebt opgelopen als gevolg van een onrechtmatige en opzettelijke handeling waarvoor een gevangenisstraf van meer dan zes maanden geldt op de dag dat de beslissing wordt gegeven.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor een onrechtmatige en opzettelijke handeling waarop een gevangenisstraf van meer dan zes maanden staat en die tot lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid heeft geleid.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja. Familieleden die op grond van het civiele recht ten laste van de overledene kwamen (kinderen, echtgenoot), kunnen schadeloos worden gesteld.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, als het slachtoffer ernstig gewond is geraakt. Het familielid (kind, ouder, echtgenoot, broer of zus) moet door het misdrijf ook zodanig zijn geschokt dat hij of zij klinisch significante psychische problemen heeft gekregen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja. Het strafbare feit moet na 30 juni 2005 in Oostenrijk zijn gepleegd. In de regel dient u op het moment dat het strafbare feit plaatsvond ook een wettelijke woonplaats te hebben.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Volgens de Wet slachtoffers van misdrijven hebben staatsburgers van Oostenrijk en de EU (als zij hun gebruikelijke woonplaats in Oostenrijk hadden voordat het strafbare feit werd gepleegd) in principe ook recht op schadeloosstelling voor letsel dat zij in het buitenland hebben opgelopen.

Volgens artikel 2 van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad wordt de schadeloosstelling betaald door de bevoegde instantie van de lidstaat op het grondgebied waarvan het misdrijf is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Het slachtoffer of de nabestaanden moeten helpen bij het onderzoek naar het strafbare feit en het opsporen van de dader. Doen zij dat niet, dan kan hun verzoek om schadeloosstelling worden afgewezen.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen - als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Identificatie of veroordeling van de dader is niet nodig. Wanneer er naar alle waarschijnlijkheid een strafbaar feit is gepleegd, is dat voldoende.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

In de meeste gevallen moet u een verzoek binnen drie jaar na het strafbare feit indienen om met terugwerkende kracht financiële bijstand te krijgen. Als u het verzoek later indient, krijgt u vanaf de eerstvolgende maand bijstand.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De volgende bijstand is mogelijk:

1. vergoeding voor inkomstenderving of minder bestaansmiddelen;

2. therapeutische zorg
a) medische hulp,
b) medicatie,
c) medische hulpmiddelen,
d) zorg in een instelling,
e) tandheelkundige behandeling,
f) maatregelen om de gezondheid te versterken (artikel 155 van de Algemene Socialeverzekeringswet (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. nr. 189/1955);

2a. dekking van de kosten van crisisinterventies door klinische en gezondheidspsychologen en psychotherapeuten;

3. orthopedische zorg
a) plaatsing van prothesen, orthopedische en andere hulpmiddelen, de reparatie en vervanging daarvan,
b) vergoeding voor de kosten van veranderingen aan gebruiksvoorwerpen en de installatie van aangepaste badkamers voor gehandicapten,
c) subsidies voor de kosten van aanpassing van voertuigen met meer dan twee wielen voor een gehandicapte bestuurder,
d) hulp voor de aanschaf van voertuigen met meer dan twee wielen,
e) eventuele gemaakte reis- en vervoerskosten;

4. medische revalidatie
a) verblijf in medische instellingen die zich vooral richten op revalidatie,
b) medische hulp, medicatie en medische hulpmiddelen als deze onmiddellijk in aansluiting op of in verband met a) nodig zijn,
c) eventuele gemaakte reis- en vervoerskosten;

5. arbeidsre-integratie
a) beroepsopleiding om weer te kunnen werken of meer mogelijkheden daartoe te krijgen,
b) opleiding voor een nieuwe baan,
c) subsidies of leningen (artikel 198, lid 3, van de Algemene Socialeverzekeringswet (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955));

6. maatschappelijke re-integratie
a) subsidie voor de kosten van het behalen van een rijbewijs als iemand door zijn of haar handicap redelijkerwijs geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer,
b) overbruggingstoelage (artikel 306, ASVG 1955);

7. zorgtoeslagen, blindenuitkeringen;

8. vergoeding van begrafeniskosten;

9. inkomensafhankelijke aanvullende uitkeringen;

10. vaste vergoeding voor pijn en lijden.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Dat varieert.

Er zijn maandelijkse betalingen (vergoeding voor inkomstenderving of verlies van bestaansmiddelen; inkomensafhankelijke aanvullende uitkeringen; zorgtoeslag en blindenuitkering) en betalingen in één keer (zoals vergoeding van begrafeniskosten, vaste vergoeding voor pijn en lijden).

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

In de Wet slachtoffers van misdrijven staan de redenen waarom schadeloosstelling kan worden geweigerd (bv. grove nalatigheid, betrokkenheid bij een vechtpartij).

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Meestal is uw financiële situatie niet van belang. Inkomstenderving en het verlies van bestaansmiddelen worden op grond van civielrechtelijke criteria bepaald en de schadeloosstelling daarvoor hangt niet af van uw inkomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Dat wordt per geval bekeken. De vergoeding voor inkomstenderving en verlies van bestaansmiddelen wordt op basis van civielrechtelijke criteria berekend.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag voor de schadeloosstelling.

Er zijn inkomensgrenzen of vaste bedragen voor specifieke soorten bijstand.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee, de instantie in kwestie stelt het bedrag vast; u moet echter wel meewerken in de procedure en de vereiste informatie verschaffen.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Er wordt gekeken naar uitkeringen van de staat (zoals een werkloosheidsuitkering) en sociale voorzieningen (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen enz.), waarbij de vergoeding voor inkomstenderving indien van toepassing conform de Wet slachtoffers van misdrijven wordt beperkt.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, als er dringend behoefte aan financiële bijstand is en als het verzoek naar alle waarschijnlijkheid gegrond is.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Gewoonlijk moeten de volgende documenten samen met een verzoek om bijstand worden verstrekt:

  • volmacht/bewijs van gezag over of familieverwantschap met het slachtoffer;
  • akte van overlijden van het slachtoffer;
  • kopie van het proces-verbaal;
  • kopie van het vonnis/de rechterlijke beslissing;
  • medische verslagen en verklaringen;
  • ziekenhuisrekeningen;
  • rekeningen voor andere uitgaven (zorg, begrafenis);
  • inkomen (salaris, sociale uitkeringen, toelagen);
  • bevestiging van de bijdrage (of niet) uit andere bronnen (sociale zekerheid, particuliere verzekering);
  • recent uittreksel uit het strafregister van de verzoeker.

De instantie zal ook zelf documenten opvragen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten, ministerie van Sociale Zaken (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wenen

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Aan het Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten, ministerie van Sociale Zaken (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wenen

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Het is mogelijk dat u aan de procedure moet meewerken (beoordeling door een deskundige, beantwoorden van vragen enz.), maar over het algemeen hoeft u niet aanwezig te zijn.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Dat hangt af van het type schadeloosstelling waarom wordt verzocht. De beslissing wordt gewoonlijk binnen enkele maanden gegeven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen de beslissing van het ministerie van Sociale Zaken kunt u hoger beroep instellen bij de Federale Administratieve Rechtbank (Bundesverwaltungsgericht) (hoger beroep kan ook worden ingesteld bij het Grondwettelijk Hof (Verfassungsgerichtshof) en het Administratief Hof (Verwaltungsgerichtshof)).

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

U hoeft geen aanvraagformulier in te vullen om een verzoek in te dienen. Het ministerie van Sociale Zaken verstrekt informatie die op zijn website te vinden is (samen met de toepasselijke formulieren).

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (ministerie van Sociale Zaken – sociale compensatie)

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (ministerie van Sociale Zaken – slachtoffers van misdrijven)

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Het ministerie van Sociale Zaken verschaft juridische informatie. Het kan geen advocaat ter beschikking stellen of de kosten daarvan dragen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, bv. Weisser Ring.

Laatste update: 19/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.